Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch 241/1993 účinný od 01.01.2023 do 31.12.2023

Platnosť od: 27.10.1993
Účinnosť od: 01.01.2023
Účinnosť do: 31.12.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Chyba údajov, Pracovno-právne vzťahy, Štát
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST13JUD8DS7EUPPČL0

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 241/1993 s účinnosťou od 01.01.2023 na základe 414/2022 a 409/2022
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1 - Štátne sviatky

Štátnymi sviatkami sú:

a) 1. január - Deň vzniku Slovenskej republiky, b) 5. júl - sviatok svätého Cyrila a svätého Metoda, c) 29. august - výročie Slovenského národného povstania, d) 1. september - Deň Ústavy Slovenskej republiky, e) 28. október - Deň vzniku samostatného česko-slovenského štátu, f) 17. november - Deň boja za slobodu a demokraciu.

§ 2 - Dni pracovného pokoja
(1)

Štátne sviatky sú dni pracovného pokoja,1) ak tento zákon neustanovuje inak.

(2)

Ďalšie dni pracovného pokoja okrem nedieľ sú tieto sviatky:

a) 6. január - Zjavenie Pána (Traja králi a vianočný sviatok pravoslávnych kresťanov), b) Veľký piatok, c) Veľkonočný pondelok, d) 1. máj - Sviatok práce, e) 15. september - Sedembolestná Panna Mária, f) 1. november - sviatok Všetkých svätých, g) 24. december - Štedrý deň, h) 25. december - prvý sviatok vianočný, i) 26. december - druhý sviatok vianočný, j)  8. máj - Deň víťazstva nad fašizmom.

(3)

Štátny sviatok podľa § 1 písm. e) nie je dňom pracovného pokoja podľa odseku 1 ani sviatkom podľa osobitného predpisu.1a)

§ 3 - Pamätné dni

Pamätnými dňami Slovenskej republiky sú:

a) 6. marec - Deň obetí pandémie COVID-19, b) 25. marec - Deň zápasu za ľudské práva, c) 13. apríl - Deň nespravodlivo stíhaných, d) 1. máj - Deň pristúpenia Slovenskej republiky k Európskej únii, e) 4. máj - výročie úmrtia M. R Štefánika, f) 7. jún - výročie Memoranda národa slovenského, g) 21. jún - Deň odchodu okupačných vojsk sovietskej armády z Česko-Slovenska v roku 1991, h) 24. jún - Deň pamiatky obetí komunistického režimu, i) 5. júl - Deň Slovákov žijúcich v zahraničí, j) 17. júl - výročie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky, k) 4. august - Deň Matice slovenskej, l) 10. august - Deň obetí banských nešťastí, m) 21. august - Deň obetí okupácie Česko-Slovenska v roku 1968, n) 9. september - Deň obetí holokaustu a rasového násilia, o) 19. september - Deň vzniku Slovenskej národnej rady, p) 22. september - Deň boja proti nenávistným prejavom na deťoch, r) 6. október - Deň hrdinov Karpatsko-duklianskej operácie, s) 12. október - Deň samizdatu, t) 27. október - Deň černovskej tragédie, u) 29. október - Deň narodenia Ľudovíta Štúra, v) 30. október - výročie Deklarácie slovenského národa, w) 31. október - Deň reformácie, x) 30. december - Deň vyhlásenia Slovenska za samostatnú cirkevnú provinciu.

§ 4 - Prechodné ustanovenia

Doterajší štátny sviatok 28. október podľa osobitných predpisov2) sa v roku 1993 mení na deň pracovného pokoja3).

§ 4a - Prechodné ustanovenie

V roku 2018 je 30. október – výročie Deklarácie slovenského národa štátnym sviatkom; § 3 písm. r) sa v roku 2018 neuplatňuje.

§ 5 - Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa:

1.

zákon č. 93/1951 Zb. o štátnom sviatku, o dňoch pracovného pokoja a o pamätných a významných dňoch v znení zákona č. 65/1965 Zb., zákona č. 56/1975 Zb., zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 141/1988 Zb., zákona č. 167/1990 Zb. a zákona č. 218/1991 Zb.,

2.

zákon Slovenskej národnej rady č. 348/1990 Zb. o vyhlásení 1. novembra 1990 za Deň zmierenia (Pamiatka obetiam politického násilia),

3.

zákon Slovenskej národnej rady č. 422/1991 Zb. o vyhlásení 19. septembra za pamätný deň Slovenskej republiky,

4.

zákon Slovenskej národnej rady č. 489/1992 Zb. o vyhlásení 29. augusta za štátny sviatok Slovenskej republiky,

5.

zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 88/1993 Z. z. o vyhlásení 25. marca za pamätný deň Slovenskej republiky.

§ 6 - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1994 okrem § 4, ktorý nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Michal Kováč v. r.Ivan Gašparovič v. r.Vladimír Mečiar v. r.

Poznámky

 • 1)

  § 94 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení zákona č. 326/2020 Z. z.

 • 1a)

  Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona č. 326/2020 Z. z.

 • 2)

  § 1 zákona č. 93/1951 Zb. o štátnom sviatku, o dňoch pracovného pokoja a o pamätných a významných dňoch v znení neskorších predpisov.

 • 3)

  § 2 zákona č. 93/1951 Zb. v znení neskorších predpisov.

Načítavam znenie...
MENU
Hore