Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 24/2006 účinný od 01.01.2023 do 31.03.2023

Platnosť od: 20.01.2006
Účinnosť od: 01.01.2023
Účinnosť do: 31.03.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST26JUD6911DS28EUPP1ČL2

Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 24/2006 účinný od 01.01.2023 do 31.03.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 24/2006 s účinnosťou od 01.01.2023 na základe 172/2022

Legislatívny proces k zákonu 172/2022

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1 - Predmet zákona
(1)

Tento zákon upravuje

a)

postup odborného a verejného posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie1) (ďalej len „posudzovanie vplyvov“)

1.

strategických dokumentov počas ich prípravy a pred ich schválením,

2.

navrhovaných činností pred rozhodnutím o ich umiestnení alebo pred ich povolením podľa osobitných predpisov,2)

b)

pôsobnosť orgánov štátnej správy a pôsobnosť obcí pri posudzovaní vplyvov,

c)

práva a povinnosti účastníkov procesu posudzovania pri posudzovaní vplyvov.

(2)

Tento zákon sa nevzťahuje na

a)

strategické dokumenty, ktorých jediným účelom je obrana, civilná ochrana, finančné alebo rozpočtové plány a programy,

b)

navrhované činnosti alebo ich zmeny, ktorých jediným účelom je obrana alebo reakcia na mimoriadnu udalosť podľa osobitného predpisu.2a)

§ 2 - Účel zákona

Účelom zákona je najmä

a)

včasne a účinne zabezpečiť vysokú úroveň ochrany životného prostredia a prispieť k integrácii environmentálnych aspektov do prípravy a schvaľovania strategických dokumentov so zreteľom na podporu trvalo udržateľného rozvoja,3)

b)

zistiť, opísať a vyhodnotiť priame a nepriame vplyvy navrhovaného strategického dokumentu a navrhovanej činnosti na životné prostredie,

c)

objasniť a porovnať výhody a nevýhody návrhu strategického dokumentu a navrhovanej činnosti vrátane ich variantov a to aj v porovnaní s nulovým variantom,

d)

určiť opatrenia, ktoré zabránia znečisťovaniu životného prostredia, zmiernia znečisťovanie životného prostredia alebo zabránia poškodzovaniu životného prostredia,4)

e)

získať odborný podklad na schválenie strategického dokumentu a na vydanie rozhodnutia o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.2)

§ 3 - Na účely tohto zákona
a)

vplyv na životné prostredie je akýkoľvek priamy alebo nepriamy vplyv na životné prostredie vrátane vplyvu na zdravie ľudí, flóru, faunu, biodiverzitu, pôdu, klímu, ovzdušie, vodu, krajinu, prírodné lokality, hmotný majetok, kultúrne dedičstvo a vzájomné pôsobenie medzi týmito faktormi,

b)

posudzovanie vplyvov strategického dokumentu je postup uvedený v druhej časti tohto zákona, v priebehu ktorého sa hodnotia pravdepodobné vplyvy strategického dokumentu na životné prostredie vrátane vplyvov na zdravie ľudí; tento postup zahŕňa predloženie oznámenia o vypracovaní strategického dokumentu (ďalej len "oznámenie"), vypracovanie rozsahu hodnotenia strategického dokumentu, správy o hodnotení vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie (ďalej len "správa o hodnotení strategického dokumentu") a záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu, pričom pri všetkých fázach postupu je zabezpečený prístup verejnosti a konzultovanie strategického dokumentu s verejnosťou, a ak ide o posudzovanie vplyvov presahujúcich štátne hranice, aj s dotknutou stranou,

c)

posudzovanie vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny je postup uvedený v tretej časti tohto zákona, v priebehu ktorého sa hodnotia pravdepodobné vplyvy navrhovanej činnosti alebo jej zmeny na životné prostredie vrátane vplyvov na zdravie ľudí; tento postup zahŕňa vypracovanie zámeru, určenie rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny, vypracovanie správy o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti alebo zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie (ďalej len "správa o hodnotení činnosti") alebo jej zmeny a záverečného stanoviska z posúdenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny (ďalej len "záverečné stanovisko"), pričom pri všetkých fázach postupu je zabezpečená účasť verejnosti a konzultovanie s verejnosťou a dotknutými orgánmi, a ak ide o posudzovanie vplyvov presahujúcich štátne hranice, aj s dotknutou stranou,

d)

strategický dokument je návrh plánu alebo programu vrátane takého, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou, ako aj akákoľvek jeho zmena, ktorý sa pripravuje, schvaľuje alebo pripravuje a schvaľuje na štátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni alebo ktorý je pripravovaný na schválenie Národnou radou Slovenskej republiky, obecným zastupiteľstvom, zastupiteľstvom vyššieho územného celku alebo vládou Slovenskej republiky a ich prípravu vyžaduje všeobecne záväzný právny predpis, rozhodnutie alebo uznesenie orgánu, pre ktorý sa pripravuje na schválenie,

e)

strategický dokument s celoštátnym dosahom je strategický dokument, ktorý schvaľuje vláda Slovenskej republiky,

f)

navrhovaná činnosť alebo zmena navrhovanej činnosti (ďalej len "navrhovaná činnosť alebo jej zmena") je realizácia stavieb, iných zariadení, realizačný zámer alebo iný zásah do prírodného prostredia alebo do krajiny meniaci fyzické aspekty lokality vrátane ťažby nerastnej suroviny,

g)

navrhovateľ je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má záujem realizovať navrhovanú činnosť alebo jej zmenu vyžadujúcu si povolenie,

h)

povoľovacie konanie je konanie, v ktorom sa rozhoduje o návrhu na vydanie povolenia vo vzťahu k navrhovanej činnosti alebo jej zmene podľa osobitných predpisov,2)

i)

rozhodnutie vydané v povoľovacom konaní je povolenie alebo rozhodnutie povoľujúceho orgánu, ktorým sa udelenie povolenia zamieta alebo ktorým sa povoľovacie konanie zastavuje,

j)

povolenie je rozhodnutie povoľujúceho orgánu vydané v povoľovacom konaní, ktoré oprávňuje navrhovateľa realizovať navrhovanú činnosť alebo zmenu povolenej navrhovanej činnosti; ak navrhovaná činnosť alebo jej zmena podlieha viacerým povoľovacím konaniam, považuje sa za povolenie, oprávňujúce navrhovateľa realizovať navrhovanú činnosť alebo zmenu povolenej navrhovanej činnosti, rozhodnutie vydané v každom z týchto povoľovacích konaní,

k)

príslušný orgán je orgán štátnej správy, ktorý plní povinnosti na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie a má dostatočné odborné znalosti na preskúmanie správy o hodnotení činnosti alebo, ak je to potrebné, k nim má prístup; je ním Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo"), okresný úrad v sídle kraja a okresný úrad, ak nie je v zákone uvedené inak,

l)

rezortný orgán je ústredný orgán štátnej správy,6) do pôsobnosti ktorého patrí navrhovaná činnosť alebo jej zmena; ak ide o posudzovanie vplyvov strategického dokumentu s celoštátnym dosahom, je ním orgán, ktorý predkladá návrh takéhoto strategického dokumentu na rokovanie vlády Slovenskej republiky,

m)

povoľujúci orgán je obec alebo orgán štátnej správy príslušný na rozhodovanie v povoľovacom konaní,

n)

schvaľujúci orgán je orgán verejnej správy príslušný na schválenie strategického dokumentu,

o)

obstarávateľ je osoba, ktorá zabezpečuje vypracovanie strategického dokumentu,

p)

dotknutý orgán je orgán verejnej správy, ktorého záväzný posudok, súhlas, stanovisko, rozhodnutie alebo vyjadrenie vydávané podľa osobitných predpisov7) podmieňujú povolenie navrhovanej činnosti, jej zmeny, alebo ktorého vyjadrenie sa vyžaduje pred prijatím alebo schválením strategického dokumentu,

q)

dotknutá obec je obec, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať, alebo ktorej územia sa týka navrhovaný strategický dokument, alebo ktorej územie môže byť zasiahnuté vplyvom navrhovanej činnosti, jej zmeny alebo prijatím navrhovaného strategického dokumentu,

r)

verejnosť je jedna fyzická osoba, právnická osoba alebo viac fyzických osôb, alebo právnických osôb, ich organizácie alebo skupiny,

s)

dotknutá verejnosť je verejnosť, ktorá je dotknutá alebo pravdepodobne dotknutá konaním týkajúcim sa životného prostredia, alebo má záujem na takomto konaní; platí, že mimovládna organizácia podporujúca ochranu životného prostredia a spĺňajúca požiadavky ustanovené v tomto zákone má záujem na takom konaní,

t)

mimovládna organizácia podporujúca ochranu životného prostredia je občianske združenie, neinvestičný fond, nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby okrem tej, ktorú založil štát, alebo nadácia7a) založená na účel tvorby alebo ochrany životného prostredia alebo zachovania prírodných hodnôt,

u)

strana pôvodu je štát, na ktorého území sa navrhuje prijať strategický dokument a realizovať navrhovanú činnosť alebo jej zmenu, ktoré môžu mať významný nepriaznivý vplyv presahujúci štátne hranice,

v)

dotknutá strana je štát, ktorý môže byť dotknutý významne nepriaznivým vplyvom strategického dokumentu a navrhovanej činnosti alebo jej zmeny presahujúcim štátne hranice.

DRUHÁ ČASŤ

POSUDZOVANIE NÁVRHOV STRATEGICKÝCH DOKUMENTOV A STRATEGICKÝCH DOKUMENTOV S CELOŠTÁTNYM DOSAHOM

Posudzovanie strategických dokumentov

§ 4 - Predmet a rozsah posudzovania vplyvov strategických dokumentov
(1)

Predmetom posudzovania vplyvov strategických dokumentov je strategický dokument pripravovaný pre oblasť poľnohospodárstva, lesníctva, rybárstva, priemyslu, energetiky, dopravy, odpadového hospodárstva, vodného hospodárstva, telekomunikácií, cestovného ruchu, územného plánovania alebo využívania územia, regionálneho rozvoja a životného prostredia, ako aj strategický dokument spolufinancovaný Európskou úniou, ktoré majú pravdepodobne významný vplyv na životné prostredie a zároveň vytvárajú rámec na schválenie niektorej z navrhovaných činností uvedených v prílohe č. 8 okrem strategických dokumentov, ktoré určujú využívanie malých území na miestnej úrovni.

(2)

Ak príslušný orgán rozhodne na základe výsledkov zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov strategického dokumentu podľa § 7 a § 17 ods. 4, že strategický dokument alebo jeho zmena sa bude posudzovať, pretože má pravdepodobne významný vplyv na životné prostredie, predmetom posudzovania vplyvov strategických dokumentov je

a)

strategický dokument, neuvedený v odseku 1, ktorý stanovuje rámec na schválenie niektorej z navrhovaných činností uvedených v prílohe č. 8 vrátane jeho zmeny,

b)

strategický dokument uvedený v odseku 1, ktorý určuje využitie malých území na miestnej úrovni,

c)

malá zmena strategického dokumentu uvedeného v odseku 1.

(3)

Predmetom posudzovania vplyvov strategických dokumentov je aj strategický dokument vrátane jeho zmeny, ktorý podľa odborného stanoviska štátneho orgánu ochrany prírody a krajiny8a) má samostatne alebo v kombinácii s iným dokumentom alebo činnosťou pravdepodobne významný vplyv na územie patriace do európskej sústavy chránených území,8b) navrhované chránené vtáčie územie8c) alebo územie európskeho významu8d) (ďalej len „územie sústavy chránených území“).

(4)

Strategický dokument spolufinancovaný Európskou úniou, vrátane jeho zmeny, sa posúdi podľa tohto zákona v súlade s ustanoveniami osobitných predpisov.8e)

(5)

Posudzovanie vplyvov strategického dokumentu nenahrádza posudzovanie vplyvov navrhovanej činnosti uvedenej v tretej časti zákona.

(6)

Osobitné požiadavky na vypracovanie strategických dokumentov podľa osobitných predpisov8f) sa nevzťahujú na posudzovanie vplyvov strategických dokumentov podľa tohto zákona.

Oznámenie

§ 5
(1)

Obstarávateľ doručí príslušnému orgánu oznámenie v písomnom vyhotovení a na elektronickom nosiči dát.

(2)

Ak má strategický dokument dosah na územie viacerých krajov, ministerstvo určí, ktorý okresný úrad v sídle kraja je príslušným orgánom, ak má strategický dokument dosah na viac územných obvodov okresných úradov, okresný úrad v sídle kraja určí, ktorý okresný úrad je príslušným orgánom.

(3)

Oznámenie o územnoplánovacej dokumentácii, okrem jej zmien alebo doplnkov, je súčasťou oznámenia podľa osobitného predpisu;9) oznámenie o územnoplánovacej dokumentácii obstarávateľ doručí príslušnému orgánu. Ak ide o zmeny alebo doplnky územnoplánovacej dokumentácie, obstarávateľ doručí oznámenie príslušnému orgánu v štádiu ich obstarávania podľa osobitného predpisu.9a)

(4)

Oznámenie sa doručí príslušnému orgánu pri strategických dokumentoch uvedených v § 4 ods. 1 až 4.

(5)

Oznámenie obsahuje

a)

základné údaje o obstarávateľovi,

b)

základné údaje o strategickom dokumente, o jeho vzťahu k iným strategickým dokumentom a o jeho schválení,

c)

vymedzenie dotknutých orgánov a dotknutých obcí.

(6)

Prílohou oznámenia o zmene strategického dokumentu je aj strategický dokument s vyznačením navrhovanej zmeny.

(7)

Podrobnosti o obsahu a štruktúre oznámenia sú uvedené v prílohe č. 2.

(8)

Oznámenie, ktoré nemá potrebné náležitosti podľa odsekov 5 až 7, vráti príslušný orgán najneskôr do piatich pracovných dní od jeho doručenia obstarávateľovi na doplnenie a určí rozsah jeho doplnenia.

§ 6
(1)

Príslušný orgán po obdržaní úplného oznámenia oznámi obstarávateľovi adresu, na ktorú možno predkladať stanoviská verejnosti, a bezodkladne vyzve obstarávateľa na zverejnenie oznámenia, ak ide o strategický dokument s miestnym alebo regionálnym dosahom, formou informácie o oznámení povinne na úradnej tabuli, nepovinne miestnou tlačou, miestnou televíziou alebo podobne (ďalej len „spôsob v mieste obvyklý“) spolu s informáciou, kde možno do oznámenia nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.

(2)

Príslušný orgán do piatich dní od doručenia oznámenia podľa § 5 zverejní oznámenie na webovom sídle ministerstva a doručí oznámenie spolu s informáciami uvedenými v odseku 3

a)

dotknutému orgánu,

b)

schvaľujúcemu orgánu,

c)

ak ide o strategický dokument s miestnym dosahom, aj dotknutej obci.

(3)

Príslušný orgán pri zverejnení oznámenia oznámi miesto a čas konania konzultácie podľa § 63.

(4)

Príslušný orgán môže určiť, že z dôvodu veľkého počtu dotknutých obcí bude oznámenie na nahliadnutie len v ním vybraných obciach; zoznam obcí, v ktorých do oznámenia možno nahliadnuť, oznámi aj ostatným dotknutým obciam v lehote podľa odseku 2. Dotknuté obce zverejnia uvedený zoznam obcí spolu s informáciami ustanovenými v odseku 5 spôsobom v mieste obvyklým.

(5)

Dotknutá obec informuje do troch pracovných dní od doručenia oznámenia podľa odseku 2 o ňom verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a zároveň oznámi, kde a kedy možno do oznámenia nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie; oznámenie musí byť verejnosti prístupné najmenej po dobu 14 dní od jeho doručenia.

(6)

Dotknutý orgán a dotknutá obec doručia písomné stanoviská k oznámeniu príslušnému orgánu do 15 dní od doručenia oznámenia. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu príslušnému orgánu do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené podľa odseku 5.

§ 6a - Účasť dotknutej verejnosti pri posudzovaní vplyvov strategických dokumentov
(1)

Dotknutá verejnosť pri posudzovaní vplyvov strategických dokumentov je verejnosť, ktorá má záujem alebo môže mať záujem o prípravu strategických dokumentov pred ich schválením.

(2)

Medzi dotknutú verejnosť pri posudzovaní vplyvov strategických dokumentov patrí

a)

fyzická osoba staršia ako 18 rokov,

b)

právnická osoba,

c)

občianska iniciatíva podľa odseku 3.

(3)

Občianska iniciatíva sú fyzické osoby staršie ako 18 rokov, ktoré podpíšu spoločné stanovisko k návrhu strategického dokumentu. Občianska iniciatíva sa preukazuje podpisovou listinou, v ktorej je uvedené meno, priezvisko, trvalý pobyt, rok narodenia a podpis osôb, ktoré spoločné stanovisko podporujú.

(4)

Splnomocnencom občianskej iniciatívy oprávneným konať v jej mene a prijímať písomnosti je fyzická osoba, ktorá je ako splnomocnenec uvedená v podpisovej listine. Ak taký údaj chýba alebo je nejasný, splnomocnencom občianskej iniciatívy je fyzická osoba uvedená v podpisovej listine na prvom mieste.

(5)

Dotknutá verejnosť pri posudzovaní vplyvov strategických dokumentov má právo zúčastniť sa prípravy a posudzovania vplyvov strategického dokumentu, a to až do schválenia strategického dokumentu, vrátane práva podať písomné stanovisko podľa § 6 ods. 6, § 8 ods. 8, § 12 ods. 2, účasti na konzultáciách a verejnom prerokovaní strategického dokumentu.

§ 7 - Zisťovacie konanie o posudzovaní strategického dokumentu
(1)

Ak ide o strategické dokumenty uvedené v § 4 ods. 2 a 3, vykoná príslušný orgán na základe oznámenia predloženého obstarávateľom zisťovacie konanie, či sa strategický dokument bude posudzovať podľa tohto zákona.

(2)

Pre náležitosti oznámenia v zisťovacom konaní platí § 5 ods. 5 až 7.

(3)

Na zisťovacie konanie sa vzťahujú obdobne § 5 ods. 1 a 2 a § 6.

(4)

Ak ide o rozhodovanie, či sa návrh strategického dokumentu bude posudzovať podľa tohto zákona, príslušný orgán prihliada najmä na

a)

kritériá pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 3,

b)

význam očakávaných vplyvov na životné prostredie,

c)

stanoviská podľa § 6 ods. 6,

d)

výsledky konzultácií vykonaných podľa § 63.

(5)

Príslušný orgán rozhodne do 15 dní od uplynutia lehôt podľa § 6 ods. 6 o tom, či sa strategický dokument bude posudzovať podľa tohto zákona. Rozhodnutie musí byť odôvodnené. Príslušný orgán sa v odôvodnení vysporiada so stanoviskami doručenými podľa § 6 ods. 6.

(6)

Rozhodnutie o tom, či sa navrhovaný strategický dokument bude posudzovať podľa tohto zákona, príslušný orgán bezodkladne zverejní na webovom sídle ministerstva a zároveň ho zašle obstarávateľovi, dotknutému orgánu, ak ide o strategický dokument s miestnym dosahom, dotknutej obci. Ak sa strategický dokument nebude posudzovať podľa tohto zákona, na webovom sídle ministerstva sa zverejnia tiež všetky dôvody, prečo sa strategický dokument nebude posudzovať.

(7)

Ak ide o strategický dokument s miestnym dosahom, dotknutá obec bez zbytočného odkladu informuje verejnosť o rozhodnutí doručenom podľa odseku 5 spôsobom v mieste obvyklým.

§ 8 - Rozsah hodnotenia strategického dokumentu a časový harmonogram
(1)

Rozsah hodnotenia strategického dokumentu a podľa potreby aj jeho časový harmonogram určí príslušný orgán po prerokovaní s obstarávateľom, schvaľujúcim orgánom, dotknutým orgánom, a ak ide o strategický dokument s miestnym dosahom, aj s dotknutou obcou; ak ide o strategický dokument, ktorý môže mať vplyv samostatne alebo v kombinácii s iným strategickým dokumentom alebo s inou činnosťou na územie sústavy chránených území, aj po dohode so štátnym orgánom ochrany prírody a krajiny.9c)

(2)

Rozsah hodnotenia strategického dokumentu, a ak je určený, aj časový harmonogram, doručí príslušný orgán obstarávateľovi spolu so stanoviskami podľa § 6 ods. 6 do desiatich dní od uplynutia poslednej lehoty podľa § 6 ods. 6; ak sa uskutočnilo zisťovacie konanie, do desiatich pracovných dní od vydania rozhodnutia o potrebe jeho posudzovania vplyvov podľa § 7 ods. 5.

(3)

Ak ide o určovanie rozsahu hodnotenia strategického dokumentu, vychádza sa z obsahu a štruktúry správy o hodnotení vplyvu strategického dokumentu podľa § 9 ods. 3 s prihliadnutím na stanoviská doručené podľa § 6 ods. 6. Určí sa,

a)

ktoré varianty zohľadňujúce ciele a geografický rozmer riešenia navrhovaného strategického dokumentu je potrebné podrobnejšie vypracovať a hodnotiť,

b)

na ktoré body z obsahu a štruktúry správy o hodnotení strategického dokumentu podľa § 9 ods. 3 je potrebné v správe o hodnotení osobitne prihliadať pri zohľadnení súčasných poznatkov a metód posudzovania vplyvov, obsahu a úrovne podrobností strategického dokumentu, v akom štádiu schvaľovacieho procesu sa strategický dokument nachádza a rozsah, v akom sú určité záležitosti vhodnejšie posudzované na rozličných úrovniach procesu, aby sa predišlo duplicite posudzovania vplyvov,

c)

počet vyhotovení správy o hodnotení.

(4)

Ak ide o určovanie rozsahu hodnotenia strategického dokumentu pre strategický dokument, ktorým je územnoplánovacia dokumentácia, vychádza sa z obsahu a štruktúry správy o hodnotení vplyvu strategického dokumentu podľa § 9 ods. 4 pri zohľadnení súčasných poznatkov a metód posudzovania vplyvov, obsahu a úrovne podrobností strategického dokumentu, v akom štádiu schvaľovacieho procesu sa strategický dokument nachádza a rozsah, v akom sú určité záležitosti vhodnejšie posudzované na rozličných úrovniach procesu, aby sa predišlo duplicite posudzovania vplyvov.

(5)

V časovom harmonograme sa určí časová postupnosť a podľa potreby aj lehoty jednotlivých krokov hodnotenia.

(6)

Príslušný orgán zverejní rozsah hodnotenia strategického dokumentu na webovom sídle ministerstva bezodkladne po jeho určení a zároveň oznámi adresu, na ktorú možno predkladať stanoviská verejnosti k rozsahu hodnotenia strategického dokumentu.

(7)

Obstarávateľ zverejní rozsah hodnotenia strategického dokumentu bezodkladne po jeho doručení, ak ide o strategický dokument s miestnym alebo regionálnym dosahom, formou informácie o rozsahu hodnotenia strategického dokumentu spôsobom v mieste obvyklým.

(8)

Verejnosť, dotknutá obec, dotknutý samosprávny kraj, dotknutý orgán a ďalšie osoby môžu predložiť pripomienky k rozsahu hodnotenia strategického dokumentu do desiatich dní od jeho zverejnenia podľa odsekov 5 a 6 príslušnému orgánu, ktorý ich po vyhodnotení doručí obstarávateľovi.

Správa o hodnotení strategického dokumentu

§ 9
(1)

Obstarávateľ zabezpečí hodnotenie vplyvu návrhu strategického dokumentu na životné prostredie najmenej v rozsahu určenom podľa § 8 ods. 3.

(2)

Výsledok hodnotenia vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie sa uvedie v správe o hodnotení strategického dokumentu.

(3)

Podrobnosti o obsahu a štruktúre správy o hodnotení strategického dokumentu sú uvedené v prílohe č. 4.

(4)

Podrobnosti o obsahu a štruktúre správy o hodnotení strategického dokumentu, ktorou je územnoplánovacia dokumentácia, sú uvedené v prílohe č. 5.

(5)

Obstarávateľ predloží príslušnému orgánu správu o hodnotení strategického dokumentu spolu s návrhom strategického dokumentu.

(6)

Obstarávateľ predloží príslušnému orgánu správu o hodnotení strategického dokumentu, ktorým je územnoplánovacia dokumentácia spolu s

a)

konceptom,13)

b)

návrhom územnoplánovacej dokumentácie,13a) ak ide o územný plán obce určujúci využívanie malých území na miestnej úrovni, alebo

c)

zmenami a doplnkami,14) ak ide o zmenu alebo doplnenie strategického dokumentu, ktorým je územnoplánovacia dokumentácia.

(7)

Neúplnú správu o hodnotení strategického dokumentu podľa § 9 ods. 1 príslušný orgán vráti bez zbytočného odkladu, najneskôr však do piatich pracovných dní od jej doručenia, obstarávateľovi na doplnenie, pričom určí rozsah jej doplnenia.

(8)

Obstarávateľ poskytne príslušnému orgánu na požiadanie nevyhnutné doplňujúce informácie k predloženej správe o hodnotení strategického dokumentu, ako i vyhodnotenie stanovísk predložených k správe o hodnotení strategického dokumentu.

(9)

Správu o hodnotení strategického dokumentu predkladá obstarávateľ príslušnému orgánu v počte určenom v rozsahu hodnotenia podľa § 8 ods. 3 v písomnom vyhotovení a na elektronickom nosiči dát.

§ 10
(1)

Príslušný orgán po obdržaní úplnej správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu oznámi obstarávateľovi adresu, na ktorú možno predkladať stanoviská verejnosti, a bezodkladne vyzve obstarávateľa na zverejnenie informácie, a ak ide o strategický dokument s miestnym alebo regionálnym dosahom, spôsobom v mieste obvyklým.

(2)

Príslušný orgán zverejní bezodkladne správu o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu na webovom sídle ministerstva s uvedením adresy, na ktorú možno predkladať stanoviská verejnosti, a termínu, do ktorého možno predkladať stanoviská.

(3)

Príslušný orgán najneskôr do piatich pracovných dní od obdržania správy o hodnotení strategického dokumentu oznámi miesto a čas konania konzultácií podľa § 63 a zároveň doručí správu o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu v písomnej forme alebo na elektronickom nosiči dát na zaujatie stanoviska schvaľujúcemu orgánu, dotknutému orgánu; ak ide o strategický dokument s miestnym dosahom, aj dotknutej obci a ak ide o strategický dokument, ktorý môže mať vplyv samostatne alebo v kombinácii s iným strategickým dokumentom alebo s inou činnosťou na územie sústavy chránených území, aj štátnemu orgánu ochrany prírody a krajiny.9c)

(4)

Ak príslušný orgán určí, že z dôvodu veľkého počtu dotknutých obcí bude správa o hodnotení strategického dokumentu na nahliadnutie len v ním vybraných dotknutých obciach podľa § 6 ods. 4, oboznámi s tým v lehote podľa odseku 3 aj ostatné dotknuté obce a zároveň im doručí netechnické zhrnutie poskytnutých informácií uvedené v prílohe č. 4 časti A bode IX alebo všeobecné záverečné zhrnutie uvedené v prílohe č. 5 časti C, bode VIII. V uvedenej lehote doručí netechnické zhrnutie poskytnutých informácií alebo všeobecné záverečné zhrnutie aj dotknutej verejnosti pri posudzovaní vplyvov strategických dokumentov.

§ 11
(1)

Ak ide o strategický dokument s miestnym dosahom, dotknutá obec do troch pracovných dní od doručenia správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu informuje o tom verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a oznámi, kde a kedy možno do správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu nahliadnuť, robiť z nich výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.

(2)

Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu musia byť verejnosti prístupné najmenej 21 dní.

(3)

Obstarávateľ do uplynutia doby sprístupnenia správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu podľa odseku 2 zabezpečí v spolupráci s príslušným orgánom ich verejné prerokovanie.

(4)

Termín a miesto verejného prerokovania oznámi obstarávateľ príslušnému orgánu najneskôr 10 dní pred jeho konaním a zároveň ho zverejní na webovom sídle obstarávateľa a v tlači najmenej desať dní pred jeho konaním. Informáciu o verejnom prerokovaní zároveň zašle dotknutým orgánom, a ak ide o strategický dokument s miestnym dosahom, aj dotknutej obci najneskôr desať dní pred jeho konaním.

(5)

Príslušný orgán zverejní informáciu o mieste a čase konania verejného prerokovania bez zbytočného odkladu na svojom webovom sídle.

(6)

Ak ide o strategický dokument s miestnym dosahom, dotknutá obec bezodkladne informuje verejnosť o verejnom prerokovaní spôsobom v mieste obvyklým.

(7)

Obstarávateľ v spolupráci s príslušným orgánom vyhotoví záznam o verejnom prerokovaní najneskôr do desiatich pracovných dní od jeho konania.

§ 12
(1)

Dotknuté orgány a dotknutá obec doručia príslušnému orgánu písomné stanoviská k správe o hodnotení strategického dokumentu a k návrhu strategického dokumentu najneskôr do 21 dní od doručenia správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu.

(2)

Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko príslušnému orgánu najneskôr do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe o hodnotení strategického dokumentu podľa § 11 ods. 1.

(3)

Na stanovisko doručené po uplynutí lehôt uvedených v odsekoch 1 a 2 nemusí príslušný orgán prihliadať.

(4)

Príslušný orgán po vyhodnotení pripomienok a stanovísk môže požiadať obstarávateľa o ďalšie informácie vyplývajúce z predložených stanovísk, ktoré má k dispozícii a ktoré sú potrebné na vypracovanie záverečného stanoviska.

(5)

Obstarávateľ musí poskytnúť príslušnému orgánu na požiadanie nevyhnutné doplňujúce informácie k správe o hodnotení strategického dokumentu, ktoré má k dispozícii.

(6)

Na verejné prerokovanie strategického dokumentu, ktorým je územnoplánovacia dokumentácia sa vzťahuje osobitný predpis.15)

§ 13 - Odborný posudok k strategickému dokumentu
(1)

Odborný posudok k strategickému dokumentu môžu vypracovať iba fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré sú odborne spôsobilé (§ 60 a 61).

(2)

Na vypracovaní odborného posudku sa nemôžu podieľať osoby, ktoré sa podieľali na vypracovaní návrhu strategického dokumentu alebo správy o hodnotení strategického dokumentu.

(3)

Na vypracovaní odborného posudku sa môžu podieľať aj iné odborne spôsobilé osoby evidované podľa osobitných predpisov,16) ak to vyplýva z povahy vplyvu navrhovanej činnosti.17)

(4)

Príslušný orgán určí spracovateľa odborného posudku na základe správy o hodnotení strategického dokumentu s prihliadnutím na záznam z verejného prerokovania a stanoviská podľa § 12 ods. 1 a 2, a to najneskôr do desiatich dní od uplynutia poslednej lehoty podľa § 12 ods. 1 a 2. O tejto skutočnosti zároveň informuje obstarávateľa. Pri určení spracovateľa odborného posudku príslušný orgán prihliada na osobitnú odbornú spôsobilosť získanú v odbore alebo oblasti činností podľa osobitného predpisu.17a)

(5)

Obstarávateľ zabezpečí vypracovanie odborného posudku u odborne spôsobilej osoby určenej príslušným orgánom a doručí ho príslušnému orgánu v termíne podľa odseku 6.

(6)

Odborne spôsobilá osoba vypracuje odborný posudok najneskôr do 30 dní od doručenia oznámenia o jej určení za spracovateľa odborného posudku.

(7)

Obstarávateľ je povinný poskytnúť odborne spôsobilej osobe určenej podľa odseku 4 na jej žiadosť doplňujúce údaje nevyhnutné na vypracovanie odborného posudku, ktoré má k dispozícii.

(8)

V odbornom posudku sa vyhodnotí najmä

a)

úplnosť správy o hodnotení strategického dokumentu,

b)

stanoviská podľa § 12,

c)

úplnosť zistenia kladných a záporných vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie vrátane ich vzájomného pôsobenia,

d)

použité metódy hodnotenia a úplnosť vstupných informácií,

e)

varianty riešenia strategického dokumentu,

f)

návrh opatrení a podmienok na vylúčenie alebo zníženie nepriaznivých vplyvov strategického dokumentu.

(9)

Odborný posudok vždy obsahuje návrh záverečného stanoviska podľa § 14.

§ 14 - Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu
(1)

Príslušný orgán v súčinnosti s orgánom na ochranu zdravia18) vypracuje záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu do 15 dní od uplynutia poslednej lehoty podľa § 13 ods. 6.

(2)

V záverečnom stanovisku z posúdenia strategického dokumentu príslušný orgán okrem celkového hodnotenia vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie uvedie, či odporúča, alebo neodporúča jeho prijatie, prípadne za akých podmienok, ako aj požadovaný rozsah jeho sledovania a vyhodnocovania podľa § 16.

(3)

Podrobnosti o obsahu a štruktúre záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu obsahuje príloha č. 6.

(4)

Príslušný orgán doručí záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu v lehote podľa odseku 1 obstarávateľovi, schvaľujúcemu orgánu, dotknutému orgánu, ak ide o strategický dokument s miestnym dosahom, aj dotknutej obci a zverejní ho na webovom sídle ministerstva.

(5)

Dotknutá obec zverejní záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu v lehote do troch pracovných dní od jeho doručenia v mieste obvyklým spôsobom a oznámi, kde a kedy možno doň nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.

§ 15 - Schvaľovanie strategického dokumentu
(1)

Ak ide o prípravu a schvaľovanie strategického dokumentu, musí sa prihliadať na existenciu aj obsah záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu a najmä na podmienky prijatia strategického dokumentu.

(2)

Schvaľujúci orgán nemôže bez záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu podľa § 12 alebo bez doložky vplyvov na životné prostredie podľa § 17 ods. 14 schváliť strategický dokument, ktorý je predmetom posudzovania. Schvaľujúci orgán je povinný vziať do úvahy výsledky účasti verejnosti, a to najmä stanoviská verejnosti, výsledky konzultácií a verejného prerokovania s verejnosťou, vznesené pripomienky verejnosti.

(3)

Strategický dokument, ktorý pravdepodobne môže mať samostatne alebo v kombinácii s iným dokumentom alebo činnosťou významný vplyv na územie sústavy chránených území, môže schvaľujúci orgán schváliť, len ak sa na základe výsledku posudzovania vplyvov preukáže, že nebude mať nepriaznivý vplyv na integritu takého územia z hľadiska cieľov jeho ochrany, ak odsek 4 neustanovuje inak.

(4)

Ak sa na základe výsledku posudzovania vplyvov preukáže nepriaznivý vplyv strategického dokumentu na integritu územia sústavy chránených území z hľadiska cieľov jeho ochrany a ak neexistujú alternatívne riešenia bez nepriaznivého vplyvu alebo ak takéto nie sú s menším nepriaznivým vplyvom, strategický dokument sa môže schváliť len z naliehavých dôvodov vyššieho verejného záujmu a za podmienky uloženia kompenzačných opatrení podľa osobitného predpisu.18a) Ak sa na príslušnom území vyskytujú prioritné biotopy alebo prioritné druhy, strategický dokument možno schváliť len z takých naliehavých dôvodov vyššieho verejného záujmu, ktoré sa týkajú verejného zdravia, verejnej bezpečnosti alebo priaznivých dôsledkov zásadného významu na životné prostredie, alebo ak podľa stanoviska Európskej komisie súvisí s inými naliehavými dôvodmi vyššieho verejného záujmu.

(5)

Ak obstarávateľ nezohľadní pripomienky vyplývajúce zo záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu a ak ide o dopracovanie strategického dokumentu, je povinný svoj postup zdôvodniť a také odôvodnenie zverejniť a doložiť ho spolu so záverečným stanoviskom z posúdenia strategického dokumentu schvaľujúcemu orgánu k návrhu strategického dokumentu. Obstarávateľ zverejní stanoviská a pripomienky uplatnené k návrhu strategického dokumentu, pričom uvedie, ako ich zohľadnil a zapracoval do tohto návrhu, ako zohľadnil obsah a závery správy o hodnotení, ako zohľadnil dôsledky schválenia strategického dokumentu na životné prostredie a zdravie, a uvedie dôvody na zvolenie konkrétnej alternatívy strategického dokumentu v porovnaní s inými alternatívami.

(6)

Ak schvaľujúci orgán schváli strategický dokument v inom znení, aké bolo predložené, v spolupráci s obstarávateľom vypracuje informácie podľa odseku 5.

(7)

Obstarávateľ doručí schválený strategický dokument, ktorému predchádzalo posudzovanie podľa tohto zákona, spolu s informáciami podľa odseku 5 v listinnom vyhotovení a na elektronickom nosiči dát príslušnému orgánu a zároveň ho zverejní na svojom webovom sídle alebo iným vhodným spôsobom.

(8)

Príslušný orgán zverejní schválený strategický dokument spolu s informáciami podľa odseku 5 na webovom sídle ministerstva najneskôr do piatich dní od jeho doručenia podľa odseku 7.

§ 16 - Sledovanie a vyhodnocovanie vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie
(1)

Obstarávateľ a rezortný orgán sú povinní zabezpečiť sledovanie a vyhodnocovanie vplyvov schváleného strategického dokumentu na životné prostredie, prípadne použiť na tento účel existujúci monitoring, aby sa predišlo zdvojovaniu monitorovania.

(2)

Sledovanie a vyhodnocovanie vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie spočíva v

a)

systematickom sledovaní a vyhodnocovaní jeho vplyvov,

b)

vyhodnocovaní jeho účinnosti,

c)

zabezpečení odborného porovnania predpokladaných vplyvov uvedených v správe o hodnotení strategického dokumentu so skutočným stavom.

(3)

Ak obstarávateľ zistí, že skutočné vplyvy strategického dokumentu na životné prostredie posudzovaného podľa tohto zákona sú horšie, ako sa uvádza v správe o hodnotení strategického dokumentu, je povinný zabezpečiť opatrenia na ich zmiernenie a zároveň zabezpečiť zmenu, doplnenie, prípadne prepracovanie strategického dokumentu.

(4)

Obstarávateľ a rezortný orgán sú povinní bezodkladne oznámiť príslušnému orgánu informácie o výsledkoch sledovania a vyhodnocovania vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie podľa odseku 2, ako aj o zabezpečení povinností podľa odseku 3 v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe.

(5)

Príslušný orgán bezodkladne zverejní informácie doručené podľa odseku 4 na webovom sídle ministerstva.

§ 17 - Posudzovanie strategických dokumentov s celoštátnym dosahom
(1)

Na strategické dokumenty s celoštátnym dosahom sa primerane vzťahujú ustanovenia § 5 až 16 a šiestej časti, ak ďalej nie je ustanovené inak.

(2)

Posudzovanie vplyvu strategických dokumentov s celoštátnym dosahom zabezpečuje rezortný orgán v spolupráci s ministerstvom.

(3)

Oznámenie o strategickom dokumente s celoštátnym dosahom podľa § 5 ods. 5 a prílohy č. 2 doručí rezortný orgán ministerstvu a zároveň ho zverejní podľa § 6 ods. 1 v hromadnom informačnom prostriedku19) s celoštátnym dosahom.

(4)

Rezortný orgán vykoná v prípade strategických dokumentov s celoštátnym dosahom zisťovacie konanie podľa § 7. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené podľa § 6 ods. 2.

(5)

Rozsah hodnotenia strategických dokumentov s celoštátnym dosahom podľa § 8 určí rezortný orgán v spolupráci s ministerstvom, zverejní ho bezodkladne v plnom rozsahu na svojom webovom sídle a informáciu o určenom rozsahu hodnotenia zverejní v hromadnom informačnom prostriedku19) s celoštátnym dosahom. Pri určovaní rozsahu hodnotenia strategického dokumentu sa prihliadne na stanoviská doručené podľa odseku 4.

(6)

Rezortný orgán zabezpečí hodnotenie vplyvu návrhu strategického dokumentu s celoštátnym dosahom podľa § 9 a výsledok hodnotenia uvedie v správe o hodnotení strategického dokumentu. Závery hodnotenia zohľadní pri vypracovaní návrhu strategického dokumentu s celoštátnym dosahom.

(7)

Rezortný orgán zverejní úplné znenie návrhu strategického dokumentu s celoštátnym dosahom a správu o hodnotení strategického dokumentu s celoštátnym dosahom na svojom webovom sídle a informáciu o ich vypracovaní zverejní v hromadnom informačnom prostriedku19) s celoštátnym dosahom s uvedením termínu na predkladanie stanovísk a adresy, na ktorú možno stanoviská predkladať; o zverejnení informuje bezodkladne ministerstvo.

(8)

Rezortný orgán predloží ministerstvu správu o hodnotení strategického dokumentu s celoštátnym dosahom spolu s návrhom strategického dokumentu s celoštátnym dosahom a kópiami všetkých doručených stanovísk najneskôr sedem dní pred dňom verejného prerokovania správy o hodnotení a návrhu strategického dokumentu s celoštátnym dosahom podľa odseku 9. Rezortný orgán ministerstvu bezodkladne predloží všetky kópie tých stanovísk, ktoré budú doručené rezortnému orgánu neskôr.

(9)

Rezortný orgán do 21 dní od zverejnenia správy o hodnotení a návrhu strategického dokumentu s celoštátnym dosahom podľa odseku 8 zabezpečí v spolupráci s ministerstvom verejné prerokovanie správy o hodnotení a návrhu strategického dokumentu s celoštátnym dosahom.

(10)

Termín a miesto verejného prerokovania oznámi rezortný orgán ministerstvu najmenej desať dní pred jeho konaním a zároveň ho zverejní na svojom webovom sídle a v hromadnom informačnom prostriedku19) s celoštátnym dosahom.

(11)

Ministerstvo zabezpečí vypracovanie odborného posudku podľa § 13.

(12)

Ministerstvo predloží rezortnému orgánu do 15 dní od doručenia posudku podľa § 13 ods. 5 svoje stanovisko.

(13)

Rezortný orgán zohľadní stanovisko ministerstva, predložené stanoviská a obsah verejného prerokovania v návrhu strategického dokumentu s celoštátnym dosahom.

(14)

Výsledky posudzovania vplyvov strategického dokumentu s celoštátnym dosahom na životné prostredie a zohľadnenie vyhodnotenia predložených stanovísk spolu s ich vyhodnotením uvedie rezortný orgán v doložke vplyvov na životné prostredie. Obsah doložky vplyvov na životné prostredie je uvedený v prílohe č. 7.

(15)

Ak ide o strategický dokument s celoštátnym dosahom, ktorý môže mať závažný vplyv na životné prostredie presahujúci štátne hranice, postupuje ministerstvo podľa ustanovení § 41 až 43.

TRETIA ČASŤ

POSUDZOVANIE NAVRHOVANÝCH ČINNOSTÍ

§ 18 - Predmet posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny a predmet zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny
(1)

Predmetom posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny musí byť každá

a)

navrhovaná činnosť uvedená v prílohe č. 8 časti A, ak nejde o činnosť realizovanú na účely uvedené v písmene b),

b)

navrhovaná činnosť uvedená v prílohe č. 8 časti A, realizovaná výhradne alebo najmä na účel rozvoja a testovania nových metód alebo výrobkov, prípadne metód alebo výrobkov, ktoré sa nepoužívali viac ako dva roky, ak to vyplýva z rozhodnutia, ktoré je výsledkom zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti,

c)

navrhovaná činnosť uvedená v prílohe č. 8 časti B, ak to vyplýva z rozhodnutia, ktoré je výsledkom zisťovacieho konania,

d)

zmena navrhovanej činnosti uvedenej v prílohe č. 8 časti A, ak taká zmena samotná dosahuje alebo prekračuje prahovú hodnotu, ak je prahová hodnota pre navrhovanú činnosť v prílohe č. 8 časti A ustanovená,

e)

zmena navrhovanej činnosti uvedenej v prílohe č. 8 časti A, ktorá nie je zmenou podľa písmena d) a ide o zmenu, ktorá môže mať významný nepriaznivý vplyv na životné prostredie, ak ide o činnosť už posúdenú, povolenú, realizovanú alebo v štádiu realizácie, ak to vyplýva z rozhodnutia, ktoré je výsledkom zisťovacieho konania o posudzovaní jej vplyvov,

f)

zmena navrhovanej činnosti uvedenej v prílohe č. 8 časti B, ak ide o činnosť už posúdenú, povolenú, realizovanú alebo v štádiu realizácie a ide o zmenu, ktorá môže mať významný nepriaznivý vplyv na životné prostredie, ak to vyplýva z rozhodnutia, ktoré je výsledkom zisťovacieho konania,

g)

navrhovaná činnosť alebo jej zmena neuvedená v písmenách a) až f) alebo v odseku 2, ktorá podľa odborného stanoviska štátneho orgánu ochrany prírody a krajiny8a) pravdepodobne môže mať samostatne alebo v kombinácii s inou činnosťou významný vplyv na územie sústavy chránených území,

h)

navrhovaná činnosť, na ktorú sa vzťahuje osobitný predpis o prevencii závažných priemyselných havárií,20) z dôvodu zohľadnenia cieľov prevencie závažných priemyselných havárií a obmedzovania ich následkov na zdravie ľudí, životné prostredie a majetok.

(2)

Predmetom zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti alebo zmeny navrhovanej činnosti (ďalej len "zisťovacie konanie") musí byť každá

a)

navrhovaná činnosť uvedená v prílohe č. 8 časti A, ktorá je realizovaná výhradne alebo najmä na účel rozvoja a testovania nových metód alebo výrobkov, prípadne metód alebo výrobkov, ktoré sa nepoužívali viac ako dva roky,

b)

navrhovaná činnosť uvedená v prílohe č. 8 časti B,

c)

zmena navrhovanej činnosti uvedenej v prílohe č. 8 časti A, ktorá nie je zmenou podľa odseku 1 písm. d) a môže mať významný nepriaznivý vplyv na životné prostredie, ak ide o činnosť už posúdenú, povolenú, realizovanú alebo v štádiu realizácie,

d)

zmena navrhovanej činnosti uvedenej v prílohe č. 8 časti B, ktorá môže mať významný nepriaznivý vplyv na životné prostredie, ak ide o činnosť už posúdenú, povolenú, realizovanú alebo v štádiu realizácie.

(3)

Ukončenie navrhovanej činnosti, ktoré je spojené s likvidáciou, sanáciou, rekultiváciou alebo s viac ako jednou z týchto činností, je ako zmena povolenej navrhovanej činnosti samostatným predmetom posudzovania alebo zisťovacieho konania len vtedy, ak také ukončenie navrhovanej činnosti nebolo súčasťou posúdenia navrhovanej činnosti.

(4)

Ak ide o viacero na seba nadväzujúcich zmien tej istej činnosti, ktoré samostatne nedosahujú prahové hodnoty uvedené v prílohe č. 8, ale v súčte ich dosahujú alebo prekračujú, považujú sa tieto zmeny činnosti za jednu činnosť.

(5)

Ak ide o navrhované činnosti alebo ich zmeny uvedené v § 1 ods. 2 písm. b), ktorých jediným účelom je obrana, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky po dohode s ministerstvom v každom jednotlivom prípade určí, či ide o navrhované činnosti alebo ich zmeny, ktorých jediným účelom je obrana.

§ 19 - Konanie o podnete
(1)

Príslušný orgán v konaní o podnete rozhodnutím určí, či posudzovaniu podlieha navrhovaná činnosť alebo jej zmena, ktorá nie je uvedená v prílohe č. 8 alebo nedosahuje prahovú hodnotu uvedenú v prílohe č. 8.

(2)

Príslušný orgán začne konanie o podnete z vlastného podnetu alebo na základe odôvodneného písomného podnetu. Odôvodnený písomný podnet je oprávnený podať ktokoľvek.

(3)

Ak sa konanie o podnete začne na základe odôvodneného písomného podnetu, konanie o podnete sa začína dňom jeho doručenia príslušnému orgánu.

(4)

Príslušný orgán bezodkladne informuje povoľujúci orgán o začatí a výsledku konania o podnete.

(5)

Ak ide o rozhodovanie o tom, či navrhovaná činnosť alebo jej zmena bude podliehať posudzovaniu podľa tohto zákona, príslušný orgán prihliada najmä na

a)

povahu a rozsah navrhovanej činnosti alebo jej zmeny,

b)

miesto realizácie navrhovanej činnosti alebo jej zmeny, najmä jeho únosné zaťaženie22) a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov,22a)

c)

význam očakávaných vplyvov,

d)

odôvodnenie podnetu,

e)

doručené stanoviská povoľujúceho orgánu, rezortného orgánu, dotknutého orgánu a dotknutej obce.

(6)

Príslušný orgán pri rozhodovaní o tom, či navrhovaná činnosť alebo jej zmena bude podliehať posudzovaniu podľa tohto zákona, použije kritériá pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 10. Ak príslušný orgán rozhodne, že navrhovaná činnosť alebo jej zmena má podliehať posudzovaniu vplyvov podľa tohto zákona, postupuje sa ďalej v konaní podľa § 30.

(7)

Príslušný orgán môže vyžiadať od navrhovateľa doplňujúce informácie na objasnenie požiadaviek podnetu, ktoré sú nevyhnutné na rozhodnutie o tom, či sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena bude posudzovať podľa tohto zákona.

§ 20 - Osobitosti konania
(1)

Príslušný orgán môže na návrh navrhovateľa prerušiť zisťovacie konanie alebo posudzovanie vplyvov najviac na 60 dní. Na prerušenie zisťovacieho konania alebo posudzovania vplyvov sa nevyžaduje súhlas ostatných účastníkov konania.

(2)

Ak sú viaceré navrhované činnosti v prevádzkovej alebo priestorovej súvislosti, možno vykonať posudzovanie ich vplyvov spoločne.

(3)

Príslušný orgán konanie zastaví, ak do vydania rozhodnutia navrhovateľ vezme späť návrh na začatie zisťovacieho konania alebo návrh na začatie procesu posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny. Na späť vzatie návrhu sa nevyžaduje súhlas ostatných účastníkov konania.

§ 20a - Náležitosti rozhodnutia

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní a záverečné stanovisko okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia22b) obsahuje

a)

odôvodnenie rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 13 alebo

b)

odôvodnenie záverečného stanoviska vrátane toho, ako sa príslušný orgán vysporiadal s jednotlivými stanoviskami doručenými v priebehu posudzovania vplyvov, ako aj s odborným posudkom podľa § 36 a dôvody odsúhlasenia alebo neodsúhlasenia realizácie navrhovanej činnosti podľa § 37 ods. 4 a prílohy č. 12 časti VII a

c)

ďalšie údaje uvedené v prílohe č. 12.

§ 22 - Zámer
(1)

Ak má byť predmetom posudzovania vplyvov navrhovaná činnosť alebo jej zmena, navrhovateľ je povinný pred začatím povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti alebo jej zmene doručiť príslušnému orgánu zámer s náležitosťami podľa odsekov 3 až 5; zámer je navrhovateľ povinný doručiť písomne a elektronicky a zároveň vopred dohodnúť s príslušným orgánom potrebný počet písomných vyhotovení pre dotknuté obce. Túto povinnosť navrhovateľ nemá, ak doručil k navrhovanej činnosti alebo jej zmene zámer v priebehu zisťovacieho konania podľa § 29.

(2)

Príslušný orgán na základe zámeru podľa odseku 1 vykoná posudzovanie vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny vrátane postupu podľa § 23.

(3)

Pri vypracovaní zámeru sa na jeho obsah primerane použijú kritériá uvedené v prílohe č. 10.

(4)

Podrobnosti o obsahu a štruktúre zámeru obsahuje príloha č. 9.

(5)

Zámer, ktorý nemá potrebné náležitosti podľa odsekov 3 a 4, vráti príslušný orgán do siedmich pracovných dní navrhovateľovi na doplnenie a určí rozsah a lehotu jeho doplnenia.

(6)

Príslušný orgán na základe žiadosti navrhovateľa môže vo výnimočnom prípade upustiť do 30 dní od doručenia žiadosti od požiadavky variantného riešenia navrhovanej činnosti najmä vtedy, ak nie je k dispozícii iná lokalita, alebo ak pre navrhovanú činnosť neexistuje iná technológia. Ak z pripomienok predložených k zámeru podľa § 23 ods. 4 vyplynie potreba posudzovania ďalšieho reálneho variantu navrhovanej činnosti, príslušný orgán uplatní požiadavku na dopracovanie ďalšieho variantu v konaní podľa tohto zákona.

§ 23
(1)

Príslušný orgán do siedmich pracovných dní od doručenia zámeru podľa § 22 zašle zámer povoľujúcemu orgánu, rezortnému orgánu, dotknutému orgánu a dotknutej obci. Príslušný orgán zverejní bezodkladne prostredníctvom webového sídla ministerstva zámer a oznámenie o predložení zámeru, ktoré obsahuje základné údaje o navrhovanej činnosti a základné údaje o navrhovateľovi. Základnými údajmi o navrhovanej činnosti sú názov, miesto realizácie, predmet činnosti a základnými údajmi o navrhovateľovi sú názov, adresa alebo sídlo navrhovateľa.

(2)

Príslušný orgán môže určiť, že z dôvodu veľkého počtu dotknutých obcí bude zámer na nahliadnutie len v ním vybraných obciach, svoje rozhodnutie oznámi aj ostatným dotknutým obciam v lehote podľa odseku 1.

(3)

Dotknutá obec do troch pracovných dní od doručenia zámeru alebo oznámenia podľa odseku 2 informuje o ňom verejnosť na úradnej tabuli obce a zároveň oznámi, kde a kedy možno do zámeru nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť podávať pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať. Zámer musí byť verejnosti sprístupnený najmenej po dobu 21 dní od zverejnenia informácie o jeho doručení.

(4)

Rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknutý orgán a dotknutá obec doručia písomné stanoviská23) k zámeru príslušnému orgánu do 21 dní od jeho doručenia; ak sa nedoručí písomné stanovisko v uvedenej lehote, stanovisko sa považuje za súhlasné. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k zámeru príslušnému orgánu do 21 dní od zverejnenia zámeru na webovom sídle ministerstva alebo od zverejnenia oznámenia podľa odseku 3; písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď je doručené v stanovenej lehote prostredníctvom dotknutej obce.

Účasť verejnosti a dotknutej verejnosti v konaní

§ 24
(1)

Príslušný orgán informuje bezodkladne verejnosť na svojom webovom sídle, prípadne aj na svojej úradnej tabuli o

a)

tom, že navrhovaná činnosť alebo jej zmena podlieha zisťovaciemu konaniu, posudzovaniu vplyvov, konaniu podľa § 19 a o skutočnosti, že navrhovaná činnosť alebo jej zmena podlieha posudzovaniu vplyvov presahujúcich štátne hranice, ak ide o tento prípad,

b)

svojej právomoci na vydanie rozhodnutia k navrhovanej činnosti alebo jej zmene v zisťovacom konaní alebo v posudzovaní jej vplyvov a o povoľujúcom orgáne,

c)

tom, že od povoľujúceho orgánu a príslušného orgánu možno získať informácie o navrhovanej činnosti alebo jej zmene, ktorá je predmetom konania,

d)

povoleniach potrebných na realizáciu navrhovanej činnosti alebo jej zmeny,

e)

odbornom stanovisku podľa § 18 ods. 1 písm. g), zámere podľa § 22 a 23, rozsahu hodnotenia podľa § 30 a správe o hodnotení činnosti podľa § 31,

f)

čase, mieste a spôsobe, ktorým sa relevantné informácie sprístupnia verejnosti vrátane informácie o konaní verejného prerokovania,

g)

podrobnostiach zabezpečenia účasti verejnosti v konaní vrátane informácií o povoľujúcom orgáne, ktorému možno zasielať pripomienky alebo otázky, a o podrobnostiach o lehote na zaslanie pripomienok alebo otázok,

h)

praktických informáciách o prístupe k správnemu konaniu a súdnemu konaniu podľa tohto zákona, najmä o prístupe verejnosti k opravným prostriedkom pred správnym orgánom a pred súdom a určenie štádia konania, v ktorom možno napadnúť rozhodnutia, skutky alebo nečinnosť,

i)

iných informáciách dôležitých na vydanie záverečného stanoviska alebo povolenia.

(2)

Dotknutá verejnosť má postavenie účastníka v konaniach uvedených v tretej časti a následne postavenie účastníka v povoľovacom konaní k navrhovanej činnosti alebo jej zmene, ak uplatní postup podľa odseku 3 alebo odseku 4, ak jej účasť v konaní už nevyplýva z osobitného predpisu.24) Právo dotknutej verejnosti na priaznivé životné prostredie, ktorá prejavila záujem na navrhovanej činnosti alebo jej zmene postupom podľa odseku 3 alebo odseku 4, môže byť povolením navrhovanej činnosti alebo jej zmeny alebo následnou realizáciou navrhovanej činnosti alebo jej zmeny priamo dotknuté.

(3)

Verejnosť prejaví záujem na navrhovanej činnosti alebo jej zmene a na konaní o jej povolení podaním

a)

odôvodneného písomného stanoviska k zámeru podľa § 23 ods. 4,

b)

odôvodnených pripomienok k rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny podľa § 30 ods. 8,

c)

odôvodneného písomného stanoviska k správe o hodnotení činnosti podľa § 35 ods. 2,

d)

odôvodneného písomného stanoviska k oznámeniu o zmene podľa § 29 ods. 9.

(4)

Verejnosť má právo podať odvolanie proti rozhodnutiu o tom, či sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena má posudzovať podľa tohto zákona (ďalej len "rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní"), alebo proti záverečnému stanovisku aj vtedy, ak nebola účastníkom zisťovacieho konania alebo konania o vydaní záverečného stanoviska alebo jeho zmeny. Za deň doručenia rozhodnutia sa pri podaní takého odvolania považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 alebo záverečného stanoviska príslušným orgánom podľa § 37 ods. 6. Verejnosť podaním odvolania zároveň prejaví záujem na navrhovanej činnosti a na konaní o jej povolení.

(5)

Prílohou písomného stanoviska podľa odseku 3 písm. a), c) alebo písm. d), alebo odvolania podľa odseku 4 je

a)

doklad o zaregistrovaní, ak ide o stanovisko občianskeho združenia25) alebo mimovládnej organizácie podporujúcej ochranu životného prostredia,7a)

b)

podpisová listina podľa odseku 7, ak ide o spoločné stanovisko občianskej iniciatívy,

c)

meno, priezvisko a adresa trvalého bydliska fyzickej osoby, ak ide o fyzickú osobu.

(6)

Občianska iniciatíva sú najmenej tri fyzické osoby staršie ako 18 rokov, ktoré podpíšu spoločné stanovisko k navrhovanej činnosti alebo jej zmene, ktorá je predmetom posudzovania vplyvov alebo zisťovacieho konania podľa tohto zákona.

(7)

Podpisová listina, ktorou sa preukazuje občianska iniciatíva, musí obsahovať mená a priezviská, trvalý pobyt, rok narodenia a podpisy osôb, ktoré spoločné stanovisko podporujú a údaj podľa odseku 8.

(8)

Splnomocnencom občianskej iniciatívy oprávneným konať v jej mene a prijímať písomnosti je fyzická osoba, ktorá je ako splnomocnenec uvedená v podpisovej listine. Ak taký údaj chýba alebo je nejasný, splnomocnencom občianskej iniciatívy je fyzická osoba uvedená v podpisovej listine na prvom mieste. Splnomocnenec môže písomne určiť svojho zástupcu, ktorý ho zastupuje v rozsahu splnomocnenia, ak je k písomnému určeniu zároveň priložený písomný súhlas splnomocnenca a písomný súhlas jeho zástupcu s prijatím splnomocnenia. K nahradeniu splnomocnenca zástupcom dochádza dňom doručenia písomného určenia spolu s písomným súhlasom zástupcu splnomocnenca príslušnému orgánu.

(9)

Splnomocnenec sa môže vzdať zastupovania občianskej iniciatívy písomným vyhlásením o vzdaní sa zastupovania, doručeným občianskej iniciatíve a zároveň príslušnému orgánu. Po vzdaní sa zastupovania sa splnomocnencom občianskej iniciatívy stane fyzická osoba, ktorá je ako ďalšia v poradí uvedená v podpisovej listine a zároveň prijme svoje splnomocnenie písomným súhlasom. K vzdaniu sa zastupovania občianskej iniciatívy splnomocnencom dochádza dňom doručenia vyhlásenia príslušnému orgánu. K nahradeniu splnomocnenca dochádza dňom doručenia písomného súhlasu fyzickej osoby, ktorá je ako ďalšia v poradí uvedená v podpisovej listine s prijatím splnomocnenia príslušnému orgánu.

(10)

Na základe písomného vyhlásenia podpísaného väčšinou členov občianskej iniciatívy a písomného súhlasu fyzickej osoby, ktorá sa má stať novým splnomocnencom, doručeného príslušnému orgánu, možno nahradiť splnomocnenca bez jeho súhlasu inou fyzickou osobou. K nahradeniu splnomocnenca dochádza dňom doručenia písomného vyhlásenia a súhlasu fyzickej osoby príslušnému orgánu.

(11)

Ak počet obsahovo zhodných doručených stanovísk fyzických osôb dosiahne 50, považujú sa tieto fyzické osoby za občiansku iniciatívu podľa odseku 6 a za jej splnomocnenca sa považuje ten, ktorého stanovisko bolo spomedzi uvedených stanovísk doručené príslušnému orgánu ako prvé v poradí.

§ 25
(1)

V konaní o posudzovaní navrhovanej činnosti alebo jej zmene podľa tohto zákona vo vzťahu k dotknutej verejnosti, ktorá je účastníkom konania podľa tohto zákona, nie je potrebný jej súhlas so zastavením konania.

(2)

Ak sa zúčastňuje jedného konania viac ako 20 členov dotknutej verejnosti, doručovať možno verejnou vyhláškou; členovia občianskej iniciatívy vytvorenej postupom podľa § 24 ods. 11 sa na tieto účely považujú za jedného člena dotknutej verejnosti.

§ 29 - Zisťovacie konanie
(1)

Ak ide o navrhovanú činnosť uvedenú v § 18 ods. 2, navrhovateľ je povinný pred začatím povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti doručiť príslušnému orgánu písomne a elektronicky

a)

zámer s náležitosťami podľa § 22 ods. 3 a prílohy č. 9, ak má byť predmetom zisťovacieho konania navrhovaná činnosť alebo

b)

oznámenie o zmene navrhovanej činnosti vypracované podľa prílohy č. 8a, ak má byť predmetom zisťovacieho konania zmena navrhovanej činnosti.

(2)

Príslušný orgán na základe zámeru alebo oznámenia o zmene navrhovanej činnosti vykoná zisťovacie konanie o posudzovaní navrhovanej činnosti k zámeru alebo k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti a rozhodne, či sa predmet zisťovacieho konania bude posudzovať podľa tohto zákona.

(3)

Ak sa rozhoduje o tom, či sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena bude posudzovať podľa tohto zákona, primerane sa použijú kritériá pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 10, pričom príslušný orgán prihliada aj na stanoviská podľa § 23 ods. 4.

(4)

Na zisťovacie konanie k zámeru sa vzťahujú primerane § 22 ods. 5 a 6, § 23 a § 53 ods. 3.

(5)

Ak oznámenie o zmene navrhovanej činnosti nemá náležitosti podľa prílohy č. 8a, vráti ho príslušný orgán bezodkladne navrhovateľovi na doplnenie a určí rozsah jeho doplnenia.

(6)

Príslušný orgán oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, ktoré je v súlade s odsekom 1 písm. b), do troch pracovných dní po doručení

a)

zašle povoľujúcemu orgánu, dotknutému orgánu a dotknutej obci,

b)

zverejní na svojom webovom sídle.

(7)

Príslušný orgán môže určiť, že z dôvodu veľkého počtu dotknutých obcí bude oznámenie o zmene navrhovanej činnosti na nahliadnutie len v ním vybranej obci, svoje rozhodnutie oznámi aj ostatným dotknutým obciam v lehote podľa odseku 6. Príslušný orgán určí vybranú dotknutú obec najmä z hľadiska počtu jej obyvateľov a miery predpokladaného vplyvu zmeny navrhovanej činnosti na obec.

(8)

Dotknutá obec do troch pracovných dní po doručení oznámenia o zmene navrhovanej činnosti informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce o tejto skutočnosti a o tom, kde a kedy možno do oznámenia o zmene navrhovanej činnosti nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť zasielať pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať, pričom zabezpečí sprístupnenie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti pre verejnosť najmenej desať pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií.

(9)

Rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknutý orgán a dotknutá obec môžu doručiť príslušnému orgánu písomné stanoviská k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do desiatich pracovných dní od jeho doručenia; ak sa nedoručí písomné stanovisko v uvedenej lehote, tak sa stanovisko považuje za súhlasné. Verejnosť môže doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do desiatich pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií podľa odseku 8; písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.

(10)

Príslušný orgán si môže vyžiadať k zámeru alebo oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti od navrhovateľa doplňujúce informácie na objasnenie pripomienok a požiadaviek vyplývajúcich zo stanovísk podľa odseku 9 alebo § 23 ods. 4, ktoré sú nevyhnutné na rozhodnutie o tom, či sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena má posudzovať podľa tohto zákona.

(11)

Výsledkom zisťovacieho konania je rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní.

(12)

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní oprávňuje navrhovateľa navrhovanej činnosti alebo jej zmeny, ktorá musí byť predmetom zisťovacieho konania podľa § 18 ods. 2, podať návrh na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti, ak v rozhodnutí príslušný orgán určil, že sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena nemá posudzovať podľa tohto zákona.

(13)

Výroková časť rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní, okrem náležitostí ustanovených všeobecným predpisom o správnom konaní, obsahuje určenie, či sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena má posudzovať podľa tohto zákona. Ak ide o rozhodnutie, v ktorom sa určilo, že navrhovaná činnosť alebo jej zmena nepodlieha posudzovaniu podľa tohto zákona, výroková časť rozhodnutia obsahuje aj podmienky, ktoré eliminujú alebo zmierňujú vplyv na životné prostredie.

(14)

Príslušný orgán vydá rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní v lehote

a)

20 dní od uplynutia poslednej lehoty podľa § 23 ods. 4, ak je predmetom zisťovacieho konania navrhovaná činnosť, alebo

b)

30 dní od doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti podľa odseku 1 písm. b), ak je predmetom zisťovacieho konania zmena navrhovanej činnosti,

c)

60 dní od doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti podľa odseku 1 písm. b) vo zvlášť zložitých prípadoch s tým, že o tejto skutočnosti je príslušný orgán povinný účastníka konania s uvedením dôvodov upovedomiť.

(15)

Príslušný orgán zašle rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní aj rezortnému orgánu, povoľujúcemu orgánu, dotknutému orgánu, dotknutej obci a zverejní ho na svojom webovom sídle a zároveň na svojej úradnej tabuli, ak ju má k dispozícii.

(16)

Dotknutá obec o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce.

§ 29a - Hľadiská posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny

Príslušný orgán v rámci posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti a posudzovania zmeny navrhovanej činnosti hodnotí obdobie prípravy navrhovanej činnosti a jej realizácie, a ak je to odôvodnené povahou navrhovanej činnosti, aj etapu jej ukončenia spojeného s likvidáciou, sanáciou alebo rekultiváciou, a to najmä z hľadiska

a)

únosného zaťaženia územia,22)

b)

dôsledkov bežnej činnosti a rizika možných havárií,

c)

kumulatívnych a súbežne pôsobiacich javov, a to v rôznych časových horizontoch a s prihliadnutím na ich nezvratnosť,

d)

prevencie, minimalizácie, prípadne kompenzácie priamych a nepriamych vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny na životné prostredie,

e)

použitých metód hodnotenia a úplnosti informácií,

f)

porovnania s najlepšími dostupnými technológiami.

§ 30 - Rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny a harmonogram
(1)

Rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny a jeho harmonogram určí príslušný orgán na základe prerokovania s navrhovateľom, ak je to potrebné, aj s povoľujúcim orgánom, rezortným orgánom, dotknutým orgánom, dotknutou obcou a s ostatnými účastníkmi konania, a ak ide o navrhovanú činnosť alebo jej zmenu, ktorá môže mať vplyv samostatne alebo v kombinácii s inou činnosťou alebo s iným strategickým dokumentom na

a)

územie sústavy chránených území, aj so štátnym orgánom ochrany prírody a krajiny,9c)

b)

vodný útvar, aj s orgánom štátnej vodnej správy,25a)

c)

pamiatkový fond, archeologické nálezy a archeologické náleziská, aj s orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu.25b)

(2)

Príslušný orgán písomne upovedomí navrhovateľa, povoľujúci orgán, rezortný orgán, dotknutý orgán, dotknutú obec a ostatných účastníkov konania o termíne a mieste prerokovania, ktoré sa uskutoční do 15 dní od

a)

uplynutia lehoty podľa § 23 ods. 4, ak ide o skutočnosti uvedené v § 18 ods. 1 písm. a), d) a h),

b)

vydania rozhodnutia v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 14, ak ide o skutočnosti uvedené v § 18 ods. 1 písm. b), c), e) a f),

c)

vydania odborného stanoviska podľa § 18 ods. 1 písm. g),

d)

vydania rozhodnutia podľa § 19 ods. 1.

(3)

Príslušný orgán zverejní rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny prostredníctvom webového sídla ministerstva a bezodkladne ho zašle rezortnému orgánu, povoľujúcemu orgánu, dotknutému orgánu, dotknutej obci a dotknutej verejnosti. Príslušný orgán bezodkladne zašle rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny navrhovateľovi spolu so stanoviskom, ktoré bolo podkladom k vydaniu rozsahu hodnotenia.

(4)

Ak ide o určovanie rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny, vychádza sa z prílohy č. 11 s prihliadnutím na stanoviská doručené podľa § 23 ods. 4. Určí sa pritom, najmä

a)

ktorý variant riešenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny je potrebné podrobnejšie vypracovať a hodnotiť,

b)

na ktoré body prílohy č. 11 je potrebné v správe o hodnotení činnosti osobitne prihliadať,

c)

ktoré zo súvisiacich navrhovaných činností podľa § 20 ods. 2 sa majú spoločne posudzovať,

d)

počet písomných vyhotovení správy o hodnotení činnosti pre dotknuté obce.

(5)

V harmonograme sa určí časová postupnosť a podľa potreby aj lehoty jednotlivých etáp hodnotenia.

(6)

Platnosť rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny, určeného podľa odseku 1, je tri roky od jeho určenia, ak sa v harmonograme neurčí inak.

(7)

Navrhovateľ v spolupráci s dotknutou obcou bezodkladne informuje verejnosť o určenom rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny a jeho harmonograme spôsobom v mieste obvyklým.

(8)

Verejnosť, dotknutá obec, dotknutý samosprávny kraj, dotknutý orgán a ďalšie osoby môžu predložiť pripomienky k rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny do desiatich pracovných dní od jeho zverejnenia podľa odseku 7 príslušnému orgánu, ktorý ich po vyhodnotení doručí navrhovateľovi.

Správa o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie alebo jej zmeny

§ 31
(1)

Správa o hodnotení činnosti obsahuje

a)

základnú charakteristiku navrhovanej činnosti alebo jej zmeny,

b)

charakteristiku súčasného stavu životného prostredia územia, na ktorom sa má činnosť alebo jej zmena realizovať, ako aj územia, ktoré bude navrhovanou činnosťou alebo jej zmenou ovplyvnené,

c)

hodnotenie predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny na životné prostredie a zdravie ľudí,

d)

porovnanie vhodných variantov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny a zdôvodnenie návrhu optimálneho variantu,

e)

návrhy opatrení na vylúčenie alebo zníženie významne nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny v etape realizácie, prevádzky a ukončenia prevádzky na životné prostredie a zdravie ľudí,

f)

všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie informácií uvedených v písmenách a) až e),

g)

vyhodnotenie pripomienok doručených k zámeru,

h)

náležitosti uvedené v prílohe č. 11.

(2)

Navrhovateľ v správe o hodnotení činnosti je povinný rozpracovať všetky body uvedené v odseku 1 a v prílohe č. 11 primerane charakteru navrhovanej činnosti alebo jej zmeny.

(3)

Navrhovateľ vykoná hodnotenie činnosti podľa prílohy č. 11 a rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti určenom podľa § 30 a správu o hodnotení činnosti predloží príslušnému orgánu; zároveň mu oznámi, o aké rozhodnutie, stanovisko, záväzný posudok alebo vyjadrenie dotknutého orgánu7) potrebné na umiestnenie alebo povolenie navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov2) požiadal alebo požiada.

(4)

Na vypracovanie správy o hodnotení činnosti sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore zodpovedajúcom odboru činnosti alebo oblasti činnosti uvedenej vo všeobecne záväznom právnom predpise vydanom podľa § 62 ods. 8.

(5)

Neúplnú správu o hodnotení činnosti príslušný orgán vráti bezodkladne, najneskôr však do siedmich pracovných dní, navrhovateľovi na doplnenie, pričom určí rozsah jej doplnenia a lehotu, počas ktorej navrhovateľ doplní a následne predloží príslušnému orgánu doplnenú správu o hodnotení činnosti.

(6)

Správu o hodnotení činnosti je navrhovateľ povinný doručiť príslušnému orgánu písomne a elektronicky.

§ 32
(1)

Ak sú údaje uvedené v zámere podľa § 22 postačujúce vzhľadom na charakter, rozsah a vplyvy navrhovanej činnosti, môže príslušný orgán v spolupráci s rezortným orgánom a povoľujúcim orgánom určiť, že správu o hodnotení činnosti nie je potrebné vypracúvať; o tejto skutočnosti príslušný orgán v lehote podľa § 30 ods. 1 informuje navrhovateľa, povoľujúci orgán, rezortný orgán, dotknutý orgán, dotknutú obec a dotknutú verejnosť a zároveň túto informáciu zverejní na svojom webovom sídle.

(2)

Na vypracovanie zámeru sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore zodpovedajúcom odboru činnosti alebo oblasti činnosti uvedenej vo všeobecne záväznom právnom predpise vydanom podľa § 62 ods. 8.

(3)

Na ďalší postup hodnotenia sa primerane použijú ustanovenia § 33 až 39.

§ 33
(1)

Príslušný orgán do siedmich dní od doručenia správy o hodnotení činnosti zašle správu o hodnotení činnosti na zaujatie stanoviska povoľujúcemu orgánu, rezortnému orgánu, dotknutému orgánu, dotknutej obci a mimovládnej organizácii podporujúcej ochranu životného prostredia, ak podala podnet podľa § 19, a ak ide o navrhovanú činnosť alebo jej zmenu, ktorá môže mať vplyv samostatne alebo v kombinácii s inou činnosťou alebo s iným strategickým dokumentom na

a)

územie sústavy chránených území, aj štátnemu orgánu ochrany prírody a krajiny,9c)

b)

na vodný útvar, aj orgánu štátnej vodnej správy,25a)

c)

pamiatkový fond, archeologické nálezy a archeologické náleziská, aj orgánu štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu.25b)

(2)

Príslušný orgán bezodkladne zverejní správu o hodnotení činnosti prostredníctvom webového sídla ministerstva.

(3)

Ak príslušný orgán určí, že z dôvodu veľkého počtu dotknutých obcí bude správa o hodnotení činnosti na nahliadnutie len v ním vybraných obciach podľa § 23 ods. 2, oboznámi s tým v lehote podľa odseku 1 aj ostatné dotknuté obce a zároveň im doručí všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie uvedené v prílohe č. 11 časti C bode X. V uvedenej lehote doručí všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie aj dotknutej verejnosti.

§ 34
(1)

Dotknutá obec do troch pracovných dní od doručenia správy o hodnotení činnosti podľa § 33 ods. 1 alebo všeobecne zrozumiteľného záverečného zhrnutia podľa § 33 ods. 3 informuje o doručení správy o hodnotení činnosti verejnosť a zároveň zverejní všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie počas 30 dní na úradnej tabuli a na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a oznámi, kde a kedy možno do správy o hodnotení činnosti nahliadnuť, robiť z nej výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady vyhotoviť kópie; zároveň uvedie, v akej lehote môže verejnosť podávať pripomienky a označí miesto, kde sa môžu podávať.

(2)

Dotknutá obec do uplynutia doby vystavenia všeobecne zrozumiteľného záverečného zhrnutia podľa odseku 1 zabezpečí po dohode a v spolupráci s navrhovateľom verejné prerokovanie navrhovanej činnosti (ďalej len „verejné prerokovanie“).

(3)

Termín a miesto konania verejného prerokovania podľa odseku 2 dotknutá obec oznámi verejnosti najneskôr desať pracovných dní pred jeho konaním a prizve naň príslušný orgán, rezortný orgán a dotknutý orgán.

(4)

Dotknutá obec v spolupráci s navrhovateľom vyhotoví o verejnom prerokovaní záznam a doručí ho príslušnému orgánu do desiatich pracovných dní od verejného prerokovania.

(5)

Dotknuté obce môžu vykonať spoločné verejné prerokovanie.

§ 35
(1)

Rezortný orgán, dotknutý orgán, povoľujúci orgán a dotknutá obec doručia príslušnému orgánu písomné stanovisko k správe o hodnotení činnosti najneskôr do 30 dní od jej doručenia.

(2)

Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko príslušnému orgánu najneskôr do 30 dní odo dňa zverejnenia záverečného zhrnutia podľa § 34 ods. 1.

(3)

Mimovládna organizácia podporujúca ochranu životného prostredia, ktorá podala podnet podľa § 19, môže doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko k správe o hodnotení činnosti alebo jej zmeny v lehote 30 dní od jej doručenia.

(4)

Na stanovisko doručené po uplynutí lehôt uvedených v odsekoch 1 až 3 nemusí príslušný orgán prihliadať.

(5)

Príslušný orgán môže požiadať navrhovateľa o doplňujúce informácie na objasnenie pripomienok vyplývajúcich zo stanovísk podľa odsekov 1 až 3, ktoré sú nevyhnutné na vypracovanie záverečného stanoviska, najneskôr však do 14 dní od uplynutia poslednej lehoty podľa odsekov 1 až 3.

(6)

Navrhovateľ musí poskytnúť príslušnému orgánu na požiadanie podľa odseku 5 nevyhnutné doplňujúce informácie k správe o hodnotení činnosti, ktoré má k dispozícii.

§ 36 - Odborný posudok k navrhovanej činnosti
(1)

Odborný posudok k navrhovanej činnosti môže vypracovať iba fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je odborne spôsobilá podľa § 61, určená príslušným orgánom. Na vypracovaní odborného posudku sa nemôže podieľať osoba, ktorá sa podieľala na vypracovaní zámeru, správy o hodnotení činnosti alebo oznámenia o zmene navrhovanej činnosti. Na vypracovaní odborného posudku sa môžu podieľať aj iné odborne spôsobilé osoby evidované podľa osobitných predpisov,16) ak to vyplýva z povahy vplyvu navrhovanej činnosti na životné prostredie.17)

(2)

Príslušný orgán určí spracovateľa odborného posudku na základe správy o hodnotení činnosti s prihliadnutím na doručené záznamy podľa § 34 ods. 4 a stanoviská podľa § 35 ods. 1 až 3, a to najneskôr do desiatich dní od uplynutia poslednej lehoty podľa § 35; ak ide o požiadavku o doplňujúce informácie podľa § 35 ods. 5, do piatich dní od ich doručenia. Túto skutočnosť písomne oznámi spracovateľovi odborného posudku a navrhovateľovi. Pri určení spracovateľa odborného posudku príslušný orgán prihliada na osobitnú odbornú spôsobilosť získanú v odbore alebo oblasti činností podľa osobitného predpisu.17a) Spracovateľ odborného posudku môže od vypracovania odborného posudku odstúpiť len na základe odôvodnenia zaslaného v písomnom vyhotovení, a to najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o určení spracovateľa odborného posudku príslušným orgánom.

(3)

Navrhovateľ zabezpečí vypracovanie odborného posudku u odborne spôsobilej osoby určenej príslušným orgánom podľa odseku 1 a doručí ho príslušnému orgánu v termíne podľa odseku 4.

(4)

Odborne spôsobilá osoba vypracuje odborný posudok najneskôr do 60 dní od doručenia oznámenia o určení odborne spôsobilej osoby podľa odseku 1. Túto lehotu môže príslušný orgán v odôvodnených prípadoch predĺžiť najviac o 30 dní a túto skutočnosť oznámi navrhovateľovi.

(5)

Navrhovateľ je povinný poskytnúť spracovateľovi odborného posudku uvedeného v odseku 2 na jeho žiadosť doplňujúce údaje nevyhnutné na vypracovanie odborného posudku, ktoré má k dispozícii.

(6)

V odbornom posudku sa vyhodnotí najmä

a)

úplnosť správy o hodnotení činnosti,

b)

stanoviská podľa § 35,

c)

úplnosť zistenia kladných a záporných vplyvov navrhovanej činnosti vrátane ich vzájomného pôsobenia,

d)

použité metódy hodnotenia a úplnosť vstupných informácií,

e)

návrh technického riešenia s ohľadom na dosiahnutý stupeň poznania, ak ide o vylúčenie alebo obmedzenie znečisťovania alebo poškodzovania životného prostredia,

f)

varianty riešenia navrhovanej činnosti,

g)

návrh opatrení a podmienok na prípravu, realizáciu navrhovanej činnosti alebo jej zmeny a prípadne na ukončenie navrhovanej činnosti, ak ide o likvidáciu, sanáciu alebo rekultiváciu, vrátane opatrení na vylúčenie alebo zníženie významne nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny.

(7)

Odborný posudok je podkladom na vydanie záverečného stanoviska podľa § 37.

(8)

Neúplný odborný posudok môže vrátiť príslušný orgán jeho spracovateľovi a určiť rozsah jeho dopracovania.

§ 37 - Záverečné stanovisko
(1)

Výsledkom posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny je záverečné stanovisko. Záverečné stanovisko je rozhodnutie, ktoré je záväzné pre ďalšie povoľovacie konanie. Právoplatnosťou záverečného stanoviska vzniká oprávnenie navrhovateľa navrhovanej činnosti alebo jej zmeny, ktorá musí byť predmetom posudzovania vplyvov podľa § 18 ods. 1, podať návrh na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti alebo jej zmene vo variante odsúhlasenom príslušným orgánom v záverečnom stanovisku.

(2)

Príslušný orgán vydá záverečné stanovisko do 30 dní od doručenia odborného posudku podľa § 36.

(3)

Ak ide o navrhovanú činnosť alebo jej zmenu, ktorá má samostatne alebo v kombinácii s inou činnosťou, alebo s iným strategickým dokumentom pravdepodobne významný nepriaznivý vplyv na územie sústavy chránených území, príslušný orgán vydá záverečné stanovisko na základe stanoviska štátneho orgánu ochrany prírody a krajiny, ktorým sa vyberie variant s najmenším pravdepodobne nepriaznivým vplyvom na životné prostredie. Príslušný orgán v záverečnom stanovisku odsúhlasí variant vybraný v stanovisku štátneho orgánu ochrany prírody a krajiny. Príslušný orgán v tom prípade v záverečnom stanovisku zároveň stanoví, že navrhovateľ je pred vydaním povolenia povinný príslušnému orgánu a povoľujúcemu orgánu hodnoverne preukázať zabezpečenie splnenia podmienok podľa osobitného predpisu.18a)

(4)

V záverečnom stanovisku príslušný orgán okrem celkového hodnotenia vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny uvedie, či s jej realizáciou súhlasí alebo nesúhlasí, za akých podmienok s ňou súhlasí a v ktorom realizačnom variante, ako aj požadovaný rozsah poprojektovej analýzy (§ 39 ods. 2).

(5)

Podrobnosti o obsahu záverečného stanoviska sú uvedené v prílohe č. 12.

(6)

Príslušný orgán doručí záverečné stanovisko do 30 dní od jeho vydania navrhovateľovi, rezortnému orgánu, povoľujúcemu orgánu, dotknutému orgánu a dotknutej obci a zverejní ho bezodkladne na webovom sídle ministerstva a na úradnej tabuli, ak ju má k dispozícii.

(7)

Dotknutá obec, ktorej bolo doručené záverečné stanovisko, ho zverejní v lehote troch pracovných dní od jeho doručenia na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce a oznámi, kde a kedy možno doň nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady vyhotoviť kópie.

(8)

Platnosť záverečného stanoviska je sedem rokov odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti. Záverečné stanovisko nestráca platnosť, ak sa počas jeho platnosti začne konanie o umiestnení alebo povolení činnosti podľa osobitných predpisov.2)

§ 37a
(1)

Navrhovateľ je povinný pred začatím stavebného konania na stavbu jadrového zariadenia podľa osobitného predpisu26a) zaslať príslušnému orgánu žiadosť o vyhodnotenie súladu návrhu dokumentácie pre stavebné konanie s aktuálnosťou rozhodnutí vydanými podľa tohto zákona a ich podmienkami vo vzťahu k životnému prostrediu, ktorá obsahuje písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok určených v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní alebo v záverečnom stanovisku a projektovú dokumentáciu.

(2)

Príslušným orgánom na vyhodnotenie súladu je ministerstvo.

(3)

Ministerstvo vyhodnotí, či v súvislosti so zmenami v životnom prostredí, vzhľadom na časový horizont realizácie navrhovanej činnosti, môže realizácia navrhovanej činnosti mať významné vplyvy na životné prostredie.

(4)

Potvrdenie o súlade vydá ministerstvo do 30 dní od doručenia žiadosti.

(5)

Potvrdenie o súlade nenahrádza záväzné stanovisko podľa § 38.

§ 38
(1)

Navrhovateľ je povinný zabezpečiť súlad ním predkladaného návrhu na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti alebo jej zmene s týmto zákonom, s rozhodnutiami vydanými podľa tohto zákona a ich podmienkami.

(2)

Povoľujúci orgán vo vzťahu k povoľovaniu navrhovanej činnosti bezodkladne zverejní na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle

a)

žiadosť o začatie povoľovacieho konania,

b)

miesto, kde je rozhodnutie vydané v povoľovacom konaní k nahliadnutiu verejnosti,

c)

podmienky na realizáciu navrhovanej činnosti uvedené v povolení,

d)

hlavné opatrenia na predchádzanie, zníženie, a ak je to možné, kompenzácie významných nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny, ak bolo udelené povolenie,

e)

informáciu o účasti verejnosti v povoľovacom konaní a

f)

dátum nadobudnutia právoplatnosti povolenia.

(3)

Povoľujúci orgán nesmie vydať rozhodnutie bez vydaného záverečného stanoviska alebo bez rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní, ak ide o navrhovanú činnosť, ktorá podlieha rozhodovaniu podľa tohto zákona.

(4)

Príslušný orgán má v povoľovacom konaní k navrhovanej činnosti alebo jej zmene postavenie dotknutého orgánu, ak k nej vydal záverečné stanovisko alebo rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní. V záväznom stanovisku príslušný orgán uvedie, či návrh na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti je v súlade s týmto zákonom, s rozhodnutiami vydanými podľa tohto zákona a ich podmienkami. Ak ide o povoľovacie konanie podľa osobitného predpisu,27) vydá príslušný orgán záväzné stanovisko osobitne vo vzťahu

a)

k územnému konaniu o umiestnenie stavby,

b)

k územnému konaniu o využití územia,

c)

k stavebnému konaniu,

d)

ku kolaudačnému konaniu.

(5)

Ak príslušný orgán zistí nesúlad návrhu na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti s týmto zákonom alebo s rozhodnutiami vydanými podľa tohto zákona, alebo s ich podmienkami, vydá záväzné stanovisko,28) v ktorom túto skutočnosť uvedie a zároveň poučí navrhovateľa o povinnosti uvedenej v odseku 1. Ak zistený nesúlad spĺňa kritériá zmeny navrhovanej činnosti uvedenej v § 18 ods. 1 alebo ods. 2, príslušný orgán upozorní navrhovateľa na povinnosť uvedenú v § 29 ods. 1 písm. b).

(6)

Rozhodnutie povoľujúceho orgánu musí byť v súlade s právoplatným rozhodnutím vydaným podľa tohto zákona a musí obsahovať informácie o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní a záverečnom stanovisku.

(7)

Ak povoľujúci orgán dostane na základe zaslania návrhu na začatie povoľovacieho konania podľa odseku 4 záväzné stanovisko príslušného orgánu, v ktorom je zistený nesúlad návrhu na začatie povoľovacieho konania s týmto zákonom, s rozhodnutím vydanom v zisťovacom konaní alebo so záverečným stanoviskom, povoľujúci orgán toto konanie preruší a určí lehotu na zosúladenie návrhu na začatie povoľovacieho konania s týmto zákonom. Ak navrhovateľ v určenej lehote podanie nezosúladí, povoľujúci orgán konanie zastaví.

(8)

Ak navrhovateľ podá návrh na začatie povoľovacieho konania, pričom územie alebo navrhovaná činnosť, ktorej sa toto konanie týka, bola predmetom zisťovacieho konania alebo konania o vydaní záverečného stanoviska a v záverečnom stanovisku príslušný orgán vyslovil nesúhlas s realizáciou navrhovanej činnosti alebo využívania územia, povoľujúci orgán konanie zastaví.

(9)

Ak sa povoľujúci orgán odôvodnene domnieva, že vo vzťahu k predmetu povoľovacieho konania malo byť vykonané zisťovacie konanie alebo konanie o vydaní záverečného stanoviska, ktoré sa však do dňa začatia povoľovacieho konania nezačalo, povoľujúci orgán zašle návrh na začatie konania elektronicky alebo písomne príslušnému orgánu. Príslušný orgán k tomuto návrhu vypracuje záväzné stanovisko, ak zistí jeho nesúlad s týmto zákonom, a uvedie v ňom túto skutočnosť; po doručení takého záväzného stanoviska povoľujúci orgán konanie zastaví.

(10)

Navrhovanú činnosť, ktorá môže mať pravdepodobne samostatne alebo v kombinácii s inou činnosťou významný vplyv na územie sústavy chránených území, môže povoľujúci orgán povoliť, len ak sa na základe výsledku posudzovania vplyvov preukáže, že nebude mať nepriaznivý vplyv na integritu takého územia z hľadiska cieľov jeho ochrany, ak nie je v § 37 ods. 3 alebo v osobitnom predpise ustanovené inak.29)

(11)

Ak sa na základe výsledku posudzovania vplyvov preukáže nepriaznivý vplyv navrhovanej činnosti na integritu územia sústavy chránených území z hľadiska cieľov jeho ochrany a ak neexistujú alternatívne riešenia bez nepriaznivého vplyvu alebo ak tie nie sú s menej významným nepriaznivým vplyvom, navrhovanú činnosť možno povoliť len z naliehavých dôvodov vyššieho verejného záujmu a pod podmienkou uloženia kompenzačných opatrení podľa osobitného predpisu.30) Ak sa na príslušnom území vyskytujú prioritné biotopy alebo prioritné druhy, navrhovanú činnosť možno povoliť len z takých naliehavých dôvodov vyššieho verejného záujmu, ktoré sa týkajú verejného zdravia, verejnej bezpečnosti alebo priaznivých dôsledkov zásadného významu na životné prostredie, alebo ak podľa stanoviska Európskej komisie navrhovaná činnosť súvisí s inými naliehavými dôvodmi vyššieho verejného záujmu a pod podmienkou uloženia kompenzačných opatrení podľa osobitného predpisu.30) Navrhovateľ je v takom prípade povinný pred vydaním povolenia zabezpečiť splnenie všetkých týchto podmienok a preukázať ich splnenie spoločne so splnením podmienok podľa § 37 ods. 3, inak povoľovací orgán konanie zastaví.

(12)

Povoľujúci orgán zašle rozhodnutie z povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti do piatich dní odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti príslušnému orgánu a rezortnému orgánu.

§ 39 - Realizácia navrhovanej činnosti
(1)

Ten, kto realizuje navrhovanú činnosť je povinný zabezpečiť aj súlad realizovania činnosti s týmto zákonom, s rozhodnutiami vydanými podľa tohto zákona a ich podmienkami, a to počas celej prípravy, realizácie a ukončenia činnosti.

(2)

Ten, kto realizuje navrhovanú činnosť, ktorá bola predmetom posudzovania vplyvov podľa tohto zákona, je povinný zabezpečiť vykonávanie poprojektovej analýzy. Poprojektová analýza pozostáva najmä zo

a)

systematického sledovania a merania vplyvov navrhovanej činnosti,

b)

kontroly plnenia a vyhodnocovania účinnosti požiadaviek uvedených v odseku 1 a v povolení navrhovanej činnosti,

c)

zabezpečenia odborného porovnania predpokladaných vplyvov uvedených v správe o hodnotení činnosti so skutočným stavom.

(3)

Rozsah a lehotu sledovania a vyhodnocovania podľa odseku 2 určí povoľujúci orgán v súlade so záverečným stanoviskom k činnosti vydaným podľa § 37.

(4)

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy navrhovanej činnosti posudzovanej podľa tohto zákona sú nepriaznivejšie, než uvádza správa o hodnotení činnosti, je ten, kto realizuje navrhovanú činnosť, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v správe o hodnotení činnosti v súlade s požiadavkami uvedenými v odseku 1 a v povolení navrhovanej činnosti.

ŠTVRTÁ ČASŤ

POSUDZOVANIE VPLYVOV PRESAHUJÚCICH ŠTÁTNE HRANICE

Spoločné ustanovenia

§ 40
(1)

Predmetom posudzovania vplyvov presahujúcich štátne hranice sú

a)

strategické dokumenty navrhované na území Slovenskej republiky, ktoré môžu mať závažný vplyv na životné prostredie presahujúci štátne hranice,

b)

činnosti navrhované na území Slovenskej republiky uvedené v prílohe č. 13 a navrhované činnosti uvedené v prílohe č. 8 vrátane ich zmien, ktoré môžu mať závažný vplyv na životné prostredie presahujúci štátne hranice,

c)

strategické dokumenty a navrhované činnosti uvedené v písmenách a) a b), ak o to požiada dotknutá strana,

d)

strategické dokumenty a navrhované činnosti vykonávané na území iného štátu, ktoré môžu mať závažný vplyv na životné prostredie Slovenskej republiky.

(2)

Príslušným orgánom na posudzovanie vplyvov presahujúcich štátne hranice je ministerstvo.

(3)

Okresný úrad v sídle kraja a okresný úrad sú povinné, ak z predloženého oznámenia a zámeru zistia, že ide o strategický dokument a navrhovanú činnosť podľa odseku 1, bezodkladne postúpiť oznámenie podľa § 5 a zámer podľa § 22 na posudzovanie ministerstvu.

§ 41
(1)

Ak ide o posudzovanie vplyvov na životné prostredie presahujúcich štátne hranice, postupuje sa primerane podľa ustanovení druhej a tretej časti s odchýlkami uvedenými v § 42 až 52, ak v medzinárodnej dohode, ktorou je Slovenská republika viazaná, nie je ustanovené inak.

(2)

Podľa odseku 1 sa postupuje, aj ak ide o posudzovanie iného strategického dokumentu a navrhovanej činnosti ako uvedenej v § 40, ktoré môžu mať značne nepriaznivý vplyv presahujúci štátne hranice, ak sa na tom strana pôvodu a dotknutá strana dohodnú.

(3)

Ak ide o posudzovanie či navrhovaná činnosť bude mať významne nepriaznivý vplyv na životné prostredie presahujúci štátne hranice, postupuje sa podľa kritérií uvedených v prílohe č. 14.

(4)

Podrobnosti posudzovania vplyvov na životné prostredie presahujúce štátne hranice môžu byť upravené v bilaterálnych zmluvách medzi stranou pôvodu a dotknutou stranou.

§ 42 - Posudzovanie vplyvov strategických dokumentov pripravovaných na území Slovenskej republiky
(1)

Ak ministerstvo na základe správy o hodnotení strategického dokumentu podľa § 9 zistí, že strategický dokument pravdepodobne bude mať významný cezhraničný vplyv, alebo ak dotknutá strana o to požiada, informuje o týchto vplyvoch dotknutú stranu čo najskôr ešte pred prijatím strategického dokumentu.

(2)

Informácia bude okrem iného obsahovať

a)

správu o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu vrátane informácií o možných vplyvoch na životné prostredie,

b)

informácie o priebehu schvaľovacieho procesu vrátane primeranej lehoty na predloženie pripomienok,

c)

požiadavku, či sa dotknutá strana zúčastní posudzovania so stanovením primeranej lehoty na doručenie odpovede dotknutej strany.

(3)

Ak dotknutá strana oznámi, že sa zúčastní posudzovania, ministerstvo vyžiada od dotknutej strany údaje o stave životného prostredia na dotknutom území, ktoré zašle do siedmich dní od ich obdržania obstarávateľovi, a zároveň ponúkne dotknutej strane konzultácie.

(4)

Ministerstvo oznámi miesto a termín konania verejného prerokovania v Slovenskej republike dotknutej strane a umožní jej účasť na verejnom prerokovaní vrátane verejnosti dotknutej strany, ak o to dotknutá strana požiada.

(5)

Ak dotknutá strana prejaví o konzultácie záujem, ministerstvo dohodne s dotknutou stranou primeraný čas trvania, miesto konania a obsah konzultácií. Na konzultáciách sa za slovenskú stranu zúčastnia zástupcovia ministerstva, obstarávateľa a spracovateľa správy o hodnotení dokumentu.

(6)

Stanoviská, pripomienky a závery konzultácií ministerstvo zohľadní vo vypracovaní záverečného stanoviska z posudzovania strategického dokumentu.

(7)

Záverečné stanovisko z posudzovania strategického dokumentu zašle ministerstvo dotknutej strane do 14 dní od jeho vydania.

(8)

Ministerstvo zašle dotknutej strane jedno vyhotovenie schváleného strategického dokumentu.

§ 43 - Posudzovanie vplyvov strategických dokumentov pripravovaných na území iného štátu
(1)

Ak strana pôvodu zašle ministerstvu informáciu o strategickom dokumente, ktorý môže mať závažný vplyv na územie Slovenskej republiky, je ministerstvo povinné v lehote určenej stranou pôvodu odpovedať na oznámenie; v odpovedi ministerstvo uvedie, či sa slovenská strana na posudzovaní zúčastní.

(2)

Na žiadosť strany pôvodu poskytne ministerstvo dostupné informácie o stave životného prostredia predpokladaného dotknutého územia, ktoré sú potrebné na vypracovanie správy o hodnotení dokumentu.

(3)

Po obdržaní návrhu strategického dokumentu a správy o hodnotení dokumentu zverejní ministerstvo do 14 dní od ich obdržania informáciu na webovom sídle ministerstva a zároveň ju zašle dotknutým orgánom a dotknutým samosprávnym orgánom a oznámi primeranú lehotu na doručenie pripomienok a stanovísk.

(4)

Doručené stanoviská dotknutých orgánov, dotknutých samosprávnych orgánov a verejnosti zašle strane pôvodu.

(5)

Ak je to potrebné, zástupcovia ministerstva, dotknutých orgánov a správnych orgánov sa zúčastnia konzultácií so stranou pôvodu.

(6)

Ak ministerstvo obdrží od strany pôvodu informáciu o mieste a čase verejného prerokovania návrhu strategického dokumentu konaného na území strany pôvodu, zverejní túto informáciu na webovom sídle ministerstva a doručí ju v písomnej podobe dotknutým orgánom a dotknutým samosprávnym orgánom.

(7)

Ak ministerstvo obdrží od strany pôvodu záverečné stanovisko z posudzovania strategického dokumentu a schválený strategický dokument, zverejní ich na webovom sídle ministerstva.

Posudzovanie vplyvov navrhovaných činností vykonávaných na území Slovenskej republiky

§ 44
(1)

Informáciu o navrhovanej činnosti podľa § 40 ods. 1 oznámi ministerstvo dotknutej strane bez zbytočného odkladu po jej získaní.

(2)

Informácia o navrhovanej činnosti obsahuje najmä

a)

základné údaje o navrhovanej činnosti vrátane dostupných údajov o predpokladanom vplyve na životné prostredie presahujúcom štátne hranice,

b)

informáciu o druhu povolenia navrhovanej činnosti, ktoré sa vyžaduje podľa osobitných predpisov,2)

c)

lehotu na doručenie odpovede dotknutej strany primeranú navrhovanej činnosti.

§ 45

Ak dotknutá strana oznámi svoj úmysel zúčastniť sa na posudzovaní, postupuje sa podľa § 46 až 50.

§ 46
(1)

Ministerstvo bez zbytočného odkladu doručí dotknutej strane

a)

údaje o navrhovanej činnosti v rozsahu uvedenom v § 22 ods. 4 a v prílohe č. 9, ak už neboli oznámené podľa § 44 ods. 2, údaje o navrhovanej činnosti alebo jej zmene v rozsahu uvedenom v § 31 ods. 1 a 2 a v prílohe č. 11,

b)

informáciu o postupe posudzovania vrátane lehoty na podanie pripomienok spolu s uvedením názvu vnútroštátneho orgánu a jeho adresy, na ktorú môže verejnosť dotknutej strany a príslušné orgány dotknutej strany zaslať pripomienky,

c)

žiadosť o poskytnutie informácií o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na územie dotknutej strany.

(2)

Ak ide o určovanie rozsahu hodnotenia a jeho harmonogramu podľa § 30, zohľadnia sa pripomienky dotknutej strany doručené v lehote podľa odseku 1 písm. b).

§ 47
(1)

Ministerstvo bezodkladne doručí správu o hodnotení navrhovanej činnosti alebo jej zmeny podľa § 40 vypracovanú v súlade s prílohou č. 11 a zahŕňajúcu informácie obsiahnuté v prílohe č. 15 (ďalej len "dokumentácia") dotknutej strane a zároveň ju požiada o vyjadrenie, či má záujem o vykonanie konzultácií.

(2)

Príslušný orgán a rezortný orgán vyhovejú dotknutej strane v prípade, ak prejaví záujem o konzultácie; na konzultácie sa spravidla prizve navrhovateľ a povoľujúci orgán. Predmetom konzultácií sú aj možné cezhraničné vplyvy projektu, predpokladané opatrenia na ich zníženie alebo odstránenie, ako aj dohoda konzultujúcich strán na dostatočnom časovom rámci trvania konzultácií. Konzultácie sa môžu konať prostredníctvom príslušného spoločného orgánu.

§ 48
(1)

Záverečné stanovisko vypracované podľa § 37 musí obsahovať aj vyhodnotenie

a)

pripomienok dotknutej strany,

b)

pripomienok verejnosti,

c)

výsledkov konzultácií.

(2)

Ministerstvo bezodkladne doručí dotknutej strane

a)

záverečné stanovisko,

b)

záväzné stanovisko príslušného orgánu podľa § 38 ods. 4, 5 a 9,

c)

oznámenie o začatí povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti alebo jej zmene,

d)

rozhodnutie vydané v povoľovacom konaní k navrhovanej činnosti alebo jej zmene.

§ 49

Ministerstvo môže dohodnúť s dotknutou stranou, že do záverečného stanoviska k činnosti zahrnie požiadavku na sledovanie a vyhodnocovanie navrhovanej činnosti podľa § 39, ako aj podmienky prípadného sledovania vplyvov tejto činnosti na územie dotknutej strany.

§ 50

Ak ministerstvo v priebehu posudzovania podľa tretej časti dodatočne zistí, že vplyvy navrhovanej činnosti môžu presiahnuť štátne hranice, uskutoční konanie podľa § 44 až 49.

Posudzovanie vplyvov navrhovaných činností vykonávaných na území iného štátu

§ 51

Ak strana pôvodu oznámi ministerstvu navrhovanú činnosť alebo jej zmenu uvedenú v § 40 ods. 1 s predpokladaným významne nepriaznivým vplyvom na územie Slovenskej republiky, ministerstvo

a)

zašle získané informácie dotknutým orgánom a dotknutej obci na zaujatie stanoviska v lehote určenej v oznámení, či sa Slovenská republika má zúčastniť posudzovania vplyvov presahujúcich štátne hranice,

b)

na žiadosť strany pôvodu jej poskytne dostupné informácie o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti alebo jej zmeny na územie Slovenskej republiky, ak sú potrebné na prípravu dokumentácie strany pôvodu,

c)

ak je to potrebné, požiada dotknuté orgány a dotknuté obce o poskytnutie podkladov na plnenie informačnej povinnosti podľa písmena b),

d)

zverejní bezodkladne na svojom webovom sídle informácie, ktoré mu doručila strana pôvodu ohľadne navrhovanej činnosti alebo jej zmeny a jej predpokladaných vplyvoch na územie Slovenskej republiky,

e)

odpovie na jej oznámenie v lehote určenej stranou pôvodu alebo bezodkladne, ak lehota nebola určená; s uvedením, či sa na posudzovaní vplyvov zúčastní.

§ 52
(1)

Ak sa Slovenská republika zúčastní posudzovania vplyvov, po zohľadnení stanovísk podľa § 51 písm. a) a po doručení dokumentácie od strany pôvodu sa postupuje primerane podľa § 31 až 35. Ministerstvo môže s ohľadom na oprávnené požiadavky strany pôvodu primerane skrátiť lehoty na podanie pripomienok podľa § 35, ktoré môžu byť strane pôvodu doručené podľa odseku 2 priamo.

(2)

Ministerstvo informuje verejnosť a dotknuté orgány o postupe posudzovania vplyvov vrátane lehoty na zaslanie pripomienok spolu s uvedením názvu príslušného orgánu strany pôvodu a jeho adresy, na ktorú môže verejnosť a dotknuté orgány priamo doručiť pripomienky.

(3)

Pripomienky k dokumentácii strany pôvodu podľa odsekov 1 a 2 tvoria podklad na konzultácie ministerstva so stranou pôvodu a musia byť v rámci procesu posudzovania vplyvov presahujúcich štátne hranice vyhodnotené.

(4)

Rozhodnutie strany pôvodu vydané v povoľovacom konaní k navrhovanej činnosti alebo jej zmene, ktorá bola predmetom posudzovania vplyvov, alebo iné rozhodnutie o navrhovanej činnosti alebo jej zmene týkajúce sa životného prostredia, pre ktoré sa vyžaduje účasť verejnosti po jeho doručení stranou pôvodu, ministerstvo zverejní na svojom webovom sídle.

PIATA ČASŤ

PÔSOBNOSŤ ORGÁNOV ŠTÁTNEJ SPRÁVY

§ 53 - Základné ustanovenie
(1)

Orgány štátnej správy na posudzovanie vplyvov na životné prostredie sú

a)

ministerstvo,

b)

okresné úrady v sídle kraja,

c)

okresné úrady.

(2)

Štátnu správu v oblasti posudzovania vplyvov strategických dokumentov s celoštátnym dosahom vykonávajú aj rezortné orgány.

(3)

Ak sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena umiestňuje na území viacerých krajov, ministerstvo určí, ktorý okresný úrad v sídle kraja je príslušným orgánom. Ak sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena umiestňuje na území viacerých okresov, okresný úrad v sídle kraja určí, ktorý okresný úrad je príslušným orgánom.

§ 54 - Ministerstvo
(1)

Ministerstvo je ústredný orgán štátnej správy v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie.

(2)

Ministerstvo vo veciach posudzovania vplyvov na životné prostredie

a)

vykonáva štátnu správu v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie a riadi jej výkon,

b)

plní úlohy kontaktného bodu, ak ide o posudzovanie vplyvov na životné prostredie presahujúcich štátne hranice,

c)

zabezpečuje posudzovanie vplyvov strategických dokumentov podľa § 4 s medzinárodným dosahom okrem strategických dokumentov s celoštátnym dosahom,

d)

spolupracuje s rezortným orgánom pri posudzovaní strategických dokumentov s celoštátnym dosahom a podieľa sa na tomto posudzovaní v rozsahu podľa § 17,

e)

vydáva a zverejňuje metodické usmernenia a poskytuje odbornú pomoc pri uplatňovaní tohto zákona,

f)

vykonáva zisťovacie konanie pre zmeny navrhovanej činnosti podľa § 18 ods. 2 písm. c),

g)

rozhoduje na základe podnetu podľa § 19 o posudzovaní činností neuvedených v prílohe č. 8,

h)

určuje, ktorý okresný úrad v sídle kraja je príslušným orgánom na posudzovanie strategického dokumentu podľa § 5 ods. 2,

i)

určuje, ktorý okresný úrad v sídle kraja je príslušným orgánom na posudzovanie navrhovanej činnosti podľa § 22 ods. 2,

j)

zabezpečuje posudzovanie vplyvov strategických dokumentov a navrhovaných činností presahujúcich štátne hranice,

k)

zabezpečuje posudzovanie navrhovaných činností uvedených v prílohe č. 8 časti A,

l)

zabezpečuje posudzovanie ďalších navrhovaných činností, pre ktoré je príslušným orgánom okresný úrad v sídle kraja, ak si túto pôsobnosť v jednotlivých prípadoch vyhradí,

m)

vedie centrálnu evidenciu všetkých posúdených strategických dokumentov a navrhovaných činností a zabezpečuje komplexný informačný systém posudzovania vplyvov na životné prostredie,

n)

zabezpečuje uchovávanie dokumentácie z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie v dokumentačnom centre posudzovania vplyvov na životné prostredie,

o)

zabezpečuje odbornú spôsobilosť osôb na posudzovanie vplyvov na životné prostredie,

p)

vedie, aktualizuje a zverejňuje zoznam odborne spôsobilých osôb na posudzovanie vplyvov na životné prostredie,

q)

určuje spracovateľov posudku podľa § 13 a 36,

r)

je správnym orgánom v konaní o tom, kto znáša niektoré náklady podľa § 59 ods. 2,

s)

určuje spoločné posudzovanie viacerých navrhovaných činností, ak sú v prevádzkovej alebo priestorovej súvislosti podľa § 20 ods. 2,

t)

zúčastňuje sa konzultácií podľa § 63,

u)

poskytuje Európskej komisii informácie o skúsenostiach získaných pri uplatňovaní tohto zákona tak, aby mohla byť včas a kvalitne zabezpečená správa vydávaná Európskou komisiou,

v)

prvýkrát do 16. mája 2023 a potom každých šesť rokov oznamuje Európskej komisii informácie, ktoré má k dispozícii, a to najmä informácie o

1.

počte navrhovaných činností alebo ich zmien uvedených v prílohe č. 8, ktoré podliehali posudzovaniu vplyvov,

2.

zozname posudzovaných navrhovaných činností alebo ich zmien podľa položiek v prílohe č. 8,

3.

počte navrhovaných činností alebo ich zmien, ktoré podliehali zisťovaciemu konaniu,

4.

odhadoch dopadov na posudzovanie vplyvov vrátane dopadov tohto zákona na malé a stredné podniky,

w)

je príslušným orgánom na uznávanie odbornej kvalifikácie v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie,

x)

je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhoduje okresný úrad v sídle kraja,

y)

vykonáva kontrolu a vyhodnocuje súlad projektov uchádzajúcich sa o zdroje z európskych štrukturálnych a investičných fondov so zákonom.

§ 55 - Okresný úrad v sídle kraja

Okresný úrad v sídle kraja vo veciach posudzovania vplyvov na životné prostredie

a)

vykonáva posudzovanie strategických dokumentov podľa § 4 s dosahom na územie kraja, v ktorom má sídlo,

b)

vykonáva zisťovacie konanie strategických dokumentov podľa § 7 a navrhovaných činností podľa § 29 s dosahom na územie kraja, v ktorom má sídlo, okrem zisťovacieho konania pre zmeny navrhovanej činnosti podľa § 18 ods. 2 písm. c),

c)

zabezpečuje posudzovanie strategického dokumentu a navrhovanej činnosti, ak taká povinnosť vyplynie zo zisťovacieho konania vykonaného podľa písmena b),

d)

zabezpečuje posudzovanie navrhovaných činností podľa § 18 ods. 1 písm. g),

e)

je správnym orgánom v konaní o pochybnostiach, či niektoré náklady znáša obstarávateľ a navrhovateľ podľa § 59 ods. 2,

f)

určí, ktorý okresný úrad je príslušným orgánom na posudzovanie vplyvov navrhovanej činnosti, ak má navrhovaná činnosť dosah na územie viacerých okresov,

g)

určí, ktorý okresný úrad je príslušným orgánom na posudzovanie zámeru podľa § 22 ods. 2, ak sa navrhovaná činnosť umiestňuje na území viacerých okresov,

h)

poskytuje odbornú pomoc pri uplatňovaní tohto zákona a zúčastňuje sa konzultácií podľa § 63,

i)

poskytuje informácie o posudzovaní vplyvov podľa písmen a) až c) do komplexného informačného systému,

j)

zabezpečuje uchovávanie dokumentácie z procesu posudzovania po ukončení procesu posudzovania podľa písmen a) až c) a na požiadanie z nej poskytuje informácie,

k)

zúčastňuje sa konzultácií podľa § 63,

l)

určuje spracovateľov posudku podľa § 13 a 36.

§ 56 - Okresný úrad

Okresný úrad vo veciach posudzovania vplyvov na životné prostredie

a)

vykonáva posudzovanie strategických dokumentov podľa § 4 s dosahom na svoj územný obvod,

b)

vykonáva zisťovacie konanie strategických dokumentov podľa § 7 a navrhovaných činností podľa § 29 s dosahom na územie okresu, v ktorom má sídlo, okrem zisťovacieho konania pre zmeny navrhovanej činnosti podľa § 18 ods. 2 písm. c),

c)

zabezpečuje posudzovanie strategických dokumentov a navrhovaných činností, ak taká povinnosť vyplynie zo zisťovacieho konania vykonaného podľa písmena b),

d)

je správnym orgánom v konaní o pochybnostiach, či niektoré náklady znáša obstarávateľ a navrhovateľ podľa § 59 ods. 2,

e)

poskytuje odbornú pomoc pri uplatňovaní tohto zákona,

f)

zúčastňuje sa konzultácií podľa § 63,

g)

poskytuje informácie o posudzovaní vplyvov podľa písmen a) až c) do komplexného informačného systému posudzovania vplyvov na životné prostredie,

h)

zabezpečuje uchovávanie dokumentácie z procesu posudzovania po ukončení procesu posudzovania a na požiadanie z nej poskytuje informácie,

i)

určuje spracovateľov posudku podľa § 13 a 36.

§ 57 - Rezortný orgán

Rezortný orgán vo veciach posudzovania vplyvov strategických dokumentov s celoštátnym dosahom

a)

zabezpečuje posudzovanie vplyvov strategických dokumentov s celoštátnym dosahom podľa § 4 a 17,

b)

určuje, či sa strategický dokument s celoštátnym dosahom bude, alebo nebude posudzovať podľa § 17,

c)

plní ďalšie úlohy podľa § 17.

ŠIESTA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA

§ 58 - Evidencia dokumentácie
(1)

Príslušný orgán, a ak ide o strategický dokument s celoštátnym dosahom, rezortný orgán, vedie evidenciu a uchováva dokumentáciu spojenú s procesom posudzovania strategických dokumentov a navrhovaných činností podľa tohto zákona vrátane oznámenia, zámeru, správy o hodnotení dokumentu, správy o hodnotení činnosti, posudku, záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu, záverečného stanoviska k činnosti a rozhodnutia o povolení navrhovanej činnosti a schválení strategického dokumentu po dobu jej aktuálnosti, najmenej však 15 rokov od skončenia procesu posudzovania podľa tohto zákona.

(2)

Obstarávateľ, navrhovateľ, a ak ide o strategický dokument s celoštátnym dosahom, rezortný orgán, uchováva po dobu jej aktuálnosti, najmenej však desať rokov od skončenia procesu posudzovania strategického dokumentu a navrhovanej činnosti podľa tohto zákona, dokumentáciu spojenú s procesom posudzovania podľa tohto zákona.

(3)

Právnické osoby a fyzické osoby sú povinné poskytnúť obstarávateľovi, navrhovateľovi, a ak ide o strategický dokument s celoštátnym dosahom, rezortnému orgánu na jeho žiadosť informácie o životnom prostredí, ktoré získali z činnosti financovanej zo štátneho rozpočtu, ak sú tieto informácie nevyhnutné na vypracovanie správy o hodnotení strategického dokumentu podľa § 9 a § 17 ods. 6 a správy o hodnotení činnosti podľa § 31.

(4)

Príslušný orgán zabezpečí, aby sa postupmi zverejňovania dokumentácie v konaniach podľa tohto zákona nesprístupnila utajovaná skutočnosť, bankové tajomstvo, daňové tajomstvo alebo obchodné tajomstvo a súčasne aby sa takým postupom neporušila iná povinnosť mlčanlivosti obmedzujúca prístup k informáciám podľa osobitného predpisu.35b) Ak zverejňované dokumenty a rozhodnutia podľa tohto zákona obsahujú osobné údaje, príslušný orgán ich zverejňuje v rozsahu titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa a označenie nehnuteľnosti v rozsahu podľa osobitného predpisu;35ba) príslušný orgán zverejňuje dokumenty a rozhodnutia na účel informovania verejnosti o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

§ 59 - Náklady
(1)

Náklady spojené s posudzovaním vplyvu strategického dokumentu na životné prostredie uhrádza obstarávateľ, náklady spojené s posudzovaním vplyvu navrhovanej činnosti uhrádza navrhovateľ. Okrem nákladov podľa odseku 3 znáša navrhovateľ náklady spojené s posudzovaním vplyvov podľa tohto zákona vrátane nákladov na verejné prerokovanie návrhu strategického dokumentu podľa § 12 a 17, verejného prerokovania navrhovanej činnosti podľa § 34 a nákladov na spracovanie odborného posudku k strategickému dokumentu podľa § 13 a odborného posudku k navrhovanej činnosti podľa § 36.

(2)

Ak sú pochybnosti o tom, či niektoré náklady má znášať navrhovateľ alebo obstarávateľ, rozhodne príslušný orgán.

(3)

Náklady spojené s účasťou jednotlivých štátnych orgánov, obcí, verejnosti, občianskej iniciatívy, občianskeho združenia, mimovládnej organizácie na procese posudzovania strategického dokumentu a navrhovanej činnosti podľa tohto zákona znášajú jednotlivé subjekty.

Vypracovanie dokumentácie a odborná spôsobilosť

§ 60
(1)

Vypracovanie oznámenia o strategickom dokumente podľa § 5 a správy o hodnotení strategického dokumentu podľa § 9 zabezpečuje obstarávateľ.

(2)

Vypracovanie zámeru podľa § 22, oznámenia o zmene navrhovanej činnosti podľa § 29 ods. 1 písm. b) a správy o hodnotení činnosti podľa § 31 zabezpečuje navrhovateľ. S cieľom zabrániť duplicite posúdení môže navrhovateľ pri vypracovaní zámeru, oznámenia o zmene navrhovanej činnosti a správy o hodnotení činnosti využiť verejne dostupné informácie z predchádzajúcich relevantných posúdení. Za relevantné posúdenie sa považuje najmä správa o hodnotení strategického dokumentu podľa § 9 a výsledok hodnotenia vplyvov podľa osobitného predpisu.35c)

(3)

Obstarávateľ a navrhovateľ môžu požiadať o vypracovanie oznámenia, zámeru, správy o hodnotení strategického dokumentu a správy o hodnotení činnosti podľa odsekov 1 a 2 aj právnické osoby alebo fyzické osoby evidované ministerstvom v osobitnom zozname odborne spôsobilých osôb na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (ďalej len „zoznam“).

§ 61
(1)

Odbornou spôsobilosťou na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie sa rozumie súhrn teoretických vedomostí a praktických skúseností v príslušnom odbore činnosti alebo v príslušnej oblasti činnosti potrebných na vypracovanie dokumentácie podľa § 5, 9, 13, 22, 31 a 36 a znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj medzinárodných dohovorov upravujúcich problematiku posudzovania vplyvov na životné prostredie, ktorými je Slovenská republika viazaná.

(2)

Odborne spôsobilá osoba podľa tohto zákona je fyzická osoba alebo právnická osoba evidovaná ministerstvom v zozname, ktorú obstarávateľ alebo navrhovateľ môže požiadať o vypracovanie oznámenia, zámeru, správy o hodnotení strategického dokumentu a správy o hodnotení činnosti. Odborne spôsobilá osoba vykonáva svoju činnosť na základe osvedčenia o odbornej spôsobilosti (ďalej len „osvedčenie“) vydaného ministerstvom.

(3)

Za odborne spôsobilú osobu podľa tohto zákona možno ustanoviť fyzickú osobu, ktorá

a)

absolvuje odbornú prípravu,

b)

úspešne vykoná skúšku podľa odseku 7,

c)

predloží ministerstvu žiadosť o zapísanie do zoznamu,

d)

uhradí správny poplatok podľa osobitného predpisu.36)

(4)

Fyzická osoba podľa odseku 3 preukáže

a)

spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

b)

bezúhonnosť,

c)

minimálne úplné stredné odborné vzdelanie príslušného smeru zakončené maturitou a absolvovanie ustanovenej doby praxe v príslušnom odbore.

(5)

Za odborne spôsobilú osobu podľa tohto zákona možno ustanoviť právnickú osobu, ktorá

a)

má v zriaďovacej listine alebo štatúte uvedenú činnosť alebo má oprávnenie na podnikanie v odbore činnosti alebo v oblasti činnosti, v ktorej žiada o zapísanie do zoznamu,

b)

má zodpovedného zástupcu,37) ktorý je zapísaný v zozname podľa odseku 3.

(6)

Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti na životnom prostredí.38) Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne fyzická osoba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.39) Údaje podľa tretej vety ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.

(7)

Skúška o odbornej spôsobilosti sa vykonáva pred komisiou vymenovanou a odvolávanou ministrom, ktorá je poradným orgánom ministra.

(8)

Odbornú spôsobilosť potvrdí ministerstvo vydaním osvedčenia.

(9)

Osvedčenie podľa odseku 8 obsahuje

a)

meno, priezvisko, bydlisko a dátum narodenia fyzickej osoby alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ak bolo pridelené,

b)

odbory činnosti a oblasti činnosti, na ktoré je osvedčenie vydané,

c)

identifikačné číslo osvedčenia,

d)

meno, priezvisko, bydlisko a dátum narodenia zodpovedného zástupcu právnickej osoby,

e)

dátum vydania osvedčenia.

(10)

Ministerstvo môže uložiť odborne spôsobilej osobe, aby sa podrobila opakovanému overeniu odbornej spôsobilosti alebo preškoleniu, ak dôjde k zásadným zmenám v príslušných všeobecne záväzných právnych predpisoch, alebo v prípade zistenia závažných nedostatkov v jej činnosti.

§ 62
(1)

Ministerstvo vedie a aktualizuje zoznam podľa odborov činností a oblastí činností a každoročne ho zverejňuje vo Vestníku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a na webovom sídle ministerstva.

(2)

Ministerstvo zapíše do zoznamu na základe žiadosti a po úspešnom zložení skúšky a vydaní osvedčenia fyzické osoby a právnické osoby.

(3)

Odborne spôsobilá osoba je povinná bezodkladne oznámiť ministerstvu zmenu údajov podľa § 61 ods. 9 písm. a) a d).

(4)

Ministerstvo vyčiarkne zo zoznamu fyzickú osobu, ktorá

a)

prestala byť plne spôsobilá na právne úkony,

b)

prestala byť bezúhonná,

c)

bola zapísaná do zoznamu na základe vedome nesprávnych údajov uvedených v žiadosti a jej prílohách alebo pri pohovore,

d)

zomrela alebo bola vyhlásená za mŕtvu,

e)

požiadala o vyčiarknutie zo zoznamu.

(5)

Ministerstvo vyčiarkne zo zoznamu právnickú osobu alebo fyzickú osobu oprávnenú na podnikanie, ktorá

a)

prestala byť oprávnenou na podnikanie alebo na vykonávanie odbornej činnosti, v ktorej bola zapísaná do zoznamu, alebo prestala spĺňať podmienku podľa § 61 ods. 4 písm. b),

b)

bola zrušená,

c)

bola zapísaná do zoznamu na základe vedome nesprávnych údajov uvedených v žiadosti a jej prílohách alebo pri pohovore,

d)

požiadala o vyčiarknutie zo zoznamu.

(6)

Ministerstvo vyčiarkne zo zoznamu osobu, ktorá opakovane alebo hrubo porušila svoje povinnosti v priebehu posudzovania vplyvov na životné prostredie alebo v súvislosti s ním, ak v zámere, správe o hodnotení činnosti alebo odbornom posudku uviedla nepravdivé alebo neúplné údaje.

(7)

Ministerstvo môže vyčiarknuť zo zoznamu osobu, ktorá

a)

bez závažného dôvodu neoznámila zmenu údajov podľa § 61 ods. 9 písm. a) a d),

b)

nezúčastnila sa na školení alebo

c)

nemôže vykonávať svoju činnosť pre závažné skutočnosti dlhodobého charakteru.

(8)

Podrobnosti o odboroch činností a oblastiach činností, požiadavkách na vzdelanie a odbornú prax odborne spôsobilých osôb, podmienkach zapisovania do zoznamu, vedení zoznamu a vyčiarknutí z neho a o skúške ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

§ 63 - Konzultácie
(1)

Príslušný orgán pri posudzovaní vplyvov strategických dokumentov alebo navrhovaných činností alebo ich zmien zabezpečí vykonanie konzultácií s povoľujúcim orgánom alebo schvaľujúcim orgánom, rezortným orgánom, dotknutým orgánom, dotknutou obcou a dotknutou verejnosťou, ktorá má možnosť zúčastniť sa konzultácií počas celého procesu posudzovania vplyvov.

(2)

Obsahom konzultácií medzi navrhovateľom, obstarávateľom a ostatnými subjektmi procesu posudzovania vrátane verejnosti môžu byť najmä

a)

doplňujúce informácie o strategickom dokumente a navrhovanej činnosti,

b)

informácie o možných vplyvoch strategického dokumentu a navrhovanej činnosti na životné prostredie vrátane zdravia,

c)

vzájomné oboznámenie sa so stanoviskami,

d)

doplnenie alebo upresnenie navrhovaných opatrení,

e)

obsah a rozsah poprojektovej analýzy.

(3)

Príslušný orgán uvedie výsledky konzultácií v odôvodnení rozhodnutia zo zisťovacieho konania podľa § 7 a 29 a v záverečnom stanovisku podľa § 14 a 37.

§ 63a - Konflikt záujmov

Ak sa v konaní podľa tohto zákona preukáže, že zamestnanec príslušného orgánu je v konflikte záujmov, nemôže takýto zamestnanec vykonať žiadny úkon vo veci. Za konflikt záujmov sa považuje, ak sa zamestnanec podieľal na vypracovaní zámeru alebo správy o hodnotení činnosti, ktorá je predmetom posudzovania vplyvov na životné prostredie.

§ 64 - Vzťah k správnemu poriadku

Na konania podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem

a)

konania podľa druhej a štvrtej časti zákona,

b)

osobitosti konania podľa § 20 ods. 1 a 3,

c)

upustenia od variantného riešenia podľa § 22 ods. 6,

d)

určenia obcí, v ktorých bude zámer k nahliadnutiu podľa § 23 ods. 2,

e)

určenia rozsahu hodnotenia a harmonogramu podľa § 30,

f)

konfliktu záujmov podľa § 63a,

g)

vydávania potvrdenia o súlade podľa § 37a.

§ 65 - Prechodné ustanovenia
(1)

Ustanovenie § 4 ods. 2 sa vzťahuje aj na posudzovanie zmeny takého strategického dokumentu, ktorý bol schválený pred 1. februárom 2006, a takej navrhovanej činnosti, ktorá bola povolená pred 1. februárom 2006, alebo činnosti, ktorá nebola posudzovaná z dôvodov uvedených v odseku 3.

(2)

Pôvodne posudzovaným rozsahom sa rozumie, ak ide o navrhované činnosti uvedené v odseku 1, rozsah projektovaný do 1. februára 2006.

(3)

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie začaté pred 1. februárom 2006 sa dokončí podľa doterajších predpisov. Posudzovaniu podľa tohto zákona nepodlieha strategický dokument, ktorým je územnoplánovacia dokumentácia uvedená v prílohe č. 1 časti II bode 2, ktorého obstarávanie podľa osobitného predpisu sa začalo40) pred účinnosťou tohto zákona.

(4)

Odborne spôsobilá osoba podľa doterajších predpisov sa naďalej považuje za odborne spôsobilú osobu na posudzovanie vplyvov na životné prostredie.

§ 65a - Prechodné ustanovenie účinné od 1. septembra 2009

Konania o povolení činnosti začaté pred 1. septembrom 2009 sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. augusta 2009.

§ 65b - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. decembra 2011
(1)

Ustanovenie § 65 ods. 3 sa nevzťahuje na posudzovanie vplyvov strategických dokumentov, ktoré boli predmetom prípravy a schvaľovania v období od 21. júla 2004 do 31. januára 2006. Posudzovanie vplyvov takých strategických dokumentov sa vykoná v súlade so zákonom účinným od 1. decembra 2011. Posudzovanie vplyvov strategických dokumentov, ktoré boli predmetom prípravy a schvaľovania pred 21. júlom 2004 a boli schválené po viac ako 24 mesiacoch od 21. júla 2004, sa vykoná len vtedy, ak príslušný orgán na návrh obstarávateľa rozhodne o tom, že posudzovanie vplyvu strategického dokumentu je uskutočniteľné. Príslušný orgán zverejní svoje rozhodnutie na webovom sídle ministerstva.

(2)

Ak písomné stanovisko podľa § 23 ods. 4, § 30 ods. 5 alebo podľa § 35 ods. 3 nemožno podať, pretože proces posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa tohto zákona bol ukončený do 30. apríla 2010, dotknutá verejnosť podľa § 24a a § 24b je účastníkom následného povoľovacieho konania, ak počas tohto povoľovacieho konania podá písomné stanovisko, z ktorého vyplýva jej záujem na rozhodnutí a dotknutá verejnosť podľa § 25, § 26 a § 27 je účastníkom následného povoľovacieho konania podľa osobitného predpisu,2) ak počas tohto povoľovacieho konania podá písomné stanovisko.

§ 65c - Prechodné ustanovenie účinné od 15. marca 2013

Platnosť záverečného stanoviska k činnosti vydaného pred 1. decembrom 2011, ktoré nestratilo platnosť k 15. marcu 2013, je sedem rokov odo dňa jeho vydania.

§ 65d - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2015
(1)

Záverečné stanoviská, vyjadrenia k zmenám navrhovanej činnosti a rozhodnutia vydané v zisťovacom konaní vydané do 31. decembra 2014 ostávajú v platnosti, pričom platnosť záverečných stanovísk je obmedzená časom, na ktorý boli vydané. Záverečné stanoviská nestrácajú platnosť, ak sa počas ich platnosti začne konanie o umiestnení alebo povolení činnosti podľa osobitných predpisov.2)

(2)

Ak vyjadrenie k zmene navrhovanej činnosti vydané do 31. decembra 2014 určilo, že zmena navrhovanej činnosti nemá podstatný nepriaznivý vplyv na životné prostredie, navrhovateľ nie je povinný, ak ide o takú zmenu navrhovanej činnosti, uplatniť postup podľa § 29 ods. 1 písm. b) a uvedená zmena nebude predmetom zisťovacieho konania podľa tohto zákona.

(3)

Konania o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny začaté pred 1. januárom 2015 sa dokončia

a)

podľa predpisov účinných od 1. januára 2015, ak v týchto konaniach rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny ešte nebol vydaný,

b)

podľa predpisov účinných do 31. decembra 2014, ak v týchto konaniach rozsah hodnotenia už bol vydaný.

(4)

Zisťovacie konania začaté pred 1. januárom 2015 sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. decembra 2014.

(5)

Ak príslušný orgán na základe žiadosti navrhovateľa upustil od požiadavky variantného riešenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny postupom podľa doterajších predpisov, na obsah ním predkladaného zámeru sa nevzťahuje povinnosť podľa § 22 ods. 3 tohto zákona.

(6)

Navrhovateľovi, ktorému bol vydaný rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny pred 1. januárom 2015 a ktorý do 30. novembra 2018 nepredloží správu o hodnotení činnosti, platnosť jeho rozsahu hodnotenia k navrhovanej činnosti alebo jej zmeny zaniká 1. decembra 2018. Povinnosť sa nevzťahuje na prípady, keď bol v rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny určený harmonogram.

§ 65e - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2017

Zisťovacie konania a konania o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny začaté a právoplatne neukončené pred 1. januárom 2017 sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. decembra 2016.

§ 65f - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. júna 2017
(1)

Konania o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny začaté a právoplatne neukončené pred 15. júnom 2017 sa dokončia

a)

podľa predpisov účinných od 15. júna 2017, ak v týchto konaniach rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny ešte nebol vydaný,

b)

podľa predpisov účinných do 14. júna 2017, ak v týchto konaniach rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny už bol vydaný.

(2)

Zisťovacie konania začaté a právoplatne neukončené pred 15. júnom 2017 sa dokončia podľa predpisov účinných do 14. júna 2017.

§ 65g - Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
(1)

Počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v konaniach, v ktorých sa vyžaduje vykonanie prerokovania alebo konzultácie, alebo ich vykonanie žiada účastník konania, rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknutý orgán alebo dotknutá obec, sa tieto úkony vykonajú písomne v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe; príslušný orgán upovedomí navrhovateľa, povoľujúci orgán, rezortný orgán, dotknutý orgán, dotknutú obec a ostatných účastníkov konania o tom, v akej lehote je možné podávať pripomienky k dokumentácii alebo k určenému rozsahu hodnotenia.

(2)

Počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 sa verejné prerokovanie uskutoční, len ak je konanie verejného prerokovania v súlade s opatreniami podľa osobitného predpisu.40aa)

(3)

Počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 obec zverejňuje dokumentáciu podľa § 6 ods. 5, § 8 ods. 7, § 11 ods. 1, § 14 ods. 5, § 23 ods. 3, § 29 ods. 8, § 30 ods. 7, § 34 ods. 1 a § 37 ods. 7 v celom rozsahu na úradnej tabuli obce a na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, do desiatich dní odo dňa, kedy nastanú skutočnosti uvedené v týchto ustanoveniach. Ak nie je možné zverejniť na úradnej tabuli obce dokumentáciu v celom rozsahu, obec na úradnej tabuli obce zverejní informáciu o tom, kde a kedy možno do nej nahliadnuť, robiť z nej výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady urobiť z nej kópie.

§ 66

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 16.

§ 67 - Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa:

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení zákona č. 391/2000 Z. z. a zákona č. 553/2001 Z. z.

Čl. II

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 139/1982 Zb., zákona č. 103/1990 Zb., zákona č. 262/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 136/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 199/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 286/1996 Z. z., zákona č. 229/1997 Z. z., zákona č. 175/1999 Z. z., zákona č. 237/2000 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 217/2002 Z. z., zákona č. 103/2003 Z. z. , zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 417/2003 Z. z., zákona č. 608/2003 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 290/2005 Z. z. a zákona č. 479/2005 Z. z. sa dopĺňa takto:

1.
V § 21 ods. 3 sa na konci pripája táto veta:

„Kópie stanoviska ku konceptu zašle orgán územného plánovania, ktorý obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu, orgánu príslušnému podľa osobitného predpisu.1fa)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1fa znie:

„1fa)
§ 9 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

2.
§ 21 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10)
Koncept obsahuje aj správu o hodnotení strategického dokumentu.1fb) Ak z osobitných predpisov1fc) vyplynú povinnosti posúdiť vplyv na životné prostredie, je potrebné spracovať koncept aj v územnom pláne obce, ktorý rieši územie s menej ako 2 000 obyvateľmi.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1fb a 1fc znejú:

„1fb)
§ 9 zákona č. 24/2006 Z. z.

1fc)
Príloha č. 8 zákona č. 24/2006 Z. z.“.

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z. a zákona č. 558/2005 Z. z. sa dopĺňa takto:

V sadzobníku správnych poplatkov v X. časti ŽIVOTNÉ PROSTREDIE sa za položku 171k vkladá položka 171l, ktorá znie:

„Položka 171l a) Podanie žiadosti o zapísanie do zoznamu odborne spôsobilých osôb na posudzovanie vplyvov na životné prostredie39l) ........... 3 000 Sk b) Zapísanie do zoznamu pre každý z odborov činností39l) alebo oblastí činností39l) ......................................... 1 000 Sk“. Poznámka pod čiarou k odkazu 39l znie: „“. 39l) Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

Čl. IV

Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 205/2004 Z. z., zákona č. 364/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z. a zákona č. 479/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 28 odsek 2 znie:

„(2)
Činnosť, ktorá môže mať vplyv buď samostatne, alebo v kombinácii s inou činnosťou na navrhované chránené vtáčie územie, na územie európskeho významu alebo na územie patriace do súvislej európskej sústavy chránených území, pričom nie je nevyhnutná na zabezpečenie starostlivosti o také územie podľa dokumentácie ochrany prírody a krajiny, sa považuje za zásah do územia, ktorý môže spôsobiť podstatné zmeny v biologickej rozmanitosti, štruktúre a vo funkcii ekosystémov, ak tak rozhodol orgán ochrany prírody podľa § 28a. Taká činnosť je predmetom posudzovania jej vplyvu na životné prostredie podľa osobitného predpisu.64) Orgán štátnej správy vydá rozhodnutie o povolení takej činnosti, iba ak taká činnosť na základe výsledku posudzovania podľa osobitného predpisu64) nebude mať negatívny vplyv na priaznivý stav takého územia z hľadiska jeho ochrany.“.

2.
Za § 28 sa vkladá § 28a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠28a
Odborné stanovisko
(1)
Každý, kto zamýšľa uskutočniť činnosť uvedenú v § 28 ods. 2, je povinný doručiť návrh na začatie tejto činnosti orgánu ochrany prírody a krajiny. Orgán ochrany prírody a krajiny rozhodne v lehote do 30 dní odo dňa doručenia návrhu.

(2)
Návrh na začatie činnosti obsahuje popis činnosti a lokalitu navrhovaného umiestnenia činnosti.“.

3.
V § 67 písm. h) sa za slová „§ 24 ods. 13“ vkladá čiarka a slová „§ 28a“.
4.
V § 81 ods. 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

„c)
vydanie rozhodnutia podľa § 28a,“.

Doterajšie písmená c) až n) sa označujú ako písmená d) až o).

Čl. V

Zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:

V § 10 ods. 4 sa číslica „2006“ nahrádza číslicou „2007“.

Čl. VI

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2006.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Hrušovský v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha č. 2 k zákonu č. 24/2006 Z. z.

  OBSAH A ŠTRUKTÚRA OZNÁMENIA O STRATEGICKOM DOKUMENTE

  I.

  Základné údaje o obstarávateľovi

  1.

  Názov.

  2.

  Identifikačné číslo.

  3.

  Adresa sídla.

  4.

  Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu obstarávateľa.

  5.

  Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje kontaktnej osoby, od ktorej možno dostať relevantné informácie o strategickom dokumente, a miesto na konzultácie.

  II.

  Základné údaje o strategickom dokumente

  1.

  Názov.

  2.

  Charakter.

  3.

  Hlavné ciele.

  4.

  Obsah (osnova).

  5.

  Uvažované variantné riešenia zohľadňujúce ciele a geografický rozmer strategického dokumentu.

  6.

  Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania.

  7.

  Vzťah k iným strategickým dokumentom.

  8.

  Orgán kompetentný na jeho prijatie.

  9.

  Druh schvaľovacieho dokumentu (napr. uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky, uznesenie vlády Slovenskej republiky, nariadenie).

  III.

  Základné údaje o predpokladaných vplyvoch strategického dokumentu na životné prostredie vrátane zdravia

  1.

  Požiadavky na vstupy.

  2.

  Údaje o výstupoch.

  3.

  Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie.

  4.

  Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva.

  5.

  Vplyvy na chránené územia [napr. navrhované chránené vtáčie územia, územia európskeho významu, európska sústava chránených území (Natura 2000), národné parky, chránené krajinné oblasti, chránené vodohospodárske oblasti a pod.] vrátane návrhu opatrení na ich zmiernenie.

  6.

  Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického materiálu.

  7.

  Vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice.

  IV.

  Dotknuté subjekty

  1.

  Vymedzenie dotknutej verejnosti vrátane jej združení.

  2.

  Zoznam dotknutých subjektov.

  3.

  Dotknuté susedné štáty.

  V.

  Doplňujúce údaje

  1.

  Mapová a iná grafická dokumentácia (napr. výkres širších vzťahov v mierke primeranej charakteru a pôsobnosti strategického dokumentu).

  2.

  Materiály použité pri vypracovaní strategického dokumentu.

  VI.

  Miesto a dátum vypracovania oznámenia

  VII.

  Potvrdenie správnosti údajov

  1.

  Meno spracovateľa oznámenia.

  2.

  Potvrdenie správnosti údajov oznámenia podpisom oprávneného zástupcu obstarávateľa, pečiatka.

  Príloha č. 3 k zákonu č. 24/2006 Z. z.

  KRITÉRIÁ PRE ZISŤOVACIE KONANIE PODĽA § 7 ZÁKONA

  1.

  Relevantnosť strategického dokumentu pre integráciu environmentálnych vrátane zdravotných otázok, predovšetkým z hľadiska podpory udržateľného rozvoja.

  2.

  Rozsah, v ktorom strategický materiál vytvára rámec pre navrhované projekty a iné aktivity, či už z hľadiska jeho lokalizácie, povahy, veľkosti a prevádzkových podmienok, alebo z hľadiska alokácie zdrojov.

  3.

  Rozsah, v rámci ktorého strategický dokument ovplyvňuje iné strategické materiály, vrátane hierarchicky zostavených strategických materiálov.

  4.

  Environmentálne problémy vrátane zdravotných problémov, ktoré sú relevantné z hľadiska strategického materiálu.

  5.

  Povaha environmentálnych vplyvov vrátane vplyvov na zdravie, ako sú pravdepodobnosť, trvanie, frekvencia, kumulatívny charakter vplyvov, možnosť vrátenia do pôvodného stavu, veľkosť a rozsah (napr. geografická oblasť alebo počet obyvateľov, ktoré budú pravdepodobne ovplyvnené), hodnota a zraniteľnosť pravdepodobne dotknutého územia z hľadiska zvláštnych prírodných charakteristík alebo kultúrneho dedičstva, prekročených noriem kvality životného prostredia alebo hraničných hodnôt, alebo intenzívneho využívania územia.

  6.

  Environmentálne riziká vrátane zdravotných rizík.

  7.

  Cezhraničný charakter vplyvov.

  8.

  Rozsah, v rámci ktorého strategický dokument ovplyvní hodnotné alebo citlivé oblasti, ako je krajina s uznaným národným alebo medzinárodným štatútom ochrany [napr. chránené územia a ich ochranné pásma, navrhované chránené vtáčie územia, územia európskeho významu, európska sústava chránených území (Natura 2000), chránené vodohospodárske oblasti].

  9.

  Význam strategického dokumentu pre uplatňovanie osobitných predpisov v oblasti životného prostredia.40a)

  Príloha č. 4 k zákonu č. 24/2006 Z. z.

  OBSAH A ŠTRUKTÚRA SPRÁVY O HODNOTENÍ STRATEGICKÉHO DOKUMENTU

  A.

  ZÁKLADNÉ ÚDAJE

  I.

  Základné údaje o obstarávateľovi

  1.

  Označenie.

  2.

  Sídlo.

  3.

  Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu obstarávateľa, od ktorého možno dostať relevantné informácie o strategickom dokumente, a miesto na konzultácie.

  II.

  Základné údaje o strategickom dokumente

  1.

  Názov.

  2.

  Územie (SR, kraj, okres, obec).

  3.

  Dotknuté obce.

  4.

  Dotknuté orgány.

  5.

  Schvaľujúci orgán.

  6.

  Obsah a hlavné ciele strategického dokumentu a jeho vzťah k iným strategickým dokumentom.

  III.

  Základné údaje o súčasnom stave životného prostredia dotknutého územia

  1.

  Informácie o súčasnom stave životného prostredia vrátane zdravia a jeho pravdepodobný vývoj, ak sa strategický dokument nebude realizovať.

  2.

  Informácia vo vzťahu k environmentálne obzvlášť dôležitým oblastiam, akými sú navrhované chránené vtáčie územia, územia európskeho významu, európska sústava chránených území (Natura 2000), chránené vodohospodárske oblasti a pod.

  3.

  Charakteristika životného prostredia vrátane zdravia v oblastiach, ktoré budú pravdepodobne významne ovplyvnené.

  4.

  Environmentálne problémy vrátane zdravotných problémov, ktoré sú relevantné z hľadiska strategického dokumentu.

  5.

  Environmentálne aspekty vrátane zdravotných aspektov zistených na medzinárodnej, národnej a inej úrovni, ktoré sú relevantné z hľadiska strategického dokumentu, ako aj to, ako sa zohľadnili počas prípravy strategického dokumentu.

  IV.

  Základné údaje o predpokladaných vplyvov strategického dokumentu vrátane zdravia

  1.

  Pravdepodobne významné environmentálne vplyvy na životné prostredie a vplyvy na zdravie (primárne, sekundárne, kumulatívne, synergické, krátkodobé, strednodobé, dlhodobé, trvalé, dočasné, pozitívne aj negatívne).

  V.

  Navrhované opatrenia na prevenciu, elimináciu, minimalizáciu a kompenzáciu vplyvov na životné prostredie a zdravie

  1.

  Opatrenia na odvrátenie, zníženie alebo zmiernenie prípadných významných negatívnych vplyvov na životné prostredie vrátane zdravia, ktoré by mohli vyplynúť z realizácie strategického dokumentu.

  VI.

  Dôvody výberu zvažovaných alternatív zohľadňujúcich ciele a geografický rozmer strategického dokumentu a opis toho, ako bolo vykonané vyhodnotenie vrátane ťažkostí s poskytovaním potrebných informácií, ako napr. technické nedostatky alebo neurčitosti

  VII.

  Návrh monitorovania environmentálnych vplyvov vrátane vplyvov na zdravie

  VIII.

  Pravdepodobne významné cezhraničné environmentálne vplyvy vrátane vplyvov na zdravie

  IX.

  Netechnické zhrnutie poskytnutých informácií

  X.

  Informácia o ekonomickej náročnosti (ak to charakter a rozsah strategického dokumentu umožňuje)

  Príloha č. 5 k zákonu č. 24/2006 Z. z.

  OBSAH A ŠTRUKTÚRA SPRÁVY O HODNOTENÍ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE

  A.

  ZÁKLADNÉ ÚDAJE

  I.

  Základné údaje o obstarávateľovi

  1.

  Označenie.

  2.

  Sídlo.

  3.

  Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu obstarávateľa, osoby s odbornou spôsobilosťou na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie obcami a samosprávnymi krajmi (§ 2a stavebného zákona), od ktorej možno dostať relevantné informácie o územnoplánovacej dokumentácii, a miesto na konzultácie.

  II.

  Základné údaje o územnoplánovacej dokumentácii

  1.

  Názov.

  2.

  Územie (kraj, okres, obec, katastrálne územie, parcelné číslo).

  3.

  Dotknuté obce.

  4.

  Dotknuté orgány.

  5.

  Schvaľujúci orgán.

  6.

  Vyjadrenie o vplyvoch uzemnoplánovacej dokumentácie presahujúcich štátne hranice.

  B.

  ÚDAJE O PRIAMYCH VPLYVOCH ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE VRÁTANE ZDRAVIA

  I.

  Údaje o vstupoch

  1.

  Pôda – záber pôdy celkom, z toho zastavané územie (ha, poľnohospodárska pôda, lesné pozemky, bonita), z toho dočasný a trvalý záber.

  2.

  Voda, z toho voda pitná, úžitková, zdroj vody (verejný vodovod, povrchový zdroj, iný), odkanalizovanie.

  3.

  Suroviny – druh, spôsob získavania.

  4.

  Energetické zdroje – druh, spotreba.

  5.

  Nároky na dopravu a inú infraštruktúru.

  II.

  Údaje o výstupoch

  1.

  Ovzdušie – hlavné zdroje znečistenia ovzdušia (stacionárne, mobilné), kvalitatívna a kvantitatívna charakteristika emisií, spôsob zachytávania emisií, spôsob merania emisií.

  2.

  Voda – celkové množstvo, druh a kvalitatívne ukazovatele vypúšťaných odpadových vôd, miesto vypúšťania (recipient, verejná kanalizácia, čistiareň odpadových vôd), zdroj vzniku odpadových vôd, spôsob nakladania.

  3.

  Odpady – celkové množstvo (t/rok), spôsob nakladania s odpadmi.

  4.

  Hluk a vibrácie (zdroje, intenzita).

  5.

  Žiarenie a iné fyzikálne polia (tepelné, magnetické a iné – zdroj a intenzita).

  6.

  Doplňujúce údaje (napr. významné terénne úpravy a zásahy do krajiny).

  C.

  KOMPLEXNÁ CHARAKTERISTIKA A HODNOTENIE VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE VRÁTANE ZDRAVIA

  I.

  Vymedzenie hraníc dotknutého územia

  II.

  Charakteristika súčasného stavu životného prostredia dotknutého územia – podľa stupňa územnoplánovacej dokumentácie

  1.

  Horninové prostredie – inžiniersko-geologické vlastnosti, geodynamické javy (napr. zosuvy, seizmicita, erózia a iné), ložiská nerastných surovín, geomorfologické pomery (napr. sklon, členitosť), stav znečistenia horninového prostredia.

  2.

  Klimatické pomery – zrážky (napr. priemerný ročný úhrn a časový priebeh), teplota (napr. priemerná ročná a časový priebeh), veternosť (napr. smer a sila prevládajúcich vetrov).

  3.

  Ovzdušie – stav znečistenia ovzdušia.

  4.

  Vodné pomery – povrchové vody (napr. vodné toky, vodné plochy), podzemné vody vrátane geotermálnych, minerálnych, pramene a pramenné oblasti vrátane termálnych a minerálnych prameňov (výdatnosť, kvalita, chemické zloženie), vodohospodársky chránené územia, stupeň znečistenia podzemných a povrchových vôd.

  5.

  Pôdne pomery – kultúra, pôdny typ, pôdny druh a bonita, stupeň náchylnosti na mechanickú a chemickú degradáciu, kvalita a stupeň znečistenia pôd.

  6.

  Fauna, flóra – kvalitatívna a kvantitatívna charakteristika, chránené vzácne a ohrozené druhy a biotopy, významné migračné koridory živočíchov.

  7.

  Krajina – štruktúra, typ, scenéria, stabilita, ochrana.

  8.

  Chránené územia, chránené stromy a ochranné pásma podľa osobitných predpisov [napr. národné parky, chránené krajinné oblasti, navrhované chránené vtáčie územia, územia európskeho významu, európska sústava chránených území (Natura 2000), chránené vodohospodárske oblasti], územný systém ekologickej stability (miestny, regionálny, nadregionálny).

  9.

  Obyvateľstvo – demografické údaje (napr. počet dotknutých obyvateľov, veková štruktúra, zdravotný stav, zamestnanosť, vzdelanie), sídla, aktivity (poľnohospodárstvo, priemysel, lesné hospodárstvo, služby, rekreácia a cestovný ruch), infraštruktúra (doprava, produktovody, telekomunikácie, odpady a nakladanie s odpadmi).

  10.

  Kultúrne a historické pamiatky a pozoruhodnosti, archeologické náleziská.

  11.

  Paleontologické náleziská a významné geologické lokality (napr. skalné výtvory, krasové územia a ďalšie).

  12.

  Iné zdroje znečistenia (hlukové pomery, vibrácie, žiarenie).

  13.

  Zhodnotenie súčasných environmentálnych problémov.

  III.

  Hodnotenie predpokladaných vplyvov územnoplánovacej dokumentácie na životné prostredie vrátane zdravia a odhad ich významnosti (predpokladané vplyvy priame, nepriame, sekundárne, kumulatívne, synergické, krátkodobé, dočasné, dlhodobé a trvalé) podľa stupňa územnoplánovacej dokumentácie

  1.

  Vplyvy na obyvateľstvo – počet obyvateľov dotknutých vplyvmi navrhovanej činnosti v dotknutých obciach, zdravotné riziká, sociálne a ekonomické dôsledky a súvislosti, narušenie pohody a kvality života, prijateľnosť činnosti pre dotknuté obce (napr. podľa názorových stanovísk a pripomienok dotknutých obcí, sociologického prieskumu medzi obyvateľmi dotknutých obcí), iné vplyvy.

  2.

  Vplyvy na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a geomorfologické pomery.

  3.

  Vplyvy na klimatické pomery.

  4.

  Vplyvy na ovzdušie (napr. množstvo a koncentrácia emisií a imisií).

  5.

  Vplyvy na vodné pomery (napr. kvalitu, režimy, odtokové pomery, zásoby).

  6.

  Vplyvy na pôdu (napr. spôsob využívania, kontaminácia, pôdna erózia).

  7.

  Vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy (napr. chránené, vzácne, ohrozené druhy a ich biotopy, migračné koridory živočíchov, zdravotný stav vegetácie a živočíšstva atď.).

  8.

  Vplyvy na krajinu – štruktúru a využívanie krajiny, scenériu krajiny.

  9.

  Vplyvy na chránené územia a ochranné pásma [napr. navrhované chránené vtáčie územia, územia európskeho významu, európska sústava chránených území (Natura 2000), národné parky, chránené krajinné oblasti, chránené vodohospodárske oblasti], na územný systém ekologickej stability.

  10.

  Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky, vplyvy na archeologické náleziská.

  11.

  Vplyvy na paleontologické náleziská a významné geologické lokality.

  12.

  Iné vplyvy.

  13.

  Komplexné posúdenie očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti, vzájomných vzťahov a ich porovnanie s platnými právnymi predpismi.

  IV.

  Navrhované opatrenia na prevenciu, elimináciu, minimalizáciu a kompenzáciu vplyvov na životné prostredie a zdravie

  V.

  Porovnanie variantov zohľadňujúcich ciele a geografický rozmer strategického dokumentu vrátane porovnania s nulovým variantom

  1.

  Tvorba súboru kritérií a určenie ich dôležitosti na výber optimálneho variantu.

  2.

  Porovnanie variantov.

  VI.

  Metódy použité v procese hodnotenia vplyvov územnoplánovacej dokumentácie na životné prostredie a zdravie a spôsob a zdroje získavania údajov o súčasnom stave životného prostredia a zdravia

  VII.

  Nedostatky a neurčitosti v poznatkoch, ktoré sa vyskytli pri vypracúvaní správy o hodnotení

  VIII.

  Všeobecne záverečné zhrnutie

  IX.

  Zoznam riešiteľov a organizácií, ktoré sa na vypracovaní správy o hodnotení podieľali, ich podpis (pečiatka)

  X.

  Zoznam doplňujúcich analytických správ a štúdií, ktoré sú k dispozícii u navrhovateľa a ktoré boli podkladom na vypracovanie správy o hodnotení

  XI.

  Dátum a potvrdenie správnosti a úplnosti údajov podpisom (pečiatkou) oprávneného zástupcu navrhovateľa

  Príloha č. 6 k zákonu č. 24/2006 Z. z.

  OBSAH A ŠTRUKTÚRA ZÁVEREČNÉHO STANOVISKA Z POSÚDENIA STRATEGICKÉHO DOKUMENTU

  I.

  Základné údaje o obstarávateľovi

  1.

  Názov.

  2.

  Identifikačné číslo.

  3.

  Adresa sídla.

  4.

  Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu obstarávateľa.

  II.

  Základné údaje o strategickom dokumente

  1.

  Názov.

  2.

  Charakter.

  3.

  Hlavné ciele.

  4.

  Stručný opis obsahu strategického dokumentu.

  5.

  Vzťah k iným strategickým dokumentom.

  III.

  Opis priebehu prípravy a posudzovania

  1.

  Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania.

  2.

  Orgán kompetentný na jeho prijatie.

  3.

  Druh prijatia, rozhodnutia.

  4.

  Vypracovanie správy o hodnotení strategického dokumentu.

  5.

  Posúdenie správy o hodnotení strategického dokumentu.

  6.

  Stanoviská predložené k správe o hodnotení a ich vyhodnotenie.

  7.

  Verejné prerokovanie a jeho závery.

  IV.

  Celkové hodnotenie vplyvov strategického dokumentu

  (Napr. vplyv na zložky životného prostredia, vplyv na chránené územia...)

  V.

  CELKOVÉ HODNOTENIE VPLYVOV STRATEGICKÉHO DOKUMENTU NA NAVRHOVANÉ CHRÁNENÉ VTÁČIE ÚZEMIA, ÚZEMIA EURÓPSKEHO VÝZNAMU ALEBO EURÓPSKU SÚSTAVU CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ (NATURA 2000)

  VI.

  Závery

  1.

  Výsledok procesu posudzovania (odporúčanie, neodporúčanie).

  2.

  Odporúčaný variant.

  3.

  Odporúčania na prepracovanie, dopracovanie, úpravu návrhu strategického dokumentu.

  4.

  Odôvodnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu.

  5.

  Návrh monitoringu.

  6.

  Vyhlásenie sumarizujúce, ako boli začlenené úvahy o environmentálnych aspektoch do strategického dokumentu, ako bola zohľadnená správa o hodnotení strategického dokumentu, ako boli zohľadnené stanoviská verejnosti k správe o hodnotení strategického dokumentu, výsledky uskutočnených konzultácií, dôvody výberu schváleného strategického dokumentu v porovnaní s inými prijateľnými variantmi a informácia o opatreniach, o ktorých sa rozhodlo v súvislosti s monitoringom.

  7.

  Informácia pre schvaľujúci orgán o dotknutej verejnosti pri posudzovaní vplyvov strategických dokumentov.

  VII.

  Potvrdenie správnosti údajov

  1.

  Spracovatelia záverečného stanoviska.

  2.

  Potvrdenie správnosti údajov podpisom oprávneného zástupcu príslušného orgánu, pečiatka.

  3.

  Miesto a dátum vydania záverečného stanoviska.

  Príloha č. 7 k zákonu č. 24/2006 Z. z.

  DOLOŽKA VPLYVOV STRATEGICKÉHO DOKUMENTU S CELOŠTÁTNYM DOSAHOM NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

  I.

  Základné údaje o strategickom dokumente

  1.

  Hlavné ciele.

  2.

  Vzťah k iným strategickým dokumentom.

  II.

  Opis priebehu prípravy a posudzovania

  1.

  Vecný a časový harmonogram prípravy a posudzovania.

  2.

  Stanoviská predložené k správe o hodnotení strategického dokumentu na vládnej úrovni a ich vyhodnotenie (akceptované, neakceptované).

  3.

  Informácia o verejnom prerokovaní a jeho závery.

  4.

  Stanovisko ministerstva a jeho vyhodnotenie (akceptované, neakceptované).

  5.

  Rámcový prehľad uplatnených pripomienok s charakteristikou akceptovaných a neakceptovaných pripomienok a dôvodov neakceptácie.

  III.

  Zhrnutie hodnotenia vplyvov strategického dokumentu na vládnej úrovni

  1.

  Vplyv na zložky životného prostredia.

  2.

  Vplyv na zdravie obyvateľov.

  3.

  Vplyv na chránené územia [napr. na navrhované chránené vtáčie územia, územia európskeho významu alebo európsku sústavu chránených území (Natura 2000), národné parky, chránené krajinné oblasti, chránené vodohospodárske oblasti].

  4.

  Vplyv na životné prostredie presahujúci štátne hranice.

  IV.

  Závery

  1.

  Výsledok procesu posudzovania (odporúčanie, neodporúčanie).

  2.

  Odporúčaný variant.

  3.

  Odôvodnenie bodov 1 a 2.

  4.

  Vyhlásenie sumarizujúce, ako boli začlenené úvahy o environmentálnych aspektoch do strategického dokumentu a ako bola zohľadnená správa o hodnotení strategického dokumentu, ako boli zohľadnené stanoviská verejnosti k správe o hodnotení strategického dokumentu, výsledky uskutočnených konzultácií, dôvody výberu schváleného strategického dokumentu v porovnaní s inými prijateľnými variantmi vrátane návrhu monitoringu a o opatreniach, o ktorých sa rozhodlo v súvislosti s monitoringom.

  Príloha č. 8 k zákonu č. 24/2006 Z. z.

  ZOZNAM NAVRHOVANÝCH ČINNOSTÍ PODLIEHAJÚCICH POSUDZOVANIU ICH VPLYVU NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

  1.

  Ťažobný priemysel

  Rezortný orgán: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

  Pol.
  číslo
  Činnosť, objekty a zariadenia Prahové hodnoty
  Časť A
  (povinné
  hodnotenie)
  Časť B
  (zisťovacie
  konanie)
  1. Ťažba a úprava uhlia, lignitu a bituminóznych hornín povrchová aj podzemná od 100 000 t/rok do 100 tis. t/rok
  2. Ťažba a úprava rúd a magnezitu od 100 000 t/rok do 100 tis. t/rok
  3. Ťažba a úprava nerastov s rádioaktívnymi vlastnosťami vrátane odvalov a odkalísk a ich rekultivácie bez limitu
  4. Ťažba a úprava ropy od 500 t/deň do 500 t/deň
  5. Ťažba a úprava zemného plynu od 500 000
  m3/deň
  do 500 000
  m3/deň
  6. Povrchové priemyselné prevádzky pre ťažbu uhlia, lignitu, ropy, zemného plynu, rúd a bituminóznych hornín bez limitu
  7. Podzemné uskladňovanie zemného plynu v prírodných horninových štruktúrach od 100 mil.
  m3/rok
  do 100 mil.
  m3/rok
  8. Podzemné uskladňovanie zemného plynu v umelo vybudovaných podzemných priestoroch od 500 000 m3 do 500 000 m3
  9. Prevádzky na ťažbu a spracovanie azbestu bez limitu
  10. Ťažba nerastov bagrovaním z riek od 100 000 t/rok
  11. Lomy a povrchová ťažba a úprava kameňa, ťažba štrkopiesku a piesku od 200 000 t/rok
  alebo od 10 ha
  záberu plochy
  od 100 000 t/rok
  do 200 000 t/rok
  alebo
  od 5 ha do 10 ha
  záberu plochy
  12. Ťažba kaolínu, keramických a žiaruvzdorných ílov a ílovcov od 200 000 t/rok
  alebo od 10 ha
  záberu plochy
  od 100 000 t/rok
  do 200 000 t/rok
  alebo od 5 ha do
  10 ha záberu
  plochy
  14. Ťažba sklárskych a zlievárenských pieskov od 200 000 t/rok
  alebo od 10 ha
  záberu plochy
  od 100 000 t/rok
  do 200 000 t/rok
  alebo
  od 5 ha do 10 ha
  záberu plochy
  15. Ťažba ostatných nerastov, ak nie sú uvedené v položkách č. 1 - 6, 9 - 14 od 200 000 t/rok
  alebo od 10 ha
  záberu plochy
  od 100 000 t/rok
  do 200 000 t/rok
  alebo
  od 5 ha do 10 ha záberu plochy
  16. Vrty (okrem vrtov na skúmanie stability pôdy
  súvisiacich s ťažobnou činnosťou) najmä:
  – vrty na využívanie geotermálnej energie
  a geotermálnych vôd
  – vrty na uskladnenie rádioaktívneho odpadu
  – vrty pre vodné zdroje


  od 500 m

  bez limitu

  od 600 m
  do 500 m


  od 300 m
  17. Trvalé ukladanie oxidu uhličitého do geologického prostredia bez limitu

  2.

  Energetický priemysel

  Rezortný orgán: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

  Pol.
  číslo
  Činnosť, objekty a zariadenia Prahové hodnoty
  Časť A
  (povinné
  hodnotenie)
  Časť B
  (zisťovacie
  konanie)
  1. Tepelné elektrárne a ostatné zariadenia na spaľovanie s tepelným výkonom od 300 MW od 50 MW do 300 MW
  2. Priemyselné zariadenia na výrobu elektriny z vodnej energie (hydroelektrárne) od 0,1 MW do 0,1 MW
  3. Zariadenia na využívanie vetra na výrobu energie(veterné elektrárne) bez limitu
  4. Jadrové elektrárne a iné zariadenia s jadrovými reaktormi (s výnimkou výskumných zariadení na výrobu a konverziu štiepnych a obohatených materiálov, ktorých maximálny tepelný výkon nepresahuje 1 kW stáleho tepelného výkonu) vrátane ich vyraďovania a likvidácie. Jadrové elektrárne a jadrové reaktory prestávajú byť takýmto zariadením, keď je z ich územia trvalo odstránené jadrové palivo a iné rádioaktívne kontaminované prvky bez limitu
  5. Zariadenia na prepracovanie vyhoretého jadrového paliva bez limitu
  6. Zariadenia určené na výrobu alebo obohacovanie jadrového paliva a výskumné zariadenia na výrobu a konverziu jadrového paliva a jadrových palivových surovín bez limitu
  7. Zariadenia na spracovanie vyhoretého jadrového paliva a vysokoaktívnych rádioaktívnych odpadov bez limitu
  8. Trvalé úložiská vyhoretého jadrového paliva a vysokoaktívnych odpadov bez limitu
  9. Zariadenia na skladovanie (plánované na viac ako 10 rokov) vyhoretého jadrového paliva alebo rádioaktívneho odpadu na inom mieste, ako bol vyprodukovaný bez limitu
  10. Zariadenia na spracovanie, úpravu a ukladanie stredne a nízkoaktívnych odpadov z prevádzky a vyraďovania jadrových elektrární a využívania rádionuklidov bez limitu
  11. Zariadenia na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi vrátane ich skladovania, ak nie sú uvedené v položkách č. 7 až 10 bez limitu
  12. Geotermálne elektrárne a výhrevne od 50 MW od 5 MW do 50 MW
  13. Ostatné priemyselné zariadenia na výrobu elektriny, pary a teplej vody, ak nie sú zaradené v položkách č. 1 - 4 a 12 od 50 MW od 5 MW do 50MW
  14. Priemyselné zariadenia na vedenie pary, plynu a teplej vody bez limitu
  15. Nadzemné a podzemné prenosové vedenia elektrickej energie 220 kV a viac
  s dĺžkou od 15 km
  220 kV a viac
  s dĺžkou od 5 km do 15 km
  alebo od 110 do 220 kV
  s dĺžkou od 5 km
  16. Diaľkové plynovody s potrubím so svetlosťou alebo s tlakom od 500 mm alebo
  od 1 MPa alebo
  od 40 km
  od 300 mm do 500 mm
  alebo od 0,3 MPa do
  1 MPa alebo od 10 km
  do 40 km
  17. Podzemné uskladnenie horľavých plynov bez limitu
  18. Povrchové skladovanie fosílnych palív od 10 000 m3

  3.

  Hutnícky priemysel

  Rezortný orgán: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

  Pol.
  číslo
  Činnosť, objekty a zariadenia Prahové hodnoty
  Časť A
  (povinné
  hodnotenie)
  Časť B
  (zisťovacie
  konanie)
  1. Prevádzky na úpravu, praženie alebo aglomeráciu rúd
  (vrátane sulfidových rúd)
  od 100 000 t/rok do 100 000 t/rok
  2. Prevádzky na spracovanie železných kovov

  a) valcovne za tepla


  b) kováčske dielne s kladivami, ktorých energia presahuje  c) kovanie výbuchom

  d) prevádzky na nanášanie ochranných povlakov
  z roztavených kovov (pokovovanie)


  od 20 t/hod. surovej
  ocele

  50 kJ/kladivo alebo
  20 MW tepelného
  výkonu

  bez limitu

  od 1 t surovej
  ocele/hod.
  3. Zlievárne železných kovov nad 20 t/deň
  4. Prevádzky na primárnu výrobu surového železa, liatiny
  alebo ocele (primárna alebo sekundárna tavba) vrátane
  kontinuálneho odlievania s kapacitou
  bez limitu
  5. Prevádzky na výrobu surových neželezných kovov z
  rúd, koncentrátov alebo druhotných surovín
  metalurgickými, chemickými alebo elektrolytickými
  procesmi
  bez limitu
  6. Prevádzky na tavenie vrátane zlievania zliatin (legovania)
  neželezných kovov okrem vzácnych kovov vrátane
  pretavovania recyklovaných výrobkov
  (rafinácia, výroba odliatkov a pod.) s kapacitou tavenia
  od 100 000 t/rok od 10 000 t/rok
  do 100 000 t/rok
  7. Tavenie zliatin s obsahom toxických zlúčenín od 4 t/deň
  8. Prevádzky na povrchovú úpravu kovov a plastov
  využívajúce elektrolytické alebo chemické procesy
  upravenej plochy
  od 30 m3 kapacity
  používaných kadí
  od 10 m3 do 30 m3
  kapacity používaných
  kadí

  4.

  Chemický, farmaceutický a petrochemický priemysel

  Rezortný orgán: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

  Pol.
  číslo
  Činnosť, objekty a zariadenia Prahové hodnoty
  Časť A
  (povinné
  hodnotenie)
  Časť B
  (zisťovacie
  konanie)
  1. Prevádzky na splyňovanie a skvapalňovanie uhlia, lignitu (plynárne, koksárne) a bituminóznych hornín od 500 t/deň od 100 t/deň
  do 500 t/deň
  2. Rafinérie ropy, minerálnych olejov a plynu
  (okrem zariadení na výrobu mazív z ropy)
  bez limitu
  2a. Zariadenia na regeneráciu odpadových minerálnych olejov od 500 t/deň a viac od 50 t/deň do 500 t/deň
  3. Chemické prevádzky, t. j. prevádzky na výrobu chemikálií alebo skupín chemikálií, alebo medziproduktov v priemyselnom rozsahu, ktoré sú určené na výrobu:
  3.1. základných organických chemikálií, ako sú:
  a) jednoduché uhľovodíky (lineárne alebo cyklické, nasýtené alebo nenasýtené, alifatické alebo aromatické),
  b) organické zlúčeniny obsahujúce kyslík, ako sú alkoholy, aldehydy, ketóny, karboxylové kyseliny, estery, acetáty, étery, peroxidy, epoxidové živice,
  c) organické zlúčeniny obsahujúce síru,
  d) organické zlúčeniny obsahujúce dusík, ako sú amíny, amidy, dusité, dusné alebo dusičné zlúčeniny, nitrily, kyanáty, izokyanáty,
  e) organické zlúčeniny obsahujúce fosfor,
  f) halogénové uhľovodíky,
  g) organokovové zlúčeniny,
  h) základné plastické hmoty (polymérové syntetické vlákna a vlákna na celulózovom základe),
  i) syntetické gumy,
  j) farbivá a pigmenty,
  k) povrchovo aktívne látky a sulfooktany,

  3.2. základných anorganických chemikálií, ako sú:
  a) plyny, ako sú čpavok, chlór alebo chlorovodík, fluór alebo fluorovodík, oxidy uhlíka, zlúčeniny síry, oxidy dusíka, vodík, oxid siričitý, karbonylchlorid,
  b) kyseliny, ako sú kyselina chrómová (chromitá), kyselina fluorovodíková, kyselina fosforečná, kyselina dusičná, kyselina chlorovodíková, kyselina sírová, oleum a ostatné kyseliny síry,
  c) zásady, ako sú hydroxid amónny, hydroxid draselný, hydroxid sodný,
  d) soli, ako sú chlorid amónny, chlorečnan draselný, uhličitan draselný, uhličitan sodný, tetraboritan (peroxoboritan), dusičnan strieborný,
  e) nekovy, oxidy kovov alebo iné anorganické zlúčeniny, ako sú karbid vápenatý (karbid vápnika), kremík, karbid kremičitý (karbid kremíka),

  3.3. prevádzky na výrobu fosforečných, dusíkatých alebo draselných hnojív (jednoduchých alebo kombinovaných),

  3.4. prevádzky na výrobu základných prípravkov na ochranu rastlín a na výrobu biocídov,

  3.5. prevádzky na výrobu základných farmaceutických výrobkov vyžívajúce chemické, biochemické alebo biologické procesy,

  3.6. prevádzky na výrobu výbušnín
  bez limitu
  4. Prevádzky na výroba uhlíka (grafitu) alebo elektrografitu vypaľovaním alebo grafitizáciou bez limitu
  5. Používanie alebo regenerácia chlórovaných
  uhľovodíkov
  od 100 t/rok od 10 t/rok
  do 100 t/rok
  6. Zariadenia na zhodnotenie alebo deštrukciu
  výbušných látok
  bez limitu
  7. Výroba viskózových vláken, celofánu a celofánových derivátov bez limitu
  8. Výroba jedov bez limitu
  9. Skladovanie jedov a pesticídov od 100 t od 10 t do 100 t
  10. Výroba antioxidantov, urýchľovačov
  a iných gumárenských chemikálií
  od 200 t/rok
  11. Výroba pesticídov, farmaceutických výrobkov,
  peroxidov a elastomérov
  bez limitu
  12. Výroba farieb a lakov od 200 t/rok od 100 t/rok
  do 200 t/rok
  13. Potrubia na prepravu ropy alebo chemikálií
  - so svetlosťou
  - alebo s tlakom
  - alebo dĺžkou


  od 500 mm
  od 1 MPa
  od 20 km


  od 300 mm do 500 mm
  od 0,3 MPa do 1 MPa
  od 5 km do 20 km
  13a. Potrubia na prepravu oxidu uhličitého a pripojené kompresné stanice
  - so svetlosťou
  - alebo dĺžkou  od 800 mm
  od 40 km  do 800 mm
  do 40 km
  14. Priemyselná výroba chemikálií a polotovarov
  neuvedených v položkách č. 3-8, 10-12
  bez limitu

  5.

  Drevospracujúci, celulózový a papierenský priemysel

  Rezortný orgán: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky pre položky č. 1 a 3
  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky pre položky č. 2 a 4

  Pol.
  číslo
  Činnosť, objekty a zariadenia Prahové hodnoty
  Časť A
  (povinné
  hodnotenie)
  Časť B
  (zisťovacie
  konanie)
  1. Impregnácia dreva použitím toxických chemikálií od 1 000 t/rok
  použitých chemikálií
  od 100 t/rok do
  1000 t/ rok použitých
  chemikálií
  2. Výroba drevovláknitých a drevotrieskových dosiek od 50 000 m3/ rok
  vstupných
  materiálov
  3. Výroba nábytku od 10 000 m3/ rok
  vstupných
  materiálov
  4. Priemyselné prevádzky na výrobu
  a) buničiny (celulózy) z dreva alebo podobných vláknitých materiálov
  b) papiera a lepenky s výrobnou kapacitou


  bez limitu

  od 200 t/ deň
  bez limitu

  6.

  Priemysel stavebných látok

  Rezortný orgán: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

  Pol.
  číslo
  Činnosť, objekty a zariadenia Prahové hodnoty
  Časť A
  (povinné
  hodnotenie)
  Časť B
  (zisťovacie
  konanie)
  1. Cementárne, vápenky (s rotačnými alebo inými pecami) s kapacitou
  - cementového slinku a/alebo cementu
  - vápna  od 500 t/deň
  od 50 t/deň  do 500 t/deň
  2. Výroba stavebných hmôt vrátane panelární a stavebných výrobkov od 100 000 t/rok od 50 000 t/rok
  do 100 000 t/rok
  3. Výroba azbestocementových výrobkov s ročnou produkciou finálneho výrobku od 20 000 t/rok od 5 000 t/rok
  do 20 000 t/rok
  4. Obaľovne živičných zmesí od 10 000 t/rok

  7.

  Strojársky a elektrotechnický priemysel

  Rezortný orgán: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

  Pol.
  číslo
  Činnosť, objekty a zariadenia Prahové hodnoty
  Časť A
  (povinné
  hodnotenie)
  Časť B
  (zisťovacie
  konanie)
  1. Výroba a montáž motorových vozidiel a výroba motorov motorových vozidiel bez limitu
  2. Lodenice bez limitu
  3. Prevádzky na výrobu a opravy lietadiel bez limitu
  4. Výroba železničných zariadení bez limitu
  5. Testovacie prevádzky na motory, turbíny a reaktory bez limitu
  6. Trvalé skúšobné trate pre motorové vozidlá bez limitu
  7. Strojárska výroba, elektrotechnická výroba s výrobnou plochou od 3 000 m2

  8.

  Ostatné priemyselné odvetvia

  Rezortný orgán: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

  Pol.
  číslo
  Činnosť, objekty a zariadenia Prahové hodnoty
  Časť A
  (povinné
  hodnotenie)
  Časť B
  (zisťovacie
  konanie)
  1. Zariadenia na výrobu skla a sklenených vláken s kapacitou tavby od 20 t/deň od 5 t/deň
  do 20 t/deň
  2. Prevádzky na tavenie nerastných materiálov vrátane výroby minerálnych vláken s kapacitou tavby od 20 t/deň
  3. Prevádzky na výrobu keramických výrobkov vypaľovaním, najmä krytinových škridiel, tehál, žiaruvzdorných tvárnic, obkladačiek, dlaždíc, ostatných kameninových výrobkov, hrubej a jemnej keramiky a porcelánu s výrobnou kapacitou od 75 t/deň alebo
  s kapacitou pece od
  4 m3, alebo úžitkovou
  kapacitou pece od
  300 kg/m3
  od 30 t/deň
  do 75 t/deň alebo
  s kapacitou pece
  od 2 m3, alebo
  s úžitkovou
  kapacitou pece
  od 150 kg/m3
  4. Prevádzky na predprípravu (pranie, bielenie, macerácia) alebo farbenie vláken alebo textílií od 10 t/deň
  použitých chemikálií
  od 5 t/deň
  do 10 t/deň
  použitých chemikálií
  5. Prevádzky na priemyselné spracovanie usní, koží a kožušín (garbiarne) od 2 000 t/rok
  hotových výrobkov
  od 500 t/rok
  do 2 000 t/rok
  hotových výrobkov
  6. Polygrafické prevádzky od 10 t/rok
  použitých chemikálií
  od 1 t/rok do
  10 t/rok použitých
  chemikálií
  7. Priemyselné zariadenia na povrchovú úpravu látok, predmetov alebo výrobkov s použitím organických rozpúšťadiel, hlavne na apretáciu, potlač, poťahovanie, odmasťovanie, vodovzdornú úpravu, lepenie, lakovanie (natieranie), čistenie alebo impregnovanie s kapacitou spotreby používanej látky od 150 kg
  rozpúšťadiel/hod.
  alebo od 200 t/rok
  8. Sériová veľkovýroba obuvi od 250 000
  párov/rok
  9. Prevádzky na výrobu výrobkov z azbestu s ročnou produkciou finálnych výrobkov
  - trecie materiály
  - iné využitie azbestu  od 50 t/rok
  od 200 t/rok  od 5 t/rok do 50 t/rok
  od 50 t/rok
  do 200 t/rok
  10. Ostatné priemyselné zariadenia neuvedené v položkách č. 1 - 9 s výrobnou plochou
  od 1 000 m2
  11. Zariadenia na zachytávanie prúdu oxidu uhličitého na účely trvalého ukladania oxidu uhličitého do geologického prostredia od 1 500 000 t/rok do 1 500 000 t/rok
  12. Výroba a spracovanie výrobkov založených na elastoméroch bez limitu

  9.

  Infraštruktúra

  Rezortný orgán:

  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky pre položky č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky pre položky č. 1, 13, 14, 15

  Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky pre položku č. 16

  Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky pre položku č. 17

  Pol. číslo Činnosť, objekty a zariadenia Prahové hodnoty
  Časť A
  (povinné)
  hodnotenie)
  Časť B
  (zisťovaciekonanie)
  1. Odkaliská, úložiská popolčeka a odvaly
  hlušiny s kapacitou
  od 250 000 m3 od 50 000 m3
  do 250 000 m3
  2. Skládky odpadov na nebezpečný odpad bez limitu
  3. Skládky odpadov na odpad, ktorý nie je
  nebezpečný s kapacitou
  od 250 000 m3 do 250 000 m3
  4. Skládky odpadov na inertný odpad s
  kapacitou
  nad 250 000 m3
  5. Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie
  ostatných odpadov v spaľovniach a
  zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov
  bez limitu
  6. Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem
  zhodnocovania odpadov uvedeného v
  položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a
  spracovanie ostatných odpadov
  od 5 000 t/rok
  7. Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie
  nebezpečných odpadov v spaľovniach a
  zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov,
  alebo úprava, spracovanie a zhodnocovanie
  nebezpečných odpadov
  bez limitu
  8. Zariadenie na zhodnocovanie odpadov
  tepelnými postupmi
  bez limitu
  9. Stavby, zariadenia, objekty a priestory
  na nakladanie s nebezpečnými odpadmi
  od 10 t/rok
  10. Zhromažďovanie odpadov zo železných kovov
  a z neželezných kovov a starých vozidiel,

  – okrem zhromažďovania odpadov zo zálohovaných
  jednorazových obalov na nápoje z kovu
  bez limitu


  od 5 000 t/rok
  11. Zariadenie na zhodnocovanie ostatného
  stavebného odpadu
  od 100 000 t/rok od 50 000 t/rok
  do 100 000 t/rok
  12. Zneškodňovanie odpadov
  (nezahrnuté v položkách 1 až 5 a 7)
  bez limitu
  13. Nadzemné sklady s kapacitou
  a) zemného plynu a iných plynných médií  b) ropy a petrochemických výrobkov


  c) chemikálií a chemických výrobkov

  od 100 000 m3  od 10 000 t


  od 1 000 t

  od 50 000 m3
  do 100 000 m3


  od 100 t do 10 000 t


  od 500 t do 1 000 t
  14. Podzemné sklady s kapacitou
  a) zemného plynu a iných plynných médií  b) ropy a petrochemických výrobkov

  c) chemikálií a chemických výrobkov

  od 100 000 m3  od 10 000 t

  od 1 000 t

  od 5 000 m3
  do 100 000 m3


  od 100 t do 10 000 t

  od 500 t do 1 000 t
  15. Projekty budovania priemyselných zón
  vrátane priemyselných parkov
  bez limitu
  16. Projekty rozvoja obcí vrátane
  a) pozemných stavieb alebo ich súborov
  (komplexov), ak nie sú uvedené
  v iných položkách tejto prílohy

  b) statickej dopravy


  c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú
  územné rozhodnutie pre činnosti uvedené
  v písmenách a) a b)

  od 500 stojísk

  v zastavanom území
  od 10 000 m2
  podlahovej plochy
  mimo zastavaného
  územia od 1 000 m2
  podlahovej plochy


  od 100 do 500 stojísk


  bez limitu
  17. Krematóriá a cintoríny bez limitu

  10.

  Vodné hospodárstvo

  Rezortný orgán: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

  Pol.
  číslo
  Činnosť, objekty a zariadenia Prahové hodnoty
  Časť A
  (povinné
  hodnotenie)
  Časť B
  (zisťovacie
  konanie)
  1. Priehrady, nádrže a iné zariadenia určené
  na zadržiavanie alebo na akumuláciu vody
  vrátane suchých nádrží

  – s výškou hrádze nad terénom
  alebo

  – s celkovým novým objemom,
  alebo dodatočne zadržaným objemom,
  alebo


  – s rozlohou
  od 8 m alebo


  od 1 mil. m3
  alebo  od 100 ha
  od 3m do 8 m


  od 0,5 mil. m3
  do 1 mil. m3
  alebo


  od 50 ha do 100 ha
  2. Zariadenia na prevod povrchových a
  podzemných vôd medzi povodiami, ak
  taký prenos je zameraný na prevenciu
  pred možným nedostatkom vody
  od 10 mil. m3/rok do 10 mil. m3/rok
  3. Zariadenia na prevod vodných zdrojov
  medzi povodiami, ak dlhoročný priemerný
  prietok toku, z ktorého sa má voda čerpať,
  presahuje
  od 300 mil. m3/rok
  a keď množstvo
  prevádzanej vody
  presahuje 5 %
  prietoku
  od 60 mil. mVrok
  do 300 mil. mVrok
  4. Odber podzemných vôd alebo systémy
  umelého dopĺňania podzemných vôd
  od 10 mil. m3/rok od 3 mil. m3/rok
  do 10 mil. m3/rok
  5. Diaľkové vodovody od 20 km
  6. Čistiarne odpadových vôd a kanalizačné
  siete
  od 100 000
  ekvivalentných
  obyvateľov
  od 2 000
  do 100 000
  ekvivalentných
  obyvateľov
  7. Objekty protipovodňovej ochrany bez limitu
  8. Vrty na zásobovanie pitnou vodou s očakávanou
  výdatnosťou
  od 100 l/s
  9. Odber geotermálnych vôd bez limitu

  11.

  Poľnohospodárska a lesná výroba

  Rezortný orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky

  Pol.
  číslo
  Činnosť, objekty a zariadenia Prahové hodnoty
  Časť A
  (povinné
  hodnotenie)
  Časť B
  (zisťovacie
  konanie)
  1. Zariadenia na intenzívnu živočíšnu výrobu
  vrátane depónií vedľajších produktov
  s kapacitou

  a) hospodárskych zvierat

  b) ošípaných

  c) hydiny


  od 2 000 ks (nad
  30 kg) alebo od
  750 ks prasníc  od 85 000 ks
  brojlerov
  alebo
  od 40 000 ks nosníc
  od 100 VDJ1)

  od 200 ks do 2 000
  ks (nad 30 kg) alebo
  do 750 ks prasníc  od 55 000 ks
  do 85 000 ks brojlerov
  alebo
  od 25 000 ks
  do 40 000 ks nosníc
  2. Intenzívny chov rýb bez limitu
  3. Vodohospodárske projekty pre
  poľnohospodárstvo vrátane
  melioračných zásahov, najmä

  a) odvodnenie, závlahy, protierózna
  ochrana pôd, úpravy pozemkov

  b) lesnícko-technické meliorácie
  od 500 ha
  od 10 do 500 ha


  od 50 ha len v
  chránených
  územiach
  4. Objekty na skladovanie
  – pesticídov
  – kvapalných
  a suspendovaných
  priemyselných hnojív
  od 10 t
  od 50 t
  bez limitu
  5. Kafilérie a veterinárne asanačné ústavy od 10 t/deň do 10 t/deň
  6. Ťažba rašeliny od 200 000 t/rok
  alebo od 20 ha
  ťažobného miesta
  od 50 000 t/rok do
  200 000 t/rok alebo
  do 20 ha ťažobného
  miesta
  7. Odlesňovanie a prvé zalesňovanie na
  účely zmeny na iný typ využitia krajiny
  od 10 ha od 5 ha do 10 ha
  8. Návrhy na využitie neobrábaných alebo
  poloprírodných oblastí na intenzívne
  poľnohospodárske účely
  bez limitu
  9. Návrhy na reštrukturalizáciu vidieckych
  usadlostí
  bez limitu
  1) VDJ - veľká dobytčia jednotka (500 kg živej hmotnosti).

  12.

  Potravinársky priemysel

  Rezortný orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky

  Pol.
  číslo
  Činnosť, objekty a zariadenia Prahové hodnoty
  Časť A
  (povinné
  hodnotenie)
  Časť B
  (zisťovacie
  konanie)
  1. Pivovary, sladovne, vinárske závody a výrobne
  nealkoholických nápojov
  bez limitu
  2. Bitúnky a mäsokombináty, hydinárske závody
  s kapacitou
  od 50 t/deň živej
  váhy
  bez limitu
  3. Priemyselné zariadenia na výrobu škrobu (škrobárne) od 50 000 t/rok
  vstupnej suroviny
  od 10 000 t/rok
  do 50 000 t/rok
  vstupnej suroviny
  4. Cukrovary (výroba a rafinovanie cukru) bez limitu
  5. Priemyselná výroba cukroviniek a sirupov bez limitu
  6. Liehovary od 10 000 t/rok
  suroviny
  7. Tukový priemysel (výroba rastlinných a živočíšnych
  tukov a olejov) a výroba saponátových prostriedkov
  od 75 t/deň
  výrobkov
  od 20 t/deň
  do 75 t/deň
  hotových výrobkov
  8. Mliekárne a priemyselné výrobne mliečnych výrobkov
  s kapacitou spracovaného mlieka
  od 200 t/deň od 100 t/deň
  do 200 t/deň
  9. Prevádzky na spracovanie mäsa a výrobu mäsových
  výrobkov
  od 75 t/deň
  hotových výrobkov
  od 20 t/deň
  do 75 t/deň
  hotových výrobkov
  10. Priemyselné prevádzky na spracovanie rýb, výrobu
  rybieho oleja a ostatných výrobkov z rýb
  bez limitu
  11. Konzervárne a baliarne živočíšnych a rastlinných
  výrobkov
  od 100 t/deň
  hotových výrobkov
  12. Ostatné špeciálne technológie potravinárskeho
  priemyslu
  od 75 t/deň
  hotových výrobkov
  13. Prevádzky na spracovanie ostatných rastlinných
  surovín a živočíšnych surovín neuvedených
  v položkách č. 1 až 13
  od 300 t/deň
  hotových výrobkov
  75 t/deň
  do 300 t/deň
  14. Prevádzky na priemyselnú výrobu bielkovinových
  potravinárskych prísad, droždia, fermentov a ďalších
  bielkovinových látok (proteínov)
  bez limitu

  13.

  Doprava a telekomunikácie

  Rezortný orgán:

  Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky pre položky 1 – 15

  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky pre položku č. 10

  Pol.
  číslo
  Činnosť, objekty a zariadenia Prahové hodnoty
  Časť A
  (povinné
  hodnotenie)
  Časť B
  (zisťovacie
  konanie)
  1. Diaľnice a rýchlostné cesty vrátane objektov bez limitu
  2. Cesty I. a II. triedy a prestavba alebo rozšírenie
  jestvujúcej cesty I. a II. triedy spojené so zmenou
  kategórie vrátane
  od 10 km
  stavebnej dĺžky
  od 5 km do 10 km
  stavebnej dĺžky
  3. Výstavba železničných dráh nadzemných
  a podzemných
  od 20 km od 5 km do 20 km
  4. Železničné stanice, terminály
  a) osobné
  b) zmiešané (nákladné + osobné)
  c) zriaďovacie
  d) nákladné, prekladiská kombinovanej
  dopravy
  e) kontajnerové prekladiská
  f) pohraničné prechodové

  od 3 koľají
  od 5 koľají
  od 10 koľají
  od 3 koľají

  od 3 koľají
  od 5 koľají
  5. Rušňové a vozňové depá od 6 stojísk
  6. Dezinfekčné stanice (koľajiská) od 50 vozňov/deň
  7. Odstavné stanice (koľajiská) od 15 súprav/deň
  8. Výstavba cestných mostov (na cestách I. a II. triedy)
  a železničných mostov
  bez limitu
  9. Elektrické dráhy, závesné dráhy alebo podobné dráhy
  osobitného druhu a trolejbusové dráhy
  bez limitu
  10. Obchodné prístavy, prístavné móla pre nakladanie
  a vykladanie, ktoré sú pripojené k zemi, a vonkajšie
  prístavy (okrem železničných mól)
  pre plavbu lodí
  s výtlakom
  od 1 350 t
  pre plavbu lodí
  s výtlakom
  do 1 350 t
  11. Vnútrozemské vodné cesty a prístavy vrátane
  prístavných zariadení pre vnútrozemskú vodnú
  dopravu
  pre plavbu lodí
  s výtlakom
  od 1 350 t
  pre plavbu lodí
  s výtlakom
  do 1 350 t
  12. Výstavba letísk s hlavnou vzletovou a pristávacou
  dráhou s dĺžkou
  od 2 100 m a viac do 2100 m
  13. Špeciálne dráhy (ozubnicové dráhy a metro) bez limitu
  14. Objekty na opravy a údržbu automobilovej techniky
  s kapacitou
  od 50
  opravárenských
  miest
  od 30 do 50
  opravárenských
  miest
  15. Rozhlasové a televízne vysielače od 500 kW
  výstupného výkonu
  16. Rádiolokačné zariadenia primárne s výkonom od
  750 kW
  a frekvenciou nad
  1 GHz

  14.

  Účelové zariadenia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch

  Rezortný orgán:

  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

  Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky

  Pol. číslo Činnosti, objekty a zariadenia Prahové hodnoty
  Časť A
  (povinné hodnotenie)
  Časť B
  (zisťovacie konanie)
  1. Športové a rekreačné prístavy v chránených územiach neuvedené v časti A
  2. Zjazdové trate, bežecké trate, lyžiarske vleky, skokanské mostíky, lanovky a ostatné zariadenia v zastavanom území od 10 000 m2
  mimo zastavaného územia od 5 000 m2
  v území sústavy chránených území bez limitu
  3. Trvalé pretekárske trate a skúšobné trate pre motorové vozidlá v chránených územiach neuvedené v časti A
  4. Tematické parky bez limitu
  5. Športové a rekreačné areály vrátane trvalých kempingov a karavánových miest


  neuvedené v položkách č. 1 - 4
  v zastavanom území od 10 000 m2

  mimo zastavaného územia od 5 000 m2

  15.

  Vojenské stavby

  Rezortný orgán: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

  Pol.
  číslo
  Činnosť, objekty a zariadenia Prahové hodnoty
  Časť A
  (povinné
  hodnotenie)
  Časť B
  (zisťovacie
  konanie)
  1. Vojenské priestory a zariadenia na výcvik, ak si
  vyžadujú plochu
  od 100 ha

  Príloha č. 8a k zákonu č. 24/2006 Z. z.

  OZNÁMENIE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI

  I.

  Údaje o navrhovateľovi

  1.

  Názov (meno).

  2.

  Identifikačné číslo.

  3.

  Sídlo.

  4.

  Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu navrhovateľa.

  5.

  Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje kontaktnej osoby, od ktorej možno dostať relevantné informácie o navrhovanej činnosti a miesto na konzultácie.

  II.

  Názov zmeny navrhovanej činnosti

  III.

  Údaje o zmene navrhovanej činnosti

  1.

  Umiestnenie navrhovanej činnosti (kraj, okres, obec, katastrálne územie, parcelné číslo).

  2.

  Opis technického a technologického riešenia vrátane požiadaviek na vstupy (záber pôdy, spotreba vody, ostatné surovinové a energetické zdroje, dopravná a iná infraštruktúra, nároky na pracovné sily, iné nároky) a údajov o výstupoch (napríklad zdroje znečistenia ovzdušia, odpadové vody, iné odpady, zdroje hluku, vibrácií, žiarenia, tepla a zápachu, iné očakávané vplyvy, napríklad vyvolané investície).

  3.

  Prepojenie s ostatnými plánovanými a realizovanými činnosťami v dotknutom území a možné riziká havárií vzhľadom na použité látky a technológie.

  4.

  Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov.

  5.

  Vyjadrenie o predpokladaných vplyvoch zmeny navrhovanej činnosti presahujúcich štátne hranice.

  6.

  Základné informácie o súčasnom stave životného prostredia dotknutého územia vrátane zdravia ľudí.

  IV.

  Vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva vrátane kumulatívnych a synergických

  V.

  Všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie

  VI.

  Prílohy

  1.

  Informácia, či navrhovaná činnosť bola posudzovaná podľa zákona; v prípade, ak áno, uvedie sa číslo a dátum záverečného stanoviska, príp. jeho kópia

  2.

  Mapy širších vzťahov s označením umiestnenia zmeny navrhovanej činnosti v danej obci a vo vzťahu k okolitej zástavbe

  3.

  Dokumentácia k zmene navrhovanej činnosti:

  VII.

  Dátum spracovania

  VIII.

  Meno, priezvisko, adresa a podpis spracovateľa oznámenia

  IX.

  Podpis oprávneného zástupcu navrhovateľa

  Poznámka: Ak nie je možné niektorú z príloh doložiť, je potrebné uviesť písomné odôvodnenie.

  Príloha č. 9 k zákonu č. 24/2006 Z. z.

  OBSAH A ŠTRUKTÚRA ZÁMERU

  I.

  Základné údaje o navrhovateľovi

  1.

  Názov (meno).

  2.

  Identifikačné číslo.

  3.

  Sídlo.

  4.

  Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu obstarávateľa.

  5.

  Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje kontaktnej osoby, od ktorej možno dostať relevantné informácie o navrhovanej činnosti a miesto na konzultácie.

  II.

  Základné údaje o navrhovanej činnosti

  1.

  Názov.

  2.

  Účel.

  3.

  Užívateľ.

  4.

  Charakter navrhovanej činnosti (nová činnosť, zmena činnosti a ukončenie činnosti).

  5.

  Umiestnenie navrhovanej činnosti (kraj, okres, obec, katastrálne územie, parcelné číslo).

  6.

  Prehľadná situácia umiestnenia navrhovanej činnosti (mierka 1: 50 000).

  7.

  Termín začatia a skončenia výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti.

  8.

  Opis technického a technologického riešenia.

  9.

  Zdôvodnenie potreby navrhovanej činnosti v danej lokalite (jej pozitíva a negatíva).

  10.

  Celkové náklady (orientačné).

  11.

  Dotknutá obec.

  12.

  Dotknutý samosprávny kraj.

  13.

  Dotknuté orgány.

  14.

  Povoľujúci orgán.

  15.

  Rezortný orgán.

  16.

  Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov.

  17.

  Vyjadrenie o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti presahujúcich štátne hranice.

  III.

  Základné informácie o súčasnom stave životného prostredia dotknutého územia

  1.

  Charakteristika prírodného prostredia vrátane chránených území [napr. navrhované chránené vtáčie územia, územia európskeho významu, európska sústava chránených území (Natura 2000), národné parky, chránené krajinné oblasti, chránené vodohospodárske oblasti].

  2.

  Krajina, krajinný obraz, stabilita, ochrana, scenéria.

  3.

  Obyvateľstvo, jeho aktivity, infraštruktúra, kultúrnohistorické hodnoty územia.

  4.

  Súčasný stav kvality životného prostredia vrátane zdravia.

  IV.

  Základné údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na životné prostredie vrátane zdravia a o možnostiach opatrení na ich zmiernenie

  1.

  Požiadavky na vstupy (napr. záber lesných pozemkov a pôdy, spotreba vody, ostatné surovinové a energetické zdroje, dopravná a iná infraštruktúra, nároky na pracovné sily, iné nároky).

  2.

  Údaje o výstupoch (napr. zdroje znečistenia ovzdušia, odpadové vody, iné odpady, zdroje hluku, vibrácií, žiarenia, tepla a zápachu, iné očakávané vplyvy, napríklad vyvolané investície).

  3.

  Údaje o predpokladaných priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie.

  4.

  Hodnotenie zdravotných rizík.

  5.

  Údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na biodiverzitu a chránené územia [napr. navrhované chránené vtáčie územia, územia európskeho významu, európska sústava chránených území (Natura 2000), národné parky, chránené krajinné oblasti, chránené vodohospodárske oblasti].

  6.

  Posúdenie očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti a časového priebehu pôsobenia.

  7.

  Predpokladané vplyvy presahujúce štátne hranice.

  8.

  Vyvolané súvislosti, ktoré môžu spôsobiť vplyvy s prihliadnutím na súčasný stav životného prostredia v dotknutom území (so zreteľom na druh, formu a stupeň existujúcej ochrany prírody, prírodných zdrojov, kultúrnych pamiatok).

  9.

  Ďalšie možné riziká spojené s realizáciou navrhovanej činnosti.

  10.

  Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov jednotlivých variantov navrhovanej činnosti na životné prostredie.

  11.

  Posúdenie očakávaného vývoja územia, ak by sa navrhovaná činnosť nerealizovala.

  12.

  Posúdenie súladu navrhovanej činnosti s platnou územnoplánovacou dokumentáciou a ďalšími relevantnými strategickými dokumentmi.

  13.

  Ďalší postup hodnotenia vplyvov s uvedením najzávažnejších okruhov problémov.

  V.

  Porovnanie variantov navrhovanej činnosti a návrh optimálneho variantu s prihliadnutím na vplyvy na životné prostredie

  (vrátane porovnania s nulovým variantom)

  1.

  Tvorba súboru kritérií a určenie ich dôležitosti na výber optimálneho variantu.

  2.

  Výber optimálneho variantu alebo stanovenie poradia vhodnosti pre posudzované varianty.

  3.

  Zdôvodnenie návrhu optimálneho variantu.

  VI.

  Mapová a iná obrazová dokumentácia

  VII.

  Doplňujúce informácie k zámeru

  1.

  Zoznam textovej a grafickej dokumentácie, ktorá sa vypracovala pre zámer, a zoznam hlavných použitých materiálov.

  2.

  Zoznam vyjadrení a stanovísk vyžiadaných k navrhovanej činnosti pred vypracovaním zámeru.

  3.

  Ďalšie doplňujúce informácie o doterajšom postupe prípravy navrhovanej činnosti a posudzovaní jej predpokladaných vplyvov na životné prostredie.

  VIII.

  Miesto a dátum vypracovania zámeru

  IX.

  Potvrdenie správnosti údajov

  1.

  Spracovatelia zámeru.

  2.

  Potvrdenie správnosti údajov podpisom (pečiatkou) spracovateľa zámeru a podpisom (pečiatkou) oprávneného zástupcu navrhovateľa.

  Príloha č. 10 k zákonu č. 24/2006 Z. z.

  KRITÉRIÁ PRE ZISŤOVACIE KONANIE PODĽA § 29 ZÁKONA

  I.

  Povaha a rozsah navrhovanej činnosti

  1.

  Rozsah navrhovanej činnosti (vyjadrený v technických jednotkách).

  2.

  Súvislosť s inými činnosťami (jestvujúcimi, prípadne plánovanými).

  3.

  Požiadavky na vstupy (napr. záber lesných pozemkov a pôdy, využívanie vody, potreba surovín a celkové využitie prírodných zdrojov, potreba energetických zdrojov).

  4.

  Údaje o výstupoch, najmä znečistenie ovzdušia, tvorba odpadov, odpadové vody, iné odpady, hluk, vibrácie, žiarenie, teplo, zápach a iné očakávané vplyvy).

  5.

  Pravdepodobnosť účinkov na zdravie obyvateľstva.

  6.

  Ovplyvňovanie pohody života.

  7.

  Celkové znečisťovanie alebo znehodnocovanie prostredia vrátane ovplyvňovania biodiverzity.

  8.

  Riziko nehôd s prihliadnutím najmä na použité látky a technológie, ako aj ďalšie možné riziká spojené s realizáciou navrhovanej činnosti (napr. prírodné katastrofy, zmena klímy).

  II.

  Miesto vykonávania navrhovanej činnosti

  Pri zisťovacom konaní sa musí vziať do úvahy environmentálna citlivosť oblasti, ktorá bude pravdepodobne zasiahnutá navrhovanou činnosťou s prihliadnutím najmä na

  1.

  súčasný stav využitia územia,

  2.

  súlad navrhovanej činnosti s platnou územnoplánovacou dokumentáciou,

  3.

  relatívny dostatok, kvalitu a regeneračné schopnosti prírodných zdrojov v dotknutej oblasti a v horninovom prostredí,

  4.

  únosnosť prírodného prostredia, najmä ak ide o tieto oblasti:

  4.1.

  vodné útvary,

  4.2.

  mokrade,

  4.3.

  pobrežné oblasti (riek, jazier, nádrží) vrátane ústí riek,

  4.4.

  pohoria a lesy,

  4.5.

  chránené územia [napr. chránená krajinná oblasť, národný park, chránený areál, prírodná rezervácia, národná prírodná rezervácia, prírodná pamiatka, národná prírodná pamiatka, chránený krajinný prvok, chránené vtáčie územie, navrhované chránené vtáčie územie, územie európskeho významu, európska sústava chránených území (Natura 2000), chránené vodohospodárske oblasti],

  4.6.

  oblasti významné z hľadiska výskytu, ochrany a zachovania vzácnych druhov fauny a flóry (napr. chránené druhy a ich biotopy),

  4.7.

  oblasti, v ktorých už bola vyčerpaná únosnosť prírodného prostredia,

  4.8.

  husto obývané oblasti,

  4.9.

  historicky, kultúrne alebo archeologicky významné oblasti.

  III.

  Význam a vlastnosti očakávaných vplyvov

  Význam a vlastnosti očakávaných vplyvov sa posudzuje vo vzťahu ku kritériám uvedeným v bodoch I. a II. s prihliadnutím najmä na

  1.

  pravdepodobnosť vplyvu,

  2.

  rozsah vplyvu (napr. veľkosť dotknutej geografickej oblasti a veľkosť dotknutej populácie),

  3.

  pravdepodobnosť vplyvu presahujúceho štátne hranice,

  4.

  veľkosť a komplexnosť vplyvu,

  5.

  predpokladaný začiatok, trvanie, frekvenciu a reverzibilitu vplyvu,

  6.

  povahu vplyvu,

  7.

  kumuláciu vplyvu s vplyvom iných existujúcich alebo schválených činností,

  8.

  možnosť účinného zmiernenia vplyvu.

  Príloha č. 11 k zákonu č. 24/2006 Z. z.

  OBSAH A ŠTRUKTÚRA SPRÁVY O HODNOTENÍ NAVRHOVANEJ ČINNOSTI

  A.

  ZÁKLADNÉ ÚDAJE

  I.

  Základné údaje o navrhovateľovi

  1.

  Názov (meno).

  2.

  Identifikačné číslo.

  3.

  Sídlo.

  4.

  Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu navrhovateľa.

  5.

  Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje kontaktnej osoby, od ktorej možno dostať relevantné informácie o navrhovanej činnosti a miesto na konzultácie.

  II.

  Základné údaje o navrhovanej činnosti

  1.

  Názov.

  2.

  Účel.

  3.

  Užívateľ.

  4.

  Charakter navrhovanej činnosti (nová činnosť, zmena činnosti, ukončenie činnosti a podobne).

  5.

  Umiestnenie (katastrálne územie, parcelné číslo).

  6.

  Prehľadná situácia umiestnenia navrhovanej činnosti (mierka 1 : 50 000).

  7.

  Dôvod umiestnenia v danej lokalite.

  8.

  Termín začatia a skončenia výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti.

  9.

  Popis technického a technologického riešenia.

  10.

  Varianty navrhovanej činnosti.

  11.

  Celkové náklady (orientačné).

  12.

  Dotknutá obec.

  13.

  Dotknutý samosprávny kraj.

  14.

  Dotknuté orgány.

  15.

  Povoľujúci orgán.

  16.

  Rezortný orgán.

  17.

  Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov.

  18.

  Vyjadrenie o vplyvoch navrhovanej činnosti presahujúcich štátne hranice.

  B.

  ÚDAJE O PRIAMYCH VPLYVOCH NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE VRÁTANE ZDRAVIA

  I.

  Požiadavky na vstupy

  1.

  Pôda – záber pôdy celkom v ha, z toho zastavané územie (ha, poľnohospodársky pôdny fond, lesné pozemky, bonita), z toho dočasný a trvalý záber.

  2.

  Voda – odber vody celkom, maximálny a priemerný odber (m3/hod., m3/rok), z toho voda pitná, úžitková, zdroj vody (verejný vodovod, povrchový zdroj, iný), umiestnenie odberného zariadenia, spotreba vody celkom (m3/hod., m3/rok).

  3.

  Suroviny – druh, spotreba (denná, ročná), spôsob získavania (vlastný zdroj, dovoz).

  4.

  Energetické zdroje – druh, spotreba (denná, ročná).

  5.

  Nároky na dopravu a inú infraštruktúru.

  6.

  Nároky na pracovné sily.

  II.

  Údaje o výstupoch

  1.

  Ovzdušie – hlavné zdroje znečistenia ovzdušia (stacionárne, mobilné), kvalitatívna a kvantitatívna charakteristika emisií, spôsob zachytávania emisií, spôsob merania emisií, časové pôsobenie zdroja (stále, pravidelné, náhodné).

  2.

  Odpadové vody – celkové množstvo, druh a kvalitatívne ukazovatele vypúšťaných odpadových vôd (v m3/rok), miesto vypúšťania [recipient, verejná kanalizácia, čistiareň odpadových vôd (spoločná, vlastná, kapacita, účinnosť)], zdroj vzniku odpadových vôd, spôsob nakladania.

  3.

  Odpady – celkové množstvo (t/rok), druh a kategória odpadu, miesto vzniku odpadu, spôsob nakladania s odpadmi.

  4.

  Hluk a vibrácie (zdroje, intenzita).

  5.

  Žiarenie a iné fyzikálne polia (tepelné, magnetické a iné – zdroj a intenzita).

  6.

  Zápach a iné výstupy (zdroj, intenzita).

  7.

  Doplňujúce údaje (napr. významné terénne úpravy a zásahy do krajiny a horninového prostredia).

  C.

  KOMPLEXNÁ CHARAKTERISTIKA A HODNOTENIE VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE VRÁTANE ZDRAVIA

  I.

  Vymedzenie hraníc dotknutého územia

  II.

  Charakteristika súčasného stavu životného prostredia dotknutého územia

  1.

  Geomorfologické pomery – typ reliéfu, sklon, členitosť.

  2.

  Geologické pomery – geologická charakteristika územia, inžiniersko-geologické vlastnosti, geodynamické javy (napr. zosuvy, seizmicita, erózia a iné), ložiská nerastných surovín, stav znečistenia horninového prostredia.

  3.

  Pôdne pomery – kultúra, pôdny typ, pôdny druh a bonita, stupeň náchylnosti na mechanickú a chemickú degradáciu, kvalita a stupeň znečistenia pôd.

  4.

  Klimatické pomery – zrážky (napr. priemerný ročný úhrn a časový priebeh), teplota (napr. priemerná ročná a časový priebeh), veternosť (napr. smer a sila prevládajúcich vetrov).

  5.

  Ovzdušie – stav znečistenia ovzdušia.

  6.

  Hydrologické pomery – povrchové vody (napr. vodné toky, vodné plochy), podzemné vody vrátane geotermálnych, minerálnych, pramene a pramenné oblasti vrátane termálnych a minerálnych prameňov (výdatnosť, kvalita, chemické zloženie), vodohospodársky chránené územia, pásma hygienickej ochrany, stupeň znečistenia podzemných a povrchových vôd.

  7.

  Fauna a flóra – kvalitatívna a kvantitatívna charakteristika, charakteristika biotopov, chránené vzácne a ohrozené druhy a biotopy, významné migračné koridory živočíchov.

  8.

  Krajina – štruktúra krajiny, krajinný obraz, scenéria, stabilita, ochrana.

  9.

  Chránené územia podľa osobitných predpisov a ich ochranné pásma [napr. národné parky, chránené krajinné oblasti, navrhované chránené vtáčie územia, územia európskeho významu, európska sústava chránených území (Natura 2000), chránené vodohospodárske oblasti], chránené stromy.

  10.

  Územný systém ekologickej stability (miestny, regionálny, nadregionálny).

  11.

  Obyvateľstvo – demografické údaje (napr. počet dotknutých obyvateľov, veková štruktúra, zdravotný stav, zamestnanosť, vzdelanie), sídla, aktivity (poľnohospodárstvo, priemysel, lesné hospodárstvo, služby, rekreácia a cestovný ruch), infraštruktúra (doprava, produktovody, telekomunikácie, odpady a nakladanie s odpadmi).

  12.

  Kultúrne a historické pamiatky a pozoruhodnosti.

  13.

  Archeologické náleziská.

  14.

  Paleontologické náleziská a významné geologické lokality (napr. skalné výtvory, krasové územia a ďalšie).

  15.

  Charakteristika existujúcich zdrojov znečistenia životného prostredia (napr. hluk, vibrácie, žiarenie) a ich vplyv na životné prostredie.

  16.

  Komplexné zhodnotenie súčasných environmentálnych problémov.

  17.

  Celková kvalita životného prostredia – syntéza pozitívnych a negatívnych faktorov (napr. zraniteľnosť horninového prostredia, citlivosť reliéfu, citlivosť povrchových a podzemných vôd, citlivosť pôd, citlivosť ovzdušia, citlivosť fauny a flóry a ich biotopov, citlivosť faktorov pohody a kvality života človeka).

  18.

  Posúdenie očakávaného vývoja územia, ak by sa navrhovaná činnosť nerealizovala.

  19.

  Súlad navrhovanej činnosti s platnou územnoplánovacou dokumentáciou.

  III.

  Hodnotenie predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie vrátane zdravia a odhad ich významnosti (predpokladané vplyvy priame, nepriame, sekundárne, kumulatívne, synergické, krátkodobé, dočasné, dlhodobé a trvalé, vyvolané počas výstavby a realizácie)

  1.

  Vplyvy na obyvateľstvo – počet obyvateľov dotknutých vplyvmi navrhovanej činnosti v dotknutých obciach, zdravotné riziká, sociálne a ekonomické dôsledky a súvislosti, narušenie pohody a kvality života, prijateľnosť činnosti pre dotknuté obce (napr. podľa názorových stanovísk a pripomienok dotknutých obcí, sociologického prieskumu medzi obyvateľmi dotknutých obcí), iné vplyvy.

  2.

  Vplyvy na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a geomorfologické pomery.

  3.

  Vplyvy na klimatické pomery a zraniteľnosť navrhovanej činnosti voči zmene klímy.

  4.

  Vplyvy na ovzdušie (napr. množstvo a koncentrácia emisií a imisií).

  5.

  Vplyvy na vodné pomery (napr. vodný útvar, kvalitu, režimy, odtokové pomery, zásoby).

  6.

  Vplyvy na pôdu (napr. spôsob využívania, kontaminácia, pôdna erózia).

  7.

  Vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy (napr. chránené, vzácne, ohrozené druhy a ich biotopy, migračné koridory živočíchov, zdravotný stav vegetácie a živočíšstva atď.).

  8.

  Vplyvy na krajinu – štruktúru a využívanie krajiny, krajinný obraz.

  9.

  Vplyvy na biodiverzitu, chránené územia a ich ochranné pásma [napr. navrhované chránené vtáčie územia, územia európskeho významu, európska sústava chránených území (Natura 2000), národné parky, chránené krajinné oblasti, chránené vodohospodárske oblasti].

  10.

  Vplyvy na územný systém ekologickej stability.

  11.

  Vplyvy na urbánny komplex a využívanie zeme.

  12.

  Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky.

  13.

  Vplyvy na archeologické náleziská.

  14.

  Vplyvy na paleontologické náleziská a významné geologické lokality.

  15.

  Vplyvy na kultúrne hodnoty nehmotnej povahy (napr. miestne tradície).

  16.

  Iné vplyvy (napr. očakávané vplyvy vyplývajúce zo zraniteľnosti navrhovanej činnosti voči rizikám závažných havárií alebo prírodných katastrof, ktoré majú význam pre navrhovanú činnosť).

  17.

  Priestorová syntéza vplyvov činnosti v území (napr. predpokladaná antropogénna záťaž územia, priestorová syntéza negatívnych vplyvov na obyvateľstvo, prírodné prostredie, krajinu, urbánny komplex a využitie zeme, priestorové rozloženie predpokladaných preťažených lokalít územia, priestorová syntéza pozitívnych vplyvov činnosti.

  18.

  Komplexné posúdenie očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti a ich porovnanie s platnými právnymi predpismi.

  19.

  Prevádzkové riziká a ich možný vplyv na územie (možnosť vzniku havárií).

  IV.

  Opatrenia navrhnuté na prevenciu, elimináciu, minimalizáciu a kompenzáciu vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie a zdravie

  (osobitne uviesť opatrenia počas doby výstavby, prevádzky činnosti, opatrenia pre prípad vzniku havárií)

  1.

  Územnoplánovacie opatrenia (napr. potreba zosúladenia s platnou územnoplánovacou dokumentáciou, odporúčanie zmeny a doplnenia platnej územnoplánovacej dokumentácie a pod.).

  2.

  Technické opatrenia (napr. zmena technológií, surovín, harmonogramu výstavby, sanácia územia, záchranné prieskumy).

  3.

  Technologické opatrenia.

  4.

  Organizačné a prevádzkové opatrenia.

  5.

  Iné opatrenia (napr. očakávané vyvolané investície).

  6.

  Vyjadrenie k technicko-ekonomickej realizovateľnosti opatrení.

  V.

  Porovnanie vhodných variantov navrhovanej činnosti a návrh optimálneho variantu s prihliadnutím na vplyvy na životné prostredie

  (vrátane porovnania s nulovým variantom)

  1.

  Tvorba súboru kritérií so zreteľom na charakter, veľkosť a rozsah navrhovanej činnosti, technológiu a umiestnenie a určenie ich dôležitosti na výber optimálneho variantu.

  2.

  Výber optimálneho variantu alebo stanovenie poradia vhodnosti pre posudzované varianty.

  3.

  Zdôvodnenie návrhu optimálneho variantu.

  VI.

  Návrh monitoringu a poprojektovej analýzy

  1.

  Návrh monitoringu od začatia výstavby, v priebehu výstavby, počas prevádzky a po skončení prevádzky navrhovanej činnosti.

  2.

  Návrh kontroly dodržiavania stanovených podmienok.

  VII.

  Metódy použité v procese hodnotenia vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie a spôsob a zdroje získavania údajov o súčasnom stave životného prostredia v území, kde sa má navrhovaná činnosť realizovať

  VIII.

  Nedostatky a neurčitosti v poznatkoch, ktoré sa vyskytli pri vypracúvaní správy o hodnotení

  IX.

  Prílohy k správe o hodnotení (grafické, mapové, tabuľkové a fotodokumentácia)

  X.

  Všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie

  XI.

  Zoznam riešiteľov a organizácií, ktoré sa na vypracovaní správy o hodnotení podieľali

  XII.

  Zoznam doplňujúcich analytických správ a štúdií, ktoré sú k dispozícii u navrhovateľa a ktoré boli podkladom pre vypracovanie správy o hodnotení

  XIII.

  Dátum a potvrdenie správnosti a úplnosti údajov podpisom (pečiatkou) oprávneného zástupcu spracovateľa správy o hodnotení a navrhovateľa.

  Príloha č. 12 k zákonu č. 24/2006 Z. z.

  ZÁVEREČNÉ STANOVISKO Z POSÚDENIA VPLYVOV NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

  I.

  Základné údaje o navrhovateľovi

  1.

  Názov.

  2.

  Identifikačné číslo.

  3.

  Sídlo.

  II.

  Základné údaje o navrhovanej činnosti

  1.

  Názov.

  2.

  Účel.

  3.

  Užívateľ.

  4.

  Umiestnenie (katastrálne územie, parcelné číslo).

  5.

  Termín začatia a skončenia výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti.

  6.

  Stručný popis technického a technologického riešenia.

  III.

  Popis priebehu posudzovania

  1.

  Vypracovanie správy o hodnotení (kedy a kto vypracoval správu o hodnotení).

  2.

  Rozoslanie a zverejnenie správy o hodnotení (komu bola správa o hodnotení zaslaná a akým spôsobom sa zverejnila).

  3.

  Prerokovanie správy o hodnotení s verejnosťou (kedy a ako sa správa o hodnotení prerokovala s verejnosťou a aké sú závery prerokovania).

  4.

  Stanoviská, pripomienky a odborné posudky predložené k správe o hodnotení.

  5.

  Vypracovanie odborného posudku v zmysle § 36 zákona (kto a kedy vypracoval odborný posudok a jeho závery).

  IV.

  Komplexné zhodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie vrátane zdravia

  V.

  Celkové hodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti na navrhované chránené vtáčie územia, územia európskeho významu alebo európsku sústavu chránených území (Natura 2000)

  VI.

  Rozhodnutie vo veci

  1.

  Záverečné stanovisko (súhlasí, nesúhlasí).

  2.

  Odsúhlasený variant.

  3.

  Opatrenia a podmienky na prípravu, realizáciu a prípadne na ukončenie navrhovanej činnosti alebo jej zmeny, ak je spojené s likvidáciou, sanáciou alebo rekultiváciou vrátane opatrení na vylúčenie alebo zníženie významne nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny.

  4.

  Požadovaný rozsah poprojektovej analýzy.

  5.

  Rozhodnutie o akceptovaní alebo neakceptovaní predložených písomných stanovísk k správe o hodnotení doručených podľa § 35 vrátane odôvodnených písomných pripomienok, ktoré boli doručené verejnosťou.".

  VII.

  Odôvodnenie záverečného stanoviska

  1.

  Odôvodnenie rozhodnutia vo veci.

  2.

  Odôvodnenie akceptovania alebo neakceptovania predložených písomných stanovísk k správe o hodnotení doručených podľa § 35 zákona vrátane odôvodnených písomných pripomienok, ktoré boli doručené dotknutou verejnosťou.

  VIII.

  Potvrdenie správnosti údajov

  1.

  Spracovatelia záverečného stanoviska.

  2.

  Potvrdenie správnosti údajov podpisom oprávneného zástupcu príslušného orgánu, pečiatka.

  3.

  Miesto a dátum vydania záverečného stanoviska.

  IX.

  Informácia pre povoľujúci orgán o dotknutej verejnosti

  X.

  Poučenie o odvolaní

  1.

  Údaj, či je záverečné stanovisko konečným rozhodnutím alebo či sa proti nemu možno odvolať.

  2.

  V akej lehote, na ktorý orgán a kde možno podať odvolanie.

  3.

  Údaj, či záverečné stanovisko možno preskúmať súdom.

  Príloha č. 13 k zákonu č. 24/2006 Z. z.

  ZOZNAM ČINNOSTÍ PODLIEHAJÚCICH MEDZINÁRODNÉMU POSUDZOVANIU Z HĽADISKA ICH VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, PRESAHUJÚCICH ŠTÁTNE HRANICE

  1.

  Rafinérie ropy (s výnimkou závodov, ktoré vyrábajú len mazivá z ropy) a zariadenia na splyňovanie a skvapalňovanie 500 a viac ton uhlia alebo bitúmenových bridlíc za deň.

  2.

  Tepelné elektrárne a iné spaľovacie zariadenia s tepelným výkonom 300 MW a viac, ďalej jadrové elektrárne a iné jadrové reaktory (s výnimkou výskumných zariadení na výrobu a konverziu štiepnych a obohatených materiálov, ktorých maximálny tepelný výkon nepresahuje 1 kW trvalého tepelného zaťaženia).

  3.

  Zariadenia určené výhradne na výrobu alebo obohacovanie jadrového paliva, na prepracovanie vyhoretého jadrového paliva alebo jeho skladovanie, ako aj na ukladanie a spracovanie rádioaktívneho odpadu.

  4.

  Veľké zariadenia na primárnu výrobu liatiny a ocele na výrobu neželezných kovov.

  5.

  Zariadenia na ťažbu azbestu, spracovanie a prepracovanie azbestu a výrobu výrobkov obsahujúcich azbest, na výrobu azbestocementových výrobkov s ročnou produkciou viac ako 20 000 ton finálneho výrobku, na výrobu trecích materiálov s ročnou produkciou viac ako 50 ton finálneho výrobku, na iné využitie azbestu presahujúce 200 ton za rok.

  6.

  Komplexné chemické zariadenia.

  7.

  Výstavba diaľnic, ciest pre motorové vozidlá, diaľkových železničných tratí a letísk s hlavnou rozjazdovou a pristávacou dráhou s dĺžkou 2 100 m a viac. Diaľnica je cesta určená a vybudovaná pre automobilovú dopravu, ktorá neslúži majetkom, s ktorými susedí a ktorá

  a)

  má okrem špeciálnych bodov alebo dočasných opatrení samostatné jazdné pásy pre dvojsmernú premávku, ktoré sú od seba oddelené deliacim pásom, ktorý nie je určený pre dopravu, prípadne vo výnimočných prípadoch sú od seba oddelené iným spôsobom,

  b)

  nemá úrovňovú križovatku s inou cestou, traťou železnice alebo električky, prípadne chodníkom pre peších,

  c)

  je špeciálne označená ako diaľnica.

  Rýchlostná cesta je cesta určená pre automobilovú prepravu, ktorá je prístupná z mimoúrovňovej alebo kontrolovanej križovatky a pri ktorej je obzvlášť zakázané zastavenie alebo parkovanie na prevádzkovanej vozovke (vozovkách).

  8.

  Ropovody a plynovody s potrubím s veľkou svetlosťou.

  9.

  Obchodné prístavy a vnútrozemské vodné cesty a prístavy pre vnútrozemskú plavbu umožňujúce plavbu lodí s výtlakom viac ako 1 350 ton.

  10.

  Zariadenia na zneškodňovanie toxických a nebezpečných odpadov spaľovaním, chemickým spracovaním alebo skládkovaním.

  11.

  Veľké priehrady a nádrže.

  12.

  Odbery podzemných vôd v prípade, keď ročný objem odobratej vody je 10 mil. m3 alebo viac.

  13.

  Výroba buničiny a papiera sušených vzduchom v množstve 200 ton za deň alebo viac.

  14.

  Rozsiahla ťažba, získavanie a zušľachťovanie in situ kovových rúd a uhlia.

  15.

  Ťažba uhľovodíkov na voľnom mori.

  16.

  Veľkosklady na skladovanie ropy, výrobkov z ropy a chemických výrobkov.

  17.

  Veľkoplošné odlesňovanie.

  18.

  Zariadenia na zachytávanie prúdu oxidu uhličitého na účely trvalého ukladania oxidu uhličitého do geologického prostredia.

  19.

  Potrubia s veľkou svetlosťou na prepravu oxidu uhličitého a pripojené kompresné stanice.

  Príloha č. 14 k zákonu č. 24/2006 Z. z.

  VŠEOBECNÉ KRITÉRIÁ NA URČENIE ZNAČNE NEPRIAZNIVÉHO VPLYVU PRESAHUJÚCEHO ŠTÁTNE HRANICE

  Pri posudzovaní, či navrhovaná činnosť bude mať značne nepriaznivý vplyv presahujúci štátne hranice, sa vychádza najmä z týchto kritérií:

  1.

  Rozsah

  Navrhované činnosti, ktoré sú vo vzťahu k danému typu činnosti rozsiahle.

  2.

  Umiestnenie

  Navrhované činnosti,

  – ktoré sa majú umiestniť v oblastiach osobitne citlivých alebo významných z hľadiska životného prostredia alebo v ich blízkosti [napr. navrhované chránené vtáčie územia, územia európskeho významu, európska sústava chránených území (Natura 2000), lokality zapísané v Zozname mokradí medzinárodného významu podľa Ramsarského dohovoru, národné parky, prírodné rezervácie, miesta osobitného vedeckého výskumu, archeologicky, kultúrne alebo historicky významné miesta],

  – v miestach, kde by mohli mať závažné vplyvy na obyvateľstvo.

  3.

  Vplyvy

  Navrhované činnosti, ktoré majú obzvlášť komplexný a možný nepriaznivý vplyv vrátane tých, ktoré spôsobujú závažné vplyvy na ľudí alebo na vzácne druhy alebo organizmy, ako aj tie, ktoré ohrozujú existujúce alebo možné využitie dotknutej oblasti a vyvolávajú ďalšie zaťaženie, ktoré životné prostredie nie je schopné uniesť.

  Tieto kritériá sa použijú pri posudzovaní akýchkoľvek navrhovaných činností, ktoré by mohli mať závažný vplyv presahujúci štátne hranice.

  Príloha č. 15 k zákonu č. 24/2006 Z. z.

  OBSAH DOKUMENTÁCIE O HODNOTENÍ VPLYVOV NAVRHOVANÝCH ČINNOSTÍ PRESAHUJÚCICH ŠTÁTNE HRANICE

  Dokumentácia o hodnotení vplyvov navrhovaných činností presahujúcich štátne hranice musí obsahovať najmä:

  1.

  Popis navrhovanej činnosti a jej ciele.

  2.

  V prípade potreby popis opodstatnených variantov (napr. ak ide o umiestnenie alebo technológie) navrhovanej činnosti a tiež variant neuskutočnenia tejto činnosti.

  3.

  Popis tých zložiek a prvkov životného prostredia, ktoré môžu byť pravdepodobne závažne dotknuté navrhovanou činnosťou alebo jej variantmi.

  4.

  Popis možných vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej variantov a odhad ich závažnosti.

  5.

  Popis opatrení zmierňujúcich závažný vplyv na životné prostredie na minimum.

  6.

  Uvedenie konkrétnych použitých metód prognózovania a východiskových predpokladov, na ktorých sú založené, ako aj zodpovedajúcich použitých údajov o životnom prostredí.

  7.

  Identifikácia nedostatkov v poznaní a neurčitostí zistených pri zhromažďovaní požadovaných informácií.

  8.

  Ak je to potrebné, návrh monitorovacích a manažerských programov a iných plánov poprojektovej analýzy.

  9.

  Zhrnutie netechnického charakteru vrátane vhodnej vizuálnej prezentácie (mapy, grafy, atď.)

  Príloha č. 16 k zákonu č. 24/2006 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/42/ES z 27. júna 2001 o posudzovaní účinkov určitých plánov a programov na životné prostredie (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 15/zv. 6; Ú. v. ES L 197, 21. 7. 2001).

  2.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/31/ES z 23. apríla 2009 o geologickom ukladaní oxidu uhličitého a o zmene a doplnení smernice Rady 85/337/EHS, smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES, 2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES, 2008/1/ES a nariadenia (ES) č. 1013/2006 (Ú. v. EÚ L 140, 5. 6. 2009).

  3.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ z 13. decembra 2011 o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 26, 28. 1. 2012).

  4.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/52/EÚ zo 16. apríla 2014, ktorou sa mení smernica 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie (Ú. v. EÚ L 124, 25. 4. 2014).

Poznámky

 • 1)

  § 2 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení zákona č. 287/1994 Z. z.

 • 2)

  Napríklad zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 313/1999 Z. z. o geologických prácach a o štátnej geologickej správe (geologický zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 2a)

  § 3 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.

 • 3)

  § 6 zákona č. 17/1992 Zb.

 • 4)

  § 8 zákona č. 17/1992 Zb.

 • 6)

  Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

 • 7)

  Napríklad § 15, 17 a 19 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2004 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 13 ods. 2 a 3 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 576/2004 Z. z., zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 313/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 28 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, § 7 ods. 1 písm. a) až e) a k) a § 16 ods. 1 písm. a) až c) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 22 ods. 1 písm. a) až d) a odsek 6, § 23 ods. 7 a 9 a § 33 ods. 3 písm. l) zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov, § 9, § 12 až 16 a § 24 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení zákona č. 525/2003 Z. z., zákon č. 364/2004 Z. z. a zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch.

 • 7a)

  § 2 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.§ 2 ods. 1 a ods. 2 písm. c) zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 2 ods. 1 a ods. 2 písm. g) zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.§ 2 zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

 • 8a)

  § 28 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení zákona č. 117/2010 Z. z.

 • 8b)

  § 28 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení zákona č. 117/2010 Z. z.

 • 8c)

  § 26 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 8d)

  § 27 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 8e)

  Napríklad nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 (Ú. v. EÚ L 210, 31. 7. 2006) v platnom znení, zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších predpisov.

 • 8f)

  Napríklad zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 9)

  § 19b ods. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.

 • 9a)

  § 30 a 31 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

 • 9c)

  § 65 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

 • 13)

  § 21 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

 • 13a)

  § 8 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

 • 14)

  § 31 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

 • 15)

  § 21 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

 • 16)

  Napríklad § 11 zákona č. 223/2001 Z. z. v znení zákona č. 24/2004 Z. z., § 69 a 70 zákona č. 364/2004 Z. z., § 24 zákona č. 478/2002 Z. z., § 55 zákona č. 543/2002 Z. z., § 7 zákona č. 245/2003 Z. z.

 • 17)

  Napríklad zákon č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 478/ 2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 245/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 17a)

  § 42 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení zákona č. 360/2007 Z. z.

 • 18)

  § 3 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 18a)

  § 28 ods. 6 až 8 a 10 zákona č. 543/2002 Z. z.

 • 19)

  Zákon č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných prostriedkoch v znení neskorších predpisov.

 • 20)

  § 1 ods. 2 zákona č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 22)

  § 5 zákona č. 17/1992 Zb. v znení zákona č. 287/1994 Z. z.

 • 22a)

  Napríklad § 17 až 31 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 16 a 31 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 26, 32 a 35 zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 22b)

  § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

 • 23)

  § 126 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

 • 24)

  § 14 zákona č. 71/1967 Zb.

 • 25)

  Zákon č. 83/1990 Zb. v znení neskorších predpisov. § 20 f až 20j Občianskeho zákonníka.

 • 25a)

  Zákon č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 25b)

  § 10 a 11 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.

 • 26a)

  § 2 písm. f) prvý bod zákona č. 541/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 27)

  § 32 až 42, 54 až 70 a 76 až 84 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

 • 28)

  Napríklad § 140b zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, § 16 ods. 2 zákona č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 103 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 73 ods. 18 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 29)

  § 28 ods. 6 a 7 zákona č. 543/2002 Z. z.

 • 30)

  § 28 ods. 6 a 9 až 11 zákona č. 543/2002 Z. z.

 • 34b)

  § 15a zákona č. 71/1967 Zb. v znení zákona č. 527/2003 Z. z.

 • 35b)

  § 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

 • 35ba)

  § 42 ods. 2 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.

 • 35c)

  § 28 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 36)

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

 • 37)

  § 11 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

 • 38)

  § 300 až 310 Trestného zákona.

 • 39)

  § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.

 • 40)

  § 19b zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

 • 40a)

  Napríklad zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 245/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší.

 • 40aa)

  § 5 ods. 4 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 172/2011 Z. z.

Načítavam znenie...
MENU
Hore