Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 438/2006 Z. z. o nežiaducich látkach v krmivách a o iných ukazovateľoch bezpečnosti a použiteľnosti krmív v znení neskorších predpisov 479/2022 účinný od 01.01.2023

Platnosť od: 22.12.2022
Účinnosť od: 01.01.2023
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Integračné smernice, Poľnohospodárstvo a potravinárstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 438/2006 Z. z. o nežiaducich látkach v krmivách a o iných ukazovateľoch bezpečnosti a použiteľnosti krmív v znení neskorších predpisov 479/2022 účinný od 01.01.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Nariadenie vlády 479/2022 s účinnosťou od 01.01.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 438/2006 Z. z. o nežiaducich látkach v krmivách a o iných ukazovateľoch bezpečnosti a použiteľnosti krmív v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 438/2006 Z. z. o nežiaducich látkach v krmivách a o iných ukazovateľoch bezpečnosti a použiteľnosti krmív v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 430/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 50/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 240/2010 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 347/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.

§ 4 znie:

„§ 4 Najvyššie prípustné obsahy mikroorganizmov, kvasiniek a plesní v krmivách sa ustanovujú v prílohe č. 3. Najvyššie prípustné limity rádioaktívnej kontaminácie krmív ustanovuje osobitný predpis.7)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:

„7) Príloha III k nariadeniu Rady (Euratom) 2016/52 z 15. januára 2016, ktorým sa stanovujú najvyššie prípustné hodnoty rádioaktívnej kontaminácie v potravinách a krmivách spôsobenej jadrovou haváriou alebo iným prípadom radiačného ohrozenia a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (Euratom) č. 3954/87 a nariadenia Komisie (Euratom) č. 944/89 a (Euratom) č. 770/90 (Ú. v. EÚ L 13, 20. 1. 2016).“.

2.

V prílohe č. 1 časti „Ďalšie odporúčané hodnoty“ riadky pre nežiadúce látky „Zearalenon“, „Deoxynivalenol“, „Ochratoxín A“ a „Fumonizín B1 + B2“ znejú:

„ Zearalenon Kŕmne suroviny Obilniny a výrobky z obilnín (zahŕňa kŕmne suroviny podľa osobitného predpisu8) a aj iné kŕmne suroviny získané z obilnín, najmä objemové krmivá z obilnín) okrem vedľajších výrobkov z kukurice 2 Vedľajšie výrobky z kukurice 3 Doplnkové a kompletné krmivá Doplnkové a kompletné krmivá pre prasiatka približne do 35 kg živej hmotnosti a prasničky (mladé prasnice), šteňatá, mačiatka, psy a mačky na reprodukciu 0,1 Dospelé psy a mačky, iné ako na reprodukciu 0,2 Doplnkové a kompletné krmivá pre prasnice a ošípané na výkrm 0,25 Doplnkové a kompletné krmivá pre teľatá, dojnice, ovce (vrátane jahniat) a kozy (vrátane kozliat) 0,5 Deoxynivalenol Kŕmne suroviny Obilniny a výrobky z obilnín (zahŕňa kŕmne suroviny podľa osobitného predpisu8) a aj iné kŕmne suroviny získané z obilnín, najmä objemové krmivá z obilnín) okrem vedľajších výrobkov z kukurice 8 Vedľajšie výrobky z kukurice 12 Doplnkové a kompletné krmivá okrem 5 doplnkových a kompletných krmív pre ošípané 0,9 doplnkových a kompletných krmív pre teľatá (do 4. mesiaca veku), jahňatá, kozľatá a psy 2 Ochratoxín A Kŕmne suroviny Obilniny a výrobky z obilnín (zahŕňa kŕmne suroviny podľa osobitného predpisu8) a aj iné kŕmne suroviny získané z obilnín, najmä objemové krmivá z obilnín) 0,25 Doplnkové a kompletné krmivá Doplnkové a kompletné krmivá pre hydinu 0,1 Doplnkové a kompletné krmivá pre ošípané 0,05 Doplnkové a kompletné krmivá pre mačky a psy 0,01 Fumonizín B1 + B2 Kŕmne suroviny Kukurica a výrobky z kukurice (zahŕňa kŕmne suroviny podľa osobitného predpisu8) a aj iné kŕmne suroviny získané z kukurice, najmä objemové krmivá z kukurice) 60 Doplnkové a kompletné krmivá pre ošípané, kone (Equidae), králiky a spoločenské zvieratá, 5 ryby, 10 hydinu, teľatá (do 4. mesiaca veku), jahňatá a kozľatá, 20 prežúvavce (od 4. mesiaca veku) a norky 50 .“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:

„8) Príloha časť C prvý bod nariadenia Komisie (EÚ) č. 68/2013 zo 16. januára 2013 o Katalógu kŕmnych surovín (Ú. v. EÚ L 29, 30. 1. 2013) v platnom znení.“.

3.

V prílohe č. 1 časti „Ďalšie odporúčané hodnoty“ sa za riadok pre nežiadúcu látku „Fumonizín B1 + B2“ vkladá nový riadok, ktorý znie:

„ Toxíny T-2 + HT-2 Doplnkové a kompletné krmivá pre mačky 0,05 .“.

4.

V prílohe č. 3 nadpise sa slová „KVASINIEK, PLESNÍ, UKAZOVATEĽOV DIETETICKEJ KVALITY KRMÍV A NAJVYŠŠIE PRÍPUSTNÉ LIMITY RÁDIOAKTÍVNEJ KONTAMINÁCIE KRMÍV“ nahrádzajú slovami „KVASINIEK A PLESNÍ V KRMIVÁCH“.

5.

V prílohe č. 3 sa vypúšťajú slová „Časť A“, vypúšťajú sa časti B a C a v časti „Vysvetlivky“ sa vypúšťajú slová „* - uvedené hodnoty sa vzťahujú na krmivá určené na priamu spotrebu“.

6.

V prílohe č. 3 sa vypúšťa riadok pre ukazovateľ „Patogénne zárodky najmä rodu Salmonella“, v riadku pre ukazovateľ „Clostridium perfringens“ sa slová „Mäsokostná múčka, mäsová múčka“ nahrádzajú slovami „Spracovaná živočíšna bielkovina9)“ a za riadok pre ukazovateľ „Clostridium perfringens“ sa vkladajú dva nové riadky, ktoré znejú:

„ Ukazovateľ Krmivo Prípustný počet zárodkov v 25 g krmiva najviac Patogénne zárodky najmä rodu Salmonella Všetky druhy krmív 0 .“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:

„9) Príloha I piaty až siedmy bod k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 142/2011 z 25. februára 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu, a ktorým sa vykonáva smernica Rady 97/78/ES, pokiaľ ide o určité vzorky a predmety vyňaté spod povinnosti veterinárnych kontrol na hraniciach podľa danej smernice (Ú. v. EÚ L 54, 26. 2. 2011) v platnom znení.“.

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2023.

Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore