Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 373/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby v znení vyhlášky č. 216/2017 Z. z. 504/2022 účinný od 01.01.2023

Platnosť od: 28.12.2022
Účinnosť od: 01.01.2023
Autor: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel, Správne poplatky, Štátna hospodárska politika

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 373/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby v znení vyhlášky č. 216/2017 Z. z. 504/2022 účinný od 01.01.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 504/2022 s účinnosťou od 01.01.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 373/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby v znení vyhlášky č. 216/2017 Z. z.

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 1 písm. i) až k) zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 373/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby v znení vyhlášky č. 216/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.

V § 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „uvedeného v Národnom akčnom pláne pre energiu z obnoviteľných zdrojov (ďalej len „národný cieľ“)“.

2.

V § 2 ods. 5 sa slová „biopalivá a biokvapaliny“ nahrádzajú slovami „biopalivá, biokvapaliny a palivá z biomasy“.

3.

§ 3 sa dopĺňa odsekmi 4 až 6, ktoré znejú:

„(4) Elektrina z paliva z biomasy sa zohľadňuje na účel podľa odseku 1, len ak sa vyrába a) v zariadení na výrobu elektriny s celkovým menovitým tepelným príkonom nižším ako 50 MW, b) technológiou vysokoúčinnej kombinovanej výroby alebo v zariadení, ktoré vyrába len elektrinu a spĺňa úroveň energetickej efektívnosti súvisiacu s najlepšími dostupnými technológiami (BAT-AEEL) podľa osobitného predpisu,1a) ak ide o zariadenie s celkovým menovitým tepelným príkonom od 50 do 100 MW, c) technológiou vysokoúčinnej kombinovanej výroby alebo v zariadení, ktoré vyrába len elektrinu a dosahuje čistú elektrickú účinnosť aspoň 36 %, ak ide o zariadenie s celkovým menovitým tepelným príkonom nad 100 MW alebo d) s uplatnením zachytávania a ukladania CO2 z biomasy. (5) Zariadenie, ktoré vyrába len elektrinu, sa zohľadňuje na účel podľa odseku 1, len ak nevyužíva fosílne palivo ako hlavné palivo a nie je možné nákladovo efektívne uplatniť technológiu vysoko účinnej kombinovanej výroby na základe posúdenia vykonaného podľa osobitného predpisu.1b) (6) Pri výpočte hrubej konečnej spotreby elektriny sa od množstva elektriny z obnoviteľných zdrojov energie odpočíta elektrina z obnoviteľných zdrojov energie započítaná v doprave alebo pri výrobe tepla a chladu.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1a a 1b znejú:

„1a) Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/1442 z 31. júla 2017, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre veľké spaľovacie zariadenia (Ú. v. EÚ L 212, 17. 8. 2017). 1b) § 6 ods. 1 zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 419/2020 Z. z.“.

4.

§ 4 sa dopĺňa odsekmi 4 až 7, ktoré znejú:

„(4) V zariadení na výrobu elektriny, ktoré využíva obnoviteľné zdroje energie a iné ako obnoviteľné zdroje energie, sa zohľadňuje len tá časť tepla a chladu, ktorá je vyrobená z obnoviteľných zdrojov energie. Na tento výpočet sa podiel každého zdroja energie vypočíta na základe jeho energetického obsahu. (5) Pri výpočte podielu energie z obnoviteľných zdrojov energie v odvetví vykurovania a chladenia sa môže započítať odpadové teplo a chlad do 40 % z orientačnej hodnoty 1,3 percentuálneho bodu ako ročný priemer vypočítaný za obdobia rokov 2021 až 2025 a 2026 až 2030 (ďalej len „priemerné ročné zvýšenie“). (6) Ak je podiel energie z obnoviteľných zdrojov energie v odvetví vykurovania a chladenia vyšší ako 60 %, započíta sa takýto podiel ako splnenie priemerného ročného zvýšenia. (7) Ak podiel energie z obnoviteľných zdrojov v odvetví vykurovania a chladenia je od 50 % do 60 %, započíta sa takýto podiel ako splnenie polovice priemerného ročného zvýšenia.“.

5.

V § 5 sa doterajší text označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Pri výpočte hrubej konečnej energetickej spotreby energie z obnoviteľných zdrojov a podielu energie z obnoviteľných zdrojov v doprave podiel z biopalív, biokvapalín alebo palív z biomasy vyrobených z potravinárskych alebo krmovinárskych plodín, pri ktorých hrozí vysoké riziko nepriamej zmeny využívania pôdy a pri ktorých je pozorované významné rozšírenie oblasti výroby na pôdu s vysokými zásobami uhlíka, nepresiahne úroveň spotreby takýchto palív v roku 2019, ak tieto palivá nie sú certifikované ako biopalivá, biokvapaliny alebo palivá z biomasy s nízkym rizikom nepriamej zmeny využívania pôdy.“.

6.

V § 6 odsek 1 znie:

„(1) Národný cieľ je vyjadrený podielom energie z obnoviteľných zdrojov a je určený v integrovanom národnom energetickom a klimatickom pláne. Národný cieľ je najmenej 14 % pre rok 2020.“.

7.

V § 6 ods. 3 sa slová „10 % v roku 2020“ nahrádzajú slovami „14 % v roku 2030“.

8.

V § 8 odseky 3 až 5 znejú:

„(3) Pri výpočte celkového množstva energie spotrebovanej v doprave podľa odseku 1 sa zohľadňuje a) energetický obsah benzínu, motorovej nafty, zemného plynu, biopaliva, bioplynu, kvapalného a plynného paliva z obnoviteľných zdrojov energie nebiologického pôvodu, a to aj vtedy, ak sú použité ako medziprodukt na výrobu motorovej nafty alebo motorového benzínu, s obsahom recyklovaného uhlíka spotrebovaných v cestnej doprave a železničnej doprave a b) elektrina dodaná v cestnej doprave a železničnej doprave. (4) Pri výpočte príspevku elektriny z obnoviteľných zdrojov energie spotrebovanej vo všetkých typoch vozidiel na elektrický pohon alebo na výrobu kvapalných alebo plynných motorových palív z obnoviteľných zdrojov energie nebiologického pôvodu sa použije podiel elektriny z obnoviteľných zdrojov energie v Slovenskej republike dosiahnutý dva roky pred rokom výpočtu. Elektrina získaná z priameho prepojenia na zariadenie vyrábajúce elektrinu z obnoviteľných zdrojov energie a dodaná cestným vozidlám sa započíta ako elektrina z obnoviteľných zdrojov energie. Elektrina získaná z priameho prepojenia na zariadenie vyrábajúce elektrinu z obnoviteľných zdrojov energie a použitá na výrobu kvapalných alebo plynných palív v doprave z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu sa započíta ako elektrina z obnoviteľných zdrojov energie, ak zariadenie na výrobu elektriny a) je uvedené do prevádzky najskôr v čase uvedenia do prevádzky zariadenia na výrobu kvapalných a plynných palív v doprave z obnoviteľných zdrojov energie nebiologického pôvodu a b) nie je pripojené do sústavy alebo je pripojené do sústavy a možno preukázať, že elektrina je dodaná bez dodania elektriny zo sústavy. (5) Pri výpočte príspevku podľa odseku 4 prvej vety možno plne započítať elektrinu, ktorá je dodaná zo sústavy ako elektrina z obnoviteľných zdrojov energie, ak sa jej výroba preukáže zárukou pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie.“.

9.

V § 8 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Ak motorové palivo nie je uvedené v prílohe č. 3, použijú sa normy európskej normalizačnej organizácie pre určenie výhrevnosti palív alebo, ak nie je takáto norma prijatá, použijú sa normy Medzinárodnej organizácie pre normalizáciu.“.

10.

V § 8 odsek 8 znie:

„(8) Pri výpočte podľa odseku 2 sa započíta len príspevok biopalív a biokvapalín vyrobených z potravinárskych a krmovinárskych plodín, ktorý nepresahuje jeden percentuálny bod podielu takýchto palív na konečnej energetickej spotrebe v odvetviach cestnej a železničnej dopravy v roku 2020, najviac 7 %.“.

11.

§ 8 sa dopĺňa odsekmi 9 až 11, ktoré znejú:

„(9) Pri výpočte množstva energie z obnoviteľných zdrojov spotrebovanej v doprave podľa odseku 1 sa podiel biopalív a bioplynu vyrobených z použitého kuchynského oleja a živočíšnych tukov zaradených do kategórií 1 a 2 podľa osobitného predpisu2) obmedzí na 1,7 % energetického obsahu palív v doprave dodávaných na spotrebu alebo použitie na trhu. (10) Pri výpočte podľa odseku 2 sa príspevok palív dodávaných do odvetvia leteckej dopravy a námornej dopravy považuje za 1,2-násobok ich energetického obsahu, ak nie sú vyrobené z potravinárskych plodín a krmovinárskych plodín. (11) Pri výpočte podľa odseku 2 sa množstvo elektriny z obnoviteľných zdrojov energie vypočíta ako a) 1,5-násobok energetického obsahu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie spotrebovanej elektrifikovanou železničnou dopravou, b) 4-násobok energetického obsahu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie spotrebovanej cestnými vozidlami na elektrický pohon.“.

12.

V § 10 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) elektrina sa vyrába v treťom štáte, ktorý je zmluvnou stranou medzinárodnej zmluvy o ochrane ľudských práv a základných slobôd.3)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:

„3) Napríklad Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd (oznámenie č. 209/1992 Zb.).“.

13.

Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 11a Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2023 Ustanovenia § 3 ods. 4 a 5 sa uplatňujú len na zariadenia, ktoré sú uvedené do prevádzky alebo prejdú na využívanie palív z biomasy po 25. decembri 2021.“.

14.

Príloha č. 3 vrátane nadpisu znie:

„Prevziať prílohu - Príloha č. 3 k vyhláške č. 373/2011 Z. z.“.

15.

Príloha č. 4 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 4 k vyhláške č. 373/2011 Z. z. ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001 z 11. decembra 2018 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 328, 21. 12. 2018) v znení korigenda (Ú. v. EÚ L 311, 25. 9. 2020), korigenda (Ú. v. EÚ L 041, 22. 2. 2022) a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2022/759 zo 14. decembra 2021 (Ú. v. EÚ L 139, 18. 5. 2022).“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2023.

Karel Hirman v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore