Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 480/2022 účinný od 01.01.2023 do 30.06.2023

Platnosť od: 22.12.2022
Účinnosť od: 01.01.2023
Účinnosť do: 30.06.2023
Autor: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Oblasť: Cestná doprava, Dopravné prostriedky

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 480/2022 účinný od 01.01.2023 do 30.06.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 480/2022 s účinnosťou od 01.01.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 85, § 91 ods. 16, § 123 ods. 20, § 125 ods. 4 a § 133 ods. 3 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 130/2010 Z. z., vyhlášky č. 413/2010 Z. z., vyhlášky č. 361/2011 Z. z., vyhlášky č. 381/2012 Z. z., vyhlášky č. 128/2013 Z. z., vyhlášky č. 467/2013 Z. z., vyhlášky č. 20/2016 Z. z., vyhlášky č. 19/2018 Z. z., vyhlášky č. 406/2019 Z. z., vyhlášky č. 29/2020 Z. z., vyhlášky č. 223/2020 Z. z., vyhlášky č. 316/2021 Z. z., vyhlášky č. 467/2021 Z. z. a vyhlášky č. 273/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.

V § 35 sa slová „(k § 123 ods. 19 zákona)“ nahrádzajú slovami „(k § 123 ods. 20 zákona)“.

3.

V § 35 ods. 6 časť vety za bodkočiarkou znie: „tabuľka s evidenčným číslom vozidla podľa § 123 ods. 18 zákona môže mať písmená a číslice zelenej farby na bielom podklade.“.

4.

V § 35 odsek 7 znie:

„(7) Písmená na tabuľke s evidenčným číslom vozidla podľa § 123 ods. 18 zákona začínajú písmenami EL alebo EV.“.

5.

V § 35 odsek 10 znie:

„(10) Písmená a číslice na tabuľke s evidenčným číslom sú vypuklé a sú čiernej farby na bielom podklade; písmená a číslice na tabuľke s evidenčným číslom vozidla podľa § 123 ods. 18 zákona môžu byť zelenej farby na bielom podklade. Tabuľka s evidenčným číslom má na okraji vylisovanú obvodovú drážku, ktorej farba je totožná s farbou písmen a číslic evidenčného čísla a obsahuje ochranné prvky.“.

6.

V § 35 odsek 17 znie:

„(17) Vzory tabuliek s evidenčným číslom sú vyobrazené v prílohe č. 17.“.

7.

§ 36 sa vypúšťa.

8.

§ 37 vrátane nadpisu znie:

„§ 37 (k § 125 ods. 4 zákona) (1) Značky s písmenami CD a CC sa skladajú z písmen CD alebo CC čiernej farby vysokých najmenej 8 cm, so šírkou čiar najmenej 1 cm; písmená sú vyhotovené na bielom podklade v tvare elipsy, ktorej vodorovná os je dlhá najmenej 17,5 cm a zvislá os najmenej 11,5 cm. (2) Vzory značiek s písmenami CD a CC sú vyobrazené v prílohe č. 18.“.

9.

V § 41d sa slová „31. decembra 2022“ nahrádzajú slovami „31. marca 2023“.

10.

§ 41e vrátane nadpisu znie:

„§ 41e Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2023 (1) Tabuľky s evidenčným číslom, značky s písmenami CD a CC a poznávacie značky Slovenskej republiky podľa predpisov účinných do 31. decembra 2022 zostávajú v platnosti. (2) Tabuľky s evidenčným číslom, značky s písmenami CD a CC a poznávacie značky Slovenskej republiky podľa predpisov účinných do 31. decembra 2022 sa vydávajú do vyčerpania ich skladových zásob.“.

11.

Za § 41e sa vkladá § 41f, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 41f Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. apríla 2023 V konaní o udelenie vodičského oprávnenia, ktoré sa začalo do 31. marca 2023, sa postupuje podľa tejto vyhlášky v znení účinnom do 31. marca 2023, ak sa dátum vykonania prvej skúšky z odbornej spôsobilosti určil do 31. marca 2023.“.

12.

Prílohy č. 17 a 18 vrátane nadpisov znejú:

„Príloha č. 17 k vyhláške č. 9/2009 Z. z. VZORY TABULIEK S EVIDENČNÝM ČÍSLOM 1. Tabuľky s evidenčným číslom s rozmermi 52 cm × 11 cm 2. Tabuľky s evidenčným číslom s rozmermi 34 cm × 20 cm 3. Tabuľky s evidenčným číslom s rozmermi 24 cm × 15 cm 4. Tabuľky s evidenčným číslom s rozmermi 14,5 cm × 11 cm Príloha č. 18 k vyhláške č. 9/2009 Z. z. VZORY ZNAČIEK S PÍSMENAMI CD A CC Značky s písmenami CD a CC“.

13.

V prílohe č. 19 prvom bode písm. b) sa pod slovo „POTVRDENIE“ vkladajú slová „Platí len v Slovenskej republike – Valid only in Slovak republic“.

14.

Príloha č. 20 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 20 k vyhláške č. 9/2009 Z. z. VZOR POZNÁVACEJ ZNAČKY SLOVENSKEJ REPUBLIKY Poznávacia značka Slovenskej republiky“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 30. decembra 2022 okrem čl. I bodov 1, 3 až 8, 10 a 12 až 14, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2023, a bodu 2, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2023.

Roman Mikulec v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore