Zákon o Matici slovenskej 68/1997 účinný od 01.01.2023 do 31.12.2023

Platnosť od: 11.03.1997
Účinnosť od: 01.01.2023
Účinnosť do: 31.12.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Kultúra, Hospodárske, sociálne a kultúrne práva
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST5JUD1DS3EUPPČL0

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 68/1997 s účinnosťou od 01.01.2023 na základe 183/2022

Legislatívny proces k zákonu 183/2022§ 6
Hospodárenie a financovanie Matice slovenskej

(1)
Matica slovenská hospodári
a)
s vlastným majetkom,
b)
s majetkom štátu.
(2)
Vlastný majetok predstavujú peniaze, cenné papiere, iné hnuteľné a nehnuteľné veci, ako aj iné majetkové práva a peniazmi oceniteľné hodnoty, ktoré svojou povahou môžu slúžiť na plnenie úloh Matice slovenskej.
(3)
Na nakladanie s majetkom štátu, ktorý spravuje Matica slovenská, sa vzťahuje osobitný predpis.3)
(4)
Na plnenie úloh Matice slovenskej sa poskytujú Matici slovenskej dotácie a účelové dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky každoročne vo výške 1 500 000 eur (§ 2 ods. 1). S týmito dotáciami hospodári Matica slovenská podľa osobitných predpisov.4)
(5)
Matica slovenská môže s vlastným majetkom vykonávať podnikateľskú činnosť spravidla prostredníctvom ňou založených obchodných spoločností. Výnosy z podnikateľskej činnosti používa na plnenie svojich úloh.
zobraziť paragraf
Poznámka
1)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 149/1975 Zb. o archívnictve v znení neskorších predpisov.
2)
Napríklad § 26 zákona Slovenskej národnej rady č. 149/1975 Zb. o archívnictve.
3)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1996 Z. z.
4)
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore