Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú maximálne ceny za časť regulovanej dodávky plynu pre koncových odberateľov plynu v domácnosti a malých odberateľov plynu a regulovanej dodávky elektriny pre malých odberateľov elektriny a podmienky ich uplatnenia 19/2023 účinný od 18.01.2023 do 30.06.2023

Platnosť od: 17.01.2023
Účinnosť od: 18.01.2023
Účinnosť do: 30.06.2023
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel, Ceny
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Nariadenie vlády 19/2023 s účinnosťou od 18.01.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa ustanovujú maximálne ceny za časť regulovanej dodávky plynu pre koncových odberateľov plynu v domácnosti a malých odberateľov plynu a regulovanej dodávky elektriny pre malých odberateľov elektriny a podmienky ich uplatnenia

Vláda Slovenskej republiky podľa § 16a zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 433/2022 Z. z. (ďalej len „zákon“) nariaďuje:

§ 1 - Maximálne ceny za časť regulovanej dodávky plynu pre koncových odberateľov plynu v domácnosti
(1)

Maximálna cena za časť regulovanej dodávky plynu v rámci ceny za združenú dodávku plynu pre koncového odberateľa plynu v domácnosti (ďalej len „odberateľ plynu v domácnosti“) v roku 2023 a maximálna cena za časť regulovanej dodávky plynu v rámci ceny za združenú dodávku plynu pre koncového odberateľa plynu v domácnosti v režime dodávky poslednej inštancie v roku 2023 sa skladá zo sadzby za odobratý plyn (ďalej len „sadzba za plyn v 2023“) vypočítanej podľa odseku 2 a fixnej mesačnej sadzby za odberné miesto vo výške podľa odseku 3.

(2)

Maximálna výška sadzby za plyn v 2023 sa určuje pre každú tarifu dodávky plynu osobitne ako násobok koeficientu vo výške 1,15 a

a)

maximálnej výšky sadzby za odobratý plyn podľa rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“), ktorým schválil alebo určil pre príslušného dodávateľa plynu maximálne ceny za dodávku plynu pre odberateľov v domácnosti zaradených v tarifnej skupine D1 až D6 na obdobie od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022, alebo

b)

maximálnej výšky sadzby za odobratý plyn uvedenej v štandardnom cenníku dodávky plynu pre odberateľov plynu v domácnosti zaradených v tarifnej skupine D7 a D8 platného a účinného v priebehu roka 2022.

(3)

Mesačná platba za odberné miesto sa určuje vo výške 1,50 eura na mesiac za odberné miesto bez dane z pridanej hodnoty.

§ 2 - Podmienky uplatnenia maximálnych cien za časť regulovanej dodávky plynu pre koncových odberateľov plynu v domácnosti
(1)

Výška kompenzácie pre dodávateľa plynu sa určuje ako násobok množstva dodaného plynu pre domácnosti týmto dodávateľom plynu a rozdielu medzi maximálnou výškou sadzby za plyn v 2023 podľa rozhodnutia úradu, ktorým schválil alebo určil maximálne sadzby za odobratý plyn pre odberateľov plynu v domácnosti pre príslušného dodávateľa plynu na rok 2023, a výškou sadzby za plyn v 2023 príslušného dodávateľa plynu podľa § 1 ods. 2. Výška kompenzácie pre dodávateľa poslednej inštancie za dodávku plynu v režime poslednej inštancie sa určuje ako násobok množstva dodaného plynu pre odberateľov v domácnosti v režime dodávky poslednej inštancie a rozdielu medzi výškou sadzby za odobratý plyn v 2023 v režime poslednej inštancie v príslušnej tarifnej skupine v súlade s rozhodnutím úradu a podľa platných obchodných podmienok dodávky v režime dodávateľa poslednej inštancie na rok 2023, ktorými dodávateľ poslednej inštancie určí spôsob výpočtu maximálnej ceny za dodávku plynu v režime poslednej inštancie, a výškou sadzby za plyn v 2023 dodávateľa poslednej inštancie podľa § 1 ods. 2.

(2)

Kompenzácia sa dodávateľovi plynu vypláca priebežne počas roka 2023 tak, aby pokryla výšku kompenzácie podľa odseku 1 zodpovedajúcu predpokladanému množstvu plynu, ktorý by mal byť dodaný príslušným dodávateľom plynu pre odberateľov v domácnosti v kalendárnom mesiaci roka 2023, na základe informácie od prevádzkovateľa distribučnej siete; podrobnosti mechanizmu pre priebežné vyplácanie kompenzácie dodávateľom plynu v súvislosti s uplatňovaním tohto nariadenia sú uvedené v usmernení Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).

(3)

Rozdiely medzi kompenzáciou poukázanou dodávateľovi plynu v roku 2023 podľa odseku 2 a výškou kompenzácie podľa odseku 1 na základe skutočne nameraných údajov o dodávke plynu pre odberateľov plynu v domácnosti týmto dodávateľom plynu v roku 2023 získaným od prevádzkovateľa distribučnej siete sa vysporiadajú do 31. decembra 2024. Kladný rozdiel medzi kompenzáciou poukázanou dodávateľovi plynu v roku 2023 podľa odseku 2 a výškou kompenzácie podľa odseku 1 na základe skutočne nameraných údajov o dodávke plynu je dodávateľ povinný vrátiť.

§ 3 - Maximálne ceny za časť regulovanej dodávky elektriny pre malých odberateľov elektriny
(1)

Maximálna cena za časť regulovanej dodávky elektriny v rámci ceny za združenú dodávku elektriny pre odberateľa elektriny podľa § 2 písm. k) tretieho bodu zákona (ďalej len „malý odberateľ elektriny“) v roku 2023 a maximálna cena za časť regulovanej dodávky elektriny v rámci ceny za združenú dodávku elektriny pre malého odberateľa elektriny v režime dodávky poslednej inštancie v roku 2023 sa skladá z ceny za elektrinu (ďalej len „cena za elektrinu v 2023“) vypočítanej podľa odseku 2 a mesačnej platby za odberné miesto vo výške podľa odseku 3.

(2)

Cena za elektrinu v 2023 nesmie presiahnuť 199 eur na MWh dodanej elektriny. Výška ceny za elektrinu v 2023 podľa prvej vety sa posudzuje osobitne pre elektrinu odobratú v nízkom pásme a elektrinu odobratú vo vysokom pásme.

(3)

Mesačná platba za odberné miesto sa určuje vo výške podľa rozhodnutia úradu, ktorým schválil alebo určil maximálne ceny za dodávku elektriny pre malých odberateľov elektriny pre príslušného dodávateľa elektriny na rok 2023.

§ 4 - Podmienky uplatnenia maximálnych cien za časť regulovanej dodávky elektriny pre malých odberateľov elektriny
(1)

Výška kompenzácie pre dodávateľa elektriny malým odberateľom elektriny sa určuje ako násobok množstva dodanej elektriny pre malých odberateľov elektriny a rozdielu medzi výškou ceny za elektrinu v 2023, ktorú by malý odberateľ elektriny uhradil za dodávku elektriny podľa zmluvy o dodávke elektriny, a výškou ceny za elektrinu v 2023 príslušného dodávateľa elektriny podľa § 3 ods. 2. Cena za elektrinu v 2023, ktorú by malý odberateľ elektriny uhradil za dodávku elektriny podľa zmluvy o dodávke elektriny, nemôže byť vyššia ako maximálne ceny za elektrinu v 2023 podľa rozhodnutia úradu, ktorým schválil alebo určil maximálne ceny za dodávku elektriny pre malých odberateľov elektriny pre príslušného dodávateľa elektriny na rok 2023. Výška kompenzácie pre dodávateľa poslednej inštancie za dodávku elektriny v režime poslednej inštancie sa určuje ako násobok množstva dodanej elektriny pre malých odberateľov elektriny v režime dodávky poslednej inštancie a rozdielu medzi výškou ceny za elektrinu v 2023 v režime poslednej inštancie v príslušnej sadzbe v súlade s rozhodnutím úradu a podľa platných obchodných podmienok dodávky elektriny v režime dodávateľa poslednej inštancie na rok 2023, ktorými dodávateľ poslednej inštancie určí spôsob výpočtu maximálnej ceny za dodávku elektriny v režime poslednej inštancie, a výškou ceny za elektrinu v 2023 dodávateľa poslednej inštancie podľa § 3 ods. 2.

(2)

Kompenzácia sa dodávateľovi elektriny pre malých odberateľov elektriny vypláca priebežne počas roka 2023 tak, aby pokryla výšku kompenzácie podľa odseku 1 zodpovedajúcu predpokladanému množstvu elektriny, ktoré by malo byť dodané príslušným dodávateľom elektriny pre malých odberateľov v kalendárnom mesiaci roka 2023, na základe informácie od organizátora krátkodobého trhu s elektrinou; podrobnosti mechanizmu pre priebežné vyplácanie kompenzácie dodávateľom elektriny v súvislosti s uplatňovaním tohto nariadenia sú uvedené v usmernení ministerstva.

(3)

Rozdiely medzi kompenzáciou poukázanou dodávateľovi elektriny v roku 2023 podľa odseku 2 a výškou kompenzácie vypočítanej podľa odseku 1 na základe skutočne nameraných údajov o dodávke elektriny pre malých odberateľov týmto dodávateľom elektriny v roku 2023 získaným od organizátora krátkodobého trhu s elektrinou sa vysporiadajú do 31. marca 2024. Kladný rozdiel medzi kompenzáciou poukázanou dodávateľovi elektriny v roku 2023 podľa odseku 2 a výškou kompenzácie podľa odseku 1 na základe skutočne nameraných údajov o dodávke elektriny je dodávateľ povinný vrátiť v rámci vysporiadania podľa prvej vety.

§ 5 - Maximálne ceny za časť regulovanej dodávky plynu pre malých odberateľov plynu
(1)

Maximálna cena za časť regulovanej dodávky plynu v rámci ceny za združenú dodávku plynu pre odberateľov plynu podľa § 2 písm. k) štvrtého bodu zákona (ďalej len „malý odberateľ plynu“) a maximálna cena za časť regulovanej dodávky plynu v rámci ceny za združenú dodávku plynu malým odberateľom plynu v režime dodávky poslednej inštancie v roku 2023 sa skladá z ceny za odobratý plyn (ďalej len „cena za plyn pre malých odberateľov plynu v 2023“) vypočítanej podľa odseku 2 a mesačnej platby za odberné miesto vo výške podľa odseku 3.

(2)

Cena za plyn pre malých odberateľov plynu v 2023 nesmie presiahnuť 99 eur na MWh dodaného plynu.

(3)

Mesačná platba za odberné miesto sa určuje vo výške 1,50 eura na mesiac za odberné miesto bez dane z pridanej hodnoty.

§ 6 - Podmienky uplatnenia maximálnych cien za časť regulovanej dodávky plynu pre malých odberateľov plynu
(1)

Výška kompenzácie pre dodávateľa plynu malým odberateľom plynu sa určuje ako násobok množstva dodaného plynu pre malých odberateľov plynu a rozdielu medzi výškou sadzby za odobratý plyn v 2023, ktorú by malý odberateľ plynu uhradil za dodávku plynu podľa zmluvy o dodávke plynu, a výškou ceny za plyn pre malých odberateľov plynu v 2023 príslušného dodávateľa plynu podľa § 5 ods. 2. Sadzba za odobratý plyn v 2023, ktorú by odberateľ plynu uhradil za dodávku plynu podľa zmluvy o dodávke plynu, nemôže byť vyššia ako maximálne sadzby za odobratý plyn v 2023 podľa rozhodnutia úradu, ktorým schválil alebo určil maximálne ceny za dodávku plynu pre malých odberateľov plynu pre príslušného dodávateľa plynu na rok 2023. Výška kompenzácie pre dodávateľa poslednej inštancie za dodávku plynu v režime poslednej inštancie sa určuje ako násobok množstva dodaného plynu pre malých odberateľov plynu v režime dodávky poslednej inštancie a rozdielu medzi výškou sadzby za odobratý plyn v 2023 v režime poslednej inštancie v príslušnej tarifnej skupine v súlade s rozhodnutím úradu a podľa platných obchodných podmienok dodávky plynu v režime dodávateľa poslednej inštancie na rok 2023, ktorými dodávateľ poslednej inštancie určí spôsob výpočtu maximálnej ceny za dodávku plynu v režime poslednej inštancie, a výškou ceny za plyn pre malých odberateľov plynu v 2023 dodávateľa poslednej inštancie podľa § 5 ods. 2.

(2)

Kompenzácia sa dodávateľovi plynu vypláca priebežne počas roka 2023 tak, aby pokryla výšku kompenzácie podľa odseku 1 zodpovedajúcu predpokladanému množstvu plynu, ktorý by mal byť dodaný príslušným dodávateľom plynu pre malých odberateľov plynu v kalendárnom mesiaci roka 2023, na základe informácie od prevádzkovateľa distribučnej siete; podrobnosti mechanizmu pre priebežné vyplácanie kompenzácie dodávateľom plynu v súvislosti s uplatňovaním tohto nariadenia sú uvedené v usmernení ministerstva.

(3)

Rozdiely medzi kompenzáciou poukázanou dodávateľovi plynu v roku 2023 podľa odseku 2 a výškou kompenzácie podľa odseku 1 na základe skutočne nameraných údajov o dodávke plynu pre malých odberateľov plynu týmto dodávateľom plynu v roku 2023 získaným od prevádzkovateľa distribučnej siete sa vysporiadajú do 31. decembra 2024. Kladný rozdiel medzi kompenzáciou poukázanou dodávateľovi plynu v roku 2023 podľa odseku 2 a výškou kompenzácie vypočítanej podľa odseku 1 na základe skutočne nameraných údajov o dodávke plynu je dodávateľ povinný vrátiť v rámci vysporiadania podľa prvej vety.

§ 7
(1)

Ustanoveniami tohto nariadenia vlády sa spravujú aj plnenia poskytnuté na základe rozhodnutia ministerstva vydaného na základe všeobecného hospodárskeho záujmu v oblasti zabezpečenia bezpečnosti, pravidelnosti, kvality a ceny dodávok plynu pre odberateľov plynu v domácnosti.

(2)

Dodávateľ plynu, ktorý ukončí činnosť dodávateľa plynu po tom ako ministerstvo uhradí kompenzáciu podľa tohto nariadenia, vráti kompenzáciu nezodpovedajúcu množstvu dodaného plynu počas roka 2023 podľa tohto nariadenia do troch dní od ukončenia činnosti.

(3)

Dodávateľ elektriny, ktorý ukončí činnosť dodávateľa elektriny po tom, ako ministerstvo uhradí kompenzáciu podľa tohto nariadenia, vráti kompenzáciu nezodpovedajúcu množstvu dodanej elektriny počas roka 2023 podľa tohto nariadenia do troch dní od ukončenia činnosti.

§ 8 - Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 18. januára 2023.

Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore