Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov 530/2011 účinný od 01.01.2023 do 12.02.2023

Platnosť od: 30.12.2011
Účinnosť od: 01.01.2023
Účinnosť do: 12.02.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Spotrebné dane, Lekárne, liečivá
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST28JUD6DS24EUPP5ČL0

Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov 530/2011 účinný od 01.01.2023 do 12.02.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 530/2011 s účinnosťou od 01.01.2023 na základe 511/2021

Legislatívny proces k zákonu 511/2021§ 6
Sadzba dane

(1)
Sadzba dane z alkoholického nápoja sa ustanovuje vo výške 1 080 eur.
(2)
Sadzba dane z alkoholického nápoja, ktorým je lieh, sa na hl a. ustanovuje takto:
a)
základná sadzba dane je vo výške 100 % sadzby dane uvedenej v odseku 1,
b)
znížená sadzba dane je vo výške 50 % sadzby dane uvedenej v odseku 1.
(3)
Znížená sadzba dane sa uplatní na alkoholický nápoj, ktorým je lieh vyrobený v
a)
liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia najviac na množstvo 43 l a. z vyrobeného liehu pre jedného pestovateľa a jeho domácnosť12) na daňovom území (ďalej len „domácnosť“) za jedno výrobné obdobie13) za podmienok podľa tohto zákona, alebo
b)
daňovom sklade, ktorým je malý samostatný liehovar, za podmienok podľa tohto zákona.
(4)
Sadzba dane z alkoholického nápoja, ktorým je víno, sa ustanovuje na hl
a)
tichého vína a vypočíta sa ako súčin 0 % zo sadzby dane uvedenej v odseku 1 a koeficientu 0,125,
b)
šumivého vína a vypočíta sa ako súčin 59 % zo sadzby dane uvedenej v odseku 1 a koeficientu 0,125,
c)
šumivého vína s obsahom alkoholu nie viac ako 8,5 % objemu a vypočíta sa ako súčin 59 % zo sadzby dane uvedenej v odseku 1 a koeficientu 0,085,
d)
tichého fermentovaného nápoja a vypočíta sa ako súčin 0 % zo sadzby dane uvedenej v odseku 1 a koeficientu 0,125,
e)
šumivého fermentovaného nápoja a vypočíta sa ako súčin 59 % zo sadzby dane uvedenej v odseku 1 a koeficientu 0,125.
(5)
Sadzba dane z alkoholického nápoja, ktorým je medziprodukt, sa na hl ustanovuje a vypočíta ako súčin 60 % zo sadzby dane uvedenej v odseku 1 a koeficientu 0,13.
(6)
Sadzba dane z alkoholického nápoja, ktorým je pivo, sa na hl/percento objemu skutočného obsahu alkoholu10) ustanovuje takto:
a)
základná sadzba dane sa vypočíta ako súčin 7,907 % zo sadzby dane uvedenej v odseku 1 a koeficientu 0,042,
b)
znížená sadzba dane na pivo vyrobené malým samostatným pivovarom sa vypočíta ako súčin 5,847 % zo sadzby dane uvedenej v odseku 1 a koeficientu 0,042.
(7)
Na pivo vyrobené na základe licencie sa vždy uplatní základná sadzba dane.
(8)
Znížená sadzba dane podľa odseku 6 písm. b) sa uplatní aj na pivo dodané na daňové územie z iného členského štátu, ak je preukázané potvrdením správcu dane tohto členského štátu, že pivo bolo vyrobené malým samostatným pivovarom podľa právnych predpisov tohto členského štátu.
(9)
Sadzba dane z alkoholického nápoja vypočítaná podľa odsekov 2, 4 a 5 sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta do 0,005 nadol a od 0,005 vrátane nahor. Sadzba dane na alkoholický nápoj vypočítaná podľa odseku 6 sa zaokrúhľuje na tri desatinné miesta do 0,0005 nadol a od 0,0005 vrátane nahor.
(10)
Zmena sadzby dane z alkoholického nápoja sa vzťahuje na každý alkoholický nápoj, a to v rovnakej percentuálnej výške.
(11)
Výšku sadzby dane vypočítanú podľa odsekov 2 až 6 uverejňuje ministerstvo na webovom sídle alebo v rezortnom publikačnom prostriedku.
(12)
Znížená sadzba dane podľa odseku 3 písm. b) sa uplatní aj na lieh dodaný na daňové územie z iného členského štátu, ak je preukázané potvrdením správcu dane tohto členského štátu, že lieh bol vyrobený malým samostatným liehovarom podľa právnych predpisov tohto členského štátu.
zobraziť paragraf
§ 10
Vznik daňovej povinnosti

(1)
Daňová povinnosť, ak § 22, 26, 28 až 31, 49, 49a, 63, 64, 65a alebo § 66 neustanovuje inak, vzniká uvedením alkoholického nápoja do daňového voľného obehu dňom
a)
vydania alkoholického nápoja osobe, ktorá nie je oprávnená odoberať alkoholický nápoj v pozastavení dane,
b)
vlastnej spotreby alkoholického nápoja v daňovom sklade,
c)
prijatia alkoholického nápoja oprávneným príjemcom prepraveného na daňové územie v pozastavení dane,
d)
zistenia odcudzenia alkoholického nápoja v pozastavení dane alebo alkoholického nápoja oslobodeného od dane,
e)
zistenia chýbajúceho alkoholického nápoja
1.
v pozastavení dane okrem alkoholického nápoja uvedeného v § 7 ods. 2 písm. c) a d),
2.
oslobodeného od dane okrem množstva alkoholického nápoja pripadajúceho na výrobné straty, manipulačné straty, dopravné straty a na prirodzené úbytky, ak sú tieto straty uznané colným úradom, pričom takto uznané straty pri alkoholickom nápoji, ktorým je lieh, nesmú byť vyššie, ako sú normy strát liehu ustanovené osobitným predpisom,15) ako aj množstva alkoholického nápoja nenávratne zničeného v dôsledku nehody, havárie, technologickej poruchy alebo vplyvom vyššej moci, ak sú tieto straty uznané colným úradom na základe úradného zistenia a potvrdenia,
f)
vyňatia alkoholického nápoja z pozastavenia dane iným spôsobom, ako je uvedený v písmenách a) až e),
g)
vyrobenia alkoholického nápoja mimo pozastavenia dane, okrem prepracovania zahraničného tovaru v colnom režime aktívny zušľachťovací styk a okrem získania liehu regeneráciou užívateľským podnikom podľa § 9 ods. 18, ak takto získaný lieh použije užívateľský podnik na účely oslobodené od dane v súlade s vydaným odberným poukazom,
h)
prijatia colného vyhlásenia na prepustenie alkoholického nápoja do voľného obehu,4) ak na takéto prepustenie nenadväzuje pozastavenie dane,
i)
vzniku colného dlhu iným spôsobom ako podľa písmena h),
j)
prijatia alkoholického nápoja osobou uvedenou v § 32 ods. 2 alebo ozbrojenými silami iných štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, na použitie týmito ozbrojenými silami a ich civilnými zamestnancami v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy,19) ak na takéto prijatie nenadväzuje oslobodenie od dane podľa § 7 ods. 2 písm. f), alebo ozbrojenými silami iných členských štátov na použitie týmito ozbrojenými silami a ich civilnými zamestnancami pri obrannom úsilí v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky Európskej únie, ak na takéto prijatie nenadväzuje oslobodenie od dane podľa § 7 ods. 2 písm. g).
(2)
Daňová povinnosť vzniká aj dňom
a)
zistenia alkoholického nápoja, ktorý sa nachádza alebo ktorý sa nachádzal u osoby, ak táto osoba nevie preukázať pôvod alebo spôsob nadobudnutia alkoholického nápoja v súlade s týmto zákonom, a to bez ohľadu na to, či nakladá alebo nakladala s alkoholickým nápojom ako s vlastným,
b)
dodania alebo dňom použitia alkoholického nápoja oslobodeného od dane na iný ako určený účel.
(3)
Za deň zistenia skutočností podľa odseku 1 písm. d) a e) a odseku 2 písm. a) sa považuje deň, keď tieto skutočnosti zistil colný úrad.
zobraziť paragraf
§ 11
Osoba povinná platiť daň

(1)
Ak sa podľa § 22, 26, 28 až 31, 49, 63, 64, 65a alebo § 66 neustanovuje inak, osoba povinná platiť daň (ďalej len „platiteľ dane“) je osoba,
a)
ktorá vydala alkoholický nápoj osobe, ktorá nie je oprávnená odoberať alkoholický nápoj v pozastavení dane,
b)
ktorá je prevádzkovateľom daňového skladu, v ktorom došlo k použitiu alkoholického nápoja pre vlastnú spotrebu,
c)
ktorá je oprávneným príjemcom a prijala alkoholický nápoj prepravený na daňové územie v pozastavení dane,
d)
ktorá mala v držbe alkoholický nápoj v pozastavení dane alebo oslobodený od dane a ten jej bol odcudzený; ak bola na takýto alkoholický nápoj zložená zábezpeka na daň, platiteľom dane je osoba, ktorá túto zábezpeku na daň zložila,
e)
ktorá má v držbe alkoholický nápoj a bol u nej zistený chýbajúci alkoholický nápoj
1.
v pozastavení dane okrem množstva alkoholického nápoja uvedeného v § 7 ods. 2 písm. c) a d),
2.
oslobodený od dane okrem množstva alkoholického nápoja pripadajúceho na výrobné straty, manipulačné straty, prepravné straty a na prirodzené úbytky, ak sú tieto množstvá technicky zdôvodnené a uznané colným úradom, pričom takto uznané straty pri alkoholickom nápoji, ktorým je lieh, nesmú byť vyššie, ako sú normy strát liehu ustanovené osobitným predpisom,15) ako aj množstva alkoholického nápoja nenávratne zničeného v dôsledku nehody, havárie, technologickej poruchy alebo vplyvom vyššej moci, ak sú tieto straty uznané colným úradom na základe úradného zistenia a potvrdenia; ak bola na alkoholický nápoj oslobodený od dane zložená zábezpeka na daň, platiteľom dane je osoba, ktorá túto zábezpeku na daň zložila,
f)
ktorá vyňala alkoholický nápoj z pozastavenia dane iným spôsobom, ako je uvedený v písmenách a) až e),
g)
ktorá vyrobila alkoholický nápoj mimo pozastavenia dane okrem získania liehu regeneráciou užívateľským podnikom podľa § 9 ods. 18, ak takto získaný lieh použije na účely oslobodené od dane v súlade s vydaným odberným poukazom,
h)
na ktorej účet bolo pri dovoze predložené colné vyhlásenie na prepustenie alkoholického nápoja do voľného obehu,4) ak na takéto prepustenie nenadväzuje pozastavenie dane,
i)
ktorej colný dlh vznikol iným spôsobom ako podľa písmena h),
j)
ktorá je uvedená v § 32 ods. 2 alebo ozbrojené sily iných štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, ktoré prijali alkoholický nápoj na použitie týmito ozbrojenými silami a ich civilnými zamestnancami v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy,19) ak na takéto prijatie nenadväzuje oslobodenie od dane podľa § 7 ods. 2 písm. f), alebo ozbrojené sily iných členských štátov, ktoré prijali alkoholický nápoj na použitie týmito ozbrojenými silami a ich civilnými zamestnancami pri obrannom úsilí v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky Európskej únie, ak na takéto prijatie nenadväzuje oslobodenie od dane podľa § 7 ods. 2 písm. g).
(2)
Platiteľom dane pri vzniku daňovej povinnosti podľa § 10 ods. 2 je osoba, ktorá
a)
nevie preukázať v súlade s týmto zákonom pôvod alebo spôsob nadobudnutia alkoholického nápoja u nej zisteného, ktorý sa u nej nachádza alebo ktorý sa u nej nachádzal, a to bez ohľadu na to, či nakladá alebo nakladala s alkoholickým nápojom ako s vlastným,
b)
dodala na použitie alebo použila alkoholický nápoj oslobodený od dane na iný ako určený účel.
zobraziť paragraf
§ 12
Zdaňovacie obdobie, daňové priznanie, splatnosť dane

(1)
Zdaňovacím obdobím je kalendárny mesiac, ak sa v odsekoch 3 a 4, § 9, 15, 19, 22, 26, 28 až 31, 49, 49a, 63, 64, 65a alebo § 66 neustanovuje inak.
(2)
Ak je platiteľom dane prevádzkovateľ daňového skladu, prevádzkovateľ daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, prevádzkovateľ tranzitného daňového skladu, prevádzkovateľ daňového skladu pre zahraničných zástupcov alebo oprávnený príjemca, ktorý v rámci podnikania opakovane prijíma alkoholický nápoj v pozastavení dane z iného členského štátu, je povinný najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť, podať colnému úradu daňové priznanie vyhotovené podľa vzoru ustanoveného všeobecne záväzným právnym predpisom, vydaným podľa osobitného predpisu26) a v rovnakej lehote zaplatiť daň. Daňové priznanie je povinný podať aj za zdaňovacie obdobie, v ktorom mu daňová povinnosť nevznikla.
(3)
Platiteľ dane neuvedený v odseku 2 je povinný podať colnému úradu daňové priznanie najneskôr do troch pracovných dní nasledujúcich po dni vzniku daňovej povinnosti a v rovnakej lehote zaplatiť daň, ak sa v odsekoch 2, 4 a 7, § 9, 15, 19, 22, 26, 28 až 31, 49, 49a, 63, 64 alebo § 66 neustanovuje inak.
(4)
Pri vzniku daňovej povinnosti podľa § 10 ods. 1 písm. h) a i) sa na splatnosť dane použijú lehoty na splatnosť colného dlhu podľa colných predpisov.
(5)
Platiteľ dane je povinný v daňovom priznaní uviesť požadované údaje a vypočítať daň pripadajúcu na množstvo alkoholického nápoja, z ktorého vznikla daňová povinnosť, alebo z ktorého sa uplatňuje vrátenie dane.
(6)
Platiteľ dane je povinný vypočítať daň sám; ak daňová povinnosť vznikne podľa § 10 ods. 1 písm. h) a i), daň vypočíta colný úrad. Daň sa zaokrúhľuje na eurocenty do 0,005 eura nadol a od 0,005 eura vrátane nahor.
(7)
Na platiteľa dane, ktorému vzniká daňová povinnosť z tichého vína alebo z tichého fermentovaného nápoja a nevzniká mu súčasne aj daňová povinnosť zo šumivého vína alebo zo šumivého fermentovaného nápoja, sa povinnosť podať daňové priznanie na toto tiché víno alebo tichý fermentovaný nápoj nevzťahuje.
(8)
Platiteľ dane, ktorého daňová povinnosť za zdaňovacie obdobie nepresiahne 5 eur, okrem platiteľa dane podľa odseku 2, nie je povinný podať daňové priznanie a zaplatiť daň; to neplatí, ak sa uplatní postup podľa odseku 4.
zobraziť paragraf
§ 14
Pozastavenie dane, daňový sklad

(1)
Pozastavenie dane sa uplatní na alkoholický nápoj, ktorý
a)
sa nachádza v daňovom sklade,
b)
sa prepravuje za podmienok uvedených v § 17 a 18,
c)
zabezpečí29) colný úrad, alebo ktorý sa stal vlastníctvom štátu podľa osobitného predpisu,18) okrem preukázateľne zdaneného alkoholického nápoja.
(2)
Daňovým skladom môže byť len podnik na výrobu alkoholického nápoja, daňový sklad, ktorým je malý samostatný liehovar, sklad alkoholického nápoja alebo daňový sklad na výrobu výživových doplnkov nachádzajúci sa na daňovom území. Daňovým skladom je aj podnik na výrobu alkoholického nápoja alebo sklad alkoholického nápoja nachádzajúci sa na území iného členského štátu, ktorého prevádzkovanie je povolené podľa právnych predpisov príslušného členského štátu.
(3)
Daňovým skladom môže byť aj časť podniku na výrobu alkoholického nápoja alebo časť skladu alkoholického nápoja okrem samostatného skladu liehu,30) ktorým nie je Správa štátnych hmotných rezerv.31)
(4)
V daňovom sklade môže byť alkoholický nápoj len v pozastavení dane.
(5)
Daňovým skladom nie je liehovarnícky závod na pestovateľské pálenie ovocia.
zobraziť paragraf
§ 39
Vedenie evidencie colným úradom a Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky

(1)
Colný úrad je povinný viesť elektronickú bázu údajov, ktorá obsahuje
a)
register prevádzkovateľov daňových skladov,
b)
register prevádzkovateľov daňových skladov, ktoré denaturujú lieh,
c)
register oprávnených príjemcov,
d)
register daňových skladov,
e)
register registrovaných odosielateľov,
f)
register prevádzkovateľov tranzitných daňových skladov,
g)
register prevádzkovateľov daňových skladov pre zahraničných zástupcov,
h)
evidenciu užívateľských podnikov,
i)
zoznam splnomocnencov pre zásielkový obchod,
j)
zoznam dovozcov spotrebiteľského balenia,
k)
zoznam prevádzkovateľov liehovarníckych závodov na pestovateľské pálenie ovocia,
l)
zoznam liehovarníckych závodov na pestovateľské pálenie ovocia,
m)
zoznam výrobných zariadení podľa podnikov na výrobu liehu,
n)
zoznam vydaných poukazov na odber kontrolných známok,
o)
evidenciu podnikov, ktoré používajú, prijímajú alebo vydávajú arómy oslobodené od dane,
p)
zoznam príjemcov (odberateľov) alkoholického nápoja, ktorým je lieh podľa § 26 ods. 1,
q)
evidenciu súkromných výrobcov destilátu,
r)
register prevádzkovateľov daňových skladov na výrobu výživových doplnkov,
s)
register schválených odosielateľov,
t)
register schválených príjemcov,
u)
evidenciu prevádzkovateľov malých samostatných pivovarov,
v)
register prevádzkovateľov daňových skladov, ktorými sú malé samostatné liehovary.
(2)
Elektronická báza údajov podľa odseku 1 obsahuje najmä
a)
identifikačné údaje prevádzkovateľa daňového skladu, adresy jeho daňových skladov, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom prevádzkovateľa daňového skladu, registračné číslo daňového skladu, dátum pridelenia a dátum zrušenia registračného čísla,
b)
identifikačné údaje oprávneného príjemcu, jeho registračné číslo, dátum pridelenia a dátum zrušenia registračného čísla,
c)
identifikačné údaje registrovaného odosielateľa, jeho registračné číslo, dátum pridelenia a dátum zrušenia registračného čísla,
d)
identifikačné údaje užívateľského podniku, číslo jeho odberného poukazu, dátum pridelenia a dátum zrušenia odberného poukazu,
e)
identifikačné údaje splnomocnenca pre zásielkový obchod,
f)
identifikačné údaje dovozcu spotrebiteľského balenia,
g)
identifikačné údaje prevádzkovateľa liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia,
h)
výrobné číslo a typ výrobného zariadenia v podniku na výrobu alkoholického nápoja, ktorým je lieh,
i)
identifikačné čísla kontrolných známok podľa odberateľov kontrolných známok, dátum ich odovzdania,
j)
obchodný názov a množstvo vyrábaného, prijímaného, spracúvaného, skladovaného a dodávaného alkoholického nápoja osobou podľa odseku 1 písm. a) až j),
k)
identifikačné údaje prevádzkovateľa tranzitného daňového skladu,
l)
identifikačné údaje prevádzkovateľa daňového skladu pre zahraničných zástupcov,
m)
identifikačné údaje osoby, ktorá používa, prijíma alebo vydáva arómy oslobodené od dane,
n)
identifikačné údaje príjemcu (odberateľa) alkoholického nápoja, ktorým je lieh podľa § 26 ods. 1,
o)
identifikačné údaje súkromného výrobcu destilátu,
p)
identifikačné údaje prevádzkovateľa daňového skladu na výrobu výživových doplnkov, jeho registračné číslo, dátum pridelenia a dátum zrušenia registračného čísla,
q)
identifikačné údaje schváleného odosielateľa, jeho registračné číslo, dátum pridelenia a dátum zrušenia registračného čísla,
r)
identifikačné údaje schváleného príjemcu, jeho registračné číslo, dátum pridelenia a dátum zrušenia registračného čísla,
s)
identifikačné údaje prevádzkovateľa malého samostatného pivovaru,
t)
identifikačné údaje prevádzkovateľa daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, jeho registračné číslo, dátum pridelenia a dátum zrušenia registračného čísla.
(3)
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej len „finančné riaditeľstvo“) alebo ním poverený colný úrad je povinný, podľa osobitného predpisu,46) viesť centrálnu elektronickú bázu údajov, ktorá obsahuje údaje uvedené v odseku 2.
(4)
Colný úrad Bratislava je povinný viesť centrálnu elektronickú bázu údajov vydaných povolení na nákup alkoholického nápoja oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov, ktorá obsahuje najmä
a)
identifikačné údaje zahraničných zástupcov,
b)
limity podľa § 32 ods. 12 až 14 vrátane zostávajúcich častí týchto limitov,
c)
dátum vydania povolenia na nákup alkoholického nápoja oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov,
d)
dátum zrušenia povolenia na nákup alkoholického nápoja oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 49b
Osobitná úprava prevádzkovania daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar

(1)
Prevádzkovateľom daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, je osoba, ktorá v rámci podnikania vyrába lieh a spĺňa tieto podmienky:
a)
ročná výroba liehu nie je väčšia ako 10 hl a.,
b)
nie je majetkovo ani personálne prepojená s inou osobou, ktorá v rámci podnikania lieh vyrába, spracúva, skladuje, prijíma alebo odosiela,
c)
nevyrába lieh na základe licencie,78)
d)
výrobné a prevádzkové priestory nie sú technologicky prepojené s výrobnými a prevádzkovými priestormi inej osoby, ktorá v rámci podnikania vyrába, spracúva, skladuje, prijíma alebo odosiela lieh,
e)
nie je prevádzkovateľom daňového skladu, ktorému bolo vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu podľa § 15, v ktorom vyrába, spracúva, skladuje, prijíma alebo odosiela lieh, alebo podľa § 15a, a ani nie je prevádzkovateľom liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia podľa § 49.
(2)
Ročnou výrobou liehu sa podľa odseku 1 písm. a) rozumie celkové množstvo liehu, ktoré bolo v danom výrobnom období vyrobené v daňovom sklade, ktorým je malý samostatný liehovar. Výrobné obdobie trvá od 1. októbra bežného roka do 30. septembra nasledujúceho roka.
(3)
Osoba, ktorá chce v pozastavení dane vyrábať lieh v daňovom sklade, ktorým je malý samostatný liehovar, musí požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar. Žiadosť musí obsahovať okrem údajov podľa osobitného predpisu84)
a)
obchodný názov a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry vyrábaného, spracúvaného, odosielaného a skladovaného liehu,
b)
predpokladaný ročný objem výroby liehu v príslušnej meracej jednotke.19a)
(4)
Prílohami k žiadosti podľa odseku 3 sú
a)
doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, ak je žiadateľom právnická osoba, ktorá nemá sídlo na daňovom území, alebo fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt na daňovom území,
b)
povolenie na výrobu liehu v malom samostatnom liehovare, vydané podľa osobitného predpisu,32)
c)
technická dokumentácia a nákres výrobného zariadenia v daňovom sklade, ktorým je malý samostatný liehovar, s vyznačením miest, na ktoré priložil uzávery colný úrad, opis výrobných a skladovacích priestorov a zariadenia na spracovanie a skladovanie liehu s pripojeným nákresom a vyznačením umiestnenia uzáver miestností, stručný opis činnosti a opis daňového skladu, spôsob zabezpečenia liehu pred neoprávneným použitím, technická dokumentácia a opis kontrolného liehového meradla podľa § 45 ods. 1 na meranie vyrobeného množstva liehu a zariadení na zisťovanie zásob liehu, teploty liehu a doklad o overení týchto zariadení alebo vyhlásenie o zhode týchto zariadení,
d)
technologický opis postupu výroby s uvedením zoznamu spracúvaných základných surovín, zoznamu výrobkov, ktoré majú byť vyrobené, vedľajších produktov, prípadne odpadu,
e)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov20a) žiadateľa alebo jeho zodpovedného zástupcu, ak je žiadateľom fyzická osoba; ak je žiadateľom právnická osoba, údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov tejto právnickej osoby, zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov, na účel preukázania splnenia podmienky podľa odseku 5 písm. f),
f)
zoznam majetkovo prepojených osôb a personálne prepojených osôb so žiadateľom.
(5)
Žiadateľ podľa odseku 3 musí spĺňať tieto podmienky:
a)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,21)
b)
zložil zábezpeku na daň spôsobom podľa § 16 ods. 1, a to vo výške dane pripadajúcej na priemerné mesačné množstvo liehu, ktoré predpokladá uviesť do daňového voľného obehu v priebehu jedného kalendárneho mesiaca,
c)
nemá nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu,
d)
nemá voči colnému úradu nedoplatky na dani osoba, ktorá je personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom, alebo osoba, ktorá bola personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom v priebehu desiatich rokov pred podaním žiadosti podľa odseku 3 a ani osoba, ktorá zanikla a ktorá by sa považovala za osobu personálne prepojenú alebo majetkovo prepojenú so žiadateľom, nemala v priebehu desiatich rokov predo dňom podania žiadosti podľa odseku 3 nedoplatky na dani, ktoré neboli do zániku tejto osoby uhradené; to sa vzťahuje aj na nedoplatky na dani, ktoré boli postúpené na tretiu osobu podľa osobitných predpisov,22)
e)
nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov,23)
f)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku, alebo iný trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzickú osobu, ktorá je členom riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov žiadateľa,
g)
nie je v likvidácii, ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz alebo povolené vyrovnanie, potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolená reštrukturalizácia.
(6)
Prítomnosť zamestnanca colného úradu podľa § 42 ods. 2 sa v daňovom sklade, ktorým je malý samostatný liehovar, nevyžaduje.
(7)
Colný úrad pred vykonaním registrácie a vydaním povolenia na prevádzkovanie daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, preverí skutočnosti a údaje podľa odsekov 1, 3 až 5, porovná skutkový stav výrobného zariadenia s technickou dokumentáciou a nákresom výrobného zariadenia predloženými v prílohe k žiadosti. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé a žiadateľ spĺňa podmienky podľa odseku 5 a § 42 ods. 1, § 43 až 45, colný úrad žiadateľa zaregistruje a vydá mu povolenie na prevádzkovanie daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, do 60 dní odo dňa podania tejto žiadosti. Colný úrad vydá osobe podľa prvej vety oprávnenie na distribúciu a pridelí jej číslo oprávnenia na distribúciu podľa § 54 ods. 2 ku dňu vydania povolenia na prevádzkovanie daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar. Na základe takto vydaného oprávnenia na distribúciu môže prevádzkovateľ daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, predávať len spotrebiteľské balenie, ktoré vyrobil.
(8)
Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, je povinný každú zmenu skutočností a údajov podľa odseku 3 písm. a) a b) a odseku 4 písm. b) a d) oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa ich vzniku a podľa odseku 4 písm. a) do 15 dní odo dňa podania návrhu na zmenu údajov príslušnému orgánu. Zmenu údajov podľa odseku 4 písm. e) je prevádzkovateľ daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, povinný oznámiť najneskôr do 15 dní odo dňa jej vzniku, ak dôjde k zmene zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov. Zmenu skutočností a údajov podľa odseku 4 písm. c) je prevádzkovateľ daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, povinný oznámiť colnému úradu najneskôr 5 pracovných dní vopred; to sa nevzťahuje na zmenu skutočností a údajov o technickej dokumentácií a opise kontrolného liehového meradla podľa § 45 ods. 1 na meranie vyrobeného množstva liehu, zariadení na zisťovanie zásob liehu, teploty liehu a na doklad o overení týchto zariadení alebo na vyhlásenie o zhode týchto zariadení, ktorých zmenu je povinný oznámiť do 15 dní odo dňa ich vzniku. Colný úrad preverí u prevádzkovateľa daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, údaje uvedené v oznámení a s prihliadnutím na rozsah a závažnosť zmien doplní pôvodné povolenie na prevádzkovanie daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, alebo vydá nové povolenie na prevádzkovanie daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar. Pri vydaní nového povolenia na prevádzkovanie daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, pre toho istého prevádzkovateľa daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, zostáva v platnosti pôvodné registračné číslo prevádzkovateľa.
(9)
Ak colný úrad povolenie na prevádzkovanie daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, nevydá, bezodkladne vráti žiadateľovi zloženú zábezpeku na daň.
(10)
Ustanovenia § 10 až 13, 17, 18, 21, 22, 42, 43, 44, 45, 51 a 53 sa použijú pre prevádzkovateľa daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, rovnako.
(11)
Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, je povinný sledovať výšku zloženej zábezpeky na daň a upraviť zloženú zábezpeku na daň
a)
pred začatím prepravy liehu v pozastavení dane, ak výška zloženej zábezpeky na daň podľa odseku 5 písm. b) nezodpovedá výške dane pripadajúcej na množstvo prepravovaného liehu,
b)
ak daň pripadajúca na množstvo liehu uvedeného do daňového voľného obehu za predchádzajúci kalendárny mesiac prevyšuje o viac ako 20 % zloženú zábezpeku na daň; prevádzkovateľ daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, je povinný zvýšiť zábezpeku na daň o sumu dane, ktorá prevyšuje zloženú zábezpeku na daň, a to v lehote do desiatich pracovných dní odo dňa vzniku tejto skutočnosti,
c)
do piatich pracovných dní odo dňa oznámenia podľa odseku 12, a to o sumu, ktorú colný úrad použil na úhradu dane.
(12)
Ak daň nie je zaplatená v lehote splatnosti ustanovenej týmto zákonom, colný úrad použije zábezpeku na daň na úhradu dane a oznámi túto skutočnosť prevádzkovateľovi daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar.
(13)
Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, môže požiadať colný úrad alebo s písomným súhlasom colného úradu banku, ktorá vystavila bankovú záruku, o zníženie zloženej zábezpeky na daň, ak zložená zábezpeka na daň je vyššia o viac ako 20 % než daň pripadajúca na množstvo liehu uvedeného do daňového voľného obehu za predchádzajúci kalendárny mesiac, za predpokladu, že tento stav trvá najmenej šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov a za predpokladu, že tento stav trvá aj v čase podania žiadosti o zníženie zloženej zábezpeky na daň a ak je žiadateľ daňovo spoľahlivý podľa § 16 ods. 14 písm. a) a c) a dodržuje podmienky podľa odseku 5 po dobu najmenej 24 kalendárnych mesiacov po sebe nasledujúcich pred podaním žiadosti o zníženie zloženej zábezpeky na daň.
(14)
Colný úrad o žiadosti podľa odseku 13 rozhodne do 15 pracovných dní odo dňa podania tejto žiadosti a príslušný rozdiel môže vrátiť s prihliadnutím na stav zásob liehu, a to do piatich pracovných dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o znížení zloženej zábezpeky na daň.
(15)
Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, môže požiadať colný úrad o upustenie od zábezpeky podľa § 16 ods. 11. Na žiadosť o upustenie od zábezpeky sa ustanovenia § 16 odseky 11 až 17 použijú rovnako.
(16)
Na lieh vyrobený prevádzkovateľom daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, sa uplatňuje znížená sadzba dane, ak odsek 17 neustanovuje inak.
(17)
Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, je povinný uplatniť základnú sadzbu dane na celkové množstvo liehu vyrobené za výrobné obdobie, ak
a)
vyrobil v daňovom sklade, ktorým je malý samostatný liehovar, viac ako 10 hl a.,
b)
nie je splnená niektorá z ďalších podmienok podľa odseku 1 písm. b) až e).
(18)
Držiteľ povolenia na prevádzkovanie daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, môže na základe povolenia na prevádzkovanie daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, lieh v tomto daňovom sklade iba vyrábať a takto vyrobený lieh spracúvať, skladovať a odosielať, a to výlučne v spotrebiteľskom balení.
(19)
Povolenie na prevádzkovanie daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, zaniká
a)
dňom podania žiadosti prevádzkovateľom daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, o výmaz z obchodného registra alebo obdobného registra alebo dňom podania žiadosti o zrušenie živnostenského oprávnenia, alebo dňom podania oznámenia o ukončení podnikania,
b)
dňom úmrtia prevádzkovateľa daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, alebo dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení prevádzkovateľa daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, za mŕtveho, ak je prevádzkovateľom daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, fyzická osoba,
c)
dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení konkurzu, o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku alebo dňom, ktorým bolo potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolené vyrovnanie,
d)
desiatym dňom odo dňa uplynutia lehoty na
1.
zvýšenie zloženej zábezpeky na daň podľa odseku 11 písm. b), ak zábezpeka na daň nebola zložená,
2.
doplnenie zábezpeky na daň podľa odseku 11 písm. c), ak zábezpeka na daň nebola doplnená,
e)
dňom odňatia povolenia na prevádzkovanie daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, colným úradom,
f)
dňom výmazu z obchodného registra alebo obdobného registra alebo dňom zrušenia živnostenského oprávnenia za podmienok ustanovených osobitnými predpismi,34) ak osoba nepodala žiadosť podľa písmena a).
(20)
Colný úrad povolenie na prevádzkovanie daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, odníme, ak
a)
prevádzkovateľ daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, vstúpi do likvidácie,
b)
prevádzkovateľ daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, prestal spĺňať niektorú z podmienok uvedených v odseku 1 písm. a) až d) a odseku 5 písm. a) až f),
c)
prevádzkovateľ daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, skladuje alebo prechováva lieh, ktorého pôvod alebo spôsob nadobudnutia v súlade s týmto zákonom nevie preukázať,
d)
prevádzkovateľ daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, požiada o odňatie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar,
e)
prevádzkovateľovi daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, bolo vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu podľa § 15 alebo sa zaregistruje ako liehovarnícky závod na pestovateľské pálenie ovocia podľa § 49.
(21)
Colný úrad môže odňať povolenie na prevádzkovanie daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, ak prevádzkovateľ daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, počas obdobia presahujúceho 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov nevyrába alebo nevydáva lieh, pričom prihliada na závažnosť dôvodov.
(22)
Pri zániku povolenia na prevádzkovanie daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar,
a)
prevádzkovateľ daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, dedič alebo súdom ustanovený správca dedičstva vykoná za účasti colného úradu inventarizáciu zásob liehu ku dňu zániku povolenia na prevádzkovanie daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, a v lehote určenej colným úradom podá daňové priznanie a v rovnakej lehote zaplatí daň,
b)
colný úrad použije zloženú zábezpeku na daň na úhradu dane a prípadný zostatok zábezpeky na daň bezodkladne vráti osobe, ktorej zaniklo povolenie na prevádzkovanie daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar,
c)
colný úrad požiada o úhradu dane príslušnú banku, ak je zabezpečením dane banková záruka,35)
d)
colný úrad zruší registračné číslo.
(23)
Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, je povinný viesť evidenciu
a)
surovín na výrobu liehu,
b)
vyrobeného alebo spracovaného liehu,
c)
liehu použitého pre vlastnú spotrebu,
d)
vydaného liehu,
e)
znehodnoteného a zničeného (zneškodneného) liehu,
f)
iných látok použitých pri výrobe liehu,
g)
stavu zásob liehu a iných látok použitých pri výrobe liehu,
h)
spotrebiteľských balení liehu.
(24)
Na vedenie evidencie podľa odseku 23 sa vzťahuje § 34 ods. 2 a 3 primerane a § 34 ods. 4 rovnako.
zobraziť paragraf
§ 55
Ničenie liehu

(1)
Lieh, ktorý colný úrad zabezpečí18) a ktorý sa dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o prepadnutí liehu stane majetkom štátu,18) je colný úrad povinný zničiť. Na postup pri ničení liehu sa primerane použije osobitný predpis.72)
(2)
Lieh preukázateľne znehodnotený a nevhodný na ďalšie spracovanie alebo lieh, ktorý nebol prevzatý pestovateľom a prevádzkovateľ liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia požiadal o jeho zničenie podľa § 49 ods. 7, alebo lieh, ktorý má v držbe osoba, ktorá ukončila svoju činnosť podľa § 9 ods. 16 alebo § 15 ods. 11 alebo § 49b ods. 22 a zásoby liehu nebolo možné dodať inej osobe, sa zničí na náklady osoby, ktorá má takýto lieh v držbe, a to
a)
oprávneným orgánom alebo na jeho podnet16) pod dozorom colného úradu,
b)
colným úradom alebo pod jeho dozorom na žiadosť tejto osoby.
(3)
Pribudlina,73) ktorá nie je použiteľná na ďalšie spracovanie ako surovina na denaturáciu liehu, môže byť na požiadanie prevádzkovateľa podniku na výrobu liehu zničená pod dohľadom colného úradu na náklady prevádzkovateľa daňového skladu, ktorý mal pribudlinu v držbe; za zničenie pribudliny podľa tohto zákona sa považuje aj jej spálenie v podniku na výrobu liehu prevádzkovateľom daňového skladu, ktorý ju mal v držbe.
zobraziť paragraf
§ 56

(1)
Osoba, ktorá je prevádzkovateľom podniku na výrobu liehu, skladu liehu, daňového skladu na výrobu výživových doplnkov, daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, užívateľského podniku, oprávneným príjemcom, prevádzkovateľom tranzitného daňového skladu, prevádzkovateľom daňového skladu pre zahraničných zástupcov, splnomocnencom pre zásielkový obchod alebo odosielateľom (dodávateľom), ktorý uskutočnil zásielkový obchod, je povinná podľa § 31 ods. 9, § 33 ods. 1, § 34 až 38 viesť evidenciu, uchovávať ju desať rokov a uzávierky tejto evidencie predkladať colnému úradu na preverenie v lehote určenej colným úradom.
(2)
Evidencia liehu sa vedie samostatne pre lieh
a)
ktorý nie je v spotrebiteľskom balení,
b)
ktorý je v spotrebiteľskom balení,
c)
sulfitový,
d)
syntetický.
(3)
Evidenciu liehu uzatvára osoba podľa odseku 1 k 30. septembru príslušného kalendárneho roka okrem osoby, ktorá je prevádzkovateľom liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia, ktorá uzatvára evidenciu do 15 dní odo dňa ukončenia výrobného obdobia.13) Prevádzkovateľ daňového skladu uzatvára evidenciu liehu týkajúcu sa liehu, ktorý spracúva stárením, a to k 30. septembru príslušného kalendárneho roka, v ktorom bol proces tohto stárenia skončený; týmto nie je dotknutá povinnosť uvedená v prvej vete.
(4)
Osoba podľa odseku 1 je povinná na základe rozhodnutia colného úradu viesť aj inú evidenciu potrebnú na správne určenie dane.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 65a
Osobitná úprava oslobodenia od dane pre súkromného výrobcu piva

(1)
Súkromným výrobcom piva sa na účely tohto zákona rozumie fyzická osoba, ktorá na daňovom území vyrába pivo a spĺňa tieto podmienky:
a)
ročná výroba piva nie je väčšia ako 10 hl; ročnou výrobou piva sa rozumie množstvo piva, ktoré bolo v danom kalendárnom roku vyrobené súkromným výrobcom piva,
b)
pivo vyrába výlučne pre vlastnú spotrebu a spotrebu jeho domácnosti12) alebo pre spotrebu jeho blízkymi osobami,6)
c)
pivo vyrobené súkromným výrobcom piva nesmie byť predmetom predaja ani iného uvádzania na trh.
(2)
Súkromný výrobca piva je povinný oznámiť colnému úradu najneskôr do 25. januára príslušného kalendárneho roka predpokladanú ročnú výrobu piva v hl a meno a priezvisko, trvalý pobyt a adresu miesta, kde bude pivo vyrábať. Ak súkromný výrobca piva začne vyrábať pivo v priebehu kalendárneho roka, je povinný oznámiť colnému úradu najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom začal pivo vyrábať, predpokladanú ročnú výrobu piva. Predpokladaná ročná výroba piva sa vypočíta ako dvanásťnásobok podielu predpokladanej výroby od jej začatia do konca roku a počtu mesiacov výroby v kalendárnom roku vrátane mesiaca, v ktorom sa začala výroba.
(3)
Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok. Ak súkromný výrobca piva vyrobí viac ako 10 hl piva za kalendárny rok, vzniká daňová povinnosť, a to z množstva piva, ktoré prevýši množstvo piva uvedené v odseku 1 písm. a). Na množstvo piva prevyšujúce množstvo uvedené v odseku 1 písm. a) sa uplatní základná sadzba dane podľa § 6 ods. 6 písm. a). Platiteľ dane je povinný pri vzniku daňovej povinnosti podať daňové priznanie colnému úradu najneskôr do 25. januára kalendárneho roka nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť, a v rovnakej lehote zaplatiť daň. Na daňové priznanie sa použije § 12 primerane.
(4)
Pivo vyrobené na daňovom území súkromným výrobcom piva je oslobodené od dane, a to najviac v množstve uvedenom v odseku 1 písm. a).
zobraziť paragraf
§ 70
Správne delikty

(1)
Správneho deliktu sa dopustí právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ak
a)
nezloží zábezpeku na daň na prepravu alkoholického nápoja v súlade s týmto zákonom,
b)
je prevádzkovateľom tranzitného daňového skladu a predá alkoholický nápoj oslobodený od dane fyzickej osobe, ktorej je povinný predať alkoholický nápoj s daňou,
c)
je prevádzkovateľom daňového skladu pre zahraničných zástupcov a predá alkoholický nápoj oslobodený od dane zahraničnému zástupcovi nad limit podľa § 32 ods. 12 až 14 alebo osobe, ktorej nebolo vydané povolenie na nákup liehu oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov,
d)
vydá alkoholický nápoj oslobodený od dane podľa § 40 ods. 1, § 60 ods. 1 alebo § 65 odberateľovi, ktorý nepredložil odberný poukaz,
e)
použije alkoholický nápoj oslobodený od dane podľa § 40 ods. 1, § 60 ods. 1 alebo § 65 na účely neuvedené v odbernom poukaze,
f)
použije alkoholický nápoj oslobodený od dane podľa § 40 ods. 1, § 60 ods. 1 alebo § 65 bez vydaného odberného poukazu, ak nejde o porušenie podľa písmena i),
g)
nevie preukázať v súlade s týmto zákonom pôvod alebo spôsob nadobudnutia alkoholického nápoja u nej zisteného, ktorý sa u nej nachádza alebo ktorý sa u nej nachádzal, a to bez ohľadu na to, či nakladá alebo nakladala s alkoholickým nápojom ako s vlastným,
h)
poruší povinnosti uvedené v § 42 ods. 2,
i)
vyrobí lieh bez povolenia na prevádzkovanie daňového skladu, alebo bez povolenia na prevádzkovanie daňového skladu na výrobu výživových doplnkov, alebo bez povolenia na prevádzkovanie daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, okrem prevádzkovateľa liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia a okrem osoby, ktorá je užívateľským podnikom podľa § 9 ods. 18,
j)
poruší povinnosti uvedené v § 47 ods. 5,
k)
vyrobí lieh v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia a nie je zaregistrovaná colným úradom podľa § 49 ods. 4,
l)
nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 49 ods. 6 písm. a) a b),
m)
uvedie nepravdivé údaje v prílohách uvedených v § 49 ods. 10 okrem údajov uvedených v žiadosti o výrobu destilátu,62)
n)
poruší povinnosť uvedenú v § 49 ods. 13,
o)
predá, ponúkne na predaj, skladuje alebo prepravuje spotrebiteľské balenie, ktoré nie je označené v súlade s týmto zákonom a všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 51 ods. 10, okrem odberateľa kontrolných známok, ak označuje spotrebiteľské balenie podľa § 51 ods. 4, 11 a 12,
p)
označí spotrebiteľské balenie falzifikátom kontrolnej známky,
q)
poruší povinnosť uvedenú v § 52 ods. 1 písm. c) alebo v § 53 ods. 13, 15 až 17,
r)
nepreukáže použitie kontrolných známok podľa tohto zákona (§ 53) okrem kontrolných známok zničených podľa § 53 ods. 19 písm. d),
s)
predá spotrebiteľské balenie bez povolenia na predaj alebo bez oprávnenia na distribúciu podľa § 54,
t)
je držiteľom povolenia alebo osobou oprávnenou na distribúciu a nakúpi spotrebiteľské balenie od inej osoby ako od osoby oprávnenej na distribúciu,
u)
je držiteľom povolenia a nevedie evidenciu podľa § 54 ods. 7 písm. b) alebo je osobou oprávnenou na distribúciu a nevedie evidenciu podľa § 54 ods. 15,
v)
nezaplatí daň v lehote splatnosti ustanovenej týmto zákonom a colný úrad použije na úhradu dane zábezpeku na daň alebo si uplatní plnenie z bankovej záruky,
w)
nepredloží colnému úradu kontrolné známky, ktoré nepoužila v lehote podľa § 53 ods. 16, ak nejde o porušenie podľa písmena r),
x)
sa zistí, že množstvo nenávratne zničených kontrolných známok vložených do technologického zariadenia slúžiaceho na nalepenie kontrolných známok na spotrebiteľské balenie presiahne
1.
0,02 % za kalendárny mesiac, ak je rozmer kontrolných známok 16 x 150 milimetrov alebo 16 x 210 milimetrov,
2.
0,1 % za kalendárny mesiac, ak je rozmer kontrolných známok 16 x 55 milimetrov alebo 16 x 90 milimetrov,
y)
nepostupovala podľa § 53 ods. 12 a neoznámila údaje podľa všeobecne záväzného právneho predpisu68) vydaného podľa § 53 ods. 12, ak nejde o porušenie podľa písmen aa) až ac),
z)
je tlačiarňou a poruší povinnosti uvedené v § 53 ods. 3 až 5,
aa)
je odberateľom kontrolných známok, ktorý postupoval podľa § 53 ods. 25, a spotrebiteľské balenie nebolo vydané z daňového skladu, prepustené do voľného obehu, predané alebo inak vydané na daňovom území inej osobe,
ab)
je odberateľom kontrolných známok, ktorý postupoval podľa § 53 ods. 25 a označil spotrebiteľské balenie kontrolnou známkou vyhotovenou v súlade s týmto zákonom a všeobecne záväzným právnym predpisom81a) vydaným podľa § 51 ods. 10, a údaj o identifikačnom čísle kontrolnej známky, ktorou je označené spotrebiteľské balenie, alebo údaj o čiarovom kóde EAN tohto spotrebiteľského balenia je iný, ako oznámil podľa všeobecne záväzného právneho predpisu68) vydaného podľa § 53 ods. 12, pričom spotrebiteľské balenie bolo vydané z daňového skladu, prepustené do voľného obehu, predané alebo inak vydané na daňovom území inej osobe,
ac)
je odberateľom kontrolných známok a správca dane zistí v daňovom voľnom obehu predaj, ponúkanie na predaj, skladovanie alebo prepravovanie spotrebiteľského balenia, ktoré označil kontrolnou známkou vyhotovenou v súlade s týmto zákonom a všeobecne záväzným právnym predpisom81a) vydaným podľa § 51 ods. 10, a údaj o identifikačnom čísle kontrolnej známky, ktorou označil spotrebiteľské balenie, alebo údaj o čiarovom kóde EAN spotrebiteľského balenia je iný, ako oznámil podľa všeobecne záväzného právneho predpisu68) vydaného podľa § 53 ods. 12; colný úrad takéto spotrebiteľské balenia zabezpečí,83a)
ad)
je prevádzkovateľom daňového skladu na výrobu výživových doplnkov a dodá maceráty a extrakty inému odberateľovi ako užívateľskému podniku na účely oslobodené od dane podľa § 40 ods. 1, § 60 ods. 1 alebo § 65,
ae)
je prevádzkovateľom daňového skladu na výrobu výživových doplnkov a použije alkoholický nápoj na výrobu iných výrobkov než na výrobu extraktov a macerátov alebo na výrobu výživových doplnkov,
af)
vyrobí pivo bez povolenia na prevádzkovanie daňového skladu alebo bez zaradenia do evidencie prevádzkovateľov malých samostatných pivovarov, okrem podniku na výrobu piva, ktorý vyrobil pivo v daňovom voľnom obehu,
ag)
nesplní oznamovaciu povinnosť v lehote podľa § 66 ods. 7 a neoznámi skutočnosti a údaje uvedené v § 66 odseku 3 písm. c), odseku 4 písm. a) a b) a odseku 5 písm. a) a b) a skutočnosť, že celkové množstvo piva vyrobené v malom samostatnom pivovare v kalendárnom roku prevýšilo 200 000 hl,
ah)
ukončí prepravu alkoholického nápoja v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 40 ods. 1, § 60 ods. 1 alebo § 65 na inom mieste než na mieste priameho dodania alebo na mieste prijatia uvedenom v elektronickom dokumente alebo sprievodnom dokumente,
ai)
ukončí prepravu alkoholického nápoja v daňovom voľnom obehu na podnikateľské účely na inom mieste než na mieste prijatia uvedenom v zjednodušenom elektronickom dokumente alebo zjednodušenom dokumente,
aj)
nesplní povinnosť podľa § 66 ods. 8,
ak)
je prevádzkovateľom daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, a lieh použije na iné účely ako účely uvedené v § 49b ods. 18.
(2)
Colný úrad uloží pokutu
a)
vo výške 20 % dane pripadajúcej na to množstvo prepravovaného alkoholického nápoja, na ktoré nebola zložená zábezpeka na daň, za správny delikt podľa odseku 1 písm. a),
b)
vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo alkoholického nápoja predaného oslobodeného od dane, ktoré malo byť predané s daňou, najmenej však 3 319 eur, za správny delikt podľa odseku 1 písm. b),
c)
vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo alkoholického nápoja oslobodeného od dane predaného nad limit podľa § 32 ods. 12 až 14 alebo osobe bez povolenia na nákup liehu oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov, najmenej však 3 319 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. c),
d)
vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo alkoholického nápoja oslobodeného od dane podľa § 40 ods. 1, § 60 ods. 1 alebo § 65 vydaného odberateľovi, ktorý nepredložil odberný poukaz, za správny delikt podľa odseku 1 písm. d), najmenej však 331 eur pri alkoholickom nápoji, ktorým je pivo alebo víno, alebo najmenej však 3 319 eur pri alkoholickom nápoji, ktorým je lieh,
e)
vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo alkoholického nápoja oslobodeného od dane podľa § 40 ods. 1, § 60 ods. 1 alebo § 65 použitého na účely neuvedené v odbernom poukaze, za správny delikt podľa odseku 1 písm. e), najmenej však 165 eur pri alkoholickom nápoji, ktorým je pivo a víno, alebo najmenej však 1 659 eur pri alkoholickom nápoji, ktorým je lieh,
f)
vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo alkoholického nápoja oslobodeného od dane podľa § 40 ods. 1, § 60 ods. 1 alebo § 65 použitého bez vydaného odberného poukazu, za správny delikt podľa odseku 1 písm. f), najmenej však 331 eur pri alkoholickom nápoji, ktorým je pivo a víno, alebo najmenej 3 319 eur pri alkoholickom nápoji, ktorým je lieh,
g)
vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo zisteného alkoholického nápoja za správny delikt podľa odseku 1 písm. g) najmenej však 331 eur, a takýto alkoholický nápoj zabezpečí,18)
h)
od 2 000 eur do 100 000 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. h) a j),
i)
vo výške dane pripadajúcej na množstvo liehu vyrobeného bez povolenia na prevádzkovanie daňového skladu, najmenej však 33 193 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. i), a takýto lieh zabezpečí,18)
j)
vo výške dane vypočítanej ako súčin základnej sadzby dane a množstva liehu vyrobeného nezaregistrovanou osobou v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia, najmenej však 3 319 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. k), a takýto lieh zabezpečí,18)
k)
do 166 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. l) a m),
l)
vo výške dane vypočítanej ako súčin základnej sadzby dane a množstva liehu ponúkaného na predaj alebo inak uvádzaného na trh, najmenej však 332 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. n),
m)
vo výške dane pripadajúcej na množstvo liehu v spotrebiteľskom balení, ktoré nie je označené v súlade s týmto zákonom, najmenej však 50 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. o) a takýto lieh v spotrebiteľskom balení zabezpečí,18)
n)
vo výške dane pripadajúcej na množstvo liehu v spotrebiteľskom balení označenom falzifikátom kontrolnej známky zvýšenú o 100 %, najmenej však 1 660 eur, za správny delikt podľa odseku 1 písm. p), a takýto lieh v spotrebiteľskom balení zabezpečí,18)
o)
od 332 eur do 1 660 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. q),
p)
od 1000 eur do 100 000 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. r),
q)
od 332 eur do 3 319 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. s) a t),
r)
od 50 eur do 1 660 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. u),
s)
vo výške 20 % z čiastky, ktorá bola použitá zo zábezpeky na daň na úhradu dane, najmenej však 100 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. v),
t)
vo výške 5,40 eura za každú kontrolnú známku, najmenej však 500 eur, za správny delikt podľa odseku 1 písm. w),
u)
4,05 eura za každú kontrolnú známku, ak je rozmer kontrolnej známky 16 x 150 milimetrov alebo 16 x 210 milimetrov, a 2,23 eura za každú kontrolnú známku, ak je rozmer kontrolných známok 16 x 55 milimetrov alebo 16 x 90 milimetrov, najmenej však 20 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. x),
v)
od 550 eur do 5 000 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. y),
w)
do 50 000 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. z),
x)
20 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. aa),
y)
od 100 eur do 300 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. ab),
z)
od 350 eur do 500 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. ac),
aa)
vo výške dane pripadajúcej na množstvo alkoholického nápoja obsiahnutého v extraktoch a macerátoch vydaných inému odberateľovi než užívateľskému podniku za správny delikt podľa odseku 1 písm. ad), najmenej však 331 eur pri alkoholickom nápoji, ktorým je pivo a víno, alebo najmenej 3 319 eur pri alkoholickom nápoji, ktorým je lieh,
ab)
vo výške 50% dane pripadajúcej na množstvo alkoholického nápoja použitého na výrobu iných výrobkov ako macerátov a extraktov a výživových doplnkov za správny delikt podľa odseku 1 písm. ae), najmenej však 331 eur pri alkoholickom nápoji, ktorým je pivo a víno, alebo najmenej 3 319 eur pri alkoholickom nápoji, ktorým je lieh,
ac)
vo výške dane vypočítanej ako súčin základnej sadzby dane a množstva piva vyrobeného bez povolenia na prevádzkovanie daňového skladu alebo bez zaradenia do evidencie prevádzkovateľov malých samostatných pivovarov, najmenej však 3 319 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. af),
ad)
do 166 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. ag),
ae)
od 100 eur do 10 000 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. ah) alebo písm. ai),
af)
do 331 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. aj),
ag)
vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo liehu použitého na iný účel ako uvedený v § 49b ods. 18 za správny delikt podľa odseku 1 písm. ak), najmenej však 2 500 eur.
(3)
Ak bola osobe uložená pokuta za správny delikt podľa odseku 1 písm. s), t) a u) a colný úrad zistí, že nebola vykonaná náprava, podá podnet na miestne príslušný živnostenský úrad na konanie podľa osobitného predpisu.82)
(4)
Víno a pivo, ktoré colný úrad zabezpečí18) a ktoré sa dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o prepadnutí vína a piva stane majetkom štátu,18) je colný úrad povinný zničiť. Na postup pri ničení vína a piva sa primerane použije osobitný predpis.72)
(5)
Pri určovaní výšky pokuty prihliadne colný úrad na závažnosť, dĺžku trvania a následky protiprávneho stavu.
(6)
Pokutu nemožno uložiť, ak uplynulo päť rokov od konca roka, v ktorom došlo k porušeniu tohto zákona.
(7)
Pokutu podľa odseku 1 písm. z) uloží Colný úrad Banská Bystrica.
zobraziť paragraf
§ 72
Spoločné ustanovenia

(1)
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.
(2)
Na správu dane sa použije osobitný predpis,83a) ak sa v § 69, § 71 ods. 6 a odsekoch 6 a 7 neustanovuje inak.
(3)
Na postup colného úradu sa pri zaradení do evidencie podľa § 9, 41, 52 a 66, pri vydávaní povolenia podľa § 29 ods. 7 a § 54 a pri ostatných činnostiach podľa § 63 vzťahujú ustanovenia o registračnom konaní podľa osobitného predpisu84) primerane.
(4)
Podrobnosti o výkone kontroly množstva vyrobeného alkoholického nápoja, ktorým je lieh, spracovaného liehu, dodávaného liehu a prijímaného liehu, o zisťovaní množstva vyrobeného liehu, zisťovaní zásob liehu, o požiadavkách na usporiadanie výrobných zariadení na výrobu liehu, technologických zariadení na spracovanie liehu, skladovanie liehu, prepravu liehu, vyskladňovanie liehu a preberanie liehu, podrobnosti o použití kontrolných liehových meradiel, spôsobe zabezpečenia kontrolných liehových meradiel a podrobnosti o spôsobe vedenia evidencie liehu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(5)
Spôsob usporiadania výrobného zariadenia, zabezpečenia výrobného zariadenia, zabezpečenia kontrolného liehového meradla podľa § 45 ods. 1 a odoberania vzoriek liehu môže byť so súhlasom finančného riaditeľstva iný, ako ustanovuje tento zákon a ako ustanoví všeobecne záväzný právny predpis vydaný podľa odseku 4, ak je to odôvodnené prevádzkovými pomermi podniku na výrobu liehu, ak tým nebude zhoršený výkon správy dane a ak je to nevyhnutné na účely zabezpečenia kontroly výroby a obehu liehu.
(6)
Proti rozhodnutiu colného úradu vydanému podľa § 9 ods. 13 a 14, § 15 ods. 9, 10 a ods. 11 písm. d), § 15a ods. 16 a 17, § 17 ods. 13, § 18 ods. 11, § 19 ods. 11, ods. 16 písm. a) a d) a ods. 17, § 20 ods. 6, § 29 ods. 9, § 31 ods. 11, § 33 ods. 3, § 41 ods. 4, § 49 ods. 14 a 15, § 49b ods. 20, 21 a 22 písm. d), § 52 ods. 7, § 54 ods. 21 a § 66 ods. 13 nemožno podať odvolanie.
(7)
Odvolanie proti rozhodnutiu colného úradu vydanému podľa § 16 ods. 12, § 16a ods. 1, § 17 ods. 3, § 18 ods. 10, § 19 ods. 18 písm. a) a d), § 22 ods. 10, § 29 ods. 4, § 31 ods. 8, § 34 ods. 5, § 49 ods. 12 a § 56 ods. 4 nemá odkladný účinok.
(8)
Žiadateľ, ktorý je už registrovaný alebo evidovaný podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov,85) a ktorý žiada o ďalšiu registráciu alebo zaradenie do evidencie podľa tohto zákona, nepredkladá colnému úradu k ďalšej žiadosti o registráciu alebo zaradenie do evidencie prílohy, ktoré už boli predložené podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov,85) a ktoré sú ku dňu podania tejto žiadosti platné, aktuálne a použiteľné na právne úkony.
(9)
Údaje podľa § 9 ods. 3 písm. g), § 15 ods. 2 písm. e), § 15a ods. 3 písm. f), § 19 ods. 3 písm. e), § 20 ods. 3 písm. b), § 26a ods. 2 písm. c), § 29 ods. 7 písm. d), § 41 ods. 1, § 49 ods. 2 písm. d), § 49b ods. 4 písm. e), § 52 ods. 1 písm. e), § 54 ods. 4 písm. b) a ods. 10 a § 76f ods. 6 písm. c) colný úrad bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore