Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 249/2011 Z. z. o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 177/2018 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 181/2022 účinný od 01.01.2023

Platnosť od: 24.05.2022
Účinnosť od: 01.01.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Cestná doprava, Dopravné prostriedky, Správne poplatky, Pozemné komunikácie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 249/2011 Z. z. o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 177/2018 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 181/2022 účinný od 01.01.2023
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 181/2022 s účinnosťou od 01.01.2023

Legislatívny proces k zákonu 181/2022

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 249/2011 Z. z. o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a o zmene ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 249/2011 Z. z. o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 1 ods. 1 písm. d) sa za slová „audítora bezpečnosti pozemnej komunikácie“ vkladajú slová „(ďalej ...

2.

V § 1 ods. 1 písm. e) sa slová „dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja“ nahrádzajú slovami „dopravy ...

3.

V § 1 odsek 2 znie:

„(2) Tento zákon sa vzťahuje na pozemné komunikácie, ktoré sú súčasťou transeurópskej cestnej siete1), ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 1 až 1b znejú:

„1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1315/2013 z 11. decembra 2013 o usmerneniach Únie ...

4.

V § 1 ods. 3 sa za slová „na cestné tunely“ vkladajú slová „podľa osobitného predpisu1c)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1c znie:

„1c) § 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 344/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných požiadavkách ...

5.

V § 2 ods. 3 sa nad slovami „osobitného predpisu“ odkaz „1)“ nahrádza odkazom „1a)“.

6.

V § 2 ods. 4 písm. d) sa slová „a technickými predpismi v dokumentácii“ nahrádzajú slovami „alebo obdobnými ...

7.

V § 3 ods. 3 sa slová „a technickými predpismi v dokumentácii“ nahrádzajú slovami „alebo obdobnými technickými ...

8.

§ 4 vrátane nadpisu znie:

„§ 4 Riadenie a kontrola bezpečnosti pozemnej komunikácie v užívaní (1) Správca pozemnej komunikácie ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 3a a 3b znejú:

„3a) § 1 ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov. ...

9.

Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 4a Cielené prehliadky, plánovanie a výkon nápravných opatrení (1) Správca pozemnej komunikácie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3c znie:

„3c) § 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov. ...

10.

V § 5 odsek 1 vrátane nadpisu pod § 5 znie:

„§ 5 Bezpečnostný audítor (1) Bezpečnostný audítor je fyzická osoba zapísaná v zozname bezpečnostných ...

11.

V § 5 ods. 2 písm. c) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a dopĺňa sa nové písmeno d), ktoré znie:

„d) cielenú prehliadku, ak spĺňa podmienky ustanovené v § 6 ods. 2 písm. b) až e).“.

12.

V § 6 ods. 9 sa slová „bezpečnostný audítor“ nahrádzajú slovami „audítor bezpečnosti pozemných komunikácií“. ...

13.

V § 12 ods. 1 písmeno c) znie:

„c) správca pozemnej komunikácie, ktorý nezabezpečí klasifikáciu bezpečnosti úsekov cestnej siete a ...

14.

V § 12 ods. 1 písm. d) sa slová „§ 4 ods. 8“ nahrádzajú slovami „§ 4 ods. 5 a 8 a § 4a ods. 6.“.

15.

Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 12a Ministerstvo Ministerstvo a) vykonáva štátnu správu v riadení bezpečnosti pozemných komunikácií, ...

16.

V § 13 sa slová „všeobecný predpis o správnom konaní.13)“ nahrádzajú slovami „správny poriadok.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 13 sa vypúšťa.

17.

V § 14 písmeno a) znie:

„a) podrobnosti riadenia bezpečnosti pozemných komunikácií, postup posudzovania vplyvu na bezpečnosť, ...

18.

Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 14a Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2022 (1) Prvá inšpekcia podľa § 4 sa vykoná ...

19.

Doterajší text prílohy sa označuje ako prvý bod a dopĺňa sa druhým bodom, ktorý znie:

„2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1936 z 23. októbra 2019, ktorou sa mení smernica ...

Čl. II

Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. 27/1984 Zb., zákona ...

1.

V § 3 ods. 4 písmeno c) znie:

„c) udeľujú sankcie, ak sa nadrozmerná doprava alebo nadmerná doprava vykonala na diaľnici alebo na ...

2.

V § 3 ods. 7, 8 a 9, § 3b ods. 4, § 7 ods. 1, § 8 ods. 1, § 11 ods. 6 a § 18 ods. 2 sa vypúšťa slovo ...

3.

V § 3d sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

„(7) Správca pozemnej komunikácie príslušný podľa odseku 5 je oprávnený zabezpečiť plnenie niektorých ...

Doterajšie odseky 7 až 12 sa označujú ako odseky 8 až 13.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2d znie:

„2d) Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

4.

V § 8 ods. 1 prvej vete sa slová „§ 8b ods. 8 a 9“ nahrádzajú slovami „§ 8b ods. 9 a 10“.

5.

V § 8 ods. 7 sa vypúšťa slovo „záväzné“.

6.

§ 8 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Organizovanie športových a kultúrnych podujatí na diaľniciach je zakázané. Vo výnimočných prípadoch ...

7.

V § 8a sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:

„(2) Prevádzkovateľ vozidla, ktoré podlieha povoleniu na zvláštne užívanie podľa odseku 1, je povinný ...

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 4 až 6.

8.

V § 8b ods. 1 písm. b) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a dopĺňa sa nové písmenom c), ktoré znie:

„c) správcovia diaľnic, ciest a miestnych ciest prostredníctvom stacionárneho elektronického zariadenia ...

9.

V 8b sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Na účely výkonu kontroly podľa odseku 1 písm. c) sú správcovia diaľnic, ciest a miestnych ciest ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 3aa a 3ab znejú:

„3aa) Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

Doterajšie odseky 2 až 11 sa označujú ako odseky 3 až 12.

10.

V § 8b ods. 7 sa vypúšťa druhá veta.

11.

V § 9 ods. 1 druhej vete sa za slová „cestnej siete2i)“ vkladá čiarka a slová „kontroly bezpečnosti ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 2j znie:

„2j) Zákon č. 249/2011 Z. z. o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých ...

12.

V § 11 ods. 1 prvej vete sa za slová „na nich mimo“ vkladajú slová „hraníc súvisle“.

13.

V § 22a písm. a) druhom bode a § 22c ods. 1 písm. a) druhom bode sa slová „cesty alebo miestnej cesty“ ...

14.

Za § 22c sa vkladajú § 22d až 22f, ktoré vrátane nadpisu nad § 22d znejú:

„Správny delikt prevádzkovateľa vozidla § 22d (1) Správneho deliktu sa dopustí ten, kto ako prevádzkovateľ ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:

„10a) § 2 ods. 30 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení ...

15.

Za § 22f sa vkladá § 22g, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 22g Blokové konanie o správnom delikte prevádzkovateľa vozidla (1) Za správny delikt prevádzkovateľa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 10b znie:

„10b) § 22 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení ...

16.

Príloha č. 1 sa dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:

„4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1936 z 23. októbra 2019, ktorou sa mení smernica ...

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej ...

1.

V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava položke 80 časti Splnomocnenie sa vypúšťajú ...

Doterajší bod 4 sa označuje ako bod 2.

2.

V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava položke 80 časti Poznámky prvom bode sa vypúšťa ...

3.

V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava položke 80 časti Poznámky druhý bod znie:

„2. Poplatníkom podľa tejto položky je prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla vykonávajúci dopravu ...

4.

V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava položke 80 časti Poznámky sa vypúšťa bod ...

Čl. IV

Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2009 ...

1.

V § 72a ods. 1 sa slová „výberu mýta41aa)“ nahrádzajú slovami „výberu mýta,41aa)“ a slová „alebo za ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 41aba až 41ad znejú:

„41aba) § 22d zákona č. 135/1961 Zb. v znení zákona č. 181/2022 Z. z. 41ac) § 22e ods. 14 zákona ...

2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 41ae znie:

„41ae) § 22g ods. 6 zákona č. 135/1961 Zb. v znení zákona č. 181/2022 Z. z. § 33 ods. 6 zákona č. 474/2013 ...

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2022 okrem č. II bodov 1, 4, 7 až 10, 14 a 15, čl. III a čl. IV, ...

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore