Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 249/2011 Z. z. o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 177/2018 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 181/2022 účinný od 01.01.2023

Platnosť od: 24.05.2022
Účinnosť od: 01.01.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správne poplatky, Cestná doprava, Dopravné prostriedky, Pozemné komunikácie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 249/2011 Z. z. o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 177/2018 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 181/2022 účinný od 01.01.2023
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 181/2022 s účinnosťou od 01.01.2023

Legislatívny proces k zákonu 181/2022

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 249/2011 Z. z. o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 177/2018 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 249/2011 Z. z. o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 177/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 1 ods. 1 písm. d) sa za slová „audítora bezpečnosti pozemnej komunikácie“ vkladajú slová „(ďalej len „bezpečnostný audítor“)“.
2.
V § 1 ods. 1 písm. e) sa slová „dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja“ nahrádzajú slovami „dopravy a výstavby“.
3.
V § 1 odsek 2 znie:

„(2)
Tento zákon sa vzťahuje na pozemné komunikácie, ktoré sú súčasťou transeurópskej cestnej siete1), diaľnice1a) a hlavné cestné ťahy1b) a pozemné komunikácie, ktoré sú budované s využitím prostriedkov Európskej únie v etape ich plánovania, výstavby a užívania, ak ďalej nie je ustanovené inak.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1 až 1b znejú:

„1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1315/2013 z 11. decembra 2013 o usmerneniach Únie pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete a o zrušení rozhodnutia č. 661/2010/EÚ (Ú. v. EÚ L 348, 20. 12. 2013) v platnom znení.

1a) § 2 ods. 5 a § 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

1b) Európska dohoda o hlavných cestách s medzinárodnou premávkou (AGR), oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 53/1994 Z. z.“.

4.
V § 1 ods. 3 sa za slová „na cestné tunely“ vkladajú slová „podľa osobitného predpisu1c)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1c znie:

„1c) § 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 344/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na tunely v cestnej sieti.“.

5.
V § 2 ods. 3 sa nad slovami „osobitného predpisu“ odkaz „1)“ nahrádza odkazom „1a)“.
6.
V § 2 ods. 4 písm. d) sa slová „a technickými predpismi v dokumentácii“ nahrádzajú slovami „alebo obdobnými technickými špecifikáciami“.
7.
V § 3 ods. 3 sa slová „a technickými predpismi v dokumentácii“ nahrádzajú slovami „alebo obdobnými technickými špecifikáciami“.
8.
§ 4 vrátane nadpisu znie:

㤠4
Riadenie a kontrola bezpečnosti pozemnej komunikácie v užívaní
(1)
Správca pozemnej komunikácie zabezpečí každých päť rokov klasifikáciu bezpečnosti cestnej siete podľa tohto zákona a zabezpečí kontrolu bezpečnosti pozemnej komunikácie a hodnotenie úsekov cestnej siete inšpekciou na mieste podľa odsekov 2 a 3 (ďalej len „inšpekcia“).

(2)
Klasifikácia bezpečnosti cestnej siete je metóda na analýzu a klasifikáciu
a)
úsekov cestnej siete s vysokým počtom nehôd úmerne k dopravnému prúdu, pričom tieto úseky sú v užívaní dlhšie ako tri roky alebo úsekov s vysokou absolútnou hustotou dopravných nehôd,

b)
úsekov cestnej siete s vysokým potenciálom na zlepšovanie bezpečnosti a znižovanie nákladov vzniknutých v dôsledku nehôd a nehodových lokalít zo štatistiky dopravnej nehodovosti evidovaných Policajným zborom,

c)
úsekov cestnej siete najmenej do troch kategórií podľa ich objektívne meranej integrovanej bezpečnosti,

d)
závažných incidentov a nehôd na úsekoch cestnej siete, ktoré majú vplyv na bezpečnosť užívateľov ciest, aby sa zabezpečila prevencia pred vznikom dopravných nehôd s následkom ťažkých alebo smrteľných zranení účastníkov nehody.

(3)
Inšpekciou sa hodnotia úseky pozemnej komunikácie vrátane ich súčastí3a) určené v rámci klasifikácie bezpečnosti cestnej siete. Hodnotenie priľahlých úsekov cestného tunela sa vykoná spolu s inšpekciou podľa osobitného predpisu.3b) Bezpečnostný audítor pri vykonávaní inšpekcie a pri hodnotení úsekov podľa druhej vety postupuje podľa vykonávacieho predpisu.

(4)
Výsledkom inšpekcie je správa o vykonanej inšpekcii spracovaná bezpečnostným audítorom, ktorej obsahom je popis zistených rizík a hodnotenia posudzovaných úsekov pozemných komunikácií a návrh nápravných opatrení na zvýšenie bezpečnosti pozemnej komunikácie a zníženie dopravnej nehodovosti na pozemnej komunikácii.

(5)
Správca pozemnej komunikácie predloží každoročne do 31. decembra ministerstvu správu o vykonanej inšpekcii za každý z hodnotených úsekov, ktorý bol v aktuálnom kalendárnom roku predmetom inšpekcie.

(6)
Správca pozemnej komunikácie zabezpečí vykonanie nápravných opatrení uvedených v správe o vykonanej inšpekcii podľa odseku 5, ak je to technicky možné a ekonomicky únosné pri zabezpečovaní riadneho výkonu správy a údržby pozemnej komunikácie v jeho správe.

(7)
Správca pozemnej komunikácie zabezpečí vykonanie nápravných opatrení najneskôr do dvoch rokov od zistenia bezpečnostných nedostatkov na základe výsledku inšpekcie podľa odseku 4. V odôvodnených prípadoch je správca pozemnej komunikácie oprávnený požiadať ministerstvo o predĺženie lehoty na vykonanie nápravných opatrení najviac o dva roky, a to aj opakovane. Proti zamietnutiu žiadosti podľa druhej vety nie je prípustný opravný prostriedok. Na postup pri posudzovaní žiadosti sa nevzťahuje správny poriadok.

(8)
Správca pozemnej komunikácie predloží každoročne do 31. januára ministerstvu správu o nápravných opatreniach vykonaných podľa odseku 7 v predchádzajúcom kalendárnom roku.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 3a a 3b znejú:

„3a) § 1 ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
§ 8 ods. 2 vyhlášky Federálneho ministerstva dopravy č. 35/1984, ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon).

3b) § 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 344/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na tunely v cestnej sieti.“.

9.
Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠4a
Cielené prehliadky, plánovanie a výkon nápravných opatrení
(1)
Správca pozemnej komunikácie zabezpečí cielené prehliadky úsekov pozemných komunikácií, ktoré boli v správe o vykonanej inšpekcii vyhodnotené ako úseky s nízkou úrovňou bezpečnosti, a na ktorých nedošlo k vykonaniu nápravných opatrení navrhnutých bezpečnostným audítorom. Cielené prehliadky je správca pozemnej komunikácie povinný zabezpečiť po uplynutí obdobia na vykonanie nápravných opatrení podľa § 4 ods. 7 na základe vypracovanej správy o vykonanej inšpekcii podľa § 4 ods. 4.

(2)
Cielenú prehliadku vykonáva skupina expertov, z ktorých aspoň jeden musí byť bezpečnostný audítor. Cielená prehliadka sa vykonáva na mieste. Predmetom cielenej prehliadky je najmä posúdenie stavebných, technických a prevádzkových vlastností pozemnej komunikácie a jej bezpečnosti, vybavenia a dopravných zariadení pozemnej komunikácie podľa osobitných predpisov3c) a analýza dopravných nehôd, ich priebehu a príčin smrteľných následkov dopravných nehôd.

(3)
Výsledkom cielenej prehliadky je správa o výsledku cielenej prehliadky spracovaná bezpečnostným audítorom, ktorá obsahuje popis zistených rizík a návrh nápravných opatrení vrátane návrhu postupnosti ich realizácie.

(4)
Správca pozemnej komunikácie zabezpečí vykonanie nápravných opatrení uvedených v správe o výsledku cielenej prehliadky. Pri vykonávaní nápravných opatrení správca pozemnej komunikácie zohľadní, ktoré úseky boli vyhodnotené ako úseky s najnižšou úrovňou bezpečnosti, technické možnosti realizácie opatrení a ekonomickú únosnosť pri zabezpečovaní riadneho výkonu správy a údržby pozemnej komunikácie v jeho správe.

(5)
Správca pozemnej komunikácie zabezpečí vykonanie nápravných opatrení najneskôr do dvoch rokov od zistenia bezpečnostných nedostatkov na základe výsledku cielenej prehliadky podľa odseku 3. V odôvodnených prípadoch je správca pozemnej komunikácie oprávnený požiadať ministerstvo o predĺženie lehoty na vykonanie nápravných opatrení najviac o dva roky, a to aj opakovane. Proti zamietnutiu žiadosti podľa druhej vety nie je prípustný opravný prostriedok. Na postup pri posudzovaní žiadosti sa nevzťahuje správny poriadok.

(6)
Správca pozemnej komunikácie každoročne do 31. januára predkladá ministerstvu správu o nápravných opatreniach vykonaných podľa odseku 5 v predchádzajúcom kalendárnom roku.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3c znie:

„3c) § 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
§ 60 a 61 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení.“.

10.
V § 5 odsek 1 vrátane nadpisu pod § 5 znie:

㤠5
Bezpečnostný audítor
(1)
Bezpečnostný audítor je fyzická osoba zapísaná v zozname bezpečnostných audítorov oprávnená na vykonávanie činnosti podľa odseku 2.“.

11.
V § 5 ods. 2 písm. c) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a dopĺňa sa nové písmeno d), ktoré znie:

„d)
cielenú prehliadku, ak spĺňa podmienky ustanovené v § 6 ods. 2 písm. b) až e).“.

12.
V § 6 ods. 9 sa slová „bezpečnostný audítor“ nahrádzajú slovami „audítor bezpečnosti pozemných komunikácií“.
13.
V § 12 ods. 1 písmeno c) znie:

„c)
správca pozemnej komunikácie, ktorý nezabezpečí klasifikáciu bezpečnosti úsekov cestnej siete a kontrolu bezpečnosti pozemnej komunikácie a vykonanie inšpekcie podľa § 4 a cielenú prehliadku podľa § 4a,“.

14.
V § 12 ods. 1 písm. d) sa slová „§ 4 ods. 8“ nahrádzajú slovami „§ 4 ods. 5 a 8 a § 4a ods. 6.“.
15.
Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠12a
Ministerstvo
Ministerstvo
a)
vykonáva štátnu správu v riadení bezpečnosti pozemných komunikácií,

b)
určuje zoznam úsekov pozemných komunikácií, na ktoré sa vzťahuje posúdenie podľa § 1 ods. 2,

c)
je oprávnené z riadne opodstatnených dôvodov spojených s intenzitou cestnej premávky a so štatistikou nehôd doplniť alebo vyňať úseky pozemných komunikácií zo zoznamu pozemných komunikácií, na ktoré sa vzťahuje posúdenie podľa § 1 ods. 2,

d)
oznamuje Európskej komisii (ďalej len „Komisia“)
1.
zoznam úsekov pozemných komunikácií, ktoré podliehajú posúdeniu podľa § 4 a následne každú zmenu tohto zoznamu,

2.
zoznam úsekov pozemných komunikácií vyňatých z posúdenia podľa § 4 a následne každú zmenu tohto zoznamu.

e)
vypracúva, schvaľuje a aktualizuje akčný plán, ktorého cieľom je najmä sledovať výkon nápravných opatrení s prihliadnutím na riziko.“.

16.
V § 13 sa slová „všeobecný predpis o správnom konaní.13)“ nahrádzajú slovami „správny poriadok.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 13 sa vypúšťa.

17.
V § 14 písmeno a) znie:

„a)
podrobnosti riadenia bezpečnosti pozemných komunikácií, postup posudzovania vplyvu na bezpečnosť, prvky posudzovania vplyvu na bezpečnosť, prvky bezpečnostného auditu, postup klasifikácie bezpečnosti cestnej siete, klasifikáciu bezpečnostných deficitov pozemnej komunikácie, postup vykonávania inšpekcie, prvky cielenej prehliadky pozemnej komunikácie, súbor nápravných opatrení na zvýšenie bezpečnosti a zníženie dopravnej nehodovosti na pozemnej komunikácii, náležitosti a obsah správy o posudzovaní vplyvu, správy o bezpečnostnom audite, správy o vykonanej inšpekcii a správy o výsledku cielenej prehliadky pozemnej komunikácie.“.

18.
Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠14a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2022
(1)
Prvá inšpekcia podľa § 4 sa vykoná do 31. decembra 2023.

(2)
Prvá správa o vykonanej inšpekcii podľa § 4 ods. 5 sa predloží do 31. decembra 2023.

(3)
Prvá správa o nápravných opatreniach podľa § 4 ods. 8 sa predloží do 31. januára 2024.

(4)
Ministerstvo predloží prvýkrát správu o klasifikácii bezpečnosti cestnej siete Komisii do 31. októbra 2025 a následne každých päť rokov.

(5)
Povinnosť podľa § 4a ods. 1 sa prvýkrát vykoná v kalendárnom roku 2024.

(6)
Inšpekcie začaté do 30. júna 2022 sa dokončia do 31. decembra 2023 podľa predpisov účinných do 30. júna 2022.“.

19.
Doterajší text prílohy sa označuje ako prvý bod a dopĺňa sa druhým bodom, ktorý znie:

„2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1936 z 23. októbra 2019, ktorou sa mení smernica 2008/96/ES o riadení bezpečnosti cestnej infraštruktúry (Ú. v. EÚ L 305, 26. 11. 2019).“.

Čl. II

Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. 27/1984 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z., zákona č. 58/1997 Z. z., zákona č. 395/1998 Z. z., zákona č. 343/1999 Z. z., zákona č. 388/2000 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 439/2001 Z. z., zákona č. 524/2003 Z. z., zákona č. 534/2003 Z. z., zákona č. 639/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 25/2007 Z. z., zákona č. 275/2007 Z. z., zákona č. 664/2007 Z. z., zákona č. 86/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 60/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z., zákona č. 317/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 368/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 488/2013 Z. z., zákona č. 293/2014 Z. z., zákona č. 282/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 9/2019 Z. z., zákona č. 149/2019 Z. z., zákona č. 393/2019 Z. z., zákona č. 147/2021 Z. z. a zákona č. 149/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 3 ods. 4 písmeno c) znie:

„c)
udeľujú sankcie, ak sa nadrozmerná doprava alebo nadmerná doprava vykonala na diaľnici alebo na ceste bez povolenia.“.

2.
V § 3 ods. 7, 8 a 9, § 3b ods. 4, § 7 ods. 1, § 8 ods. 1, § 11 ods. 6 a § 18 ods. 2 sa vypúšťa slovo „záväzného“.
3.
V § 3d sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

„(7)
Správca pozemnej komunikácie príslušný podľa odseku 5 je oprávnený zabezpečiť plnenie niektorých činností spojených so správou pozemných komunikácií prostredníctvom tretej osoby, a to na základe zmluvy.2d)“.

Doterajšie odseky 7 až 12 sa označujú ako odseky 8 až 13.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2d znie:

„2d) Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.“.

4.
V § 8 ods. 1 prvej vete sa slová „§ 8b ods. 8 a 9“ nahrádzajú slovami „§ 8b ods. 9 a 10“.
5.
V § 8 ods. 7 sa vypúšťa slovo „záväzné“.
6.
§ 8 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8)
Organizovanie športových a kultúrnych podujatí na diaľniciach je zakázané. Vo výnimočných prípadoch ich cestný správny orgán môže povoliť.“.

7.
V § 8a sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:

„(2)
Prevádzkovateľ vozidla, ktoré podlieha povoleniu na zvláštne užívanie podľa odseku 1, je povinný zabezpečiť, aby vykonávaná nadmerná doprava a nadrozmerná doprava bola povolená podľa § 8. Prevádzkovateľom vozidla je na účely tohto zákona prevádzkovateľ vozidla alebo prevádzkovateľ jazdnej súpravy, ktorý je zapísaný v osvedčení o evidencii motorového vozidla časť I a časť II ako držiteľ osvedčenia alebo takáto osoba zapísaná v osvedčení o evidencii motorového vozidla vydanom v cudzine.

(3)
Vodič vozidla je pri vykonávaní nadmernej dopravy a nadrozmernej dopravy povinný preukázať sa orgánu Policajného zboru pri kontrole povolením na zvláštne užívanie podľa § 8.“.

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 4 až 6.

8.
V § 8b ods. 1 písm. b) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a dopĺňa sa nové písmenom c), ktoré znie:

„c)
správcovia diaľnic, ciest a miestnych ciest prostredníctvom stacionárneho elektronického zariadenia pre vysokorýchlostne váženie, ktoré je určeným meradlom, a to bez zastavenia vozidla a jazdnej súpravy aj bez súčinnosti orgánov Policajného zboru.“.

9.
V 8b sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2)
Na účely výkonu kontroly podľa odseku 1 písm. c) sú správcovia diaľnic, ciest a miestnych ciest oprávnení
a)
získavať a zaznamenávať údaje o evidenčnom čísle vozidla a jazdnej súpravy, type vozidla a jazdnej súpravy a spracúvať podľa osobitného predpisu3aa) údaje o prevádzkovateľovi vozidla podľa osobitného predpisu,3ab) a poskytovať ich okresným úradom v sídle kraja na účel konania o správnom delikte prevádzkovateľa vozidla podľa § 22d,

b)
zabezpečovať dôkazy o nesplnení povinnosti podľa § 8a ods. 2 a poskytovať ich okresným úradom v sídle kraja na účel konania o správnom delikte prevádzkovateľa vozidla podľa § 22d.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 3aa a 3ab znejú:

„3aa) Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3ab) § 111 ods. 2 a § 113 ods. 1 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

Doterajšie odseky 2 až 11 sa označujú ako odseky 3 až 12.

10.
V § 8b ods. 7 sa vypúšťa druhá veta.
11.
V § 9 ods. 1 druhej vete sa za slová „cestnej siete2i)“ vkladá čiarka a slová „kontroly bezpečnosti pozemných komunikácií podľa osobitného predpisu2j)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2j znie:

„2j) Zákon č. 249/2011 Z. z. o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

12.
V § 11 ods. 1 prvej vete sa za slová „na nich mimo“ vkladajú slová „hraníc súvisle“.
13.
V § 22a písm. a) druhom bode a § 22c ods. 1 písm. a) druhom bode sa slová „cesty alebo miestnej cesty“ nahrádzajú slovami „cesty, miestnej cesty alebo verejnej účelovej cesty“.
14.
Za § 22c sa vkladajú § 22d až 22f, ktoré vrátane nadpisu nad § 22d znejú:

„Správny delikt prevádzkovateľa vozidla
§ 22d
(1)
Správneho deliktu sa dopustí ten, kto ako prevádzkovateľ vozidla poruší povinnosť podľa § 8a ods. 2.

(2)
Za správny delikt podľa odseku 1 sa uloží pokuta vo výške
a)
375 eur, ak ide o prekročenie najväčšej povolenej celkovej hmotnosti nad 3 % do 10 % vrátane,

b)
750 eur, ak ide o prekročenie najväčšej povolenej celkovej hmotnosti nad 10 % do 20 % vrátane,

c)
1 500 eur, ak ide o prekročenie najväčšej povolenej celkovej hmotnosti nad 20 % do 30 % vrátane,

d)
3 000 eur, ak ide o prekročenie najväčšej povolenej celkovej hmotnosti nad 30 %,

e)
300 eur, ak ide o prekročenie najväčšej povolenej hmotnosti pripadajúcej na nápravu nad 3 % do 10 % vrátane,

f)
600 eur, ak ide o prekročenie najväčšej povolenej hmotnosti pripadajúcej na nápravu nad 10 % do 20 % vrátane,

g)
1 200 eur, ak ide o prekročenie najväčšej povolenej hmotnosti pripadajúcej na nápravu nad 20 % do 30 % vrátane,

h)
2 400 eur, ak ide o prekročenie najväčšej povolenej hmotnosti pripadajúcej na nápravu nad 30 %,

i)
180 eur, ak ide o prekročenie najväčšej povolenej šírky, ak celková šírka vrátane nákladu je do 3,50 m vrátane, najväčšej povolenej výšky, ak celková výška vrátane nákladu je do 4,70 m vrátane alebo najväčšej povolenej dĺžky, ak celková dĺžka vrátane nákladu je do 23,00 m vrátane,

j)
1 500 eur, ak ide o prekročenie najväčšej povolenej šírky ak celková šírka vrátane nákladu je nad 3,50 m, najväčšej povolenej výšky ak celková výška vrátane nákladu je nad 4,70 m alebo najväčšej povolenej dĺžky ak celková dĺžka vrátane nákladu je nad 23,00 metrov.

(3)
Ak dôjde k prekročeniu najväčšej povolenej celkovej hmotnosti a zároveň k prekročeniu najväčšej povolenej hmotnosti pripadajúcej na nápravu, výška pokuty sa určí ako súčet hodnôt podľa odseku 2. Ak dôjde k prekročeniu najväčšej povolenej celkovej hmotnosti, k prekročeniu najväčšej povolenej hmotnosti pripadajúcej na nápravu a zároveň k prekročeniu najväčšej povolenej šírky, najväčšej povolenej výšky alebo najväčšej povolenej dĺžky, výška pokuty sa určí ako súčet hodnôt podľa odseku 2.

(4)
Pri určení výšky pokuty podľa odsekov 2 a 3 za prekročenie najväčšej povolenej hmotnosti pripadajúcej na nápravu sa každá náprava posudzuje samostatne so zohľadnením dvojnáprav a trojnáprav a výška pokuty sa určí len za najviac prekročenú hmotnosť pripadajúcu na nápravu, dvojnápravu alebo trojnápravu.

(5)
Pri špeciálnych prívesoch a návesoch, ktoré majú viac ako tri nápravy, sa každá náprava posudzuje ako jednotlivá náprava s prípustným zaťažením 9,5 t. Dvojnápravy a trojnápravy sa v tomto prípade nezohľadňujú.

(6)
Prekročenie najväčšej povolenej celkovej hmotnosti sa posudzuje pri motorovom vozidle, pri jazdnej súprave, ako aj pri jednotlivom vozidle v súprave okrem návesovej súpravy. Pokuta sa určí z tých celkových hmotností, z ktorých je vyššia sadzba.

(7)
Pri nadmernej doprave sa celková hmotnosť jazdnej súpravy určí ako súčet celkových hmotností jednotlivých motorových vozidiel a prípojných vozidiel.

(8)
Za základ výpočtu pokuty za nadrozmernú dopravu sa považuje najväčší povolený rozmer vozidla alebo jazdnej súpravy vrátane nákladu, ktorý prekračuje najväčšiu povolenú šírku, výšku alebo dĺžku a z ktorého vychádza vyššia sadzba podľa § 22d ods. 2 písm. i) a j).

(9)
Do dĺžky jazdnej súpravy a celkovej hmotnosti jazdnej súpravy sa započítavajú aj motorové vozidlá určené na tlačenie jazdnej súpravy a ostatné pomocné motorové vozidlá zapojené v jazdnej súprave.

§ 22e
(1)
Ak okresný úrad v sídle kraja zistí spáchanie správneho deliktu podľa § 22d ods. 1 a nie je dôvod na odloženie veci podľa § 22f ods. 1, bezodkladne bez ďalšieho konania vydá rozkaz o uložení pokuty vo výške podľa § 22d ods. 2 až 9. Správny delikt prevádzkovateľa vozidla podľa § 22d ods. 1 možno prejednať a uložiť zaň pokutu v rozkaznom konaní len vtedy, ak dôkaz o jeho spáchaní je získaný a zaznamenaný technickým zariadením, ktoré využívajú správcovia diaľnic, ciest a miestnych ciest.

(2)
Za viac správnych deliktov podľa § 22d ods. 1 toho istého prevádzkovateľa vozidla spáchaných v priebehu jedného kalendárneho dňa tým istým vozidlom alebo tou istou jazdnou súpravou sa v jednom samostatnom rozkaznom konaní uloží len jedna pokuta podľa § 22d ods. 2 podľa ustanovenia vzťahujúceho sa na správny delikt najprísnejšie postihnuteľný. Viaceré samostatné konania vedené podľa prvej vety nie je možné spojiť do jedného konania.

(3)
O viacerých správnych deliktoch podľa § 22d ods. 1 toho istého prevádzkovateľa vozidla spáchaných v priebehu jedného kalendárneho dňa rôznymi vozidlami alebo rôznymi jazdnými súpravami sa rozhodne a pokuta sa uloží osobitne vo viacerých samostatných konaniach vedených podľa vozidla alebo jazdnej súpravy, ktorými bol správny delikt spáchaný. Samostatné konania o všetkých správnych deliktoch toho istého prevádzkovateľa vozidla podľa § 22d ods. 1 spáchaných viacerými vozidlami alebo viacerými jazdnými súpravami nie je možné spojiť do jedného konania ani o takýchto správnych deliktoch rozhodnúť jedným rozhodnutím.

(4)
Správne delikty podľa § 22d ods. 1 prejednáva okresný úrad v sídle kraja, v ktorého obvode má prevádzkovateľ vozidla sídlo, ak ide o právnickú osobu, miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, alebo bydlisko, ak ide o fyzickú osobu. Ak je prevádzkovateľom vozidla osoba s bydliskom, miestom podnikania alebo so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, miestne príslušným na konanie o správnom delikte podľa § 22d ods. 1 je okresný úrad v sídle kraja, v ktorého obvode došlo k prvému zisteniu porušenia povinnosti podľa § 8a ods. 2.

(5)
Rozkaz podľa odseku 1 má rovnaké náležitosti ako rozhodnutie. Spolu s rozkazom sa prevádzkovateľovi vozidla zašle aj dôkaz o porušení povinnosti podľa § 8a ods. 2 a záznam o kontrole. Rozkaz nemožno doručiť verejnou vyhláškou.

(6)
Prevádzkovateľ vozidla môže proti rozkazu podať do 15 dní odo dňa jeho doručenia odpor okresnému úradu v sídle kraja, ktorý rozkaz vydal. Odpor proti rozkazu sa musí odôvodniť. V odôvodnení uvedie prevádzkovateľ vozidla rozhodujúce skutočnosti, o ktoré opiera svoju obranu proti výroku uvedenému v rozkaze, a zároveň označí dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. K odporu pripojí listinné dôkazy, ktorých sa dovoláva. O tomto musí byť prevádzkovateľ vozidla v rozkaze poučený. Ustanovenie § 19 ods. 3 všeobecného predpisu o správnom konaní1) sa nepoužije.

(7)
Okresný úrad v sídle kraja odmietne odpor, ak
a)
neobsahuje predpísané náležitosti podľa odseku 6 a podľa všeobecného predpisu o správnom konaní,1)

b)
bola pokuta už uhradená,

c)
obsahuje výlučne uvedenie vodiča, ktorý v čase porušenia povinnosti viedol vozidlo, uvedenie nakladajúcej organizácie10a) alebo uvedenie inej osoby ako osoby zodpovednej za porušenie povinnosti.

(8)
Okresný úrad v sídle kraja vydá rozhodnutie o odmietnutí odporu, proti ktorému nie je prípustné odvolanie. Rozkaz nadobúda právoplatnosť márnym uplynutím lehoty na podanie odporu alebo dňom právoplatnosti rozhodnutia o odmietnutí odporu.

(9)
Včas podaným odporom, ktorý nebol odmietnutý podľa odseku 7, sa rozkaz zrušuje a okresný úrad v sídle kraja pokračuje v konaní o správnom delikte prevádzkovateľa vozidla, ak v odseku 10 nie je ustanovené inak.

(10)
Ak po podaní odporu okresný úrad v sídle kraja zistí dôvody podľa § 22f ods. 1, konanie zastaví. Proti rozhodnutiu o zastavení konania nie je prípustné odvolanie.

(11)
Prevádzkovateľovi vozidla, ktorému je po podaní odporu podľa odseku 9 uložená pokuta za správny delikt podľa § 22d ods. 1, okresný úrad v sídle kraja uloží povinnosť uhradiť štátu trovy spojené s prejednaním správneho deliktu vo výške 30 eur. Úhrada trov konania je príjmom štátneho rozpočtu. Trovy konania sú splatné v lehote splatnosti uloženej pokuty.

(12)
O odvolaní proti rozhodnutiu okresného úradu v sídle kraja o správnom delikte podľa odseku 1 vydanému v prvom stupni rozhoduje osobitný organizačný útvar okresného úradu v sídle kraja.

(13)
Pokutu možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.

(14)
Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa, keď rozhodnutie o jej uložení nadobudlo právoplatnosť. Ak do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia budú na platobný účet uvedený v rozhodnutí pripísané dve tretiny z uloženej výšky pokuty, pokuta sa považuje za uhradenú v plnej výške.

(15)
Pokuty uložené za správne delikty sú príjmom štátneho rozpočtu.

§ 22f
(1)
Okresný úrad v sídle kraja vec odloží, ak
a)
nemožno zistiť prevádzkovateľa vozidla alebo osoba prevádzkovateľa vozidla bola nesprávne určená,

b)
bolo nesprávne alebo neúplne vyhodnotené porušenie povinnosti podľa § 8a ods. 2,

c)
zodpovednosť za porušenie povinnosti podľa § 8a ods. 2 zanikla,

d)
bolo v čase porušenia povinnosti podľa § 8a ods. 2 vozidlo alebo jazdná súprava odcudzené alebo bola odcudzená tabuľka s evidenčným číslom vozidla.

(2)
Rozhodnutie o odložení veci podľa odseku 1 sa nevydáva a o odložení veci sa prevádzkovateľ vozidla neupovedomuje.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:

„10a) § 2 ods. 30 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 364/2019 Z. z.“.

15.
Za § 22f sa vkladá § 22g, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠22g
Blokové konanie o správnom delikte prevádzkovateľa vozidla
(1)
Za správny delikt prevádzkovateľa vozidla podľa § 22d ods. 1 môže príslušník Policajného zboru uložiť pokutu v blokovom konaní, ak pri vykonávaní dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky zistí, že vozidlom bola v minulosti porušená povinnosť podľa § 8a ods. 2 a nebolo v tom čase možné zistiť údaje o vozidle a jeho prevádzkovateľovi a prevádzkovateľ vozidla alebo vodič je ochotný pokutu zaplatiť.

(2)
V blokovom konaní podľa odseku 1 sa ukladá pokuta vo výške dvoch tretín pokuty podľa § 22d ods. 2 až 9 a § 22e ods. 2 a 3.

(3)
Proti blokovému konaniu podľa odseku 1 sa nemožno odvolať, nemožno ho obnoviť ani preskúmať mimo odvolacieho konania.

(4)
Bloky na ukladanie pokút vydáva Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Do bloku na ukladanie pokút sa zapisujú údaje o
a)
vozidle a jeho prevádzkovateľovi,

b)
osobe preberajúcej blok na pokutu,

c)
skutku,

d)
výške uloženej pokuty.

(5)
Ak nemôže prevádzkovateľ vozidla alebo vodič zaplatiť pokutu na mieste, vydá sa mu blok na pokutu na mieste nezaplatenú s údajmi podľa odseku 4 a s poučením o spôsobe zaplatenia pokuty, lehote jej zaplatenia a následkoch nezaplatenia pokuty. Prevzatie tohto bloku prevádzkovateľ vozidla alebo vodič potvrdí svojím podpisom.

(6)
Ak správny delikt prevádzkovateľa vozidla nemožno prejednať v blokovom konaní, príslušník Policajného zboru je oprávnený uložiť prevádzkovateľovi vozidla alebo vodičovi povinnosť zložiť peňažnú záruku vo výške pokuty podľa § 22d ods. 2 až 9 a § 22e ods. 2 a 3; to neplatí, ak po porušení povinnosti prevádzkovateľa vozidla podľa § 8a ods. 2 došlo preukázateľne k zmene prevádzkovateľa vozidla. Príslušník Policajného zboru prevádzkovateľovi vozidla alebo vodičovi o zložení peňažnej záruky vydá potvrdenie, ktoré obsahuje dôvod uloženia povinnosti zložiť peňažnú záruku, jej výšku a údaje o účte vedenom v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na ktorý sa peňažná záruka vráti.

(7)
Peňažná záruka prepadne v prospech štátu, ak
a)
vodič nepredloží príslušníkovi Policajného zboru hodnoverný doklad s údajmi o prevádzkovateľovi vozidla a vozidle,

b)
nebolo možné začať konanie o správnom delikte prevádzkovateľa vozidla z iného dôvodu, ako je uvedené v § 22f ods. 1,

c)
pokuta v súvislosti s porušením povinnosti podľa § 8a ods. 2 nebola uložená z iného dôvodu, ako je uvedené v § 22f ods. 1, alebo

d)
pokuta uložená v súvislosti s porušením povinnosti podľa § 8a ods. 2 nebola uhradená do troch mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená.

(8)
Príslušník Policajného zboru, ktorému vodič predloží doklad podľa odseku 7 písm. a), tieto údaje bezodkladne zašle orgánu príslušnému na konanie o správnom delikte prevádzkovateľa vozidla.

(9)
Prepadnutím peňažnej záruky podľa odseku 7 písm. d) sa pokuta uložená prevádzkovateľovi vozidla považuje za uhradenú.

(10)
Peňažná záruka, ktorá neprepadne v prospech štátu, sa bezodkladne vráti.

(11)
Prijaté peňažné záruky sa sústreďujú na samostatnom účte,10b) z ktorého sa aj realizuje ich vrátenie alebo prepadnutie.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 10b znie:

„10b) § 22 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

16.
Príloha č. 1 sa dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:

„4.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1936 z 23. októbra 2019, ktorou sa mení smernica 2008/96/ES o riadení bezpečnosti cestnej infraštruktúry (Ú. v. EÚ L 305, 26. 11. 2019).“.

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z. , zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z. , zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 468/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z. , zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 39/2011 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 200/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 256/2011 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 404/2011 Z. z., zákona č. 405/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 519/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 49/2012 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 336/2012 Z. z., zákona č. 339/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 439/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 8/2013 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 40/2013 Z. z., zákona č. 72/2013 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 122/2013 Z. z., zákona č. 154/2013 Z. z., zákona č. 213/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 319/2013 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 387/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z., zákona č. 506/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 84/2014 Z. z., zákona č. 152/2014 Z. z., zákona č. 162/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 262/2014 Z. z., zákona č. 293/2014 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 40/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 120/2015 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 129/2015 Z. z., zákona č. 247/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 262/2015 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 403/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 272/2016 Z. z., zákona č. 342/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona č. 51/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 242/2017 Z. z., zákona č. 276/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 293/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 17/2018 Z. z., zákona č. 18/2018 Z. z. zákona č. 49/2018 Z. z., zákona č. 52/2018 Z. z., zákona č. 56/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 108/2018 Z. z., zákona č. 110/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 157/2018 Z. z., zákona č. 212/2018 Z. z., zákona č. 215/2018 Z. z., zákona č. 284/2018 Z. z., zákona č. 312/2018 Z. z., zákona č. 346/2018 Z. z., zákona č. 9/2019 Z. z., zákona č. 30/2019 Z. z., zákona č. 150/2019 Z. z. zákona č. 156/2019 Z. z., zákona č. 158/2019 Z. z., zákona č. 211/2019 Z. z., zákona č. 213/2019 Z. z., zákona č. 216/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 234/2019 Z. z., zákona č. 356/2019 Z. z., zákona č. 364/2019 Z. z., zákona č. 383/2019 Z. z., zákona č. 386/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 395/2019 Z. z., zákona č. 460/2019 Z. z., zákona č. 165/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 310/2020 Z. z., zákona č. 128/2021 Z. z., zákona č. 149/2021 Z. z., zákona č. 259/2021 Z. z., zákona č. 287/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 372/2021 Z. z., zákona č. 378/2021 Z. z., zákona č. 395/2021 Z. z., zákona č. 402/2021 Z. z., zákona č. 404/2021 Z. z., zákona č. 455/2021 Z. z., zákona č. 490/2021 Z. z., zákona č. 500/2021 Z. z., zákona č. 532/2021 Z. z., zákona č. 540/2021 Z. z., zákona č. 111/2022 Z. z., zákona č. 114/2022 Z. z., zákona č. 122/2022 Z. z. a zákona č. 180/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava položke 80 časti Splnomocnenie sa vypúšťajú body 2 až 3b.

Doterajší bod 4 sa označuje ako bod 2.

2.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava položke 80 časti Poznámky prvom bode sa vypúšťa druhá veta.
3.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava položke 80 časti Poznámky druhý bod znie:

„2.
Poplatníkom podľa tejto položky je prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla vykonávajúci dopravu vozidlom alebo jazdnou súpravou, ktoré prekračujú najväčšie povolené rozmery alebo najväčšie povolené hmotnosti. Prevádzkovateľom vozidla je prevádzkovateľ vozidla alebo prevádzkovateľ jazdnej súpravy, ktorý je zapísaný v osvedčení o evidencii motorového vozidla časť I a časť II ako držiteľ osvedčenia alebo takáto osoba zapísaná v osvedčení o evidencii motorového vozidla vydanom v cudzine.“.

4.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava položke 80 časti Poznámky sa vypúšťa bod 14.

Čl. IV

Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 199/2009 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z., zákona č. 313/2011 Z. z., zákona č. 68/2012 Z. z., zákona č. 317/2012 Z. z., zákona č. 357/2012 Z. z., zákona č. 42/2013 Z. z., zákona č. 98/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 213/2013 Z. z., zákona č. 290/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z., zákona č. 488/2013 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 430/2015 Z. z., zákona č. 311/2016 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona č. 393/2019 Z. z., zákona č. 73/2020 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z., zákona č. 128/2021 Z. z., 145/2021 Z. z., zákona č. 146/2021 Z. z., zákona č. 148/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 404/2021 Z. z., zákona č. 406/2021 Z. z., zákona č. 455/2021 Z. z., zákona č. 508/2021 Z. z., zákona č. 98/2022 Z. z. a zákona č. 179/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 72a ods. 1 sa slová „výberu mýta41aa)“ nahrádzajú slovami „výberu mýta,41aa)“ a slová „alebo za správny delikt prevádzkovateľa vozidla na úseku úhrady diaľničnej známky41ab)“ sa nahrádzajú slovami „za správny delikt prevádzkovateľa vozidla na úseku úhrady diaľničnej známky41ab) alebo za správny delikt prevádzkovateľa vozidla na úseku nadmernej dopravy a nadrozmernej dopravy41aba)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 41aba až 41ad znejú:

„41aba) § 22d zákona č. 135/1961 Zb. v znení zákona č. 181/2022 Z. z.

41ac) § 22e ods. 14 zákona č. 135/1961 Zb. v znení zákona č. 181/2022 Z. z.
§ 29 ods. 9 zákona č. 474/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 11 ods. 7 zákona č. 488/2013 Z. z. v znení zákona č. 106/2018 Z. z.

41ad) § 22g ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. v znení zákona č. 181/2022 Z. z.
§ 33 ods. 1 zákona č. 474/2013 Z. z. v znení zákona č. 393/2019 Z. z.
§ 15 ods. 1 zákona č. 488/2013 Z. z. v znení zákona č. 393/2019 Z. z.“.

2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 41ae znie:

„41ae) § 22g ods. 6 zákona č. 135/1961 Zb. v znení zákona č. 181/2022 Z. z.
§ 33 ods. 6 zákona č. 474/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 15 ods. 6 zákona č. 488/2013 Z. z. v znení zákona č. 393/2019 Z. z.“.

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2022 okrem č. II bodov 1, 4, 7 až 10, 14 a 15, čl. III a čl. IV, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2023.

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore