Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov 456/2022 účinný od 15.01.2023 do 31.03.2023

Platnosť od: 20.12.2022
Účinnosť od: 15.01.2023
Účinnosť do: 31.03.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Zdravotná a liečebná starostlivosť
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov 456/2022 účinný od 15.01.2023 do 31.03.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 456/2022 s účinnosťou od 15.01.2023

Legislatívny proces k zákonu 456/2022

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Lukáša KYSELICU, Jany MAJOROVEJ GARSTKOVEJ, Richarda NEMCA, Márie ŠOFRANKO a Miloša SVRČEKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov

K predpisu 456/2022, dátum vydania: 20.12.2022

A. Všeobecná časť

Cieľom návrhu je najmä zrýchliť a zefektívniť záchrannú činnosť vykonávanú Horskou záchrannou službou zavedením oprávnenia využívať prevádzkové a lokalizačné údaje GSM zariadenia osoby v tiesni, ktorá je nezvestná. Návrhom zákona sa tiež znížiť počet horských oblastí a majú sa tiež zabezpečiť lepšie podmienky pre zabezpečenie materiálno-technického vybavenia príslušníkov Horskej záchrannej služby.

Súčasná právna úprava neumožňuje Horskej záchrannej službe využívať údaje, ktoré je možné získať z mobilného GSM zariadenia osoby v tiesni a ďalších technických zariadení na presnú lokalizáciu GSM zariadenia.

Prevádzkové a lokalizačné údaje, ktorými disponujú právnické a fyzické osoby prevádzkujúce elektronické komunikačné siete alebo poskytujúce elektronické komunikačné služby podľa súčasnej právnej úpravy oprávnenie zisťovať Policajný zbor pri pátraní po nezvestnej osobe. Návrhom zákona sa zaviesť zákonné oprávnenie Horskej záchrannej služby využívať takto získané údaje.

Využitie týchto údajov je predpokladom pre rýchlu lokalizáciu osoby v tiesni, a to aj v členitom teréne bez pokrytia mobilnou telefónnou sieťou. Vzhľadom na skutočnosť, že o úspešnosti mnohých záchranných a pátracích akcií môžu rozhodovať minúty (napr. pri osobách zasypaných lavínou), umožnenie využívania modernej techniky Horskou záchrannou službou je nevyhnutné.

Znížením počtu horských oblastí sa zefektívni výkon horskej záchrannej činnosti, a to najmä vzhľadom na mieru úrazovosti a počtu turistov v jednotlivých horských oblastiach.

Naplnením sledovaných cieľov návrh zákona potenciál zvýšiť samotnú bezpečnosť a ochranu života a zdravia osôb v horských oblastiach.

Návrh zákona nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy, nebude mať vplyv na podnikateľské prostredie, nebude mať vplyv na životné prostredie, ani na informatizáciu spoločnosti. Návrh zákona taktiež nebude mať žiadne sociálne vplyvy, ani vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu. Návrh zákona rovnako nebude mať negatívny vplyv na služby verejnej správy pre občana.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.

Navrhovaná účinnosť zohľadňuje potrebu čo najskôr zabezpečiť oprávnenie využívať dáta z mobilných GSM zariadení Horskou záchrannou službou, ako aj predpokladanú dĺžku legislatívneho procesu vrátane doby legisvakancie. Navrhované zníženie počtu horských oblastí prinesie potrebu vysporiadať sa s mnohými organizačno-technickými súvislosťami. Z tohto dôvodu je do návrhu zákona zapracovaná delená účinnosť.

2

B. Osobitná časť

K čl. I

K bodu 1 (§ 3 ods. 1)

Jednotlivé horské oblasti, v ktorých zasahuje Horská záchranná služba, veľmi rôznorodé. V niektorých horských oblastiach je vykazovaná nízka úrazovosť, v niektorých sa najmä v dôsledku enormného rozvoja a nárastu počtu turistov úrazovosť zvýšila. Práve v týchto oblastiach sa ukazuje potreba posilniť kapacity Horskej záchrannej služby. S týmto cieľom sa upravuje zoznam horských oblastí. Zo zásahového územia Horskej záchrannej služby sa vyraďujú Bukovské vrchy, Javorníky a Moravsko-sliezske Beskydy.

K bodu 2 (§ 4 ods. 1 písm. h))

V súlade s oprávnením príslušníka horskej služby vydávať pokyny týkajúce sa bezpečnosti osôb v horskej oblasti podľa platného znenia zákona 5 ods. 1 písm. e)) sa rovnakým spôsobom ustanovuje predmetná pôsobnosť ako jedna z úloh Horskej záchrannej služby.

K bodu 3 (§ 4 ods. 4)

Zavádza sa oprávnenie použiť príjmy získané za poskytnutie predmetných služieb na úhradu nákladov súvisiacich so záchrannou činnosťou, vrátane materiálno-technického vybavenia horskej služby v priamej súvislosti s výkonom záchrannej činnosti.

K bodu 4 (§ 11 ods. 3)

Navrhuje sa účelovo viazať možnosť použitia príjmov zo záchrannej činnosti Horskej záchrannej služby komplexne na úhradu nákladov súvisiacich so záchrannou činnosťou, vrátane materiálno-technického vybavenia horskej služby v priamej súvislosti s výkonom záchrannej činnosti.

K bodu 5 (§ 12aa)

Vzhľadom na komplikovanosť záchranných a pátracích akcií v horskom teréne je nevyhnutná včasná a presná lokalizácia osoby v tiesni. V súčasnosti sa na daný účel v niektorých štátoch využívajú mobilné GSM základňové stanice, ktoré umožňujú presnú lokalizáciu aj na miestach, ktoré nie pokryté mobilným signálom. Ustanovenia § 12aa majú Horskej záchrannej službe zabezpečiť oprávnenie získať potrebné prevádzkové a lokalizačné údaje a použiť ich v nevyhnutnom rozsahu pri vyhľadávaní osoby v tiesni. Cieľom je urýchliť lokalizáciu osoby, a tým aj celý záchranný proces.

K čl. II

Vzhľadom na dĺžku legislatívneho procesu, ciele a dostatočnú legisvakanciu sa navrhuje účinnosť zákona od 15. januára 2023, okrem čl. I bodu 1, ktorým sa znižuje počet horských oblastí. Zníženie počtu horských oblasti sa z dôvodu potreby zabezpečenia administratívno-technických zmien navrhuje od 1. apríla 2023.

3

DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI

návrhu zákona s právom Európskej únie

1. Navrhovateľ zákona: poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Lukáš KYSELICA, Jana MAJOROVÁ GARSTKOVÁ, Richard NEMEC, Mária ŠOFRANKO a Miloš SVRČEK

2. Názov návrhu zákona: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov

3. Predmet návrhu zákona:

a)nie je upravený v primárnom práve Európskej únie,

b)nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie,

c)nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.

Vzhľadom na to, že predmet návrhu zákona nie je upravený v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4. a 5.

4

DOLOŽKA

vybraných vplyvov

A.1. Názov materiálu: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov

Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné

A.2. Vplyvy:

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy

x

2. Vplyvy na podnikateľské prostredie dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?

x

3. Sociálne vplyvy

x

– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,

x

– sociálnu exklúziu,

x

rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť

x

4. Vplyvy na životné prostredie

x

5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti

x

6. Vplyvy na služby verejnej správy pre občana

x

7. Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu

x

A.3. Poznámky

A.4. Alternatívne riešenia

bezpredmetné

A.5. Stanovisko gestorov

5

Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.

 

zobraziť dôvodovú správu
Načítavam znenie...
MENU
Hore