Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72101
Dôvodové správy: 2596
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
06.05.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 281/2015 účinný od 01.03.2021


Platnosť od: 29.10.2015
Účinnosť od: 01.03.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Pracovno-právne vzťahy, Vojenská služba

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST12 JUD8 DS12 EU PP ČL2
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 281/2015 účinný od 01.03.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 281/2015 s účinnosťou od 01.03.2021 na základe 76/2021

Legislatívny proces k zákonu 76/2021

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet zákona
(1)

Tento zákon upravuje štátnu službu profesionálnych vojakov (ďalej len "štátna služba") a právne vzťahy, ...

(2)

Na právne vzťahy profesionálnych vojakov pri výkone štátnej služby sa vzťahuje Zákonník práce, ak to ...

Vymedzenie niektorých pojmov

§ 2
(1)

Štátna služba je činnosť, ktorou profesionálny vojak plní úlohy vyplývajúce z tohto zákona a z osobitných ...

(2)

Profesionálny vojak je fyzická osoba, ktorá vykonáva štátnu službu v služobnom pomere k Slovenskej republike. ...

(3)

Minimálna doba štátnej služby vo vojenskej hodnosti je časový úsek, po ktorého uplynutí možno profesionálneho ...

(4)

Maximálna doba štátnej služby je časový úsek ustanovený na zotrvanie profesionálneho vojaka v dočasnej ...

(5)

Veková hranica je vymedzenie fyzického veku profesionálneho vojaka, do ktorého môže zotrvať v štátnej ...

(6)

Doba na vymenovanie do vojenskej hodnosti alebo povýšenie do vojenskej hodnosti (ďalej len „doba povýšenia“) ...

§ 3

Na účely tohto zákona

a)
miesto výkonu štátnej služby je obec alebo inak určené miesto, v ktorom profesionálny vojak vykonáva ...
b)
občan je občan Slovenskej republiky, ktorý sa uchádza o prijatie do štátnej služby,
c)
kontaktná osoba je blízka osoba2) alebo iná osoba, ktorú profesionálny vojak určí na účely zabezpečenia ...
d)
služobná kariéra je postup profesionálneho vojaka vo vojenských hodnostiach, do ktorých je vymenovaný ...
e)
organizačná zmena je
1.
zrušenie funkcie,
2.
zmena vojenskej hodnosti plánovanej na funkciu, do ktorej je profesionálny vojak vymenovaný alebo ustanovený, ...
3.
zmena vojenskej odbornosti a jej špecializácie, ak profesionálny vojak v dôsledku takejto zmeny prestane ...
f)
iná funkcia je funkcia, do ktorej môže byť profesionálny vojak ustanovený, okrem funkcie,
1.
pri ktorej sa na ustanovenie vyžaduje vyčlenenie podľa § 71 ods. 1,
2.
pri ktorej sa na ustanovenie vyžaduje skončenie vyčlenenia, ak ide o profesionálneho vojaka vyčleneného ...
3.
ktorá je podľa § 80 ods. 4 určená na ustanovenie profesionálneho vojaka po skončení jeho vyslania na ...
g)
medzinárodná organizácia je najmä Organizácia Severoatlantickej zmluvy, Európska únia, Organizácia pre ...
§ 4
Zákaz diskriminácie
(1)

Služobný úrad je povinný zaobchádzať s občanom a profesionálnym vojakom v súlade so zásadou rovnakého ...

(2)

V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania sa zakazuje diskriminácia občana a profesionálneho vojaka ...

(3)

Výkon práv a povinností vyplývajúcich zo štátnej služby musí byť v súlade s dobrými mravmi. Nikto nesmie ...

(4)

Občan pri prijímaní do štátnej služby alebo profesionálny vojak, ktorý sa domnieva, že jeho práva alebo ...

(5)

Služobný úrad alebo veliteľ nesmie profesionálneho vojaka žiadnym spôsobom postihovať alebo znevýhodňovať ...

(6)

Služobný úrad zabezpečí oboznámenie občana a profesionálneho vojaka s ustanoveniami o zákaze diskriminácie ...

§ 5
Hlavný služobný úrad
(1)

Hlavný služobný úrad na účely tohto zákona je Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo"). ...

(2)

Hlavný služobný úrad

a)
riadi služobné úrady,
b)
zabezpečuje jednotný postup pri uplatňovaní tohto zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov a služobných ...
c)
kontroluje dodržiavanie tohto zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov a služobných predpisov ...
d)
plní ďalšie úlohy podľa tohto zákona.
(3)

Hlavný služobný úrad je služobným úradom pre

a)
náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej len "náčelník generálneho štábu"), ...
b)
riaditeľa Vojenského spravodajstva,
c)
riaditeľa Vojenskej polície a
d)
rektora vojenskej vysokej školy.
§ 6
Služobný úrad
(1)

Služobný úrad na účely tohto zákona je

a)
ministerstvo pre profesionálnych vojakov vyčlenených podľa § 71 ods. 1 písm. a),
b)
organizačná zložka ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej len "ozbrojené sily") pre profesionálnych ...
c)
Vojenská kancelária prezidenta Slovenskej republiky (ďalej len "vojenská kancelária prezidenta") pre ...
d)
Vojenské spravodajstvo pre profesionálnych vojakov vyčlenených na plnenie úloh Vojenského spravodajstva, ...
e)
Vojenská polícia pre profesionálnych vojakov vyčlenených na plnenie úloh Vojenskej polície,
f)
vojenská vysoká škola pre profesionálnych vojakov vyčlenených na plnenie úloh vojenskej vysokej školy. ...
(2)

Služobný úrad v mene štátu koná a rozhoduje vo veciach týkajúcich sa služobného pomeru profesionálneho ...

(3)

V mene štátu koná a rozhoduje vo veciach týkajúcich sa služobného pomeru profesionálneho vojaka a v ...

(4)

Služobný úrad a minister v mene štátu rozhodujú vo veciach týkajúcich sa služobného pomeru profesionálneho ...

(5)

Služobné úrady podľa odseku 1 písm. b) ustanoví služobný predpis.

§ 7
Vedúci služobného úradu
(1)

V služobnom úrade rozhoduje vedúci služobného úradu.

(2)

Na účely tohto zákona vedúcim služobného úradu je

a)
vedúci služobného úradu ministerstva7) v služobnom úrade podľa § 6 ods. 1 písm. a),
b)
vedúci organizačnej zložky ozbrojených síl v služobnom úrade podľa § 6 ods. 1 písm. b),
c)
náčelník vojenskej kancelárie prezidenta v služobnom úrade podľa § 6 ods. 1 písm. c),
d)
riaditeľ Vojenského spravodajstva v služobnom úrade podľa § 6 ods. 1 písm. d),
e)
riaditeľ Vojenskej polície v služobnom úrade podľa § 6 ods. 1 písm. e),
f)
rektor vojenskej vysokej školy v služobnom úrade podľa § 6 ods. 1 písm. f).
(3)

Vo veciach týkajúcich sa služobného pomeru náčelníka vojenskej kancelárie prezidenta a v právnych vzťahoch ...

(4)

Vo veciach týkajúcich sa služobného pomeru profesionálnych vojakov vyčlenených na plnenie úloh Vojenského ...

(5)

V čase neprítomnosti vedúceho služobného úradu alebo ak funkcia vedúceho služobného úradu nie je obsadená, ...

a)
profesionálny vojak, ktorému zastupovanie neprítomného vedúceho služobného úradu vyplýva z funkcie,
b)
profesionálny vojak, ktorý je poverený
1.
zastupovaním neprítomného vedúceho služobného úradu alebo
2.
výkonom voľnej funkcie vedúceho služobného úradu, alebo
c)
vedúci štátny zamestnanec,8) alebo vedúci zamestnanec,9) ktorý je poverený zastupovaním neprítomného ...
(6)

Rozsah pôsobnosti vedúceho služobného úradu podľa odseku 2 písm. a) až c), e) a f) ustanoví služobný ...

§ 8
Veliteľ
(1)

Veliteľ na účely tohto zákona je profesionálny vojak, ktorý je oprávnený vydávať podriadenému profesionálnemu ...

(2)

Veliteľ podľa odseku 1 je aj profesionálny vojak,

a)
ktorému zastupovanie neprítomného veliteľa vyplýva z funkcie,
b)
ktorý je poverený zastupovaním neprítomného veliteľa,
c)
ktorý je poverený výkonom voľnej funkcie veliteľa.
(3)

Veliteľ podľa odseku 1 je aj

a)
prezident, minister, štátny tajomník ministerstva a riaditeľ Vojenského spravodajstva,
b)
vedúci služobného úradu ministerstva,7) vedúci štátny zamestnanec8) a vedúci zamestnanec.9)
(4)

Pri uplatňovaní pôsobnosti voči podriadeným profesionálnym vojakom je veliteľ podľa odseku 1 nadriadený ...

(5)

Rozsah pôsobnosti veliteľa podľa odseku 1 a odseku 3 písm. b) ustanoví služobný predpis.

(6)

Rozsah pôsobnosti veliteľa ustanovený osobitným predpisom10) nie je týmto zákonom dotknutý.

§ 9
Základné povinnosti veliteľa

Veliteľ je povinný

a)
riadiť, organizovať a kontrolovať výkon štátnej služby podriadených profesionálnych vojakov,
b)
zabezpečovať, aby podriadení profesionálni vojaci boli náležite vycvičení, vyškolení a riadne oboznámení ...
c)
vytvárať podriadeným profesionálnym vojakom podmienky na riadny výkon štátnej služby, najmä zabezpečovať ...
d)
viesť podriadených profesionálnych vojakov k dodržiavaniu základných povinností a služobnej disciplíny, ...
e)
zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia podriadených profesionálnych vojakov pri výkone štátnej služby ...
f)
navrhovať opatrenia, ak zistil dôvod na zmenu v služobnom pomere alebo dôvod na skončenie služobného ...
g)
vytvárať podmienky na predchádzanie vzniku služobných úrazov a chorôb z povolania11) profesionálneho ...
h)
zabezpečiť vedenie písomností týkajúcich sa služobného pomeru profesionálneho vojaka v osobnom spise ...
§ 10
Služobné predpisy
(1)

Služobné predpisy sú predpisy, ktorými sa v medziach tohto zákona ustanovujú podrobnosti o štátnej službe ...

(2)

Služobné predpisy vydáva hlavný služobný úrad, ak tento zákon v § 137 ods. 4 neustanovuje inak.

(3)

Profesionálni vojaci musia byť so služobnými predpismi riadne oboznámení.

§ 11
Systemizácia
(1)

Systemizácia na účely tohto zákona je určenie počtu miest profesionálnych vojakov a určenie objemu finančných ...

(2)

Počet miest profesionálnych vojakov, pri zachovaní celkových početných stavov profesionálnych vojakov12) ...

(3)

Systemizáciu v členení podľa vojenských hodností určuje

a)
minister na základe podkladov, ktoré mu predkladá
1.
náčelník generálneho štábu za služobný úrad podľa § 6 ods. 1 písm. a), b) a f),
2.
riaditeľ Vojenského spravodajstva za služobný úrad podľa § 6 ods. 1 písm. d),
3.
riaditeľ Vojenskej polície za služobný úrad podľa § 6 ods. 1 písm. e),
b)
prezident na základe podkladov, ktoré mu predkladá náčelník vojenskej kancelárie prezidenta za služobný ...
(4)

Zmeny v systemizácii, ktoré nezvyšujú počet miest profesionálnych vojakov alebo ktoré nezakladajú nárok ...

a)
minister
1.
v služobnom úrade podľa § 6 ods. 1 písm. a), b) a f) na návrh náčelníka generálneho štábu,
2.
v služobnom úrade podľa § 6 ods. 1 písm. d) na návrh riaditeľa Vojenského spravodajstva,
3.
v služobnom úrade podľa § 6 ods. 1 písm. e) na návrh riaditeľa Vojenskej polície,
b)
prezident v služobnom úrade podľa § 6 ods. 1 písm. c).
(5)

Zmeny v systemizácií minister vykoná, ak v priebehu roka vláda alebo na základe jej splnomocnenia minister ...

Obmedzenie niektorých ústavných práv profesionálnych vojakov

§ 12
(1)

Petičné právo profesionálnych vojakov vo veciach súvisiacich s výkonom štátnej služby sa obmedzuje na ...

(2)

Profesionálny vojak nesmie byť členom politickej strany alebo politického hnutia.

(3)

Profesionálny vojak sa nesmie aktívne zúčastňovať na zhromaždeniach organizovaných politickými stranami ...

(4)

Profesionálny vojak sa nesmie združovať v odborových organizáciách, ktoré pôsobia v ozbrojených silách ...

(5)

Profesionálnemu vojakovi možno z dôvodu prípravy na plnenie úloh ozbrojených síl alebo na plnenie úloh ...

§ 13
(1)

Profesionálny vojak nesmie

a)
podnikať,
b)
vykonávať inú zárobkovú činnosť; inou zárobkovou činnosťou sa na účely tohto zákona rozumie činnosť, ...
c)
byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb vykonávajúcich podnikateľskú ...
(2)

Zákaz podľa odseku 1 písm. b) sa nevzťahuje na

a)
poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
b)
lekársku posudkovú činnosť,
c)
poskytovanie veterinárnej starostlivosti,
d)
výkon osobnej asistencie podľa osobitného predpisu,15)
e)
vedeckú činnosť, pedagogickú činnosť, lektorskú činnosť, prednášateľskú činnosť, pastoračnú činnosť, ...
f)
činnosť vedúceho tábora pre deti a mládež, jeho zástupcu pre hospodárske a zdravotné veci, oddielového ...
g)
správu vlastného majetku, majetku maloletého dieťaťa17) a na správu majetku osoby, ktorá bola pozbavená ...
h)
činnosť v orgánoch spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov,
i)
činnosť v poradnom orgáne vlády,
j)
vykonávanie funkcie člena a zapisovateľa volebnej komisie alebo funkcie člena komisie pre referendum ...
k)
činnosť člena v rozkladovej komisii.
(3)

Zákaz podľa odseku 1 sa nevzťahuje na profesionálneho vojaka, ktorý plní úlohy pod dočasnou legendou ...

(4)

Zákaz podľa odseku 1 písm. c) sa nevzťahuje na profesionálneho vojaka, ktorý je vyslaný do riadiaceho, ...

(5)

Profesionálny vojak uvedený v odseku 4 nesmie za členstvo v týchto orgánoch poberať odmenu alebo iné ...

§ 14
Informačný systém
(1)

Služobný úrad na účely spracúvania osobných údajov18) o fyzických osobách vymedzených týmto zákonom ...

(2)

Register občanov obsahuje súbor osobných údajov občana a jeho rodičov, ktoré sa uchovávajú päť rokov. ...

(3)

Register profesionálnych vojakov obsahuje súbor osobných údajov profesionálnych vojakov, ich blízkych ...

(4)

Register profesionálnych vojakov, ktorým sa skončil služobný pomer, obsahuje súbor ich osobných údajov ...

(5)

Register identifikačnej databázy obsahuje súbor údajov podľa § 60 ods. 2 o profesionálnych vojakoch ...

(6)

Registre podľa odsekov 2 až 4 sa vedú v elektronickej podobe a v listinnej podobe.

(7)

Informačný systém podľa odseku 1, ktorý obsahuje údaje o občanoch, ktorí požiadali o prijatie do štátnej ...

(8)

Služobný úrad je povinný Vojenskému spravodajstvu na plnenie jeho úloh podľa osobitného predpisu19) ...

(9)

Služobný úrad môže poskytovať informácie z registrov podľa odsekov 2 až 4 len s písomným súhlasom občana ...

DRUHÁ ČASŤ

ŠTÁTNA SLUŽBA

§ 15
Druhy štátnej služby
(1)

Druhy štátnej služby sú

a)
prípravná štátna služba,
b)
dočasná štátna služba,
c)
stála štátna služba,
d)
krátkodobá štátna služba.
(2)

Prípravná štátna služba je štátna služba, počas ktorej sa profesionálny vojak pripravuje na vykonávanie ...

(3)

Dočasná štátna služba je štátna služba, ktorú profesionálny vojak vykonáva od jeho vymenovania alebo ...

a)
doby uvedenej v § 28 ods. 1 písm. a) alebo v § 28 ods. 2,
b)
uplynutia maximálnej doby štátnej služby alebo
c)
vekovej hranice, ak túto vekovú hranicu profesionálny vojak dosiahne pred uplynutím maximálnej doby ...
(4)

Stála štátna služba je štátna služba, ktorú profesionálny vojak vykonáva od jeho vymenovania alebo prijatia ...

(5)

Krátkodobá štátna služba je štátna služba, ktorú profesionálny vojak vykonáva od jeho vymenovania alebo ...

Podmienky prijatia do štátnej služby

§ 16
(1)

Do štátnej služby možno prijať občana, ak

a)
požiadal o prijatie do štátnej služby,
b)
ku dňu prijatia do štátnej služby dosiahol najmenej 18 rokov veku,
c)
má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
d)
má štátne občianstvo Slovenskej republiky alebo štátne občianstvo Slovenskej republiky a štátne občianstvo ...
1.
členským štátom Európskej únie, alebo
2.
členom medzinárodnej organizácie zabezpečujúcej spoločnú obranu proti napadnutiu, ktorej členom je Slovenská ...
e)
má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
f)
je bezúhonný,
g)
je spoľahlivý,
h)
ovláda štátny jazyk,
i)
dosiahol vzdelanie na vojenskú hodnosť a na výkon funkcie, do ktorej má byť po skončení prípravnej štátnej ...
j)
ku dňu prijatia do štátnej služby nie je evidovaný ako občan, ktorý odoprel výkon mimoriadnej služby ...
k)
je zdravotne spôsobilý, psychicky spôsobilý a fyzicky zdatný,
l)
spĺňa predpoklady ustanovené osobitným predpisom,22) ak sú požadované na výkon funkcie, do ktorej bude ...
m)
ku dňu prijatia do štátnej služby skončil činnosti, ktorých vykonávanie je obmedzené alebo zakázané ...
n)
nie je voči nemu vedené trestné stíhanie,23)
o)
súhlasí s výkonom štátnej služby podľa potrieb služobného úradu,
p)
úspešne absolvoval výberové konanie alebo prijímacie konanie.
(2)

Podmienky podľa odseku 1 písm. c) až g), k) a l) musí profesionálny vojak spĺňať po celý čas štátnej ...

(3)

O prijatie do štátnej služby možno požiadať služobný úrad písomne alebo podaním žiadosti elektronickými ...

(4)

Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje občan, ktorý bol právoplatne odsúdený za trestný ...

(5)

Za spoľahlivého sa na účely tohto zákona nepovažuje občan, ak

a)
trestné stíhanie vedené proti nemu pre trestný čin podľa odseku 4 sa skončilo právoplatným schválením ...
b)
trestné stíhanie vedené proti nemu pre trestný čin podľa odseku 4 bolo právoplatne podmienečne zastavené, ...
c)
je alebo bol liečený zo závislosti od alkoholu alebo iných omamných látok alebo psychotropných látok ...
d)
je členom alebo sympatizantom skupín smerujúcich k potlačeniu základných práv a slobôd alebo sa podieľa ...
e)
bol zo štátnej služby podľa tohto zákona alebo z predchádzajúceho služobného pomeru prepustený z dôvodu, ...
1.
na základe záverov služobného hodnotenia bol hodnotený ako nespôsobilý vykonávať štátnu službu alebo ...
2.
porušil základnú povinnosť profesionálneho vojaka, obmedzenie alebo zákaz podľa tohto zákona alebo z ...
3.
mu bolo opakovane uložené disciplinárne opatrenie podľa tohto zákona alebo z dôvodu, že opakovane porušil ...
4.
bol právoplatne odsúdený na trest zákazu činnosti, ktorú má ako profesionálny vojak vykonávať, alebo ...
f)
jeho predchádzajúci služobný pomer podľa osobitných predpisov27) sa skončil z dôvodov, že
1.
na základe záverov služobného hodnotenia bol hodnotený ako nespôsobilý vykonávať akúkoľvek funkciu v ...
2.
porušil služobnú prísahu alebo služobnú povinnosť zvlášť hrubým spôsobom,
3.
nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia prepustenia zo štátnej služby ...
g)
jeho predchádzajúci štátnozamestnanecký pomer sa skončil z dôvodu závažného porušenia služobnej disciplíny ...
(6)

Bezúhonnosť podľa odseku 4 a spoľahlivosť podľa odseku 5 písm. a) a b) sa vo výberovom konaní a prijímacom ...

(7)

Za spoľahlivého sa na účely tohto zákona nepovažuje ani občan, ktorý podľa iných skutočností nedáva ...

(8)

Služobný úrad je oprávnený na účely zistenia, či občan spĺňa podmienky prijatia do štátnej služby, spracúvať ...

a)
jeho údaje
1.
meno, priezvisko a rodné priezvisko,
2.
titul, vedeckú hodnosť,
3.
rodné číslo,
4.
dátum, miesto, okres a štát narodenia,
5.
adresu trvalého pobytu a prechodného pobytu,
6.
štátne občianstvo, prípadne ďalšie štátne občianstvo, zmeny štátneho občianstva,
7.
číslo občianskeho preukazu, miesto a dátum jeho vydania,
8.
vzdelanie, prehľad absolvovaných škôl, kurzov, získaných osvedčení a oprávnení,
9.
znalosť cudzieho jazyka,
10.
zamestnanie, sídlo zamestnávateľa,
11.
prehľad predchádzajúcich zamestnávateľov aj s pracovným zaradením,
12.
miesto, čas trvania štátnej služby vykonávanej v služobnom pomere (§ 31) a dosiahnutú vojenskú hodnosť ...
13.
závislosť od požívania alkoholu alebo iných omamných alebo psychotropných látok, alebo od patologického ...
b)
meno, priezvisko a rodné priezvisko jeho rodičov,
c)
závery lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti,
d)
závery psychodiagnostického vyšetrenia o psychickej spôsobilosti,
e)
závery previerky fyzickej zdatnosti,
f)
závery psychofyziologického overenia pravdovravnosti.
(9)

Po prijatí občana do štátnej služby služobný úrad spracúva na účely

a)
plnenia úloh podľa tohto zákona a posúdenia nárokov profesionálneho vojaka v súvislosti s výkonom štátnej ...
1.
údaje podľa odseku 8,
2.
príslušnosť k vojenskému útvaru,
3.
osobné údaje o jeho rodinnom stave,
4.
údaje o oprávnení oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom,22) ...
5.
údaje o zdravotnej klasifikácii, krvnej skupine a o zdravotnom poistení,
6.
zobrazenie podoby tváre,
7.
meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu a prechodného pobytu kontaktnej osoby a spôsob ...
8.
meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu a prechodného pobytu jeho blízkych osôb,2)
9.
potvrdenie o registrácii v príslušnej komore zdravotníckych pracovníkov a výsledok hodnotenia sústavného ...
b)
kontroly dodržiavania liečebného režimu, posudzovania dočasnej neschopnosti pre chorobu alebo úraz a ...
1.
adresu uvedenú na potvrdení o dočasnej neschopnosti pre chorobu alebo úraz,
2.
začiatok, trvanie a koniec dočasnej neschopnosti pre chorobu alebo úraz,
3.
meno a priezvisko ošetrujúceho lekára, ktorý uznal dočasnú neschopnosť pre chorobu alebo úraz,
4.
miesto prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia ošetrujúceho lekára.
(10)

Služobný úrad podľa § 6 ods. 1 písm. d) môže so súhlasom ministra výnimočne prijať do štátnej služby ...

§ 17
(1)

Občana, ktorý je blízkou osobou2) veliteľa alebo profesionálneho vojaka, nemožno prijať do dočasnej ...

(2)

Občan, ktorý požiada o prijatie do dočasnej štátnej služby, do stálej štátnej služby alebo do krátkodobej ...

Výberové konanie

§ 18
(1)

Funkcia, do ktorej sa občan ustanoví pri prijatí do štátnej služby, sa obsadzuje na základe výberového ...

(2)

Výberovým konaním sa overuje splnenie podmienok prijatia do štátnej služby. Výberovým konaním sa overuje ...

(3)

Výberové konanie je verejné a začína sa vyhlásením vo všeobecne prístupných prostriedkoch masovej komunikácie. ...

a)
názov funkcie,
b)
druh štátnej služby,
c)
podmienky prijatia do štátnej služby,
d)
zoznam požadovaných dokladov podľa odseku 5,
e)
termín a miesto na podanie žiadosti o prijatie do štátnej služby,
f)
doba trvania štátnej služby, ak ide o krátkodobú štátnu službu.
(4)

Lehota na podanie žiadosti o prijate do štátnej služby nesmie byť kratšia ako 21 dní odo dňa vyhlásenia ...

(5)

Vo výberovom konaní občan predloží

a)
vyplnený osobný dotazník, ktorého súčasťou sú osobné údaje uvedené v § 16 ods. 8 písm. a) a b),
b)
životopis,
c)
občiansky preukaz,
d)
doklady o dosiahnutom vzdelaní, o absolvovaných kurzoch, získané osvedčenia alebo oprávnenia alebo ich ...
e)
potvrdenie o povinnej vojenskej službe, ak ju absolvoval,
f)
čestné vyhlásenie, že
1.
sa považuje za spoľahlivého podľa § 16 ods. 1 písm. g),
2.
ovláda štátny jazyk,
3.
má štátne občianstvo podľa § 16 ods. 1 písm. d),
4.
nevykonáva činnosti, ktorých vykonávanie je v štátnej službe obmedzené alebo zakázané podľa § 12 a 13 ...
5.
voči nemu nie je vedené trestné stíhanie,
6.
súhlasí s výkonom štátnej služby podľa potrieb služobného úradu,
7.
bol oboznámený s podmienkami výkonu štátnej služby,
g)
osvedčenú kópiu rodného listu,
h)
potvrdenie ošetrujúceho lekára o spôsobilosti vykonať previerku fyzickej zdatnosti.
(6)

Vo výberovom konaní na funkciu vo vojenskej odbornosti vojenská duchovná služba občan predloží aj písomné ...

(7)

Občana, ktorý spĺňa podmienky ustanovené v § 16 ods. 1 písm. a) až j), n) a o), služobný úrad pozve ...

§ 19
(1)

Výberové konanie uskutočňujú výberové komisie zriadené služobným úradom.

(2)

Zdravotná spôsobilosť občana sa posudzuje v rámci výberového konania

a)
lekárskou prehliadkou, ktorú možno doplniť na náklady služobného úradu odborným vyšetrením,
b)
vyšetrením na prítomnosť metabolitov omamných alebo psychotropných látok v organizme.
(3)

Posúdenie psychickej spôsobilosti občana sa vykonáva v rámci výberového konania psychodiagnostickým ...

(4)

Previerka fyzickej zdatnosti občana sa vykonáva praktickým preskúšaním v rámci výberového konania.

(5)

Výberové konanie sa skončí oznámením služobného úradu občanovi o jeho prijatí alebo neprijatí do štátnej ...

(6)

Podrobnosti o výberovom konaní, o vytvorení a zložení výberovej komisie a o vyhodnotení výsledkov výberového ...

(7)

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví

a)
posudzovanie zdravotnej spôsobilosti občana na prijatie do štátnej služby,
b)
spôsob posudzovania psychickej spôsobilosti a previerky fyzickej zdatnosti občana na prijatie do štátnej ...

Prijímacie konanie

§ 20
(1)

Služobný úrad uvedený v § 6 ods. 1 písm. d) prijíma občana do štátnej služby na plnenie úloh Vojenského ...

(2)

Prijímacím konaním sa overuje splnenie podmienok prijatia do štátnej služby. Prijímacím konaním sa overuje ...

(3)

Prijímacie konanie je neverejné a začína sa zaradením občana do prijímacieho konania na základe podanej ...

(4)

Zaradenie alebo nezaradenie občana do prijímacieho konania sa občanovi oznámi do 60 dní odo dňa doručenia ...

(5)

V prijímacom konaní občan predloží dokumenty a doklady uvedené v § 18 ods. 5.

§ 21
(1)

Prijímacie konanie uskutočňuje prijímacia komisia, ktorú zriadi služobný úrad uvedený v § 6 ods. 1 písm. ...

(2)

Na prijímacie konanie sa vzťahuje § 19 ods. 2 až 4 a 7.

(3)

Na účely zistenia spoľahlivosti podľa § 16 ods. 5 písm. c) a d) a ods. 7 sa občan podrobuje aj psychofyziologickému ...

(4)

Prijímacie konanie sa skončí oznámením služobného úradu občanovi o jeho prijatí do štátnej služby, späťvzatím ...

(5)

Podrobnosti o prijímacom konaní, o vytvorení a zložení prijímacej komisie, o postupe a spôsobe overenia ...

Prípravná štátna služba

§ 22
(1)

Prípravnú štátnu službu profesionálny vojak vykonáva vo funkcii

a)
čakateľ, ak je pripravovaný pre hodnostný zbor mužstva alebo pre hodnostný zbor poddôstojníkov,
b)
kadet, ak je pripravovaný pre hodnostný zbor dôstojníkov.
(2)

Do prípravnej štátnej služby môže služobný úrad prijať občana, ktorý spĺňa podmienky na prijatie do ...

a)
30 rokov, ak bude pripravovaný pre hodnostný zbor mužstva alebo pre hodnostný zbor poddôstojníkov,
b)
25 rokov, ak počas prípravnej štátnej služby absolvuje vysokoškolské štúdium potrebné na výkon štátnej ...
c)
30 rokov, ak bude pripravovaný pre hodnostný zbor dôstojníkov a má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. ...
(3)

Obmedzenie veku podľa odseku 2 sa nevzťahuje na občana, ktorý má byť po skončení prípravnej štátnej ...

(4)

Výnimku z dosiahnutia veku podľa odseku 2 môže podľa potrieb služobného úradu v odôvodnených prípadoch ...

§ 23
(1)

Profesionálny vojak absolvuje počas prípravnej štátnej služby základný vojenský výcvik.

(2)

Profesionálny vojak, ktorý je pripravovaný pre hodnostný zbor mužstva alebo pre hodnostný zbor poddôstojníkov, ...

(3)

Profesionálny vojak, ktorý je pripravovaný pre hodnostný zbor dôstojníkov, absolvuje počas prípravnej ...

a)
štúdium na vojenskej vysokej škole32) vrátane vojenského programu, ak nedosiahol vysokoškolské vzdelanie ...
b)
štúdium na vysokej škole inej než vojenskej vysokej škole,32) ak nedosiahol vysokoškolské vzdelanie ...
c)
dôstojnícky kurz pre absolventov vysokých škôl, ak dosiahol vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.
(4)

Na profesionálneho vojaka, ktorý bude po skončení prípravnej štátnej služby vymenovaný do krátkodobej ...

(5)

Dĺžku trvania základného vojenského výcviku, odborného výcviku jednotlivca a dôstojníckeho kurzu pre ...

§ 24
(1)

Profesionálneho vojaka v prípravnej štátnej službe podľa § 23 ods. 3 písm. a) alebo písm. b) služobný ...

(2)

Profesionálneho vojaka v prípravnej štátnej službe podľa § 23 ods. 3 písm. b) vysiela služobný úrad ...

a)
vysokoškolské štúdium v štandardnej dĺžke štúdia34) alebo
b)
dokončenie vysokoškolského štúdia v príslušnom študijnom programe v štandardnej dĺžke štúdia, ak bol ...
(3)

Služobný úrad môže vyslať profesionálneho vojaka podľa odsekov 1 a 2 na vysokoškolské štúdium aj mimo ...

(4)

Počet profesionálnych vojakov vysielaných na vysokoškolské štúdium na inej než vojenskej vysokej škole ...

§ 25
(1)

Pri prijatí občana do prípravnej štátnej služby občan a služobný úrad uzatvoria písomnú dohodu o úhrade ...

(2)

S profesionálnym vojakom, ktorý je ustanovený do funkcie čakateľ alebo kadet, služobný úrad bezprostredne ...

(3)

Dohoda podľa odseku 1 obsahuje

a)
názov a sídlo vzdelávacieho alebo výcvikového zariadenia,
b)
dĺžku trvania základného vojenského výcviku,
c)
povinnosť občana uhradiť náklady vynaložené na naturálne a finančné zabezpečenie základného vojenského ...
d)
najvyššiu sumu vynaložených nákladov podľa písmena c),
e)
podmienky odstúpenia od dohody.
(4)

Dohoda podľa odseku 2 obsahuje

a)
názov a sídlo vzdelávacieho alebo výcvikového zariadenia,
b)
dĺžku trvania odborného výcviku jednotlivca alebo dôstojníckeho kurzu pre absolventov vysokých škôl,
c)
povinnosť profesionálneho vojaka uhradiť náklady vynaložené na naturálne a finančné zabezpečenie odborného ...
d)
najvyššiu sumu vynaložených nákladov podľa písmena c),
e)
podmienky odstúpenia od dohody.
(5)

Povinnosť uhradiť náklady na naturálne a finančné zabezpečenie základného vojenského výcviku sa nevzťahuje ...

(6)

Ak profesionálny vojak po uplynutí doby podľa odseku 5 skončí prípravnú štátnu službu prepustením podľa ...

(7)

Služobný úrad môže v odôvodnených prípadoch, v ktorých by mohlo dôjsť k zhoršeniu sociálnej situácie ...

(8)

Určenie sumy nákladov a spôsob výpočtu pomerného zníženia nákladov vynaložených na naturálne a finančné ...

§ 26
(1)

S profesionálnym vojakom v prípravnej štátnej službe služobný úrad bezprostredne po ustanovení do funkcie ...

(2)

Dohoda podľa odseku 1 obsahuje

a)
názov a sídlo vysokej školy,
b)
stupeň vysokoškolského vzdelania a formu štúdia,35)
c)
študijný odbor a druh študijného programu,36)
d)
dĺžku trvania štúdia,
e)
povinnosť profesionálneho vojaka uhradiť náklady vynaložené na zabezpečenie vysokoškolského štúdia a ...
f)
najvyššiu sumu vynaložených nákladov podľa písmena e),
g)
podmienky odstúpenia od dohody.
(3)

Ak profesionálny vojak skončí prípravnú štátnu službu prepustením podľa § 83 ods. 2 písm. b) až e), ...

(4)

Služobný úrad môže v odôvodnených prípadoch, v ktorých by mohlo dôjsť k zhoršeniu sociálnej situácie ...

(5)

Určenie sumy nákladov vynaložených na zabezpečenie vysokoškolského štúdia a vojenského programu a spôsob ...

Dočasná štátna služba

§ 27
(1)

Do dočasnej štátnej služby môže služobný úrad vymenovať profesionálneho vojaka po skončení prípravnej ...

(2)

Do dočasnej štátnej služby bez vykonania prípravnej štátnej služby môže služobný úrad prijať občana, ...

a)
spĺňa podmienky podľa § 16 ods. 1 písm. a) až h) a j) až p),
b)
vykonával štátnu službu v služobnom pomere menej ako 17 rokov, alebo vykonal dobrovoľnú vojenskú prípravu ...
c)
spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon štátnej služby,
d)
mu možno priznať vojenskú hodnosť podľa § 50,
e)
do uplynutia maximálnej doby štátnej služby mu chýba najmenej jeden rok,
f)
v roku prijatia do štátnej služby dosiahne vek najviac 45 rokov.
(3)

Služobný úrad uvedený v § 6 ods. 1 písm. d) môže profesionálneho vojaka vyčleneného na plnenie úloh ...

a)
spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon štátnej služby,
b)
súhlasí s vymenovaním do dočasnej štátnej služby,
c)
bol prijatý do krátkodobej štátnej služby podľa § 30 ods. 1,
d)
jeho krátkodobá štátna služba trvala najmenej dva roky a
e)
vykonával štátnu službu v služobnom pomere menej ako 17 rokov.
(4)

Ustanovenie odseku 2 písm. e) a f) sa nevzťahuje na občana, ktorý má byť ustanovený do funkcie vo vojenskej ...

(5)

Výnimku z odseku 2 písm. e) a f) môže podľa potrieb služobného úradu v odôvodnených prípadoch povoliť ...

§ 28
(1)

Do dočasnej štátnej služby sa

a)
vymenuje profesionálny vojak po skončení prípravnej štátnej služby na
1.
tri roky, ak je súčasne povýšený do vojenskej hodnosti vojak 2. stupňa, alebo
2.
deväť rokov, ak je súčasne vymenovaný do vojenskej hodnosti poručík,
b)
prijíma občan bez vykonania prípravnej štátnej služby na čas chýbajúci do uplynutia maximálnej doby ...
(2)

Čas trvania dočasnej štátnej služby podľa odseku 1 písm. a) prvého bodu možno opätovne predlžovať na ...

(3)

Ak bude profesionálny vojak podľa odseku 1 alebo odseku 2 vymenovaný do vojenskej hodnosti alebo povýšený, ...

§ 29
Stála štátna služba
(1)

Do stálej štátnej služby môže služobný úrad vymenovať profesionálneho vojaka po dosiahnutí maximálnej ...

a)
profesionálny vojak požiadal o vymenovanie do stálej štátnej služby a
b)
je to v záujme služobného úradu.
(2)

Žiadosť podľa odseku 1 písm. a) profesionálny vojak predkladá služobnému úradu najskôr 12 mesiacov a ...

(3)

Do stálej štátnej služby môže služobný úrad vymenovať profesionálneho vojaka, ktorý je ustanovený do ...

(4)

Do stálej štátnej služby môže služobný úrad vymenovať profesionálneho vojaka, ktorému bol personálny ...

(5)

Do stálej štátnej služby služobný úrad vymenuje profesionálneho vojaka, ktorý bol vymenovaný do funkcie ...

(6)

Do stálej štátnej služby sa nevymenuje profesionálny vojak vo vojenskej hodnosti vojak 2. stupňa, slobodník ...

(7)

Do stálej štátnej služby môže služobný úrad prijať občana, ak

a)
spĺňa podmienky podľa § 16 ods. 1 písm. a) až h) a j) až p),
b)
vykonával štátnu službu v služobnom pomere najmenej 17 rokov,
c)
spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon štátnej služby,
d)
mu možno priznať vojenskú hodnosť podľa § 50,
e)
do dovŕšenia vekovej hranice ustanovenej pre priznanú vojenskú hodnosť chýbajú najmenej tri roky.
(8)

Ustanovenie odseku 7 písm. e) sa nevzťahuje na občana, ktorý má byť ustanovený do funkcie vo vojenskej ...

(9)

Výnimku z odseku 7 písm. e) môže podľa potrieb služobného úradu v odôvodnených prípadoch povoliť minister. ...

(10)

Kritériá na zhodnotenie dočasnej štátnej služby a podrobnosti na vymenovanie profesionálneho vojaka ...

§ 30
Krátkodobá štátna služba
(1)

Do krátkodobej štátnej služby na dohodnutú dobu môže služobný úrad

a)
vymenovať profesionálneho vojaka po skončení prípravnej štátnej služby a súčasne ho povýšiť do vojenskej ...
b)
prijať občana bez vykonania prípravnej štátnej služby, ak spĺňa podmienky podľa § 16 ods. 1 písm. a) ...
(2)

Do krátkodobej štátnej služby na dohodnutú dobu môže služobný úrad podľa § 6 ods. 1 písm. d) so súhlasom ...

(3)

Krátkodobú štátnu službu podľa odsekov 1 a 2 možno dohodnúť najdlhšie na jeden rok. Túto dobu možno ...

Osobitné ustanovenia o štátnej službe

§ 31
(1)

Do času trvania štátnej služby vykonávanej v služobnom pomere podľa § 15 ods. 3, § 27 ods. 2 písm. b) ...

a)
výkonu základnej vojenskej služby alebo náhradnej vojenskej služby v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom ...
b)
výkonu prípravnej vojenskej služby v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom platným v dobe jej výkonu, ...
c)
trvania služobného pomeru v ozbrojených silách, ozbrojených bezpečnostných zboroch a ozbrojených zboroch ...
d)
trvania služobného pomeru v Armáde Slovenskej republiky,
e)
trvania služobného pomeru vo Vojskách ministerstva vnútra a v Železničnom vojsku do 31. decembra 2002, ...
f)
trvania služobného pomeru v Hasičskom a záchrannom zbore, Horskej záchrannej službe, Slovenskej informačnej ...
g)
trvania služobného pomeru príslušníka Federálnej bezpečnostnej informačnej služby v období od 1. júla ...
h)
trvania služobného pomeru v Armáde Českej republiky v období od 1. januára 1993 do 31. marca 1993,
i)
trvania pracovného pomeru, ktorý sa podľa osobitných predpisov38) považuje za služobný pomer,
j)
hodnotená ako doba služby podľa predpisu o súdnych rehabilitáciách a podľa predpisu o mimosúdnych rehabilitáciách.39) ...
(2)

Do času trvania štátnej služby vykonávanej v služobnom pomere podľa § 15 ods. 3, § 27 ods. 2 písm. b) ...

§ 32
(1)

Veková hranica sa nevzťahuje na náčelníka generálneho štábu a rektora vojenskej vysokej školy.

(2)

Výnimku na zotrvanie profesionálneho vojaka v služobnom pomere po dosiahnutí vekovej hranice môže na ...

(3)

Výnimku na zotrvanie profesionálneho vojaka v služobnom pomere po dosiahnutí vekovej hranice môže povoliť ...

(4)

Profesionálnemu vojakovi vyčlenenému na plnenie úloh Vojenského spravodajstva možno výnimku podľa odsekov ...

(5)

Výnimku podľa odsekov 2 a 3 náčelníkovi vojenskej kancelárie prezidenta povoľuje prezident.

(6)

Na povolenie výnimky podľa odseku 2 pre profesionálneho vojaka vo vojenskej odbornosti vojenská duchovná ...

(7)

Podrobnosti o povolení výnimky podľa odsekov 2 a 3 ustanoví služobný predpis.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na výkon štátnej služby

§ 33
(1)

Kvalifikačnými predpokladmi na výkon štátnej služby sú vzdelanie na vojenskú hodnosť a vzdelanie na ...

(2)

Požiadavkami na výkon štátnej služby sú požiadavky na vojenskú hodnosť, odborné požiadavky na výkon ...

§ 34
(1)

Vzdelanie na vojenskú hodnosť je určené stupňom vzdelania.41)

(2)

Vzdelanie na výkon prípravnej štátnej služby spĺňa občan, ak získal

a)
najmenej stredné odborné vzdelanie a bude pripravovaný pre hodnostný zbor mužstva,
b)
najmenej úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a bude pripravovaný ...
c)
najmenej úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a bude pripravovaný ...
d)
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a bude pripravovaný pre hodnostný zbor dôstojníkov.
(3)

Profesionálny vojak v dočasnej štátnej službe, stálej štátnej službe a krátkodobej štátnej službe spĺňa ...

a)
vojak 2. stupňa, slobodník a desiatnik, ak získal najmenej stredné odborné vzdelanie,
b)
čatár, rotný, rotmajster, nadrotmajster a štábny nadrotmajster, ak získal najmenej úplné stredné všeobecné ...
c)
poručík, nadporučík, kapitán, major, podplukovník, plukovník, brigádny generál, generálmajor, generálporučík ...
§ 35
(1)

Vzdelanie na výkon funkcie je určené študijným odborom alebo učebným odborom stredného vzdelania alebo ...

(2)

Vzdelanie na výkon funkcie je aj odborná spôsobilosť na výkon niektorých odborných činností42) v štátnej ...

(3)

Požadované študijné odbory a učebné odbory stredného vzdelania, požadované študijné odbory vysokoškolského ...

Vzdelávanie profesionálnych vojakov

§ 36
(1)

Profesionálny vojak v dočasnej štátnej službe alebo v stálej štátnej službe v hodnostnom zbore mužstva ...

(2)

O vyslaní profesionálneho vojaka na vysokoškolské štúdium podľa odseku 1 rozhoduje služobný úrad.

(3)

Služobný úrad môže vyslať profesionálneho vojaka na vysokoškolské štúdium podľa odseku 1 aj mimo územia ...

(4)

Počet profesionálnych vojakov vysielaných na vysokoškolské štúdium podľa odseku 1 ustanoví každoročne ...

§ 37
(1)

Požiadavky podľa § 33 ods. 2 získava profesionálny vojak v dočasnej štátnej službe a v stálej štátnej ...

(2)

Profesionálny vojak, ktorý dosiahol vojenskú hodnosť v hodnostnom zbore mužstva alebo v hodnostnom zbore ...

(3)

Profesionálny vojak môže absolvovať aj iné kurzy, ktorými si prehlbuje kvalifikáciu, ak to výkon štátnej ...

(4)

Na špecializačné štúdium, do certifikačnej prípravy, do kurzu podľa odsekov 1 a 2 a do kurzu podľa odseku ...

(5)

Do kurzu podľa odseku 3 vysiela profesionálneho vojaka veliteľ.

(6)

Požiadavky na vojenskú hodnosť a odborné požiadavky na výkon funkcie, úroveň znalosti cudzieho jazyka ...

§ 38
(1)

Profesionálny vojak, ktorý bol vyslaný na vysokoškolské štúdium podľa § 36 a ktorého služobný pomer ...

(2)

Profesionálny vojak, ktorý bol vyslaný na špecializačné štúdium alebo do certifikačnej prípravy a ktorého ...

(3)

Profesionálny vojak, ktorý bol vyslaný do kurzu podľa § 37 ods. 1 až 3 a ktorého služobný pomer sa skončí ...

(4)

Povinnosť uhradiť náklady spojené so štúdiom podľa § 36 a s účasťou na špecializačnom štúdiu, certifikačnej ...

a)
služobný úrad nesúhlasil s tým, aby po zrušení študijného programu pokračoval profesionálny vojak v ...
b)
služobný pomer profesionálneho vojaka sa skončí podľa § 83 ods. 1 písm. a), b),g) až i) alebo podľa ...
(5)

Do nákladov podľa odseku 1 sa započítavajú náklady, ktoré vznikli služobnému úradu

a)
poskytovaním študijného voľna s nárokom na plat,
b)
poskytovaním náhrad výdavkov v súvislosti s vyslaním profesionálneho vojaka na štúdium,
c)
úhradou školného a poplatkov spojených so štúdiom.45)
(6)

Do nákladov podľa odsekov 2 a 3 sa započítavajú náklady, ktoré vznikli služobnému úradu

a)
poskytovaním náhrady výdavkov v súvislosti s vyslaním profesionálneho vojaka na špecializačné štúdium, ...
b)
úhradou poplatkov spojených s účasťou profesionálneho vojaka na špecializačnom štúdiu, certifikačnej ...
(7)

O povinnosti uhradiť náklady spojené so štúdiom podľa § 36, s účasťou na špecializačnom štúdiu, certifikačnej ...

(8)

Služobný úrad môže v odôvodnených prípadoch, v ktorých by mohlo dôjsť k zhoršeniu sociálnej situácie ...

(9)

Dobu na zotrvanie v dočasnej štátnej službe alebo v stálej štátnej službe podľa odseku 3 v závislosti ...

TRETIA ČASŤ

SLUŽOBNÝ POMER

PRVÁ HLAVA
VZNIK SLUŽOBNÉHO POMERU

§ 39
(1)

Služobný pomer vzniká odo dňa určeného v personálnom rozkaze o prijatí občana do štátnej služby, ak ...

(2)

Služobný úrad odovzdá v deň nástupu do štátnej služby profesionálnemu vojakovi personálny rozkaz o prijatí ...

a)
výške a zložení platu,
b)
týždennom služobnom čase,
c)
dĺžke dovolenky,
d)
dni výplaty platu,
e)
lehotách na skončenie služobného pomeru.
§ 40
(1)

Služobný pomer nevznikne, ak občan nenastúpi do štátnej služby v určený deň alebo ak občan odmietol ...

(2)

Ak občan nemôže nastúpiť do štátnej služby, pretože deň vzniku služobného pomeru pripadol na sobotu ...

(3)

Ak občan nenastúpi do štátnej služby pre prekážku z dôvodu všeobecného záujmu alebo pre dôležitú osobnú ...

DRUHÁ HLAVA
ZMENY V SLUŽOBNOM POMERE

Prvý diel
Služobná kariéra

§ 41
Štruktúra služobnej kariéry
(1)

Štruktúra služobnej kariéry sa vytvára pre vojenské hodnosti v hodnostnom zbore mužstva, hodnostnom ...

(2)

Štruktúru služobnej kariéry určuje ten, komu zodpovednosť za vojenskú odbornosť a jej špecializáciu ...

(3)

Zmenu vojenskej odbornosti a jej špecializácie pri personálnych opatreniach s profesionálnym vojakom ...

(4)

Veliteľ a garant vojenskej odbornosti vytvárajú pre plánovanie služobnej kariéry profesionálneho vojaka ...

(5)

Ustanovenie odseku 4 sa nevzťahuje na Vojenské spravodajstvo.

(6)

Podrobnosti o vojenských odbornostiach a ich špecializáciách, podrobnosti o plánovaní funkcií pre profesionálnych ...

Druhý diel
Vojenské hodnosti a hodnostné zbory

§ 42
(1)

Profesionálnemu vojakovi patrí vojenská hodnosť.

(2)

Vojenskou hodnosťou sa vyjadruje pripravenosť profesionálneho vojaka na výkon činností zodpovedajúcich ...

(3)

Vojenské hodnosti od najnižšej po najvyššiu sú

a)
vojak 1. stupňa,
b)
vojak 2. stupňa,
c)
slobodník,
d)
desiatnik,
e)
čatár,
f)
rotný,
g)
rotmajster,
h)
nadrotmajster,
i)
štábny nadrotmajster,
j)
poručík,
k)
nadporučík,
l)
kapitán,
m)
major,
n)
podplukovník,
o)
plukovník,
p)
brigádny generál,
q)
generálmajor,
r)
generálporučík,
s)
generál.
(4)

Vojenské hodnosti uvedené v odseku 3

a)
písm. a) až d) tvoria hodnostný zbor mužstva,
b)
písm. e) až i) tvoria hodnostný zbor poddôstojníkov,
c)
písm. j) až s) tvoria hodnostný zbor dôstojníkov.

Tretí diel
Vymenovanie do vojenskej hodnosti, povýšenie, priznanie vojenskej hodnosti a zapožičanie vojenskej hodnosti

Vymenovanie do vojenskej hodnosti a povýšenie
§ 43
(1)

Dňom prijatia do prípravnej štátnej služby služobný úrad vymenuje profesionálneho vojaka do vojenskej ...

(2)

Dňom vymenovania do dočasnej štátnej služby alebo do krátkodobej štátnej služby služobný úrad profesionálneho ...

a)
povýši do vojenskej hodnosti vojak 2. stupňa, ak bol vo funkcii čakateľ,
b)
vymenuje do vojenskej hodnosti poručík, ak bol vo funkcii kadet.
§ 44
(1)

Do vojenskej hodnosti vojak 1. stupňa, poručík a brigádny generál je profesionálny vojak vymenúvaný; ...

(2)

Profesionálneho vojaka možno povýšiť len o jednu vojenskú hodnosť.

(3)

Profesionálneho vojaka v krátkodobej štátnej službe počas výkonu štátnej služby nemožno vymenovať do ...

§ 45
(1)

Profesionálneho vojaka služobný úrad povýši, ak

a)
od jeho posledného vymenovania do vojenskej hodnosti, povýšenia alebo priznania vojenskej hodnosti alebo ...
b)
podľa priemeru bodových hodnotení v služobnom hodnotení za obdobie výkonu štátnej služby v dosiahnutej ...
c)
bude ustanovený do funkcie, na ktorú je táto vojenská hodnosť plánovaná,
d)
spĺňa kvalifikačné predpoklady a požiadavky na výkon štátnej služby.
(2)

Profesionálneho vojaka v dočasnej štátnej službe, ktorý dosiahol vojenskú hodnosť v hodnostnom zbore ...

(3)

Vymenovanie do vojenskej hodnosti alebo povýšenie profesionálneho vojaka sa vykoná súčasne s ustanovením ...

§ 46

Profesionálneho vojaka, ktorý je alebo bude ustanovený do funkcie vo vojenskej odbornosti vojenská polícia, ...

a)
od jeho posledného vymenovania do vojenskej hodnosti, povýšenia alebo priznania vojenskej hodnosti alebo ...
b)
podľa priemeru bodových hodnotení v služobnom hodnotení za obdobie výkonu štátnej služby v dosiahnutej ...
c)
spĺňa vzdelanie na vojenskú hodnosť, požiadavky na vojenskú hodnosť a úroveň znalosti cudzieho jazyka, ...
d)
je na funkcii plánovaná vyššia vojenská hodnosť, než akú dosiahol.
§ 47

Profesionálneho vojaka, ktorý je alebo bude ustanovený do funkcie vo vojenskej odbornosti vojenské spravodajstvo, ...

a)
od jeho posledného vymenovania do vojenskej hodnosti, povýšenia alebo priznania vojenskej hodnosti alebo ...
b)
podľa priemeru bodových hodnotení v služobnom hodnotení za obdobie výkonu štátnej služby v dosiahnutej ...
c)
spĺňa vzdelanie na vojenskú hodnosť, požiadavky na vojenskú hodnosť a úroveň znalosti cudzieho jazyka, ...
d)
je na funkcii plánovaná vyššia vojenská hodnosť, než akú dosiahol.
§ 48

Profesionálneho vojaka môže minister na návrh náčelníka generálneho štábu mimoriadne povýšiť, ak profesionálny ...

a)
od jeho posledného vymenovania do vojenskej hodnosti, povýšenia alebo priznania vojenskej hodnosti alebo ...
b)
podľa služobných hodnotení v dosiahnutej vojenskej hodnosti dosahuje mimoriadne dobré výsledky.
§ 49
(1)

Profesionálneho vojaka, ktorý spĺňa podmienky podľa § 45 ods. 1, § 46 alebo § 47, do vojenskej hodnosti ...

(2)

Do vojenskej hodnosti brigádny generál možno vymenovať len profesionálneho vojaka vo vojenskej hodnosti ...

§ 50
Priznanie vojenskej hodnosti
(1)

Občanovi pri prijatí do dočasnej štátnej služby alebo stálej štátnej služby služobný úrad prizná vojenskú ...

(2)

Služobný úrad prizná vojenskú hodnosť podľa tohto zákona občanovi, ktorý je po skončení služobného pomeru ...

a)
bezprostredne nasledujúcim dňom prijatý do dočasnej štátnej služby alebo stálej štátnej služby podľa ...
b)
prijatý do dočasnej štátnej služby alebo stálej štátnej služby podľa tohto zákona a ktorému nemožno ...
(3)

Priznaná vojenská hodnosť podľa odsekov 1 a 2 musí byť rovnaká ako vojenská hodnosť plánovaná na funkcii, ...

(4)

Občanovi, ktorý bude po prijatí do dočasnej štátnej služby alebo stálej štátnej služby ustanovený do ...

(5)

Občanovi, ktorý bude po prijatí do dočasnej štátnej služby alebo stálej štátnej služby ustanovený do ...

(6)

Ak nemožno vojenskú hodnosť priznať podľa odseku 1 alebo odseku 2 za podmienok podľa odseku 3 alebo ...

(7)

Občanovi pri prijatí do krátkodobej štátnej služby služobný úrad prizná vojenskú hodnosť podľa odseku ...

(8)

Občanovi pri prijatí do krátkodobej štátnej služby podľa § 30 ods. 2 služobný úrad podľa § 6 ods. 1 ...

(9)

Podrobnosti o priznávaní vojenskej hodnosti podľa odseku 2 ustanoví služobný predpis.

§ 51
Zapožičanie vojenskej hodnosti
(1)

Profesionálnemu vojakovi ustanovenému do funkcie, na ktorú je plánovaná vyššia vojenská hodnosť, než ...

(2)

Vojenská hodnosť sa zapožičiava na návrh veliteľa.

(3)

Vojenskú hodnosť brigádny generál, generálmajor, generálporučík a generál nemožno zapožičať.

(4)

Profesionálny vojak má počas zapožičania vojenskej hodnosti práva a povinnosti spojené s touto vojenskou ...

(5)

Profesionálnemu vojakovi počas zapožičania vojenskej hodnosti plynie doba štátnej služby vo vojenskej ...

(6)

Profesionálnemu vojakovi zaniká zapožičanie vojenskej hodnosti dňom

a)
povýšenia do vojenskej hodnosti, ktorá je rovnaká ako zapožičaná vojenská hodnosť,
b)
ustanovenia do inej funkcie,
c)
zapožičania inej vojenskej hodnosti,
d)
zaradenia do zálohy pre prechodne nezaradených profesionálnych vojakov,
e)
zaradenia do neplatenej zálohy,
f)
dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby alebo
g)
skončenia štátnej služby.

Štvrtý diel
Hodnotenie a služobné hodnotenie

§ 52
(1)

Počas trvania štátnej služby sa na profesionálneho vojaka spracúva hodnotenie formou

a)
hodnotenia,
b)
služobného hodnotenia,
c)
priebežného hodnotenia.
(2)

Hodnotenie profesionálneho vojaka vykonáva bezprostredne nadriadený veliteľ (ďalej len "hodnotiteľ"). ...

§ 53
Hodnotenie profesionálneho vojaka v prípravnej štátnej službe a v krátkodobej štátnej službe
(1)

Hodnotenie profesionálneho vojaka v prípravnej štátnej službe vykonáva hodnotiteľ písomne pred skončením ...

(2)

Hodnotenie profesionálneho vojaka v krátkodobej štátnej službe vykonáva hodnotiteľ pred skončením doby, ...

(3)

Hodnotenie podľa odsekov 1 a 2 sa spracúva v lehote najneskôr 5 dní pred skončením prípravnej štátnej ...

(4)

Podrobnosti o hodnotení profesionálneho vojaka v prípravnej štátnej službe a profesionálneho vojaka ...

Služobné hodnotenie profesionálneho vojaka v dočasnej štátnej službe a profesionálneho vojaka v stálej štátnej službe
§ 54
(1)

Služobné hodnotenie profesionálneho vojaka v dočasnej štátnej službe a profesionálneho vojaka v stálej ...

(2)

Služobné hodnotenie obsahuje bodové hodnotenie služobných schopností, zručností a vlastností profesionálneho ...

(3)

Služobné hodnotenie okrem zodpovedajúceho bodového hodnotenia môže obsahovať aj slovné zhodnotenie. ...

a)
dosahuje mimoriadne dobré výsledky,
b)
dosahuje dobré výsledky,
c)
dosahuje uspokojivé výsledky alebo
d)
nedosahuje požadované výsledky a je nespôsobilý vykonávať štátnu službu.
(4)

Služobné hodnotenie spracúva hodnotiteľ písomne za predchádzajúci kalendárny rok do 31. januára a profesionálneho ...

(5)

Ak profesionálny vojak odmietne potvrdiť oboznámenie sa so služobným hodnotením, hodnotiteľ urobí o ...

(6)

Služobné hodnotenie na vojenského duchovného hodnotiteľ spracúva v súčinnosti s príslušnou cirkevnou ...

(7)

Služobné hodnotenie sa nespracúva

a)
za kalendárny rok, v ktorom vznikol služobný pomer profesionálneho vojaka, ak služobný pomer trval menej ...
b)
ak hodnotené obdobie alebo výkon funkcie z dôvodu neprítomnosti v štátnej službe trvali menej ako štyri ...
c)
počas zaradenia profesionálneho vojaka do neplatenej zálohy.
(8)

Profesionálny vojak je oprávnený vyžiadať si kópiu svojho služobného hodnotenia.

§ 55
(1)

Priebežné hodnotenie slúži ako podklad na spracovanie služobného hodnotenia a spracúva ho hodnotiteľ, ...

a)
ustanovený do inej funkcie k inému hodnotiteľovi,
b)
zaradený do personálnej zálohy podľa § 72 alebo
c)
dočasne pozbavený výkonu štátnej služby podľa § 76.
(2)

S priebežným hodnotením hodnotiteľ preukázateľne oboznámi profesionálneho vojaka najneskôr posledný ...

(3)

Na priebežné hodnotenie sa vzťahuje § 54 ods. 2, 3, 5, 6 a 8 rovnako.

(4)

Proti priebežnému hodnoteniu sa nemožno odvolať.

§ 56
(1)

Proti služobnému hodnoteniu môže profesionálny vojak podať písomné odvolanie s uvedením konkrétnych ...

(2)

Ak včas podané odvolanie neobsahuje konkrétne dôvody, hodnotiteľ bezodkladne písomne vyzve profesionálneho ...

(3)

Včas podané odvolanie proti služobnému hodnoteniu má odkladný účinok.

(4)

Ak hodnotiteľ odvolaniu do siedmich dní odo dňa doručenia odvolania alebo jeho doplnenia vyhovie v celom ...

§ 57
(1)

Odvolacím orgánom je nadriadený veliteľ hodnotiteľa.

(2)

Odvolací orgán do siedmich dní odo dňa doručenia odvolania, z dôvodu jeho prerokovania, zriadi komisiu ...

(3)

O odvolaní profesionálneho vojaka proti služobnému hodnoteniu rozhodne odvolací orgán do siedmich dní ...

(4)

Ak sú na to dôvody, odvolací orgán rozhodne o odvolaní tak, že služobné hodnotenie zmení, inak odvolanie ...

(5)

Proti rozhodnutiu odvolacieho orgánu o odvolaní sa nemožno odvolať.

(6)

Služobné hodnotenie, proti ktorému nemožno podať odvolanie, je platné.

(7)

Platné služobné hodnotenie sa zakladá do osobného spisu profesionálneho vojaka.

§ 58

Podrobnosti o služobnom hodnotení, o spôsobe oboznamovania profesionálneho vojaka so služobným hodnotením, ...

Piaty diel
Osobná identifikácia

§ 59
Osobný spis
(1)

Písomnosti súvisiace so vznikom, zmenami a skončením služobného pomeru profesionálneho vojaka a so zmenou ...

(2)

Služobný úrad poskytne profesionálnemu vojakovi na jeho žiadosť kópie písomností, ktoré sú uložené v ...

(3)

Služobný úrad môže poskytovať informácie z osobného spisu o profesionálnom vojakovi len s jeho písomným ...

(4)

Podrobnosti o obsahu osobného spisu, jeho ukladaní a archivovaní ustanoví služobný predpis.

§ 60
Register identifikačnej databázy a biologická vzorka
(1)

Na účely identifikácie sa profesionálnemu vojakovi pri prijatí alebo vymenovaní do dočasnej štátnej ...

a)
odoberajú odtlačky prstov,
b)
odoberá biologická vzorka, ktorou je biologický materiál pochádzajúci z jeho tela,
c)
vyhotovuje panoramatická röntgenová snímka chrupu oboch čeľustí; táto snímka sa vyhotovuje opakovane ...
(2)

Odobraté odtlačky prstov, výsledok analýzy deoxyribonukleovej kyseliny z odobratej biologickej vzorky ...

(3)

Biologická vzorka sa profesionálnemu vojakovi odoberá vždy pred jeho vyslaním na plnenie úloh mimo územia ...

(4)

Odber biologickej vzorky sa vykonáva spôsobom, ktorý nesmie ohroziť zdravie profesionálneho vojaka a ...

(5)

Záznamy z registra identifikačnej databázy profesionálneho vojaka možno použiť na identifikáciu profesionálneho ...

(6)

Biologickú vzorku profesionálneho vojaka vyčleneného na plnenie úloh Vojenského spravodajstva ukladá ...

(7)

Podrobnosti o spôsobe odberu odtlačkov prstov, biologickej vzorky, vyhotovenia panoramatickej röntgenovej ...

§ 61
Osobná identifikačná karta
(1)

Profesionálnemu vojakovi pri prijatí do štátnej služby vydá služobný úrad osobnú identifikačnú kartu, ...

(2)

Osobná identifikačná karta profesionálneho vojaka obsahuje

a)
meno a priezvisko,
b)
dátum a miesto narodenia,
c)
vojenskú hodnosť,
d)
osobné číslo,
e)
titul, ktorý je profesionálny vojak oprávnený používať podľa osobitného predpisu,49)
f)
zobrazenie podoby tváre,
g)
evidenčné číslo karty,
h)
strojovo čitateľné údaje, ktoré súvisia so štátnou službou.
(3)

Osobnú identifikačnú kartu nemožno pripojiť ako prílohu k podaniu ani odovzdať nepovolanej osobe. Zničenie, ...

(4)

Osobnú identifikačnú kartu je profesionálny vojak povinný pri skončení štátnej služby vrátiť služobnému ...

(5)

Vzor osobnej identifikačnej karty a podrobnosti o účele jej použitia, postupe v prípade zničenia, poškodenia, ...

§ 62
Kovový identifikačný štítok
(1)

Profesionálnemu vojakovi vydá služobný úrad dva kovové identifikačné štítky s kovovou retiazkou

a)
po ustanovení do funkcie kadeta,
b)
pri prijatí alebo vymenovaní do dočasnej štátnej služby alebo krátkodobej štátnej služby,
c)
pri prijatí do stálej štátnej služby.
(2)

Profesionálnemu vojakovi, ktorému v súvislosti s predchádzajúcim služobným pomerom boli vydané kovové ...

(3)

Kovový identifikačný štítok obsahuje meno, priezvisko, rodné číslo a krvnú skupinu profesionálneho vojaka. ...

(4)

Kovový identifikačný štítok nemožno odovzdať nepovolanej osobe. Zničenie, poškodenie, stratu, odcudzenie ...

(5)

Vzor kovového identifikačného štítku a kovovej retiazky, spôsob ich nosenia a podrobnosti o postupe ...

Šiesty diel
Ustanovenie do funkcie

§ 63
(1)

Profesionálneho vojaka po prijatí do prípravnej štátnej služby služobný úrad ustanoví do funkcie podľa ...

(2)

Profesionálneho vojaka služobný úrad ustanoví do funkcie podľa § 64 alebo § 65 alebo vymenuje do funkcie ...

a)
vymenovaní alebo po prijatí do dočasnej štátnej služby,
b)
prijatí do stálej štátnej služby alebo
c)
vymenovaní alebo po prijatí do krátkodobej štátnej služby.
§ 64
(1)

Profesionálneho vojaka môže služobný úrad ustanoviť do funkcie, ak spĺňa kvalifikačné predpoklady a ...

a)
spĺňa podmienky podľa § 45 na vymenovanie do vojenskej hodnosti alebo povýšenie do vojenskej hodnosti, ...
b)
dosiahol vojenskú hodnosť, ktorá je na funkcii plánovaná.
(2)

Profesionálneho vojaka možno ustanoviť za podmienok podľa odseku 1 do funkcie v inej vojenskej odbornosti ...

§ 65
(1)

Profesionálneho vojaka môže služobný úrad ustanoviť do funkcie vo vojenskej odbornosti vojenská polícia, ...

a)
spĺňa vzdelanie na výkon funkcie, do ktorej má byť ustanovený,
b)
spĺňa odborné požiadavky na výkon funkcie, do ktorej má byť ustanovený,
c)
spĺňa úroveň znalosti cudzieho jazyka, ak sa na výkon funkcie vyžaduje, a
d)
je na funkcii plánovaná rovnaká alebo vyššia vojenská hodnosť, než akú dosiahol.
(2)

Profesionálneho vojaka, ktorý je alebo bude ustanovený do funkcie vo vojenskej odbornosti vojenské spravodajstvo ...

(3)

Profesionálneho vojaka vo vojenskej odbornosti vojenská duchovná služba možno ustanoviť do inej funkcie ...

(4)

Profesionálneho vojaka možno ustanoviť za podmienok podľa odseku 1 do funkcie v inej vojenskej odbornosti ...

§ 65a
(1)

Profesionálneho vojaka vo vojenskej hodnosti slobodník, desiatnik, čatár, rotný, rotmajster, poručík, ...

a)
spĺňa vzdelanie na výkon funkcie, do ktorej má byť ustanovený,
b)
spĺňa odborné požiadavky na výkon funkcie, do ktorej má byť ustanovený,
c)
spĺňa úroveň znalosti cudzieho jazyka, ak sa na výkon funkcie vyžaduje a
d)
podľa priemeru bodových hodnotení v služobnom hodnotení za obdobie výkonu štátnej služby v dosiahnutej ...
(2)

Profesionálneho vojaka možno ustanoviť za podmienok podľa odseku 1 do funkcie v inej vojenskej odbornosti ...

§ 66
(1)

Profesionálneho vojaka v dočasnej štátnej službe alebo v stálej štátnej službe môže služobný úrad podľa ...

(2)

Ak doplňovanie hodnostného zboru dôstojníkov nezodpovedá potrebám služobného úradu, služobný úrad môže ...

(3)

Výber na funkciu a výber na dôstojnícku funkciu sa môže vykonať aj na funkciu, ktorá sa uvoľní do šiestich ...

(4)

Výber na funkciu a výber na dôstojnícku funkciu vyhlasuje služobný úrad na svojom webovom sídle najmenej ...

a)
názov organizačnej zložky,
b)
názov funkcie vrátane plánovanej vojenskej hodnosti, vojenskej odbornosti a jej špecializácie a miesta ...
c)
stručný opis činností vyplývajúcich z funkcie,
d)
požadované kvalifikačné predpoklady a požiadavky na výkon štátnej služby,
e)
údaje o tom, či sa na výkon funkcie vyžadujú predpoklady ustanovené osobitným predpisom,22)
f)
ďalšie požiadavky, ktoré sú potrebné na výkon funkcie,
g)
zoznam požadovaných dokladov,
h)
termín a miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberu.
(5)

Žiadosť o zaradenie do výberu na funkciu a do výberu na dôstojnícku funkciu podáva profesionálny vojak ...

(6)

Výber na funkciu a výber na dôstojnícku funkciu vykonáva výberová komisia, ktorú zriaďuje služobný úrad. ...

(7)

Výberom na funkciu sa overujú schopnosti, osobnostné vlastnosti a odborné znalosti profesionálneho vojaka, ...

(8)

Výberom na dôstojnícku funkciu sa overuje splnenie podmienok na ustanovenie do funkcie s plánovanou ...

(9)

Poradie profesionálnych vojakov získané na základe výsledkov výberu na funkciu alebo výberu na dôstojnícku ...

(10)

Služobný úrad písomne oznámi profesionálnemu vojakovi výsledok výberu na funkciu alebo výberu na dôstojnícku ...

(11)

Služobný úrad zaradí do výberu na funkciu profesionálneho vojaka vo vojenskej hodnosti o jeden stupeň ...

(12)

Veliteľ môže návrh na zaradenie do výberu na funkciu predložiť iba s predchádzajúcim súhlasom profesionálneho ...

(13)

Služobný úrad vyhlásený výber na funkciu a výber na dôstojnícku funkciu zruší, ak žiaden profesionálny ...

(14)

Ustanovenia odsekov 4, 5 a 11 sa nevzťahujú na výber na funkciu a výber na dôstojnícku funkciu vo Vojenskom ...

(15)

Podrobnosti o výbere na funkciu a výbere na dôstojnícku funkciu, o vytvorení a zložení výberovej komisie ...

§ 67

Profesionálneho vojaka, ktorý spĺňa podmienky podľa § 64 alebo § 65, môže na jeho žiadosť služobný úrad ...

Siedmy diel
Poverenie výkonom voľnej veliteľskej funkcie, poverenie zastupovaním, prerušenie výkonu funkcie, vyčlenenie profesionálneho vojaka

§ 68
Poverenie výkonom voľnej veliteľskej funkcie
(1)

Služobný úrad môže, ak je to nevyhnutné, poveriť profesionálneho vojaka v dočasnej štátnej službe alebo ...

(2)

Profesionálneho vojaka, ktorý je ustanovený do funkcie zástupcu nemožno poveriť výkonom voľnej veliteľskej ...

(3)

Profesionálneho vojaka nemožno poveriť výkonom voľnej veliteľskej funkcie s nižšou plánovanou vojenskou ...

§ 69
Poverenie zastupovaním
(1)

Ak profesionálny vojak, ktorý je ustanovený do veliteľskej funkcie alebo do funkcie, s ktorou je spojená ...

(2)

Veliteľ môže poveriť profesionálneho vojaka aj zastupovaním vedúceho štátneho zamestnanca8) alebo vedúceho ...

(3)

Zastupovaním podľa odsekov 1 a 2 nemožno poveriť profesionálneho vojaka, ktorému toto zastupovanie vyplýva ...

(4)

Ak profesionálnemu vojakovi poverenému zastupovaním podľa odsekov 1 a 2 veliteľ neurčí rozsah oprávnení, ...

§ 70
Prerušenie výkonu funkcie
(1)

Služobný úrad preruší tehotnej profesionálnej vojačke výkon funkcie, ak činnosti vyplývajúce z funkcie ...

(2)

Profesionálna vojačka počas prerušenia výkonu funkcie vykonáva podľa rozhodnutia veliteľa činnosti, ...

(3)

Za inú vhodnú funkciu podľa odseku 1 sa považuje funkcia v tom istom služobnom úrade a v tom istom mieste ...

(4)

Ak pominú dôvody podľa odseku 1, prerušenie výkonu funkcie služobný úrad skončí.

§ 71
Vyčlenenie profesionálneho vojaka
(1)

Profesionálneho vojaka možno vyčleniť na plnenie úloh

a)
ministerstva, k inej právnickej osobe na koordináciu činností orgánov štátnej správy, orgánov územnej ...
b)
Vojenského spravodajstva,
c)
Vojenskej polície,
d)
vojenskej kancelárie prezidenta a čestnej stráže prezidenta po dohode s náčelníkom vojenskej kancelárie ...
e)
vojenskej vysokej školy po dohode s rektorom vojenskej vysokej školy,
f)
vyplývajúcich zo zastupovania Slovenskej republiky v medzinárodnej organizácii na území Slovenskej republiky. ...
(2)

O vyčlenení profesionálneho vojaka a o skončení jeho vyčlenenia podľa

a)
odseku 1 písm. a) až c) rozhoduje minister,
b)
odseku 1 písm. d) až f) rozhoduje služobný úrad.
(3)

O vyčlenení profesionálneho vojaka na plnenie úloh iných právnických osôb pri príprave na obranu Slovenskej ...

(4)

Za vyčleneného sa považuje aj profesionálny vojak prijatý do štátnej služby na plnenie úloh Vojenského ...

(5)

Skončiť vyčlenenie profesionálneho vojaka možno, ak

a)
má byť ustanovený do funkcie v inom služobnom úrade,
b)
má byť vyslaný na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky,
c)
bude zaradený do personálnej zálohy podľa § 73 ods. 1 písm. a) až c), e) až h).
(6)

Skončiť vyčlenenie profesionálneho vojaka podľa odseku 5 písm. a) možno aj na žiadosť profesionálneho ...

(7)

Skončiť vyčlenenie profesionálneho vojaka vyčleneného na plnenie úloh Vojenského spravodajstva možno ...

(8)

Vyčlenenie podľa odsekov 5 a 6 sa skončí dňom, ktorý predchádza personálnemu opatreniu podľa odseku ...

(9)

Ak je to v záujme služobného úradu podľa § 6 ods. 1 písm. a) až c), e) alebo písm. f), vyčlenenie podľa ...

a)
personálnemu opatreniu podľa odseku 5 písm. a) alebo
b)
zaradeniu do personálnej zálohy podľa § 73 ods. 1 písm. d).
(10)

Profesionálny vojak, ktorý má byť vyčlenený podľa odseku 1 písm. b), sa pred vyčlenením podrobí posúdeniu ...

(11)

Vyčlenenie vojenského duchovného sa vykonáva na základe súhlasu príslušnej cirkevnej autority.30)

Ôsmy diel
Personálna záloha a dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby

§ 72
Zaradenie do personálnej zálohy
(1)

Do personálnej zálohy služobný úrad zaradí profesionálneho vojaka, ak z dôvodov uvedených v § 73 až ...

(2)

Druhy personálnej zálohy sú

a)
záloha pre prechodne nezaradených profesionálnych vojakov,
b)
neplatená záloha,
c)
záloha pre profesionálnych vojakov zaradených do prípravy na získanie požiadaviek na výkon štátnej služby. ...
(3)

Počas zaradenia do personálnej zálohy podľa odseku 2 služobný úrad rozhodne o

a)
ustanovení profesionálneho vojaka do funkcie,
b)
ustanovení profesionálneho vojaka, ktorému bol personálny rozkaz o prepustení zo služobného pomeru právoplatne ...
c)
ustanovení profesionálneho vojaka, ktorému bol personálny rozkaz o prepustení zo služobného pomeru právoplatne ...
d)
ustanovení profesionálneho vojaka, ktorému bol personálny rozkaz o prepustení zo služobného pomeru právoplatne ...
e)
skončení štátnej služby profesionálneho vojaka prepustením zo služobného pomeru.
§ 73
Záloha pre prechodne nezaradených profesionálnych vojakov
(1)

Do zálohy pre prechodne nezaradených profesionálnych vojakov služobný úrad zaradí profesionálneho vojaka ...

a)
podľa právoplatného rozhodnutia prieskumnej komisie je trvalo nespôsobilý vykonávať funkciu,
b)
je blízkou osobou2) veliteľa alebo profesionálneho vojaka v jeho priamej podriadenosti alebo nadriadenosti, ...
c)
skončilo jeho vyslanie na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky,
d)
skončilo jeho vyčlenenie,
e)
nebol ustanovený do funkcie po skončení zaradenia do zálohy pre profesionálnych vojakov zaradených do ...
f)
nebol ustanovený do funkcie po skončení zaradenia do neplatenej zálohy okrem skončenia zaradenia do ...
g)
mu bol uložený zákaz činnosti podľa osobitného predpisu52) alebo
h)
nespĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon štátnej služby.
(2)

Profesionálneho vojaka, ktorý bol odvolaný z funkcie podľa osobitných predpisov37) a profesionálneho ...

(3)

Do zálohy pre prechodne nezaradených profesionálnych vojakov služobný úrad zaradí najviac na tri mesiace ...

a)
v čase najviac štyri mesiace pred uplynutím maximálnej doby štátnej služby,
b)
po uplynutí maximálnej doby štátnej služby,
c)
po dosiahnutí vekovej hranice alebo
d)
po uplynutí času, na ktorý mu bola povolená výnimka z vekovej hranice.
(4)

Do zálohy pre prechodne nezaradených profesionálnych vojakov služobný úrad zaradí najviac na deväť mesiacov ...

(5)

Počas zaradenia profesionálneho vojaka do zálohy pre prechodne nezaradených profesionálnych vojakov ...

(6)

Zaradenie do zálohy pre prechodne nezaradených profesionálnych vojakov trvá do dňa, ktorý predchádza ...

(7)

Ak počas zaradenia do zálohy pre prechodne nezaradených profesionálnych vojakov služobný úrad rozhodne ...

§ 74
Neplatená záloha
(1)

Do neplatenej zálohy služobný úrad zaradí profesionálneho vojaka,

a)
ktorému je poskytnutá rodičovská dovolenka, počas ktorej nemá nárok na materské podľa osobitného predpisu,40) ...
b)
ktorý je vyslaný do medzinárodnej organizácie podľa § 81,
c)
ktorý nasleduje manžela (manželku) vyslaného na špecializačné štúdium, do certifikačnej prípravy alebo ...
(2)

Profesionálneho vojaka v prípravnej štátnej službe, ktorý je pripravovaný pre hodnostný zbor dôstojníkov, ...

§ 75
Záloha pre profesionálnych vojakov zaradených do prípravy na získanie požiadaviek na výkon štátnej služby ...
(1)

Profesionálneho vojaka služobný úrad zaradí do zálohy pre profesionálnych vojakov zaradených do prípravy ...

(2)

Počas zaradenia do zálohy podľa odseku 1 profesionálny vojak plní služobné povinnosti podľa rozhodnutia ...

§ 76
Dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby
(1)

Služobný úrad profesionálneho vojaka dočasne pozbaví výkonu štátnej služby, ak bolo voči nemu vznesené ...

(2)

Služobný úrad môže profesionálneho vojaka dočasne pozbaviť výkonu štátnej služby, ak bolo voči nemu ...

(3)

Profesionálneho vojaka, ktorý sa stal dôvodne podozrivým, že porušil základnú povinnosť podľa § 134 ...

(4)

Po dobu dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby sa profesionálnemu vojakovi zakazuje nosiť vojenskú ...

(5)

Po dobu dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby je profesionálny vojak povinný zdržiavať sa v mieste ...

(6)

Dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby profesionálneho vojaka sa zruší, ak

a)
bolo trestné stíhanie voči profesionálnemu vojakovi právoplatne zastavené,
b)
bol profesionálny vojak spod obžaloby právoplatne oslobodený,
c)
počas trestného stíhania vyšlo najavo, že skutok, pre ktorý bol dočasne pozbavený výkonu štátnej služby ...
d)
sa nepotvrdia dôvody, pre ktoré bol profesionálny vojak dočasne pozbavený výkonu štátnej služby podľa ...
(7)

Ak bol profesionálny vojak právoplatne odsúdený za trestný čin podľa odseku 1 alebo odseku 2 alebo sa ...

(8)

Ak bolo trestné stíhanie voči profesionálnemu vojakovi podmienečne zastavené alebo ak bolo trestné stíhanie ...

(9)

Dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby profesionálneho vojaka sa skončí aj vtedy, ak bol profesionálny ...

(10)

Konanie o dočasnom pozbavení výkonu štátnej služby sa preruší, ak do doručenia personálneho rozkazu ...

(11)

Ak po prepustení profesionálneho vojaka z väzby trvajú dôvody na dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby, ...

Deviaty diel
Plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky

Vysielanie profesionálnych vojakov na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky
§ 77
(1)

Profesionálneho vojaka na základe rozhodnutia príslušného ústavného orgánu57) vysiela mimo územia Slovenskej ...

a)
na účely humanitárnej pomoci, mierovej pozorovateľskej misie, vojenskej operácie, plnenia záväzku z ...
b)
na plnenie úloh vyplývajúcich zo zastupovania Slovenskej republiky v medzinárodnej organizácii alebo ...
c)
na účely vojenského cvičenia.
(2)

Profesionálneho vojaka vyčleneného na plnenie úloh Vojenského spravodajstva môže minister vyslať mimo ...

a)
v súlade s osobitným predpisom,19)
b)
ak to vyplýva z medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
c)
po dohode ministerstva s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky ...
(3)

Profesionálneho vojaka podľa odseku 1 písm. a) a c) môže služobný úrad vyslať mimo územia Slovenskej ...

§ 78

Profesionálny vojak vyslaný na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky podľa § 77 ods. 1 písm. ...

§ 79
(1)

Profesionálny vojak vyslaný na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky podľa § 77 ods. 1 písm. ...

(2)

Podmienky, za ktorých možno uskutočniť telefonický hovor, frekvenciu a dĺžku trvania telefonického hovoru ...

Skončenie vyslania profesionálnych vojakov na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky
§ 80
(1)

Skončenie vyslania profesionálneho vojaka na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky podľa § 77 ...

a)
uplynutia doby, na ktorú bolo vyslanie na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky určené,
b)
rotácie jednotky vyslanej na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky,
c)
porušenia medzinárodných dohôd upravujúcich pôsobenie jednotky mimo územia Slovenskej republiky,
d)
zdravotného stavu profesionálneho vojaka, ktorý mu neumožňuje ďalej plniť úlohy mimo územia Slovenskej ...
e)
konania profesionálneho vojaka, ktoré je v rozpore s plnením úloh mimo územia Slovenskej republiky,
f)
vznesenia obvinenia,23) na základe ktorého sa stal dôvodne podozrivým, že v súvislosti s výkonom štátnej ...
g)
porušenia
1.
základnej povinnosti profesionálneho vojaka podľa § 134 ods. 1 písm. n) a s),
2.
obmedzenia alebo zákazu podľa § 12, 13 a § 134 ods. 2 alebo ods. 3.
(2)

Skončiť vyslanie profesionálneho vojaka na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky podľa § 77 ...

a)
v záujme služobného úradu,
b)
na žiadosť profesionálneho vojaka zo závažných osobných alebo rodinných dôvodov,
c)
z dôvodu porušenia základnej povinnosti profesionálneho vojaka podľa § 134 ods. 1 písm. a) až i), k), ...
(3)

O skončení vyslania profesionálneho vojaka na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky podľa § ...

(4)

Po skončení vyslania profesionálneho vojaka na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky podľa § ...

(5)

Podrobnosti o postupe pri skončení vyslania profesionálneho vojaka na plnenie úloh mimo územia Slovenskej ...

§ 81

Služobný úrad môže profesionálneho vojaka s jeho písomným súhlasom vyslať do medzinárodnej organizácie ...

Desiaty diel
Spoločné ustanovenia k zmenám v služobnom pomere

§ 82
(1)

Služobný úrad odovzdá alebo doručí profesionálnemu vojakovi písomné oznámenie podľa § 39 ods. 2

a)
do 15 dní odo dňa
1.
ustanovenia do funkcie alebo vymenovania do funkcie podľa osobitných predpisov,37)
2.
vymenovania do vojenskej hodnosti alebo povýšenia,
3.
poverenia výkonom voľnej veliteľskej funkcie,
4.
zaradenia do zálohy pre prechodne nezaradených profesionálnych vojakov,
5.
dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby,
6.
zapožičania vojenskej hodnosti,
7.
zmeny výšky a zloženia služobného platu,
8.
vymenovania do stálej štátnej služby,
b)
do 45 dní odo dňa poverenia zastupovaním, ak poverenie zastupovaním trvá viac ako 30 dní.
(2)

Služobný úrad odovzdá alebo doručí profesionálnemu vojakovi opis činností vyplývajúcich z funkcie pri ...

TRETIA HLAVA
SKONČENIE ŠTÁTNEJ SLUŽBY

Skončenie štátnej služby prepustením zo služobného pomeru
§ 83
(1)

Štátna služba profesionálneho vojaka v dočasnej štátnej službe a stálej štátnej službe sa skončí prepustením ...

a)
v dôsledku organizačnej zmeny nemôže vykonávať doterajšiu funkciu a nie je pre neho iná funkcia, do ...
b)
podľa právoplatného rozhodnutia prieskumnej komisie je trvalo nespôsobilý vykonávať štátnu službu,
c)
porušil základnú povinnosť profesionálneho vojaka podľa § 134 ods. 1 písm. n) alebo ods. 2 alebo obmedzenie ...
d)
podľa platného služobného hodnotenia nedosahuje požadované výsledky a je nespôsobilý vykonávať štátnu ...
e)
bol právoplatne odsúdený za trestný čin vojenský,24) za prečin, ktorý je úmyselným trestným činom,25) ...
f)
prestal spĺňať
1.
niektorú z podmienok podľa § 16 ods. 1 písm. c) až e) a g),
2.
podmienku podľa § 16 ods. 1 písm. l) alebo
3.
predpoklady ustanovené osobitným predpisom,22) a nie je pre neho iná funkcia, do ktorej môže byť ustanovený, ...
g)
bol zaradený do zálohy pre prechodne nezaradených profesionálnych vojakov podľa
1.
§ 73 ods. 1 alebo ods. 2 a nie je pre neho iná funkcia, do ktorej môže byť ustanovený,
2.
§ 73 ods. 3 písm. a) alebo písm. b) a nebol vymenovaný do stálej štátnej služby,
3.
§ 73 ods. 3 písm. c) alebo písm. d) a nebola mu povolená výnimka z vekovej hranice podľa § 32 ods. 2 ...
h)
dosiahol maximálnu dobu štátnej služby a nebol vymenovaný do stálej štátnej služby,
i)
dosiahol vekovú hranicu alebo uplynul čas, na ktorý mu bola povolená výnimka z vekovej hranice podľa ...
j)
dosiahol dobu podľa § 28 ods. 1 písm. a) alebo § 28 ods. 2,
k)
v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokov nesplnil požadované normy z pohybovej výkonnosti v príslušnej ...
l)
splnil podmienky nároku na výsluhový dôchodok60) a požiadal o prepustenie,
m)
nastala niektorá z rozhodujúcich skutočností podľa § 223 ods. 1, 3, 6 a 7, § 225 ods. 3 alebo § 227 ...
n)
uviedol neúplné údaje alebo nepravdivé údaje v čestnom vyhlásení podľa § 18 ods. 5 písm. f),
o)
porušil povinnosť vyplývajúcu z osobitných predpisov61) a jeho ponechanie v služobnom pomere by bolo ...
p)
bol odvolaný z funkcie náčelníka generálneho štábu alebo rektora vojenskej vysokej školy a nebolo rozhodnuté ...
q)
nastane dôvod podľa § 71 ods. 7 a zotrvanie profesionálneho vojaka v štátnej službe nie je v záujme ...
(2)

Štátna služba profesionálneho vojaka v prípravnej štátnej službe sa skončí prepustením, ak

a)
nastane dôvod podľa odseku 1 písm. b),
b)
nastane dôvod podľa odseku 1 písm. c), e), f), k), n) a o),
c)
bol vylúčený z vysokoškolského štúdia,
d)
neskončil vysokoškolské štúdium v určenom termíne,
e)
zanechal vysokoškolské štúdium na vlastnú žiadosť,
f)
nebol po zrušení akreditovaného študijného programu prijatý do iného akreditovaného študijného programu, ...
g)
nedošlo k uzatvoreniu písomnej dohody podľa § 25 ods. 2 alebo § 26 ods. 1,
h)
neskončil úspešne základný vojenský výcvik, odborný výcvik jednotlivca, dôstojnícky kurz pre absolventov ...
i)
na základe hodnotenia prípravnej štátnej služby nie je spôsobilý na vymenovanie do dočasnej štátnej ...
j)
požiadal o prepustenie,
k)
nesúhlasil s vymenovaním do dočasnej štátnej služby alebo do krátkodobej štátnej služby.
(3)

Ustanovenie odseku 2 písm. d) sa nevzťahuje na profesionálneho vojaka, ktorý v určenom termíne neskončil ...

(4)

Štátna služba profesionálneho vojaka v krátkodobej štátnej službe sa skončí prepustením, ak

a)
uplynula dohodnutá doba a služobný úrad sa nedohodol s profesionálnym vojakom na opätovnom predĺžení ...
b)
nastane dôvod podľa odseku 1 písm. a),
c)
nastane dôvod podľa odseku 1 písm. b), c), e), f), n) a o),
d)
sa profesionálny vojak dohodne so služobným úradom na skrátení dohodnutej doby podľa § 30 ods. 3.
(5)

Štátnu službu profesionálneho vojaka v dočasnej štátnej službe a stálej štátnej službe možno skončiť ...

a)
nesplnil podmienky nároku na výsluhový dôchodok60) a požiadal o prepustenie,
b)
profesionálny vojak v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch v služobnom hodnotení dosahoval uspokojivé ...
c)
bol právoplatne odsúdený za trestný čin, ak nejde o prípad uvedený v odseku 1 písm. e),
d)
v priebehu 12 po sebe nasledujúcich mesiacov mu bolo opakovane uložené disciplinárne opatrenie podľa ...
e)
viedol motorové vozidlo pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných alebo psychotropných látok, ak nejde ...
f)
stratil alebo neoprávnene manipuloval s písomnosťou, nákresom, výkresom, mapou, fotografiou, grafom ...
g)
mal neospravedlnenú neprítomnosť vo výkone štátnej služby viac ako dva služobné dni v priebehu 12 po ...
(6)

Štátnu službu profesionálneho vojaka v prípravnej štátnej službe a krátkodobej štátnej službe možno ...

§ 84

Štátna služba profesionálneho vojaka sa skončí prepustením, ak bol zvolený, poverený alebo vymenovaný ...

a)
prezidenta,
b)
poslanca Národnej rady Slovenskej republiky,
c)
poslanca Európskeho parlamentu,
d)
člena vlády,
e)
predsedu, riaditeľa a vedúceho ostatného ústredného orgánu štátnej správy,
f)
sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky,
g)
predsedu alebo podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,
h)
guvernéra alebo viceguvernéra Národnej banky Slovenska,
i)
verejného ochrancu práv,
j)
člena Bankovej rady Národnej banky Slovenska,
k)
štátneho tajomníka,
l)
vedúceho Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky,
m)
vedúceho Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky,
n)
člena Európskej komisie alebo pracovníka medzinárodného sekretariátu Organizácie Severoatlantickej zmluvy, ...
o)
sudcu,
p)
prokurátora,
q)
rektora vysokej školy, okrem rektora vojenskej vysokej školy,
r)
predsedu vyššieho územného celku, primátora mesta alebo starostu obce,
s)
poslanca zastupiteľstva vyššieho územného celku, poslanca mestského zastupiteľstva alebo poslanca obecného ...
t)
inšpektora Organizácie Spojených národov,
u)
vedúceho diplomatickej misie, vedúceho stálej misie pri medzinárodnej organizácii alebo medzinárodnom ...
§ 85
Skončenie štátnej služby zánikom služobného pomeru

Štátna služba profesionálneho vojaka sa skončí zánikom služobného pomeru (ďalej len "zánik služobného ...

a)
dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým súd profesionálnemu vojakovi uložil trest straty vojenskej ...
b)
smrťou alebo dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bol profesionálny vojak vyhlásený ...
Zákaz prepustenia v ochrannej dobe
§ 86
(1)

Konanie o prepustení podľa § 83 ods. 1 písm. a) sa nezačne v ochrannej dobe, ak je

a)
profesionálny vojak uznaný za dočasne neschopného pre chorobu alebo úraz, ak si túto neschopnosť nespôsobil ...
b)
profesionálna vojačka tehotná alebo na materskej dovolenke, keď je profesionálny vojak na rodičovskej ...
(2)

Ak sa konanie o prepustení podľa § 83 ods. 1 písm. a) už začalo a nastane skutočnosť, ktorá zakladá ...

(3)

Zákaz prepustenia v ochrannej dobe z dôvodu podľa odseku 1 písm. a) trvá najdlhšie do skončenia podpornej ...

(4)

Skutočnosť, ktorá podľa odseku 1 zakladá ochrannú dobu, je profesionálny vojak povinný preukázať a bezodkladne ...

(5)

Doba prerušenia uvedená v odseku 2 sa do lehoty podľa § 94 ods. 1 písm. b) nezapočítava. Po skončení ...

§ 87

Ak sa personálny rozkaz o prepustení profesionálnemu vojakovi doručil pred začiatkom ochrannej doby ...

§ 88
Nároky po zrušení personálneho rozkazu o prepustení
(1)

Ak bol personálny rozkaz o prepustení právoplatne zrušený, služobný pomer profesionálneho vojaka trvá ...

a)
pokračuje vo výkone funkcie, do ktorej bol ustanovený pred prepustením, alebo
b)
je zaradený do zálohy pre prechodne nezaradených profesionálnych vojakov podľa § 73 ods. 3 alebo ods. ...
(2)

Ak po zrušení personálneho rozkazu o prepustení nie je funkcia podľa odseku 1 písm. a) voľná alebo bola ...

(3)

Ak bol personálny rozkaz o prepustení profesionálneho vojaka v krátkodobej štátnej službe právoplatne ...

(4)

Profesionálnemu vojakovi sa za čas neplatného prepustenia doplatí plat, aktivačný príspevok a stabilizačný ...

§ 89
Služobný posudok a potvrdenie o štátnej službe
(1)

Profesionálnemu vojakovi pri skončení štátnej služby veliteľ vydá služobný posudok obsahujúci skutočnosti ...

(2)

Za služobný posudok podľa odseku 1 sa považuje aj hodnotenie profesionálneho vojaka v krátkodobej štátnej ...

(3)

Pri prepustení alebo zániku služobného pomeru podľa § 85 písm. a) veliteľ vydá profesionálnemu vojakovi ...

a)
termín a dôvod skončenia štátnej služby profesionálneho vojaka,
b)
čas trvania štátnej služby,
c)
výšku jeho služobného platu, ak o to profesionálny vojak písomne požiada,
d)
skutočnosti rozhodujúce na posúdenie nároku na dovolenku,
e)
záväzky profesionálneho vojaka súvisiace so štátnou službou,
f)
údaj, či sa z platu profesionálneho vojaka vykonávajú zrážky, ich výšku, v čí prospech a v akom poradí ...
g)
skutočnosti rozhodujúce pre dávku v nezamestnanosti poskytovanú podľa osobitného predpisu.66)
§ 90
Príprava profesionálneho vojaka na trh práce

Veliteľ môže profesionálnemu vojakovi v dočasnej štátnej službe a v stálej štátnej službe počas trvania ...

a)
bolo o jeho prepustení právoplatne rozhodnuté podľa § 83 ods. 1 písm. a), g) až j) alebo m) a
b)
požiadal o prípravu na trh práce.

ŠTVRTÁ HLAVA
KONANIE VO VECIACH SLUŽOBNÉHO POMERU

Prvý diel
Personálny rozkaz

§ 91
(1)

Personálny rozkaz sa vydáva

a)
pri prijatí občana do štátnej služby podľa § 22 ods. 2, § 27 ods. 2, § 28 ods. 1 písm. b), § 29 ods. ...
b)
v právnych vzťahoch profesionálneho vojaka súvisiacich so zmenami v štátnej službe podľa § 24, § 27 ...
c)
pri skončení štátnej služby prepustením podľa § 83 ods. 1, 2 a ods. 4 až 6, § 84 a § 98 ods. 4,
d)
v prípadoch podľa § 193 a 194.
(2)

Personálny rozkaz vydáva služobný úrad a musí byť v súlade s právnymi predpismi a musí vychádzať zo ...

(3)

Personálny rozkaz podľa odseku 1 písm. a) obsahuje

a)
označenie služobného úradu,
b)
výrok o prijatí do štátnej služby s uvedením ustanovení právnych predpisov, podľa ktorých sa personálny ...
c)
titul, meno a priezvisko občana,
d)
dátum a miesto narodenia občana,
e)
deň prijatia do štátnej služby,
f)
druh štátnej služby,
g)
čas trvania štátnej služby,
h)
vojenskú hodnosť, do ktorej je občan vymenovaný pri prijatí do prípravnej štátnej služby, alebo ktorá ...
i)
funkciu, do ktorej je občan ustanovený alebo vymenovaný vrátane vojenskej odbornosti a jej špecializácie, ...
j)
miesto výkonu štátnej služby,
k)
evidenčné a štatistické údaje,
l)
odôvodnenie, v ktorom sa uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom pre personálny rozkaz, akými úvahami ...
m)
poučenie o tom, či je personálny rozkaz konečný, či a v akej lehote sa možno proti nemu odvolať, komu ...
n)
dátum vydania personálneho rozkazu a odtlačok okrúhlej pečiatky so štátnym znakom,
o)
meno, priezvisko, funkcia a podpis vedúceho služobného úradu, ktorý personálny rozkaz vydal; ak ide ...
(4)

Personálny rozkaz podľa odseku 1 písm. b) až d) obsahuje

a)
označenie služobného úradu,
b)
výrok vo veci s uvedením ustanovení právnych predpisov, podľa ktorých sa personálny rozkaz vydal,
c)
vojenskú hodnosť, titul, meno a priezvisko profesionálneho vojaka,
d)
dátum a miesto narodenia profesionálneho vojaka,
e)
funkciu a miesto výkonu štátnej služby profesionálneho vojaka,
f)
evidenčné a štatistické údaje,
g)
odôvodnenie, v ktorom sa uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom pre personálny rozkaz, akými úvahami ...
h)
poučenie o tom, či je personálny rozkaz konečný, či a v akej lehote sa možno proti nemu odvolať, komu ...
i)
dátum vydania personálneho rozkazu a odtlačok okrúhlej pečiatky so štátnym znakom,
j)
meno, priezvisko, funkcia a podpis vedúceho služobného úradu, ktorý personálny rozkaz vydal; ak ide ...
(5)

Personálny rozkaz podľa odseku 1 písm. b), ak ide o profesionálneho vojaka vyslaného na plnenie úloh ...

a)
dobu vyslania na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky,
b)
menu, v ktorej sa bude vyplácať zahraničný príspevok alebo zahraničný plat, prípadne ich časť,
c)
ďalšie plnenia spojené s plnením úloh mimo územia Slovenskej republiky v peniazoch alebo naturáliách, ...
d)
prípadné podmienky návratu profesionálneho vojaka z územia mimo Slovenskej republiky.
(6)

Personálny rozkaz podľa odseku 1 môže obsahovať aj iné údaje súvisiace s výkonom štátnej služby.

(7)

S dôvodmi na vydanie personálneho rozkazu podľa odseku 1 písm. b) až d) musí byť profesionálny vojak ...

(8)

Personálny rozkaz musí byť profesionálnemu vojakovi doručený. Personálny rozkaz o ustanovení do funkcie, ...

(9)

Proti personálnemu rozkazu podľa odseku 1 písm. a), b) a d) sa nemožno odvolať; proti personálnemu rozkazu ...

(10)

Personálny rozkaz podľa odseku 1 písm. a), b) a d) nie je preskúmateľný súdom a personálny rozkaz podľa ...

(11)

Ak v personálnom rozkaze podľa odseku 1 písm. b) nie je určená doba trvania personálneho opatrenia, ...

(12)

Ak po vydaní personálneho rozkazu podľa odseku 1 písm. a) a b) nastanú nové skutočnosti, služobný úrad, ...

(13)

Chyby v písaní, počítaní a iné zrejmé nesprávnosti v personálnom rozkaze služobný úrad, ktorý personálny ...

Druhý diel
Konanie o prepustení zo služobného pomeru

§ 92
Začatie konania o prepustení
(1)

Konanie o prepustení zo služobného pomeru (ďalej len "konanie o prepustení") sa začína na žiadosť profesionálneho ...

(2)

Konanie o prepustení je začaté dňom

a)
doručenia žiadosti o prepustenie podľa § 83 ods. 1 písm. l), § 83 ods. 2 písm. j) alebo § 83 ods. 5 ...
b)
doručenia žiadosti o skrátenie dohodnutej doby podľa § 30 ods. 3 služobnému úradu,
c)
zvolenia, rozhodnutia o poverení alebo rozhodnutia o vymenovaní do funkcie uvedenej v § 84,
d)
doručenia návrhu na prepustenie podľa § 93 ods. 1 služobnému úradu,
e)
keď služobný úrad zistil dôvod na prepustenie a nejde o prípady uvedené v písmenách a) až d).
(3)

O začatí konania o prepustení služobný úrad oboznámi profesionálneho vojaka a veliteľa profesionálneho ...

(4)

Ak po nadobudnutí právoplatnosti personálneho rozkazu o prepustení podľa § 83 ods. 1 písm. a), g) až ...

§ 93
Návrh na prepustenie
(1)

Návrh na prepustenie spracuje veliteľ

a)
do 7 dní odo dňa, keď zistil dôvod na prepustenie podľa § 83 ods. 1 písm. o) a q) a § 83 ods. 2 písm. ...
b)
do 30 dní odo dňa, keď zistil dôvod na prepustenie podľa § 83 ods. 1 písm. a) až g), k) a n), § 83 ods. ...
c)
najneskôr 30 dní pred splnením dôvodu uvedeného v § 83 ods. 4 písm. a),
d)
najneskôr 5 mesiacov pred splnením dôvodu uvedeného v § 83 ods. 1 písm. h), i), j) a m).
(2)

V lehotách podľa odseku 1 veliteľ profesionálneho vojaka aj preukázateľne oboznámi s návrhom na prepustenie ...

(3)

Návrh na prepustenie vojenského duchovného spracuje veliteľ na základe súhlasu príslušnej cirkevnej ...

(4)

Ak služobný úrad začal konanie o prepustení podľa § 92 ods. 2 písm. a) až c) a e), veliteľ návrh podľa ...

(5)

Na požiadanie služobného úradu je veliteľ a garant vojenskej odbornosti povinný oznámiť skutočnosti, ...

(6)

Žiadosť o skrátenie dohodnutej doby podľa § 30 ods. 3 a žiadosť o prepustenie podľa § 83 ods. 1 písm. ...

§ 94
Rozhodovanie o prepustení
(1)

O prepustení profesionálneho vojaka rozhodne služobný úrad z dôvodu podľa

a)
§ 83 ods. 1 písm. o), p) a q), § 83 ods. 2 a § 83 ods. 4 písm. a) a d) najneskôr do 15 dní odo dňa začatia ...
b)
§ 83 ods. 1 písm. a), b), d), k) a l), § 83 ods. 4 písm. b) a c), § 83 ods. 6 a § 84 najneskôr do dvoch ...
c)
§ 83 ods. 1 písm. g) najneskôr do troch mesiacov odo dňa zaradenia do zálohy pre prechodne nezaradených ...
d)
§ 83 ods. 1 písm. h) až j) a m) počas štvrtého mesiaca pred splnením dôvodu na prepustenie zo služobného ...
e)
§ 83 ods. 1 písm. c), e), f) a n) najneskôr do dvoch mesiacov odo dňa začatia konania o prepustení, ...
f)
§ 83 ods. 5 písm. a), b), d), f) a g) najneskôr do troch mesiacov odo dňa začatia konania o prepustení, ...
g)
§ 83 ods. 5 písm. c) a e) najneskôr do troch mesiacov odo dňa začatia konania o prepustení, najneskôr ...
(2)

V lehotách podľa odseku 1 sa musí personálny rozkaz o prepustení profesionálnemu vojakovi aj doručiť. ...

(3)

Ak bolo rozhodnuté o prepustení z dôvodu podľa § 83 ods. 1 písm. a), g) až j) a m), § 83 ods. 4 písm. ...

(4)

Ak sa služobný pomer končí z dôvodu podľa § 83 ods. 1 písm. a) a g), § 83 ods. 4 písm. b) alebo podľa ...

(5)

Ak sa služobný pomer končí z dôvodu podľa § 83 ods. 1 písm. h) až j) a m), lehota na prepustenie je ...

(6)

Ak bolo rozhodnuté o prepustení z dôvodu podľa , § 83 ods. 1 písm. b) až f), k), n) až q), § 83 ods. ...

(7)

Ak sa služobný pomer končí z dôvodu podľa § 83 ods. 1 písm. l) a služobný úrad sa s profesionálnym vojakom ...

a)
tri kalendárne mesiace, ak ide o profesionálneho vojaka v dočasnej štátnej službe,
b)
šesť kalendárnych mesiacov, ak ide o profesionálneho vojaka v stálej štátnej službe.
(8)

Lehota na prepustenie podľa odseku 7 začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho ...

(9)

Pri prepustení podľa § 83 ods. 4 písm. a) a d) sa služobný pomer profesionálneho vojaka skončí dohodnutým ...

(10)

Ak do dňa prepustenia podľa § 83 ods. 1 písm. a) bude profesionálny vojak s jeho predchádzajúcim súhlasom ...

(11)

V čase, keď bezprostredne hrozí, že bude alebo už bola vyhlásená krízová situácia67) a služobný úrad ...

§ 95
Prerušenie konania o prepustení
(1)

Služobný úrad preruší konanie o prepustení profesionálneho vojaka

a)
z dôvodov podľa § 83 ods. 1 písm. a), c), d), f) až n), § 83 ods. 4 písm. b) a d) a § 83 ods. 5 písm. ...
b)
z dôvodov podľa § 83 ods. 1 písm. l) a ods. 5 písm. a), ak je profesionálny vojak vyslaný na plnenie ...
c)
v prípade, ak bol veliteľ alebo garant vojenskej odbornosti vyzvaný, aby v určenej lehote oznámil skutočnosti, ...
(2)

Služobný úrad môže prerušiť konanie o prepustení profesionálneho vojaka najdlhšie na dobu

a)
12 mesiacov, ak má byť profesionálny vojak prepustený z dôvodov podľa § 83 ods. 1 písm. l) a ods. 5 ...
b)
10 dní, ak o to z dôležitých dôvodov profesionálny vojak požiada.
(3)

Prerušenie konania podľa odsekov 1 a 2 služobný úrad písomne oznámi profesionálnemu vojakovi.

(4)

Služobný úrad v konaní o prepustení profesionálneho vojaka pokračuje, ak

a)
pominuli prekážky, pre ktoré sa konanie o prepustení prerušilo, a to z vlastného podnetu alebo na podnet ...
b)
uplynula lehota podľa odseku 2.
(5)

Ak je konanie o prepustení prerušené, lehoty podľa tohto zákona neplynú.

Odvolacie konanie pri prepustení
§ 96
(1)

Proti personálnemu rozkazu o prepustení sa môže profesionálny vojak písomne odvolať v lehote do 15 dní ...

(2)

Odvolanie sa podáva služobnému úradu, ktorý personálny rozkaz o prepustení vydal.

(3)

Ak personálny rozkaz o prepustení vydal vedúci služobného úradu ministerstva,7) náčelník generálneho ...

(4)

Ak personálny rozkaz o prepustení vydal minister, o odvolaní rozhoduje minister na základe návrhu ním ...

§ 97
(1)

Ak profesionálny vojak v dôsledku nesprávneho poučenia alebo preto, že nebol poučený vôbec, podal odvolanie ...

(2)

Vedúci služobného úradu, ktorý personálny rozkaz o prepustení vydal, môže odpustiť zmeškanie lehoty ...

(3)

Podanie odvolania proti personálnemu rozkazu o prepustení má odkladný účinok okrem skončenia služobného ...

(4)

Profesionálny vojak môže písomne vziať odvolanie späť, kým sa o ňom nerozhodlo. Ak profesionálny vojak ...

§ 98
Zastavenie konania o prepustení
(1)

Služobný úrad v konaní o prepustení profesionálneho vojaka nepokračuje a konanie zastaví z dôvodu, že ...

a)
odpadol dôvod konania začatého na návrh veliteľa alebo podnet služobného úradu,
b)
súhlasí so späťvzatím žiadosti profesionálneho vojaka o prepustenie,
c)
profesionálny vojak vzal späť odvolanie,
d)
služobný pomer zanikol podľa § 85,
e)
profesionálny vojak na výzvu služobného úradu alebo odvolacieho orgánu v určenej lehote neodstránil ...
f)
v tej istej veci sa právoplatne rozhodlo a skutkový stav sa podstatne nezmenil.
(2)

Služobný úrad konanie o prepustení podľa § 83 ods. 1 písm. a), g) až j), l) a m) alebo § 83 ods. 5 písm. ...

(3)

O zastavení konania o prepustení podľa odseku 1 písm. a) až d) služobný úrad oboznámi profesionálneho ...

(4)

Konanie o prepustení podľa odseku 1 písm. e) a f) a odseku 2 služobný úrad zastaví personálnym rozkazom, ...

§ 99

Po skončení štátnej služby profesionálneho vojaka môže služobný úrad konať len vo veciach súvisiacich ...

Tretí diel
Prieskumné konanie

§ 100
(1)

Prieskumné konanie je zamerané na posúdenie zdravotného stavu profesionálneho vojaka, pri ktorom sa ...

(2)

Prieskumné konanie sa vykoná na návrh veliteľa, ošetrujúceho lekára alebo iného lekára určeného služobným ...

a)
dočasná neschopnosť pre chorobu alebo úraz u profesionálneho vojaka v priebehu kalendárneho roka presiahne ...
b)
dočasná neschopnosť pre chorobu alebo úraz profesionálneho vojaka trvá nepretržite šesť mesiacov.
(3)

Prieskumné konanie možno vykonať aj v iných odôvodnených prípadoch na návrh veliteľa, ošetrujúceho lekára, ...

§ 101
(1)

Prieskumné konanie vykonáva v prvom stupni prieskumná komisia zriadená hlavným služobným úradom, ktorá ...

a)
spôsobilosti vykonávať štátnu službu s výrokom "Spôsobilý vykonávať štátnu službu",
b)
dočasnej nespôsobilosti vykonávať štátnu službu s výrokom "Dočasne nespôsobilý vykonávať štátnu službu", ...
c)
trvalej nespôsobilosti vykonávať štátnu službu s výrokom "Nespôsobilý vykonávať štátnu službu" alebo
d)
trvalej nespôsobilosti vykonávať funkciu, do ktorej je ustanovený, s výrokom "Nespôsobilý vykonávať ...
(2)

Ak prieskumná komisia vydá písomné rozhodnutie o dočasnej nespôsobilosti profesionálneho vojaka vykonávať ...

(3)

Ak prieskumná komisia vydá písomné rozhodnutie o trvalej nespôsobilosti profesionálneho vojaka vykonávať ...

(4)

O odvolaní profesionálneho vojaka proti rozhodnutiu prieskumnej komisie rozhoduje v druhom stupni ústredná ...

(5)

Zloženie, územnú pôsobnosť a rokovací poriadok ústrednej vojenskej lekárskej komisie a prieskumných ...

(6)

Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti profesionálneho vojaka na výkon štátnej služby alebo na výkon funkcie ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

PODMIENKY VYKONÁVANIA ŠTÁTNEJ SLUŽBY

PRVÁ HLAVA
SLUŽOBNÝ ČAS A SLUŽOBNÁ POHOTOVOSŤ

§ 102
Služobný čas
(1)

Služobný čas je časový úsek, v ktorom je profesionálny vojak k dispozícii služobnému úradu, vykonáva ...

a)
funkcie, do ktorej je ustanovený alebo vymenovaný, alebo
b)
vojenského rozkazu, alebo nariadenia veliteľa.
(2)

Dĺžka služobného času v týždni je 40 hodín, ak tento zákon v § 106 neustanovuje inak.

§ 103
Rozvrhnutie služobného času
(1)

Služobný čas sa rozvrhuje spravidla na päť služobných dní v týždni. O rozvrhnutí služobného času rozhoduje ...

(2)

Ak to povaha štátnej služby vyžaduje, veliteľ môže služobný čas rozvrhnúť aj nerovnomerne na jednotlivé ...

(3)

Ak to povaha štátnej služby umožňuje, môže v služobnom úrade podľa § 6 ods. 1 písm. d) veliteľ so súhlasom ...

(4)

Dĺžka služobného času v priebehu 24 hodín nesmie presiahnuť 13 hodín.

(5)

Veliteľ je povinný rozvrhnúť služobný čas tak, aby profesionálny vojak mal medzi koncom služobného času ...

(6)

Ustanovenie odseku 4 sa nevzťahuje na profesionálnych vojakov pri plnení špecifických činností. Špecifické ...

§ 104
Plnenie služobných povinností nad určený služobný čas
(1)

Profesionálny vojak je povinný plniť služobné povinnosti nad určený služobný čas (ďalej len "štátna ...

(2)

Štátnou službou nadčas na účely tohto zákona je aj čas, ktorý počas služobnej cesty alebo zahraničnej ...

(3)

Pri vykonávaní štátnej služby nadčas možno nepretržitý odpočinok medzi koncom služobného času a začiatkom ...

(4)

Za štátnu službu nadčas, ktorá presiahne päť hodín v týždni, patrí profesionálnemu vojakovi náhradné ...

(5)

Ak profesionálnemu vojakovi nebolo udelené náhradné voľno podľa odseku 4, postupuje sa podľa § 177.

§ 105
Služobná pohotovosť
(1)

Veliteľ môže profesionálnemu vojakovi písomne nariadiť služobnú pohotovosť, počas ktorej je profesionálny ...

a)
v mieste výkonu štátnej služby alebo
b)
na inom dohodnutom mieste.
(2)

Služobnú pohotovosť podľa odseku 1 písm. a) možno nariadiť najviac na 15 hodín v týždni alebo na 50 ...

(3)

Služobnú pohotovosť podľa odseku 1 písm. b) možno nariadiť najviac na 7 po sebe nasledujúcich dní, pričom ...

(4)

Služobná pohotovosť presahujúca rozsah uvedený v odsekoch 2 a 3 je prípustná len na základe písomnej ...

(5)

Pri nariadení služobnej pohotovosti podľa odseku 1 písm. a) musí byť vymedzený priestor na odpočinok. ...

§ 106
(1)

Ustanovenia § 103 až 105 sa na profesionálneho vojaka nevzťahujú počas

a)
plnenia úloh pohotovosti a bojovej pohotovosti vrátane prípravy a nácviku pohotovosti a bojovej pohotovosti, ...
b)
vojenského cvičenia,
c)
vykonávania záchranných prác pri mimoriadnej udalosti,68) alebo keď bezprostredne hrozí, že vznikne ...
d)
plnenia úloh pri ochrane štátnej hranice a stráženého objektu, pri ochrane verejného poriadku alebo ...
e)
odstraňovania následkov mimoriadnej udalosti vzniknutej v pôsobnosti ministerstva, ktoré nariadil minister, ...
f)
plnenia úloh prípravnej štátnej služby,
g)
výcviku pred vyslaním a počas vyslania na špecializačné štúdium, do certifikačnej prípravy alebo do ...
h)
prípravy na vyslanie na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky podľa § 77 ods. 1 písm. b),
i)
získavania kvalifikačných predpokladov a požiadaviek na výkon štátnej služby,
j)
služobnej cesty podľa § 113 ods. 4.
(2)

Vojenským cvičením podľa odseku 1 písm. b) sa rozumie

a)
intenzívny vojenský výcvik, v ktorom nepretržitý sled výcvikových a zabezpečovacích činností trvá najviac ...
b)
nepretržitý vojenský výcvik, v ktorom nepretržitý sled výcvikových a zabezpečovacích činností trvá viac ...
(3)

Za mimoriadnu udalosť podľa odseku 1 písm. e) sa považujú najmä

a)
trestné činy proti republike,
b)
trestné činy násilia voči nadriadenému,
c)
násilné útoky proti vojenským objektom a zariadeniam a napadnutie vojenských stráží,
d)
prípady porušovania povinností pri obrane vzdušného priestoru Slovenskej republiky,
e)
havárie vojenskej leteckej, automobilovej a raketovej techniky, pri ktorých dôjde k zničeniu techniky ...
f)
prípady nedovoleného ozbrojovania a obchodovania s vojenskými zbraňami, straty a krádeže vojenských ...
g)
porušovanie práv a chránených záujmov profesionálnych vojakov,
h)
trestné činy, ktoré boli spáchané profesionálnymi vojakmi v služobnom čase alebo vo vojenských útvaroch ...
i)
zbehnutie profesionálneho vojaka od vojenského útvaru alebo zariadenia s vojenskou zbraňou, vojenským ...
j)
samovraždy a samovražedné pokusy profesionálnych vojakov v služobnom čase alebo vo vojenských útvaroch ...
k)
nehody a poškodenia vojenskej výzbroje a ostatnej vojenskej techniky, ktoré boli zavinené vojenskou ...
l)
požiare, ropné havárie a škody preukázateľne zavinené porušením služobných povinností profesionálnymi ...
m)
prípady usmrtenia, ťažkej ujmy na zdraví jednej osoby alebo viacerých osôb, ku ktorým došlo počas plnenia ...
n)
úmrtie alebo ťažká ujma na zdraví profesionálneho vojaka počas vyslania mimo územia Slovenskej republiky. ...
(4)

Profesionálny vojak pri plnení úloh podľa odseku 1 má nárok na odpočinok v trvaní najmenej 6 po sebe ...

(5)

Odpočinok podľa odseku 4 možno u profesionálneho vojaka plniaceho úlohy podľa odseku 1 písm. a) až h) ...

(6)

Ak charakter plnených úloh neumožňuje poskytnúť profesionálnemu vojakovi odpočinok, za čas plnenia úloh ...

(7)

Podrobnosti o vyhlásení mimoriadnej udalosti podľa odseku 3 ustanoví služobný predpis.

DRUHÁ HLAVA
DOVOLENKA

§ 107
Základná výmera dovolenky
(1)

Základná výmera dovolenky je šesť týždňov v kalendárnom roku.

(2)

Týždňom dovolenky je sedem po sebe nasledujúcich dní.

(3)

Profesionálnemu vojakovi v stálej štátnej službe sa základná výmera dovolenky zvyšuje o jeden týždeň. ...

(4)

Ak dovolenku čerpá profesionálny vojak s nerovnomerne rozvrhnutým služobným časom podľa § 103 ods. 2, ...

(5)

Ak profesionálnemu vojakovi s rovnomerne rozvrhnutým služobným časom počas dovolenky pripadne štátny ...

(6)

Profesionálnemu vojakovi s nerovnomerne rozvrhnutým služobným časom podľa § 103 ods. 2 sa štátny sviatok ...

(7)

Ak dovolenku čerpá profesionálny vojak s pružným služobným časom, považuje sa za deň dovolenky čas zodpovedajúci ...

§ 108
Vznik nároku na dovolenku
(1)

Profesionálny vojak má nárok na dovolenku za kalendárny rok, ak počas celého kalendárneho roka vykonával ...

(2)

Pomerná časť dovolenky sa určí tak, že za každý celý kalendárny mesiac výkonu štátnej služby v kalendárnom ...

(3)

Profesionálnemu vojakovi vyslanému na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky podľa § 77 patrí ...

§ 109
Nástup a čerpanie dovolenky
(1)

V záujme organizovaného čerpania dovoleniek profesionálnych vojakov veliteľ spracúva plán čerpania dovolenky ...

(2)

Dovolenku možno profesionálnemu vojakovi určiť aj pred splnením podmienky ustanovenej v § 108 ods. 1. ...

(3)

Nástup na dovolenku sa určí tak, aby ju profesionálny vojak mohol vyčerpať spravidla do konca kalendárneho ...

(4)

Deň nástupu na dovolenku sa profesionálnemu vojakovi oznámi najmenej sedem dní vopred; túto lehotu možno ...

(5)

Veliteľ nemôže určiť profesionálnemu vojakovi čerpanie dovolenky v čase, keď je profesionálny vojak ...

(6)

Ak profesionálny vojak nemôže vyčerpať dovolenku v lehote podľa odseku 3 pre čerpanie rodičovskej dovolenky, ...

(7)

Ak profesionálny vojak nemôže vyčerpať dovolenku v lehote podľa odseku 3 z dôvodu vyslania na plnenie ...

(8)

Ak to vyžaduje dôležitý záujem štátnej služby, môže veliteľ zmeniť profesionálnemu vojakovi pôvodne ...

§ 110
Prerušenie dovolenky

Dovolenka sa preruší, ak je profesionálny vojak v čase čerpania dovolenky uznaný za dočasne neschopného ...

§ 111
Krátenie dovolenky
(1)

Profesionálnemu vojakovi sa kráti dovolenka za prvých 120 dní jeho neprítomnosti v štátnej službe o ...

a)
dočasnej neschopnosti pre chorobu alebo úraz,
b)
čerpania služobného voľna bez nároku na služobný plat,
c)
čerpania rodičovskej dovolenky, počas ktorej má nárok na rodičovský príspevok podľa osobitného predpisu.71) ...
(2)

Profesionálnemu vojakovi sa kráti dovolenka za každých 30 dní jeho neprítomnosti v štátnej službe o ...

a)
dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby, ak sa dočasné pozbavenie nezrušilo,
b)
výkonu väzby alebo
c)
zaradenia do neplatenej zálohy podľa § 74 ods. 1 písm. b) a c) a ods. 2.
(3)

Profesionálnemu vojakovi dovolenka nepatrí, ak bol celý kalendárny rok neprítomný v štátnej službe.

(4)

Neprítomnosť profesionálneho vojaka vo výkone štátnej služby v príslušnom kalendárnom roku podľa odseku ...

(5)

Dovolenka sa profesionálnemu vojakovi kráti o jeden týždeň, ak mu bola poskytnutá preventívna rehabilitácia ...

(6)

Za jeden deň neospravedlnenej neprítomnosti profesionálneho vojaka v štátnej službe sa dovolenka kráti ...

(7)

Za neospravedlnenú neprítomnosť profesionálneho vojaka v štátnej službe sa považuje

a)
neprítomnosť profesionálneho vojaka v štátnej službe, ktorú nemožno ospravedlniť z dôvodov uvedených ...
b)
čas od zistenia výkonu štátnej služby pod vplyvom omamných látok, psychotropných látok alebo alkoholu ...
(8)

Ak nastane dôvod na krátenie dovolenky uvedený v odsekoch 1, 2, 5 alebo v odseku 6 po vyčerpaní dovolenky, ...

(9)

Dovolenka sa podľa odseku 1 písm. a) nekráti, ak je profesionálny vojak uznaný za dočasne neschopného ...

(10)

Dovolenka, na ktorú profesionálnemu vojakovi vznikol nárok v príslušnom kalendárnom roku, sa kráti len ...

§ 112
Dodatková dovolenka
(1)

Profesionálny vojak má nárok na dodatkovú dovolenku v dĺžke šiestich služobných dní, ak po celý kalendárny ...

a)
rizikové práce,73)
b)
činnosti v mimoriadne náročnom prostredí, v ktorom by mohlo dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia alebo ...
c)
mimoriadne náročnú činnosť, pri ktorej by mohlo dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia.
(2)

Ak profesionálny vojak vykonával činnosti podľa odseku 1 len časť kalendárneho roka, patrí mu za každých ...

(3)

Dodatková dovolenka sa poskytuje profesionálnemu vojakovi vcelku; veliteľ určí nástup dodatkovej dovolenky ...

(4)

Pri skončení služobného pomeru profesionálny vojak čerpá dodatkovú dovolenku tak, aby ju vyčerpal do ...

(5)

Činnosti v mimoriadne náročnom prostredí, v ktorom by mohlo dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia, ...

(6)

Na prerušenie dodatkovej dovolenky sa použije § 110.

TRETIA HLAVA
SLUŽOBNÁ CESTA A STÁŽ

Služobná cesta a zahraničná služobná cesta
§ 113
(1)

Služobná cesta na účely tohto zákona je čas od nástupu profesionálneho vojaka na cestu na výkon štátnej ...

(2)

Zahraničná služobná cesta na účely tohto zákona je čas služobnej cesty podľa odseku 1 mimo územia Slovenskej ...

(3)

Za výkon štátnej služby v inom mieste výkonu štátnej služby sa považuje plnenie služobných povinností ...

a)
funkcie, do ktorej je ustanovený alebo vymenovaný,
b)
jeho zaradenia do pracovného tímu alebo
c)
písomného rozkazu, alebo nariadenia veliteľa.
(4)

Za služobnú cestu sa považuje aj vyslanie profesionálneho vojaka

a)
do zdravotníckeho zariadenia z dôvodu
1.
poskytnutia špecifickej zdravotnej starostlivosti podľa § 123 ods. 1 písm. a) až d),
2.
prieskumného konania,
3.
zistenia alebo potvrdenia zdravotnej spôsobilosti na výkon štátnej služby alebo funkcie,
4.
zistenia zdravotnej spôsobilosti pred vyslaním na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky a po ...
b)
na rokovanie prieskumnej komisie, ak bol profesionálny vojak, s ktorým bolo začaté prieskumné konanie, ...
c)
na preventívnu rehabilitáciu podľa § 126 ods. 2 písm. a) alebo písm. b),
d)
do iného miesta výkonu štátnej služby v súvislosti s ustanovením do funkcie.
(5)

Profesionálnemu vojakovi za služobnú cestu vykonanú podľa odseku 4 patrí len náhrada preukázaných cestovných ...

(6)

Služobnou cestou na účely tohto zákona nie je plnenie úloh pohotovosti a bojovej pohotovosti vrátane ...

§ 114
(1)

Profesionálneho vojaka vysiela na služobnú cestu veliteľ.

(2)

Veliteľ určí miesto a čas nástupu profesionálneho vojaka na služobnú cestu, miesto výkonu štátnej služby, ...

(3)

Ak služobná cesta trvá viac ako sedem po sebe nasledujúcich dní a profesionálny vojak počas nej neplní ...

(4)

Profesionálny vojak je povinný nastúpiť na služobnú cestu aj v sobotu alebo v deň pracovného pokoja,47) ...

§ 115
Stáž
(1)

Profesionálneho vojaka môže služobný úrad vyslať na stáž na nevyhnutne potrebný čas, najviac na 6 mesiacov ...

(2)

Profesionálneho vojaka, ktorý je ustanovený do funkcie vo vojenskej odbornosti vojenské zdravotníctvo, ...

(3)

Podrobnosti o stáži podľa odseku 2 ustanoví služobný predpis.

(4)

Na profesionálneho vojaka, ktorý je vyslaný na stáž, sa vzťahujú ustanovenia § 113 a 114.

ŠTVRTÁ HLAVA
SLUŽOBNÉ VOĽNO, ŠTUDIJNÉ VOĽNO A PREKÁŽKY VO VÝKONE ŠTÁTNEJ SLUŽBY

Služobné voľno
§ 116
(1)

Profesionálny vojak má nárok na poskytnutie služobného voľna, ak nemôže vykonávať štátnu službu pre

a)
prekážky z dôvodu všeobecného záujmu,
b)
dôležité osobné prekážky.
(2)

Profesionálnemu vojakovi veliteľ poskytne služobné voľno v rozsahu najviac 15 služobných dní v kalendárnom ...

a)
ošetrovania chorého dieťaťa mladšieho ako 11 rokov,
b)
starostlivosti o dieťa mladšie ako 11 rokov z toho dôvodu, že
1.
predškolské zariadenie alebo zariadenie sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje dieťaťu starostlivosť, ...
2.
osoba, ktorá sa inak o dieťa stará, ochorela, bolo jej nariadené karanténne opatrenie podľa osobitného ...
c)
ošetrovania iného chorého člena rodiny, ktorý žije s profesionálnym vojakom v domácnosti,80) ak jeho ...
(3)

V tom istom prípade ošetrovania alebo starostlivosti sa služobné voľno poskytne len raz a len jednému ...

(4)

Profesionálnemu vojakovi počas lehoty na prepustenie veliteľ poskytne na hľadanie nového zamestnania ...

(5)

Profesionálnemu vojakovi, ktorému sa umožnila príprava na trh práce, poskytne veliteľ služobné voľno ...

§ 117

Profesionálnemu vojakovi, ktorý má byť alebo ktorý bol vyslaný na plnenie úloh mimo územia Slovenskej ...

§ 118
(1)

Služobný úrad môže profesionálnemu vojakovi poskytnúť služobné voľno, ak nemôže vykonávať štátnu službu ...

a)
činnosti člena volebných komisií vo voľbách, ktoré vyhlasuje predseda Národnej rady Slovenskej republiky ...
b)
činnosti vedúceho tábora pre deti a mládež, jeho zástupcu pre hospodárske veci a zástupcu pre zdravotné ...
c)
činnosti registrovaného kandidáta pri voľbe do Národnej rady Slovenskej republiky, prezidenta Slovenskej ...
d)
činnosti svedka, tlmočníka, znalca, iných osôb predvolaných na konanie na súde alebo inom štátnom orgáne, ...
e)
vykonávania opatrení proti prenosným chorobám,
f)
iných naliehavých opatrení liečebno-preventívnej starostlivosti,
g)
izolácie vykonávanej pri veterinárno-ochranných opatreniach,
h)
keď je fyzická osoba povinná podľa osobitných predpisov81) poskytnúť osobnú pomoc.
(2)

Ak sú činnosti podľa odseku 1 písm. b) alebo opatrenia podľa odseku 1 písm. e) až g) vykonávané v záujme ...

§ 119
Študijné voľno
(1)

Profesionálny vojak má počas vyslania na vysokoškolské štúdium v externej forme na náklady služobného ...

a)
na účasť na štúdiu, študijnom sústredení alebo na konzultáciách podľa schváleného študijného programu, ...
b)
v rozsahu dvoch služobných dní na prípravu a vykonanie každej skúšky okrem skúšky podľa písmena c),
c)
v rozsahu 30 služobných dní súhrnne na prípravu a vykonanie štátnych skúšok,
d)
v rozsahu 10 služobných dní na vypracovanie záverečnej práce,
e)
na nevyhnutne potrebný čas na prepravu do školy a späť, ak je táto škola v inom mieste, ako je miesto ...
(2)

Študijné voľno možno čerpať po celý akademický rok; nevyčerpané študijné voľno nemožno čerpať v inom ...

(3)

Čerpanie študijného voľna sa prerušuje uznaním dočasnej neschopnosti pre chorobu alebo úraz alebo nariadením ...

(4)

Na účasť na prijímacích skúškach na vysokú školu možno profesionálnemu vojakovi na jeho žiadosť poskytnúť ...

PIATA HLAVA
STAROSTLIVOSŤ O PROFESIONÁLNYCH VOJAKOV

§ 120
(1)

Veliteľ

a)
vytvára podmienky pre ďalšie vzdelávanie profesionálnych vojakov,
b)
vytvára podmienky na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti,
c)
zabezpečuje vybavenie pracovísk pre riadny výkon štátnej služby,
d)
vytvára podmienky na udržiavanie fyzickej zdatnosti profesionálneho vojaka,
e)
vytvára podmienky na uspokojovanie kultúrnych, rekreačných a telovýchovných potrieb a záujmov profesionálnych ...
f)
vytvára podmienky na duchovný život a vykonávanie náboženských aktivít v spolupráci s vojenskými duchovnými, ...
g)
zabezpečuje spoluprácu s rodinami profesionálnych vojakov vyslaných na plnenie úloh mimo územia Slovenskej ...
h)
zabezpečuje profesionálnym vojakom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy ...
i)
zabezpečuje vybavenie pracoviska prostriedkami na poskytovanie prvej pomoci vrátane zabezpečenia prostriedkov ...
(2)

Stravovanie profesionálnych vojakov sa zabezpečuje najmä podávaním jedného teplého hlavného jedla vrátane ...

(3)

Príspevok na stravovanie podľa odseku 1 písm. h) a odseku 2 sa poskytuje vo výške 65 % ceny teplého ...

(4)

Veliteľ poskytne profesionálnemu vojakovi finančný príspevok na stravovanie v sume uvedenej v odseku ...

a)
povinnosť zabezpečiť profesionálnemu vojakovi stravovanie vylučujú podmienky výkonu štátnej služby,
b)
veliteľ nemôže zabezpečiť stravovanie podľa odseku 2, alebo
c)
nejde o poskytnutie proviantných náležitostí podľa § 204 a profesionálny vojak na základe lekárskeho ...
(5)

Ak nie je možné zabezpečiť stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v stravovacom zariadení ...

(6)

Na profesionálneho vojaka sa pri plnení úloh ozbrojených síl84) a plnení úloh podľa osobitných predpisov85) ...

(7)

Občianske združenia s profesijným vzťahom k ozbrojeným silám môžu vedúcim služobných úradov podľa § ...

(8)

Na zabezpečenie oprávnených záujmov a potrieb profesionálnych vojakov, na zlepšenie podmienok výkonu ...

§ 121
Úschova zvrškov

Veliteľ je povinný zabezpečiť úschovu zvrškov a iných osobných predmetov, ktoré profesionálny vojak ...

Zdravotná starostlivosť
§ 122

Profesionálnemu vojakovi sa poskytuje

a)
zdravotná starostlivosť podľa osobitných predpisov,87)
b)
špecifická zdravotná starostlivosť.
§ 123
(1)

Špecifickou zdravotnou starostlivosťou sa na účely tohto zákona rozumie poskytovanie

a)
periodickej preventívnej lekárskej prehliadky, ktorá sa poskytuje raz za rok, a to mimo preventívnej ...
b)
osobitnej preventívnej lekárskej prehliadky vo vzťahu k výkonu štátnej služby,89)
c)
očkovania a ďalších profylaktických opatrení nad rozsah povinného očkovania,
d)
zdravotných výkonov po skončení vyslania profesionálneho vojaka na plnenie úloh mimo územia Slovenskej ...
e)
zdravotných výkonov pri činnostiach uvedených v § 106 ods. 1 písm. a) až h).
(2)

Špecifická zdravotná starostlivosť podľa odseku 1 písm. a) až d) sa poskytuje v zdravotníckych zariadeniach ...

(3)

Špecifickú zdravotnú starostlivosť podľa odseku 1 písm. e) poskytuje zdravotnícky pracovník ustanovený ...

(4)

Náklady na špecifickú zdravotnú starostlivosť hradí ministerstvo.

(5)

Podrobnosti o poskytovaní špecifickej zdravotnej starostlivosti ustanoví služobný predpis.

§ 124

Profesionálneho vojaka, ktorý je dočasne neschopný pre chorobu alebo úraz, možno na základe jeho žiadosti ...

§ 125
(1)

Profesionálnemu vojakovi, ktorému sa skončila dočasná neschopnosť pre chorobu alebo úraz, veliteľ na ...

(2)

Podrobnosti o úľavách v štátnej službe ustanoví služobný predpis.

Preventívna rehabilitácia
§ 126
(1)

Preventívna rehabilitácia je súbor preventívnych, telovýchovno-športových a liečebných opatrení zameraných ...

(2)

Preventívna rehabilitácia sa vykonáva formou

a)
rekondičného pobytu s kúpeľným režimom v trvaní 21 po sebe nasledujúcich dní v zariadeniach v pôsobnosti ...
b)
rekondičného pobytu v trvaní 14 po sebe nasledujúcich dní v zariadeniach v pôsobnosti ministerstva alebo ...
c)
aktívneho odpočinku v trvaní 14 po sebe nasledujúcich dní na území Slovenskej republiky.
(3)

Preventívna rehabilitácia sa poskytne profesionálnemu vojakovi jedenkrát ročne, ak

a)
je v stálej štátnej službe alebo
b)
vykonáva štátnu službu
1.
ako odborník riadenia letovej prevádzky, výkonný letec, výkonný výsadkár, padákový odborník letectva, ...
2.
vo Vojenskom spravodajstve alebo vo Vojenskej polícii.
(4)

Profesionálnemu vojakovi podľa odseku 3 písm. b) sa preventívna rehabilitácia poskytne prvýkrát, ak ...

(5)

Preventívna rehabilitácia podľa odseku 2 písm. a) sa poskytuje profesionálnemu vojakovi uvedenému v ...

(6)

Preventívna rehabilitácia podľa odseku 2 písm. b) sa poskytuje profesionálnemu vojakovi na základe jeho ...

(7)

Preventívna rehabilitácia podľa odseku 2 písm. c) sa profesionálnemu vojakovi poskytne na základe jeho ...

(8)

Preventívna rehabilitácia sa v kalendárnom roku poskytuje profesionálnemu vojakovi iba v jednej forme. ...

(9)

Profesionálnemu vojakovi, ktorému bola v kalendárnom roku poskytnutá kúpeľná starostlivosť podľa osobitného ...

(10)

Preventívna rehabilitácia sa neposkytne ani profesionálnemu vojakovi

a)
počas zaradenia do personálnej zálohy podľa § 74 alebo § 75,
b)
počas vyslania na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky,
c)
počas dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby,
d)
po doručení personálneho rozkazu o prepustení,
e)
v čase, keď to vylučuje jeho zdravotný stav.
(11)

Preventívna rehabilitácia podľa odseku 2 písm. c) sa na účely náhrady škody podľa tohto zákona a náhrady ...

§ 127
(1)

Nástup na preventívnu rehabilitáciu určuje veliteľ s prihliadnutím na potreby služobného úradu.

(2)

Profesionálny vojak je povinný nastúpiť na preventívnu rehabilitáciu v deň, ktorý je určený ako deň ...

(3)

Preventívnu rehabilitáciu môže veliteľ prerušiť alebo predčasne skončiť, ak

a)
je profesionálny vojak v čase preventívnej rehabilitácie uznaný za dočasne neschopného pre chorobu alebo ...
b)
sa profesionálnemu vojakovi poskytne služobné voľno,
c)
osobná účasť profesionálneho vojaka je nevyhnutná na odstránenie vzniknutej mimoriadnej udalosti podľa ...
d)
si to vyžaduje plnenie úloh podľa osobitného predpisu.19)
(4)

Kontrolu nástupu a čerpania preventívnej rehabilitácie podľa § 126 ods. 2 písm. a) a b) vykonáva služobný ...

(5)

Podrobnosti o poskytovaní preventívnej rehabilitácie, o nástupe na preventívnu rehabilitáciu, o jej ...

Osobitné podmienky výkonu štátnej služby
§ 128
(1)

Tehotnú profesionálnu vojačku, profesionálnu vojačku starajúcu sa o dieťa mladšie ako jeden rok a osamelého ...

a)
vyslať na špecializačné štúdium, do certifikačnej prípravy alebo do kurzu podľa § 37,
b)
ustanoviť do funkcie v inom mieste výkonu štátnej služby, ako je ich miesto výkonu štátnej služby alebo ...
c)
zaradiť do personálnej zálohy podľa § 73 v inom mieste výkonu štátnej služby, ako je ich miesto výkonu ...
d)
určiť na výkon štátnej služby v noci,
e)
určiť na výkon štátnej služby nadčas,
f)
určiť do služobnej pohotovosti,
g)
vyslať na vojenské cvičenie,
h)
vyslať na služobnú cestu,
i)
vyslať na stáž podľa § 115 do iného miesta výkonu štátnej služby, ako je ich miesto výkonu štátnej služby ...
j)
vyslať na preventívnu rehabilitáciu podľa § 126 ods. 2 písm. a) a b).
(2)

Tehotnú profesionálnu vojačku, profesionálnu vojačku starajúcu sa o dieťa mladšie ako jeden rok a osamelého ...

(3)

Tehotnú profesionálnu vojačku, profesionálnu vojačku starajúcu sa o dieťa mladšie ako jeden rok a osamelého ...

(4)

Profesionálneho vojaka, ktorý bol zaradený do neplatenej zálohy z dôvodu poskytnutia rodičovskej dovolenky, ...

(5)

Tehotnú profesionálnu vojačku, profesionálnu vojačku starajúcu sa o dieťa mladšie ako jeden rok a osamelého ...

(6)

Profesionálny vojak musí mať po skončení rodičovskej dovolenky prospech z každého zlepšenia pracovných ...

(7)

Tehotnej profesionálnej vojačke, profesionálnej vojačke starajúcej sa o dieťa mladšie ako jeden rok ...

(8)

Ustanovenie odseku 1 písm. a), d) až j) sa vzťahuje aj na dojčiacu profesionálnu vojačku.

§ 129

Veliteľ na žiadosť tehotnej profesionálnej vojačky alebo na žiadosť profesionálneho vojaka trvale sa ...

§ 130
(1)

Ak by tehotná profesionálna vojačka vo výkone štátnej služby mala vykonávať činnosti, ktorých výkon ...

(2)

Ak nemožno prijať opatrenia podľa odseku 1, služobný úrad je povinný prerušiť profesionálnej vojačke ...

§ 131
(1)

Materskú dovolenku a rodičovskú dovolenku profesionálnej vojačke a rodičovskú dovolenku profesionálnemu ...

(2)

Ak profesionálna vojačka alebo profesionálny vojak požiada o určenie dovolenky tak, aby bezprostredne ...

(3)

Profesionálnu vojačku počas materskej dovolenky a profesionálneho vojaka počas rodičovskej dovolenky, ...

(4)

Profesionálna vojačka alebo profesionálny vojak podľa odseku 3 musia mať prospech z každého zlepšenia ...

ŠIESTA HLAVA
SLUŽOBNÁ DISCIPLÍNA

§ 132
(1)

Služobná disciplína je povinnosť dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, právne záväzné ...

(2)

Vojenský rozkaz, nariadenie, príkaz a pokyn nesmú byť vydané v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ...

(3)

Ak sa profesionálny vojak domnieva, že vojenský rozkaz, nariadenie, príkaz alebo pokyn veliteľa je v ...

(4)

Ak veliteľ trvá na splnení vojenského rozkazu, nariadenia, príkazu alebo pokynu, musí ho profesionálnemu ...

(5)

Profesionálny vojak je povinný odoprieť splnenie vojenského rozkazu, nariadenia, príkazu alebo pokynu ...

(6)

Etický kódex profesionálneho vojaka ustanoví služobný predpis.

§ 133
Základné práva profesionálneho vojaka
(1)

Profesionálny vojak má právo na

a)
vytvorenie podmienok nevyhnutných na riadny výkon štátnej služby,
b)
peňažné náležitosti podľa tohto zákona,
c)
naturálne náležitosti podľa tohto zákona,
d)
ochranu zdravia pri výkone štátnej služby,
e)
ochranu ľudskej dôstojnosti v služobnom styku a v osobnom styku s veliteľom a ostatnými profesionálnymi ...
f)
primeranú duchovnú starostlivosť a na účasť na náboženských aktivitách, ak to nie je v rozpore s potrebami ...
g)
získavanie kvalifikačných predpokladov a požiadaviek na výkon štátnej služby, ak to tento zákon umožňuje, ...
h)
podávanie sťažností vo veciach výkonu štátnej služby služobnému úradu vrátane sťažností v súvislosti ...
(2)

Profesionálny vojak má právo na bezplatné ubytovanie počas

a)
prípravnej štátnej služby v mieste výkonu štátnej služby, to neplatí počas zaradenia do neplatenej zálohy, ...
b)
vyslania na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky podľa § 77 ods. 1 písm. a) a c) alebo plnenia ...
c)
preventívnej rehabilitácie podľa § 126 ods. 2 písm. a) a b) v mieste jej výkonu.
§ 134
Základné povinnosti profesionálneho vojaka
(1)

Profesionálny vojak je povinný

a)
dodržiavať služobnú disciplínu,
b)
dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania podľa § 4,
c)
vykonávať štátnu službu osobne, nestranne, riadne, v určenom služobnom čase a v medziach svojho oprávnenia, ...
d)
vykonávať štátnu službu v mieste a vo funkcii podľa potrieb služobného úradu,
e)
bezodkladne oznámiť veliteľovi vznik havárií, porúch a nedostatkov, ktoré sťažujú výkon štátnej služby, ...
f)
zakročiť, ak pri výkone štátnej služby hrozí škoda a na jej odvrátenie je potrebný neodkladný zákrok; ...
g)
dodržiavať predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri výkone štátnej služby, s ktorými bol riadne ...
h)
zdržať sa konania, ktoré by mohlo viesť ku konfliktu verejného záujmu s osobnými záujmami, najmä nezneužívať ...
i)
poskytnúť služobnému úradu údaje podľa § 16, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu práv a povinností vyplývajúcich ...
j)
bezodkladne oznámiť služobnému úradu príbuzenské vzťahy podľa § 17 ods. 1, ktoré vznikli počas trvania ...
k)
zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s vykonávaním štátnej služby ...
l)
bezodkladne služobnému úradu
1.
predložiť právoplatné rozhodnutie zakladajúce stratu bezúhonnosti,
2.
predložiť uznesenie o vznesení obvinenia proti svojej osobe, ak je dôvodom na dočasné pozbavenie výkonu ...
3.
oznámiť výsledok trestného konania, v súvislosti s ktorým bol dočasne pozbavený výkonu štátnej služby, ...
m)
zúčastniť sa každoročne na preskúšaní z pohybovej výkonnosti podľa nariadenia veliteľa, ak to zdravotný ...
n)
podrobiť sa v súvislosti s výkonom štátnej služby vyšetreniu na zistenie prítomnosti alkoholu alebo ...
o)
uzatvoriť dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu,92) ak mu veliteľ ...
p)
podrobiť sa
1.
lekárskej prehliadke a odbornému vyšetreniu,
2.
očkovaniu a ďalším profylaktickým opatreniam, ktoré súvisia s výkonom štátnej služby,
3.
lekárskemu a psychologickému vyšetreniu na posúdenie zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti ...
4.
prieskumnému konaniu,
5.
úkonom, ktoré súvisia s jeho identifikáciou podľa § 60,
6.
zdravotným výkonom podľa § 123 ods. 1 písm. d) a e),
q)
ochraňovať majetok štátu, ktorý mu bol zverený, pred poškodením, stratou, zničením a zneužitím, nakladať ...
r)
nastúpiť na výkon štátnej služby bezodkladne po právoplatnom zrušení personálneho rozkazu o prepustení, ...
s)
počas dočasnej neschopnosti pre chorobu alebo úraz dodržiavať liečebný režim určený ošetrujúcim lekárom, ...
t)
zdržiavať sa na adrese v Slovenskej republike uvedenej na tlačive, ktorým sa potvrdzuje dočasná neschopnosť ...
u)
bezodkladne oznámiť veliteľovi zmenu adresy podľa písmena t),
v)
počas výkonu štátnej služby nosiť vojenskú rovnošatu, predpísané výstrojové súčiastky a špecifické znaky ...
(2)

Profesionálny vojak nesmie

a)
užiť omamné alebo psychotropné látky,
b)
nastúpiť v služobnom čase na výkon štátnej služby pod vplyvom alkoholu,
c)
požiť alkoholické nápoje v služobnom čase alebo počas vyslania na plnenie úloh mimo územia Slovenskej ...
d)
viesť motorové vozidlo pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných alebo psychotropných látok a v dôsledku ...
e)
úmyselne porušiť povinnosti podľa § 135 ods. 1, § 136 ods. 3 alebo úmyselne uviesť neúplné údaje alebo ...
(3)

Profesionálny vojak ďalej nesmie

a)
sprostredkúvať pre inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu obchodný styk
1.
so štátom,
2.
s obcou,
3.
s vyšším územným celkom,
4.
so štátnym podnikom, štátnym účelovým fondom, Fondom národného majetku Slovenskej republiky a s inou ...
5.
s rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, inou právnickou osobou alebo zariadením ...
6.
s rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, inou právnickou osobou vyššieho územného ...
7.
s inou právnickou osobou s majetkovou účasťou Slovenskej republiky, Fondu národného majetku Slovenskej ...
b)
požadovať dary alebo iné výhody, alebo navádzať iného na poskytovanie darov alebo iných výhod v súvislosti ...
c)
prijímať dary alebo iné výhody od fyzickej osoby alebo právnickej osoby v súvislosti s vykonávaním štátnej ...
d)
nadobúdať majetok od Slovenskej republiky, obce, vyššieho územného celku alebo Fondu národného majetku ...
e)
používať symboly spojené s výkonom štátnej služby na osobný prospech,
f)
vedome šíriť a sprostredkúvať nepravdivé, pravdu skresľujúce alebo zavádzajúce informácie, ktoré by ...
g)
zvýhodňovať blízke osoby2) pri vykonávaní štátnej služby, poskytovať nepravdivé vyhlásenia, vyhotovovať ...
(4)

Výnimku z ustanovenia odseku 2 písm. c) môže profesionálnemu vojakovi povoliť veliteľ. Podrobnosti o ...

(5)

Ustanovenie odseku 3 písm. a) sa nevzťahuje na profesionálneho vojaka, ktorému sprostredkúvanie obchodného ...

(6)

Podrobnosti o preskúšaní profesionálnych vojakov z pohybovej výkonnosti ustanoví služobný predpis.

(7)

Podrobnosti o úprave zovňajšku profesionálneho vojaka ustanoví služobný predpis.

Majetkové priznanie
§ 135
(1)

Počas trvania služobného pomeru je profesionálny vojak povinný podať majetkové priznanie

a)
do 30 dní odo dňa vzniku služobného pomeru podľa stavu ku dňu vzniku služobného pomeru,
b)
do 31. marca každého kalendárneho roka podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka. ...
(2)

Ak v čase podávania majetkového priznania podľa odseku 1 písm. b) je profesionálny vojak vyslaný na ...

(3)

Majetkové priznanie obsahuje údaje o

a)
nehnuteľnom majetku,
b)
hnuteľných veciach,
c)
majetkových právach a iných majetkových hodnotách.
(4)

Majetok uvedený v odseku 3 písm. a) sa neoceňuje. Majetok uvedený v odseku 3 písm. b) a c) sa na účely ...

(5)

Súčasťou majetkového priznania profesionálneho vojaka je aj čestné vyhlásenie profesionálneho vojaka, ...

§ 136
(1)

Majetkové priznanie sa podáva veliteľovi.

(2)

Veliteľ podľa odseku 1 zabezpečí vyhodnotenie majetkových priznaní na účely zistenia prírastku majetku ...

(3)

Ak sú odôvodnené pochybnosti o pravdivosti deklarovaných údajov, veliteľ vyzve profesionálneho vojaka, ...

(4)

Podrobnosti o podávaní majetkového priznania, jeho vyhodnocovaní a uchovávaní ustanoví služobný predpis. ...

§ 137
Disciplinárna právomoc
(1)

Profesionálny vojak počas výkonu štátnej služby podlieha disciplinárnej právomoci podľa tohto zákona. ...

(2)

O uložení disciplinárneho opatrenia alebo o udelení disciplinárnej odmeny v rozkaznom konaní rozhoduje ...

(3)

Disciplinárnu právomoc podľa tohto zákona voči profesionálnemu vojakovi vo vojenskej odbornosti vojenská ...

(4)

Rozsah disciplinárnej právomoci veliteľa ustanoví služobným predpisom hlavný veliteľ ozbrojených síl. ...

§ 138
Disciplinárne previnenie
(1)

Profesionálny vojak je disciplinárne zodpovedný za disciplinárne previnenie.

(2)

Disciplinárnym previnením je zavinené porušenie alebo nesplnenie základných povinností veliteľa alebo ...

(3)

Ak má veliteľ pochybnosti o tom, či konanie profesionálneho vojaka, ktoré má znaky disciplinárneho previnenia, ...

§ 139
Disciplinárne opatrenie
(1)

Za disciplinárne previnenie sa profesionálnemu vojakovi uloží disciplinárne opatrenie, ktorým je

a)
písomné pokarhanie alebo
b)
zníženie služobného platu až o 15 % najdlhšie na šesť mesiacov formou zrážok zo služobného platu, ktorý ...
(2)

Disciplinárne opatrenie sa uloží, ak sa preukázalo, že profesionálny vojak disciplinárne previnenie ...

(3)

Za disciplinárne previnenie porušenia základnej povinnosti profesionálneho vojaka podľa § 134 ods. 1 ...

(4)

Ak je profesionálnemu vojakovi za viac disciplinárnych previnení uložených viac disciplinárnych opatrení ...

§ 140
Rozkazné konanie
(1)

Ak je nepochybné, že profesionálny vojak sa disciplinárneho previnenia dopustil, a ak na nápravu a obnovenie ...

(2)

Profesionálny vojak môže proti disciplinárnemu rozkazu vydanému v rozkaznom konaní podať veliteľovi, ...

(3)

Ak sa v disciplinárnom konaní nezistia nové podstatné skutočnosti, nemožno profesionálnemu vojakovi ...

(4)

Disciplinárny rozkaz vydaný v rozkaznom konaní, proti ktorému nebol včas podaný odpor, je právoplatný. ...

Disciplinárne konanie
§ 141
(1)

Disciplinárne konanie je súhrn procesných úkonov vykonávaných veliteľom s cieľom zistiť, či sú splnené ...

(2)

V disciplinárnom konaní rozhoduje veliteľ, ktorý je oprávnený profesionálnemu vojakovi uložiť disciplinárne ...

(3)

Disciplinárne konanie začína veliteľ z vlastného alebo z iného podnetu a je začaté dňom, keď o začatí ...

(4)

O uložení disciplinárneho opatrenia rozhodne veliteľ do dvoch mesiacov odo dňa, keď dôvod na uloženie ...

(5)

Ak konanie profesionálneho vojaka, ktoré má znaky skutkovej podstaty disciplinárneho previnenia, bolo ...

(6)

Iným orgánom podľa odseku 5 sa rozumie orgán činný v trestnom konaní, správny orgán a orgán oprávnený ...

(7)

Ak sa profesionálny vojak dopustil disciplinárneho previnenia mimo územia Slovenskej republiky a nebolo ...

(8)

Ak bude profesionálny vojak po začatí disciplinárneho konania ustanovený do inej funkcie alebo zaradený ...

§ 142
(1)

Pred uložením disciplinárneho opatrenia musí byť objektívne zistený skutočný stav. Profesionálnemu vojakovi ...

(2)

Pri rozhodovaní o uložení disciplinárneho opatrenia sa prihliada na povahu disciplinárneho previnenia, ...

(3)

Veliteľ dbá na to, aby v rozhodovaní o skutkovo rovnakých alebo podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené ...

(4)

Uložením disciplinárneho opatrenia nie je profesionálny vojak zbavený povinnosti nahradiť škodu, ktorú ...

(5)

Disciplinárne opatrenie nemožno uložiť, ak bol profesionálny vojak za ten istý skutok už odsúdený súdom; ...

(6)

Minister môže nariadiť, aby sa disciplinárne previnenia neprerokovali, aby sa upustilo od výkonu disciplinárnych ...

§ 143
(1)

Profesionálny vojak sa môže proti disciplinárnemu rozkazu o uložení disciplinárneho opatrenia odvolať ...

(2)

Veliteľ predloží odvolanie proti disciplinárnemu rozkazu do siedmich dní odo dňa doručenia odvolania ...

(3)

Disciplinárny rozkaz, proti ktorému sa nemožno odvolať, je právoplatný.

(4)

Disciplinárny rozkaz o uložení disciplinárneho opatrenia podľa § 139 ods. 1 písm. b) je vykonateľný ...

§ 144
(1)

Odvolací orgán do siedmich dní odo dňa doručenia odvolania proti disciplinárnemu rozkazu zriadi komisiu. ...

(2)

Komisia podľa odseku 1 je poradný orgán odvolacieho orgánu. Komisia prerokuje a preskúma odvolanie proti ...

(3)

Odvolací orgán pri rozhodovaní o odvolaní proti disciplinárnemu rozkazu prihliada na splnenie podmienok ...

(4)

Profesionálny vojak môže odvolanie proti disciplinárnemu rozkazu vziať späť, ak odvolací orgán o odvolaní ...

§ 145
(1)

Odvolací orgán je povinný rozhodnúť o odvolaní proti disciplinárnemu rozkazu do siedmich dní odo dňa ...

(2)

Ak sú na to dôvody, odvolací orgán disciplinárny rozkaz zmení alebo zruší, inak odvolanie proti disciplinárnemu ...

(3)

Proti rozhodnutiu o odvolaní proti disciplinárnemu rozkazu nemožno podať ďalší opravný prostriedok.

(4)

Rozhodnutie o odvolaní proti disciplinárnemu rozkazu musí byť doručené profesionálnemu vojakovi, ktorý ...

§ 146
(1)

Ak je predmetom disciplinárneho konania porušenie základnej povinnosti, zákazu alebo obmedzenia profesionálneho ...

(2)

Ak sa konanie o prepustení profesionálneho vojaka zastaví alebo ak sa dočasné pozbavenie výkonu štátnej ...

(3)

Počas prerušenia disciplinárneho konania podľa odseku 1 lehota podľa § 141 ods. 4 neplynie. Ak sa disciplinárne ...

§ 147
(1)

Veliteľ v disciplinárnom konaní nepokračuje a konanie zastaví, ak zistí, že

a)
profesionálny vojak sa disciplinárneho previnenia nedopustil,
b)
skutok, pre ktorý sa disciplinárne konanie začalo, sa nestal alebo nie je disciplinárnym previnením,
c)
disciplinárne previnenie, o ktorom sa koná, nebolo profesionálnemu vojakovi preukázané,
d)
profesionálny vojak disciplinárne previnenie spáchal, ale na nápravu a obnovenie služobnej disciplíny ...
e)
do vydania disciplinárneho rozkazu sa štátna služba profesionálneho vojaka, voči ktorému sa začalo disciplinárne ...
f)
uplynula niektorá z lehôt podľa § 141,
g)
profesionálny vojak vzal späť odvolanie proti disciplinárnemu rozkazu.
(2)

Zastavenie disciplinárneho konania podľa odseku 1 písm. a) až e) veliteľ vyznačí v spise a disciplinárne ...

§ 148
Disciplinárna odmena
(1)

Za príkladné plnenie služobných povinností alebo za záslužný čin možno profesionálnemu vojakovi udeliť ...

a)
odpustenie výkonu disciplinárneho opatrenia alebo jeho časti s účinkami zahladenia,
b)
zahladenie skôr uloženého disciplinárneho opatrenia pred uplynutím jedného roka od jeho uloženia,
c)
písomná pochvala,
d)
zapísanie do vojenskej kroniky alebo
e)
vecný dar.
(2)

Disciplinárna odmena musí byť úmerná príkladnému plneniu služobných povinností alebo záslužnému činu, ...

(3)

Profesionálnemu vojakovi nemožno udeliť disciplinárnu odmenu podľa odseku 1 písm. c) až e) v čase, keď ...

(4)

Profesionálnemu vojakovi môže disciplinárnu odmenu podľa odseku 1 písm. a) a b) udeliť veliteľ, ktorý ...

(5)

Disciplinárnu odmenu podľa odseku 1 písm. c) a d) veliteľ udelí profesionálnemu vojakovi v rozkaznom ...

§ 149
Zahladenie disciplinárneho opatrenia
(1)

Disciplinárne opatrenie uložené podľa

a)
§ 139 ods. 1 písm. a) sa zahladí po uplynutí jedného roka od právoplatnosti disciplinárneho rozkazu,
b)
§ 139 ods. 1 písm. b) sa zahladí po uplynutí jedného roka od jeho vykonania.
(2)

Disciplinárne odmeny, ktoré boli udelené podľa § 148 ods. 1 písm. a) a b), a disciplinárne opatrenia ...

§ 150
(1)

Disciplinárny rozkaz obsahuje

a)
označenie organizačnej zložky ministerstva alebo organizačnej zložky ozbrojených síl, ktorej veliteľ ...
b)
meno, priezvisko, funkciu a podpis veliteľa, ktorý disciplinárny rozkaz vydal; ak ide o profesionálneho ...
c)
výrok vo veci s uvedením ustanovení právnych predpisov, podľa ktorých sa disciplinárny rozkaz vydal, ...
d)
vojenskú hodnosť, titul, meno, priezvisko a dátum narodenia profesionálneho vojaka, ktorého disciplinárne ...
e)
odôvodnenie, v ktorom sa uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom pre disciplinárny rozkaz, akými úvahami ...
f)
poučenie o tom, či je disciplinárny rozkaz konečný, či a v akej lehote sa možno proti nemu odvolať (podať ...
g)
dátum vydania disciplinárneho rozkazu a odtlačok okrúhlej pečiatky so štátnym znakom.
(2)

Veliteľ, ktorý vydal disciplinárny rozkaz, opraví chyby v písaní, počítaní a iné zrejmé nesprávnosti ...

(3)

Podrobnosti o ukladaní disciplinárnych opatrení a udeľovaní disciplinárnych odmien, odvolacie orgány ...

§ 151
(1)

Profesionálny vojak je zodpovedný za konanie, ktoré má znaky priestupku99) (ďalej len "priestupok").

(2)

Priestupok prejedná veliteľ.

(3)

Na prejednávanie priestupku sa primerane vzťahujú § 140 až 145 a § 147.

(4)

Rozsah právomocí veliteľa na prejednávanie priestupku ustanoví služobný predpis.

§ 152
(1)

Za priestupok môže veliteľ uložiť profesionálnemu vojakovi sankcie a ochranné opatrenia (ďalej len "sankčné ...

(2)

Sankčným opatrením zákazu činnosti nemožno uložiť zákaz výkonu štátnej služby profesionálneho vojaka. ...

(3)

Sankčné opatrenie sa vykoná aj vtedy, ak profesionálny vojak, ktorému bolo uložené, skončil služobný ...

(4)

Na žiadosť profesionálneho vojaka môže o upustení od výkonu zvyšku sankčného opatrenia zákazu činnosti ...

(5)

Priestupok možno prejednať a uložiť zaň sankčné opatrenie najneskôr do dvoch rokov odo dňa spáchania ...

(6)

Za priestupok ublíženia na cti alebo za priestupok na úseku práva na prístup k informáciám možno uložiť ...

(7)

O spôsobe vybavenia priestupku upovedomí veliteľ, ktorý vo veci konal, navrhovateľa, ak o to požiadal. ...

(8)

Navrhovateľ môže požiadať nadriadeného veliteľa o preskúmanie vybavenia priestupku; ak priestupok prejednával ...

§ 153

Uloženie disciplinárneho opatrenia za disciplinárne previnenie alebo uloženie sankčného opatrenia za ...

SIEDMA HLAVA
VOJENSKÉ VYZNAMENANIA A MIMORIADNE OCENENIA

§ 154
(1)

Na ocenenie výkonu štátnej služby, osobitných zásluh alebo mimoriadneho prínosu k rozvoju ozbrojených ...

(2)

Vojenské vyznamenania sú

a)
vojenské medaily
1.
Za statočnosť,
2.
Za zranenie v boji,
3.
Za službu v mierových pozorovateľských misiách,
4.
Za humanitárnu pomoc,
5.
Pamätná medaila ministra obrany Slovenskej republiky,
6.
Medaila Vojenskej kancelárie prezidenta Slovenskej republiky,
7.
Medaila Vojenského spravodajstva,
8.
Medaila Vojenskej polície,
b)
vojenské kríže
1.
Za vernosť ozbrojeným silám Slovenskej republiky,
2.
Pamätný kríž za účasť vo vojenskej operácii,
3.
Pamätný kríž náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky,
c)
vojenské odznaky
1.
Čestný odznak ozbrojených síl Slovenskej republiky,
2.
Odznak náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky,
3.
Za bojový kontakt.
(3)

Na ocenenie výkonu štátnej služby, záslužného činu alebo spolupráce s ozbrojenými silami Slovenskej ...

(4)

Vojenské vyznamenania sa môžu v závislosti od miery zásluh deliť na stupne.

(5)

Vojenské vyznamenania možno udeliť aj príslušníkovi ozbrojených síl cudzích štátov, kolektívu osôb, ...

(6)

Vojenské vyznamenania možno udeliť aj in memoriam.

(7)

Vojenskú medailu Za statočnosť udeľuje hlavný veliteľ ozbrojených síl.

(8)

Vojenskú medailu Za zranenie v boji, Za humanitárnu pomoc, Pamätnú medailu ministra obrany Slovenskej ...

(9)

Vojenskú medailu Za službu v mierových pozorovateľských misiách, vojenský kríž Za vernosť ozbrojeným ...

(10)

Medailu Vojenskej kancelárie prezidenta Slovenskej republiky udeľuje náčelník vojenskej kancelárie, ...

(11)

Stupne vojenských vyznamenaní, podmienky ich udeľovania a vyobrazenie ich záväznej výtvarnej podoby ...

§ 155
Mimoriadne vymenovanie, mimoriadne povýšenie a mimoriadne ocenenie in memoriam

Profesionálneho vojaka, ktorý zahynul pri plnení služobných povinností, môže minister mimoriadne vymenovať ...

ÔSMA HLAVA
ODMEŇOVANIE A ĎALŠIE PEŇAŽNÉ NÁLEŽITOSTI

Prvý diel
Platové náležitosti

§ 156
(1)

Profesionálnemu vojakovi za podmienok ustanovených týmto zákonom patrí plat, ktorý tvorí

a)
hodnostný plat,
b)
zvýšenie hodnostného platu za čas trvania štátnej služby,
c)
platová kompenzácia za sťažené vykonávanie štátnej služby,
d)
príplatok výkonným letcom,
e)
príplatok výsadkárom,
f)
príplatok za ohrozenie života alebo zdravia,
g)
príplatok príslušníkom Vojenskej polície,
h)
príplatok zdravotníckym pracovníkom,
i)
príplatok vrcholovým športovcom,
j)
príplatok za výkon špecializovanej činnosti,
k)
príplatok za zastupovanie alebo za výkon voľnej veliteľskej funkcie,
l)
odmena,
m)
zahraničný príspevok.
(2)

Služobný plat na účely tohto zákona tvorí súčet zložiek platu určených mesačnou sumou podľa odseku 1 ...

(3)

Služobný plat profesionálneho vojaka je určený už s prihliadnutím na štátnu službu vykonanú v noci, ...

(4)

Služobný plat profesionálnemu vojakovi patrí odo dňa ustanovenia alebo vymenovania do funkcie.

§ 157
Hodnostný plat
(1)

Profesionálnemu vojakovi patrí hodnostný plat, ktorý tvorí hodnostná tarifa a funkčná tarifa. Hodnostné ...

(2)

Funkčná tarifa môže byť profesionálnemu vojakovi v závislosti od charakteru vykonávanej funkcie zvýšená ...

(3)

Hodnostný plat podľa odseku 1 vrátane zvýšenia funkčnej tarify podľa odseku 2 patrí profesionálnemu ...

(4)

Hodnostný plat podľa odseku 1 vrátane zvýšenia funkčnej tarify podľa odseku 2 patrí profesionálnemu ...

(5)

Termín účinnosti a percentuálne zvýšenie alebo iný spôsob zvýšenia hodnostných platov podľa odseku 1 ...

(6)

Hodnostné platy upravené podľa odseku 5 sa zaokrúhľujú na 50 eurocentov nahor, pričom každá zložka hodnostného ...

(7)

Funkcie a percentuálne zvýšenie funkčnej tarify podľa odseku 2 ustanoví služobný predpis.

§ 157a
Zvýšenie hodnostného platu za čas trvania štátnej služby
(1)

Profesionálnemu vojakovi patrí za každý rok trvania štátnej služby zvýšenie hodnostného platu o 1 % ...

(2)

Zvýšenie hodnostného platu za čas trvania štátnej služby patrí profesionálnemu vojakovi od prvého dňa ...

(3)

Zvýšenie hodnostného platu podľa odseku 1 sa zaokrúhľuje na 50 eurocentov nahor.

(4)

Do času trvania štátnej služby sa na účely zvýšenia hodnostného platu započítava čas trvania služobného ...

(5)

Do času trvania štátnej služby podľa odseku 4 sa nezapočítava čas podľa § 31 ods. 1 písm. b) a ods. ...

§ 158
Platová kompenzácia za sťažené vykonávanie štátnej služby
(1)

Profesionálnemu vojakovi patrí platová kompenzácia za sťažené vykonávanie štátnej služby (ďalej len ...

(2)

Činnosti, pri ktorých patrí profesionálnemu vojakovi platová kompenzácia, sú činnosti vykonávané v prostredí, ...

a)
chemické faktory,
b)
karcinogénne a mutagénne faktory,
c)
biologické faktory,
d)
prach,
e)
fyzikálne faktory.
(3)

Profesionálnemu vojakovi patrí platová kompenzácia pri vykonávaní činností zaradených do

a)
tretej kategórie vo výške 8 % z hodnostného platu profesionálneho vojaka 2. stupňa bez zvýšenia funkčnej ...
b)
štvrtej kategórie vo výške 10 % z hodnostného platu profesionálneho vojaka 2. stupňa bez zvýšenia funkčnej ...
(4)

Ak profesionálny vojak vykonáva rôzne činnosti, ktoré sú zaradené do tretej alebo štvrtej kategórie, ...

(5)

Služobný úrad môže profesionálnemu vojakovi poskytovať platovú kompenzáciu aj pri vykonávaní činností ...

(6)

Profesionálnemu vojakovi patrí platová kompenzácia za každú hodinu vykonávania činnosti

a)
vo výške 10 m a viac nad zemou na nebezpečných pracoviskách vo výške 0,15 % z hodnostného platu profesionálneho ...
b)
pod vodou alebo pri používaní dýchacieho izolačného prístroja alebo pri používaní odevu proti sálavému ...
c)
s výbušninami, výbušnými predmetmi alebo s muníciou pod vodou vo výške 0,45 % z hodnostného platu profesionálneho ...
(7)

Platová kompenzácia podľa odseku 6 patriaca za hodinu sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta. Platová ...

§ 159
Príplatok výkonným letcom
(1)

Výkonnému letcovi patrí v závislosti od dosiahnutého stupňa vycvičenosti príplatok až do výšky 30 % ...

(2)

Výkonným letcom na účely tohto zákona je profesionálny vojak, ktorý vykonáva štátnu službu v špecializácii ...

(3)

Výšku príplatku podľa odseku 1 ustanoví služobný predpis.

(4)

Príplatok podľa odseku 1 sa zaokrúhľuje na 50 eurocentov nahor.

§ 160
Príplatok výsadkárom
(1)

Profesionálnemu vojakovi zaradenému do výcvikovej skupiny výkonného výsadkára alebo v špecializácii ...

(2)

Výcvikové skupiny výkonného výsadkára a výšku príplatku podľa odseku 1 ustanoví služobný predpis.

(3)

Príplatok podľa odseku 1 sa zaokrúhľuje na 50 eurocentov nahor.

§ 161
Príplatok za ohrozenie života alebo zdravia
(1)

Profesionálnemu vojakovi, ktorý plní úlohy spojené s vysokou mierou ohrozenia života alebo zdravia alebo ...

(2)

Výšku príplatku podľa odseku 1 ustanoví služobný predpis.

(3)

Príplatok podľa odseku 1 sa zaokrúhľuje na 50 eurocentov nahor.

§ 162
Príplatok príslušníkom Vojenskej polície
(1)

Profesionálnemu vojakovi, ktorý plní úlohy vo Vojenskej polícii spojené s vysokou mierou ohrozenia života ...

(2)

Výšku príplatku podľa odseku 1 ustanoví služobný predpis.

(3)

Príplatok podľa odseku 1 sa zaokrúhľuje na 50 eurocentov nahor.

§ 163
Príplatok zdravotníckym pracovníkom
(1)

Profesionálnemu vojakovi, ktorý je zdravotníckym pracovníkom podľa osobitného predpisu103) alebo vykonáva ...

(2)

Výšku príplatku podľa odseku 1 ustanoví služobný predpis.

(3)

Príplatok podľa odseku 1 sa zaokrúhľuje na 50 eurocentov nahor.

§ 164
Príplatok vrcholovým športovcom
(1)

Profesionálnemu vojakovi, ktorý je ustanovený do funkcie vrcholového športovca, v závislosti od dosiahnutých ...

(2)

Výšku príplatku podľa odseku l ustanoví služobný predpis.

(3)

Príplatok podľa odseku l sa zaokrúhľuje na 50 eurocentov nahor.

§ 164a
Príplatok za výkon špecializovanej činnosti
(1)

Profesionálnemu vojakovi, ktorý vykonáva činnosť, ktorá vyžaduje vykonávanie osobitne významných úloh ...

(2)

Funkcie a výšku príplatku podľa odseku 1 ustanoví služobný predpis.

(3)

Príplatok podľa odseku 1 sa zaokrúhľuje na 50 eurocentov nahor.

§ 165
Príplatok za zastupovanie alebo za výkon voľnej veliteľskej funkcie
(1)

Profesionálnemu vojakovi, ktorý je poverený zastupovaním, alebo profesionálnemu vojakovi, ktorý je poverený ...

(2)

Príplatok podľa odseku 1 patrí profesionálnemu vojakovi

a)
od prvého dňa zastupovania za predpokladu, že zastupovanie vykonáva nepretržite v plnom rozsahu po dobu ...
b)
od prvého dňa výkonu voľnej veliteľskej funkcie.
(3)

Príplatok podľa odseku 1 sa zaokrúhľuje na 50 eurocentov nahor.

§ 166
Odmena
(1)

Profesionálnemu vojakovi možno udeliť odmenu až do výšky súčtu jeho hodnostného platu podľa § 157 ods. ...

a)
za kvalitné plnenie úloh alebo za vykonanie služobných úloh nad rozsah činností uvedených v opise činností ...
b)
za splnenie mimoriadnej služobnej úlohy, významnej služobnej úlohy alebo vopred určenej služobnej úlohy ...
c)
za plnenie služobných úloh neprítomného profesionálneho vojaka, ak mu nepatrí príplatok podľa § 165,
d)
pri dosiahnutí 50 rokov veku.
(2)

Návrh na udelenie odmeny profesionálnemu vojakovi vrátane jej výšky písomne odôvodní veliteľ.

(3)

Profesionálnemu vojakovi, ktorému sa poskytuje zahraničný plat podľa § 168, sa odmena udeľuje bez prepočtu ...

§ 167
Zahraničný príspevok
(1)

Profesionálnemu vojakovi, ktorý je vyslaný na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky podľa § ...

(2)

Profesionálnemu vojakovi, ktorý je vyslaný na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky podľa § ...

(3)

Profesionálnemu vojakovi, ktorý je vyslaný na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky podľa § ...

(4)

Zahraničný príspevok podľa odseku 1 alebo odseku 3 patrí profesionálnemu vojakovi odo dňa ustanovenia ...

(5)

Zahraničný príspevok podľa odseku 2 patrí profesionálnemu vojakovi odo dňa plnenia úloh v mieste podľa ...

(6)

Zahraničný príspevok nepatrí profesionálnemu vojakovi za čas, za ktorý mu nepatrí služobný plat, a za ...

(7)

Profesionálnemu vojakovi, ktorému sa poskytuje zahraničný príspevok podľa odseku 1 alebo odseku 3, sa ...

(8)

Služobný úrad na písomnú žiadosť profesionálneho vojaka, ktorý je vyslaný na plnenie úloh do krajiny, ...

(9)

Profesionálnemu vojakovi, ktorý je vyslaný na zahraničnú služobnú cestu do miesta, ktoré je ohrozené ...

(10)

Zahraničný príspevok podľa odseku 9 patrí profesionálnemu vojakovi odo dňa prekročenia štátnej hranice ...

(11)

Výšku zahraničného príspevku v závislosti od miesta vyslania a od vojenskej hodnosti plánovanej na funkciu ...

Zahraničný plat a poskytovanie návratného preddavku
§ 168
(1)

Profesionálnemu vojakovi, ktorý je vyslaný na špecializačné štúdium, do certifikačnej prípravy alebo ...

(2)

Profesionálnemu vojakovi podľa odseku 1, ktorému patrí služobný plat podľa § 175 ods. 1, § 176 ods. ...

(3)

Zahraničný plat podľa odsekov 1 a 2 sa profesionálnemu vojakovi poskytuje odo dňa ustanovenia do funkcie ...

(4)

Zahraničný plat podľa odsekov 1 a 2 sa poskytuje profesionálnemu vojakovi aj počas evakuácie najdlhšie ...

(5)

Zahraničný plat podľa odsekov 1 a 2 sa neposkytuje profesionálnemu vojakovi, ktorého predpokladané vykonávanie ...

(6)

Služobný úrad na písomnú žiadosť profesionálneho vojaka, ktorý je vyslaný na špecializačné štúdium, ...

§ 169
(1)

Profesionálnemu vojakovi sa na zahraničný plat poskytne návratný preddavok do výšky dvojnásobku mesačného ...

(2)

Poskytnutý návratný preddavok

a)
sa zúčtuje do šiestich mesiacov nasledujúcich po mesiaci, v ktorom mu bol poskytnutý,
b)
profesionálny vojak vráti do 14 dní od skončenia výkonu štátnej služby mimo územia Slovenskej republiky, ...
(3)

Služobný úrad na písomnú žiadosť profesionálneho vojaka, ktorý je vyslaný na špecializačné štúdium, ...

§ 170
Platový koeficient príslušnej krajiny
(1)

Platový koeficient príslušnej krajiny je určený ako súčin

a)
pomeru finančného ohodnotenia úradníka Európskej komisie v Bruseli zaradeného do funkčnej skupiny AD ...
b)
pomeru priemeru indexov životných nákladov príslušnej krajiny vyslania podľa štatistiky Organizácie ...
c)
koeficientu regulácie určeného v závislosti od zdrojových možností štátneho rozpočtu Ministerstvom financií ...
(2)

Do indexov životných nákladov podľa odseku 1 písm. b) sa nezapočítavajú životné náklady na ubytovanie. ...

(3)

Platový koeficient príslušnej krajiny vypočítaný podľa odseku 1 sa zaokrúhli na osem desatinných miest. ...

(4)

Podrobnosti výpočtu platového koeficientu príslušnej krajiny ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ...

(5)

Platový koeficient príslušnej krajiny vypočítaný podľa odseku 4 ustanoví služobný predpis.

Druhý diel
Osobitné ustanovenia o platových náležitostiach

§ 171
Platové pomery profesionálneho vojaka v prípravnej štátnej službe

Profesionálnemu vojakovi v prípravnej štátnej službe patrí plat vo výške 50 % hodnostného platu vojaka ...

§ 172
Plat počas prerušenia výkonu funkcie

Profesionálnej vojačke počas prerušenia výkonu funkcie patrí služobný plat, ktorý by jej patril, ak ...

§ 173
Plat počas zaradenia do personálnej zálohy

Profesionálnemu vojakovi, ktorý je zaradený do zálohy pre prechodne nezaradených profesionálnych vojakov ...

§ 174
Plat počas preventívnej rehabilitácie

Profesionálnemu vojakovi patrí za čas preventívnej rehabilitácie služobný plat.

§ 175
Plat za čas dovolenky, dodatkovej dovolenky a náhrada platu za nevyčerpanú dovolenku
(1)

Profesionálnemu vojakovi patrí za čas dovolenky a dodatkovej dovolenky služobný plat.

(2)

Profesionálnemu vojakovi, ktorý nemohol vyčerpať dovolenku z dôvodu skončenia služobného pomeru, patrí ...

(3)

Výška náhrady podľa odseku 2 pripadajúca na jeden deň dovolenky sa určí ako podiel mesačného služobného ...

(4)

Ak profesionálny vojak zomrie, vyplatí sa náhrada platu za nevyčerpanú dovolenku alebo za jej pomernú ...

§ 176
Plat za čas poskytnutého služobného voľna a študijného voľna
(1)

Profesionálnemu vojakovi, ktorému bolo poskytnuté služobné voľno podľa § 116, 117 a § 118 ods. 1 písm. ...

(2)

Profesionálnemu vojakovi, ktorému bolo poskytnuté služobné voľno podľa § 118 ods. 1 písm. a) až g), ...

(3)

Profesionálnemu vojakovi, ktorému bolo poskytnuté študijné voľno podľa § 119, patrí za dni študijného ...

§ 177
Plat za štátnu službu nadčas

Profesionálnemu vojakovi, ktorému nebolo poskytnuté náhradné voľno podľa § 104 ods. 4, patrí za každú ...

§ 178
Plat za dni neospravedlnenej neprítomnosti

Profesionálnemu vojakovi nepatrí plat za dni jeho neospravedlnenej neprítomnosti vo výkone štátnej služby; ...

§ 179
Plat počas dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby
(1)

Profesionálnemu vojakovi, ktorý bol dočasne pozbavený výkonu štátnej služby, patrí počas dočasného pozbavenia ...

(2)

Služobný plat podľa odseku 1 sa zvyšuje o 10 % zo služobného platu na každú vyživovanú osobu,108) najviac ...

(3)

Ak sa dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby zruší podľa § 76 ods. 6, doplatí sa profesionálnemu vojakovi ...

§ 180
Plat počas väzby

Profesionálnemu vojakovi nepatrí plat odo dňa vzatia do väzby.

Tretí diel
Spoločné ustanovenia o platových náležitostiach

§ 182

Profesionálnemu vojakovi, ktorý nevykonával štátnu službu, pretože sviatok pripadol na jeho obvyklý ...

§ 183
(1)

Pri súbehu nároku na výplatu príplatkov podľa § 159, 160 a § 162 až 164 nesmie úhrn súm týchto príplatkov ...

(2)

Pri súbehu nároku na výplatu príplatkov podľa § 159 až 164 nesmie úhrn súm týchto príplatkov presiahnuť ...

§ 184

Plat sa vypláca vo výplatných termínoch ustanovených služobným predpisom. Medzi výplatnými termínmi ...

§ 185

Služobný úrad je povinný profesionálnemu vojakovi, ktorý vykonáva štátnu službu mimo územia Slovenskej ...

§ 186
(1)

Služobný úrad vykoná zrážky z platu za

a)
cestovné náhrady a peňažnú náhradu za prepravné náležitosti, ktoré sa profesionálnemu vojakovi vyplatili ...
b)
plat za dovolenku a dodatkovú dovolenku a náhradu platu za dovolenku, na ktorú profesionálny vojak stratil ...
c)
preddavok poskytnutý pri vyslaní na vysokoškolské štúdium alebo do kurzu na vojenskú hodnosť, do kurzu ...
d)
právoplatne uložené disciplinárne opatrenie podľa § 139 ods. 1 písm. b),
e)
stabilizačný príspevok, ktorý sa profesionálnemu vojakovi vyplatil a na ktorý mu nevznikol nárok.
(2)

Ďalšie zrážky z platu, ktoré presahujú zákonom povolený rozsah zrážok, môže služobný úrad vykonávať ...

§ 187

Ustanovenia § 184 až 186 sa vzťahujú rovnako aj na náhrady služobného platu.

Štvrtý diel
Ďalšie peňažné náležitosti

§ 188
Jednorazová nenávratná peňažná výpomoc
(1)

Minister môže v osobitne odôvodnených prípadoch profesionálnemu vojakovi na jeho žiadosť priznať jednorazovú ...

(2)

Žiadosť o jednorazovú nenávratnú peňažnú výpomoc obsahuje

a)
meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, vojenskú hodnosť, titul a adresu miesta pobytu,
b)
funkciu a miesto výkonu štátnej služby,
c)
dôvody podania žiadosti,
d)
potvrdenie o výške príjmu za rok pred vznikom ťaživej sociálnej situácie a potvrdenie o výške príjmu ...
e)
meno, priezvisko, rodné priezvisko a dátum narodenia manžela a ostatných osôb žijúcich s profesionálnym ...
f)
potvrdenie o príjme manžela a ostatných osôb žijúcich s profesionálnym vojakom v domácnosti za rok pred ...
g)
potvrdenie ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave profesionálneho vojaka, ak ťaživá sociálna situácia ...
h)
potvrdenie ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave manžela a ostatných osôb žijúcich s profesionálnym ...
(3)

Kritériá na priznanie jednorazovej nenávratnej peňažnej výpomoci v rámci rozpätia podľa odseku 1 ustanoví ...

§ 189
Aktivačný príspevok
(1)

Profesionálnemu vojakovi, ktorý získal vzdelanie požadované na výkon štátnej služby štúdiom na inej ...

(2)

Aktivačný príspevok sa poskytuje v pomerných častiach pripadajúcich na jeden rok počas prvých troch ...

(3)

Pomerná časť aktivačného príspevku je splatná spolu s platom za kalendárny mesiac, ktorý je posledným ...

(4)

Pomerná časť aktivačného príspevku sa zaokrúhľuje na celé euro nahor.

(5)

Ak je profesionálny vojak ustanovený do inej funkcie v záujme služobného úradu, vymenovaný alebo povýšený ...

(6)

Profesionálnemu vojakovi, ktorý bol ustanovený na vlastnú žiadosť do funkcie, pre ktorú aktivačný príspevok ...

(7)

Profesionálny vojak nemá nárok na vyplatenie aktivačného príspevku počas dočasného pozbavenia výkonu ...

(8)

Pomerná časť aktivačného príspevku podľa odseku 2 sa profesionálnemu vojakovi neposkytne, ak bolo pred ...

(9)

Profesionálny vojak, ktorému bol poskytnutý aktivačný príspevok podľa odseku 1 a jeho služobný pomer ...

(10)

O povinnosti vrátiť aktivačný príspevok alebo jeho pomernú časť podľa odseku 9 rozhodne služobný úrad. ...

(11)

Povinnosť vrátiť aktivačný príspevok alebo jeho pomernú časť podľa odseku 9 nevznikne, ak sa služobný ...

(12)

Okruh funkcií a výšku aktivačného príspevku v rámci rozpätia podľa odseku 1 ustanoví služobný predpis. ...

Stabilizačný príspevok
§ 190
(1)

Profesionálnemu vojakovi patrí odo dňa prijatia alebo vymenovania do dočasnej štátnej služby alebo do ...

(2)

Stabilizačný príspevok patrí profesionálnemu vojakovi podľa odseku 1 mesačne vo výške 31 % hodnostného ...

(3)

Stabilizačný príspevok vo výške jednej polovice sumy podľa odseku 2 patrí profesionálnemu vojakovi podľa ...

a)
je nájomcom služobného bytu,109)
b)
je nájomcom alebo spoločným nájomcom bytu, ktorý bol služobným bytom,109) ak je zmluva o nájme bytu ...
c)
je nájomcom alebo spoločným nájomcom bytu v správe rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie ...
d)
je nájomcom alebo spoločným nájomcom bytu, ktorý je vo vlastníctve obce, ak zmluva o nájme bytu je uzatvorená ...
e)
je vlastníkom alebo spoluvlastníkom bytu, ktorý bol služobným bytom,109) a takýto byt nadobudol do vlastníctva ...
f)
je vlastníkom alebo spoluvlastníkom bytu, ktorý bol bytom v správe rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej ...
g)
je vlastníkom alebo spoluvlastníkom bytu, ktorý bol bytom vo vlastníctve obce, a takýto byt nadobudol ...
h)
žije v domácnosti s nájomcom, spoločným nájomcom, vlastníkom alebo spoluvlastníkom bytu podľa písmen ...
(4)

Profesionálnemu vojakovi podľa odseku 1, ktorý bol ustanovený do funkcie v inom mieste výkonu štátnej ...

(5)

Profesionálnemu vojakovi podľa odseku 1, ktorý bol vyslaný na špecializačné štúdium, do certifikačnej ...

(6)

Ak profesionálnemu vojakovi podľa odseku 1 vznikne alebo zanikne nárok na stabilizačný príspevok v priebehu ...

(7)

Výška stabilizačného príspevku sa zaokrúhľuje na 50 eurocentov nahor.

(8)

Blízke okolie na účely tohto zákona je miesto, ktoré je od miesta výkonu štátnej služby vzdialené najviac ...

(9)

Ak nemožno určiť vzdialenosť pre blízke okolie podľa odseku 8 alebo ak je to pre profesionálneho vojaka ...

§ 191
(1)

Stabilizačný príspevok podľa § 190 ods. 2 a 3 priznáva veliteľ. Stabilizačný príspevok sa vypláca mesačne ...

(2)

Profesionálny vojak podľa § 190 ods. 1 je povinný do 15 dní odo dňa prijatia alebo vymenovania do dočasnej ...

(3)

Čestné vyhlásenie podľa odseku 2 je povinný predložiť veliteľovi aj profesionálny vojak, ktorý bol ustanovený ...

(4)

Profesionálny vojak podľa § 190 ods. 1, ktorý nemohol z vážneho dôvodu predložiť veliteľovi čestné vyhlásenie ...

(5)

Vážnym dôvodom podľa odsekov 2 a 3 je

a)
dočasná neschopnosť profesionálneho vojaka vykonávať štátnu službu pre chorobu alebo úraz vzniknutá ...
b)
karanténa nariadená profesionálnemu vojakovi počas lehoty uvedenej v odsekoch 2 a 3 a trvajúca dlhšie ...
§ 192
(1)

Nárok na stabilizačný príspevok a jeho výplatu zanikne profesionálnemu vojakovi podľa § 190 ods. 1 prepustením ...

(2)

Nárok na výplatu stabilizačného príspevku zaniká profesionálnemu vojakovi podľa § 190 ods. 1

a)
počas dní neospravedlnenej neprítomnosti vo výkone štátnej služby; ak neospravedlnená neprítomnosť trvá ...
b)
odo dňa vyslania na špecializačné štúdium, do certifikačnej prípravy alebo do kurzu mimo územia Slovenskej ...
c)
odo dňa zaradenia do neplatenej zálohy podľa § 74 ods. 1 písm. b) alebo písm. c),
d)
odo dňa vyslania na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky podľa § 77 ods. 1 písm. b) a ods. ...
e)
nepredložením čestného vyhlásenia v lehote podľa § 191 ods. 2 až 4,
f)
odo dňa dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby.
(3)

Nárok na výplatu stabilizačného príspevku vznikne profesionálnemu vojakovi podľa § 190 ods. 1 opätovne ...

a)
nasledujúceho po dni skončenia vyslania na špecializačné štúdium, do certifikačnej prípravy alebo do ...
b)
nasledujúceho po dni skončenia zaradenia do neplatenej zálohy podľa § 74 ods. 1 písm. b) alebo písm. ...
c)
nasledujúceho po dni skončenia vyslania na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky podľa § 77 ...
d)
predloženia čestného vyhlásenia podľa § 191 ods. 2 až 4,
e)
nasledujúceho po dni skončenia alebo zrušenia dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby.
(4)

Ak sa dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby profesionálneho vojaka zrušilo podľa § 76 ods. 6, patrí ...

(5)

Ak bol stabilizačný príspevok vyplácaný neoprávnene alebo vo vyššej sume, ako patril, hoci profesionálny ...

(6)

Ak bol stabilizačný príspevok vyplácaný v nižšej sume, ako patril, alebo ak sa nevyplácal, hoci profesionálny ...

(7)

Nárok na doplatenie alebo vyplatenie stabilizačného príspevku podľa odseku 6 zaniká uplynutím jedného ...

(8)

Ak profesionálny vojak podľa § 190 ods. 1 spôsobil, že sa stabilizačný príspevok vyplatil neoprávnene, ...

Osobitný stabilizačný príspevok
§ 193
(1)

Profesionálnemu vojakovi, ktorý vykonával štátnu službu vo funkcii v špecializácii pilot po dobu piatich ...

(2)

Profesionálnemu vojakovi podľa odseku 1 sa za každý ďalší rok výkonu štátnej služby vo funkcii v špecializácii ...

(3)

Profesionálnemu vojakovi sa poskytuje osobitný stabilizačný príspevok za každý ukončený rok v dočasnej ...

a)
vykonáva štátnu službu vo vojenskej odbornosti vojenské zdravotníctvo vo funkcii v špecializácii
1.
všeobecný lekár a odborník na organizáciu vojenského zdravotníctva,
2.
odborný lekár alebo
3.
zubný lekár,
b)
získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore a
c)
vykonáva špecializované pracovné činnosti v príslušnom špecializačnom odbore.
(4)

Osobitný stabilizačný príspevok podľa odseku 1 alebo odseku 2 sa vyplatí spolu so služobným platom alebo ...

(5)

Osobitný stabilizačný príspevok podľa odseku 3 sa vyplatí spolu so služobným platom alebo zahraničným ...

(6)

Osobitný stabilizačný príspevok podľa odsekov 1 až 3 sa neposkytne, ak bolo pred termínom jeho splatnosti ...

(7)

Funkcie, špecializačné odbory a výšku osobitného stabilizačného príspevku podľa odseku 3 ustanoví služobný ...

§ 194
(1)

Osobitný stabilizačný príspevok možno poskytnúť aj profesionálnemu vojakovi za každý ukončený rok v ...

(2)

Osobitný stabilizačný príspevok v rozsahu podľa odseku 1 sa za každý ukončený rok v dočasnej štátnej ...

(3)

Do doby trvania výkonu štátnej služby podľa odseku 1 sa nezapočítava doba

a)
zaradenia do neplatenej zálohy podľa § 74 ods. 1,
b)
dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby, ak dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby nebolo zrušené ...
c)
neospravedlnenej neprítomnosti vo výkone štátnej služby; ak neospravedlnená neprítomnosť trvá menej ...
(4)

Osobitný stabilizačný príspevok podľa odseku 1 sa neposkytne, ak bolo pred termínom jeho splatnosti ...

(5)

Profesionálnemu vojakovi, ktorému sa poskytuje osobitný stabilizačný príspevok podľa odseku 1, sa osobitný ...

(6)

Okruh funkcií a výšku osobitného stabilizačného príspevku podľa odseku 1 ustanoví služobný predpis.

DEVIATA HLAVA
CESTOVNÉ NÁHRADY

§ 195

Na poskytovanie náhrad výdavkov a iných plnení pri služobných cestách, zahraničných služobných cestách ...

§ 196
Náhrady pri zahraničnej služobnej ceste

Profesionálnemu vojakovi počas zahraničnej služobnej cesty nepatrí náhrada výdavkov za cesty na návštevu ...

§ 197
Náhrady pri ceste v súvislosti s nariadenou služobnou pohotovosťou

Profesionálnemu vojakovi, ktorému bola nariadená služobná pohotovosť v čase, keď sa nachádza mimo miesta ...

a)
náhrada preukázaných cestovných výdavkov,
b)
stravné za čas prepravy, ak trvala dlhšie ako päť hodín, a
c)
náhrada preukázaných potrebných vedľajších výdavkov.
§ 198
Náhrada cestovných výdavkov na návštevu rodiny
(1)

Profesionálnemu vojakovi v dočasnej štátnej službe, stálej štátnej službe alebo v krátkodobej štátnej ...

(2)

Za rodinu sa na účely poskytovania náhrady na návštevu rodiny považujú

a)
manželka (manžel) profesionálneho vojaka,
b)
vlastné deti, osvojené deti alebo deti zverené profesionálnemu vojakovi do starostlivosti nahrádzajúcej ...
c)
vlastní rodičia, osvojitelia, opatrovníci alebo pestúni, ak niet osoby uvedenej v písmenách a) a b).
(3)

Náhrada na návštevu rodiny patrí profesionálnemu vojakovi za jednu vykonanú cestu podľa odseku 4 najviac ...

(4)

Náhrada na návštevu rodiny patrí profesionálnemu vojakovi za cestu do dohodnutého miesta k rodine a ...

(5)

Náhrada na návštevu rodiny nepatrí profesionálnemu vojakovi, ktorého

a)
dohodnuté miesto podľa odseku 4 sa nachádza v obci, ktorá je miestom výkonu štátnej služby,
b)
miesto výkonu štátnej služby je mimo územia Slovenskej republiky,
c)
ošetrujúci lekár uznal dočasne neschopným pre chorobu alebo úraz.
(6)

Náhrada na návštevu rodiny nepatrí profesionálnemu vojakovi ani počas trvania dovolenky, dodatkovej ...

(7)

Podrobnosti o poskytovaní náhrady na návštevu rodiny a výšku náhrady na návštevu rodiny podľa odseku ...

§ 199
Náhrada výdavkov počas vysokoškolského štúdia
(1)

Profesionálnemu vojakovi, ktorý je počas prípravnej štátnej služby vyslaný na vysokoškolské štúdium ...

(2)

Profesionálnemu vojakovi uvedenému v odseku 1 patrí náhrada preukázaných cestovných výdavkov na cestu ...

(3)

Profesionálnemu vojakovi podľa odseku 1 patria aj náhrady iných výdavkov, ak tieto náhrady vyplývajú ...

§ 200
Náhrada výdavkov v súvislosti so zaradením do prípravy na získanie požiadaviek na výkon štátnej služby ...

Profesionálnemu vojakovi, ktorý je zaradený do prípravy na získanie požiadaviek na výkon štátnej služby ...

§ 201
Náhrada výdavkov v súvislosti so zaradením do prípravy na získanie požiadaviek na výkon štátnej služby ...

Profesionálnemu vojakovi, ktorý je zaradený do prípravy na získanie požiadaviek na výkon štátnej služby ...

§ 202
Náhrada cestovných výdavkov z dôvodu účasti na pohrebe

Profesionálnemu vojakovi, ktorý je zaradený do prípravy na získanie kvalifikačných predpokladov alebo ...

DESIATA HLAVA
NATURÁLNE NÁLEŽITOSTI

§ 203
Základné ustanovenie

Naturálne náležitosti na účely tohto zákona sú proviantné náležitosti, výstrojové náležitosti a prepravné ...

§ 204
Proviantné náležitosti
(1)

Proviantné náležitosti sú

a)
naturálne stravovanie, ktorým je bezplatné zabezpečenie výživy v rozsahu dennej sadzby stravného, poskytované ...
b)
bezplatné stravovanie, ktorým je prechodné zabezpečenie výživy profesionálnemu vojakovi v dočasnej štátnej ...
1.
plnení služobných povinností alebo služobnej pohotovosti podľa § 105 ods. 1 písm. a), ktoré trvá nepretržite ...
2.
výcviku výkonného letca a výkonného výsadkára,
3.
liečení v lôžkovej časti obväziska podľa § 124,
4.
preventívnej rehabilitácii podľa § 126 ods. 2 písm. a) a b),
5.
výkone vrcholového športu alebo
6.
vyslaní podľa § 77 ods. 1 písm. a) a c) alebo pri plnení úloh v inom mieste podľa § 78, ktoré je ohrozené ...
(2)

Naturálne stravovanie podľa odseku 1 písm. a) sa profesionálnemu vojakovi v prípravnej štátnej službe ...

a)
čerpania dovolenky,
b)
zaradenia do neplatenej zálohy,
c)
dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby,
d)
väzby.
(3)

Plnenie služobných povinností na účely poskytovania bezplatného stravovania podľa odseku 1 písm. b) ...

a)
kontrolná činnosť, ktorá profesionálnemu vojakovi nevyplýva z jeho funkcie, strážna služba alebo dozorná ...
b)
činnosť na pracovisku vyplývajúca zo zaradenia do pohotovostnej jednotky alebo pohotovostnej skupiny, ...
c)
vojenské cvičenie,
d)
výcvik,
e)
zabezpečovanie letovej činnosti,
f)
zabezpečovanie kontroly preberacích letov lietadiel,
g)
zabezpečovanie nedotknuteľnosti vzdušného priestoru Slovenskej republiky a plnenie úloh v leteckej pátracej ...
h)
vykonávanie záchranných prác v mieste postihnutom mimoriadnou udalosťou alebo v mieste, kde vznikla ...
i)
odstraňovanie následkov mimoriadnej udalosti podľa § 106 ods. 1 písm. e) alebo
j)
plnenie úloh podľa osobitného predpisu.114)
(4)

Proviantné náležitosti sa zabezpečujú predovšetkým poskytovaním stravy v rozsahu dennej sadzby stravného ...

(5)

Ak nemožno poskytnúť proviantné náležitosti, profesionálny vojak má nárok na peňažnú náhradu v rozsahu ...

Výstrojové náležitosti
§ 205
(1)

Profesionálny vojak má nárok na bezplatné poskytovanie výstrojových náležitostí nevyhnutných na zabezpečenie ...

a)
vojenská rovnošata a výstrojové súčiastky,
b)
služby, ktorými sa zabezpečuje nosenie vojenskej rovnošaty, výstrojových súčiastok a materiálu na osobné ...
c)
peňažný príspevok na zaobstaranie výstrojových náležitostí, ktoré nie sú zabezpečované centrálnym spôsobom. ...
(2)

Na zabezpečenie obmeny a doplnenia výstrojových náležitostí patrí profesionálnemu vojakovi náhrada formou ...

(3)

Pri vzniku služobného pomeru profesionálnemu vojakovi patria tieto výstrojové náležitosti:

a)
vojenská rovnošata a výstrojové súčiastky,
b)
peňažný príspevok na zaobstaranie výstrojových náležitostí, ktoré nie sú zabezpečované centrálnym spôsobom. ...
(4)

Nárok na náhradu na obmenu vzniká profesionálnemu vojakovi po uplynutí prvého roku služobného pomeru. ...

(5)

Službami sa rozumie najmä pranie, chemické čistenie, oprava a úprava vojenskej rovnošaty a výstrojových ...

(6)

Výstrojové náležitosti podľa odseku 1 a náhrada na obmenu sa profesionálnemu vojakovi neposkytnú bezplatne ...

a)
zaradenia do neplatenej zálohy,
b)
dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby.
(7)

Bezplatné poskytovanie služieb sa vzťahuje aj na vojenskú rovnošatu a výstrojové súčiastky profesionálneho ...

a)
výcviku,
b)
vojenského cvičenia,
c)
vykonávania záchranných prác pri mimoriadnej udalosti68) alebo keď bezprostredne hrozí, že vznikne alebo ...
d)
odstraňovania následkov mimoriadnej udalosti podľa § 106 ods. 1 písm. e),
e)
plnenia úloh pohotovosti a bojovej pohotovosti,
f)
plnenia úloh pri ochrane štátnej hranice a stráženom objekte, pri ochrane verejného poriadku alebo v ...
(8)

Ak profesionálnemu vojakovi nie je najneskôr tri mesiace pred skončením služobného pomeru poskytnutá ...

(9)

Profesionálnemu vojakovi možno poskytnúť peňažný príspevok až do výšky 100 % peňažnej hodnoty výstrojových ...

§ 206
(1)

Vojenská rovnošata je vojenský odev, ktorý má špecifické znaky vyjadrujúce príslušnosť profesionálneho ...

(2)

Na vojenskej rovnošate a jej súčastiach nosí profesionálny vojak štátny znak Slovenskej republiky.

(3)

Na vojenskej rovnošate a jej súčastiach nosí profesionálny vojak, ak si to vyžaduje charakter plnenia ...

(4)

Na vojenskej rovnošate je oprávnený nosiť profesionálny vojak udelené

a)
vojenské vyznamenania,
b)
vojenské vyznamenania ozbrojených síl cudzích štátov, ak mu boli udelené príslušným orgánom štátu, ktorý ...
c)
alebo zapožičané vyznamenania Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu115) a
d)
iné vyznamenania, na ktorých nosenie mu hlavný služobný úrad udelil súhlas.
(5)

Profesionálny vojak ustanovený do funkcie vo vojenskej odbornosti vojenská duchovná služba nenosí na ...

(6)

Veliteľ môže povoliť výnimky z povinnosti nosiť vojenskú rovnošatu a predpísané výstrojové súčiastky ...

a)
plní úlohy podľa osobitných predpisov,13)
b)
si to vyžaduje charakter plnenia služobných úloh,
c)
potrebuje vojenskú rovnošatu neštandardných veľkostí, a to len dovtedy, kým mu nebude vydaná vojenská ...
d)
zdravotný stav profesionálneho vojaka nedovoľuje nosiť vojenskú rovnošatu alebo predpísané výstrojové ...
(7)

Služobný úrad môže profesionálnemu vojakovi, ktorý spĺňa podmienky na výsluhový dôchodok alebo na invalidný ...

§ 207
Prepravné náležitosti
(1)

Prepravnými náležitosťami sa rozumie bezplatné poskytovanie prepravy profesionálnemu vojakovi z miesta ...

(2)

Prepravnými náležitosťami sa rozumie aj bezplatné poskytovanie prepravy profesionálnemu vojakovi v dočasnej ...

(3)

Bezplatné poskytovanie prepravy podľa odseku 2 profesionálnemu vojakovi nepatrí, ak bol ustanovený do ...

(4)

Preprava podľa odsekov 1 a 2 a pri služobnej ceste sa uskutočňuje

a)
vojenským dopravným prostriedkom,
b)
dopravnými prostriedkami verejnej pravidelnej dopravy s poskytnutím peňažnej náhrady preukázaného cestovného, ...
c)
súkromným cestným motorovým vozidlom s poskytnutím peňažnej náhrady.
(5)

Ak nemožno poskytnúť prepravu podľa odseku 4 písm. a) alebo použitie takejto prepravy je nehospodárne, ...

(6)

O povolení použitia súkromného cestného motorového vozidla profesionálnemu vojakovi môže veliteľ rozhodnúť ...

(7)

Pri skončení služobného pomeru podľa § 83 ods. 1 písm. a) a b) možno profesionálnemu vojakovi a príslušníkom ...

(8)

Pri skončení služobného pomeru podľa § 83 ods. 2 písm. e) sa profesionálnemu vojakovi poskytne bezplatná ...

§ 208
(1)

Druhy vojenskej rovnošaty, výstrojových súčiastok, špecifických znakov vojenskej rovnošaty, ich nosenie ...

(2)

Služobný predpis ustanoví

a)
poskytovanie výstrojových náležitostí profesionálnemu vojakovi a ich peňažnú hodnotu,
b)
podrobnosti o poskytovaní, spôsoby poskytovania a výšku peňažného príspevku na zaobstaranie výstrojových ...
c)
podrobnosti o poskytovaní, spôsoby poskytovania, výšku a platnosť náhrady na obmenu a
d)
podrobnosti o poskytovaní, spôsoby poskytovania a výšku peňažného príspevku podľa § 205 ods. 9.
(3)

Poskytovanie proviantných náležitostí a prepravných náležitostí ustanoví služobný predpis.

JEDENÁSTA HLAVA
NÁHRADA ŠKODY

§ 209
Predchádzanie škodám
(1)

Na ochranu majetku štátu veliteľ môže poveriť profesionálneho vojaka vykonávaním kontroly vecí, ktoré ...

(2)

Kontrolu podľa odseku 1 u profesionálneho vojaka vyčleneného na plnenie úloh Vojenského spravodajstva ...

(3)

Podmienky kontroly podľa odseku 1 ustanoví služobný predpis.

Konanie o náhrade škody
§ 210
(1)

Za správcu majetku štátu vo veciach náhrady škody koná a rozhoduje veliteľ.

(2)

Veliteľ je povinný vymáhať od profesionálneho vojaka náhradu škody, za ktorú profesionálny vojak zodpovedá, ...

(3)

Požadovanú náhradu škody určí veliteľ. Pri určovaní náhrady škody sa prihliada najmä na výšku spôsobenej ...

§ 211
(1)

Profesionálny vojak, ktorý je vyslaný na vysokoškolské štúdium podľa § 36 ods. 1 mimo územia Slovenskej ...

(2)

Ak profesionálnemu vojakovi patril počas vzniku škody zahraničný plat, výška náhrady škody sa určí z ...

§ 212
(1)

Ak profesionálny vojak písomne uzná svoju zodpovednosť za škodu čo do výšky a dôvodov a povinnosť túto ...

(2)

Súčasťou dohody o náhrade škody je aj spôsob náhrady škody počas služobného pomeru profesionálneho vojaka ...

(3)

Dohoda o náhrade škody musí byť písomná, inak je neplatná. Písomná dohoda o náhrade škody nie je potrebná, ...

§ 213
Upustenie od uplatnenia náhrady škody a od vymáhania zostatku náhrady škody
(1)

Od uplatnenia náhrady škody možno upustiť celkom alebo čiastočne, ak došlo ku škode najmä pri

a)
výcviku vojakov,
b)
vojenskej akcii alebo bezprostredne po nej,
c)
plnení úloh v rámci vyslania na vysokoškolské štúdium podľa § 36 ods. 1 mimo územia Slovenskej republiky, ...
d)
vyslaní na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky podľa § 77 alebo pri plnení úloh v inom mieste ...
e)
vážnej ujme na zdraví, ktorú profesionálny vojak utrpel v súvislosti so spôsobením škody.
(2)

Veliteľ môže upustiť od vymáhania neuhradeného zostatku náhrady škody, ak profesionálny vojak o to požiadal, ...

a)
vo výkone štátnej služby dosahuje výsledky podľa § 54 ods. 3 písm. a) alebo
b)
sa preukázateľne dostal do ťaživej sociálnej situácie, ktorú si sám nezavinil.
§ 214

Postup podľa § 211 ods. 1 a § 213 sa nepoužije, ak profesionálny vojak spôsobil škodu

a)
úmyselne,
b)
pod vplyvom alkoholu alebo po užití iných omamných alebo psychotropných látok,
c)
schodkom na zverených hodnotách, ktoré je povinný vyúčtovať, alebo
d)
stratou zverených predmetov.
§ 215
Zodpovednosť za škodu spôsobenú tretím osobám
(1)

Štát zodpovedá za škodu spôsobenú osobou alebo osobe, ktorá poskytla pomoc profesionálnemu vojakovi ...

(2)

Osobe, ktorá poskytla pomoc podľa odseku 1 a bola jej spôsobená škoda, utrpela ujmu na zdraví alebo ...

(3)

Štát zodpovedá aj za škodu, ktorú profesionálny vojak spôsobil tretím osobám pri výkone štátnej služby ...

(4)

Za štát podľa odsekov 1 až 3 koná a rozhoduje služobný úrad.

§ 216

Podrobnosti o náhrade škody ustanoví služobný predpis.

PIATA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 217
(1)

Na právne vzťahy profesionálnych vojakov pri vykonávaní štátnej služby sa primerane použijú aj ustanovenia ...

(2)

Na právne vzťahy profesionálnych vojakov vyčlenených na plnenie úloh Vojenského spravodajstva sa pri ...

(3)

K zániku práva z dôvodu, že nebolo vykonané v ustanovenej lehote, dochádza v prípadoch uvedených v § ...

§ 218
Doručovanie
(1)

Rozhodnutie, personálny rozkaz a disciplinárny rozkaz sa profesionálnemu vojakovi doručujú do vlastných ...

(2)

Rozhodnutie, personálny rozkaz a disciplinárny rozkaz sa považujú za doručené, ak profesionálny vojak ...

(3)

Ak nemožno doručiť rozhodnutie, personálny rozkaz alebo disciplinárny rozkaz profesionálnemu vojakovi ...

§ 219
Vzťah k správnemu poriadku
(1)

Na prieskumné konanie podľa § 100 a 101 sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.

(2)

Na právne vzťahy profesionálneho vojaka sa v prípadoch uvedených v § 91 ods. 1 písm. a), b) a d) primerane ...

(3)

Na právne vzťahy profesionálneho vojaka sa v prípadoch uvedených v § 91 ods. 1 písm. c) primerane vzťahujú ...

§ 220
Osobitné spôsoby vykazovania údajov

Ak je to nevyhnutné na utajenie činnosti alebo totožnosti profesionálneho vojaka alebo plnenia úloh ...

§ 221
(1)

Veliteľ môže poveriť profesionálneho vojaka zaradeného do dozornej služby alebo do strážnej služby vykonávaním ...

(2)

Za osobu vstupujúcu do chráneného objektu podľa odseku 1 sa považuje aj osoba v dopravnom prostriedku, ...

(3)

Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa vzťahujú aj na osobu a dopravný prostriedok vychádzajúce z chráneného objektu. ...

(4)

Ak poverený profesionálny vojak zistí, že osoba uvedená v odsekoch 1 až 3 má u seba zbraň alebo nebezpečnú ...

(5)

Poverený profesionálny vojak je oprávnený vyviesť z chráneného objektu osobu, ktorá do tohto objektu ...

(6)

Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa nevzťahujú na profesionálnych vojakov, ktorí plnia úlohy podľa osobitných ...

§ 222
(1)

Občan, o ktorého prijatí do prípravnej štátnej služby bolo rozhodnuté podľa doterajšieho predpisu, a ...

(2)

Občan, o ktorého prijatí do dočasnej štátnej služby bolo rozhodnuté podľa doterajšieho predpisu a ktorému ...

a)
v dočasnej štátnej službe podľa tohto zákona, ak jeho štátna služba podľa § 31 ku dňu prijatia trvala ...
b)
v stálej štátnej službe podľa tohto zákona, ak jeho štátna služba podľa § 31 ku dňu prijatia trvala ...
(3)

Profesionálny vojak, ktorý bol k 31. decembru 2015 podľa doterajšieho predpisu v prípravnej štátnej ...

(4)

Profesionálny vojak, ktorý bol k 31. decembru 2015 v dočasnej štátnej službe podľa doterajšieho predpisu ...

a)
menej ako 16 rokov, sa odo dňa účinnosti tohto zákona považuje za profesionálneho vojaka v dočasnej ...
b)
16 rokov a viac, sa odo dňa účinnosti tohto zákona považuje za profesionálneho vojaka v stálej štátnej ...
(5)

Profesionálny vojak, ktorý bol k 31. decembru 2015 v dočasnej štátnej službe podľa doterajšieho predpisu ...

(6)

Profesionálnemu vojakovi podľa odseku 5 sa ustanovuje maximálna doba štátnej služby 17 rokov alebo veková ...

(7)

Profesionálny vojak, ktorý bol k 31. decembru 2015 v dočasnej štátnej službe podľa doterajšieho predpisu ...

a)
menej ako 16 rokov, sa odo dňa účinnosti tohto zákona považuje za profesionálneho vojaka v dočasnej ...
b)
16 rokov a viac, sa odo dňa účinnosti tohto zákona považuje za profesionálneho vojaka v stálej štátnej ...
(8)

Profesionálnemu vojakovi podľa odseku 7 písm. a) sa ustanovuje maximálna doba štátnej služby 17 rokov. ...

(9)

Profesionálnemu vojakovi podľa odseku 7 písm. a), ktorý bude vymenovaný do stálej štátnej služby, a ...

(10)

Na profesionálneho vojaka podľa odseku 7 písm. a) sa nevzťahuje § 29 ods. 6.

§ 223
(1)

Služobný pomer profesionálneho vojaka podľa § 222 ods. 4, 5 a 7, ktorý do 31. januára 2016 vyjadrí písomný ...

a)
uplynutia doby výsluhy v hodnosti podľa zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ...
b)
uplynutia maximálnej doby služby podľa zákona č. 346/2005 Z. z.,
c)
dosiahnutia 55 rokov veku,
d)
uplynutia doby podľa § 21 ods. 7, 9, 10 a 12 zákona č. 346/2005 Z. z. alebo
e)
30. júna 2016, ak rozhodujúca skutočnosť pre trvanie služobného pomeru podľa písmen a) až d) nastane ...
(2)

Písomný nesúhlas podľa odseku 1 môže profesionálny vojak so súhlasom služobného úradu vziať späť do ...

(3)

Služobný pomer profesionálneho vojaka podľa § 222 ods. 5, ktorý k 31. decembru 2015 dosiahol najmenej ...

a)
uplynutia doby výsluhy v hodnosti podľa zákona č. 346/2005 Z. z.,
b)
uplynutia maximálnej doby služby podľa zákona č. 346/2005 Z. z.,
c)
uplynutia doby podľa § 21 ods. 7, 9, 10 a 12 zákona č. 346/2005 Z. z. alebo
d)
30. júna 2016, ak rozhodujúca skutočnosť pre trvanie služobného pomeru podľa písmen a) až d) nastane ...
(4)

Pre trvanie služobného pomeru podľa odseku 1 písm. a) až d) a odseku 3 písm. a) až c) je rozhodujúca ...

(5)

Na profesionálneho vojaka podľa odseku 1 sa nevzťahuje § 29 a § 44 až 49.

(6)

Služobný pomer profesionálneho vojaka podľa § 222 ods. 4, 5 a 7, ktorý ku dňu účinnosti tohto zákona ...

(7)

Služobný pomer profesionálneho vojaka podľa § 222 ods. 4, 5 a 7, ktorý v čase od 1. marca 2016 do 30. ...

§ 224
(1)

Vojenské hodnosti dosiahnuté podľa doterajších predpisov sa považujú za vojenské hodnosti podľa tohto ...

(2)

Zapožičanie vojenskej hodnosti podľa doterajšieho predpisu sa považuje za zapožičanie vojenskej hodnosti ...

(3)

Do minimálnej doby štátnej služby vo vojenskej hodnosti podľa tohto zákona sa započítava aj doba vo ...

§ 225
(1)

Ak bol profesionálny vojak komisiou pre konkurenčný výber určený na vymenovanie do vojenskej hodnosti ...

(2)

Profesionálny vojak, o ktorého vymenovaní do vojenskej hodnosti alebo povýšení bolo rozhodnuté pred ...

(3)

Štátna služba profesionálneho vojaka podľa odseku 2, ktorý do 31. januára 2016 vyjadrí písomný nesúhlas ...

§ 226
(1)

Profesionálneho vojaka podľa § 46 a 47, ktorý odo dňa účinnosti tohto zákona do 31. januára 2016 spĺňa ...

(2)

Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na profesionálneho vojaka, ktorý vyjadril písomný nesúhlas s trvaním ...

§ 227
(1)

Profesionálneho vojaka v dôstojníckej hodnosti, ktorý ku dňu účinnosti tohto zákona získal vysokoškolské ...

(2)

Profesionálneho vojaka v prípravnej štátnej službe, s ktorým bola uzatvorená dohoda o umožnení získania ...

(3)

Profesionálneho vojaka podľa odsekov 1 a 2 služobný úrad vyšle na svoje náklady na vysokoškolské štúdium ...

a)
požiadal o vyslanie na vysokoškolské štúdium druhého stupňa a
b)
je prijatý na vysokoškolské štúdium v študijnom odbore ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom ...
(4)

Ak profesionálny vojak podľa odseku 1 nezíska vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa do 31. decembra ...

(5)

Ak profesionálny vojak podľa odseku 2 nezíska vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa do šiestich rokov ...

(6)

Profesionálnemu vojakovi, ktorý bol vyslaný na vysokoškolské štúdium podľa odseku 3, patria náhrady ...

(7)

Na profesionálneho vojaka vyslaného na vysokoškolské štúdium druhého stupňa podľa odseku 3 sa primerane ...

(8)

Profesionálny vojak, ktorý je k 1. januáru 2016 ustanovený do funkcie vo vojenskej odbornosti vojenské ...

§ 228
(1)

Na konanie vo veciach služobného pomeru začaté pred účinnosťou tohto zákona, ktoré nebolo právoplatne ...

(2)

Konanie vo veci prijatia občana do štátnej služby začaté pred účinnosťou tohto zákona podľa doterajších ...

(3)

Nároky, ktoré vznikli zo služobného pomeru pred účinnosťou tohto zákona, a právne úkony s nimi súvisiace ...

(4)

Ak bol personálny rozkaz vydaný podľa doterajších predpisov a bol právoplatne zrušený po nadobudnutí ...

(5)

Na konanie vo veciach služobnej disciplíny, priestupkov a na konanie o náhrade škody začaté pred účinnosťou ...

§ 229
(1)

Ustanovenie profesionálneho vojaka do funkcie podľa doterajšieho predpisu sa považuje za ustanovenie ...

(2)

Prerušenie výkonu funkcie podľa doterajšieho predpisu sa považuje za prerušenie výkonu funkcie podľa ...

(3)

Poverenie profesionálneho vojaka zastupovaním iného profesionálneho vojaka vo funkcii podľa doterajšieho ...

(4)

Dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby profesionálneho vojaka podľa doterajšieho predpisu sa považuje ...

(5)

Dočasné vyčlenenie profesionálneho vojaka podľa doterajšieho predpisu sa považuje za vyčlenenie podľa ...

(6)

Zaradenie profesionálneho vojaka do zálohy pre prechodne nezaradených profesionálnych vojakov podľa ...

(7)

Služobný pomer profesionálneho vojaka zaradeného do zálohy pre prechodne nezaradených profesionálnych ...

(8)

Zaradenie profesionálneho vojaka do neplatenej zálohy podľa doterajšieho predpisu sa považuje za zaradenie ...

(9)

Zaradenie profesionálneho vojaka do zálohy pre profesionálnych vojakov zaradených do prípravy na získanie ...

(10)

Vyslanie profesionálneho vojaka na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky podľa doterajšieho ...

(11)

Vyslanie profesionálneho vojaka na stáž podľa doterajšieho predpisu sa považuje za vyslanie na stáž ...

(12)

Vyslanie profesionálneho vojaka na získanie osobitných predpokladov na výkon funkcie a na hodnosť podľa ...

(13)

Vyslanie profesionálneho vojaka na vysokoškolské štúdium podľa § 27a ods. 1 zákona č. 346/2005 Z. z. ...

(14)

Vyslanie profesionálneho vojaka na vysokoškolské štúdium podľa § 27a ods. 2 zákona č. 346/2005 Z. z. ...

(15)

Profesionálny vojak, ktorý bol vyslaný na vysokoškolské štúdium podľa § 27a zákona č. 346/2005 Z. z., ...

(16)

Profesionálny vojak, ktorý bol vyslaný do kurzu alebo do špecializačného štúdia podľa § 26 ods. 2 zákona ...

(17)

Práva a povinnosti vyplývajúce z písomnej dohody uzatvorenej podľa § 18 a 18a zákona č. 346/2005 Z. ...

(18)

Služobné voľno poskytnuté profesionálnemu vojakovi podľa § 104a zákona č. 346/2005 Z. z. sa započítava ...

(19)

Nárok na náhradné voľno za štátnu službu nadčas, ktorý profesionálnemu vojakovi vznikol pred účinnosťou ...

§ 230
(1)

Profesionálnemu vojakovi, ktorému boli pred účinnosťou tohto zákona poskytované náhrady cestovných výdavkov ...

(2)

Profesionálnemu vojakovi podľa odseku 1 patrí odo dňa účinnosti tohto zákona náhrada na návštevu rodiny ...

(3)

Profesionálnemu vojakovi podľa odseku 1, ktorý bude po účinnosti tohto zákona ustanovený alebo vymenovaný ...

(4)

Profesionálnemu vojakovi, ktorému bol pred účinnosťou tohto zákona poskytovaný príspevok na bývanie, ...

(5)

Ak služobný úrad podľa predpisov platných do 31. decembra 2015 vyplácal príspevok na bývanie v nižšej ...

(6)

Nárok na doplatenie alebo vyplatenie príspevku na bývanie podľa odseku 5 zaniká uplynutím jedného roka ...

(7)

Ak profesionálny vojak v dočasnej štátnej službe spôsobil, že služobný úrad mu príspevok na bývanie ...

(8)

Profesionálnemu vojakovi, ktorému vznikol služobný pomer pred 1. januárom 2016, patrí odo dňa účinnosti ...

(9)

Profesionálny vojak podľa odseku 8 čestné vyhlásenie podľa § 191 ods. 2 nepredkladá.

(10)

Pilotovi, ktorému patril osobitný stabilizačný príspevok podľa § 205 zákona č. 346/2005 Z. z., patrí ...

(11)

Stabilizačný príspevok priznaný profesionálnemu vojakovi podľa predpisov platných do 31. decembra 2015 ...

§ 231
(1)

Profesionálnemu vojakovi vo vojenskej hodnosti podpráporčík odo dňa účinnosti tohto zákona patrí vojenská ...

(2)

Profesionálnemu vojakovi vo vojenskej hodnosti práporčík odo dňa účinnosti tohto zákona patrí vojenská ...

(3)

Profesionálnemu vojakovi vo vojenskej hodnosti nadpráporčík odo dňa účinnosti tohto zákona patrí vojenská ...

(4)

Zapožičanie vojenskej hodnosti podpráporčík podľa doterajšieho predpisu sa považuje za zapožičanie vojenskej ...

(5)

Zapožičanie vojenskej hodnosti práporčík podľa doterajšieho predpisu sa považuje za zapožičanie vojenskej ...

(6)

Zapožičanie vojenskej hodnosti nadpráporčík podľa doterajšieho predpisu sa považuje za zapožičanie vojenskej ...

(7)

Profesionálnemu vojakovi, o ktorého vymenovaní do vojenskej hodnosti podpráporčík bolo rozhodnuté pred ...

(8)

Profesionálnemu vojakovi, o ktorého povýšení do vojenskej hodnosti práporčík bolo rozhodnuté pred účinnosťou ...

(9)

Profesionálnemu vojakovi, o ktorého povýšení do vojenskej hodnosti nadpráporčík bolo rozhodnuté pred ...

(10)

Do minimálnej doby štátnej služby vo vojenskej hodnosti podľa tohto zákona sa profesionálnemu vojakovi ...

(11)

Zmena plánovanej vojenskej hodnosti z hodnostného zboru práporčíkov na vojenskú hodnosť v hodnostnom ...

§ 232
(1)

Profesionálnemu vojakovi, na ktorého sa vzťahuje § 231, patrí doplatok do výšky služobného platu, ktorý ...

(2)

Výška doplatku podľa odseku 1 sa počas trvania služobného pomeru nemení.

(3)

Profesionálnemu vojakovi, ktorému patril služobný plat k 31. decembru 2015 zo zapožičanej vojenskej ...

(4)

Profesionálnemu vojakovi vyčlenenému na plnenie úloh Vojenského spravodajstva sa doplatok podľa odseku ...

(5)

Profesionálnemu vojakovi podľa odseku 4 po skončení vyčlenenia na plnenie úloh Vojenského spravodajstva ...

§ 233
(1)

Povolenie nosiť vojenskú rovnošatu vydané podľa doterajších predpisov sa považuje za povolenie nosiť ...

(2)

Profesionálneho vojaka, ktorý bol prijatý do štátnej služby podľa doterajších predpisov, služobný úrad ...

§ 234
(1)

Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem "profesionálna služba", rozumie sa tým ...

(2)

Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem "služobný príjem profesionálneho vojaka", ...

(3)

Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem "priemerný zárobok profesionálneho vojaka", ...

(4)

Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem "mzda" alebo "náhrada mzdy", rozumie ...

§ 235
(1)

Odtlačky prstov, biologická vzorka odobratá profesionálnemu vojakovi a panoramatická röntgenová snímka ...

(2)

Služobný úrad do 31. decembra 2021 zabezpečí odobratie odtlačkov prstov, biologickej vzorky a vyhotovenie ...

§ 235a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2018
(1)

Profesionálnemu vojakovi, ktorý bol prijatý do štátnej služby pred 1. januárom 2016, patrí od 1. mája ...

(2)

Ustanovenia § 230 ods. 2 a 3 sa od 1. mája 2018 neuplatňujú.

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. februára 2020

§ 235b
(1)

Profesionálnemu vojakovi patrí vyrovnanie do výšky služobného platu, ktorý mu patril k 31. januáru 2020, ...

(2)

Profesionálnemu vojakovi, ktorému patril služobný plat k 31. januáru 2020 zo zapožičanej vojenskej hodnosti, ...

(3)

Výška vyrovnania podľa odseku 1 sa počas trvania služobného pomeru nemení.

(4)

Profesionálnemu vojakovi vyčlenenému na plnenie úloh Vojenského spravodajstva sa vyrovnanie podľa odseku ...

(5)

Profesionálnemu vojakovi podľa odseku 4 po skončení vyčlenenia na plnenie úloh Vojenského spravodajstva ...

§ 235c
(1)

Profesionálnemu vojakovi, ktorý je vyslaný na špecializačné štúdium, do certifikačnej prípravy alebo ...

(2)

Profesionálnemu vojakovi, ktorý bude vyslaný na špecializačné štúdium, do certifikačnej prípravy alebo ...

(3)

Profesionálnemu vojakovi vyslanému na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky podľa § 77 ods. ...

(4)

Profesionálnemu vojakovi, ktorý bude vyslaný na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky podľa ...

§ 235d

Profesionálnemu vojakovi, ktorý k 1. februáru 2020 splnil podmienky na poskytnutie osobitného stabilizačného ...

§ 235e
(1)

Profesionálnej vojačke, ktorej bol prerušený výkon funkcie pred 1. februárom 2020, patrí od 1. februára ...

(2)

Profesionálnemu vojakovi, ktorý bol pred 1. februárom 2020 zaradený do zálohy pre prechodne nezaradených ...

§ 235f
Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného ...
(1)

Lehota na podanie žiadosti o prijatie do štátnej služby podľa § 18 ods. 4 vo výberovom konaní vyhlásenom ...

(2)

Ak počas krízovej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 od 12. marca 2020 do dňa účinnosti tohto ...

(3)

Počas krízovej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 služobný úrad konanie o prepustení profesionálneho ...

(4)

Ak počas krízovej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 od 12. marca 2020 do dňa účinnosti tohto ...

(5)

Ak počas krízovej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 služobný úrad rozhodne o prepustení profesionálneho ...

(6)

Profesionálnemu vojakovi, ktorý nemôže vykonávať štátnu službu počas krízovej situácie v súvislosti ...

(7)

Profesionálnemu vojakovi, ktorému bolo poskytnuté služobné voľno podľa odseku 6, patrí za dni služobného ...

(8)

Profesionálnemu vojakovi môže veliteľ počas krízovej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 umožniť ...

§ 235g
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. marca 2021

Služobný úrad, ktorý pred 1. marcom 2021 alebo v období od 1. marca 2021 do 31. decembra 2021 uzatvoril ...

§ 236

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 4.

§ 237
Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa:

1.

zákon č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky ...

2.

vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 495/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky ...

3.

výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 9. septembra 2005 č. SELP/K-58/5-15/2005 o určení sumy ...

4.

výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky zo 14. októbra 2005 č. SELP/K-11/5-280/2005, ktorým sa ...

5.

výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 27. októbra 2005 č. SELP/K-32/5-173 o podmienkach posudzovania ...

6.

výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky zo 16. augusta 2007 č. SEOPMVL-80-44/2007-OdL o určení ...

7.

výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. SEOPMVL-122-107/2007-OdL o určení ...

8.

výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky zo 16. decembra 2009 č. SEOPMVL-20-49/2009-OdL, ktorým ...

9.

výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 18. decembra 2008 č. SEOPMVL-91-168/2008-OdL o podrobnostiach ...

10.

výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 25. marca 2009 č. SEOPMVL-20-3/2009-OdL o požadovaných ...

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení zákona ...

1.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:

„3) § 71 ods. 1 písm. b) zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene ...

2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:

„7)
§ 215 zákona č. 281/2015 Z. z.“.

3.

V § 19 sa na konci pripájajú tieto slová: "(ďalej len "zamestnanec")".

4.

Za § 20 sa vkladá § 20a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 20a Psychologické vyšetrenie a psychofyziologické overenie pravdovravnosti (1) Príslušník a zamestnanec ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:

„9) § 83 ods. 1 písm. o) zákona č. 281/2015 Z. z.§ 68 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce.§ 51 zákona č. ...

Čl. III

Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

1.

V § 43 ods. 6 písm. f) sa za slovom "službu" vypúšťa čiarka a slová "ktorí sú dočasne vyčlenení na plnenie ...

2.

V § 43 ods. 14 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: "alebo v zariadeniach ...

Čl. IV

Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1) Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých ...

2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3b znie:

„3b)
§ 156 ods. 2, § 232 zákona č. 281/2015 Z. z.“.

3.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3ea znie:

„3ea)
§ 168 zákona č. 281/2015 Z. z.“.

4.

V poznámke pod čiarou k odkazu 3ed sa citácia "§ 62 ods. 2 a § 65 ods. 3 a 4 zákona č. 346/2005 Z. z. ...

5.

V poznámke pod čiarou k odkazu 3h sa citácia "§ 116 zákona č. 346/2005 Z. z. v znení zákona č. 48/2011 ...

6.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5 sa vypúšťa.

7.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:

„8)
§ 156 ods. 2 zákona č. 281/2015 Z. z.“.

8.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:

„9)
§ 232 zákona č. 281/2015 Z. z.“.

9.

V § 12 ods. 4 sa slová "platovým koeficientom9a)" nahrádzajú slovami "platovým koeficientom príslušnej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:

„9a)
§ 170 zákona č. 281/2015 Z. z.“.

10.

Poznámka pod čiarou k odkazu 23a znie:

„23a)
"§ 173 a 179 zákona č. 281/2015 Z. z.“.

11.

V poznámke pod čiarou k odkazu 24 sa citácia "§ 65 ods. 9 a 10 zákona č. 346/ 2005 Z. z." nahrádza citáciou ...

12.

V poznámke pod čiarou k odkazu 25 sa citácia "§ 104 zákona č. 346/2005 Z. z. v znení zákona č. 253/2007 ...

13.

V § 24 ods. 3 písm. b) sa slová "sústredenom výcviku počas vyvedenia vojsk do vojenského výcvikového ...

14.

Poznámka pod čiarou k odkazu 31b znie:

„31b)
§ 223 zákona č. 281/2015 Z. z.“.

15.

V § 28 ods. 4 sa za slovom "roku" vypúšťa čiarka a slová "a to až do vyrovnania výšky služobného platu ...

16.

V § 31 ods. 7 písmeno a) znie:

„a) porušenia základnej povinnosti, obmedzenia alebo zákazu ustanovených osobitným predpisom,31c)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkaz 31c znie:

„31c)
§ 83 ods. 1 písm. c) zákona č. 281/2015 Z. z.“.

17.

Poznámka pod čiarou k odkazu 31g znie:

„31g)
§ 16 ods. 1 písm. d) a e) zákona č. 281/2015 Z. z.“.

18.

V § 34 ods. 3 písmeno d) vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 31h znie:

„d) v priebehu 12 po sebe nasledujúcich mesiacov mu bolo opakovane uložené disciplinárne opatrenie podľa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 31h znie:

„31h)
§ 139 ods. 1 písm. b) zákona č. 281/2015 Z. z.“.

19.

V § 35 ods. 2 písmeno a) znie:

„a) porušenia základnej povinnosti, obmedzenia alebo zákazu ustanovených osobitným predpisom,31c)“. ...

20.

V § 38 ods. 4 písm. b) prvý bod znie:

„1. porušenia základnej povinnosti, obmedzenia alebo zákazu ustanovených osobitným predpisom,31c)“. ...

21.

V poznámke pod čiarou k odkazu 32 sa citácia "zákon č. 370/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov" ...

22.

V § 60 ods. 4 sa za slová "platovým koeficientom" vkladajú slová "príslušnej krajiny".

23.

V poznámke pod čiarou k odkazu 33d sa citácia "§ 62 ods. 2 a § 65 ods. 3 a 4 zákona č. 346/2005 Z. z. ...

24.

Za § 65 sa vkladá § 65a, ktorý znie:

„§ 65a Pri súbehu nároku na výsluhový príspevok a na invalidný výsluhový dôchodok majú policajt a profesionálny ...

25.

Poznámka pod čiarou k odkazu 37 znie:

„37)
Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.“.

26.

Poznámky pod čiarou k odkazom 33b a 33c znejú:

„33b)
§ 173 zákona č. 281/2015 Z. z.

33c)
§ 179 zákona č. 281/2015 Z. z.“.

27.

V § 98 ods. 5 sa za slovom "koeficientom" vkladajú slová "príslušnej krajiny".

28.

Poznámka pod čiarou k odkazu 40 sa vypúšťa.

29.

V poznámke pod čiarou k odkazu 41a sa citácia "§ 97 a 98 zákona č. 346/2005 Z. z. v znení zákona č. ...

30.

V poznámke pod čiarou k odkazu 42 sa citácia "§ 148 zákona č. 346/2005 Z. z. v znení zákona č. 253/2007 ...

31.

V § 100 ods. 1 sa slovo "30" nahrádza slovom "60".

32.

Poznámka pod čiarou k odkazu 46 znie:

„46)
§ 74 zákona č. 281/2015 Z. z.“.

33.

V poznámke pod čiarou k odkazu 47 sa citácia "§ 65 zákona č. 346/2005 Z. z. v znení zákona č. 253/2007 ...

34.

V § 108 sa vypúšťa odkaz 32 nad slovom "predpisov".

35.

Za § 143af sa vkladá § 143ag, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 143ag Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2016 Ak služobný pomer policajta a profesionálneho ...

Čl. V

Zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:

„3) Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých ...

2.

Poznámky pod čiarou k odkazom 7, 8, 8a a 8b znejú:

„7) § 42 ods. 3 písm. c) až s) zákona č. 281/2015 Z. z. 8) § 32 zákona č. 281/2015 Z. z. 8a) § 83 ...

3.

V § 14 ods. 4 písmeno b) znie:

„b) čatára, rotného, rotmajstra, nadrotmajstra a štábneho nadrotmajstra a má ukončené úplné stredné ...

4.

Poznámka pod čiarou k odkazu 24 znie:

„24)
§ 157 zákona č. 281/2015 Z. z.“.

5.

V poznámke pod čiarou k odkazu 26 sa citácia "zákon č. 346/2005 Z. z." nahrádza citáciou "zákon č. 281/2015 ...

6.

Poznámky pod čiarou k odkazom 29a a 29b znejú:

„29a)
§ 60 zákona č. 281/2015 Z. z.

29b)
§ 42 zákona č. 281/2015 Z. z.“.

7.

V § 15a ods. 7 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).

8.

V § 15b ods. 2 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).

9.

V § 15b ods. 3 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).

10.

V § 15b ods. 4 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).

11.

Poznámka pod čiarou k odkazu 29g znie:

„29g)
§ 132 ods. 1 až 5, § 137 ods. 3 a § 138 až 153 zákona č. 281/2015 Z. z.“.

12.

V § 21 ods. 12 sa na konci pripája táto veta: "Na mimoriadne vymenovanie a mimoriadne povýšenie vojaka ...

13.

V § 21 sa za odsek 12 vkladá nový odsek 13, ktorý znie:

„(13) Ministerstvo môže povoliť nosenie vojenskej rovnošaty a) občanovi, ktorý skončil služobný pomer ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 34aa až 34ac znejú:

„34aa) § 38 a 40 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. 34ab) Zákon č. 255/1946 Zb. ...

Doterajšie odseky 13 až 17 sa označujú ako odseky 14 až 18.

14.

Za § 22 sa vkladá § 22a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 22a Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016 (1) Vojenské hodnosti vojakov v zálohe ...

Čl. VI

Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 151/2010 ...

V § 62 ods. 1 písm. f) sa za slovo "zamestnanca" vkladajú slová "alebo podriadeného profesionálneho ...

Čl. VII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

Andrej Kiska v. r.Peter Pellegrini v. r.Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 281/2015 Z. z.

  MINIMÁLNE DOBY ŠTÁTNEJ SLUŽBY VO VOJENSKEJ HODNOSTI, MAXIMÁLNE DOBY ŠTÁTNEJ SLUŽBY A VEKOVÉ HRANICE

  Vojenská hodnosť Minimálna doba štátnej služby vo vojenskej hodnosti Maximálna doba štátnej služby ...

  Príloha č. 2 k zákonu č. 281/2015 Z. z.

  CHARAKTERISTIKY VOJENSKÝCH HODNOSTÍ

  VOJAK 1. STUPŇA

  Získavanie základných vojenských návykov, schopností, zručností a vlastností, adaptačný proces, vykonávanie ...

  Štúdium na vojenskej vysokej škole alebo na civilnej vysokej škole na území Slovenskej republiky alebo ...

  Príprava na výkon dočasnej štátnej služby.

  VOJAK 2. STUPŇA

  Vedenie boja so zbraňou samostatne alebo v zostave bojovej jednotky podľa rozkazov veliteľa.

  Ovládanie a údržba osobnej zbrane.

  Obsluha a technické práce na zbraňových systémoch a vojenskej technike, práca s materiálom podľa presných ...

  Riadenie osobných a ľahkých nákladných vozidiel, špeciálnej vojenskej techniky a strojov.

  Vykonávanie služobných úloh a povinností podľa pokynov a rozkazov veliteľa.

  Vykonávanie dozornej a strážnej služby.

  Zodpovednosť za vlastnú pripravenosť, pridelený materiál, vojenské vystupovanie a za splnenie zadaných ...

  SLOBODNÍK

  Vedenie boja so zbraňou alebo zbraňovým systémom samostatne alebo v zostave bojovej jednotky podľa rozkazov ...

  Velenie dočasne vytvorenému účelovému taktickému tímu na splnenie bojovej úlohy.

  Ovládanie, obsluha a údržba zbraní a jednoduchých zbraňových systémov.

  Vykonávanie rutinných opakujúcich sa činností pri práci s vojenskou technikou alebo materiálom podľa ...

  Vykonávanie obsluhy, riadenia a údržby vojenských motorových vozidiel, zbraňových systémov a špeciálnej ...

  Vykonávanie dozornej a strážnej služby a zodpovednosť za výkon dozornej a strážnej služby podriadených ...

  Zodpovednosť za vlastnú pripravenosť, pridelený materiál, vojenské vystupovanie a za splnenie zadaných ...

  DESIATNIK

  Velenie obsluhe, osádke, stanici alebo inému organizačnému prvku rovnakej úrovne v boji podľa rozkazov ...

  Riadenie prípravy a výcviku podriadených.

  Zodpovednosť za bojovú a morálnu pripravenosť, vycvičenosť a za vojenské vystupovanie podriadených. ...

  Obsluha, riadenie a údržba zložitých zbraňových systémov, špeciálnych bojových vozidiel a vojenskej ...

  Vykonávanie rutinných činností s premenlivými vstupnými informáciami pri vykonávaní obsluhy a údržby ...

  Evidencia a skladovanie vojenského materiálu.

  Zodpovednosť za plné využitie bojových možností zbraňových systémov a špeciálnej vojenskej techniky ...

  Zodpovednosť za prípravu podriadených a za vlastnú pripravenosť, pridelený materiál, vojenské vystupovanie ...

  ČATÁR

  Velenie skupine, tímu alebo inému organizačnému prvku rovnakej úrovne v boji podľa rozkazov veliteľa. ...

  Riadenie prípravy a výcviku podriadených.

  Zodpovednosť za bojovú a morálnu pripravenosť, vycvičenosť a za vojenské vystupovanie podriadených. ...

  Riadenie alebo zabezpečovanie chodu čiastkových úsekov, prevádzkových procesov alebo zložitých zariadení, ...

  Samostatné vykonávanie špeciálnych technických alebo odborných činností spojené s voľbou technologického ...

  Zodpovednosť za prevádzkyschopnosť a bojovú pohotovosť vojenskej techniky a materiálu.

  ROTNÝ

  Velenie družstvu v boji podľa rozkazov veliteľa.

  Velenie v oblasti vojenského výcviku a odbornej prípravy poddôstojníkov a mužstva do úrovne čata alebo ...

  Riadenie prípravy a výcviku podriadených.

  Zodpovednosť za bojovú a morálnu pripravenosť, vycvičenosť a za vojenské vystupovanie podriadených. ...

  Riadenie alebo zabezpečovanie chodu čiastkových úsekov, prevádzkových procesov alebo zložitých zariadení, ...

  Plánovanie, realizácia, kontrola a hodnotenie vojenského výcviku a odbornej prípravy vo vojenskom výcvikovom ...

  Vykonávanie činností s premenlivými informáciami, ktoré sú spracúvané podľa metodických predpisov, s ...

  Plánovanie, riadenie, kontrola a vykonávanie vysokošpecializovaných technických alebo odborných prác ...

  Zodpovednosť za prevádzkyschopnosť a bojovú pohotovosť vojenskej techniky a materiálu.

  ROTMAJSTER

  Velenie v oblasti vojenského výcviku a odbornej prípravy poddôstojníkov a mužstva na úrovni čata, rota ...

  Zodpovednosť za bojovú a morálnu pripravenosť, vycvičenosť a za vojenské vystupovanie podriadených. ...

  Plánovanie, realizácia, kontrola a hodnotenie vojenského výcviku a odbornej prípravy vo vojenskom výcvikovom ...

  Analytická a hodnotiaca činnosť pri príprave plánov a podkladov na rozhodnutie vyšších veliteľov. Činnosti ...

  Plánovanie, riadenie, kontrola a hodnotenie najzložitejších špeciálnych technických alebo odborných ...

  Vykonávanie špecializovaných prác, revízií a kontrol, zabezpečovanie stálej technickej spôsobilosti ...

  NADROTMAJSTER

  Velenie v oblasti vojenského výcviku a odbornej prípravy poddôstojníkov a mužstva do stupňa prápor. ...

  Zodpovednosť za bojovú a morálnu pripravenosť, vycvičenosť a za vojenské vystupovanie podriadených. ...

  Velenie a riadenie výcvikových zariadení.

  Tvorba novelizácie programov výcviku v kurzoch mužstva a poddôstojníkov. Spracovanie podkladov a návrhov ...

  Riadenie, organizácia alebo operatívne zabezpečovanie chodu súboru zložitých zariadení a prevádzkových ...

  ŠTÁBNY NADROTMAJSTER

  Velenie a riadenie v oblasti vojenského výcviku a odbornej prípravy poddôstojníkov a mužstva na stupni ...

  Zodpovednosť za bojovú a morálnu pripravenosť a za vycvičenosť poddôstojníkov a mužstva.

  Velenie a riadenie výcvikových zariadení.

  Tvorba novelizácie programov výcviku v kurzoch mužstva a poddôstojníkov. Spracovanie podkladov a pripomienok ...

  Riadenie, organizácia alebo operatívne zabezpečovanie chodu súboru zložitých zariadení a prevádzkových ...

  PORUČÍK

  Velenie čate alebo inému porovnateľnému organizačnému prvku rovnakej úrovne podľa rozkazov nadriadeného ...

  Zodpovednosť za bojovú a morálnu pripravenosť a vycvičenosť podriadenej jednotky.

  Odborné špecializované činnosti s vysokými nárokmi na myslenie a analytické schopnosti, s požiadavkou ...

  NADPORUČÍK

  Velenie špeciálnemu organizačnému celku úrovne čata podľa rozkazov veliteľa, zastupovanie veliteľa organizačného ...

  Zodpovednosť za bojovú, odbornú a morálnu pripravenosť a vycvičenosť príslušníkov podriadených jednotiek. ...

  Vedenie samostatnej organizačnej agendy alebo velenie organizačnej odbornej súčasti na veliteľstve a ...

  Samostatné odborné špecializované činnosti vykonávané podľa individuálne ustanovených postupov vopred ...

  KAPITÁN

  Velenie rote alebo organizačnému celku úrovne rota podľa rozkazov veliteľa.

  Zodpovednosť za bojovú, odbornú a morálnu pripravenosť a vycvičenosť príslušníkov podriadených jednotiek. ...

  Vedenie samostatnej agendy alebo velenie organizačnej odbornej súčasti veliteľstva alebo štábu úrovne ...

  Príprava koncepčných, vykonávacích alebo normotvorných dokumentov.

  Samostatné odborné špecializované činnosti s rozsiahlymi väzbami medzi rôznymi úsekmi činností, riadenie ...

  MAJOR

  Velenie špeciálnej vojenskej jednotke začlenenej do organizačného prvku vyššieho stupňa. Velenie štábu ...

  Velenie odbornej organizačnej súčasti na veliteľstve alebo na štábe úrovne brigáda a operačné veliteľstvo. ...

  Vedenie samostatnej agendy na operačnom a strategickom stupni riadenia vyžadujúce rozsiahlu koordináciu ...

  Príprava koncepčných, vykonávacích, hodnotiacich a normotvorných dokumentov na všetkých stupňoch riadenia ...

  Výkon systémových činností spojených s komplexným zabezpečovaním zložitých úsekov a agend, zložitých ...

  Riadenie, organizácia a koordinácia zložitých procesov a systémov vykonávané spravidla v sťažených podmienkach. ...

  PODPLUKOVNÍK

  Velenie vojenskému útvaru úrovne prápor alebo letka zloženého z podriadených jednotiek úrovne rota, ...

  Zodpovednosť za bojovú, mobilizačnú a morálnu pripravenosť podriadeného vojenského útvaru.

  Velenie štábu úrovne brigáda, velenie organizačnej súčasti veliteľstva alebo štábu na operačnom alebo ...

  Výkon zložitých špecializovaných systémových a náročných tvorivých činností s rozsiahlymi väzbami medzi ...

  Koordinácia určených častí zložitých systémov vyžadujúca špeciálne konzultácie a osobitné podklady, ...

  Koncepčná a normotvorná činnosť v jednotlivých špecializovaných oblastiach aj na úrovni ústredného orgánu ...

  PLUKOVNÍK

  Velenie brigáde alebo inému vojenskému organizačnému celku zloženému z viacerých systémových súčastí ...

  Velenie štábu operačného veliteľstva.

  Velenie vojenskému útvaru, úradu alebo zariadeniu s dosahom na celé ozbrojené sily.

  Velenie organizačnej súčasti na strategickom stupni riadenia. Zastupovanie veliteľa zložitého organizačného ...

  Vysokošpecializované odborné činnosti alebo zložité analytické činnosti, ktorých výsledkom sú riešenia ...

  Riadenie a koordinácia komplexu zložitých systémov s rozsiahlymi vnútornými aj vonkajšími väzbami. ...

  Tvorba podkladov do koncepcií a programov rozvoja na úrovni ústredného orgánu štátnej správy.

  BRIGÁDNY GENERÁL

  Velenie štábu strategického veliteľstva, velenie brigáde pozemných síl, velenie medzinárodnému operačnému ...

  Velenie úradu v zahraničných štruktúrach, velenie zložitému organizačnému celku určenému systemizáciou. ...

  Riadenie a koordinácia komplexov veľmi zložitých systémov so značnými nárokmi na schopnosť riešiť v ...

  Zodpovednosť za bojovú a mobilizačnú pohotovosť, vycvičenosť, bojovú výkonnosť a za všestrannú použiteľnosť ...

  Spracúvanie nových nekompletných informácií zamerané na vypracúvanie hypotéz a nových riešení s nešpecifikovanými ...

  GENERÁLMAJOR

  Velenie súčasti strategického veliteľstva, velenie medzinárodnému veliteľstvu alebo štábu určenému medzinárodnými ...

  Riadenie, organizácia a koordinácia najzložitejších systémov s rozsiahlymi väzbami na najvyššej celoštátnej ...

  Zodpovednosť za vznik možného všeobecného ohrozenia alebo za neodstrániteľné hmotné a morálne škody, ...

  GENERÁLPORUČÍK

  Velenie častiam strategického veliteľstva, zastupovanie náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl ...

  Koordinácia základných otázok velenia, riadenia a zabezpečenia ozbrojených síl s medzinárodnými väzbami. ...

  Spracovanie nových nekompletných informácií originálnym spôsobom, riešenie národných a medzinárodných ...

  GENERÁL

  Velenie ozbrojeným silám.

  Zodpovednosť za bojovú, mobilizačnú a morálnu pripravenosť a použitie ozbrojených síl.

  Zodpovednosť za plnenie národných a medzinárodných záväzkov a dohôd vyplývajúcich z členstva v obranných ...

  Rozhodovanie o najzložitejších národných systémoch obrany a bezpečnosti s medzinárodnými bezpečnostnými ...

  Príloha č. 3 k zákonu č. 281/2015 Z. z.

  HODNOSTNÉ PLATY PROFESIONÁLNYCH VOJAKOV (v eurách mesačne)

  Vojenská hodnosť Hodnostný plat Hodnostná tarifa Funkčná tarifa Spolu vojak 2. stupňa 320 730 1 ...

  Príloha č. 4 k zákonu č. 281/2015 Z. z.

  Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

  Prevziať prílohu - OBSAH ZÁKONA O ŠTÁTNEJ SLUŽBE PROFESIONÁLNYCH VOJAKOV A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ...

  1.

  Smernica Rady 91/533/EHS zo 14. októbra 1991 o povinnosti zamestnávateľa informovať zamestnancov o podmienkach ...

  2.

  Smernica Rady 92/85/EHS z 19. októbra 1992 o zavedení opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany ...

  3.

  Smernica Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami ...

  4.

  Smernica Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie ...

  5.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí ...

  6.

  Smernica Rady 2010/18/EÚ z 8. marca 2010, ktorou sa vykonáva revidovaná Rámcová dohoda o rodičovskej ...

  OBSAH ZÁKONA O ŠTÁTNEJ SLUŽBE PROFESIONÁLNYCH VOJAKOV A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV

Poznámky

 • 1)  Napríklad zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon ...
 • 2)  § 116 Občianskeho zákonníka.
 • 3)  § 8 Občianskeho zákonníka.
 • 4)  Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou ...
 • 5)  § 3 písm. b) a c) zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti ...
 • 6)  § 7 zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti ...
 • 7)  § 12 ods. 1 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 8)  § 11 zákona č. 400/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 9)  § 9 ods. 3 Zákonníka práce v znení zákona č. 257/2011 Z. z. Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo ...
 • 10)  § 7 zákona č. 321/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 11)  § 29 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 12)  § 3 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve.§ 6 ...
 • 13)  Zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov. Zákon Národnej rady Slovenskej ...
 • 14)  § 5 a 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
 • 15)  § 20 a 22 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia ...
 • 16)  Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 17)  § 32 a 33 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 18)  § 4 ods. 1 a ods. 3 písm. a) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení ...
 • 19)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 20)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších ...
 • 21)  § 4 zákona č. 569/2005 Z. z. o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu v znení neskorších ...
 • 22)  Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...
 • 23)  § 206 Trestného poriadku v znení zákona č. 195/2014 Z. z.
 • 24)  § 393 až 415 Trestného zákona.
 • 25)  § 10 ods. 1 písm. b) Trestného zákona.
 • 26)  § 11 Trestného zákona v znení zákona č. 650/2005 Z. z.
 • 27)  Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, ...
 • 28)  § 77 písm. c) až e) zákona č. 315/2001 Z. z.
 • 29)  § 80 ods. 4 až 9, § 86a a § 87 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 30)  Napríklad Základná zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou (oznámenie Ministerstva zahraničných ...
 • 31)  § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 199/1994 Z. z. o psychologickej činnosti a Slovenskej ...
 • 32)  § 43 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 33)  § 54a a 58a zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 34)  § 52 ods. 3, § 53 ods. 4 a § 54 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 34a)  Zákon č. 378/2015 Z. z. o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 35)  § 2 ods. 5 a § 60 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 36)  § 50 a § 52 až 54a zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 37)  Napríklad § 4 ods. 2 zákona č. 124/1992 Zb. v znení zákona č. 240/2005 Z. z., § 3 ods. 1 zákona Národnej ...
 • 37a)  § 71 ods. 10 zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 38)  § 266 ods. 1 a 2 zákona č. 200/1998 Z. z. v znení zákona č. 389/2011 Z. z.§ 194 ods. 2 a 3, § 194a ods. ...
 • 39)  § 25 ods. 1 zákona č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii.§ 24 ods. 1 až 3 zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych ...
 • 40)  § 10 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 41)  § 16 a 17 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 42)  Napríklad § 7 ods. 6 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch ...
 • 43)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 44)  § 65 ods. 1 a § 66 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení zákona č. 363/2007 Z. z.
 • 45)  § 92 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 46)  § 3 ods. 1 a § 18 ods. 3 zákona č. 321/2002 Z. z.
 • 47)  § 94 ods. 1 Zákonníka práce.
 • 48)  § 21 ods. 9 zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...
 • 49)  § 52 až 54 a§ 110 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 50)  Napríklad § 12 ods. 1 písm. a) až c), e) a f) zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády ...
 • 51)  § 26 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z.
 • 52)  Napríklad § 22 ods. 2 písm. a) až c) a písm. e) a § 29 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 ...
 • 53)  § 26 ods. 2 zákona č. 215/2004 Z. z.
 • 54)  § 10 ods. 1 písm. d) zákona č. 215/2004 Z. z.
 • 55)  § 32 ods. 1 písm. h) zákona č. 400/2009 Z. z.
 • 56)  § 217 a 219 Trestného poriadku.
 • 57)  Čl. 86 písm. l) a čl. 119 písm. o) a p) Ústavy Slovenskej republiky.§ 11 a 12 zákona č. 321/2002 Z. ...
 • 58)  Severoatlantická zmluva (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 301/2004 Z. ...
 • 59)  § 12 ods. 8 zákona č. 321/2002 Z. z.§ 37a ods. 3 zákona č. 124/1992 Zb. v znení zákona č. 393/2008 Z. ...
 • 60)  § 38 a 143aa zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 61)  Zákon č. 124/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 ...
 • 61a)  § 3 ods. 1 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov. ...
 • 61b)  Čl. 1 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného ...
 • 62)  § 4 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z.
 • 63)  § 64 Trestného zákona.
 • 64)  § 220 až 230 Civilného mimosporového poriadku.
 • 65)  § 6, 17 a 18 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 66)  § 104 až 108 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
 • 68)  § 3 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 69)  § 2 ods. 2 písm. a) a § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme ...
 • 70)  § 70 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 71)  § 3 zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 72)  § 141 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.
 • 73)  § 31 ods. 6 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o doplnení niektorých ...
 • 74)  Čl. 1 ods. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. v znení ústavného zákona č. 566/2005 Z. z.§ 4 ods. 1 ...
 • 75)  § 3 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 172/2011 Z. z.
 • 76)  § 4 ods. 1 písm. b) a c) a ods. 3 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona ...
 • 77)  § 23 ods. 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších ...
 • 78)  Zákon č. 39/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 79)  § 2 ods. 1 písm. n), § 51 a § 62 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 80)  § 115 Občianskeho zákonníka.
 • 81)  § 13 zákona č. 129/2002 Z. z.
 • 82)  Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
 • 83)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona ...
 • 84)  § 4, 9 a § 12 ods. 1 písm. d) a e) zákona č. 321/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 85)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov, § ...
 • 86)  Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 87)  Napríklad zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného ...
 • 88)  § 2 zákona č. 577/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 89)  Napríklad § 12 ods. 4 písm. c) a § 30e zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 204/2014 Z. z., § ...
 • 90)  § 3 až 8 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov ...
 • 91)  § 70 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 7 zákona č. 577/2004 Z. z. v znení neskorších ...
 • 91a)  § 20 a 29 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 92)  § 12 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej ...
 • 93)  § 11 ods. 7 písm. a) zákona č. 576/2004 Z. z.
 • 94)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových ...
 • 95)  § 143a Občianskeho zákonníka.
 • 96)  § 33 písm. d) zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení ...
 • 97)  § 10 ods. 8 písm. d) Trestného poriadku v znení zákona č. 305/2009 Z. z.
 • 98)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení ...
 • 99)  § 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
 • 100)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 199/2004 ...
 • 101)  Napríklad § 70 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov, ...
 • 102)  § 31 ods. 3 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 204/2014 Z. z.
 • 103)  § 27 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 104)  Čl. 12 ods. 12.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky ...
 • 105)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon ...
 • 106)  Nariadenie Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 z 29. februára 1968, ktorým sa ustanovuje Služobný poriadok ...
 • 107)  Zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov.
 • 108)  Zákon č. 36/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 109)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov ...
 • 110)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 111)  § 12 zákona č. 283/2002 Z. z. v znení zákona č. 81/2005 Z. z.
 • 111a)  § 3 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom ...
 • 112)  § 59 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 113)  § 2 ods. 5 zákona č. 283/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 114)  § 4 ods. 4 zákona č. 321/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 115)  Zákon č. 522/2008 Z. z. o vyznamenaniach Slovenskej republiky v znení zákona č. 115/2011 Z. z.
 • 116)  Občiansky zákonník. Zákon č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 461/2003 Z. z. v ...
 • 117)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore