Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 517/2022 účinný od 12.01.2023

Platnosť od: 30.12.2022
Účinnosť od: 12.01.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Vodné zdroje a podzemné vody, Zdravé životné podmienky
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 517/2022 účinný od 12.01.2023
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 517/2022 s účinnosťou od 12.01.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 140/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 540/2008 Z. z., zákona č. 170/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 132/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 172/2011 Z. z., zákona č. 470/2011 Z. z., zákona č. 306/2012 Z. z., zákona č. 74/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 403/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 40/2017 Z. z., zákona č. 150/2017 Z. z., zákona č. 289/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 475/2019 Z. z., zákona č. 69/2020 Z. z., zákona č. 119/2020 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 242/2020 Z. z., zákona č. 286/2020 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 318/2020 Z. z., zákona č. 319/2020 Z. z., zákona č. 220/2021 Z. z., zákona č. 252/2021 Z. z., zákona č. 304/2021 Z. z., zákona č. 412/2021 Z. z., zákona č. 533/2021 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 551/2021 Z. z. a zákona č. 249/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.

V § 2 sa vypúšťa označenie odseku 1.

2.

V § 2 písmeno zf) znie:

„zf)
incident je situácia, ktorá bez ohľadu na skutočnosť, či boli dodržané limity ukazovateľov kvality pitnej vody spôsobila možné riziko pre ľudské zdravie, trvala dlhšie ako desať po sebe nasledujúcich dní a postihla najmenej 1 000 osôb,“.

3.

V § 5 ods. 2 prvej vete sa slová „vedúcim služobného úradu.5)“ nahrádzajú slovami „generálnym tajomníkom.5)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:

„5) Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

4.

V § 5 ods. 2 sa druhá veta „Hlavného hygienika vymenúva a odvoláva na návrh ministra zdravotníctva Slovenskej republiky vedúci služobného úradu ministerstva.6)“ nahrádza vetou „Hlavného hygienika vymenúva a odvoláva minister zdravotníctva Slovenskej republiky.“.

5.

V § 5 ods. 4 písmeno z) znie:

„z)
zabezpečuje všeobecnú analýzu možných rizík z domových rozvodných systémov na účely posúdenia manažmentu rizík z domových rozvodných systémov a najmenej raz za šesť rokov ju preskúmava a ak je to potrebné, aktualizuje ju,“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9a sa vypúšťa.

6.

V § 5 ods. 4 písm. ai) sa vypúšťajú body 1 až 3.

Doterajšie body 4 až 10 sa označujú ako body 1 až 7.

7.

V § 5 ods. 4 písm. ai) šiesty bod znie:

„6.
informuje Komisiu o použití iných metód a pravidiel ako referenčných metód a pravidiel pri analýze kvality pitnej vody a pri analýze kvality vody určenej na kúpanie a o ich rovnocennosti s referenčnými metódami,“.

8.

V § 5 ods. 4 sa písmeno ai) dopĺňa ôsmym bodom, ktorý znie:

„8.
oznamuje Komisii rozhodnutie o druhej výnimke na použitie pitnej vody, ktorá nespĺňa limit ukazovateľa kvality pitnej vody podľa § 17a ods. 1; súčasťou oznámenia je odôvodnenie vydania rozhodnutia o druhej výnimke.“.

9.

V § 5 ods. 4 písmená ao) až as) znejú:

„ao)
uverejňuje na svojom webovom sídle
1.
aktuálne a primerané informácie o kvalite pitnej vody a o povolených výnimkách na použitie vody, ktorá nespĺňa limity ukazovateľov kvality vody na národnej úrovni,

2.
postupy, ktoré by mali obyvatelia bez prístupu k zdravotne bezpečnej pitnej vode vykonať na ochranu zdravia pred nepriaznivými dôsledkami používania pitnej vody s nevyhovujúcou kvalitou a postupy, ktoré by mali prijať, ak pitná voda s nevyhovujúcou kvalitou predstavuje riziko ohrozenia zdravia,

3.
aktuálny zoznam sledovaných látok alebo zlúčenín, ktorých prítomnosť v pitnej vode podľa Komisie vzbudzuje obavy a môže predstavovať zdravotné riziko,

ap)
určuje doplnkové ukazovatele kvality pitnej vody na území Slovenskej republiky alebo jeho časti v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas z dôvodu ochrany zdravia a rozhoduje o limitoch pre tieto doplnkové ukazovatele,

aq)
definuje a kontroluje minimálne výkonnostné charakteristiky metód chemických analýz kvality pitnej vody,

ar)
kontroluje metódy mikrobiologických analýz kvality pitnej vody a kvality vody určenej na kúpanie a rovnocennosť alternatívnych mikrobiologických metód s referenčnými mikrobiologickými metódami pre analýzu kvality pitnej vody a pre analýzu kvality vody určenej na kúpanie a kontroluje ich dodržiavanie,

as)
poskytuje Komisii, Európskej environmentálnej agentúre a Európskemu centru pre prevenciu a kontrolu chorôb prístup k informáciám o
1.
opatreniach prijatých na podporu používania pitnej vody; informácie aktualizuje najmenej raz za šesť rokov,

2.
manažmente rizík z domových rozvodných systémov, ktorý zahŕňa výsledky monitorovania domových rozvodných systémov v prioritných priestoroch a informácie o opatreniach prijatých na odstránenie a zníženie rizika z domových rozvodných systémov vrátane informácií o vykonávaní opatrení na odstránenie komponentov z olova; informácie aktualizuje najmenej raz za šesť rokov,

3.
prekročení najvyšších medzných hodnôt ukazovateľov kvality pitnej vody podľa § 17 ods. 5, ktoré boli zistené monitorovaním systému zásobovania pitnou vodou a o prijatých nápravných opatreniach; informácie aktualizuje najmenej raz ročne,

4.
incidentoch, ktoré sa týkajú pitnej vody, s uvedením ich príčin a prijatých nápravných opatrení; informácie aktualizuje najmenej raz ročne,

5.
povolených výnimkách na použitie vody, ktorá nespĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody; informácie aktualizuje najmenej raz ročne,“.

10.

V § 5 ods. 4 písmeno at) znie:

„at)
rozhoduje o limitoch ukazovateľov kvality
1.
pitnej vody, pre ktoré nie sú ustanovené limity všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 62 ods. 1 písm. w),

2.
vody na prírodnom kúpalisku alebo umelom kúpalisku, pre ktoré nie sú ustanovené limity všeobecne záväzným predpisom vydaným podľa § 62 ods. 1 písm. e),“.

11.

V § 5 sa odsek 4 dopĺňa písmenom av), ktoré znie:

„av)
zúčastňuje sa na rokovaniach povodňovej komisie a plní úlohy na úseku ochrany pred povodňami podľa osobitného predpisu,12f)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 12f znie:

„12f) Zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov.“.

12.

V § 5 ods. 5 písm. i) sa slová „podľa § 12 ods. 3 písm. j)“ nahrádzajú slovami „podľa § 12 ods. 3 písm. i)“.

13.

V § 6 ods. 3 písmeno r) znie:

„r)
zabezpečuje monitorovanie kvality
1.
pitnej vody u spotrebiteľa,

2.
vody určenej na kúpanie počas kúpacej sezóny,“.

14.

V § 6 ods. 3 písm. x) sa za slovo „sídle“ vkladajú slová „primerané a“.

15.

V § 6 ods. 3 písmeno y) znie:

„y)
informuje bezodkladne úrad verejného zdravotníctva o vydaní rozhodnutia o prvej výnimke na použitie pitnej vody, ktorá nespĺňa limit ukazovateľa kvality pitnej vody podľa § 17a ods. 1,“.

16.

V § 6 ods. 3 sa vypúšťa písmeno z).

Doterajšie písmená aa) a ab) sa označujú ako písmená z) a aa).

17.

V § 6 ods. 3 písmeno z) znie:

„z)
zúčastňuje sa na rokovaniach povodňovej komisie a plní úlohy na úseku ochrany pred povodňami podľa osobitného predpisu,12f)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 13e sa vypúšťa.

18.

V § 6 odsek 7 znie:

„(7)
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade hodnotí zdravotnú bezpečnosť
a)
materiálov a výrobkov určených na styk s pitnou vodou (§ 18 ods. 2),

b)
chemických látok na úpravu vody na pitnú vodu a filtračných médií určených na styk s pitnou vodou (§ 18 ods. 6).“.

19.

V § 10 písm. d) sa slová „podľa § 12 ods. 2 písm. b) až n) a ods. 3 až 5“ nahrádzajú slovami „podľa § 12“.

20.

§ 11 sa dopĺňa písmenom u), ktoré znie:

„u)
vykonávajú činnosti a aktivity na podporu používania pitnej vody z vodovodu a poskytujú obyvateľom poradenstvo na podporu používania pitnej vody s osobitnou pozornosťou na skupiny obyvateľov vystavené vo zvýšenej miere zdravotnému riziku, ktoré súvisí s používaním nevyhovujúcej pitnej vody; poradenstvo na podporu používania pitnej vody z vodovodu pravidelne aktualizujú.“.

21.

V § 12 ods. 2 písm. c) sa za slová „pitnej vody“ vkladá čiarka a slová „teplej vody“.

22.

V § 12 ods. 2 písmeno i) znie:

„i)
zákaz alebo obmedzenie používania pitnej vody alebo teplej vody, ktorá nie je zdravotne bezpečná; pri ukladaní opatrení sa prihliada na riziká vyplývajúce zo zistených nedostatkov a na riziká, ktoré spôsobia zákaz alebo obmedzenie používania pitnej vody alebo teplej vody,“.

23.

V § 12 ods. 2 sa vypúšťa písmeno l).

Doterajšie písmená m) až p) sa označujú písmená ako l) až o).

24.

V § 12 sa odsek 2 dopĺňa písmenom p), ktoré znie:

„p)
opatrenia na obnovenie kvality a zdravotnej bezpečnosti pitnej vody alebo teplej vody, ktoré sú potrebné na ochranu ľudského zdravia vrátane opatrení na zníženie rizika z domových rozvodných systémov.“.

25.

V § 12 ods. 3 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) až k) sa označujú ako písmená a) až j).

26.

V § 12 ods. 3 písmeno e) znie:

„e)
zákaz alebo obmedzenie používania pitnej vody alebo teplej vody, ktorá nie je zdravotne bezpečná; pri ukladaní opatrení sa prihliada na riziká vyplývajúce zo zistených nedostatkov a na riziká, ktoré spôsobia zákaz alebo obmedzenie používania pitnej vody alebo teplej vody,“.

27.

V § 12 ods. 3 sa za písmeno i) vkladá nové písmeno j), ktoré znie:

„j)
opatrenia na obnovenie kvality a zdravotnej bezpečnosti pitnej vody alebo teplej vody, ktoré sú potrebné na ochranu ľudského zdravia vrátane opatrení na zníženie rizika z domových rozvodných systémov.“.

28.

V § 13 ods. 3 písmeno d) znie:

„d)
návrhom na určenie ochranných pásiem vodárenských zdrojov.16aa)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 16aa znie:

„16aa) § 32 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

29.

V § 13 ods. 3 sa vypúšťa písmeno e).

30.

V § 13 ods. 4 písmená m) až o) znejú:

„m)
rozhoduje o výnimke na použitie pitnej vody, ktorá nespĺňa limit ukazovateľa kvality pitnej vody,

n)
rozhoduje o manažmente rizík systému zásobovania pitnou vodou a jeho zmene vrátane miest odberu vzoriek pitnej vody v programe monitorovania na základe stanoviska okresného úradu,19)

o)
rozhoduje o zmene v programe monitorovania na základe stanoviska okresného úradu19a) alebo na základe žiadosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.19b)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 19 až 19b znejú:

„19) § 36 ods. 5 písm. g) zákona č. 442/2002 Z. z. v znení zákona č. 517/2022 Z. z. § 61 písm. l) zákona č. 364/2004 Z. z. v znení zákona č. 517/2022 Z. z.

19a) § 36 ods. 5 písm. h) zákona č. 442/2002 Z. z. v znení zákona č. 517/2022 Z. z. § 61 písm. m) zákona č. 364/2004 Z. z. v znení zákona č. 517/2022 Z. z.

19b) § 7a ods. 8 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení zákona č. 517/2022 Z. z.“.

31.

§ 17 až 17d vrátane nadpisov znejú:

㤠17
Pitná voda
(1)
Pitná voda je voda určená na ľudskú spotrebu v jej pôvodnom stave alebo po úprave, ktorá sa používa na pitie, varenie, prípravu potravín alebo na iné domáce účely, vo verejných priestoroch alebo v súkromných priestoroch, bez ohľadu na jej pôvod a na to, či bola dodaná z rozvodnej siete, cisterny alebo je balená do spotrebiteľského balenia a voda používaná v potravinárskych podnikoch24) pri výrobe, manipulácii a umiestnení potravín na trh.24a)

(2)
Požiadavky na pitnú vodu sa okrem požiadaviek na mikrobiologické ukazovatele kvality vody vzťahujú aj na pramenitú vodu.24b)

(3)
Pitnou vodou podľa odseku 1 nie je
a)
prírodná minerálna voda,24c)

b)
prírodná liečivá voda.24d)

(4)
Kontrolou kvality pitnej vody sa zisťujú
a)
ukazovatele kvality pitnej vody ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 62 ods. 1 písm. w),

b)
doplnkové ukazovatele kvality pitnej vody určené úradom verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. ap),

c)
látky a zlúčeniny, ktoré sú uvedené v zozname sledovaných látok alebo zlúčením podľa § 5 ods. 4 písm. ao) tretieho bodu.

(5)
Limity ukazovateľov kvality pitnej vody sú určené ako najvyššia medzná hodnota, medzná hodnota alebo odporúčaná hodnota. Najvyššia medzná hodnota je limit zdravotne významného ukazovateľa kvality pitnej vody, ktorého prekročenie vylučuje použitie vody ako pitnej vody. Medzná hodnota je limit ukazovateľa kvality pitnej vody, ktorého prekročením stráca pitná voda vyhovujúcu kvalitu v ukazovateli s prekročeným limitom. Odporúčaná hodnota je limit alebo rozsah hodnôt ukazovateľa kvality pitnej vody, ktoré sú žiaduce z hľadiska ochrany zdravia; prekročenie alebo nedodržanie odporúčanej hodnoty nevylučuje použitie vody ako pitnej vody.

(6)
Pitná voda je zdravotne bezpečná, ak
a)
neobsahuje žiadne mikroorganizmy, parazity ani látky, ktoré v určitých množstvách alebo koncentráciách predstavujú riziko ohrozenia zdravia ľudí akútnym, chronickým alebo neskorým pôsobením, ktorej vlastnosti vnímateľné zmyslami nezabraňujú jej požívaniu alebo používaniu,

b)
spĺňa najvyššie medzné hodnoty ukazovateľov kvality pitnej vody podľa odseku 4 písm. a) a b),

c)
sú prijaté opatrenia na zabezpečenie jej zdravotnej bezpečnosti a ochrany ľudského zdravia, ktoré vychádzajú zo zásady predbežnej opatrnosti.

(7)
Monitorovanie zdravotnej bezpečnosti pitnej vody sa vykonáva priebežnou a pravidelnou kontrolou kvality pitnej vody podľa programu monitorovania.

(8)
Odber pitnej vody a analýza pitnej vody na kontrolu kvality pitnej vody musia byť vykonané v súlade s požiadavkami na metódy odberov a metódy analýz podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného podľa § 62 ods. 1 písm. w); fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá vykonáva odber a analýzu pitnej vody, musí byť akreditovaná.24e)

§ 17a
Výnimka na použitie pitnej vody, ktorá nespĺňa limit ukazovateľa kvality pitnej vody
(1)
Ak pitná voda nespĺňa limit ukazovateľa kvality pitnej vody, regionálny úrad verejného zdravotníctva môže na použitie takej pitnej vody povoliť v súlade s odsekmi 2 a 3 prvú výnimku, najviac na tri roky. Výnimku na použitie pitnej vody, ktorá nespĺňa limit ukazovateľa kvality pitnej vody, nemožno udeliť pre vodu balenú do spotrebiteľského balenia. Ak počas obdobia, na ktoré bola udelená prvá výnimka, nedošlo k zlepšeniu kvality pitnej vody, môže úrad verejného zdravotníctva výnimočne povoliť druhú výnimku najviac na tri roky.

(2)
Výnimku na použitie pitnej vody, ktorá nespĺňa limit ukazovateľa kvality pitnej vody, možno povoliť len v odôvodnených prípadoch na ukazovatele kvality pitnej vody, ktorých limit je určený ako najvyššia medzná hodnota a pre
a)
novú plochu povodia,24f)

b)
nový zdroj znečistenia zistený v ploche povodia alebo novozistené ukazovatele kvality pitnej vody, alebo

c)
nepredvídanú a výnimočnú situáciu v existujúcej ploche povodia, ktorá by mohla viesť k dočasne obmedzenému prekročeniu limitov ukazovateľa kvality pitnej vody; pre takúto situáciu sa nemôže udeliť druhá výnimka.

(3)
Výnimku na použitie pitnej vody, ktorá nespĺňa limit ukazovateľa kvality pitnej vody možno povoliť, ak výnimkou povolená hodnota ukazovateľa kvality pitnej vody neohrozí zdravie ľudí a zásobovanie pitnou vodou v oblasti, v ktorej pitná voda nespĺňa limit ukazovateľa kvality pitnej vody nemožno zabezpečiť inými primeranými prostriedkami.

(4)
Žiadosť o výnimku na použitie pitnej vody podľa § 13 ods. 4 písm. m), ktorá nespĺňa limit ukazovateľa kvality pitnej vody, obsahuje
a)
údaje podľa § 13 ods. 5 písm. a) a b),

b)
odôvodnenie žiadosti o výnimku,

c)
nový návrh limitu ukazovateľa kvality pitnej vody, ktorého sa výnimka týka, a jeho uplatňovanie pre skupiny obyvateľstva,

d)
obdobie, na ktoré sa výnimka žiada,

e)
vyhodnotenie zásobovania pitnou vodou v oblasti, ktorej sa výnimka týka, vrátane množstva dodávanej pitnej vody za deň, počtu zásobovaných obyvateľov a informácie, či sa týka aj potravinárskych podnikov; vyhodnotenie musí preukázať, že dodávanie pitnej vody nemožno zabezpečiť iným spôsobom,

f)
laboratórne analýzy kvality pitnej vody,

g)
hodnotenie zdravotného rizika vykonané odborne spôsobilou osobou podľa § 15 ods. 1 písm. b) na hodnotenie zdravotných rizík zo životného prostredia, ktoré vyplýva z nedodržania limitu ukazovateľa kvality pitnej vody pre zásobovaných obyvateľov vrátane odporúčaní na ochranu obyvateľov, pre ktorých by výnimka mohla predstavovať riziko ohrozenia zdravia,

h)
návrh programu monitorovania, ktorý, ak je to potrebné, zahŕňa aj zvýšenú monitorovaciu činnosť,

i)
nápravné opatrenia a odhad súvisiacich nákladov,

j)
spôsob informovania obyvateľov podľa § 17a ods. 6 písm. a).

(5)
Rozhodnutie o výnimke na použitie pitnej vody, ktorá nespĺňa limit ukazovateľa kvality pitnej vody, obsahuje
a)
odôvodnenie výnimky vrátane podmienok, za akých bola výnimka povolená,

b)
najvyššiu povolenú hodnotu ukazovateľa kvality pitnej vody, ktorého sa výnimka týka,

c)
obdobie platnosti výnimky,

d)
vymedzenie oblasti, ktorej sa výnimka týka, množstvo dodávanej pitnej vody za deň, počet dotknutých obyvateľov a informáciu, či sa výnimka týka aj potravinárskych podnikov,

e)
výsledky kontroly kvality pitnej vody,

f)
program monitorovania,

g)
súhrn návrhu nevyhnutných nápravných opatrení vrátane harmonogramu prác, odhadu nákladov a zabezpečenia revízie opatrení.

(6)
Osoba, ktorej úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva povolil výnimku, je povinná
a)
informovať bezodkladne obyvateľov, ktorých sa výnimka týka, o povolení výnimky a o podmienkach jej povolenia; ak výnimka môže pre niektorú časť obyvateľov predstavovať možné ohrozenie zdravia, do informácie je povinná zahrnúť aj pokyny na ochranu zdravia ľudí,

b)
vykonať pred uplynutím platnosti každej povolenej výnimky kontrolu kvality pitnej vody a predložiť výsledky kontroly kvality pitnej vody a informácie o dosiahnutom zlepšení kvality pitnej vody regionálnemu úradu verejného zdravotníctva, ak išlo o prvú výnimku na použitie pitnej vody, ktorá nespĺňa limit ukazovateľa kvality pitnej vody, alebo úradu verejného zdravotníctva, ak išlo o druhú výnimku na použitie pitnej vody, ktorá nespĺňa limit ukazovateľa kvality pitnej vody.

(7)
Regionálny úrad verejného zdravotníctva môže nesplnenie limitu ukazovateľa kvality pitnej vody na základe rozsahu prekročenia a súvisiaceho rizika ohrozenia zdravia určiť za nevýznamné, ak
a)
limit ukazovateľa kvality pitnej vody za posledný rok nebol prekročený celkovo viac ako 30 dní a

b)
prijatými opatreniami dôjde k obnoveniu kvality pitnej vody do 30 dní odo dňa zistenia nesplnenia limitu ukazovateľa kvality pitnej vody.

(8)
Ak regionálny úrad verejného zdravotníctva určí nesplnenie limitu ukazovateľa kvality pitnej vody ako nevýznamné, nariadi výnimku na použitie pitnej vody, ktorá nespĺňa limit ukazovateľa kvality pitnej vody, nariadením opatrenia podľa § 12 ods. 2 písm. p) alebo podľa § 12 ods. 3 písm. j); v rozhodnutí o nariadení opatrenia určí len najvyššiu povolenú hodnotu prekročeného ukazovateľa kvality pitnej vody a lehotu na obnovenie kvality pitnej vody.

§ 17b
Manažment rizík pre vodárenský dodávateľský reťazec
(1)
Pri zásobovaní pitnou vodou sa uplatňuje manažment rizík pre celý vodárenský dodávateľský reťazec od plochy povodia až po miesto používania na vodovodnom kohútiku u spotrebiteľa.

(2)
Manažment rizík je systematický proces, ktorý zahŕňa
a)
analýzu rizík, ktorá identifikuje pravdepodobnosť výskytu a závažnosť nežiaducich následkov nebezpečných udalostí,

b)
posúdenie a vyhodnotenie rizík, ktorými sa určuje miera rizík a vypracovanie opatrení na ich zmiernenie alebo odstránenie,

c)
riadenie rizík, ktorými sa prijímajú, zavádzajú a kontrolujú opatrenia na zmiernenie alebo odstránenie neprijateľných rizík.

(3)
Na účel manažmentu rizík
a)
rizikom je vzájomný vzťah medzi pravdepodobnosťou výskytu nebezpečnej udalosti majúcej škodlivý účinok na človeka v dôsledku expozície nebezpečenstvu a závažnosti z nej plynúceho následku; riziko je charakterizované a vyhodnocované pomocou miery rizika predstavujúcej súčin pravdepodobnosti jej výskytu a závažnosti jej následku,

b)
nebezpečenstvom je biologický faktor, chemický faktor, fyzikálny faktor alebo rádiologický faktor, ktorý sa nachádza vo vode, alebo iný faktor, ktorý môže ohroziť ľudské zdravie; rádiologickým faktorom sa rozumie obsah prírodných rádionuklidov alebo umelých rádionuklidov v pitnej vode,

c)
nebezpečnou udalosťou je udalosť, ktorou sa do systému zásobovania pitnou vodou dostáva nebezpečenstvo, alebo pri ktorej sa takéto nebezpečenstvo nedarí zo systému zásobovania pitnou vodou odstrániť.

(4)
Manažment rizík pre vodárenský dodávateľský reťazec pozostáva z manažmentu rizík
a)
v plochách povodia,24f) ktorý zahŕňa posúdenie rizík a riadenie rizík v súvislosti s plochami povodia pre miesta odberu,

b)
systému zásobovania pitnou vodou, ktorý zahŕňa posúdenie rizík a riadenie rizík systému zásobovania pitnou vodou od miesta odberu, dopravu vody, úpravu, akumuláciu a distribúciu pitnej vody po vodovodnú prípojku,24g)

c)
domových rozvodných systémov, ktorý zahŕňa posúdenie rizík z domových rozvodných systémov; domovým rozvodným systémom sú potrubia, armatúry a zariadenia nainštalované medzi vodovodným kohútikom a rozvodnou vodovodnou sieťou dodávateľa pitnej vody.


§ 17c
Manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou a povinnosti dodávateľa pitnej vody
(1)
Posúdenie rizík systému zásobovania pitnou vodou podľa § 17b ods. 4 písm. b)
a)
zohľadňuje výsledky posúdenia rizík a riadenia rizík v súvislosti s plochami povodia pre miesta odberu z vodárenského zdroja,

b)
obsahuje popis systému zásobovania pitnou vodou od miesta odberu po vodovodnú prípojku,24g)

c)
identifikuje nebezpečenstvá a nebezpečné udalosti systému zásobovania pitnou vodou a obsahuje posúdenie rizík pre ľudské zdravie z používania pitnej vody s prihliadnutím na riziká vyplývajúce zo zmeny klímy, strát vody24h) a presakujúcich potrubí.

(2)
Opatreniami v oblasti riadenia rizík na základe výsledkov posúdenia rizík systému zásobovania pitnou vodou sú
a)
kontrolné opatrenia na predchádzanie rizík, zmiernenie rizík alebo odstránenie neprijateľných rizík, ktoré môžu znížiť kvalitu pitnej vody a ohroziť plynulé zásobovanie pitnou vodou,

b)
doplnkové kontrolné opatrenia k plánovaným opatreniam alebo prijatým opatreniam na zníženie rizík z plôch povodia pre miesta odberu podľa osobitných predpisov,24i) ktoré môžu zhoršiť kvalitu pitnej vody,

c)
prevádzkové monitorovanie,24j)

d)
opatrenia, aby pitná voda bola chemickými látkami na úpravu vody a vedľajšími produktmi dezinfekcie znečistená v čo najnižšej možnej miere; opatrenia nemôžu ohroziť zdravotnú bezpečnosť pitnej vody a znížiť účinnosť dezinfekcie pitnej vody,

e)
kontrola účinnosti použitej dezinfekcie,

f)
kontrola materiálov, výrobkov a filtračných médií určených na styk s pitnou vodou a chemických látok na úpravu vody podľa § 18.

(3)
Dodávateľom pitnej vody je
a)
prevádzkovateľ verejného vodovodu,24k)

b)
fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá dodáva pitnú vodu alebo používa pitnú vodu v rámci podnikateľskej činnosti, alebo ktorá dodáva pitnú vodu alebo používa pitnú vodu vo verejnom záujme a využíva vodárenské zdroje povolené na osobitné užívanie vôd24l) a nie je odberateľom pitnej vody z verejného vodovodu;24m) za dodávateľa pitnej vody sa nepovažuje prevádzkovateľ potravinárskeho podniku,24n)

c)
každá osoba, ktorá pitnú vodu od dodávateľa podľa písmena a) alebo písmena b) dodáva alebo používa pitnú vodu v rámci podnikateľskej činnosti alebo vo verejnom záujme.

(4)
Dodávateľ pitnej vody je povinný
a)
zabezpečiť, aby dodávaná pitná voda spĺňala požiadavky na zdravotnú bezpečnosť podľa § 17 ods. 6,

b)
vypracovať pre každý systém zásobovania manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou a predložiť ho podľa rozsahu územia, pre ktorý je vypracovaný, na posúdenie úradu verejného zdravotníctva alebo regionálnemu úradu verejného zdravotníctva, ak v odsekoch 5 a 6 nie je ustanovené inak; súčasťou manažmentu rizík systému zásobovania pitnou vodou je program monitorovania pitnej vody,

c)
aktualizovať manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou najmenej raz za šesť rokov a predložiť ho podľa rozsahu územia, pre ktorý je vypracovaný, na schválenie úradu verejného zdravotníctva alebo regionálnemu úradu verejného zdravotníctva; opätovne na schválenie je potrebné ho predložiť pri každej jeho zmene,

d)
poskytnúť osobe podľa odseku 3 písm. c), ktorej dodáva pitnú vodu, dostačujúce informácie z manažmentu rizík systému zásobovania pitnou vodou a výsledky monitorovania kvality pitnej vody v systéme zásobovania pitnou vodou na vytvorenie programu monitorovania pitnej vody alebo manažmentu rizík systému zásobovania pitnou vodou,

e)
vykonávať kontrolu kvality pitnej vody podľa programu monitorovania,

f)
vykonať mimoriadnu kontrolu kvality pitnej vody podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného podľa § 62 ods. 1 písm. w),

g)
zabezpečovať akreditované odbery vzoriek pitnej vody a analýzy vzoriek pitnej vody vykonať v akreditovanom laboratóriu,

h)
predložiť regionálnemu úradu verejného zdravotníctva
1.
výsledky kontroly kvality pitnej vody do troch mesiacov po ukončení laboratórnych analýz pitnej vody,

2.
informácie o metódach mikrobiologických analýz a biologických analýz; ak sa pri analýze kvality pitnej vody pre mikrobiologické ukazovatele použili iné ako referenčné metódy, je potrebné predložiť aj všetky informácie o použitých metódach a ich rovnocennosti s referenčnými metódami; referenčné metódy sú ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 62 ods. 1 písm. w),

3.
informácie o analytických metódach použitých na účely kontroly kvality pitnej vody vrátane minimálnych výkonnostných charakteristík a o ich zmene; požiadavky na analytické metódy sú ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 62 ods. 1 písm. w),

4.
informácie o trendoch alebo neobvyklých koncentráciách monitorovaných ukazovateľov, látok alebo znečisťujúcich látok,24o) ktoré zistil pri kontrole v plochách povodia,

i)
uchovávať výsledky kontroly kvality pitnej vody v elektronickej podobe najmenej desať rokov,

j)
používať pri zásobovaní pitnou vodou materiály, výrobky a filtračné média určené na styk s pitnou vodou a chemické látky na úpravu vody na pitnú vodu, ktoré spĺňajú požiadavky na zdravotnú bezpečnosť podľa § 18,

k)
vykonávať čistenie vodohospodárskych zariadení, plôch, priestorov a objektov, ktoré sú súčasťou systému zásobovania pitnou vodou, alebo ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť kvalitu pitnej vody,

l)
oznámiť bezodkladne regionálnemu úradu verejného zdravotníctva
1.
oslobodenie od povinnosti vypracovať manažment rizík zásobovania pitnou vodou podľa odseku 4 písm. b),

2.
zmeny vo vodárenskej úprave pitnej vody,

3.
zmeny miest odberu vzoriek pitnej vody v programe monitorovania,

4.
prekročenie limitu ukazovateľa kvality pitnej vody ustanoveného najvyššou medznou hodnotou,

5.
nedodržanie odporúčanej hodnoty látky alebo zlúčeniny zo zoznamu sledovaných látok alebo zlúčenín podľa § 5 ods. 4 písm. ao) tretieho bodu,

6.
situácie, ktoré majú charakter incidentov podľa § 2 písm. zf).

m)
vykonať bezodkladne opakovaný odber vzorky pitnej vody, ak sa pri kontrole kvality pitnej vody zistilo prekročenie limitu ukazovateľa kvality pitnej vody určeného medznou hodnotou alebo najvyššou medznou hodnotou,

n)
zistiť bezodkladne príčiny prekročenia limitu ukazovateľa kvality pitnej vody určeného najvyššou medznou hodnotou a zabezpečiť nápravné opatrenia na obnovenie kvality pitnej vody, ktoré sú nevyhnutné z hľadiska ochrany zdravia s ohľadom na rozsah prekročenia limitu a súvisiace možné ohrozenie pre ľudské zdravie,

o)
zabezpečiť náhradné zásobovanie, ak mu boli uložené opatrenia na predchádzanie ochoreniam, ktoré zakázali alebo obmedzili zásobovanie pitnou vodou, a informovať obyvateľov o obnovení zásobovania pitnou vodou,

p)
sprístupniť zásobovaným obyvateľom informácie o
1.
pitnej vode, ktoré sú ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 62 ods. 1 písm. w),

2.
prekročení limitu ukazovateľa kvality pitnej vody, možnom ohrození zdravia, jeho príčine a o prijatých opatreniach vrátane zákazu alebo obmedzenia používania pitnej vody na predchádzanie ochoreniam, ak je to potrebné,

q)
poskytovať zásobovaným obyvateľom bez toho, aby museli o to žiadať, poradenstvo o podmienkach spotreby a používania pitnej vody a
1.
poradenstvo pravidelne aktualizovať s osobitnou pozornosťou na skupiny obyvateľov vystavené vo zvýšenej miere zdravotnému riziku, ktoré súvisí s pitnou vodou,

2.
informácie podľa všeobecne záväzného predpisu vydaného podľa § 62 ods. 1 písm. w), ktoré sa musia raz ročne aktualizovať,

r)
prijať, ak je to potrebné, vhodné technologické postupy úpravy vody pred dodávaním pitnej vody do domových rozvodných systémov na zníženie alebo odstránenie rizík z nedodržania požiadaviek na kvalitu pitnej vody,

s)
poskytnúť vlastníkom budov, ak je to potrebné, súčinnosť pri vykonávaní nápravných opatrení v domových rozvodných systémoch.

(5)
Na dodávateľa pitnej vody, ktorý dodáva alebo používa v priemere 10 m3 až 100 m3 pitnej vody za deň alebo zásobuje 50 až 500 osôb, sa nevzťahuje povinnosť vypracovať a predložiť regionálnemu úradu verejného zdravotníctva manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou a povinnosti podľa odseku 4 písm. c) a d).

(6)
Na dodávateľa pitnej vody, ktorý dodáva alebo používa v priemere menej ako 10 m3 pitnej vody za deň alebo zásobuje menej ako 50 osôb, sa nevzťahujú povinnosti podľa § 17c ods. 4 písm. b) až d) a n) až r).

(7)
Dodávateľ pitnej vody podľa odsekov 5 a 6 je povinný vypracovať a predložiť regionálnemu úradu verejného zdravotníctva program monitorovania; program monitorovania musí aktualizovať a predkladať najmenej raz za šesť rokov.

(8)
Žiadosť o posúdenie manažmentu rizík systému zásobovania pitnou vodou podľa § 13 ods. 4 písm. n) obsahuje
a)
údaje podľa § 13 ods. 5 písm. a) a b),

b)
návrh manažmentu rizík systému zásobovania pitnou vodou podľa § 13 ods. 4 písm. n) vrátane miest odberu.

(9)
Úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva pri povoľovaní zmeny v programe monitorovania podľa § 13 ods. 4 písm. o) môže
a)
znížiť početnosť monitorovania ukazovateľov kvality pitnej vody alebo vypustiť ukazovateľ kvality pitnej vody zo zoznamu ukazovateľov na kontrolu kvality pitnej vody alebo

b)
zvýšiť početnosť monitorovania ukazovateľov kvality pitnej vody alebo rozšíriť zoznam ukazovateľov na kontrolu kvality pitnej vody.

(10)
Žiadosť o posúdenie zmeny v programe monitorovania podľa § 13 ods. 4 písm. o) obsahuje
a)
údaje podľa § 13 ods. 5 písm. a) a b),

b)
manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou,

c)
návrh na zmenu v programe monitorovania podľa § 13 ods. 4 písm. o).


§ 17d
Manažment rizík domových rozvodných systémov
(1)
Manažment rizík domových rozvodných systémov pozostáva
a)
zo všeobecnej analýzy možných rizík domových rozvodných systémov a použitých výrobkov a materiálov a ich vplyvu na kvalitu pitnej vody z vodovodných kohútikov,

b)
z monitorovania ukazovateľov kvality pitnej vody v domových rozvodných systémoch najmä v prioritných priestoroch, v ktorých sa všeobecnou analýzou podľa písmena a) zistili osobitné riziká na kvalitu pitnej vody a pre ľudské zdravie, a v priestoroch, v ktorých môžu byť obyvatelia takýmto rizikám vystavení; za prioritné priestory sa považujú veľké priestory využívané verejnosťou, ktorých zoznam ustanoví všeobecne záväzný právny predpis vydaný podľa § 62 ods. 1 písm. w).

(2)
Vlastník bytovej budovy24p) a nebytovej budovy24q) alebo spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá na základe zmluvy vykonáva správu bytovej budovy alebo nebytovej budovy, v ktorých sú byty alebo nebytové priestory vo vlastníctve jednotlivých vlastníkov podľa osobitného predpisu,24r) sú povinní zabezpečiť
a)
aby domový rozvodný systém pitnej vody alebo jeho údržba od vodovodnej prípojky po vodovodný kohútik neovplyvňovali nepriaznivo kvalitu pitnej vody,

b)
posúdenie rizík domových rozvodných systémov budov vrátane rizík z použitých výrobkov a materiálov v prioritných priestoroch a v priestoroch, ktoré určí všeobecná analýza možných rizík domových rozvodných systémov podľa odseku 1 písm. a),

c)
monitorovanie ukazovateľov kvality pitnej vody z domových rozvodných systémov v prioritných priestoroch a v priestoroch, ktoré určí všeobecná analýza rizík domových rozvodných systémov podľa odseku 1,

d)
bezodkladné oznámenie regionálnemu úradu verejného zdravotníctva o prekročení limitu ukazovateľa kvality pitnej vody z domových rozvodných systémov,

e)
zistenie a odstránenie príčiny prekročenia limitu ukazovateľa kvality pitnej vody z domových rozvodných systémov, ak pitná voda v mieste, kde vyteká z vodovodných kohútikov, nespĺňa požiadavky na kvalitu pitnej vody, ktoré zapríčinil domový rozvodný systém alebo jeho údržba,

f)
priebežné vykonávanie opatrení na znižovanie rizík spojených s domovým rozvodným systémom podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného podľa § 62 ods. 1 písm. w).

(3)
V nebytovej budove,24s) ktorá slúži na poskytovanie služieb verejnosti, osoba uvedená v odseku 2 je povinná vo vnútorných priestoroch alebo vo vonkajších priestoroch nainštalovať zariadenie umožňujúce verejnosti prístup k pitnej vode.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 24 až 24s znejú:

„24) Čl. 3 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 6; Ú. v. ES L 31, 1. 2. 2002) v platnom znení.

24a) § 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.

24b) § 2 ods. 3 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004 č. 608/9/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca prírodnú minerálnu vodu, pramenitú vodu a balenú pitnú vodu (oznámenie č. 198/2004 Z. z.).

24c) § 2 ods. 4 zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

24d) § 2 ods. 2 zákona č. 538/2005 Z. z.

24e) § 2 písm. c) zákona č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

24f) § 2 písm. aw) zákona č. 364/2004 Z. z. v znení zákona č. 517/2022 Z. z.

24g) § 4 ods. 1 zákona č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

24h) § 2 písm. q) zákona č. 442/2002 Z. z. v znení zákona č. 517/2022 Z. z.

24i) § 7a ods. 3 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení zákona č. 517/2022 Z. z.

24j) § 12 ods. 5 zákona č. 442/2002 Z. z. v znení zákona č. 517/2022 Z. z.

24k) § 5 ods. 3 zákona č. 442/2002 Z. z.

24l) § 21 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z.

24m) § 4 ods. 3 zákona č. 442/2002 Z. z.

24n) Čl. 3 ods. 3 nariadenia (ES) č. 178/2002.

24o) § 15 ods. 13 zákona č. 442/2002 Z. z. v znení zákona č. 517/2022 Z. z.

24p) § 43b zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.

24q) § 43c zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.

24r) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

24s) § 43c zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.“.

32.

Za § 17d sa vkladá § 17e, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠17e
Teplá voda
(1)
Teplá voda je voda s určenou teplotou, ktorá nie je určená na pitie, varenie, výrobu, prípravu a podávanie pokrmov alebo nápojov podľa § 26, dodávaná spotrebiteľom osobitným rozvodom alebo vnútorným vodovodom.

(2)
Teplota teplej vody na výtoku u konečného spotrebiteľa je najmenej 50 oC a najviac 55 oC.

(3)
Požiadavky na teplú vodu sa nevzťahujú na teplú vodu, ktorá je dodávaná a používaná ako technologická voda s teplotou určenou technologickým procesom.

(4)
Teplá voda je zdravotne bezpečná, ak spĺňa limity ukazovateľov kvality teplej vody podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného podľa § 62 ods. 1 písm. w).

(5)
Teplá voda dodávaná osobitným rozvodom alebo vnútorným vodovodom, ktorý je konštrukčne prepojený zmiešavacou batériou s domovým rozvodným systémom na pitnú vodu, sa musí vyrábať len z pitnej vody.

(6)
Dodávateľom teplej vody je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá dodáva teplú vodu alebo používa teplú vodu v rámci podnikateľskej činnosti, alebo ktorá dodáva teplú vodu alebo používa teplú vodu vo verejnom záujme.

(7)
Dodávateľ teplej vody je povinný
a)
zabezpečiť, aby teplá voda spĺňala požiadavky zdravotnej bezpečnosti podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného podľa § 62 ods. 1 písm. w) na miestach, kde vyteká z vodovodného kohútika alebo zo sprchy,

b)
informovať obyvateľov a vlastníkov domových rozvodných systémov,
1.
ak sa zistilo prekročenie ukazovateľa kvality teplej vody ustanoveného najvyššou medznou hodnotou,

2.
o opatreniach prijatých na predchádzanie ochoreniam.“.

33.

§ 18 vrátane nadpisu znie:

㤠18
Materiály, výrobky a filtračné médiá určené na styk s pitnou vodou a chemické látky na úpravu vody
(1)
Materiály a výrobky určené na styk s pitnou vodou sú materiály a výrobky používané na odber, úpravu, akumuláciu alebo distribúciu pitnej vody vyrobených z východiskových látok alebo zmesí
a)
východisková látka je látka, ktorá bola úmyselné pridaná pri výrobe organických materiálov alebo prímesí pre cementové materiály,

b)
zmes je chemická zmes kovových, smaltovaných, keramických alebo iných anorganických materiálov.

(2)
Materiály a výrobky, ktoré sú určené na použitie v nových zariadeniach, pri oprave alebo pri rekonštrukcii v zariadeniach, ktoré slúžia na odber, úpravu, akumuláciu alebo distribúciu pitnej vody, a ktoré prichádzajú do kontaktu s pitnou vodou, sú zdravotne bezpečné, ak
a)
priamo ani nepriamo neohrozujú ľudské zdravie,

b)
nepriaznivo neovplyvňujú farbu, pach a chuť pitnej vody,

c)
nepodporujú mikrobiálny rast a

d)
neuvoľňujú sa z nich do pitnej vody kontaminanty vo väčšom rozsahu, ako je na určený účel použitia potrebné.

(3)
Hodnotenie zdravotnej bezpečnosti materiálov a výrobkov určených na styk s pitnou vodou sa vykonáva podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného podľa § 62 ods. 1 písm. d); pri laboratórnych skúškach sa ustanovujú koncentrácie látok, zisťujú sa látky, ktorých prítomnosť môže vyplývať z materiálového zloženia výrobkov alebo sa zisťujú nečistoty, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť kvalitu pitnej vody.

(4)
Pri materiáloch a výrobkoch určených na styk s pitnou vodou, ktoré znižujú tvrdosť vody, musí byť zabezpečené dodržanie odporúčaných hodnôt obsahu vápnika a horčíka v pitnej vode podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného podľa § 62 ods. 1 písm. w).

(5)
Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá uvedie na trh materiály alebo výrobky určené na styk s pitnou vodou, je povinná zabezpečiť ich súlad s požiadavkami zdravotnej bezpečnosti na materiály a výrobky určené na styk s pitnou vodou podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného podľa § 62 ods. 1 písm. d).

(6)
Chemické látky na úpravu vody na pitnú vodu a filtračné médiá, ktoré sú určené na styk s pitnou vodou, sú zdravotne bezpečné, ak
a)
spĺňajú požiadavky na čistotu a kvalitu chemických látok,

b)
priamo ani nepriamo neohrozujú ľudské zdravie,

c)
nepriaznivo neovplyvňujú farbu, pach ani chuť pitnej vody,

d)
nepodporujú nežiadúci mikrobiálny rast a

e)
nekontaminujú pitnú vodu vo väčšom rozsahu, ako je na určený účel úpravy potrebné.

(7)
Zdravotná bezpečnosť chemických látok na úpravu vody na pitnú vodu a filtračných médií, ktoré sú určené na styk s pitnou vodou, sa posudzuje podľa osobitného predpisu,24t) alebo podľa európskej technickej normy.24u) Ak ich nemožno posúdiť podľa prvej vety, na posúdenie zdravotnej bezpečnosti sa použije iný vhodný národný technický predpis, zahraničný technický predpis alebo iný vhodný obdobný dokument.

(8)
Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá uvedie na trh chemické látky na úpravu vody na pitnú vodu alebo filtračné média, ktoré sú určené na styk s pitnou vodou, je povinná zabezpečiť ich súlad s požiadavkami podľa odsekov 6 a 7.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 24t a 24u znejú:

„24t) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní (Ú. v. EÚ L 167, 27. 6. 2012) v platnom znení.

24u) Napríklad STN EN 12926: 2015 Chemikálie používané pri úprave vody na pitnú vodu. Peroxodisíran sodný. (75 8165) (EN), STN EN 14805: 2022 Chemikálie používané pri úprave vody na pitnú vodu. Chlorid sodný na elektrochloráciu na mieste. (75 8166) (EN), STN EN ISO 19458 Kvalita vody. Odber vzoriek na mikrobiologickú analýzu. (ISO 19458: 2006) (75 7770) a pod.“.

34.

§ 19 odsek 6 znie:

„(6)
S prihliadnutím na epidemiologickú situáciu a podľa miestnych podmienok môže
a)
úrad verejného zdravotníctva rozhodnúť o limitoch ukazovateľov kvality vody na prírodnom kúpalisku alebo umelom kúpalisku, pre ktoré nie sú limity ustanovené všeobecne záväzným predpisom vydaným podľa § 62 písm. e),

b)
príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva rozšíriť rozsah a početnosť kontrol ukazovateľov kvality vody určenej na kúpanie, v prírodnom kúpalisku a v umelom kúpalisku o ďalšie ukazovatele, ktorých výskyt možno predpokladať; v prírodnom kúpalisku, ktoré nie je vodou určenou na kúpanie, a v umelom kúpalisku môže zúžiť rozsah a početnosť kontrol ukazovateľov kvality vody pri preukázateľne stálych a vyhovujúcich hodnotách ukazovateľov kvality vody doložených štatisticky reprezentatívnym počtom údajov.“.

35.

V § 19 ods. 7 písm. k) a ods. 9 písm. l) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „zákaz vstupu so zvieraťom sa nevzťahuje na osoby so zdravotným postihnutím v sprievode psa so špeciálnym výcvikom,“.

36.

V § 19 ods. 7 písmeno l) znie:

„l)
zabezpečiť na prírodnom kúpalisku dostatočný počet plavčíkov na stály dohľad a na poskytovanie prvej pomoci a miestnosť na poskytovanie prvej pomoci; plavčík musí mať vek najmenej 18 rokov a musí absolvovať akreditovaný kurz prvej pomoci,25d)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 25d znie:

„25d) § 40 ods. 20 zákona č. 578/2004 Z. z.“.

37.

V § 19 ods. 9 písm. n) úvodná veta znie: „zabezpečiť na stály dohľad a na poskytovanie prvej pomoci dostatočný počet plavčíkov; plavčík musí mať vek najmenej 18 rokov, musí absolvovať akreditovaný kurz prvej pomoci25d) a k bazénu byť určený tak, aby na“.

38.

V § 19 ods. 10 sa za slová „možnosť kúpania,“ vkladajú slová „vodných športov najmä potápania alebo vodného lyžovania, pri ktorých dochádza k bezprostrednému kontaktu s vodou“.

39.

V § 26 odsek 1 znie:

„(1)
Zariadenia spoločného stravovania sú zariadenia, ktoré poskytujú stravovacie služby spojené s výrobou, prípravou alebo podávaním pokrmov alebo nápojov na pracoviskách, v školských zariadeniach, školách, zariadeniach sociálnych služieb, zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zdravotníckych zariadeniach, v prevádzkach verejného stravovania, v jedálňach so samoobsluhou a v podobných prevádzkach verejného stravovania, cukrárňach, stánkoch a v iných prevádzkach s ambulantným predajom potravín, pokrmov alebo nápojov a na zotavovacích podujatiach alebo iných hromadných podujatiach.“.

40.

Poznámky pod čiarou k odkazom 32 a 33 znejú:

„32) § 45 ods. 1 písm. a) zákona č. 305/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.

33) § 45 ods. 1 písm. e) zákona č. 305/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

41.

V § 26 odsek 3 znie:

„(3)
Stravovacie služby možno poskytovať len v zariadeniach, ktoré spĺňajú požiadavky podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného podľa § 62 ods. 1 písm. l) tak, aby bola zabezpečená
a)
ochrana potravín, pokrmov, nápojov, materiálov a predmetov prichádzajúcich do kontaktu s potravinami, pokrmami alebo nápojmi, proti kontaminácii medzi pracovnými operáciami a počas pracovných operácií s potravinami, pokrmami alebo nápojmi, technologickými zariadeniami, prívodom vzduchu alebo pohybom zamestnancov a so zdrojmi vonkajšej kontaminácie; výrobný proces zariadenia spoločného stravovania musí byť plynulý a jednosmerný,

b)
dezinfekcia a regulácia živočíšnych škodcov a upratovanie.“.

42.

V § 26 ods. 4 písm. d) sa slová „piatich rokov“ nahrádzajú slovami „dvoch rokov“.

43.

V § 26 ods. 4 písm. g) sa slová „do zariadenia spoločného stravovania“ nahrádzajú slovami „s teplotou najmenej 45 °C,“.

44.

V § 26 ods. 4 písmeno h) znie:

„h)
zabezpečovať kontrolu ukazovateľov kvality pitnej vody podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného podľa § 62 ods. 1 písm. w),“.

45.

V § 26 ods. 4 sa vypúšťa písmeno m).

46.

V § 26 ods. 6 druhej vete sa vypúšťajú slová „v prevádzkovom poriadku“.

47.

§ 39 vrátane nadpisu znie:

㤠39
Ochrana zamestnancov pri práci s chemickými faktormi
(1)
Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva zamestnancov činnosťami, pri ktorých môžu byť exponovaní chemickým faktorom, je povinný zabezpečiť v súlade s osobitným predpisom44) technické, organizačné a iné opatrenia, ktoré vylúčia alebo znížia expozíciu zamestnancov chemickým faktorom na najnižšiu možnú a dosiahnuteľnú mieru.

(2)
Osobitnou podmienkou pri priemyselnom používaní alebo profesionálnom používaní diizokyanátov alebo látok a zmesí, ktoré diizokyanáty obsahujú, ak koncentrácia diizokyanátov jednotlivo a spolu je 0,1 hm. % alebo viac (ďalej len „diizokyanáty“) podľa osobitného predpisu44a) pre všetky osoby, ktoré vykonávajú činnosti s diizokyanátmi, a pre vedúceho zamestnanca, ktorý je na pracovisku zodpovedný za odborné vykonávanie týchto činností, je absolvovanie odbornej prípravy zameranej na bezpečné používanie diizokyanátov.44b)

(3)
Odbornú prípravu podľa odseku 2 zabezpečuje pre seba fyzická osoba – podnikateľ, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby a vykonáva prácu s diizokyanátmi samostatne, alebo zamestnávateľ, ktorého zamestnanci vykonávajú prácu s diizokyanátmi.

(4)
Odbornú prípravu na prácu s diizokyanátmi pre fyzickú osobu – podnikateľa, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby a vykonáva prácu s diizokyanátmi samostatne, alebo pre zamestnávateľa, ktorého zamestnanci vykonávajú prácu s diizokyanátmi, s náplňou podľa osobitného predpisu,44c) vykonáva odborník v oblasti ochrany zdravia pri práci alebo v oblasti bezpečnosti pri práci,44d) ktorým je
a)
lekár, verejný zdravotník alebo zdravotnícky pracovník pracovnej zdravotnej služby (§ 30a ods. 3), alebo

b)
bezpečnostný technik.44e)

(5)
Fyzická osoba – podnikateľ, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby a vykonáva prácu s diizokyanátmi samostatne, je povinná pre seba preukázateľne zabezpečiť odbornú prípravu na prácu s diizokyanátmi osobou podľa odseku 4 pred začiatkom práce s diizokyanátmi a opakovane s prihliadnutím na meniace sa podmienky najmenej raz za päť rokov a v rozsahu podľa osobitného predpisu.44f)

(6)
Zamestnávateľ je povinný preukázateľne zabezpečiť zamestnancom odbornú prípravu na prácu s diizokyanátmi osobou podľa odseku 4 pred začiatkom práce s diizokyanátmi a opakovane s prihliadnutím na meniace sa podmienky najmenej raz za päť rokov a v rozsahu podľa osobitného predpisu.44f)

(7)
Odborná príprava podľa odsekov 5 a 6 sa preukazuje písomným záznamom o absolvovaní odbornej prípravy na prácu s diizokyanátmi, ktorý obsahuje
a)
názov pracoviska,

b)
obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo fyzickej osoby – podnikateľa, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby a ktorá absolvovala odbornú prípravu, alebo zoznam zamestnancov, ktorí absolvovali odbornú prípravu,

c)
rozsah odbornej prípravy podľa osobitného predpisu,44c)

d)
meno, priezvisko a titul odborníka v oblasti ochrany zdravia pri práci alebo v oblasti bezpečnosti pri práci podľa odseku 4, ktorý odbornú prípravu podľa odsekov 5 alebo 6 vykonal.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 44a až 44f znejú:

„44a) Nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1149 z 3. augusta 2020, ktorým sa mení príloha XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), pokiaľ ide o diizokyanáty (Ú. v. EÚ L 252, 4. 8. 2020).

44b) Príloha XVII položka 74 body 1 a 2 nariadenia (EÚ) 2020/1149.

44c) Príloha XVII položka 74 body 4 a 5 nariadenia (EÚ) 2020/1149.

44d) Príloha XVII položka 74 bod 4 nariadenia (EÚ) 2020/1149.

44e) § 23 a 24 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

44f) Príloha XVII položka 74 bod 8 nariadenia (EÚ) 2020/1149.“.

48.

§ 50 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7)
V čase mimoriadnej situácie62a) z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II. stupňa úlohy národnej protiepidemickej komisie a regionálnej protiepidemickej komisie plnia orgány krízového riadenia podľa osobitného predpisu.62b)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 62a a 62b znejú:

„62a) § 3 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení zákona č. 117/1998 Z. z.

62b) § 3 zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov.“.

49.

V § 52 ods. 1 písm. a) sa slová „g) až n)“ nahrádzajú slovami „g) až m)“.

50.

V § 52 ods. 1 písmeno f) znie:

„f)
dodržiavať pracovné postupy a technologické postupy, prevádzkový poriadok, správnu výrobnú prax a minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na pracovisko podľa osobitného predpisu,63a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 63a znie:

„63a) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.“.

51.

§ 52 ods. 1 písm. l) sa dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:

„3.
teplú vodu v zariadeniach podľa druhého bodu, ktorými sú sprchy podľa osobitného predpisu,63b)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 63b znie:

„63b) Príloha č. 1 osemnásty bod nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 391/2006 Z. z.“.

52.

V § 55 ods. 1 písm. k) druhý bod sa slová „podľa § 12 ods. 3 písm. j)“ nahrádzajú slovami „podľa § 12 ods. 3 písm. i)“.

53.

V § 55 ods. 2 písmeno d) znie:

„d)
zákaz alebo obmedzenie používania pitnej vody, ktorá nie je zdravotne bezpečná podľa § 17 ods. 6 alebo teplej vody, ktorá nie je zdravotne bezpečná podľa § 17e ods. 4,“.

54.

V § 55 sa odsek 2 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:

„m)
opatrenia na obnovenie kvality a zdravotnej bezpečnosti pitnej vody alebo teplej vody, ktoré sú potrebné na ochranu ľudského zdravia vrátane opatrení na zníženie rizika z domových rozvodných systémov.“.

55.

V § 57 ods. 1 sa slová „podľa § 17, § 17a alebo § 17d“ nahrádzajú slovami „podľa § 17, § 17a, § 17c alebo § 17d“.

56.

V § 57 odsek 2 znie:

„(2)
Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá vyrába alebo dodáva materiály, výrobky alebo filtračné média určené na styk s pitnou vodou alebo chemické látky na úpravu vody na pitnú vodu v rozpore s § 18.“.

57.

V § 57 ods. 17 sa slová „§ 26 ods. 4 a 6“ nahrádzajú slovami „§ 26 ods. 3, 4 a 6“.

58.

V § 57 ods. 18 sa slová „§ 26 ods. 4 a 6“ nahrádzajú slovami „§ 26 ods. 4 a 7“.

59.

V § 57 ods. 29 písmeno e) znie:

„e)
nezabezpečí technické, organizačné alebo iné opatrenia na ochranu zamestnancov pri práci s chemickými faktormi podľa § 39 alebo nezabezpečí zamestnancom odbornú prípravu na prácu s diizokyanátmi podľa § 39 ods. 6,“.

60.

V § 57 ods. 33 písm. a) sa slová „g) až n)“ nahrádzajú slovami „g) až m)“.

61.

V § 57 ods. 33 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na pracovisko podľa § 52 ods. 1 písm. f)“.

62.

V § 57 sa za odsek 36 vkladá nový odsek 37, ktorý znie:

„(37)
Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva v oblasti ochrany zdravia pri práci sa dopustí fyzická osoba – podnikateľ, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby a vykonáva prácu s diizokyanátmi, ak si nezabezpečí odbornú prípravu na prácu s diizokyanátmi podľa § 39 ods. 5.“.

Doterajšie odseky 37 až 48 sa označujú ako odseky 38 až 49.

63.

V § 57 ods. 43 písm. a) sa slová „až 40“ nahrádzajú slovami „až 41“.

64.

V § 61 sa nad slovami „podľa osobitného predpisu“ odkaz „36“ nahrádza odkazom „34c“.

65.

V § 62 ods. 1 písmeno w) znie:

„w)
ukazovatele a limity kvality pitnej vody a kvality teplej vody, metódy odberov vzoriek a metódy analýz pitnej vody, monitorovania pitnej vody, programy monitorovania a postupy pri určení miery rizika, manažmente rizík systému zásobovania pitnou vodou a manažmente rizík domových rozvodných systémov, vymedzenie prioritných priestorov, opatrenia na zníženie rizika spojeného s domovým rozvodným systémom a rozsah informácií poskytovaných dodávateľom pitnej vody zásobovaným obyvateľom,“.

66.

Za § 63m sa vkladajú § 63n a § 63o, ktoré vrátane nadpisu nad § 63n znejú:

„Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 12. januára 2023
§ 63n
(1)
Výnimky na kvalitu pitnej vody, ktoré nespĺňajú limity ukazovateľov kvality pitnej vody povolené podľa predpisov účinných do 11. januára 2023, zostávajú v platnosti do skončenia obdobia, na ktoré bola výnimka povolená, najdlhšie však do 12. januára 2026.

(2)
Dodávateľ pitnej vody je povinný podľa § 17c ods. 4 písm. b) zákona predložiť úradu verejného zdravotníctva alebo regionálnemu úradu verejného zdravotníctva manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou na posúdenie prvýkrát najneskôr do 12. júla 2028.

(3)
Úrad verejného zdravotníctva prvýkrát zabezpečí podľa § 5 ods. 4 písm. z) všeobecnú analýzu možných rizík z domových rozvodných systémov najneskôr do 12. januára 2029.

(4)
Úrad verejného zdravotníctva poskytne podľa § 5 ods. 4 písm. as) prvého bodu a druhého bodu Komisii, Európskej environmentálnej agentúre a Európskemu centru pre prevenciu a kontrolu chorôb prvý súbor informácií o opatreniach prijatých na podporu používania pitnej vody a prvý súbor informácií o manažmente rizík domových rozvodných systémov najneskôr do 12. januára 2029.

§ 63o
Fyzická osoba – podnikateľ, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby a vykonáva prácu s diizokyanátmi, alebo zamestnávateľ, ktorého zamestnanci vykonávajú prácu s diizokyanátmi, je povinný zabezpečiť odbornú prípravu na prácu s diizokyanátmi podľa § 39 ods. 2 v znení účinnom od 12. januára 2023 najneskôr do 24. augusta 2023.“.

67.

Príloha č. 2a sa vypúšťa.

68.

V prílohe č. 9 sa vypúšťa druhý bod.

Doterajší tretí až dvadsiaty prvý bod sa označujú ako druhý až dvadsiaty bod.

69.

V prílohe č. 9 sa vypúšťa šestnásty bod.

Doterajší sedemnásty až dvadsiaty bod sa označujú ako šestnásty až devätnásty bod.

70.

Príloha č. 9 sa dopĺňa dvadsiatym bodom, ktorý znie:

„20.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/2184 zo 16. decembra 2020 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L435, 23. 12. 2020).“.

Čl. II

Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 364/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 230/2005 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 394/2009 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 150/2017 Z. z., zákona č. 51/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 66/2021 Z. z., zákona č. 375/2021 Z. z., zákona č. 516/2021 Z. z., zákona č. 134/2022 Z. z. a zákona č. 253/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 2 písm. a) sa nad slová „pitnou vodou“ umiestňuje odkaz 1.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1) § 17 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 517/2022 Z. z.“.

Doterajší odkaz 1 sa označuje ako odkaz 1ab a doterajšia poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa označuje ako poznámka pod čiarou k odkazu 1ab.

2.
§ 2 sa dopĺňa písmenami p) a q), ktoré znejú:

„p)
rozvodnou vodovodnou sieťou sústava vodovodných potrubí určených na dodávanie pitnej vody k miestam jej odberu, pričom sústava vodovodných potrubí nezahŕňa domový rozvodný systém; rozvodná vodovodná sieť je spojená s domovým rozvodným systémom vodovodnou prípojkou,

q)
stratami vody v rozvodnej vodovodnej sieti rozdiel množstva vody vstupujúcej do rozvodnej vodovodnej siete a oprávneným odberom vody.“.

3.
V poznámke pod čiarou k odkazu 1a sa vypúšťajú slová „o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.
4.
V nadpise § 12 sa za slovo „kvalitu“ vkladá slovo „surovej“.
5.
V § 12 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Úpravňa vody je súbor objektov a technologických zariadení na úpravu podzemnej vody a povrchovej vody na získanie zdravotne bezpečnej pitnej vody na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou.“.
6.
V § 12 ods. 3 druhá veta znie: „Výnimku povoľuje na žiadosť prevádzkovateľa verejného vodovodu ministerstvo, ak prevádzkovateľ verejného vodovodu preukáže, že technológia úpravy vody z takého zdroja povrchovej vody alebo podzemnej vody zaručuje zdravotnú bezpečnosť pitnej vody7a) ustanovenú osobitným predpisom.7b)“.

Poznámky pod čiarou k odkazu 7a a 7b znejú:

„7a) § 17 ods. 6 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 517/2022 Z. z.

7b) § 62 ods. 1 písm. w) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 517/2022 Z. z.“.

7.
V § 12 ods. 5 sa slovo „frekvenciu“ nahrádza slovom „početnosť“, slovo „parametre“ sa nahrádza slovami „ukazovatele surovej vody, upravovanej vody a upravenej vody“ a na konci sa pripájajú tieto slová „a manažment rizík pre vodárenský zdroj a úpravňu vody“.
8.
V § 13 ods. 3 sa za slová „pitnej vody“ vkladajú slová „a primerané informácie na základe manažmentu rizík“.
9.
V § 13 odsek 5 znie:

„(5)
Najvyšším metodickým centrom na kontrolu kvality vody a s vodou súvisiacich matríc na všetkých stupňoch nakladania s vodou podľa tohto zákona a na odborné posudzovanie účinnosti technologických riešení a použitých zariadení v oblasti úpravy povrchových vôd a podzemných vôd, čistenia odpadových vôd a nakladania s kalmi je Národné referenčné laboratórium pre oblasť vôd na Slovensku.“.

10.
V § 15 ods. 4 sa za slová „odseku 7 písm. b), h), k) a l),“ vkladajú slová „odsekov 9 až 14,“.
11.
V § 15 ods. 5 písm. d) sa slovo „akosť“ nahrádza slovom „kvalitu“.
12.
§ 15 sa dopĺňa odsekmi 9 až 14, ktoré znejú:

„(9)
Vlastník verejného vodovodu je povinný vykonať posúdenie miery strát vody a potenciál zlepšenia v súvislosti so znížením strát vody, a to prostredníctvom posudzovacej metódy založenej na infraštruktúrnom indexe strát alebo inej vhodnej metódy. Pri posúdení podľa predchádzajúcej vety sa zohľadnia príslušné aspekty verejného zdravia, environmentálne, technické a hospodárske aspekty a jeho predmetom budú dodávatelia vody, ktorí denne dodávajú najmenej 10 000 m3 alebo zásobujú najmenej 50 000 ľudí.

(10)
Výsledky posúdenia podľa odseku 9 vlastník verejného vodovodu do 30. júla 2025 oznámi ministerstvom poverenej právnickej osobe.

(11)
Ak odsek 14 neustanovuje inak, vlastník verejného vodovodu je povinný vykonať manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou,8da) pre každý systém zásobovania, ktorý zahŕňa miesto odberu, úpravu, akumuláciu a distribúciu vody určenej na ľudskú spotrebu k miestu dodávky v súlade s osobitným predpisom.8db)

(12)
Manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou sa po prvýkrát vykoná do 12. januára 2029. Manažment rizík sa preskúmava v pravidelných intervaloch najmenej raz za šesť rokov a v prípade potreby sa aktualizuje.

(13)
Vlastník verejného vodovodu, ktorý monitoruje surovú vodu, je povinný informovať ministerstvom poverenú právnickú osobu, okresné úrady a príslušný úrad verejného zdravotníctva8dc) o trendoch a neobvyklých množstvách alebo koncentráciách monitorovaných ukazovateľov, látok alebo znečisťujúcich látok.

(14)
Vlastník verejného vodovodu dodávajúci pitnú vodu v priemere 10 m3 až 100 m3 za deň alebo zásobujúci pitnou vodou 50 až 500 osôb nie je povinný vykonávať manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou, ak príslušný orgán bude mať za to, že takáto výnimka neohrozí kvalitu vody určenej na ľudskú spotrebu. Dodávatelia vody podľa predchádzajúcej vety sú povinní vykonávať pravidelné monitorovanie v súlade s osobitným predpisom.8dd)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 8da až 8dd znejú:

„8da) § 17c ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 517/2022 Z. z.

8db) § 17c zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 517/2022 Z. z.

8dc) § 5 a 6 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

8dd) § 62 ods. 1 písm. w) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 517/2022 Z. z.“.

13.
V § 36 ods. 3 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a zverejňuje schválený plán rozvoja na svojom webovom sídle“.
14.
V § 36 sa odsek 3 dopĺňa písmenami o) a p), ktoré znejú:

„o)
oznámi Európskej komisii výsledky posúdenia miery strát vody a potenciál zlepšenia v súvislosti so znížením strát vody podľa § 15 ods. 9 a 10 do 12. januára 2026,

p)
poveruje ministerstvom poverenú právnickú osobu vykonávaním a zabezpečovaním podkladov posúdenia miery strát vody a potenciál zlepšenia v súvislosti so znížením strát vody podľa § 15 ods. 9 a 10.“.

15.
V § 36 ods. 5 písmeno g) znie:

„g)
vydáva stanovisko k manažmentu rizík systému zásobovania pitnou vodou pre úrad verejného zdravotníctva alebo pre regionálny úrad verejného zdravotníctva,25a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 25a znie:

„25a) § 13 odsek 4 písm. n) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

16.
V § 36 sa odsek 5 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h)
vydáva stanovisko k zmene v programe monitorovania25b) pre úrad verejného zdravotníctva alebo pre regionálny úrad verejného zdravotníctva.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 25b znie:

„25b) § 13 odsek 4 písm. o) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

17.
V § 36 sa odsek 7 dopĺňa písmenami h) až k), ktoré znejú:

„h)
zabezpečuje obyvateľom zásobovanie pitnou vodou,1)

i)
určí obyvateľov bez prístupu k pitnej vode alebo s obmedzeným prístupom k pitnej vode vrátane zraniteľných skupín a marginalizovaných skupín a určí dôvody ich nedostatočného zásobovania pitnou vodou,

j)
posudzuje možnosti zlepšenia zásobovania pitnou vodou a informuje o nich osoby uvedené v písmene i),

k)
vykonáva opatrenia na zabezpečenie zásobovania pitnou vodou pre zraniteľné a marginalizované skupiny.“.

18.
V § 37 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:

„Ministerstvo zverejňuje schválený plán rozvoja na svojom webovom sídle.“.

19.
V § 39 ods. 1 písm. c) sa za slová „odseku 7 písm. a), i), j) a k),“ vkladajú slová „§ 15 ods. 9 až 13,“.
20.
V prílohe druhý bod znie:

„2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/2184 zo 16. decembra 2020 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 435, 23. 12. 2020).“.

Čl. III

Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 230/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 532/2005 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 384/2009 Z. z., zákona č. 134/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 306/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 409/2014 Z. z., zákona č. 262/2015 Z. z., zákona č. 303/2016 Z. z., zákona č. 277/2017 Z. z., zákona č. 51/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 284/2018 Z. z., zákona č. 305/2018 Z. z., zákona č. 74/2020 Z. z., zákona č. 516/2021 Z. z. a zákona č. 253/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
§ 2 sa dopĺňa písmenami aw) a ax), ktoré znejú:

„aw)
plochou povodia pre miesta odberu vody určenej na ľudskú spotrebu je pre podzemnú vodu vymedzená časť vodného útvaru prislúchajúca miestu tvorby a akumulácie zdrojov podzemnej vody a pre povrchovú vodu územie nad miestom odberu vymedzené hydrologickými charakteristikami,

ax)
manažmentom rizík v plochách povodia pre miesta odberu vody určenej na ľudskú spotrebu je systematický proces, ktorý pozostáva z analýzy rizík, ktorá identifikuje pravdepodobnosť výskytu a závažnosť nežiaducich následkov nebezpečných udalostí, z posúdenia a vyhodnotenia rizík, ktorým sa určuje miera rizík a vypracovanie opatrení na ich zmiernenie alebo odstránenie, a riadenia rizík ktorým sa prijímajú, zavádzajú a kontrolujú opatrenia na zmiernenie alebo odstránenie neprijateľných rizík.“.

2.
V nadpise § 7 sa slová „pre pitnú vodu“ nahrádzajú slovami „na ľudskú spotrebu“.
3.
V § 7 odsek 1 znie:

„(1)
Voda určená na ľudskú spotrebu je všetka voda v pôvodnom stave v mieste odberu alebo po jej úprave na pitnú vodu. Vodárenskými zdrojmi sú miesta v útvaroch povrchových vôd a v útvaroch podzemných vôd, z ktorých sú vody odoberané v pôvodnom stave alebo po ich úprave využívané na zásobovanie pitnou vodou, alebo umožňujúce odber vôd na takýto účel, ktorých priemerná denná produkcia je najmenej 10 m3 vody vypočítaná ako priemer za kalendárny rok alebo zásobujú viac ako 50 osôb.“.

4.
V § 7 ods. 5 sa za slová „povrchových vôd“ vkladajú slová „a podzemných vôd“.
5.
Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠7a
Kvalita vody určená na ľudskú spotrebu
(1)
Na dodávku, úpravu a distribúciu vody určenej na ľudskú spotrebu sa uplatňuje prístup založený na manažmente rizík,17a) ktorý sa vzťahuje na celý vodárenský dodávateľský reťazec. Vodárenský dodávateľský reťazec zahŕňa plochu povodia pre miesta odberu vody na ľudskú spotrebu, miesta odberu vody, úpravu vody, akumuláciu vody a distribúciu vody.

(2)
Ministerstvo riadi proces manažmentu rizík v plochách povodia pre miesta odberu vody na ľudskú spotrebu a zabezpečuje podklady na vykonávanie manažmentu rizík v súvislosti s plochami povodia pre miesta odberu vody určenej na ľudskú spotrebu prostredníctvom poverenej osoby. Poverená osoba je oprávnená vyžiadať od vlastníka vodárenského zdroja alebo prevádzkovateľa vodárenského zdroja podklady v súvislosti s charakteristikou plôch povodia na účely manažmentu rizík v plochách povodia pre miesta odberu vody na ľudskú spotrebu. Podrobnosti procesu manažmentu rizík v súvislosti s plochami povodia pre miesta odberu vody určenej na ľudskú spotrebu ministerstvo ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom podľa § 81 ods. 2 písm. o).

(3)
Na základe výsledku posúdenia rizika vykonaného v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom podľa § 81 ods. 2 písm. o) ministerstvo podľa potreby prijme opatrenia riadenia rizika zamerané na predchádzanie identifikovaným rizikám alebo ich kontrolu, a to počnúc preventívnymi opatreniami v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom podľa § 81 ods. 2 písm. o) a v súlade s § 5 ods. 2 a 3. Znečisťovatelia v spolupráci s dodávateľmi pitnej vody a ďalšími príslušnými zainteresovanými stranami prijmú preventívne alebo zmierňujúce opatrenia v súlade s ustanoveniami tohto zákona. Ak sa látka alebo zlúčenina zahrnutá v zozname sledovaných látok alebo zlúčenín zistí v koncentráciách presahujúcich odporúčané hodnoty ustanovené v zozname sledovaných látok alebo zlúčenín, prijmú sa preventívne opatrenia alebo zmierňujúce opatrenia alebo sa zavedie primerané monitorovanie v plochách povodia pre miesta odberu vody na ľudskú spotrebu, alebo v surovej vode.17b)

(4)
Manažment rizík v súvislosti s plochami povodia pre miesta odberu vody určenej na ľudskú spotrebu sa po prvýkrát vykoná do 12. júla 2027. Manažment rizík v súvislosti s plochami povodia pre miesta odberu vody určenej na ľudskú spotrebu sa preskúmava v pravidelných intervaloch, ktoré nie sú dlhšie ako šesť rokov a zohľadňujú sa požiadavky ustanovené v § 4 a 4b a v prípade potreby sa aktualizuje.

(5)
Súbor údajov obsahujúci informácie súvisiace s manažmentom rizík v súvislosti s plochami povodia pre miesta odberu vody určenej na ľudskú spotrebu, vykonaným podľa odseku 3 spracuje poverená osoba na základe údajov získaných v lehotách podľa odseku 4.

(6)
Informácie zo súboru údajov podľa odseku 5, informácie o plochách povodia pre miesta odberu vody na ľudskú spotrebu podľa § 81 ods. 2 písm. o) a výsledky monitorovania vykonaného podľa § 81 ods. 2 písm. o) sú prístupné pre vlastníka vodárenského zdroja alebo prevádzkovateľa vodárenského zdroja, pre okresné úrady, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky17c) (ďalej len „úrad verejného zdravotníctva“) a príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva.17d) Zároveň sa vytvorí prístup k týmto informáciám pre Európsku komisiu, Európsku environmentálnu agentúru a Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb.

(7)
Dodávateľ pitnej vody,17e) ktorý monitoruje surovú vodu, je povinný informovať poverenú osobu, okresné úrady a príslušný úrad verejného zdravotníctva o trendoch a neobvyklých množstvách alebo koncentráciách sledovaných ukazovateľov.

(8)
Ministerstvo môže na základe informácií zozbieraných z manažmentu rizík v súvislosti s plochami povodia požiadať úrad verejného zdravotníctva o zmenu v programe monitorovania17f) dodávateľa pitnej vody, a to o
a)
vykonanie ďalšieho monitorovania vody pre určité ukazovatele,

b)
zníženie početnosti monitorovania ukazovateľa, alebo vypustenie ukazovateľov zo zoznamu ukazovateľov podľa osobitného predpisu,17g) ak
1.
ukazovateľ nie je základným ukazovateľov podľa osobitného predpisu,17g)

2.
žiadny faktor, ktorý sa dá odôvodnene predpokladať, pravdepodobne nespôsobí zhoršenie kvality vody určenej na ľudskú spotrebu.


(9)
Ak sa dodávateľovi pitnej vody povolí znížiť početnosť monitorovania ukazovateľa, alebo ukazovateľa vypustiť zo zoznamu sledovaných ukazovateľov podľa odseku 8, ministerstvo zabezpečí primerané monitorovanie týchto ukazovateľov v súlade s odsekom 4.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 17a až 17g znejú:

„17a) § 17b zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

17b) § 12 ods. 1 zákona č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov,
§ 12 ods. 2 písm. p) a § 17 ods. 7 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 517/2022 Z. z.

17c) § 3 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

17d) § 3 ods. 1 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

17e) § 17c ods. 3 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 517/2022 Z. z.

17f) § 13 ods. 4 písm. o) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

17g) § 62 ods. 1 písm. w) zákona č. 355/2007 Z. z v znení zákona č. 517/2022 Z. z.“.

6.
V § 8 ods. 1 sa slová „Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky19) (ďalej len „úrad verejného zdravotníctva“)“ nahrádzajú slovami „úradom verejného zdravotníctva“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 19 sa vypúšťa.

7.
Poznámka pod čiarou k odkazu 44 znie:

„44) § 13 ods. 3 písmeno d) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 517/2022 Z. z.“.

8.
V § 32 ods. 1 tretia veta znie: „Určené ochranné pásma sú súčasne pásmami hygienickej ochrany.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 45 sa vypúšťa.

9.
V § 59 sa odsek 1 dopĺňa písmenom aa), ktoré znie:

„aa)
poveruje právnickú osobu vykonávaním a zabezpečovaním podkladov na manažment rizík v súvislosti s plochami povodia pre miesta odberu vody určenej na ľudskú spotrebu (§ 7a ods. 2).“.

10.
V § 59 sa odsek 2 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i)
vykonávania manažmentu rizík v súvislosti s plochami povodia pre miesta odberu vody určenej na ľudskú spotrebu (§ 7a ods. 4).“.

11.
§ 61 sa dopĺňa písmenami l) a m), ktoré znejú:

„l)
vydáva stanovisko pre úrad verejného zdravotníctva alebo pre regionálny úrad verejného zdravotníctva k manažmentu rizík systému zásobovania pitnou vodou,61h)

m)
vydáva stanovisko pre úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva k zmene v programe monitorovania.17f) “.

Poznámka pod čiarou k odkazu 61h znie:

„61h) § 13 ods. 4 písm. n) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

12.
Za § 80f sa vkladá § 80g, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠80g
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 12. januára 2023
(1)
Subjekty uvedené v § 32 ods. 4, ktorým boli vydané rozhodnutia o určení ochranných pásiem vodárenského zdroja podľa doterajších predpisov, sú povinné do 31. decembra 2027 požiadať o ich prehodnotenie.

(2)
Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch alebo v rozhodnutiach vydaných podľa doterajších predpisov používa pojem „pásmo hygienickej ochrany vodárenského zdroja“, rozumie sa tým „ochranné pásmo vodárenského zdroja“.

13.
V § 81 sa odsek 2 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:

„o)
manažmente rizík v súvislosti s plochami povodia pre miesta odberu vody určenej na ľudskú spotrebu.“.

14.
V prílohe č. 6 sa vypúšťa tretí bod.

Doterajší štvrtý až desiaty bod sa označuje ako tretí až deviaty bod.

15.
Príloha č. 6 sa dopĺňa desiatym bodom, ktorý znie:

„10.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/2184 zo 16. decembra 2020 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 435, 23. 12. 2020).“.

Čl. IV

Zákon č. 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:

V § 18 sa slová „do 31. decembra 2022“ nahrádzajú slovami „do 31. decembra 2023“.

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. IV, ktorý nadobúda účinnosť 30. decembra 2022, a okrem čl. I bodov 1, 2, 5 až 63, 65 až 70, čl. II a čl. III, ktoré nadobúdajú účinnosť 12. januára 2023.

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore