Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 8/2009 účinný od 02.01.2023 do 31.03.2023

Platnosť od: 16.01.2009
Účinnosť od: 02.01.2023
Účinnosť do: 31.03.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Polícia, Zbor väzenskej a justičnej stráže, Správne poplatky, Cestná doprava, Dopravné prostriedky, Pozemné komunikácie, Priestupkové konanie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST45JUD365115DS38EUPP8ČL16

Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 8/2009 účinný od 02.01.2023 do 31.03.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 8/2009 s účinnosťou od 02.01.2023 na základe 429/2022


§ 2
Vymedzenie základných pojmov

(1)
Cestnou premávkou na účely tohto zákona sa rozumie užívanie diaľnic, ciest, miestnych komunikácií a účelových komunikácií1) (ďalej len „cesta“) vodičmi vozidiel a chodcami.
(2)
Na účely tohto zákona sa ďalej rozumie
a)
autobusom motorové vozidlo na dopravu osôb, ktoré má okrem miesta pre vodiča viac ako osem miest na sedenie,
b)
dať prednosť v jazde povinnosť účastníka cestnej premávky počínať si tak, aby ten, kto má prednosť v jazde, nemusel náhle zmeniť smer alebo rýchlosť jazdy,
c)
držiteľom vozidla osoba zapísaná v osvedčení o evidencii časť I a časť II ako držiteľ osvedčenia, alebo takáto osoba zapísaná v osvedčení o evidencii vydanom v cudzine,
d)
električkovým koľajovým pásom časť cesty určená predovšetkým na premávku električky,
e)
hranicou križovatky miesto, ktoré tvorí kolmica na os vozovky v mieste, kde sa pre križovatku začína zakrivenie vozovky,
f)
chodcom účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo; chodcom je aj osoba, ktorá napríklad tlačí alebo ťahá sánky, detský kočík, vozík pre osoby so zdravotným postihnutím alebo ručný vozík s celkovou šírkou nepresahujúcou 600 mm, osoba, ktorá sa pohybuje na lyžiach, korčuliach, kolobežke bez pomocného motorčeka, skejtborde alebo obdobnom športovom vybavení, pomocou mechanického alebo elektrického vozíka pre osoby so zdravotným postihnutím, a osoba, ktorá tlačí bicykel, motocykel alebo kolobežku s pomocným motorčekom, alebo vedie zviera,
g)
chodníkom komunikácia alebo časť cesty určená pre chodcov, ktorá je spravidla oddelená od vozovky výškovo alebo iným spôsobom,
h)
jazdnou súpravou súprava zložená z jedného alebo z viacerých motorových vozidiel a z jedného alebo viacerých prípojných vozidiel,2)
i)
krajnicou časť cesty od kraja vozovky po kraj cesty,
j)
križovatkou miesto, v ktorom sa cesty pretínajú alebo spájajú,
k)
križovatkou s riadenou premávkou križovatka, na ktorej je premávka riadená dopravnými zariadeniami alebo príslušníkom Policajného zboru (ďalej len „policajt“), prípadne inou oprávnenou osobou,3)
l)
motorovým vozidlom nekoľajové vozidlo poháňané vlastným motorom s výnimkou prípadu podľa písmena f) a trolejbus,
m)
nemotorovým vozidlom prípojné vozidlo, vozidlo pohybujúce sa pomocou ľudskej sily alebo zvieracej sily s výnimkou prípadov podľa písmena f), samovyvažovacie vozidlo, automatizované doručovacie vozidlo,3a) kolobežka s pomocným motorčekom a bicykel vybavený pomocným motorčekom so zdvihovým objemom valcov nepresahujúcim 50 cm3 s konštrukčnou rýchlosťou neprevyšujúcou 25 km h-1 alebo bicykel vybavený pomocným elektrickým motorčekom s trvalým menovitým výkonom do 0,25 kW, ktorého výkon sa progresívne znižuje a nakoniec sa preruší, keď vozidlo dosiahne rýchlosť 25 km h-1 alebo keď vodič prestane šliapať do pedálov,
n)
neobmedzením povinnosť účastníka cestnej premávky počínať si tak, aby inému účastníkovi cestnej premávky neprekážal,
o)
neohrozením povinnosť účastníka cestnej premávky počínať si tak, aby inému účastníkovi cestnej premávky nevzniklo nijaké nebezpečenstvo,
p)
orgánom Policajného zboru útvar Policajného zboru zriadený podľa osobitného predpisu,4)
q)
pobytom trvalý pobyt občana Slovenskej republiky, prechodný pobyt občana Slovenskej republiky trvalo žijúceho v zahraničí, trvalý pobyt cudzinca alebo prechodný pobyt cudzinca na území Slovenskej republiky,
r)
prekážkou cestnej premávky všetko, čo môže ohroziť alebo obmedziť jazdu vozidiel a pohyb chodcov,
s)
samovyvažovacím vozidlom vozidlo založené na vnútornej nestabilnej rovnováhe, ktoré na zachovanie svojej rovnováhy potrebuje pomocný riadiaci systém,
t)
státím uvedenie vozidla do pokoja na dlhšie, ako je čas dovolený na zastavenie,
u)
účastníkom cestnej premávky osoba, ktorá sa priamo zúčastňuje cestnej premávky,
v)
vodičom osoba, ktorá vedie vozidlo, alebo osoba, ktorá vykonáva dohľad nad vozidlom, ktoré na jazdu využíva automatizovaný systém riadenia,4a)
w)
vozidlom motorové vozidlo, nemotorové vozidlo a električka,
x)
vozovkou spevnená časť cesty určená predovšetkým na premávku motorových vozidiel,
y)
zastavením uvedenie vozidla do pokoja na čas nevyhnutne potrebný na urýchlené nastúpenie alebo na vystúpenie prepravovaných osôb alebo na urýchlené naloženie alebo na zloženie nákladu,
z)
zastavením vozidla prerušenie jazdy z dôvodu nezávislého od vôle vodiča,
aa)
zníženou viditeľnosťou viditeľnosť, pri ktorej sa účastníci cestnej premávky dostatočne zreteľne navzájom nevidia, ani keď nevidia predmety na ceste, najmä od súmraku do svitania, za hmly, sneženia, dažďa a v tuneli,
ab)
zvláštnym motorovým vozidlom motorové vozidlo vyrobené na iné účely než na prevádzku na cestách, ktoré po splnení ustanovených podmienok možno prevádzkovať v cestnej premávke; ide najmä o poľnohospodárske traktory a lesné traktory, samohybné pracovné, poľnohospodárske, lesné alebo stavebné stroje.
zobraziť paragraf
§ 3
Všeobecné povinnosti účastníka cestnej premávky

(1)
Účastník cestnej premávky je povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky ustanovené v tomto zákone.
(2)
Účastník cestnej premávky je ďalej povinný
a)
správať sa disciplinovane a ohľaduplne tak, aby neohrozil bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky, pritom je povinný prispôsobiť svoje správanie najmä stavebnému, dopravno-technickému stavu cesty, situácii v cestnej premávke, poveternostným podmienkam a svojim schopnostiam,
b)
poslúchnuť pokyn vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia,
c)
poslúchnuť pokyn, výzvu alebo príkaz policajta súvisiaci s výkonom jeho oprávnení pri dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky, strpieť výkon jeho oprávnení, ako aj pokyny iných osôb, ktoré na to oprávňuje tento zákon alebo osobitný predpis.5)
(3)
Používanie technických prostriedkov a zariadení, ktorých činnosť umožňuje odhalenie alebo ovplyvňovanie funkcií technických prostriedkov používaných pri plnení úloh na úseku výkonu dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky alebo ich umiestnenie vo vozidle spôsobom, ktorý umožňuje ich použitie, je zakázané.
(4)
Každé pohybujúce sa vozidlo a každá pohybujúca sa jazdná súprava musí mať vodiča.
zobraziť paragraf
§ 5
Povinnosti niektorých vodičov a spolujazdcov

(1)
Vodič motorového vozidla kategórie PS11) s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou prevyšujúcou 45 km h-1 a vodič motorového vozidla kategórie L12)je počas jazdy povinný vhodným spôsobom chrániť si zrak najmä okuliarmi alebo ochranným štítom, ak sa tým nezníži bezpečnosť jazdy, najmä v hmle, pri snežení alebo v daždi; je tiež povinný počas jazdy oboma rukami držať riadidlá s výnimkou prípadu, keď dáva znamenie podľa tohto zákona. Vodič motorového vozidla kategórie PS s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou prevyšujúcou 45 km h-1 a vodič motorového vozidla kategórie L a jeho spolujazdec sú tiež povinní počas jazdy používať na hlave riadne upevnenú ochrannú prilbu určenú pre motocyklistov; to neplatí pre vodiča vozidla vybaveného bezpečnostnou kabínou alebo ochranným bezpečnostným rámom, ktoré je vybavené bezpečnostnými pásmi, a jeho spolujazdca.
(2)
Vodič motorového vozidla kategórie PS s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou prevyšujúcou 45 km h-1 a vodič motorového vozidla kategórie L nesmú počas jazdy jesť, piť ani fajčiť; táto povinnosť sa vzťahuje aj na ich spolujazdca.
(3)
Vodič motorového vozidla, ktoré je povinne vybavené bezpečnostným odevom,14) je povinný mať bezpečnostný odev oblečený, ak sa zdržiava na vozovke mimo vozidla počas núdzového státia, najmä pri prerušení jazdy pre chybu na vozidle alebo v dôsledku dopravnej nehody; pritom nemožno použiť taký bezpečnostný odev, ktorý je zameniteľný s bezpečnostnými odevmi používanými ozbrojenými silami alebo ozbrojenými bezpečnostnými zbormi.15)
(4)
Vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3 500 kg a vodič jazdnej súpravy alebo zvláštneho motorového vozidla sú povinní jazdiť zo svahu vždy so zaradeným rýchlostným stupňom; vodič iného motorového vozidla je povinný jazdiť zo svahu so zaradeným rýchlostným stupňom, ak to vyžaduje bezpečnosť jazdy.
(5)
Vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3 500 kg je pri jazde do svahu povinný umožniť prejazd rýchlejších vozidiel idúcich za ním; ak si to situácia vyžaduje, je povinný aj odstaviť vozidlo na najbližšom parkovisku, a to až do prejazdu týchto vozidiel.
(6)
Osoba, ktorá vykonáva dohľad nad vozidlom, ktoré na jazdu využíva automatizovaný systém riadenia, je povinná včas a bezpečne prevziať vedenie vozidla na výzvu automatizovaného systému riadenia alebo, ak to vyžadujú okolnosti, aj bez tejto výzvy, a to prípadne aj na diaľku; na tento účel je povinná sledovať situáciu v cestnej premávke.
zobraziť paragraf
§ 6
Povinnosti prevádzkovateľa vozidla

(1)
Prevádzkovateľ vozidla16) nesmie zveriť vedenie vozidla osobe, ktorá nespĺňa podmienky na jeho vedenie ustanovené týmto zákonom alebo osobitným predpisom,17) nemá pri sebe platné doklady ustanovené na vedenie vozidla, je pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky, osobe, ktorej schopnosť na vedenie je inak znížená, alebo osobe, ktorej totožnosť nepozná.
(2)
Prevádzkovateľ vozidla nesmie
a)
prikázať ani dovoliť, aby sa na jazdu použilo vozidlo, ktoré vrátane nákladu alebo jeho upevnenia nespĺňa ustanovené podmienky,
b)
prikázať ani dovoliť, aby sa na jazdu použilo vozidlo na takej ceste, na ktorej má takéto vozidlo obmedzenú alebo zakázanú jazdu,
c)
prikázať ani dovoliť, aby sa na jazdu použilo vozidlo vybavené technickými prostriedkami a zariadeniami, ktorých činnosť umožňuje odhalenie alebo ovplyvňovanie funkcií technických prostriedkov používaných pri plnení úloh na úseku výkonu dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky.
(3)
Prevádzkovateľ vozidla je povinný zabezpečiť, aby sa na jazdu pribral potrebný počet spôsobilých a náležite poučených osôb, ak je mu vopred známe, že to bude vyžadovať bezpečnosť cestnej premávky.
(4)
Prevádzkovateľ vozidla je povinný zabezpečiť, aby sa farebné vyhotovenie a označenie vozidla nedalo zameniť s farebným vyhotovením a označením vozidiel Policajného zboru, Vojenskej polície, Zboru väzenskej a justičnej stráže, obecnej polície, Hasičského a záchranného zboru alebo ostatných hasičských jednotiek.
(5)
Prevádzkovateľ vozidla je povinný v súvislosti s konaním o priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky orgánu oprávnenému objasňovať alebo prejednať priestupok oznámiť osobné údaje osoby, ktorej zveril vedenie vozidla, v rozsahu meno, priezvisko a adresa pobytu.
(6)
Ak je prevádzkovateľom vozidla právnická osoba, ktorá v rámci svojej činnosti zveruje motorové vozidlo inej osobe, je povinná viesť o prevádzke motorového vozidla a jeho vodičovi evidenciu s údajmi o mene a priezvisku vodiča, dátume a čase vedenia motorového vozidla, evidenčnom čísle motorového vozidla a adrese pobytu vodiča. Evidenciu podľa prvej vety je prevádzkovateľ vozidla povinný na výzvu policajta predložiť na účely spojené s výkonom jeho oprávnení na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky; to sa nevzťahuje na prevádzkovateľa vozidla, ktorým je štátny orgán plniaci úlohy na úseku ochrany verejného poriadku, bezpečnosti štátu a obrany štátu.
(7)
Prevádzkovateľ vozidla, ktorý je držiteľom povolenia prevádzky automatizovaného doručovacieho vozidla v cestnej premávke,17a) je povinný viesť o prevádzke automatizovaného doručovacieho vozidla evidenciu s údajmi o mene, priezvisku a adrese pobytu vodiča, dátume a čase vykonávania dohľadu nad automatizovaným doručovacím vozidlom a čísle automatizovaného doručovacieho vozidla. Evidenciu podľa prvej vety je prevádzkovateľ vozidla povinný na výzvu policajta predložiť na účely spojené s výkonom jeho oprávnení na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.
zobraziť paragraf
§ 35

(1)
Diaľnicu môžu používať len vodiči motorových vozidiel; iným účastníkom cestnej premávky je používanie diaľnice zakázané. Na diaľnici smie vodič motorového vozidla jazdiť rýchlosťou najmenej 80 km h-1.
(2)
Vodič motorového vozidla smie na diaľnicu vchádzať a z diaľnice vychádzať len na miestach na to určených. Pred vjazdom do priebežných jazdných pruhov na diaľnici je vodič povinný použiť pripájací jazdný pruh. Tam, kde pripájací jazdný pruh nie je, vodič je povinný dať prednosť v jazde vozidlám idúcim v priebežných jazdných pruhoch.
(3)
Vodič motorového vozidla kategórie N,20) ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 7 500 kg, alebo vodič jazdnej súpravy, ktorej najväčšia prípustná hmotnosť presahuje 7 500 kg, nesmie pri jazde po diaľnici predchádzať iné motorové vozidlo.
(4)
Rýchlosť jazdy podľa odseku 1 sa nevzťahuje na vodiča motorového vozidla vchádzajúceho na diaľnicu, vychádzajúceho z diaľnice, pri súbežnej jazde a v iných prípadoch, ak je to potrebné z hľadiska bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Rýchlosť jazdy podľa odseku 1 sa nevzťahuje ani na vodiča motorového vozidla použitého pri vykonávaní činností spojených so správou a údržbou diaľnice, s odťahovaním vozidiel a činností spojených so záchranou života, zdravia a majetku a na vodičov kolóny vozidiel ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov a ozbrojených zborov.
(5)
Vodič motorového vozidla je na diaľnici povinný za vozidlom idúcim pred ním dodržiavať bezpečnú vzdialenosť. Bezpečná vzdialenosť je minimálne taká vzdialenosť, ktorú motorové vozidlo prejde za tri sekundy, ak ide o motorové vozidlo kategórie M3, N2 alebo N3 a vzdialenosť, ktorú motorové vozidlo prejde za dve sekundy, ak ide o motorové vozidlo inej kategórie; to neplatí pre motorové vozidlo, ktoré využíva systém riadenia pre jazdu vozidiel v konvoji.21)
zobraziť paragraf
§ 52

(1)
Chodec je povinný používať predovšetkým chodník. Po chodníku sa chodí vpravo. Tam, kde chodník nie je alebo kde je neschodný, chodí sa po ľavej krajnici; tam, kde nie je krajnica alebo kde je krajnica neschodná, chodí sa čo najbližšie pri ľavom okraji vozovky. To platí aj pre chodca, ktorý nesie predmet, ktorým by mohol ohroziť premávku na chodníku alebo na krajnici.
(2)
Iní účastníci cestnej premávky než chodci nesmú chodník používať; to neplatí pre cyklistov podľa § 55 ods. 1, pre vodičov samovyvažovacieho vozidla podľa § 55a ods. 2, pre automatizované doručovacie vozidlo, ak dopravnou značkou alebo dopravným zariadením je určené inak alebo ak ide o zastavenie alebo státie bicykla, kolobežky s pomocným motorčekom alebo motocykla, pri ktorom ostane súvislá voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m.
(3)
Chodci smú ísť po krajnici alebo po okraji vozovky najviac dvaja vedľa seba, ak tým najmä za zníženej viditeľnosti alebo za zvýšenej premávky neohrozia alebo neobmedzia cestnú premávku; to neplatí pre osoby, ktoré sa pohybujú po krajnici alebo po okraji vozovky na lyžiach, korčuliach, kolobežke, skejtborde alebo na obdobnom športovom vybavení, ktoré sa môžu pohybovať len v rade za sebou. Za zníženej viditeľnosti musí mať chodec idúci po krajnici alebo po okraji vozovky na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev.
(4)
Osoba so zdravotným postihnutím, ktorá sa pohybuje pomocou ručného alebo motorového vozíka určeného pre ňu, smie používať ktorúkoľvek krajnicu alebo ktorýkoľvek okraj vozovky; ak použije chodník, nesmie prekročiť rýchlosť chôdze.
(5)
Osoba, ktorá sa pohybuje po chodníku na lyžiach, korčuliach, kolobežke, skejtborde alebo na obdobnom športovom vybavení, smie používať pravú stranu chodníka, pričom nesmie ohroziť ani obmedziť ostatné osoby používajúce chodník. Osoba, ktorá tlačí bicykel alebo motocykel, smie použiť chodník, len ak neohrozí ani neobmedzí chodcov; inak musí použiť pravú krajnicu alebo pravý okraj vozovky.
(6)
Osoba, ktorá sa pohybuje po chodníku na lyžiach, korčuliach, kolobežke, skejtborde alebo na obdobnom športovom vybavení, je povinná sledovať situáciu v cestnej premávke a nesmie ohrozovať alebo obmedzovať iných účastníkov cestnej premávky. Ak je dopravnou značkou určená cestička pre osoby pohybujúce sa na športovom vybavení, tieto osoby sú povinné takúto cestičku použiť.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 55b
Jazda automatizovaného doručovacieho vozidla

(1)
Vodičom automatizovaného doručovacieho vozidla smie byť len osoba staršia ako 18 rokov.
(2)
Automatizované doručovacie vozidlo môže jazdiť aj po chodníku a iných miestach, po ktorých môžu chodiť chodci; v takom prípade smie jazdiť rýchlosťou najviac 6 km.h-1 a musí dodržiavať pravidlá týkajúce sa chodcov. Automatizované doručovacie vozidlo môže jazdiť aj po komunikáciách, po ktorých môžu jazdiť cyklisti; v takom prípade smie jazdiť rýchlosťou najviac 20 km.h-1 a musí dodržiavať pravidlá týkajúce sa cyklistov. Pri jazde po vozovke smie automatizované doručovacie vozidlo jazdiť rýchlosťou najviac 45 km.h-1.
(3)
Povinnosti vodiča voči chodcovi alebo cyklistovi platia rovnako voči automatizovanému doručovaciemu vozidlu.
(4)
Automatizované doručovacie vozidlo smie prepravovať náklad len v uzavretom prepravnom priestore. Automatizované doručovacie vozidlo nesmie prepravovať osoby ani zvieratá.
zobraziť paragraf
Poznámka
3a)
§ 4 ods. 8 písm. h) zákona č. 106/2018 Z. z. v znení zákona č. 429/2022 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
4)
§ 4 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
4a)
§ 2 ods. 2 písm. ae) zákona č. 106/2018 Z. z. v znení zákona č. 429/2022 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
5)
Napríklad § 8 ods. 1 písm. f) zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov, § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 124/1992 Zb. v znení zákona č. 240/2005 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
6)
Zákon č. 106/2018 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
7)
Napríklad zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, § 18 zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 39 ods. 6 a 7, § 44 ods. 12 a 13, § 69 ods. 2 a 7, § 111 ods. 10 a § 120 ods. 9 zákona č. 106/2018 Z. z., § 12 zákona č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov.
zobraziť paragraf
Poznámka
8)
§ 21 ods. 1 písm. a) zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.§ 6 vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 45/2016 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
8a)
§ 2 ods. 1 zákona č. 93/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
8b)
§ 4 zákona č. 280/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
9)
§ 130 ods. 5 Trestného zákona.
zobraziť paragraf
Poznámka
10)
Napríklad zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
11)
§ 4 ods. 6 písm. a) zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
zobraziť paragraf
Poznámka
12)
Čl. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 168/2013 z 15. januára 2013 o schvaľovaní a dohľade nad trhom dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek (Ú. v. EÚ L 60, 2. 3. 2013) v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
14)
§ 44 ods. 14 zákona č. 106/2018 Z. z.§ 25 ods. 1 písm. b) vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 134/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke.
zobraziť paragraf
Poznámka
15)
Napríklad § 81 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
16)
§ 2 ods. 23 zákona č. 106/2018 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
17)
Napríklad zákon č. 56/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
17a)
§ 52 zákona č. 106/2018 Z. z. v znení zákona č. 429/2022 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
18)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 554/2006 Z. z. o povinnom používaní bezpečnostných pásov a detských zadržiavacích zariadení vo vozidlách určitých kategórií.
zobraziť paragraf
Poznámka
19)
§ 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 554/2006 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
20)
Čl. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/858 z 30. mája 2018 o schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre takéto vozidlá a o dohľade nad trhom s nimi, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 715/2007 a (ES) č. 595/2009 a zrušuje smernica 2007/46/ES (Ú. v. EÚ L 151, 14. 6. 2018).
zobraziť paragraf
Poznámka
20b)
§ 14 ods. 5 písm. b) a c) vyhlášky č. 134/2018 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
21)
Čl. 3 ods. 24 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2144 z 27. novembra 2019 o požiadavkách na typové schvaľovanie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá, pokiaľ ide o ich všeobecnú bezpečnosť a ochranu cestujúcich vo vozidle a zraniteľných účastníkov cestnej premávky, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/858 a ktorým sa zrušujú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 78/2009, (ES) č. 79/2009 a (ES) č. 661/2009 a nariadenia Komisie (ES) č. 631/2009, (EÚ) č. 406/2010, (EÚ) č. 672/2010, (EÚ) č. 1003/2010, (EÚ) č. 1005/2010, (EÚ) č. 1008/2010, (EÚ) č. 1009/2010, (EÚ) č. 19/2011, (EÚ) č. 109/2011, (EÚ) č. 458/2011, (EÚ) č. 65/2012, (EÚ) č. 130/2012, (EÚ) č. 347/2012, (EÚ) č. 351/2012, (EÚ) č. 1230/2012 a (EÚ) 2015/166 (Ú. v. EÚ L 325, 16. 12. 2019) v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
22)
§ 21 zákona č. 56/2012 Z. z..
zobraziť paragraf
Poznámka
23)
§ 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 201/1996 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
24)
§ 34 zákona č. 56/2012 Z. z..
zobraziť paragraf
Poznámka
24a)
§ 11 zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
zobraziť paragraf
Poznámka
25)
§ 8 zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
26)
§ 51 zákona č. 106/2018 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
27)
§ 9 zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
27a)
§ 44 ods. 2 zákona č. 106/2018 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
27b)
§ 67 ods. 3 až 9 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
28)
§ 17 a 55 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
zobraziť paragraf
Poznámka
28a)
§ 4 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 344/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na tunely v cestnej sieti.
zobraziť paragraf
Poznámka
28aa)
§ 65 ods. 1 písm. k) zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
28ab)
§ 67 zákona č. 106/2018 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
29)
§ 70 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
30)
§ 2 a 4 zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
31a)
§ 11 ods. 2 zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
32)
§ 69 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
33)
§ 123 ods. 3 Trestného zákona.
zobraziť paragraf
Poznámka
33a)
§ 3d ods. 5 zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
33b)
§ 5 ods. 5 a 9 zákona č. 317/2012 Z. z. o inteligentných dopravných systémoch v cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
zobraziť paragraf
Poznámka
34)
Napríklad rozhodnutie Rady č. 93/704/ES z 30. novembra 1993 o vytvorení databázy spoločenstva o cestných nehodách (Ú. v. ES L 329, 30.12.1993).
zobraziť paragraf
Poznámka
35)
Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
35a)
§ 19 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
zobraziť paragraf
Poznámka
35b)
§ 48 zákona č. 106/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
36)
Zákon č. 381/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. § 77d zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 250/2011 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
36a)
§ 11 ods. 1 písm. d) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
zobraziť paragraf
Poznámka
37)
§ 58 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
37a)
§ 27 zákona č. 474/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
37b)
§ 49 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
37c)
§ 38 zákona č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. v znení zákona č. 435/2008 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
38)
§ 88a zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
38a)
§ 47 zákona č. 106/2018 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
39)
§ 54 až 56 zákona č. 106/2018 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
40)
Zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov.
zobraziť paragraf
Poznámka
40a)
§ 60 ods. 7 a 10 zákona č. 106/2018 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
41)
§ 39 ods. 1 až 3 zákona č. 106/2018 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
41a)
§ 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 93/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
41aa)
§ 28 zákona č. 474/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
41ab)
§ 10a zákona č. 488/2013 Z. z. v znení zákona č. 266/2016 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
41aba)
§ 22d zákona č. 135/1961 Zb. v znení zákona č. 181/2022 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
41ac)
§ 22e ods. 14 zákona č. 135/1961 Zb. v znení zákona č. 181/2022 Z. z.§ 29 ods. 9 zákona č. 474/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 11 ods. 7 zákona č. 488/2013 Z. z. v znení zákona č. 106/2018 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
41ad)
§ 22g ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. v znení zákona č. 181/2022 Z. z.§ 33 ods. 1 zákona č. 474/2013 Z. z. v znení zákona č. 393/2019 Z. z.§ 15 ods. 1 zákona č. 488/2013 Z. z. v znení zákona č. 393/2019 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
41ae)
§ 22g ods. 6 zákona č. 135/1961 Zb. v znení zákona č. 181/2022 Z. z.§ 33 ods. 6 zákona č. 474/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 15 ods. 6 zákona č. 488/2013 Z. z. v znení zákona č. 393/2019 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
41af)
§ 1 ods. 1 písm. h) vyhlášky č. 134/2018 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
41ag)
§ 11 zákona č. 280/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
41ah)
§ 7 ods. 3 zákona č. 280/2006 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
41b)
§ 6 ods. 1 písm. e) zákona č. 93/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
41c)
§ 4 ods. 5 zákona č. 280/2006 Z. z. v znení zákona č. 387/2015 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
41d)
§ 3 ods. 4 písm. a) prvý bod zákona č. 280/2006 Z. z. v znení zákona č. 387/2015 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
41e)
§ 3 ods. 5 písm. a) prvý bod a písm. c) a d) zákona č. 280/2006 Z. z. v znení zákona č. 387/2015 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
42)
§ 20 ods. 1 písm. e) piaty bod zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
43)
§ 30 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 140/2008 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
43a)
§ 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 93/2005 Z. z. v znení zákona č. 144/2010 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
43aa)
§ 22 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
43b)
§ 6 ods. 1 písm. f) zákona č. 93/2005 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
44)
§ 116 Občianskeho zákonníka.
zobraziť paragraf
Poznámka
45)
§ 73 Trestného zákona.
zobraziť paragraf
Poznámka
45a)
§ 5 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave.
zobraziť paragraf
Poznámka
45b)
Zmluva o európskom informačnom systéme vozidiel a vodičských preukazov (EUCARIS) (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 17/2011 Z. z.).
zobraziť paragraf
Poznámka
46)
§ 25 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 432/2013 Z. z..
zobraziť paragraf
Poznámka
47)
§ 70 ods. 1 písm. b) až e) zákona č. 106/2018 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
47a)
Časť A prílohy I nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/956 z 28. júna 2018 o monitorovaní a nahlasovaní emisií CO2 a spotreby paliva nových ťažkých úžitkových vozidiel (Ú. v. EÚ L 173, 9. 7. 2018) v platnom znení. Časť A prílohy II a časť A prílohy 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/631 zo 17. apríla 2019, ktorým sa stanovujú emisné normy CO2 pre nové osobné vozidlá a nové ľahké úžitkové vozidlá a ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 443/2009 a (EÚ) č. 510/2011 (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 111, 25. 4. 2019).
zobraziť paragraf
Poznámka
48)
§ 25 ods. 2 písm. a) až c) zákona č. 381/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
49)
§ 60 až 68 zákona č. 79/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
50)
§ 126 ods. 4 zákona č. 106/2018 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
50a)
§ 48 zákona č. 106/2018 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
51)
§ 110 ods. 7 zákona č. 106/2018 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
52)
§ 119 ods. 7 zákona č. 106/2018 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
53)
§ 132 ods. 3 zákona č. 106/2018 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
53a)
§ 60 ods. 13 zákona č. 79/2015 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
53b)
Čl. 4 nariadenia (EÚ) 2018/956. Čl. 7 ods. 2 a 3 nariadenia (EÚ) 2019/631.
zobraziť paragraf
Poznámka
54)
§ 136 ods. 2 písm. a) a § 138 písm. a) zákona č. 106/2018 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
54a)
§ 2 ods. 18 zákona č. 106/2018 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
55)
§ 17 zákona č. 381/2001 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
56)
§ 14 ods. 1 zákona č. 381/2001 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
57)
§ 11 ods. 12 zákona č. 222/2004 Z. z.o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
57a)
§ 12 zákona č. 106/2018 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
57aa)
§ 31 zákona č. 106/2018 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
58)
Napríklad § 588 a 658 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, § 409 Obchodného zákonníka, § 46 až 64 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
59)
§ 29 ods. 8 písm. a) zákona č. 106/2018 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
59a)
Oslobodenie k položke 65 sadzobníka správnych poplatkov zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
59b)
Prvý bod poznámok k položke 65 sadzobníka správnych poplatkov zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
59c)
Napríklad § 212 Civilného sporového poriadku, § 203 Civilného mimosporového poriadku.
zobraziť paragraf
Poznámka
60)
§ 34 ods. 15, § 35 ods. 9, § 36 ods. 8 a 12 a § 37 ods. 6 zákona č. 106/2018 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
61)
§ 126 ods. 4 zákona č. 106/2018 Z. z.§ 38 ods. 2 písm. b) alebo písm. d) vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 139/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti kontroly originality.
zobraziť paragraf
Poznámka
62)
§ 126 ods. 4 zákona č. 106/2018 Z. z.§ 38 ods. 1 písm. d) vyhlášky č. 139/2018 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
63)
§ 21 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
63b)
Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 176/1960 Zb. o Dohode o prijatí jednotných podmienok pre homologáciu (overovanie zhodnosti) a o vzájomnom uznávaní homologácie výstroja a súčastí motorových vozidiel.
zobraziť paragraf
Poznámka
63c)
§ 101 písm. c) štvrtý bod zákona č. 725/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
64)
Čl. 3 ods. 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Ú. v. EÚ L 257, 28. 8. 2014) v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
65)
§ 4b zákona č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 49/2012 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
65a)
§ 45 ods. 1 písm. b) zákona č. 106/2018 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
65aa)
Zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
65ab)
Napríklad § 21 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
66)
Štvrtá časť piaty oddiel zákona č. 79/2015 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
66a)
§ 9 zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
66b)
§ 60 ods. 1, 5 a 6 zákona č. 79/2015 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
67)
§ 21 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
68)
Čl. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 167/2013 z 5. februára 2013 o schvaľovaní poľnohospodárskych a lesných vozidiel a o dohľade nad trhom s týmito vozidlami (Ú. v. EÚ L 60, 2. 3. 2013) v platnom znení.Čl. 4 nariadenia (EÚ) 2018/858.
zobraziť paragraf
Poznámka
69)
§ 25 až 27, 29 až 31 a 43 zákona č. 106/2018 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
69a)
§ 49 zákona č. 106/2018 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
69b)
§ 2 ods. 2 písm. i) zákona č. 106/2018 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
69c)
§ 2 ods. 2 písm. j) zákona č. 106/2018 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
70)
§ 4 ods. 6 písm. a) a ods. 7 zákona č. 106/2018 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
70a)
§ 26 zákona č. 106/2018 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
70b)
§ 50 zákona č. 106/2018 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
70ba)
§ 30 zákona č. 106/2018 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
70bb)
§ 31 zákona č. 106/2018 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
70c)
§ 26a zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
71a)
Napríklad zákon č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, § 115 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 187 zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore