Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71952
Dôvodové správy: 2566
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
08.03.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 198/2020 účinný od 01.01.2021 do 30.06.2021


Platnosť od: 21.07.2020
Účinnosť od: 01.01.2021
Účinnosť do: 30.06.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Finančné právo, Pracovné právo, Životné prostredie, Daňové právo, Poplatkové právo, Štátna správa, Potravinárstvo, Energetika a priemysel, Ochrana spotrebiteľa, Školstvo a vzdelávanie, Správne poplatky, Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, Všeobecné súdnictvo, Obchod a podnikanie, Obchodný register, Živnostenské podnikanie, Trestné právo, Orgány ochrany práva, Autorské právo a práva príbuzné autorskému právu, Účtovníctvo, Ceny

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST6 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 198/2020 účinný od 01.01.2021 do 30.06.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 198/2020 s účinnosťou od 01.01.2021

Legislatívny proces k zákonu 198/2020

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 264/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona ...

1.

§ 144 znie:

„§ 144 (1) Valné zhromaždenie môže rozhodnúť, že nerozdelený zisk alebo iné vlastné zdroje, ktorých ...

2.

V § 208 odsek 2 znie:

„(2) Zvýšiť základné imanie podľa odseku 1 možno iba na základe schválenej riadnej individuálnej účtovnej ...

Čl. II

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., ...

V prílohe č. 2 VIAZANÉ ŽIVNOSTI, skupine 214 – Ostatné, poradovom čísle 79 sa slovo „osvedčenie“ nahrádza ...

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej ...

V Prílohe Sadzobník správnych poplatkov časti VIII. FINANČNÁ SPRÁVA A OBCHODNÁ ČINNOSŤ položke 150 písm. ...

Čl. IV

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení zákona Národnej rady ...

1.

V § 28 ods. 12 sa vypúšťa druhá veta.

2.

Za § 31ag sa vkladá § 31ah, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 31ah Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia Konanie o uložení pokuty podľa § 28 ...

3.

Za § 31g sa vkladá § 31h, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠31h
Zrušovacie ustanovenie účinné dňom vyhlásenia

Zrušuje sa zákon č. 478/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky ...

Čl. V

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona č. 196/2000 Z. z., ...

V § 13 odsek 1 znie:

„(1) Predávajúci, ktorý predáva tovar, na ktorý sa vzťahuje regulácia cien, je povinný viesť a uchovávať ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 10b až 10d sa vypúšťajú.

Čl. VI

Zákon č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a ...

1.

V § 2 ods. 2 sa za slová „nie je“ vkladajú slová „tlačovina osoby určená výlučne na jej vlastnú propagáciu ...

2.

V § 4 písmeno a) znie: „a) povinný výtlačok podľa prílohy č. 3,“.

3.

V § 4 sa písmeno b) vypúšťa.

Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená b) a c).

4.

V § 11 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na čas trvania ...

5.

Za § 11a sa vkladá § 11b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 11b Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia Konanie o uložení pokuty podľa § 11, ...

6.

Prílohy č. 1 až 3 znejú:

„Prevziať prílohu - Prílohy č. 1 až 3“.

7.

V Prílohe č. 4 sa slovo „Tlač“ nahrádza slovami „Periodická tlač“ a slovo „tlač“ sa nahrádza slovami ...

Čl. VII

Zákon č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. ...

1.

V § 19a ods. 3 písmeno b) znie:

„b) kópia dokladu preukazujúceho vlastnícke právo žiadateľa k vodnej stavbe tvoriacej zariadenie na ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 5aa sa vypúšťa.

2.

V § 19a sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Postupom podľa odseku 3 písm. b) nie sú dotknuté práva a povinnosti žiadateľa vysporiadať si svoje ...

Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 5 a 6.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5ba znie:

„5ba) Zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných ...

Čl. VIII

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 562/2003 Z. z., zákona č. 561/2004 Z. z., zákona ...

4.

Za § 39t sa vkladajú § 39u a 39v, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 39u Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2021 (1) Pre účtovné obdobie, ktoré sa začína od 1. ...

Čl. IX

Zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti ...

§ 7a sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky poskytuje zo svojho informačného systému údaje vrátane ...

Čl. X

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. ...

1.

V § 147 ods. 2 sa slová „§ 228 ods. 1“ nahrádzajú slovami „§ 228 ods. 1 písm. a) a b)“.

2.

V § 168 ods. 2 písmeno i) znie:

„i) z pokuty uloženej za porušenie povinností ustanovených v § 228 ods. 1 písm. a) a b), § 231 ods. ...

4.

V poznámke pod čiarou k odkazu 93ada sa za citáciu „§ 24 ods. 3“ vkladá citácia „a § 24a“.

5.

V § 170 ods. 21 sa slová „ods. 1 alebo § 231 ods. 1 písm. f)“ nahrádzajú slovami „ods. 1 písm. a) a ...

7.

§ 170 sa dopĺňa odsekom 22, ktorý znie:

„(22) Sociálna poisťovňa poskytuje Rade pre rozpočtovú zodpovednosť prostredníctvom Kancelárie Rady ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 93adg znie:

„93adg) Čl. 4 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti. § 30a zákona č. 523/2004 ...

8.

§ 226 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Sociálna poisťovňa ukončí registráciu zamestnávateľa v registri zamestnávateľov odhlásením posledného ...

9.

V § 227 odsek 4 znie:

„(4) Poistenec uvedený v § 15 ods. 1 písm. c) až e), na ktorého sa v právnych vzťahoch sociálneho poistenia ...

10.

V § 228 odsek 1 znie:

„(1) Samostatne zárobkovo činná osoba, na ktorú sa v právnych vzťahoch sociálneho poistenia uplatňujú ...

11.

V § 228 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 3 až 5.

12.

V § 228 ods. 3 sa slová „uvedená v odseku 1 je povinná plniť povinnosti podľa odseku 1“ nahrádzajú slovami ...

13.

V § 228 odsek 4 znie:

„(4) Lehota na splnenie povinností podľa odsekov 1 a 2 je zachovaná aj vtedy, ak tlačivo uvedené v odseku ...

14.

V § 228 ods. 5 sa slová „Doklady a tlačivo uvedené v odseku 5, odoslané faxom alebo elektronickou poštou, ...

15.

V § 231 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „a odhlásiť sa z tohto registra do ôsmich dní odo dňa, v ...

16.

V § 231 ods. 1 písm. b) prvom bode až treťom bode sa vypúšťajú slová „a oznámiť zmeny v údajoch uvedených ...

18.

V § 231 ods. 1 písm. b) piatom bode a šiestom bode sa vypúšťajú slová „a oznámiť zmeny v údajoch uvedených ...

19.

V § 231 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).

Doterajšie písmená e) až o) sa označujú ako písmená d) až n).

21.

V § 231 ods. 1 písmeno j) znie:

„j) viesť o svojich zamestnancoch evidenciu na účely sociálneho poistenia a predložiť túto evidenciu ...

22.

V § 231 ods. 1 písm. m) sa za slovo „zamestnanca“ vkladá čiarka a slová „ktorý na území Slovenskej republiky ...

23.

V § 231 ods. 2 sa slová „písm. a) až f), h), j) a m) a n)“ nahrádzajú slovami „písm. a) až e), g), i), ...

25.

V § 231 ods. 3 sa slová „písm. a), c) až f), h) až j), m) a n)“ nahrádzajú slovami „písm. a), c) až ...

27.

V § 239 tretia veta znie: „Sociálna poisťovňa neuloží pokutu za

a)

porušenie povinnosti ustanovenej v § 231 ods. 1 písm. b), ak už bola uložená pokuta podľa osobitného ...

b)

porušenie povinnosti podľa prvej vety, ak povinná osoba splní túto povinnosť do siedmich dní od uplynutia ...

28.

V § 241a ods. 2 písm. a) sa slová „písm. f)“ nahrádzajú slovami „písm. e)“.

30.

V § 244 odsek 4 znie:

„(4) Kontrolovaný subjekt je v určenej lehote povinný na základe výsledku kontroly prijať opatrenia ...

32.

V § 245 ods. 5 druhá veta znie: „V zápisnici sa uloží povinnosť vedúcemu kontrolovaného subjektu v určenej ...

34.

Za § 293fc sa vkladá § 293fd, ktorý znie:

„§ 293fd (1) V roku 2020 sa § 168 ods. 4 nepoužije. (2) Použitie zostatku správneho fondu nevyčerpaného ...

Čl. XI

Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

V § 15g ods. 10 sa slová „návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov, najneskôr však do 30. septembra 2021“ ...

Čl. XII

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., ...

V § 19 ods. 2 písm. l) prvý bod znie:

„1. podľa cien platných v čase ich nákupu prepočítané podľa 1a. spotreby uvedenej v osvedčení o evidencii ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 88a znie:

„88a) § 31 ods. 1 zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

Čl. XIII

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 68a ods. 1 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to sa ...

2.

V § 68a ods. 1 sa vypúšťa písmeno e).

Čl. XIV

Zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení zákona č. 556/2004 Z. z., zákona ...

V § 44v ods. 6 prvej a tretej vete sa slová „30. novembra 2020“ nahrádzajú slovami „31. mája 2021“ a ...

Čl. XV

Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z., zákona č. 309/2009 Z. ...

§ 25 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Povinnosti podľa odseku 2 písm. c) a d) sa nevzťahujú na dodávateľa, ktorý je povinný zabezpečiť ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 16c znie:

„16c) § 14 ods.1 zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých ...

Čl. XVI

Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

V § 65g odsek 2 znie:

„(2) Počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 40aa znie:

„40aa) § 5 ods. 4 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a ...

Čl. XVII

Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 6 ods. 1 písm. k) sa slová „vypracovať, pravidelne vyhodnocovať a podľa potreby“ nahrádzajú slovami ...

2.

V § 19 ods. 1 sa slová „Zamestnávateľ je povinný“ nahrádzajú slovami „Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva ...

Čl. XVIII

Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej ...

1.

V § 12 ods. 2 písm. b) sa vypúšťajú slová „ihneď alebo v lehotách ním určených“.

2.

V § 12 ods. 3 sa za slová „písm. a),“ vkladá slovo „b),“ a na konci sa pripája táto veta: „Inšpektor ...

Čl. XIX

Zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 99/2008 Z. z., zákona č. 274/2009 ...

1.

V § 51 sa vypúšťa odsek 6.

Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 6.

2.

Za § 54i sa vkladá § 54j, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 54j Prechodné ustanovenie k úprave účinnej dňom vyhlásenia Konanie o uložení poriadkovej pokuty podľa ...

Čl. XX

Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 ...

1.

§ 4 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

„(12) Povinnosť umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si hmotnosť výrobku podľa odseku 1 písm. a) sa ...

2.

§ 17 sa vypúšťa.

3.

V § 18 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.

4.

V § 18 ods. 4 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Ak k prevzatiu predmetu reklamácie ...

5.

V § 18 ods. 9 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „najneskôr však spolu s ...

6.

§ 18 sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:

„(14)
Povinnosť mať reklamačný poriadok sa nevzťahuje na zariadenia spoločného stravovania.“.

7.

V § 24 ods. 1 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ak odsek 6 neustanovuje inak“.

8.

V § 24 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6) Ak ide o menej závažné porušenie povinnosti podľa odseku 1, na základe postupu podľa odseku 5, ...

Doterajšie odseky 6 až 9 sa označujú ako odseky 7 až 10.

9.

V § 24 ods. 10 sa slová „až 8“ nahrádzajú slovami „až 9“.

Čl. XXI

Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

V § 10 ods. 7 sa číslo „30“ nahrádza číslom „90“.

Čl. XXII

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 13 ods. 4 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak to ustanovuje tento zákon alebo osobitný ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:

„16a) § 64 ods. 6 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení zákona č. 221/2019 Z. z.“.

2.

V § 13 odsek 5 znie:

„(5) Príslušný orgán verejného zdravotníctva vydáva záväzné stanovisko podľa odseku 3 písm. b) až e) ...

3.

V § 16 ods. 4 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).

4.

V § 16 ods. 14 sa vypúšťa písmeno f).

5.

V § 16 ods. 36 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak príslušný orgán verejného ...

6.

V § 16 ods. 37 úvodná veta znie: „Ak príslušný orgán verejného zdravotníctva neurčí inak, v čase krízovej ...

7.

V § 16 ods. 37 písmeno b) znie:

„b) dokladom o odbornej príprave podľa odseku 9 písm. b), odseku 10 písm. b) a odseku 20, vykonanej ...

8.

V § 21 ods. 3 písm. b) sa vypúšťajú slová „na schválenie, ako aj návrh na jeho zmenu“.

9.

V § 22 ods. 3 písm. c) sa vypúšťajú slová „na schválenie, ako aj návrh na jeho zmenu“.

10.

V § 23 ods. 3 písm. d) sa vypúšťajú slová „na schválenie, ako aj návrh na jeho zmenu“.

11.

V § 26 ods. 4 písm. m) sa vypúšťajú slová „na schválenie, ako aj návrh na jeho zmenu“.

12.

V § 26 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6) Obmedzenie vstupu zvierat podľa odseku 4 písm. a) sa nevzťahuje na zariadenia verejného stravovania ...

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.

Poznámka pod čiarou k odkazu 33aa znie:

„33aa) § 2 písm. a) vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 123/2008 Z. z. o ...

13.

V § 27 ods. 4 druhej vete sa vypúšťajú slová „a ktoré sú držiteľom osvedčenia o akreditácii podľa § ...

14.

V § 30 ods. 1 písm. c) prvom bode sa číslica „18“ nahrádza číslicou „24“.

15.

V § 30 ods. 1 písmeno i) znie:

„i) vypracovať prevádzkový poriadok z hľadiska ochrany a podpory zdravia zamestnancov, ktorí vykonávajú ...

16.

V § 30 ods. 1 sa vypúšťa písmeno k).

Doterajšie písmená l) až o) sa označujú ako písmená k) až n).

17.

V § 30 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajšie odseky 4 až 13 sa označujú ako odseky 3 až 12.

18.

V § 30 ods. 3 úvodnej vete sa slová „až o)“ nahrádzajú slovami „až n)“.

19.

V § 30 ods. 8 sa slová „1 až 3 a 6“ nahrádzajú slovami „1, 2 a 5“.

20.

V § 30 ods. 9 sa slová „až o)“ nahrádzajú slovami „až n)“ a slová „odsekov 2, 3, 6 a 9“ nahrádzajú slovami ...

21.

V § 30 ods. 11 sa slová „odseku 7“ nahrádzajú slovami „odseku 6“.

22.

V § 30a ods. 1 sa slová „l) až n)“ nahrádzajú slovami „k) až m)“.

23.

V § 30c písm. d) sa slová „písm. d) a n)“ nahrádzajú slovami „písm. d) a m)“.

24.

V § 30d ods. 1 písm. g) sa slová „l) až n)“ nahrádzajú slovami „k) až m)“.

25.

V § 31a ods. 18 písm. b) sa slová „§ 30 ods. 1 písm. n)“ nahrádzajú slovami „§ 30 ods. 1 písm. m)“.

26.

V § 37 odsek 4 znie:

„(4) Ak výsledky posúdenia podľa odseku 2 písm. a) preukážu vysokú mieru zdravotného rizika podľa § ...

27.

V § 38 odsek 2 znie:

„(2) Ak výsledky posúdenia podľa odseku 1 písm. a) preukážu vysokú mieru zdravotného rizika podľa § ...

28.

V § 41 ods. 14 písm. a) sa vypúšťajú slová „podlieha schvaľovaniu podľa § 13 ods. 4 písm. b) a“.

29.

V § 41 ods. 18 písmeno a) znie:

„a) odborná príprava na prácu pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb ...

30.

V § 52 ods. 1 písmeno b) znie:

„b) predkladať návrhy podľa § 13 ods. 4 na posúdenie príslušnému orgánu verejného zdravotníctva a do ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 63 znie:

„63) Zákon č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

31.

V § 52 ods. 1 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak to ustanovuje tento zákon,“.

32.

V § 52 ods. 1 písm. f) sa vypúšťa slovo „schválený“.

33.

§ 52 sa dopĺňa odsekmi 8 a 9, ktoré znejú:

„(8) Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba je povinná pred začatím prevádzky priestorov, na ktoré ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 65c znie:

„65c) § 2 písm. d) zákona č. 505/2009 Z. z.“.

34.

V § 57 ods. 17 sa slová „z povinností podľa § 26 ods. 4“ nahrádzajú slovami „z povinností podľa § 26 ...

35.

V § 57 ods. 22 písm. c) sa číslica „18“ nahrádza číslicou „24“.

36.

V § 57 ods. 22 sa vypúšťa písmeno i).

Doterajšie písmená j) až n) sa označujú ako písmená i) až m).

37.

V § 57 ods. 22 písm. i) sa slová „písm. l)“ nahrádzajú slovami „písm. k)“.

38.

V § 57 ods. 22 písm. j) sa slová „písm. m)“ nahrádzajú slovami „písm. l)“.

39.

V § 57 ods. 22 písm. k) sa slová „písm. n)“ nahrádzajú slovami „písm. m)“.

40.

V § 57 ods. 22 písm. l) sa slová „písm. o)“ nahrádzajú slovami „písm. n)“.

41.

V § 57 ods. 23 písm. a) až e) sa slová „ods. 6“ nahrádzajú slovami „ods. 5“.

42.

V § 57 ods. 33 písm. e) sa vypúšťa slovo „schválený“.

43.

Za § 63j sa vkladá § 63k, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 63k Prechodné ustanovenia k úpravám účinným dňom vyhlásenia Konanie o uvedení priestorov do prevádzky ...

Čl. XXIII

Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona ...

1.

V § 4a ods. 2 písm. q) sa slová „7 a 10“ nahrádzajú slovami „6 a 9“.

2.

V § 8 sa vypúšťa odsek 5.

Doterajšie odseky 6 až 11 sa označujú ako odseky 5 až 10.

3.

V § 8 ods. 7, 8 a 9 sa slová „odseku 7“ nahrádzajú slovami „odseku 6“.

4.

V § 16a písm. a) sa slová „ods. 6“ nahrádzajú slovami „ods. 5“.

5.

V § 16a písm. e) a f) sa slová „7, 9 a 10“ nahrádzajú slovami „6, 8 a 9“.

6.

V § 16a písm. o) sa slová „§ 3 ods. 8, § 3a ods. 4 alebo § 8 ods. 5“ nahrádzajú slovami „§ 3 ods. 8 ...

Čl. XXIV

Zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 72/2012 ...

1.

§ 42 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Komora predkladá ministerstvu a Ministerstvu financií Slovenskej republiky prehľad o príjmoch a ...

2.

Za prílohu č. 2 sa vkladá príloha č. 2a, ktorá znie:

„Prevziať prílohu - Príloha č. 2a k zákonu č. 274/2009 Z. z. - pdf“.

Čl. XXV

Zákon č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení zákona č. 198/2010 Z. z., zákona č. 353/2012 ...

1.

V § 12 odsek 2 znie:

„(2) Burčiak možno ponúkať spotrebiteľovi len v období roka, v ktorom sa uskutočnil zber hrozna na jeho ...

2.

V § 13 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo sadenice odrôd registrovaných v odrodových knihách ...

3.

V § 14 ods. 1 písm. b) a § 15 ods. 1 písm. b) sa za slovo „odrôd“ vkladajú slová „alebo v odrodových ...

4.

V § 25 odsek 1 znie:

„(1) Ak sa víno vyrobí v tom istom kalendárnom roku, v ktorom sa uskutočnil zber hrozna na jeho výrobu, ...

5.

V § 37 sa odsek 2 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i)
určuje obdobie podľa § 12 ods. 2 alebo dátum podľa § 25 ods. 1.“.

6.

V § 42 ods. 2 sa za slovo „zákona“ vkladajú slová „okrem § 12 ods. 2 a § 25 ods. 1“.

7.

Za § 43a sa vkladá § 43b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 43b Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia Obdobie roka, v ktorom možno burčiak ...

Čl. XXVI

Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 46 ods. 8 sa číslo „15“ nahrádza číslom „30“.

2.

Za § 165j sa vkladá § 165k, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 165k Prechodné ustanovenie k úprave účinnej dňom vyhlásenia Lehota podľa § 46 ods. 8 v znení účinnom ...

Čl. XXVII

Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 435/2013 Z. z., zákona ...

1.

§ 5 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

„(12) Vláda odvolá predsedu úradu aj vtedy, ak úrad poruší ustanovenia tohto zákona o zverejňovaní cenových ...

2.

V § 14 ods. 11 sa na konci pripája táto veta: „Cenové rozhodnutie zverejní úrad na svojom webovom sídle.“. ...

3.

V § 14 sa za odsek 11 vkladajú nové odseky 12 až 14, ktoré znejú:

„(12) Spolu s cenovým rozhodnutím zverejní úrad na svojom webovom sídle aj návrh ceny, návrh na zmenu ...

Doterajšie odseky 12 až 18 sa označujú ako odseky 15 až 21.

4.

V § 14 ods. 20 sa číslo „15“ nahrádza číslom „18“.

5.

V § 36 ods. 1 písm. b) sa číslo „14“ nahrádza číslom „17“.

6.

Za § 45d sa vkladá § 45e, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 45e Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2020 Na cenové konania začaté a právoplatne ...

Čl. XXVIII

Zákon č. 314/2012 Z. z. o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov a o zmene ...

1.

V § 4 ods. 2 a § 5 ods. 2 sa slová „§ 6 ods. 8“ nahrádzajú slovami „§ 6 ods. 7“.

2.

V § 6 sa vypúšťa odsek 1.

Doterajšie odseky 2 až 8 sa označujú ako odseky 1 až 7.

3.

V § 6 ods. 1 sa slová „Oprávnená osoba“ nahrádzajú slovami „Osoba zapísaná do zoznamu odborne spôsobilých ...

4.

V § 6 ods. 3 písm. e) sa slová „§ 7 ods. 9 písm. a)“ nahrádzajú slovami „§ 7 ods. 2 písm. a)“.

5.

V § 7 odsek 1 znie:

„(1) Činnosť oprávnenej osoby v oblasti pravidelnej kontroly vykurovacieho systému a pravidelnej kontroly ...

6.

V § 7 sa vypúšťajú odseky 2 až 8.

Doterajší odsek 9 sa označuje ako odsek 2.

7.

V § 9 ods. 4 písm. d) sa slová „§ 6 ods. 6“ nahrádzajú slovami „§ 6 ods. 5“ a slová „§ 6 ods. 8“ nahrádzajú ...

8.

V § 12 ods. 1 písm. c) sa slová „§ 6 ods. 5“ nahrádzajú slovami „§ 6 ods. 4“.

9.

V § 13 ods. 3 sa slová „§ 6 ods. 5 až 7“ nahrádzajú slovami „§ 6 ods. 4 až 6“ a vypúšťajú sa slová „8 ...

Čl. XXIX

Zákon č. 94/2013 Z. z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon) a o zmene niektorých zákonov ...

V § 32 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí pre tovar s veľmi ...

Čl. XXX

Zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene ...

1.

V § 28 ods. 15 prvá veta znie: „Konanie o uložení pokuty možno začať do 60 dní odo dňa porušenia povinnosti.“. ...

2.

Za § 36e sa vkladá § 36f, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 36f Prechodné ustanovenie k úprave účinnej dňom vyhlásenia Konania o uložení pokuty začaté a právoplatne ...

Čl. XXXI

Zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 387/2015 ...

1.

V § 10a ods. 8 prvá veta znie: „Konanie o uložení pokuty možno začať do 60 dní odo dňa porušenia povinnosti.“. ...

2.

V § 11 odsek 6 znie:

„(6)
Pokutu možno uložiť do 60 dní odo dňa porušenia povinnosti.“.

3.

Za § 16d sa vkladá § 16e, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 16e Prechodné ustanovenie k úprave účinnej dňom vyhlásenia Konania o uložení pokuty začaté a právoplatne ...

Čl. XXXII

Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a ...

V § 16 ods. 2 prvej vete sa za slovom „osoba“ vypúšťa čiarka a vkladajú sa slová „alebo ak sa príspevok ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 61a znie:

„61a) Čl. 39b nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 v platnom znení.“.

Čl. XXXIII

Zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 14 ods. 7 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ak energetický audítor nezaslal prevádzkovateľovi ...

2.

§ 14 sa dopĺňa odsekmi 11 až 14, ktoré znejú:

„(11) Veľký podnik môže po uplynutí štyroch rokov od vykonania energetického auditu podľa odseku 1 písm. ...

3.

V § 25 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „overuje splnenie podmienok podľa § 14 ods. 11, vydáva ...

4.

V § 29 ods. 2 písm. c) sa slová „5 000 eur“ nahrádzajú slovami „500 eur“.

Čl. XXXIV

Zákon č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene ...

1.

Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 5a Navrhovanie účinnosti Ak ide o návrh zákona, ktorý upravuje dane alebo odvody, je potrebné navrhnúť ...

2.

V § 27 sa za slovo „ustanovenia“ vkladajú slová „§ 5a a“.

Čl. XXXV

Zákon č. 290/2016 Z. z. o podpore malého a stredného podnikania a o zmene a doplnení zákona č. 71/2013 ...

Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 13a Podpora malého a stredného podnikania v súvislosti so zmiernením negatívnych následkov pandémie, ...

Čl. XXXVI

Zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

32.

V § 170 ods. 22 sa číslo „2021“ nahrádza číslom „2022“.

Čl. XXXVII

Zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:

1.

V § 27 ods. 2 sa za slovo „meradla“ vkladá čiarka a slová „osobne alebo inou osobou,“.

2.

V § 31 ods. 5 sa vypúšťajú slová „alebo sprostredkovať“.

3.

V § 55 ods. 2 písm. b) sa vypúšťajú slová „alebo sprostredkuje“.

4.

V § 60 ods. 3 a 5 sa slová „31. decembra 2020“ nahrádzajú slovami „30. júna 2021“.

5.

Za § 60 sa vkladá § 60a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 60a Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia Konanie o uložení pokuty za sprostredkovanie ...

Čl. XXXVIII

Zákon č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania ...

1.

V § 7 ods. 1 písmeno c) znie:

„c) pri sprostredkovaní predaja zájazdu pre obchodníka usadeného na území iného štátu predložiť orgánu ...

2.

V § 7 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).

3.

V § 7 odsek 2 znie:

„(2) Cestovná agentúra nesmie predávať a ponúkať na predaj zájazd obchodníka usadeného na území iného ...

4.

V § 8 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a d)“.

5.

V § 11 ods. 5 písmeno a) znie:

„a) informovať orgán dohľadu o vzniku alebo zmene zmluvy zabezpečujúcej ochranu pre prípad úpadku a ...

6.

V § 12 ods. 2 písmená a) a b) znejú:

„a) tržieb z predaja tých zájazdov, na ktoré sa uplatňuje tento zákon, pričom tieto tržby obsahujú aj ...

7.

V § 12 ods. 2 sa vypúšťa písmeno d).

8.

V § 12 odsek 4 znie:

„(4) Cestovná kancelária zostavuje k poslednému dňu kalendárneho štvrťroka priebežnú účtovnú závierku. ...

9.

V § 12 ods. 6 sa vypúšťajú slová „údaje z účtovnej závierky podľa osobitného predpisu14) a“.

10.

V § 31 ods. 4 písm. b) sa slová „§ 7 ods. 1 písm. c) alebo písm. d)“ nahrádzajú slovami „§ 7 ods. 1 ...

11.

Za § 33a sa vkladá § 33b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 33b Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia Konanie o uložení pokuty za porušenie ...

Čl. XXXIX

Zákon č. 91/2019 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 13 odsek 4 znie:

„(4) Poriadková pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jej uložení.“. ...

2.

V § 14 odsek 10 znie:

„(10) Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jej uložení.“. ...

3.

Za § 18 sa vkladá § 18a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 18a Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia Konanie o uložení poriadkovej pokuty ...

Čl. XL

Zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením ...

1.

§ 24a sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Ak zaplatené preddavky na daň z príjmov právnickej osoby splatné od začiatku zdaňovacieho obdobia ...

2.

V § 24b odsek 2 znie:

„(2) Odpočet daňovej straty podľa odseku 1 môže daňovník uplatniť iba v jednom zdaňovacom období, ak ...

3.

Druhá časť sa dopĺňa trinástou hlavou, ktorá vrátane nadpisu znie:

„TRINÁSTA HLAVA OPATRENIA V OBLASTI AUTOMATICKEJ VÝMENY INFORMÁCIÍNA ÚČELY SPRÁVY DANÍ § 24p (1) Na ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 40ya až 40yg znejú:

„40ya) § 20 zákona č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy ...

4.

Tretia časť sa dopĺňa siedmou hlavou, ktorá vrátane nadpisu znie:

„SIEDMA HLAVA OPATRENIA V OBLASTI OSOBITNÉHO ODVODUVYBRANÝCH FINANČNÝCH INŠTITÚCIÍ § 30p Na zmiernenie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 51ad znie:

„51ad) Zákon č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých ...

5.

Za § 33 sa vkladá § 33a, ktorý znie:

„§ 33a (1) Kapitálové výdavky rozpočtované na rozpočtový rok 2018, ktoré neboli použité do konca roka ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 54a a 54b znejú:

„54a) § 8 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. 54b) § 28 ods. 3 zákona č. ...

6.

V prílohe č. 1 sa doterajší text označuje ako bod 1 a dopĺňa sa druhým bodom, ktorý znie:

„2. Smernica Rady (EÚ) 2020/876 z 24. júna 2020, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ s cieľom riešiť ...

Čl. XLI

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. XXVII, ktorý nadobúda účinnosť 1. septembra ...

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Igor Matovič v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore