Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 359/2020 účinný od 01.01.2023

Platnosť od: 11.12.2020
Účinnosť od: 01.01.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Rozpočtové právo, Územná samospráva, Podpora výstavby

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 359/2020 účinný od 01.01.2023
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 359/2020 s účinnosťou od 01.01.2023

Legislatívny proces k zákonu 359/2020

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona č. 276/2015 Z. z., zákona č. ...

1.

V § 3 písm. l) sa nad slovom „predpis“ vypúšťa odkaz „2)“.

2.

V § 4 ods. 4 sa slová „príjmy podľa § 3 písm. l).“ nahrádzajú slovami „odplatu za vykonávanie finančného ...

3.

V § 6 ods. 1 písmeno a) znie:

„a) obstaranie bytu 1. výstavbou bytu vrátane bytu získaného nadstavbou, prístavbou alebo stavebnou ...

4.

V § 6 ods. 1 písm. b) prvý bod znie:

„1. výstavbou nájomného bytu vrátane nájomného bytu získaného nadstavbou alebo prístavbou bytovej budovy ...

5.

V § 6 ods. 1 písm. b) tretí bod znie:

„3. stavebnou úpravou nájomného bytu v bytovom dome, ktorý žiadateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) a c) 3a. nadobudol ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 6c a 6d znejú:

„6c) § 2 ods. 3 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení zákona č. 104/2014 Z. z. 6d) ...

6.

V § 6 ods. 1 sa písmeno b) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:

„4. stavebnou úpravou bytovej budovy alebo nebytovej budovy, ak po vykonaní stavebnej úpravy vznikne ...

7.

V § 6 ods. 1 písmeno d) znie:

„d) výstavba zariadenia sociálnych služieb, prístavba alebo nadstavba zariadenia sociálnych služieb ...

8.

V § 6 ods. 1 písm. f) sa za slovo „predpisu5)“ vkladá čiarka a slová „obstaranie technickej vybavenosti ...

9.

V § 6 ods. 1 písm. g) sa za slová „písmena b)“ vkladá čiarka a slová „kúpa pozemku podmieňujúceho výstavbu ...

10.

V § 6 ods. 1 písm. h) prvom bode sa slovo „prestavbou“ nahrádza slovami „stavebnou úpravou“ a na konci ...

11.

V § 6 ods. 2 sa na konci vypúšťajú slová „a ktorá pozostáva najmenej zo štyroch bytov“.

12.

V § 6 odsek 3 znie:

„(3) Podporu na kúpu bytu podľa odseku 1 písm. a) druhého bodu, kúpu nájomného bytu podľa odseku 1 písm. ...

13.

V § 6 ods. 4 úvodnej vete sa za slovami „odseku 3“ vypúšťajú slová „písm. a)“.

14.

V § 6 ods. 4 písm. b) sa slová „skončila ústavná starostlivosť v detskom domove alebo“ nahrádzajú slovami ...

15.

V § 6 odsek 7 znie:

„(7) Na účely tohto zákona príslušenstvom obytnej miestnosti zariadenia sociálnych služieb sa rozumie ...

16.

V § 6 ods. 8 sa za slovo „rozumie“ vkladá slovo „najmä“.

17.

V § 7 ods. 1 písm. g) sa vypúšťa čiarka a slová „ktorá vznikla aspoň päť rokov pred podaním žiadosti“. ...

18.

V § 7 ods. 4 sa slová „prvého bodu a druhého bodu“ nahrádzajú slovami „prvého bodu, druhého bodu a štvrtého ...

19.

V § 7 ods. 7 a 10 sa slová „písm. b), c) a g)“ nahrádzajú slovami „písm. b), c), f) a g)“.

20.

V § 8 ods. 1 úvodnej vete sa slová „obstarávacej ceny“ nahrádzajú slovami „obstarávacích nákladov“.

21.

V § 8 ods. 1 písmená a) a b) znejú:

„a) najviac 120 000 eur na byt, ak ide o obstaranie bytu podľa § 6 ods. 1 písm. a), b) najviac 1 350 ...

22.

V § 8 ods. 1 písm. c) sa číslo „500“ nahrádza číslom „800“.

23.

V § 8 ods. 1 písm. d) sa číslo „100“ nahrádza číslom „200“ a slová „zatepľovanej plochy“ sa nahrádzajú ...

24.

V § 8 ods. 1 písm. f) sa číslo „760“ nahrádza číslom „1 200“.

25.

V § 8 ods. 1 písmeno g) znie:

„g) najviac 200 eur na 1 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti, príslušenstva obytných miestností ...

26.

V § 8 ods. 1 písm. h) sa číslo „500“ nahrádza číslom „800“.

27.

V § 8 ods. 1 písm. i) sa za slovo „byt“ vkladá čiarka a slová „jednu obytnú miestnosť“.

28.

V § 8 ods. 1 písm. j) sa číslo „12 000“ nahrádza číslom „17 000“ a za slovo „byt“ sa vkladá čiarka a ...

29.

V § 8 ods. 1 písm. k) sa číslo „1 000“ nahrádza číslom „1 200“.

30.

V § 8 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 až 11 sa označujú ako odseky 2 až 10.

31.

V § 8 odseky 3 až 10 znejú:

„(3) Obstarávacím nákladom obstarania bytu podľa § 6 ods. 1 písm. a) prvého bodu, obstarania nájomného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 15ba znie:

„15ba) § 8 ods. 16 zákona č. 443/2010 Z. z. v znení zákona č. 358/2020 Z. z.“.

32.

V § 9 ods. 3 písm. b) sa za slovo „likvidácii“ vkladá čiarka a slová „v nútenej správe“.

33.

V § 9 ods. 7 sa slová „písm. b) prvého a tretieho bodu“ nahrádzajú slovami „písm. b) prvého bodu, tretieho ...

34.

§ 9 sa dopĺňa odsekmi 8 až 10, ktoré znejú:

„(8) Podporu na obstaranie nájomného bytu podľa § 6 ods. 1 písm. b) druhého bodu, tretieho bodu a štvrtého ...

35.

V § 10 ods. 5 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „prvého a druhého bodu“.

36.

V § 10 sa vypúšťa odsek 6.

Doterajšie odseky 7 až 25 sa označujú ako odseky 6 až 24.

37.

V § 10 ods. 6 sa vypúšťajú slová „a 6“.

38.

V § 10 sa vypúšťa odsek 8.

Doterajšie odseky 9 až 24 sa označujú ako odseky 8 až 23.

39.

V § 10 ods. 8 sa slová „odseku 8“ nahrádzajú slovami „odseku 7“.

40.

V § 10 ods. 10 písm. c) treťom bode sa slová „odsek 15“ nahrádzajú slovami „odsek 17“.

41.

V § 10 sa odsek 10 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) z celkového počtu obstarávaných nájomných bytov v bytovej budove alebo v nebytovej budove, ktorá ...

42.

V § 10 ods. 11 písm. b) prvom bode sa slová „odseku 12“ nahrádzajú slovami „odseku 10“.

43.

V § 10 ods. 11 písm. b) treťom bode sa slová „obstarávacej ceny“ nahrádzajú slovami „obstarávacieho ...

44.

V § 10 ods. 12 sa slová „odseku 13“ nahrádzajú slovami „odseku 11“.

45.

V § 10 sa vypúšťa odsek 13.

Doterajšie odseky 14 až 23 sa označujú ako odseky 13 až 22.

46.

V § 10 ods. 13 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b)
v obci s počtom obyvateľov nad 2 000,“.

Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená c) a d).

47.

V § 10 ods. 13 písm. d) sa číslo „500“ nahrádza číslom „200“.

48.

V § 10 ods. 14 sa slovo „august“ nahrádza slovom „december“.

49.

V § 10 ods. 15 sa slovo „obstarávajú“ nahrádza slovom „nachádzajú“ a slovo „nájomné“ sa vypúšťa.

50.

V § 10 sa vypúšťajú odseky 17 až 19.

Doterajšie odseky 20 až 22 sa označujú ako odseky 17 až 19.

51.

V § 10 odsek 17 znie:

„(17) Podporu na obstaranie nájomného bytu podľa odseku 10 vo výške 100 % obstarávacieho nákladu možno ...

52.

V § 11 odsek 6 znie:

„(6) Modernizácia bytového domu uvedená v § 6 ods. 5 môže byť vykonávaná súčasne alebo postupne na jednej ...

53.

V § 12 sa odsek 3 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g)
právoplatné kolaudačné rozhodnutie pre bytový dom bolo vydané pred 1. januárom 1994.“.

54.

V § 13 ods. 2 písm. e) sa slová „písm. d)“ nahrádzajú slovami „písm. a)“.

55.

V § 13 ods. 2 písmeno h) znie:

„h)
na zateplenie bytovej budovy neboli poskytnuté finančné prostriedky ministerstvom.“.

56.

V § 13 odsek 3 znie:

„(3) Podporu na zateplenie bytovej budovy možno poskytnúť aj vtedy, ak na zateplenie bytovej budovy ...

57.

V § 13a ods. 1 písm. a) sa slová „ods. 7“ nahrádzajú slovami „ods. 6“.

58.

V § 13a ods. 2 sa slová „písm. d)“ nahrádzajú slovami „písm. e)“ a slová „ods. 8“ sa nahrádzajú slovami ...

59.

V § 14 ods. 4 sa slovo „rekonštrukciu“ nahrádza slovom „modernizáciu“.

60.

V § 14a ods. 1 sa za slová „písm. b)“ vkladá čiarka a slová „na výstavbu zariadenia sociálnych služieb ...

61.

V § 14a ods. 2 sa za slovo „bytov“ vkladá čiarka a slová „výstavbou zariadenia sociálnych služieb“.

62.

V § 14a ods. 4 sa za slovo „domu“ vkladajú slová „alebo obstarávanému zariadeniu sociálnych služieb“. ...

63.

V § 14a sa vypúšťa odsek 5.

Doterajšie odseky 6 až 8 sa označujú ako odseky 5 až 7.

64.

V § 14a odsek 5 znie:

„(5) Ak obstaranie nájomného bytu, výstavba zariadenia sociálnych služieb alebo obstaranie ubytovacieho ...

65.

V § 14a ods. 6 sa za slová „písm. f)“ vkladajú slová „druhého bodu“ a slovo „august“ sa nahrádza slovom ...

66.

V § 14a ods. 7 sa slová „odsekov 5 a 6“ nahrádzajú slovami „odseku 5“.

67.

V § 14b ods. 1 sa za slová „písm. b)“ vkladá čiarka a slová „na výstavbu zariadenia sociálnych služieb ...

68.

V § 14b ods. 2 sa za slovo „bytov“ vkladá čiarka a slová „výstavbou zariadenia sociálnych služieb“.

69.

V § 14b odsek 3 znie:

„(3) Ak obstaranie nájomného bytu, výstavbu zariadenia sociálnych služieb alebo obstaranie ubytovacieho ...

70.

V § 14b sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 a 5, ktoré znejú:

„(4) Podporu na kúpu pozemku podľa § 6 ods. 1 písm. g) možno poskytnúť aj vtedy, ak žiadateľ uzavrel ...

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 6 .

71.

V § 14c sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Podporu na obstaranie ubytovacieho domu podľa § 6 ods. 1 písm. h) druhého bodu možno poskytnúť ...

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.

72.

V § 14c ods. 5 sa slovo „prestavbou“ nahrádza slovami „stavebnou úpravou“.

73.

V § 15 odsek 2 znie:

„(2) Žiadosť sa predkladá v termíne a) od 15. januára do 30. septembra príslušného kalendárneho roka, ...

74.

V § 15 ods. 3 sa slová „odseku 24“ nahrádzajú slovami „odseku 25“.

75.

V § 15 odsek 7 znie:

„(7) Obec v sídle okresu bezprostredne po doručení žiadosti zaeviduje žiadosť na webovom sídle fondu ...

76.

V § 15 ods. 8 sa slová „v lehote podľa odseku 7“ nahrádzajú slovom „bezodkladne“ a za slovo „doručenia“ ...

77.

V § 15 odsek 9 znie:

„(9) Žiadosť, v ktorej žiadateľ ani po výzve podľa odseku 7 neodstránil nedostatky, alebo žiadosť, ktorá ...

78.

V § 15 odsek 11 znie:

„(11) Okresný úrad v sídle kraja bezprostredne po doručení žiadosti zaeviduje žiadosť na webovom sídle ...

79.

V § 15 sa vypúšťa odsek 12.

Doterajšie odseky 13 až 25 sa označujú ako odseky 12 až 24.

80.

V § 15 ods. 12 sa slová „v lehote podľa odseku 11“ nahrádzajú slovom „bezodkladne“ a za slovo „doručenia“ ...

81.

V § 15 odsek 13 znie:

„(13) Žiadosť, v ktorej žiadateľ ani po výzve podľa odseku 11 neodstránil nedostatky alebo žiadosť, ...

82.

V § 15 ods. 14 sa slová „odseku 14“ nahrádzajú slovami „odseku 13“.

83.

V § 15 ods. 15 sa slová „odseku 15“ nahrádzajú slovami „odseku 14“.

84.

V § 15 ods. 17 sa číslo „110“ nahrádza číslom „60“, v druhej vete sa vypúšťa slovo „jej“ a za slovo ...

85.

V § 15 sa za odsek 17 vkladajú nové odseky 18 a 19, ktoré znejú:

„(18) Ak je pre rozhodnutie o poskytnutí podpory nevyhnutné odstrániť nedostatky v žiadosti, fond vyzve ...

Doterajšie odseky 18 až 24 sa označujú ako odseky 20 až 26.

86.

V § 15 ods. 20 písm. b) sa za slovo „účel“ pripájajú slová „v príslušnom kalendárnom roku“.

87.

V § 15 ods. 22 sa slová „odseku 19“ nahrádzajú slovami „odseku 20“.

88.

V § 15 ods. 23 sa slová „odseku 21“ nahrádzajú slovami „odseku 22“ a slová „odseku 17“ sa nahrádzajú ...

89.

V § 15 ods. 24 sa slová „odseku 17“ nahrádzajú slovami „odseku 16“.

90.

V § 16 ods. 2 písm. d) sa za slovo „záväzkov“ pripájajú slová „vyplývajúcich z úveru“.

91.

V § 16 ods. 2 písm. j) sa slovo „záväzok“ nahrádza slovami „zabezpečenie záväzku“ a slová „ods. 12“ ...

92.

V § 16 ods. 2 písm. k) sa slovo „záväzok“ nahrádza slovami „zabezpečenie záväzku“.

93.

V § 17 ods. 2 písm. a) sa slová „ods. 7 až 15“ nahrádzajú slovami „ods. 7 až 14“.

94.

V § 18 ods. 2 písm. a) sa slová „ods. 12 písm. a) a b), ods. 13 písm. a) alebo ods. 17“ nahrádzajú slovami ...

95.

V § 18 odsek 3 znie:

„(3) Za nedodržanie termínu dokončenia stavby podľa § 9 ods. 7 sa ukladá odvod vo výške 0,5 % zo sumy ...

96.

V § 18 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Za nedodržanie podmienky zachovania nájomného charakteru bytov podľa § 10 ods.10 písm. c) prvého ...

Doterajšie odseky 4 až 8 sa označujú ako odseky 5 až 9.

97.

V § 18 ods. 5 sa číslo „1 %“ nahrádza číslom „0,5 %“.

98.

V § 18 odsek 6 znie:

„(6) Za nedodržanie podmienky zriadenia záložného práva k nehnuteľnosti sa ukladá odvod vo výške 0,5 ...

99.

V § 18 ods. 8 sa slová „odsekov 1 až 5“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 až 6“.

100.

V § 18 ods. 9 sa za slovo „splátkach“ vkladajú slová „alebo dohodu o odklade splátok.“ a vypúšťajú sa ...

101.

V § 19 ods. 1 sa slová „ods. 17“ nahrádzajú slovami „ods. 16“.

102.

V § 19 ods. 2 písm. c), d) a e) sa vypúšťajú slová „ubytovacích miestností alebo“.

103.

V § 19 ods. 2 písm. e) sa slová „ods. 19“ nahrádzajú slovami „ods. 20“.

104.

§ 19 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Informácie podľa odseku 2 písm. c) až e) je fond povinný zverejniť štvrťročne k piatemu dňu kalendárneho ...

105.

Za § 23g sa vkladá § 23h, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 23h Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2021 Žiadateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b), ...

Čl. II

Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 17 odsek 8 znie:

„(8) Do celkovej sumy dlhu obce alebo vyššieho územného celku podľa odseku 7 sa nezapočítavajú záväzky ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 23 znie:

„23) § 6 ods. 1 zákona č. 150/ 2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania zákona v znení neskorších ...

2.

Za § 21f sa vkladá § 21g, ktorý znie:

„§ 21g Ustanovenie § 17 ods. 8 v znení účinnom od 1. januára 2021 sa použije prvýkrát v roku 2021 na ...

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2021, okrem čl. I bodu 41, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára ...

Zuzana Čaputová v. r. v z. Gábor Grendel v. r. Igor Matovič v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore