Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71951
Dôvodové správy: 2566
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
06.03.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 359/2020 účinný od 01.01.2021 do 31.12.2022


Platnosť od: 11.12.2020
Účinnosť od: 01.01.2021
Účinnosť do: 31.12.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Rozpočtové právo, Územná samospráva, Podpora výstavby

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 359/2020 účinný od 01.01.2021 do 31.12.2022
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 359/2020 s účinnosťou od 01.01.2021

Legislatívny proces k zákonu 359/2020

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona č. 276/2015 Z. z., zákona č. ...

1.

V § 3 písm. l) sa nad slovom „predpis“ vypúšťa odkaz „2)“.

2.

V § 4 ods. 4 sa slová „príjmy podľa § 3 písm. l).“ nahrádzajú slovami „odplatu za vykonávanie finančného ...

3.

V § 6 ods. 1 písmeno a) znie:

„a) obstaranie bytu 1. výstavbou bytu vrátane bytu získaného nadstavbou, prístavbou alebo stavebnou ...

4.

V § 6 ods. 1 písm. b) prvý bod znie:

„1. výstavbou nájomného bytu vrátane nájomného bytu získaného nadstavbou alebo prístavbou bytovej budovy ...

5.

V § 6 ods. 1 písm. b) tretí bod znie:

„3. stavebnou úpravou nájomného bytu v bytovom dome, ktorý žiadateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) a c) 3a. nadobudol ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 6c a 6d znejú:

„6c) § 2 ods. 3 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení zákona č. 104/2014 Z. z. 6d) ...

6.

V § 6 ods. 1 sa písmeno b) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:

„4. stavebnou úpravou bytovej budovy alebo nebytovej budovy, ak po vykonaní stavebnej úpravy vznikne ...

7.

V § 6 ods. 1 písmeno d) znie:

„d) výstavba zariadenia sociálnych služieb, prístavba alebo nadstavba zariadenia sociálnych služieb ...

8.

V § 6 ods. 1 písm. f) sa za slovo „predpisu5)“ vkladá čiarka a slová „obstaranie technickej vybavenosti ...

9.

V § 6 ods. 1 písm. g) sa za slová „písmena b)“ vkladá čiarka a slová „kúpa pozemku podmieňujúceho výstavbu ...

10.

V § 6 ods. 1 písm. h) prvom bode sa slovo „prestavbou“ nahrádza slovami „stavebnou úpravou“ a na konci ...

11.

V § 6 ods. 2 sa na konci vypúšťajú slová „a ktorá pozostáva najmenej zo štyroch bytov“.

12.

V § 6 odsek 3 znie:

„(3) Podporu na kúpu bytu podľa odseku 1 písm. a) druhého bodu, kúpu nájomného bytu podľa odseku 1 písm. ...

13.

V § 6 ods. 4 úvodnej vete sa za slovami „odseku 3“ vypúšťajú slová „písm. a)“.

14.

V § 6 ods. 4 písm. b) sa slová „skončila ústavná starostlivosť v detskom domove alebo“ nahrádzajú slovami ...

15.

V § 6 odsek 7 znie:

„(7) Na účely tohto zákona príslušenstvom obytnej miestnosti zariadenia sociálnych služieb sa rozumie ...

16.

V § 6 ods. 8 sa za slovo „rozumie“ vkladá slovo „najmä“.

17.

V § 7 ods. 1 písm. g) sa vypúšťa čiarka a slová „ktorá vznikla aspoň päť rokov pred podaním žiadosti“. ...

18.

V § 7 ods. 4 sa slová „prvého bodu a druhého bodu“ nahrádzajú slovami „prvého bodu, druhého bodu a štvrtého ...

19.

V § 7 ods. 7 a 10 sa slová „písm. b), c) a g)“ nahrádzajú slovami „písm. b), c), f) a g)“.

20.

V § 8 ods. 1 úvodnej vete sa slová „obstarávacej ceny“ nahrádzajú slovami „obstarávacích nákladov“.

21.

V § 8 ods. 1 písmená a) a b) znejú:

„a) najviac 120 000 eur na byt, ak ide o obstaranie bytu podľa § 6 ods. 1 písm. a), b) najviac 1 350 ...

22.

V § 8 ods. 1 písm. c) sa číslo „500“ nahrádza číslom „800“.

23.

V § 8 ods. 1 písm. d) sa číslo „100“ nahrádza číslom „200“ a slová „zatepľovanej plochy“ sa nahrádzajú ...

24.

V § 8 ods. 1 písm. f) sa číslo „760“ nahrádza číslom „1 200“.

25.

V § 8 ods. 1 písmeno g) znie:

„g) najviac 200 eur na 1 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti, príslušenstva obytných miestností ...

26.

V § 8 ods. 1 písm. h) sa číslo „500“ nahrádza číslom „800“.

27.

V § 8 ods. 1 písm. i) sa za slovo „byt“ vkladá čiarka a slová „jednu obytnú miestnosť“.

28.

V § 8 ods. 1 písm. j) sa číslo „12 000“ nahrádza číslom „17 000“ a za slovo „byt“ sa vkladá čiarka a ...

29.

V § 8 ods. 1 písm. k) sa číslo „1 000“ nahrádza číslom „1 200“.

30.

V § 8 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 až 11 sa označujú ako odseky 2 až 10.

31.

V § 8 odseky 3 až 10 znejú:

„(3) Obstarávacím nákladom obstarania bytu podľa § 6 ods. 1 písm. a) prvého bodu, obstarania nájomného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 15ba znie:

„15ba) § 8 ods. 16 zákona č. 443/2010 Z. z. v znení zákona č. 358/2020 Z. z.“.

32.

V § 9 ods. 3 písm. b) sa za slovo „likvidácii“ vkladá čiarka a slová „v nútenej správe“.

33.

V § 9 ods. 7 sa slová „písm. b) prvého a tretieho bodu“ nahrádzajú slovami „písm. b) prvého bodu, tretieho ...

34.

§ 9 sa dopĺňa odsekmi 8 až 10, ktoré znejú:

„(8) Podporu na obstaranie nájomného bytu podľa § 6 ods. 1 písm. b) druhého bodu, tretieho bodu a štvrtého ...

35.

V § 10 ods. 5 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „prvého a druhého bodu“.

36.

V § 10 sa vypúšťa odsek 6.

Doterajšie odseky 7 až 25 sa označujú ako odseky 6 až 24.

37.

V § 10 ods. 6 sa vypúšťajú slová „a 6“.

38.

V § 10 sa vypúšťa odsek 8.

Doterajšie odseky 9 až 24 sa označujú ako odseky 8 až 23.

39.

V § 10 ods. 8 sa slová „odseku 8“ nahrádzajú slovami „odseku 7“.

40.

V § 10 ods. 10 písm. c) treťom bode sa slová „odsek 15“ nahrádzajú slovami „odsek 17“.

42.

V § 10 ods. 11 písm. b) prvom bode sa slová „odseku 12“ nahrádzajú slovami „odseku 10“.

43.

V § 10 ods. 11 písm. b) treťom bode sa slová „obstarávacej ceny“ nahrádzajú slovami „obstarávacieho ...

44.

V § 10 ods. 12 sa slová „odseku 13“ nahrádzajú slovami „odseku 11“.

45.

V § 10 sa vypúšťa odsek 13.

Doterajšie odseky 14 až 23 sa označujú ako odseky 13 až 22.

46.

V § 10 ods. 13 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b)
v obci s počtom obyvateľov nad 2 000,“.

Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená c) a d).

47.

V § 10 ods. 13 písm. d) sa číslo „500“ nahrádza číslom „200“.

48.

V § 10 ods. 14 sa slovo „august“ nahrádza slovom „december“.

49.

V § 10 ods. 15 sa slovo „obstarávajú“ nahrádza slovom „nachádzajú“ a slovo „nájomné“ sa vypúšťa.

50.

V § 10 sa vypúšťajú odseky 17 až 19.

Doterajšie odseky 20 až 22 sa označujú ako odseky 17 až 19.

51.

V § 10 odsek 17 znie:

„(17) Podporu na obstaranie nájomného bytu podľa odseku 10 vo výške 100 % obstarávacieho nákladu možno ...

52.

V § 11 odsek 6 znie:

„(6) Modernizácia bytového domu uvedená v § 6 ods. 5 môže byť vykonávaná súčasne alebo postupne na jednej ...

53.

V § 12 sa odsek 3 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g)
právoplatné kolaudačné rozhodnutie pre bytový dom bolo vydané pred 1. januárom 1994.“.

54.

V § 13 ods. 2 písm. e) sa slová „písm. d)“ nahrádzajú slovami „písm. a)“.

55.

V § 13 ods. 2 písmeno h) znie:

„h)
na zateplenie bytovej budovy neboli poskytnuté finančné prostriedky ministerstvom.“.

56.

V § 13 odsek 3 znie:

„(3) Podporu na zateplenie bytovej budovy možno poskytnúť aj vtedy, ak na zateplenie bytovej budovy ...

57.

V § 13a ods. 1 písm. a) sa slová „ods. 7“ nahrádzajú slovami „ods. 6“.

58.

V § 13a ods. 2 sa slová „písm. d)“ nahrádzajú slovami „písm. e)“ a slová „ods. 8“ sa nahrádzajú slovami ...

59.

V § 14 ods. 4 sa slovo „rekonštrukciu“ nahrádza slovom „modernizáciu“.

60.

V § 14a ods. 1 sa za slová „písm. b)“ vkladá čiarka a slová „na výstavbu zariadenia sociálnych služieb ...

61.

V § 14a ods. 2 sa za slovo „bytov“ vkladá čiarka a slová „výstavbou zariadenia sociálnych služieb“.

62.

V § 14a ods. 4 sa za slovo „domu“ vkladajú slová „alebo obstarávanému zariadeniu sociálnych služieb“. ...

63.

V § 14a sa vypúšťa odsek 5.

Doterajšie odseky 6 až 8 sa označujú ako odseky 5 až 7.

64.

V § 14a odsek 5 znie:

„(5) Ak obstaranie nájomného bytu, výstavba zariadenia sociálnych služieb alebo obstaranie ubytovacieho ...

65.

V § 14a ods. 6 sa za slová „písm. f)“ vkladajú slová „druhého bodu“ a slovo „august“ sa nahrádza slovom ...

66.

V § 14a ods. 7 sa slová „odsekov 5 a 6“ nahrádzajú slovami „odseku 5“.

67.

V § 14b ods. 1 sa za slová „písm. b)“ vkladá čiarka a slová „na výstavbu zariadenia sociálnych služieb ...

68.

V § 14b ods. 2 sa za slovo „bytov“ vkladá čiarka a slová „výstavbou zariadenia sociálnych služieb“.

69.

V § 14b odsek 3 znie:

„(3) Ak obstaranie nájomného bytu, výstavbu zariadenia sociálnych služieb alebo obstaranie ubytovacieho ...

70.

V § 14b sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 a 5, ktoré znejú:

„(4) Podporu na kúpu pozemku podľa § 6 ods. 1 písm. g) možno poskytnúť aj vtedy, ak žiadateľ uzavrel ...

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 6 .

71.

V § 14c sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Podporu na obstaranie ubytovacieho domu podľa § 6 ods. 1 písm. h) druhého bodu možno poskytnúť ...

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.

72.

V § 14c ods. 5 sa slovo „prestavbou“ nahrádza slovami „stavebnou úpravou“.

73.

V § 15 odsek 2 znie:

„(2) Žiadosť sa predkladá v termíne a) od 15. januára do 30. septembra príslušného kalendárneho roka, ...

74.

V § 15 ods. 3 sa slová „odseku 24“ nahrádzajú slovami „odseku 25“.

75.

V § 15 odsek 7 znie:

„(7) Obec v sídle okresu bezprostredne po doručení žiadosti zaeviduje žiadosť na webovom sídle fondu ...

76.

V § 15 ods. 8 sa slová „v lehote podľa odseku 7“ nahrádzajú slovom „bezodkladne“ a za slovo „doručenia“ ...

77.

V § 15 odsek 9 znie:

„(9) Žiadosť, v ktorej žiadateľ ani po výzve podľa odseku 7 neodstránil nedostatky, alebo žiadosť, ktorá ...

78.

V § 15 odsek 11 znie:

„(11) Okresný úrad v sídle kraja bezprostredne po doručení žiadosti zaeviduje žiadosť na webovom sídle ...

79.

V § 15 sa vypúšťa odsek 12.

Doterajšie odseky 13 až 25 sa označujú ako odseky 12 až 24.

80.

V § 15 ods. 12 sa slová „v lehote podľa odseku 11“ nahrádzajú slovom „bezodkladne“ a za slovo „doručenia“ ...

81.

V § 15 odsek 13 znie:

„(13) Žiadosť, v ktorej žiadateľ ani po výzve podľa odseku 11 neodstránil nedostatky alebo žiadosť, ...

82.

V § 15 ods. 14 sa slová „odseku 14“ nahrádzajú slovami „odseku 13“.

83.

V § 15 ods. 15 sa slová „odseku 15“ nahrádzajú slovami „odseku 14“.

84.

V § 15 ods. 17 sa číslo „110“ nahrádza číslom „60“, v druhej vete sa vypúšťa slovo „jej“ a za slovo ...

85.

V § 15 sa za odsek 17 vkladajú nové odseky 18 a 19, ktoré znejú:

„(18) Ak je pre rozhodnutie o poskytnutí podpory nevyhnutné odstrániť nedostatky v žiadosti, fond vyzve ...

Doterajšie odseky 18 až 24 sa označujú ako odseky 20 až 26.

86.

V § 15 ods. 20 písm. b) sa za slovo „účel“ pripájajú slová „v príslušnom kalendárnom roku“.

87.

V § 15 ods. 22 sa slová „odseku 19“ nahrádzajú slovami „odseku 20“.

88.

V § 15 ods. 23 sa slová „odseku 21“ nahrádzajú slovami „odseku 22“ a slová „odseku 17“ sa nahrádzajú ...

89.

V § 15 ods. 24 sa slová „odseku 17“ nahrádzajú slovami „odseku 16“.

90.

V § 16 ods. 2 písm. d) sa za slovo „záväzkov“ pripájajú slová „vyplývajúcich z úveru“.

91.

V § 16 ods. 2 písm. j) sa slovo „záväzok“ nahrádza slovami „zabezpečenie záväzku“ a slová „ods. 12“ ...

92.

V § 16 ods. 2 písm. k) sa slovo „záväzok“ nahrádza slovami „zabezpečenie záväzku“.

93.

V § 17 ods. 2 písm. a) sa slová „ods. 7 až 15“ nahrádzajú slovami „ods. 7 až 14“.

94.

V § 18 ods. 2 písm. a) sa slová „ods. 12 písm. a) a b), ods. 13 písm. a) alebo ods. 17“ nahrádzajú slovami ...

95.

V § 18 odsek 3 znie:

„(3) Za nedodržanie termínu dokončenia stavby podľa § 9 ods. 7 sa ukladá odvod vo výške 0,5 % zo sumy ...

96.

V § 18 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Za nedodržanie podmienky zachovania nájomného charakteru bytov podľa § 10 ods.10 písm. c) prvého ...

Doterajšie odseky 4 až 8 sa označujú ako odseky 5 až 9.

97.

V § 18 ods. 5 sa číslo „1 %“ nahrádza číslom „0,5 %“.

98.

V § 18 odsek 6 znie:

„(6) Za nedodržanie podmienky zriadenia záložného práva k nehnuteľnosti sa ukladá odvod vo výške 0,5 ...

99.

V § 18 ods. 8 sa slová „odsekov 1 až 5“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 až 6“.

100.

V § 18 ods. 9 sa za slovo „splátkach“ vkladajú slová „alebo dohodu o odklade splátok.“ a vypúšťajú sa ...

101.

V § 19 ods. 1 sa slová „ods. 17“ nahrádzajú slovami „ods. 16“.

102.

V § 19 ods. 2 písm. c), d) a e) sa vypúšťajú slová „ubytovacích miestností alebo“.

103.

V § 19 ods. 2 písm. e) sa slová „ods. 19“ nahrádzajú slovami „ods. 20“.

104.

§ 19 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Informácie podľa odseku 2 písm. c) až e) je fond povinný zverejniť štvrťročne k piatemu dňu kalendárneho ...

105.

Za § 23g sa vkladá § 23h, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 23h Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2021 Žiadateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b), ...

Čl. II

Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 17 odsek 8 znie:

„(8) Do celkovej sumy dlhu obce alebo vyššieho územného celku podľa odseku 7 sa nezapočítavajú záväzky ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 23 znie:

„23) § 6 ods. 1 zákona č. 150/ 2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania zákona v znení neskorších ...

2.

Za § 21f sa vkladá § 21g, ktorý znie:

„§ 21g Ustanovenie § 17 ods. 8 v znení účinnom od 1. januára 2021 sa použije prvýkrát v roku 2021 na ...

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2021, okrem čl. I bodu 41, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára ...

Zuzana Čaputová v. r. v z. Gábor Grendel v. r. Igor Matovič v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore