Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 460/2019 účinný od 01.01.2023

Platnosť od: 27.12.2019
Účinnosť od: 01.01.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Odpadové hospodárstvo, Miestne poplatky, Správne poplatky

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST5JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 460/2019 účinný od 01.01.2023
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 460/2019 s účinnosťou od 01.01.2023

Legislatívny proces k zákonu 460/2019

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 ...

1.

V § 1 ods. 1 sa vypúšťa písmeno k).

2.

V § 1 ods. 2 písmeno j) znie:

„j) látky, ktoré sú určené na použitie ako kŕmne suroviny podľa osobitného predpisu8a) a ktoré nepozostávajú ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 8aznie:

„8a)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009 z 13. júla 2009 o uvádzaní krmív na trh ...

3.

Poznámka pod čiarou k odkazu 15 znie:

„15) Napríklad zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na ...

4.

V § 2 ods. 4 písmeno g) znie:

„g) na to, že látka alebo hnuteľná vec sa považuje za vedľajší produkt, a nie za odpad, bol udelený ...

5.

V § 2 odsek 5 znie:

„(5) Stav konca odpadu je stav, ktorý dosiahne odpad, ak prejde niektorou z činností zhodnocovania odpadu ...

6.

V poznámke pod čiarou k odkazu 16 sa na konci pripája táto citácia: „§ 6b vyhlášky Ministerstva životného ...

7.

V § 2 odsek 7 znie:

„(7) Biologický odpad je odpad zo záhrad a parkov, potravinový odpad a kuchynský odpad z domácností, ...

8.

§ 2 sa dopĺňa odsekmi 10 a 11, ktoré znejú:

„(10) Odpad, ktorý nie je nebezpečný, je odpad, na ktorý sa nevzťahuje odsek 9. (11) Potravinový odpad ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:

„16a) Čl. 2 nariadenia (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú ...

9.

V § 3 ods. 2 sa za slovo „zhodnocovanie“ vkladajú slová „vrátane triedenia“.

10.

V § 3 odsek 9 znie:

„(9) Úprava odpadu je fyzikálny proces, tepelný proces, chemický proces alebo biologický proces vrátane ...

11.

V § 3 sa za odsek 13 vkladá nový odsek 14, ktorý znie:

„(14) Materiálové zhodnocovanie odpadu je činnosť zhodnocovania odpadu okrem energetického zhodnocovania ...

Doterajšie odseky 14 až 18 sa označujú ako odseky 15 až 19.

12.

V § 3 ods. 19 sa slová „zásypové práce, terénne úpravy a iné práce súvisiace s výstavbou“ nahrádzajú ...

13.

§ 3 sa dopĺňa odsekom 20, ktorý znie:

„(20) Spätné zasypávanie je činnosť zhodnocovania odpadu, pri ktorej sa vhodný odpad, ktorý nie je nebezpečný, ...

14.

V § 5 ods. 4 písm. c) sa slová „v mieste ich vzniku“ nahrádzajú slovami

„1. v mieste ich vzniku, 2. na inom mieste u toho istého pôvodcu odpadu alebo 3. v zariadení, na ktoré ...

15.

V § 6 ods. 3 písmeno c) znie:

„c)
obsah nebezpečných látok v materiáloch a vo výrobkoch.“.

16.

§ 6 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

„(12) Príklady hospodárskych nástrojov a ďalších opatrení na poskytovanie stimulov na uplatňovanie hierarchie ...

17.

V § 7 odseky 3 a 4 znejú:

„(3) Program predchádzania vzniku odpadu obsahuje kvalitatívne alebo kvantitatívne ukazovatele a ciele ...

18.

V § 8 ods. 3 písm. a) sa za slovom „bifenylov“ vkladá čiarka a slová „alebo o obci, ktorí program vypracúvajú“ ...

19.

V § 9 ods. 2 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane odpadových materiálov a územného pokrytia ...

20.

V § 9 ods. 2 písm. k) sa na konci pripájajú tieto slová: „a potreby investícií nevyhnutných na splnenie ...

21.

V § 9 sa odsek 2 dopĺňa písmenami q) až s), ktoré znejú:

„q) opatrenia na zabránenie prijímania odpadu, najmä komunálneho odpadu, vhodného na recykláciu alebo ...

22.

V § 9 ods. 3 sa slová „e) až j)“ nahrádzajú slovami „e) až j) a q) až s)“.

23.

§ 9 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

„(11) Ministerstvo môže program predchádzania vzniku odpadu začleniť do programu Slovenskej republiky, ...

24.

§ 10 vrátane nadpisu sa vypúšťa.

25.

V § 12 odsek 6 znie:

„(6) Fyzické osoby nemôžu nakladať a inak zaobchádzať s iným ako s komunálnym odpadom, drobným stavebným ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 22b znie:

„22b) § 139b ods. 7 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

26.

V § 13 sa písmeno e) dopĺňa deviatym bodom, ktorý znie:

„9. odpad, ktorý neprešiel úpravou okrem 9.1 inertného odpadu, ktorého úprava s cieľom zníženia množstva ...

27.

V § 13 písmeno g) znie:

„g) zneškodňovať spaľovaním 1. odpad, ktorý sa vyzbieral oddelene na účel prípravy na opätovné použitie ...

28.

V § 14 ods. 2 sa bodka nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „ak nie je v § 12 ods. ...

29.

V § 14 odsek 5 znie:

„(5) Držiteľ odpadu, ktorému bol vydaný súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. n), je oprávnený odovzdať odpad ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 26a znie:

„26a) § 8 ods. 5 písm. i) vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 ...

30.

V poznámke pod čiarou k odkazu 27 sa vypúšťa citácia „zákon č. 264/1999 Z. z.,“, na konci sa vkladá ...

31.

§ 14 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10) Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prvýkrát použije materiál, ktorý prestal byť ...

32.

V § 15 ods. 14 úvodnej vete sa slová „odsekoch 7 a 12“ nahrádzajú slovami „odsekoch 7, 12 a 19“.

33.

V § 15 sa odsek 14 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) držiteľ nezákonne umiestneného odpadu alebo osoba uvedená v odseku 2, ak prejaví záujem o zabezpečenie ...

34.

V § 15 ods. 16 sa na konci pripája táto veta: „Ak sú na zabezpečenie zhodnotenia odpadu alebo zneškodnenia ...

35.

§ 15 sa dopĺňa odsekom 19, ktorý znie:

„(19) Postup podľa odseku 14 sa uplatní aj po oznámení orgánu Policajného zboru podľa odseku 15, ktorý ...

36.

V § 16 odsek 2 znie:

„(2) Okrem povinností podľa odseku 1 je ten, kto vykonáva a) zber odpadu alebo výkup odpadu od fyzickej ...

37.

V § 16 ods. 4 písm. b) časť vety za bodkočiarkou znie:

„okrem elektroodpadu a použitých batérií a akumulátorov, pre ktoré má ten, kto vykonáva výkup, uzatvorenú ...

38.

V poznámke pod čiarou k odkazu 35 sa citácia „§ 8 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a ...

39.

§ 16 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10) Ten, kto vykonáva zber zmesového odpadu alebo triedený zber komunálnych odpadov z obalov a komunálnych ...

40.

§ 16 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

„(11) Ten, kto vykonáva výkup odpadu od fyzickej osoby, je povinný od nej vyžadovať poskytnutie údaju ...

41.

Za § 16 sa vkladá § 16a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 16a Školský zber (1) Škola alebo školské zariadenie35a) (ďalej len „škola“), ktorá vykonáva zber ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 35a znie:

„35a) § 2 písm. x) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení ...

42.

V § 17 sa odsek 1 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:

„m) plniť evidenčnú povinnosť a ohlasovaciu povinnosť a povinnosť uchovávania evidencie a ohlasovaných ...

43.

V § 17 ods. 2 sa slová „písm. k)“ nahrádzajú slovami „písm. j)“.

44.

V § 21 ods. 3 sa vypúšťa písmeno i).

Doterajšie písmená j) až t) sa označujú ako písmená i) až s).

45.

V § 21 ods. 4 sa slová „písmen r) a s)“ nahrádzajú slovami „písmen q) a r)“.

46.

V § 24 ods. 4 sa slová „alebo osobitných účtoch“ nahrádzajú slovom „ministerstva“.

47.

V § 25 ods. 6 sa slová „ostatnými odpadmi“ nahrádzajú slovami „odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné“.

48.

V § 27 ods. 6 úvodnej vete sa slová „až k)“ nahrádzajú slovami „až l)“.

49.

V § 27 ods. 7 písm. d) sa slová „písm. e)“ nahrádzajú slovami „písm. g)“.

50.

V § 28 ods. 4 písm. k) časť vety za bodkočiarkou znie:

„ak ide o použité batérie a akumulátory a odpadové pneumatiky, aj zoznam miest ich zberu, a ak ide o ...

51.

V § 28 sa odsek 4 dopĺňa písmenami af) až ah), ktoré znejú:

„af) zabezpečiť každoročne overenie účtovnej závierky štatutárnym audítorom podľa osobitného predpisu58c) ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 58c znie:

„58c) Napríklad § 22, 23 a 27 zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona ...

52.

V § 28 ods. 9 písmeno f) znie:

„f) informácie o spôsobe financovania systému združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu a nákladoch ...

53.

V § 28 sa odsek 9 dopĺňa písmenami j) a k), ktoré znejú:

„j) informácie o svojich vlastníckych pomeroch, k) informácie o postupe výberu osôb podľa písmena b).“. ...

54.

V § 28 ods. 10 sa na konci prvej vety bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „j) a k).“.

55.

V poznámke pod čiarou k odkazu 59 sa citácia „zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o ...

56.

V § 28 ods. 12 písm. c) sa slovo „pozostáva“ nahrádza slovami „je zložený“.

57.

V § 29 sa odsek 1 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:

„o) podieľať sa na vytvorení finančnej garancie podľa § 31a, pričom úhradu príspevku tvoriaceho finančnú ...

58.

V § 29 ods. 2 sa vypúšťa písmeno g).

59.

V § 31 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto vety: „Zakladatelia koordinačného centra sa po jeho založení ...

60.

V § 31 sa odsek 8 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:

„l)
spôsob vytvorenia finančnej garancie podľa § 31a a podrobnosti o nej.“.

61.

V § 31 ods. 9 druhej vete sa slová „Zakladatelia alebo členovia“ nahrádzajú slovom „Členovia“ a na konci ...

62.

V § 31 ods. 11 písm. l) sa za slová „b) až e)“ vkladajú slová „a q)“.

63.

V § 31 sa odsek 11 dopĺňa písmenami p až s), ktoré znejú:

„p) zabezpečiť za predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom boli použité prostriedky finančnej garancie, ...

64.

V § 31 ods. 17 písmeno d) znie:

„d) je zložený aj 1. zo zástupcov štátu, ktorí predstavujú nadpolovičnú väčšinu členov orgánu a ktorých ...

65.

Za § 31 sa vkladá § 31a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 31a Finančná garancia (1) Finančná garancia slúži na zabezpečenie záväzkov zakladateľov koordinačného ...

66.

V § 32 ods. 5 sa za slovo „svoju“ vkladá slovo „riadnu“.

67.

V § 32 ods. 29 sa slovo „predchádzajúcom“ nahrádza slovom „príslušnom“ a slovo „predchádzajúci“ sa nahrádza ...

68.

V § 34 ods. 6 sa slová „osvetľovacie zariadenia“ nahrádzajú slovami „svetelné zdroje“.

69.

V § 44 sa odsek 8 dopĺňa písmenami v) a w), ktoré znejú:

„v) upraviť finančné príspevky od zastúpených výrobcov po zohľadnení trvanlivosti, opraviteľnosti, recyklovateľnosti ...

70.

V § 52 ods. 7 sa slová „určený “ nahrádzajú slovami „navrhnutý, konštruovaný a umiestnený na trh Slovenskej ...

71.

V § 52 odsek 28 znie:

„(28) Veľmi ľahká plastová taška je plastová taška s hrúbkou steny menšou ako 15 mikrometrov, ktorá ...

72.

V § 52 sa za odsek 28 vkladajú nové odseky 29 až 33, ktoré znejú:

„(29) Oxo-degradovateľný plast je plastový materiál, ktorý obsahuje prísady spôsobujúce prostredníctvom ...

Doterajšie odseky 29 a 30 sa označujú ako odseky 34 a 35.

73.

Za § 53 sa vkladá § 53a, ktorý znie:

„§ 53a Zakazuje sa uvádzať jednorazové výrobky z plastu uvedené v prílohe č. 7a a obaly z oxo-degradovateľných ...

74.

V § 54 odsek 5 znie:

„(5) Výrobca obalov, ktorý poskytuje plastové tašky k nákupu tovaru alebo výrobkov, je povinný poskytovať a) ich ...

75.

V § 59 ods. 4 písm. a) sa za slová „triedený zber“ vkladajú slová „v rozlíšení nákladov na jednotlivé ...

76.

V § 59 ods. 5 sa za slová „v obci“ vkladá čiarka a slová „s ktorou má uzatvorenú zmluvu podľa odseku ...

77.

V § 61 sa odsek 1 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

„k) uzatvoriť písomnú zmluvu o spracovaní starých vozidiel so spracovateľom starých vozidiel.“. ...

78.

V § 64 ods. 2 písm. g) a § 65 ods. 1 písm. v) sa za slovo „zaslať“ vkladá slovo „bezodkladne“ a za slová ...

79.

V § 67 ods. 4 druhej úvodnej vete sa slová „ten, kto túto činnosť vykonal“ nahrádzajú slovami „osoba ...

80.

§ 70 sa dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h) uzatvorenie zmluvy o spätnom zbere s distribútorom pneumatík, ktorý o to požiadal, do 30 dní od ...

81.

V § 71 ods. 1 úvodná veta znie:

„(1)
Distribútor pneumatík je povinný“.

82.

V § 71 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g) uzatvoriť zmluvu o spätnom zbere s výrobcom pneumatík alebo s organizáciou zodpovednosti výrobcov ...

83.

Za § 73 sa vkladá § 73a, ktorý znie:

„§ 73a Zakazuje sa uvádzať jednorazové výrobky z plastu uvedené v prílohe č. 7a a neobalové výrobky ...

84.

V § 76 ods. 4 písm. a) prvý bod a druhý bod znejú:

„1. odpadových olejov s inými druhmi odpadov, ak zmiešavanie bráni ich regenerácii alebo inej recyklačnej ...

85.

V § 76 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem toho, ak oddelený zber nie je vzhľadom na najlepšie ...

86.

V § 76 odsek 7 znie:

„(7) Držiteľ odpadových olejov je povinný prednostne zabezpečiť ich zhodnotenie regeneráciou alebo inými ...

87.

V § 79 odsek 17 znie:

„(17) Malé zariadenia obsahujúce polychlórované bifenyly musia byť zneškodnené bezodkladne po ukončení ...

88.

V § 79 ods. 20 sa slová „činnosťou D10 uvedenou v prílohe č. 2“ nahrádzajú slovami „činnosťami uvedenými ...

89.

V § 80 odsek 1 znie:

„(1) Komunálny odpad je a) zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácností vrátane papiera a ...

90.

V § 80 odsek 4 znie:

„(4) Zmesový odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po vytriedení zložiek komunálneho ...

91.

V § 80 odsek 10 znie:

„(10)
Odpad z domácností je odpad, ktorý vyprodukovali domácnosti.“.

92.

§ 80 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

„(11) Komunálny odpad nezahŕňa odpad z výroby, odpad z poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a rybárstva, ...

93.

V § 81 odseky 1 a 2 znejú:

„(1) Za nakladanie s komunálnym odpadom zodpovedá: a) obec, ak ide o 1. zmesový odpad a oddelene vyzbieraný ...

94.

V § 81 ods. 7 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „§ 10 ods. 1 a“.

95.

V § 81 ods. 7 písmeno c) znie:

„c) zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy, ...

96.

V § 81 ods. 7 písmeno h) znie:

„h) zverejniť na svojom webovom sídle podrobný všeobecne zrozumiteľný popis celého systému nakladania ...

97.

V § 81 ods. 9 úvodnej vete sa za slovo „odpadov“ vkladá čiarka a slová „okrem skutočností podľa odseku ...

98.

V § 81 ods. 15 sa slová „programom obce“ nahrádza slovami „programom kraja“.

99.

V § 81 odsek 21 znie:

„(21) Povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre biologicky ...

100.

V § 81 odsek 21 znie:

„(21) Povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre biologicky ...

101.

V § 81 odsek 25 znie:

„(25) Obec je povinná nahlásiť ministerstvu a organizácii zodpovednosti výrobcov pre obaly, s ktorou ...

102.

§ 81 sa dopĺňa odsekom 26, ktorý znie:

„(26) Na území vojenského obvodu108a) úlohy a povinnosti obce podľa tohto zákona plní Ministerstvo obrany ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 108a znie:

„108a) § 2 ods. 1 zákona č. 281/1997 Z. z. v znení zákona č. 96/2012 Z. z.“.

103.

V § 82 ods. 1 úvodnej vete sa za slovo „odpadu“ vkladajú slová „a právnická osoba alebo fyzická osoba ...

104.

V § 82 ods. 2 sa za slovo „ako“ vkladá slovo „osobou“ a za slová „odseku 1“ sa vkladajú slová „alebo ...

105.

V § 82 ods. 3 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „[§ 105 ods. 3 písm. d)]“.

106.

V § 83 odsek 2 znie:

„(2) Prevádzkovateľ kuchyne je povinný okrem povinností podľa § 14 a § 81 ods. 9 a 16 vytvoriť, prevádzkovať ...

107.

V § 88a ods. 5 sa za slová „odseku 3“ vkladajú slová „alebo odseku 4“.

108.

V § 90 ods. 3 sa písmeno a) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:

„4. v predchádzajúcich troch rokoch nebolo vydané rozhodnutie o zrušení autorizácie na výkon činnosti ...

109.

V § 90 ods. 3 sa písmeno b) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:

„4. v predchádzajúcich troch rokoch jej nebolo vydané rozhodnutie o zrušení autorizácie na výkon činnosti ...

110.

V § 90 sa odsek 4 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) žiadateľovi v predchádzajúcich troch rokoch nebolo vydané rozhodnutie o zrušení autorizácie na výkon ...

111.

V § 91 ods. 3 písmeno b) znie:

„b)
osobné údaje odborne spôsobilej osoby na autorizovanú činnosť,“.

112.

V § 91 ods. 4 písmeno b) znie:

„b)
osobné údaje odborne spôsobilej osoby na autorizovanú činnosť,“.

113.

V § 91 ods. 5 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) až h) sa označujú ako písmená b) až g).

114.

V § 91 ods. 6 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) až g) sa označujú ako písmená b) až f).

115.

V § 92 ods. 2 prvá veta znie: „Držiteľ autorizácie môže požiadať o predĺženie jej platnosti najskôr ...

116.

V § 93 odsek 1 znie:

„(1) Držiteľ autorizácie je povinný ministerstvu oznámiť každú zmenu údajov uvedených v rozhodnutí o ...

117.

V § 93 ods. 2 písm. b) sa za slovo „činností“ vkladajú slová „alebo rozšírenie rozsahu činností“.

118.

V § 94 ods. 2 písmeno e) znie:

„e) držiteľ autorizácie nesplní povinnosť uvedenú v § 28 ods. 4 písm. a), c), d) prvý bod a druhý bod, ...

119.

V § 94 ods. 3 písmeno e) znie:

„e) držiteľ autorizácie nesplní povinnosť uvedenú v § 44 ods. 8 písm. a), c), f) alebo písm. u),“. ...

120.

V § 94 ods. 4 písmeno e) znie:

„e) držiteľ autorizácie nesplní povinnosť uvedenú v § 29 ods. 1 písm. a), d), i) alebo písm. m),“. ...

121.

V § 94 sa odsek 5 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:

„f) uplynutím lehoty podľa § 28 ods. 4 písm. ag), v ktorej organizácia zodpovednosti výrobcov neuhradí ...

122.

V § 94b sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
koordinačné centrum poruší povinnosť podľa § 31ods. 11 písm. q).“.

123.

V § 95 ods. 2 písmeno a) znie:

„a)
bezúhonnosť; bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov,“.

124.

§ 95 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Na účel preukázania bezúhonnosti podľa odseku 2 písm. a) ministerstvo bezodkladne zašle údaje potrebné ...

125.

V § 97 ods. 1 písm. e) druhom bode sa za slová „100 ton“ vkladajú slová „a zariadenia na zmenšovanie ...

126.

V § 97 ods. 1 písm. o) sa za slovo „alebo“ vkladá slovo „hnuteľná“.

127.

V § 97 ods. 1 písmeno s) znie:

„s)
využívanie odpadov na spätné zasypávanie,“.

128.

V § 97 ods. 18 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie:

„Ak sa konanie o predĺženie platnosti súhlasu neskončí do troch mesiacov bez zavinenia žiadateľa, platia ...

129.

§ 97 sa dopĺňa odsekmi 20 a 21, ktoré znejú:

„(20) Súhlas podľa odseku 1 písm. o) sa vzťahuje na látky a hnuteľné veci, ktoré spĺňajú podmienky ustanovené ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 126 znie:

„126) § 3a zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej ...

130.

§ 104 vrátane nadpisu znie:

„§ 104 Základné ustanovenie Orgánmi štátnej správy odpadového hospodárstva sú: a) ministerstvo, b) inšpekcia, c) okresný ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 137a sa vypúšťa.

131.

V § 105 ods. 2 písmeno af) znie:

„af)
zabezpečuje prostredníctvom poverenej osoby analýzy zmesového komunálneho odpadu,“.

132.

V § 105 ods. 3 písm. a) sa vypúšťa čiarka a slovo „obce“.

133.

V § 105 ods. 3 písm. b) sa vypúšťajú slová „zoznam nebezpečných vlastností podľa Bazilejského dohovoru, ...

134.

V § 105 ods. 3 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „obsah a spôsob vedenia evidencie, uchovávanie ...

135.

V § 105 ods. 3 písm. i) sa na konci pripájajú tieto slová: „podrobnosti o zasielaní údajov podľa § 28 ...

136.

V § 105 ods. 3 písmeno aa) znie:

„aa)
metodiku analýzy zmesového komunálneho odpadu,“.

137.

V § 105 sa odsek 3 dopĺňa písmenom ac), ktoré znie:

„ac) podrobnosti týkajúce sa zohľadnenia trvanlivosti, opraviteľnosti, opätovného použitia, recyklovateľnosti ...

138.

V § 105 ods. 4 písm. a) sa vypúšťajú slová „každý druhý rok“.

139.

V § 105 ods. 4 písm. c) sa číslo „šiestich“ nahrádza číslom „18“.

140.

§ 106 sa dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h)
kontroluje dodržiavanie povinností uvedených v § 53a, § 73a a § 135g.“.

141.

V § 107 písm. d) sa vypúšťajú slová „posudzuje program obce a“ a slová „ktoré presahujú“ sa nahrádzajú ...

142.

V § 107 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „a vyjadrenie k dokumentácii v konaní o povolení ...

143.

V § 107 písmeno u) znie:

„u)
udeľuje súhlas na využívanie odpadov na spätné zasypávanie,“.

144.

V § 108 ods. 1 písm. d) sa vypúšťajú slová „posudzuje program obce a“ a slová „ktoré nepresahujú“ sa ...

145.

V § 108 ods. 1 písm. e) prvý bod znie:

„1.
ohlásení podľa § 14 ods. 1 písm. g) a § 17 ods. 1 písm. m),“.

146.

V § 108 ods. 1 písm. e) druhom bode sa slová „§ 21 ods. 3 písm. p)“ nahrádzajú slovami „§ 21 ods. 3 ...

147.

V § 110 ods. 1 písm. a) sa za slovo „povinností“ vkladajú slová „vo vzťahu k spotrebiteľovi okrem prvovýroby,“ ...

148.

§ 111 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Colný úrad a Kriminálny úrad finančnej správy je orgánom štátneho dozoru (§ 112) na účel kontroly ...

149.

V § 112 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Poverenie vedúceho orgánu kontroly alebo ním splnomocneného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 145a znie:

„145a) § 9 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe ...

150.

V poznámke pod čiarou k odkazu 146 sa citácia „Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. ...

151.

§ 112 sa dopĺňa odsekom 15, ktorý znie:

„(15) Orgán štátneho dozoru a orgán Policajného zboru nezodpovedajú za škodu spôsobenú kontrolovanej ...

152.

V § 113 ods. 2 sa vypúšťa písmeno m).

Doterajšie písmená n) až r) sa označujú ako písmená m) až q).

153.

V § 113 ods. 2 písmeno m) znie:

„m) vydanie písomného potvrdenia v súlade s ustanoveniami § 24 ods. 5 na určenie rozsahu disponovania ...

154.

V § 114 ods. 4 prvej vete sa za slovom „inak“ vkladajú slová „a ak nejde o mobilné zariadenie“.

155.

V § 114a ods. 1 písm. a) treťom bode sa čiarka nahrádza slovom „alebo“.

156.

V § 114c ods. 8 písm. a) treťom bode sa vypúšťa slovo „alebo“ a štvrtom bode sa na konci pripája slovo ...

157.

V § 114c ods. 8 sa písmeno a) dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:

„5. po preskúmaní dokladov a vykonaní miestnej obhliadky podľa odseku 5 dospel k záveru, že neboli vykonané ...

158.

V § 114c ods. 9 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:

„f)
odseku 8 písm. a) piateho bodu do 30 dní od uplynutia lehoty podľa odseku 5,“.

Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno g).

159.

V § 114c ods. 12 sa slová „a štvrtého“ nahrádzajú slovami „až piateho“.

160.

V § 114c ods. 13 úvodnej vete sa slovo „štvrtého“ nahrádza slovom „piateho“.

161.

§ 114c sa dopĺňa odsekmi 16 až 19, ktoré znejú:

„(16) Prevádzkovateľ skládky odpadov, na ktorú sa nevzťahovala povinnosť predložiť plán úprav skládky ...

162.

§ 117 vrátane nadpisu znie:

„§ 117 Iné správne delikty (1) Pokutu od 500 eur do 50 000 eur uloží príslušný orgán štátnej správy ...

163.

Jedenásta časť sa vypúšťa.

Poznámky pod čiarou k odkazom 150 až 159a sa vypúšťajú.

164.

Za § 135e sa vkladajú § 135ea a 135eb, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 135ea Prechodné ustanovenia k úpravám účinným dňom vyhlásenia (1) Rozhodnutia, či zariadenie je, ...

165.

V § 135f druhej vete sa slová „31. decembra 2019“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2020“ a tretia veta ...

166.

Za § 135f sa vkladá § 135g, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 135g Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 3. júla 2021 Jednorazové výrobky z plastu uvedené ...

167.

Za § 136a sa vkladá § 136b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 136b Zrušovacie ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2020 Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej ...

168.

Nadpis nad § 137 znie: „Záverečné ustanovenia“.

169.

Za § 137 sa vkladá § 137a, ktorý znie:

„§ 137a Tento zákon bol prijatý v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických ...

170.

Príloha č. 1 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 1 k zákonu č. 79/2015 Z. z. ZHODNOCOVANIE ODPADU R1 Využitie najmä ako palivo alebo na získavanie ...

171.

V prílohe č. 3 časť III. vrátane nadpisu znie:

„III. Cieľ odpadového hospodárstva v oblasti nakladania s odpadmi z obalov _____________________________________________________________________________________ Cieľom ...

172.

V prílohe č. 3 časti V. sa na konci pripájajú tieto vety:

„Cieľom odpadového hospodárstva v oblasti komunálnych odpadov je zvýšiť prípravu na opätovné použitie ...

173.

V prílohe č. 3 časti VII. sa za slovami „(stav konca odpadu)“ vypúšťa čiarka a slová „§ 3 ods. 10 (príprava ...

174.

Za prílohu č. 4 sa vkladá príloha č. 4a, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 4a k zákonu č. 79/2015 Z. z. PRÍKLADY HOSPODÁRSKYCH NÁSTROJOV A ĎALŠÍCH OPATRENÍ NA POSKYTOVANIE ...

175.

Za prílohu č. 7 sa vkladá príloha č. 7a, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 7a k zákonu č. 79/2015 Z. z. JEDNORAZOVÉ VÝROBKY Z PLASTU, KTORÉ JE ZAKÁZANÉ UVÁDZAŤNA TRH ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 162 znie:

„162) Napríklad zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých ...

176.

Za prílohu č. 8a sa vkladá príloha č. 8b, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 8b k zákonu č. 79/2015 Z. z. ZOZNAM LÁTOK ALEBO HNUTEĽNÝCH VECÍ, PRE KTORÉ SA NEVYŽADUJE ...

177.

Príloha č. 9 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 9 k zákonu č. 79/2015 Z. z. ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE 1. Smernica ...

178.

Slová „škodlivé látky“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „nebezpečné látky“ ...

179.

Slová „viacvrstvové kombinované materiály“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami ...

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej ...

1.

V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti X. Životné prostredie položke 162 písmene k) sa slová ...

2.

V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti X. Životné prostredie položke 162 písmene s) sa za slová ...

3.

V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti X. Životné prostredie položke 162 písmene y) sa slová ...

Čl. III

Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 205/2004 ...

1.

V § 16 ods. 1 písm. a) sa slová „§ 14 ods. 3 a 4“ nahrádzajú slovami „§ 14 ods. 3 a 5“.

2.

V § 68 písm. g) sa za slovami „§ 13 ods. 6 a 7“ vkladajú slová „a § 14 ods. 6 a 7“.

Čl. IV

Zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene ...

1.

V § 6 ods. 4 sa vypúšťajú slová „listinnej podobe alebo“.

2.

V § 6 ods. 4 písm. a) sa slová „31. mája“ nahrádzajú slovami „28. februára“.

3.

V § 6 ods. 8 sa slová „do 12 mesiacov“ nahrádzajú slovami „do 11 mesiacov“.

Čl. V

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné ...

1.

V § 77 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem biologicky rozložiteľného komunálneho ...

2.

V § 77 ods. 1 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „od poplatníkov podľa odseku 2 písm. a),“.

3.

V § 77 ods. 3 sa slová „poplatok platí“ nahrádzajú slovami „poplatníkom je len raz a poplatok platí“ ...

4.

V § 77 ods. 7 druhej vete sa slovo „Za“ nahrádza slovom „Namiesto“ a slovo „plní“ sa nahrádza slovom ...

5.

V § 80 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Za zmenu skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku ...

6.

V § 81 ods. 1 tretej vete sa vypúšťajú slová „preukáže, že“ a na konci sa pripája táto veta: „Ak je ...

7.

§ 82 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:

„(4) Pri súbehu znížení poplatku podľa odseku 2 a § 83 ods. 2 sa uplatní jedno zníženie alebo zníženie ...

8.

V § 83 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Podmienky na zníženie alebo odpustenie poplatku sa vzťahujú ...

9.

V § 83 ods. 2 sa slovo „oslobodenie od“ nahrádza slovom „odpustenie“, za slovom „sprievodcom“ sa slovo ...

10.

§ 83 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Obec môže všeobecne záväzným nariadením11) zaviesť množstvový zber k 1. januáru zdaňovacieho obdobia ...

11.

Za § 104j sa vkladá § 104k, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 104k Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2020 (1) Na poplatkovú povinnosť a oznamovaciu ...

Čl. VI

Zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 4 sa odsek 1 dopĺňa písmenami aj) a ak), ktoré znejú:

„aj) financovanie preventívnych opatrení a nápravných opatrení podľa osobitného predpisu,11ia) ak) zabezpečenie ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 11ia a 11ib znejú:

„11ia)§ 4 ods. 3 písm. c) a § 5 ods. 3 písm. c) zákona č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych ...

2.

§ 4 sa dopĺňa odsekom 16, ktorý znie:

(16)

Prostriedky fondu poskytnuté podľa § 4g ods. 4 písm. a) a § 4h ods. 4 písm. a) nesmú v súčte prekročiť ...

3.

V § 4f ods. 1 písm. a) sa za slovo „republiky“ vkladajú slová „(ďalej len „ministerstvo vnútra“)“.

4.

Za § 4f sa vkladajú § 4g a 4h, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 4g Financovanie preventívnych opatrení a nápravných opatrení (1) Ministerstvo vnútra môže požiadať ...

Poznámka pod čiarou k odkazom 12o až 12q znejú:

„12o) § 18 ods. 1 písm. g) zákona č. 359/2007 Z. z. 12p) § 31 zákona č. 359/2007 Z. z. 12q) § 108 ...

5.

V § 10 ods. 1 písm. b) a § 11 ods. 3 a 4 sa slová „§ 4b a 4c“ nahrádzajú slovami „§ 4b, 4c, 4g a 4h“. ...

6.

V § 10 ods. 1 písm. e) a § 11 ods. 2 sa slová „§ 4 ods. 1 písm. m) a ad)“ nahrádzajú slovami „§ 4 ods. ...

7.

§ 10 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Časový interval čerpania prostriedkov fondu upravený zmluvou podľa odseku 1 písm. b) možno na návrh ...

Čl. VII

Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

V § 58 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Ak zverejňované dokumenty a rozhodnutia podľa tohto zákona ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 35ba znie:

„35ba) § 42 ods. 2 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností ...

Čl. VIII

Zákon č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých ...

§ 31 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Ak boli príslušnému orgánu na účel financovania preventívnych opatrení alebo nápravných opatrení ...

Čl. IX

Zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene ...

1.

§ 31 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Ministerstvo a) sleduje výskum a vývoj v oblasti najlepších dostupných techník a uverejňovanie ...

2.

V § 32 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.

Čl. X

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I bodov 4 až 9, 11 až 13, 15 až 17, 19 až 23, ...

Zuzana Čaputová v. r. Andrej Danko v. r. Peter Pellegrini v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore