Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72012
Dôvodové správy: 2581
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
13.04.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 460/2019 účinný od 01.01.2021 do 02.07.2021


Platnosť od: 27.12.2019
Účinnosť od: 01.01.2021
Účinnosť do: 02.07.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správne poplatky, Odpadové hospodárstvo, Miestne poplatky

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST5 JUD DS2 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 460/2019 účinný od 01.01.2021 do 02.07.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 460/2019 s účinnosťou od 01.01.2021

Legislatívny proces k zákonu 460/2019
Legislatívny proces k zákonu 460/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 ...

1.

V § 1 ods. 1 sa vypúšťa písmeno k).

2.

V § 1 ods. 2 písmeno j) znie:

„j) látky, ktoré sú určené na použitie ako kŕmne suroviny podľa osobitného predpisu8a) a ktoré nepozostávajú ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 8aznie:

„8a)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009 z 13. júla 2009 o uvádzaní krmív na trh ...

3.

Poznámka pod čiarou k odkazu 15 znie:

„15) Napríklad zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na ...

4.

V § 2 ods. 4 písmeno g) znie:

„g) na to, že látka alebo hnuteľná vec sa považuje za vedľajší produkt, a nie za odpad, bol udelený ...

5.

V § 2 odsek 5 znie:

„(5) Stav konca odpadu je stav, ktorý dosiahne odpad, ak prejde niektorou z činností zhodnocovania odpadu ...

6.

V poznámke pod čiarou k odkazu 16 sa na konci pripája táto citácia: „§ 6b vyhlášky Ministerstva životného ...

7.

V § 2 odsek 7 znie:

„(7) Biologický odpad je odpad zo záhrad a parkov, potravinový odpad a kuchynský odpad z domácností, ...

8.

§ 2 sa dopĺňa odsekmi 10 a 11, ktoré znejú:

„(10) Odpad, ktorý nie je nebezpečný, je odpad, na ktorý sa nevzťahuje odsek 9. (11) Potravinový odpad ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:

„16a) Čl. 2 nariadenia (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú ...

9.

V § 3 ods. 2 sa za slovo „zhodnocovanie“ vkladajú slová „vrátane triedenia“.

10.

V § 3 odsek 9 znie:

„(9) Úprava odpadu je fyzikálny proces, tepelný proces, chemický proces alebo biologický proces vrátane ...

11.

V § 3 sa za odsek 13 vkladá nový odsek 14, ktorý znie:

„(14) Materiálové zhodnocovanie odpadu je činnosť zhodnocovania odpadu okrem energetického zhodnocovania ...

Doterajšie odseky 14 až 18 sa označujú ako odseky 15 až 19.

12.

V § 3 ods. 19 sa slová „zásypové práce, terénne úpravy a iné práce súvisiace s výstavbou“ nahrádzajú ...

13.

§ 3 sa dopĺňa odsekom 20, ktorý znie:

„(20) Spätné zasypávanie je činnosť zhodnocovania odpadu, pri ktorej sa vhodný odpad, ktorý nie je nebezpečný, ...

14.

V § 5 ods. 4 písm. c) sa slová „v mieste ich vzniku“ nahrádzajú slovami

„1. v mieste ich vzniku, 2. na inom mieste u toho istého pôvodcu odpadu alebo 3. v zariadení, na ktoré ...

15.

V § 6 ods. 3 písmeno c) znie:

„c)
obsah nebezpečných látok v materiáloch a vo výrobkoch.“.

16.

§ 6 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

„(12) Príklady hospodárskych nástrojov a ďalších opatrení na poskytovanie stimulov na uplatňovanie hierarchie ...

17.

V § 7 odseky 3 a 4 znejú:

„(3) Program predchádzania vzniku odpadu obsahuje kvalitatívne alebo kvantitatívne ukazovatele a ciele ...

18.

V § 8 ods. 3 písm. a) sa za slovom „bifenylov“ vkladá čiarka a slová „alebo o obci, ktorí program vypracúvajú“ ...

19.

V § 9 ods. 2 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane odpadových materiálov a územného pokrytia ...

20.

V § 9 ods. 2 písm. k) sa na konci pripájajú tieto slová: „a potreby investícií nevyhnutných na splnenie ...

21.

V § 9 sa odsek 2 dopĺňa písmenami q) až s), ktoré znejú:

„q) opatrenia na zabránenie prijímania odpadu, najmä komunálneho odpadu, vhodného na recykláciu alebo ...

22.

V § 9 ods. 3 sa slová „e) až j)“ nahrádzajú slovami „e) až j) a q) až s)“.

23.

§ 9 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

„(11) Ministerstvo môže program predchádzania vzniku odpadu začleniť do programu Slovenskej republiky, ...

24.

§ 10 vrátane nadpisu sa vypúšťa.

25.

V § 12 odsek 6 znie:

„(6) Fyzické osoby nemôžu nakladať a inak zaobchádzať s iným ako s komunálnym odpadom, drobným stavebným ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 22b znie:

„22b) § 139b ods. 7 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

26.

V § 13 sa písmeno e) dopĺňa deviatym bodom, ktorý znie:

„9. odpad, ktorý neprešiel úpravou okrem 9.1 inertného odpadu, ktorého úprava s cieľom zníženia množstva ...

27.

V § 13 písmeno g) znie:

„g) zneškodňovať spaľovaním 1. odpad, ktorý sa vyzbieral oddelene na účel prípravy na opätovné použitie ...

28.

V § 14 ods. 2 sa bodka nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „ak nie je v § 12 ods. ...

29.

V § 14 odsek 5 znie:

„(5) Držiteľ odpadu, ktorému bol vydaný súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. n), je oprávnený odovzdať odpad ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 26a znie:

„26a) § 8 ods. 5 písm. i) vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 ...

30.

V poznámke pod čiarou k odkazu 27 sa vypúšťa citácia „zákon č. 264/1999 Z. z.,“, na konci sa vkladá ...

31.

§ 14 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10) Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prvýkrát použije materiál, ktorý prestal byť ...

32.

V § 15 ods. 14 úvodnej vete sa slová „odsekoch 7 a 12“ nahrádzajú slovami „odsekoch 7, 12 a 19“.

33.

V § 15 sa odsek 14 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) držiteľ nezákonne umiestneného odpadu alebo osoba uvedená v odseku 2, ak prejaví záujem o zabezpečenie ...

34.

V § 15 ods. 16 sa na konci pripája táto veta: „Ak sú na zabezpečenie zhodnotenia odpadu alebo zneškodnenia ...

35.

§ 15 sa dopĺňa odsekom 19, ktorý znie:

„(19) Postup podľa odseku 14 sa uplatní aj po oznámení orgánu Policajného zboru podľa odseku 15, ktorý ...

36.

V § 16 odsek 2 znie:

„(2) Okrem povinností podľa odseku 1 je ten, kto vykonáva a) zber odpadu alebo výkup odpadu od fyzickej ...

37.

V § 16 ods. 4 písm. b) časť vety za bodkočiarkou znie:

„okrem elektroodpadu a použitých batérií a akumulátorov, pre ktoré má ten, kto vykonáva výkup, uzatvorenú ...

38.

V poznámke pod čiarou k odkazu 35 sa citácia „§ 8 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a ...

40.

§ 16 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

„(11) Ten, kto vykonáva výkup odpadu od fyzickej osoby, je povinný od nej vyžadovať poskytnutie údaju ...

41.

Za § 16 sa vkladá § 16a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 16a Školský zber (1) Škola alebo školské zariadenie35a) (ďalej len „škola“), ktorá vykonáva zber ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 35a znie:

„35a) § 2 písm. x) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení ...

42.

V § 17 sa odsek 1 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:

„m) plniť evidenčnú povinnosť a ohlasovaciu povinnosť a povinnosť uchovávania evidencie a ohlasovaných ...

43.

V § 17 ods. 2 sa slová „písm. k)“ nahrádzajú slovami „písm. j)“.

44.

V § 21 ods. 3 sa vypúšťa písmeno i).

Doterajšie písmená j) až t) sa označujú ako písmená i) až s).

45.

V § 21 ods. 4 sa slová „písmen r) a s)“ nahrádzajú slovami „písmen q) a r)“.

46.

V § 24 ods. 4 sa slová „alebo osobitných účtoch“ nahrádzajú slovom „ministerstva“.

47.

V § 25 ods. 6 sa slová „ostatnými odpadmi“ nahrádzajú slovami „odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné“.

48.

V § 27 ods. 6 úvodnej vete sa slová „až k)“ nahrádzajú slovami „až l)“.

49.

V § 27 ods. 7 písm. d) sa slová „písm. e)“ nahrádzajú slovami „písm. g)“.

50.

V § 28 ods. 4 písm. k) časť vety za bodkočiarkou znie:

„ak ide o použité batérie a akumulátory a odpadové pneumatiky, aj zoznam miest ich zberu, a ak ide o ...

51.

V § 28 sa odsek 4 dopĺňa písmenami af) až ah), ktoré znejú:

„af) zabezpečiť každoročne overenie účtovnej závierky štatutárnym audítorom podľa osobitného predpisu58c) ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 58c znie:

„58c) Napríklad § 22, 23 a 27 zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona ...

52.

V § 28 ods. 9 písmeno f) znie:

„f) informácie o spôsobe financovania systému združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu a nákladoch ...

53.

V § 28 sa odsek 9 dopĺňa písmenami j) a k), ktoré znejú:

„j) informácie o svojich vlastníckych pomeroch, k) informácie o postupe výberu osôb podľa písmena b).“. ...

54.

V § 28 ods. 10 sa na konci prvej vety bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „j) a k).“.

55.

V poznámke pod čiarou k odkazu 59 sa citácia „zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o ...

56.

V § 28 ods. 12 písm. c) sa slovo „pozostáva“ nahrádza slovami „je zložený“.

57.

V § 29 sa odsek 1 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:

„o) podieľať sa na vytvorení finančnej garancie podľa § 31a, pričom úhradu príspevku tvoriaceho finančnú ...

58.

V § 29 ods. 2 sa vypúšťa písmeno g).

59.

V § 31 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto vety: „Zakladatelia koordinačného centra sa po jeho založení ...

60.

V § 31 sa odsek 8 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:

„l)
spôsob vytvorenia finančnej garancie podľa § 31a a podrobnosti o nej.“.

61.

V § 31 ods. 9 druhej vete sa slová „Zakladatelia alebo členovia“ nahrádzajú slovom „Členovia“ a na konci ...

62.

V § 31 ods. 11 písm. l) sa za slová „b) až e)“ vkladajú slová „a q)“.

63.

V § 31 sa odsek 11 dopĺňa písmenami p až s), ktoré znejú:

„p) zabezpečiť za predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom boli použité prostriedky finančnej garancie, ...

64.

V § 31 ods. 17 písmeno d) znie:

„d) je zložený aj 1. zo zástupcov štátu, ktorí predstavujú nadpolovičnú väčšinu členov orgánu a ktorých ...

65.

Za § 31 sa vkladá § 31a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 31a Finančná garancia (1) Finančná garancia slúži na zabezpečenie záväzkov zakladateľov koordinačného ...

66.

V § 32 ods. 5 sa za slovo „svoju“ vkladá slovo „riadnu“.

67.

V § 32 ods. 29 sa slovo „predchádzajúcom“ nahrádza slovom „príslušnom“ a slovo „predchádzajúci“ sa nahrádza ...

68.

V § 34 ods. 6 sa slová „osvetľovacie zariadenia“ nahrádzajú slovami „svetelné zdroje“.

69.

V § 44 sa odsek 8 dopĺňa písmenami v) a w), ktoré znejú:

„v) upraviť finančné príspevky od zastúpených výrobcov po zohľadnení trvanlivosti, opraviteľnosti, recyklovateľnosti ...

70.

V § 52 ods. 7 sa slová „určený “ nahrádzajú slovami „navrhnutý, konštruovaný a umiestnený na trh Slovenskej ...

71.

V § 52 odsek 28 znie:

„(28) Veľmi ľahká plastová taška je plastová taška s hrúbkou steny menšou ako 15 mikrometrov, ktorá ...

72.

V § 52 sa za odsek 28 vkladajú nové odseky 29 až 33, ktoré znejú:

„(29) Oxo-degradovateľný plast je plastový materiál, ktorý obsahuje prísady spôsobujúce prostredníctvom ...

Doterajšie odseky 29 a 30 sa označujú ako odseky 34 a 35.

74.

V § 54 odsek 5 znie:

„(5) Výrobca obalov, ktorý poskytuje plastové tašky k nákupu tovaru alebo výrobkov, je povinný poskytovať a) ich ...

75.

V § 59 ods. 4 písm. a) sa za slová „triedený zber“ vkladajú slová „v rozlíšení nákladov na jednotlivé ...

76.

V § 59 ods. 5 sa za slová „v obci“ vkladá čiarka a slová „s ktorou má uzatvorenú zmluvu podľa odseku ...

77.

V § 61 sa odsek 1 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

„k) uzatvoriť písomnú zmluvu o spracovaní starých vozidiel so spracovateľom starých vozidiel.“. ...

78.

V § 64 ods. 2 písm. g) a § 65 ods. 1 písm. v) sa za slovo „zaslať“ vkladá slovo „bezodkladne“ a za slová ...

79.

V § 67 ods. 4 druhej úvodnej vete sa slová „ten, kto túto činnosť vykonal“ nahrádzajú slovami „osoba ...

80.

§ 70 sa dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h) uzatvorenie zmluvy o spätnom zbere s distribútorom pneumatík, ktorý o to požiadal, do 30 dní od ...

81.

V § 71 ods. 1 úvodná veta znie:

„(1)
Distribútor pneumatík je povinný“.

82.

V § 71 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g) uzatvoriť zmluvu o spätnom zbere s výrobcom pneumatík alebo s organizáciou zodpovednosti výrobcov ...

84.

V § 76 ods. 4 písm. a) prvý bod a druhý bod znejú:

„1. odpadových olejov s inými druhmi odpadov, ak zmiešavanie bráni ich regenerácii alebo inej recyklačnej ...

85.

V § 76 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem toho, ak oddelený zber nie je vzhľadom na najlepšie ...

86.

V § 76 odsek 7 znie:

„(7) Držiteľ odpadových olejov je povinný prednostne zabezpečiť ich zhodnotenie regeneráciou alebo inými ...

87.

V § 79 odsek 17 znie:

„(17) Malé zariadenia obsahujúce polychlórované bifenyly musia byť zneškodnené bezodkladne po ukončení ...

88.

V § 79 ods. 20 sa slová „činnosťou D10 uvedenou v prílohe č. 2“ nahrádzajú slovami „činnosťami uvedenými ...

89.

V § 80 odsek 1 znie:

„(1) Komunálny odpad je a) zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácností vrátane papiera a ...

90.

V § 80 odsek 4 znie:

„(4) Zmesový odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po vytriedení zložiek komunálneho ...

91.

V § 80 odsek 10 znie:

„(10)
Odpad z domácností je odpad, ktorý vyprodukovali domácnosti.“.

92.

§ 80 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

„(11) Komunálny odpad nezahŕňa odpad z výroby, odpad z poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a rybárstva, ...

93.

V § 81 odseky 1 a 2 znejú:

„(1) Za nakladanie s komunálnym odpadom zodpovedá: a) obec, ak ide o 1. zmesový odpad a oddelene vyzbieraný ...

94.

V § 81 ods. 7 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „§ 10 ods. 1 a“.

95.

V § 81 ods. 7 písmeno c) znie:

„c) zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy, ...

96.

V § 81 ods. 7 písmeno h) znie:

„h) zverejniť na svojom webovom sídle podrobný všeobecne zrozumiteľný popis celého systému nakladania ...

97.

V § 81 ods. 9 úvodnej vete sa za slovo „odpadov“ vkladá čiarka a slová „okrem skutočností podľa odseku ...

98.

V § 81 ods. 15 sa slová „programom obce“ nahrádza slovami „programom kraja“.

99.

V § 81 odsek 21 znie:

„(21) Povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre biologicky ...

101.

V § 81 odsek 25 znie:

„(25) Obec je povinná nahlásiť ministerstvu a organizácii zodpovednosti výrobcov pre obaly, s ktorou ...

102.

§ 81 sa dopĺňa odsekom 26, ktorý znie:

„(26) Na území vojenského obvodu108a) úlohy a povinnosti obce podľa tohto zákona plní Ministerstvo obrany ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 108a znie:

„108a) § 2 ods. 1 zákona č. 281/1997 Z. z. v znení zákona č. 96/2012 Z. z.“.

103.

V § 82 ods. 1 úvodnej vete sa za slovo „odpadu“ vkladajú slová „a právnická osoba alebo fyzická osoba ...

104.

V § 82 ods. 2 sa za slovo „ako“ vkladá slovo „osobou“ a za slová „odseku 1“ sa vkladajú slová „alebo ...

105.

V § 82 ods. 3 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „[§ 105 ods. 3 písm. d)]“.

106.

V § 83 odsek 2 znie:

„(2) Prevádzkovateľ kuchyne je povinný okrem povinností podľa § 14 a § 81 ods. 9 a 16 vytvoriť, prevádzkovať ...

107.

V § 88a ods. 5 sa za slová „odseku 3“ vkladajú slová „alebo odseku 4“.

108.

V § 90 ods. 3 sa písmeno a) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:

„4. v predchádzajúcich troch rokoch nebolo vydané rozhodnutie o zrušení autorizácie na výkon činnosti ...

109.

V § 90 ods. 3 sa písmeno b) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:

„4. v predchádzajúcich troch rokoch jej nebolo vydané rozhodnutie o zrušení autorizácie na výkon činnosti ...

110.

V § 90 sa odsek 4 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) žiadateľovi v predchádzajúcich troch rokoch nebolo vydané rozhodnutie o zrušení autorizácie na výkon ...

111.

V § 91 ods. 3 písmeno b) znie:

„b)
osobné údaje odborne spôsobilej osoby na autorizovanú činnosť,“.

112.

V § 91 ods. 4 písmeno b) znie:

„b)
osobné údaje odborne spôsobilej osoby na autorizovanú činnosť,“.

113.

V § 91 ods. 5 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) až h) sa označujú ako písmená b) až g).

114.

V § 91 ods. 6 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) až g) sa označujú ako písmená b) až f).

115.

V § 92 ods. 2 prvá veta znie: „Držiteľ autorizácie môže požiadať o predĺženie jej platnosti najskôr ...

116.

V § 93 odsek 1 znie:

„(1) Držiteľ autorizácie je povinný ministerstvu oznámiť každú zmenu údajov uvedených v rozhodnutí o ...

117.

V § 93 ods. 2 písm. b) sa za slovo „činností“ vkladajú slová „alebo rozšírenie rozsahu činností“.

118.

V § 94 ods. 2 písmeno e) znie:

„e) držiteľ autorizácie nesplní povinnosť uvedenú v § 28 ods. 4 písm. a), c), d) prvý bod a druhý bod, ...

119.

V § 94 ods. 3 písmeno e) znie:

„e) držiteľ autorizácie nesplní povinnosť uvedenú v § 44 ods. 8 písm. a), c), f) alebo písm. u),“. ...

120.

V § 94 ods. 4 písmeno e) znie:

„e) držiteľ autorizácie nesplní povinnosť uvedenú v § 29 ods. 1 písm. a), d), i) alebo písm. m),“. ...

121.

V § 94 sa odsek 5 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:

„f) uplynutím lehoty podľa § 28 ods. 4 písm. ag), v ktorej organizácia zodpovednosti výrobcov neuhradí ...

122.

V § 94b sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
koordinačné centrum poruší povinnosť podľa § 31ods. 11 písm. q).“.

123.

V § 95 ods. 2 písmeno a) znie:

„a)
bezúhonnosť; bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov,“.

124.

§ 95 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Na účel preukázania bezúhonnosti podľa odseku 2 písm. a) ministerstvo bezodkladne zašle údaje potrebné ...

125.

V § 97 ods. 1 písm. e) druhom bode sa za slová „100 ton“ vkladajú slová „a zariadenia na zmenšovanie ...

126.

V § 97 ods. 1 písm. o) sa za slovo „alebo“ vkladá slovo „hnuteľná“.

127.

V § 97 ods. 1 písmeno s) znie:

„s)
využívanie odpadov na spätné zasypávanie,“.

128.

V § 97 ods. 18 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie:

„Ak sa konanie o predĺženie platnosti súhlasu neskončí do troch mesiacov bez zavinenia žiadateľa, platia ...

129.

§ 97 sa dopĺňa odsekmi 20 a 21, ktoré znejú:

„(20) Súhlas podľa odseku 1 písm. o) sa vzťahuje na látky a hnuteľné veci, ktoré spĺňajú podmienky ustanovené ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 126 znie:

„126) § 3a zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej ...

130.

§ 104 vrátane nadpisu znie:

„§ 104 Základné ustanovenie Orgánmi štátnej správy odpadového hospodárstva sú: a) ministerstvo, b) inšpekcia, c) okresný ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 137a sa vypúšťa.

131.

V § 105 ods. 2 písmeno af) znie:

„af)
zabezpečuje prostredníctvom poverenej osoby analýzy zmesového komunálneho odpadu,“.

132.

V § 105 ods. 3 písm. a) sa vypúšťa čiarka a slovo „obce“.

133.

V § 105 ods. 3 písm. b) sa vypúšťajú slová „zoznam nebezpečných vlastností podľa Bazilejského dohovoru, ...

134.

V § 105 ods. 3 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „obsah a spôsob vedenia evidencie, uchovávanie ...

135.

V § 105 ods. 3 písm. i) sa na konci pripájajú tieto slová: „podrobnosti o zasielaní údajov podľa § 28 ...

136.

V § 105 ods. 3 písmeno aa) znie:

„aa)
metodiku analýzy zmesového komunálneho odpadu,“.

137.

V § 105 sa odsek 3 dopĺňa písmenom ac), ktoré znie:

„ac) podrobnosti týkajúce sa zohľadnenia trvanlivosti, opraviteľnosti, opätovného použitia, recyklovateľnosti ...

138.

V § 105 ods. 4 písm. a) sa vypúšťajú slová „každý druhý rok“.

139.

V § 105 ods. 4 písm. c) sa číslo „šiestich“ nahrádza číslom „18“.

141.

V § 107 písm. d) sa vypúšťajú slová „posudzuje program obce a“ a slová „ktoré presahujú“ sa nahrádzajú ...

142.

V § 107 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „a vyjadrenie k dokumentácii v konaní o povolení ...

143.

V § 107 písmeno u) znie:

„u)
udeľuje súhlas na využívanie odpadov na spätné zasypávanie,“.

144.

V § 108 ods. 1 písm. d) sa vypúšťajú slová „posudzuje program obce a“ a slová „ktoré nepresahujú“ sa ...

145.

V § 108 ods. 1 písm. e) prvý bod znie:

„1.
ohlásení podľa § 14 ods. 1 písm. g) a § 17 ods. 1 písm. m),“.

146.

V § 108 ods. 1 písm. e) druhom bode sa slová „§ 21 ods. 3 písm. p)“ nahrádzajú slovami „§ 21 ods. 3 ...

149.

V § 112 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Poverenie vedúceho orgánu kontroly alebo ním splnomocneného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 145a znie:

„145a) § 9 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe ...

150.

V poznámke pod čiarou k odkazu 146 sa citácia „Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. ...

151.

§ 112 sa dopĺňa odsekom 15, ktorý znie:

„(15) Orgán štátneho dozoru a orgán Policajného zboru nezodpovedajú za škodu spôsobenú kontrolovanej ...

152.

V § 113 ods. 2 sa vypúšťa písmeno m).

Doterajšie písmená n) až r) sa označujú ako písmená m) až q).

153.

V § 113 ods. 2 písmeno m) znie:

„m) vydanie písomného potvrdenia v súlade s ustanoveniami § 24 ods. 5 na určenie rozsahu disponovania ...

154.

V § 114 ods. 4 prvej vete sa za slovom „inak“ vkladajú slová „a ak nejde o mobilné zariadenie“.

155.

V § 114a ods. 1 písm. a) treťom bode sa čiarka nahrádza slovom „alebo“.

156.

V § 114c ods. 8 písm. a) treťom bode sa vypúšťa slovo „alebo“ a štvrtom bode sa na konci pripája slovo ...

157.

V § 114c ods. 8 sa písmeno a) dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:

„5. po preskúmaní dokladov a vykonaní miestnej obhliadky podľa odseku 5 dospel k záveru, že neboli vykonané ...

158.

V § 114c ods. 9 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:

„f)
odseku 8 písm. a) piateho bodu do 30 dní od uplynutia lehoty podľa odseku 5,“.

Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno g).

159.

V § 114c ods. 12 sa slová „a štvrtého“ nahrádzajú slovami „až piateho“.

160.

V § 114c ods. 13 úvodnej vete sa slovo „štvrtého“ nahrádza slovom „piateho“.

161.

§ 114c sa dopĺňa odsekmi 16 až 19, ktoré znejú:

„(16) Prevádzkovateľ skládky odpadov, na ktorú sa nevzťahovala povinnosť predložiť plán úprav skládky ...

162.

§ 117 vrátane nadpisu znie:

„§ 117 Iné správne delikty (1) Pokutu od 500 eur do 50 000 eur uloží príslušný orgán štátnej správy ...

163.

Jedenásta časť sa vypúšťa.

Poznámky pod čiarou k odkazom 150 až 159a sa vypúšťajú.

164.

Za § 135e sa vkladajú § 135ea a 135eb, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 135ea Prechodné ustanovenia k úpravám účinným dňom vyhlásenia (1) Rozhodnutia, či zariadenie je, ...

165.

V § 135f druhej vete sa slová „31. decembra 2019“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2020“ a tretia veta ...

166.

Za § 135f sa vkladá § 135g, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 135g Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 3. júla 2021 Jednorazové výrobky z plastu uvedené ...

167.

Za § 136a sa vkladá § 136b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 136b Zrušovacie ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2020 Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej ...

168.

Nadpis nad § 137 znie: „Záverečné ustanovenia“.

169.

Za § 137 sa vkladá § 137a, ktorý znie:

„§ 137a Tento zákon bol prijatý v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických ...

170.

Príloha č. 1 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 1 k zákonu č. 79/2015 Z. z. ZHODNOCOVANIE ODPADU R1 Využitie najmä ako palivo alebo na získavanie ...

171.

V prílohe č. 3 časť III. vrátane nadpisu znie:

„III. Cieľ odpadového hospodárstva v oblasti nakladania s odpadmi z obalov _____________________________________________________________________________________ Cieľom ...

172.

V prílohe č. 3 časti V. sa na konci pripájajú tieto vety:

„Cieľom odpadového hospodárstva v oblasti komunálnych odpadov je zvýšiť prípravu na opätovné použitie ...

173.

V prílohe č. 3 časti VII. sa za slovami „(stav konca odpadu)“ vypúšťa čiarka a slová „§ 3 ods. 10 (príprava ...

174.

Za prílohu č. 4 sa vkladá príloha č. 4a, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 4a k zákonu č. 79/2015 Z. z. PRÍKLADY HOSPODÁRSKYCH NÁSTROJOV A ĎALŠÍCH OPATRENÍ NA POSKYTOVANIE ...

176.

Za prílohu č. 8a sa vkladá príloha č. 8b, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 8b k zákonu č. 79/2015 Z. z. ZOZNAM LÁTOK ALEBO HNUTEĽNÝCH VECÍ, PRE KTORÉ SA NEVYŽADUJE ...

177.

Príloha č. 9 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 9 k zákonu č. 79/2015 Z. z. ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE 1. Smernica ...

178.

Slová „škodlivé látky“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „nebezpečné látky“ ...

179.

Slová „viacvrstvové kombinované materiály“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami ...

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej ...

1.

V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti X. Životné prostredie položke 162 písmene k) sa slová ...

2.

V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti X. Životné prostredie položke 162 písmene s) sa za slová ...

3.

V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti X. Životné prostredie položke 162 písmene y) sa slová ...

Čl. III

Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 205/2004 ...

1.

V § 16 ods. 1 písm. a) sa slová „§ 14 ods. 3 a 4“ nahrádzajú slovami „§ 14 ods. 3 a 5“.

2.

V § 68 písm. g) sa za slovami „§ 13 ods. 6 a 7“ vkladajú slová „a § 14 ods. 6 a 7“.

Čl. IV

Zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene ...

1.

V § 6 ods. 4 sa vypúšťajú slová „listinnej podobe alebo“.

2.

V § 6 ods. 4 písm. a) sa slová „31. mája“ nahrádzajú slovami „28. februára“.

3.

V § 6 ods. 8 sa slová „do 12 mesiacov“ nahrádzajú slovami „do 11 mesiacov“.

Čl. V

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné ...

1.

V § 77 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem biologicky rozložiteľného komunálneho ...

2.

V § 77 ods. 1 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „od poplatníkov podľa odseku 2 písm. a),“.

3.

V § 77 ods. 3 sa slová „poplatok platí“ nahrádzajú slovami „poplatníkom je len raz a poplatok platí“ ...

4.

V § 77 ods. 7 druhej vete sa slovo „Za“ nahrádza slovom „Namiesto“ a slovo „plní“ sa nahrádza slovom ...

5.

V § 80 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Za zmenu skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku ...

6.

V § 81 ods. 1 tretej vete sa vypúšťajú slová „preukáže, že“ a na konci sa pripája táto veta: „Ak je ...

7.

§ 82 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:

„(4) Pri súbehu znížení poplatku podľa odseku 2 a § 83 ods. 2 sa uplatní jedno zníženie alebo zníženie ...

8.

V § 83 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Podmienky na zníženie alebo odpustenie poplatku sa vzťahujú ...

9.

V § 83 ods. 2 sa slovo „oslobodenie od“ nahrádza slovom „odpustenie“, za slovom „sprievodcom“ sa slovo ...

10.

§ 83 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Obec môže všeobecne záväzným nariadením11) zaviesť množstvový zber k 1. januáru zdaňovacieho obdobia ...

11.

Za § 104j sa vkladá § 104k, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 104k Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2020 (1) Na poplatkovú povinnosť a oznamovaciu ...

Čl. VI

Zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 4 sa odsek 1 dopĺňa písmenami aj) a ak), ktoré znejú:

„aj) financovanie preventívnych opatrení a nápravných opatrení podľa osobitného predpisu,11ia) ak) zabezpečenie ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 11ia a 11ib znejú:

„11ia)§ 4 ods. 3 písm. c) a § 5 ods. 3 písm. c) zákona č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych ...

2.

§ 4 sa dopĺňa odsekom 16, ktorý znie:

(16)

Prostriedky fondu poskytnuté podľa § 4g ods. 4 písm. a) a § 4h ods. 4 písm. a) nesmú v súčte prekročiť ...

3.

V § 4f ods. 1 písm. a) sa za slovo „republiky“ vkladajú slová „(ďalej len „ministerstvo vnútra“)“.

4.

Za § 4f sa vkladajú § 4g a 4h, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 4g Financovanie preventívnych opatrení a nápravných opatrení (1) Ministerstvo vnútra môže požiadať ...

Poznámka pod čiarou k odkazom 12o až 12q znejú:

„12o) § 18 ods. 1 písm. g) zákona č. 359/2007 Z. z. 12p) § 31 zákona č. 359/2007 Z. z. 12q) § 108 ...

5.

V § 10 ods. 1 písm. b) a § 11 ods. 3 a 4 sa slová „§ 4b a 4c“ nahrádzajú slovami „§ 4b, 4c, 4g a 4h“. ...

6.

V § 10 ods. 1 písm. e) a § 11 ods. 2 sa slová „§ 4 ods. 1 písm. m) a ad)“ nahrádzajú slovami „§ 4 ods. ...

7.

§ 10 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Časový interval čerpania prostriedkov fondu upravený zmluvou podľa odseku 1 písm. b) možno na návrh ...

Čl. VII

Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

V § 58 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Ak zverejňované dokumenty a rozhodnutia podľa tohto zákona ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 35ba znie:

„35ba) § 42 ods. 2 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností ...

Čl. VIII

Zákon č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých ...

§ 31 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Ak boli príslušnému orgánu na účel financovania preventívnych opatrení alebo nápravných opatrení ...

Čl. IX

Zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene ...

1.

§ 31 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Ministerstvo a) sleduje výskum a vývoj v oblasti najlepších dostupných techník a uverejňovanie ...

2.

V § 32 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.

Čl. X

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I bodov 4 až 9, 11 až 13, 15 až 17, 19 až 23, ...

Zuzana Čaputová v. r. Andrej Danko v. r. Peter Pellegrini v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore