Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška povinného príspevku a povinnej platby a podrobnosti o spôsobe výberu a platenia povinného príspevku a povinnej platby na účet Národného jadrového fondu 478/2022 účinný od 01.01.2023

Platnosť od: 22.12.2022
Účinnosť od: 01.01.2023
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška povinného príspevku a povinnej platby a podrobnosti o spôsobe výberu a platenia povinného príspevku a povinnej platby na účet Národného jadrového fondu 478/2022 účinný od 01.01.2023
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Nariadenie vlády 478/2022 s účinnosťou od 01.01.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa ustanovuje výška povinného príspevku a povinnej platby a podrobnosti o spôsobe výberu a platenia povinného príspevku a povinnej platby na účet Národného jadrového fondu

Vláda Slovenskej republiky podľa § 10 ods. 4 zákona č. 308/2018 Z. z. o Národnom jadrovom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) nariaďuje:

§ 1 - Výška povinného príspevku

Výška ročného povinného príspevku je

a)
46 307 425 eur pre jadrovú elektráreň Jaslovské Bohunice V2,
b)
32 182 115 eur pre jadrovú elektráreň Mochovce MO12,
c)
29 411 437 eur pre jadrovú elektráreň Mochovce MO34.
§ 2 - Výška povinnej platby

Výška ročnej povinnej platby je

a)
3 002 954 eur pre jadrové zariadenie Technológie na spracovanie a úpravu rádioaktívnych odpadov vrátane objektov a zariadení sem prevedených z jadrovej elektrárne A1,
b)
363 592 eur pre jadrové zariadenie Medzisklad vyhoretého jadrového paliva prevádzkované v lokalite Jaslovské Bohunice,
c)
256 570 eur pre jadrové zariadenie Finálne spracovanie kvapalných rádioaktívnych odpadov prevádzkované v lokalite Mochovce,
d)
10 793 eur pre jadrové zariadenie Integrálny sklad rádioaktívnych odpadov prevádzkované v lokalite Jaslovské Bohunice,
e)
84 411 eur pre jadrové zariadenie Republikové úložisko rádioaktívnych odpadov prevádzkované v lokalite Mochovce.
§ 3 - Spôsob výberu a platenia povinného príspevku a povinnej platby
(1)

Držiteľ povolenia na prevádzku jadrového zariadenia na výrobu elektriny platí ročný povinný príspevok podľa § 10 ods. 2 zákona na účet Národného jadrového fondu vedený v Štátnej pokladnici raz ročne so splatnosťou do 1. decembra príslušného kalendárneho roka.

(2)

Držiteľ povolenia na prevádzku jadrového zariadenia iného ako jadrové zariadenie na výrobu elektriny platí ročnú povinnú platbu podľa § 10 ods. 3 zákona na účet Národného jadrového fondu vedený v Štátnej pokladnici raz ročne so splatnosťou do 1. decembra príslušného kalendárneho roka.

(3)

Povinný príspevok a povinná platba sa považujú za zaplatené pripísaním finančných prostriedkov na účet Národného jadrového fondu vedený v Štátnej pokladnici.

§ 4 - Prechodné ustanovenia
(1)

Výška povinného príspevku pre jadrové zariadenie MO34 za každý kalendárny rok počnúc rokom, v ktorom nadobudlo právoplatnosť povolenie na prevádzku jadrového zariadenia na výrobu elektriny,1) až do 31. decembra kalendárneho roku, v ktorom nadobudlo právoplatnosť povolenie na prevádzku v poradí druhého z dvoch blokov jadrového zariadenia MO34, sa určí ako pomerná časť z ročného povinného príspevku podľa dĺžky a rozsahu prevádzky jadrového zariadenia v príslušnom roku.

(2)

Rozsah prevádzky jadrového zariadenia na výrobu elektriny podľa odseku 1 sa určí na základe oznámenia držiteľa povolenia na prevádzku jadrového zariadenia na výrobu elektriny Národnému jadrovému fondu. Ak držiteľ povolenia na prevádzku jadrového zariadenia na výrobu elektriny neoznámi rozsah prevádzky jadrového zariadenia do nadobudnutia právoplatnosti povolenia na prevádzku jadrového zariadenia na výrobu elektriny, výška povinného príspevku pre jadrové zariadenie MO34 za kalendárny rok, v ktorom nadobudlo právoplatnosť povolenie na prevádzku jadrového zariadenia na výrobu elektriny,1) sa určí ako pomerná časť z ročného povinného príspevku podľa dĺžky prevádzky jadrového zariadenia v príslušnom roku.

(3)

Národný jadrový fond oznámi držiteľovi povolenia na prevádzku jadrového zariadenia na výrobu elektriny výšku pomernej časti z ročného povinného príspevku za rok, v ktorom nadobudlo právoplatnosť povolenie na prevádzku jadrového zariadenia na výrobu elektriny,1) do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti povolenia na prevádzku jadrového zariadenia na výrobu elektriny.1)

(4)

Ak povolenie na prevádzku jadrového zariadenia na výrobu elektriny1) nadobudne právoplatnosť po 31. októbri príslušného kalendárneho roka, držiteľ povolenia na prevádzku jadrového zariadenia na výrobu elektriny zaplatí pomernú časť z ročného povinného príspevku do 30 dní od doručenia oznámenia výšky pomernej časti z ročného povinného príspevku podľa odseku 2.

§ 5 - Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 22/2019 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška povinného príspevku a povinnej platby a podrobnosti o spôsobe výberu a platenia povinného príspevku a povinnej platby na účet Národného jadrového fondu.

§ 6 - Účinnosť

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2023.

Eduard Heger v. r.

Poznámky

  • 1)  § 5 ods. 3 písm. c) zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Načítavam znenie...
MENU
Hore