Zákon o podpore regionálneho rozvoja 539/2008 účinný od 01.01.2023 do 31.08.2023

Platnosť od: 13.12.2008
Účinnosť od: 01.01.2023
Účinnosť do: 31.08.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Národné hospodárstvo
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST11JUD2DS10EUPPČL0

Zákon o podpore regionálneho rozvoja 539/2008 účinný od 01.01.2023 do 31.08.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 539/2008 s účinnosťou od 01.01.2023 na základe 113/2022

Legislatívny proces k zákonu 113/2022

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

K predpisu 113/2022, dátum vydania: 06.04.2022

 

Dôvodová správa

Všeobecná časť

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“) bol vypracovaný na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace jún až december 2021.

Zámerom čl. I návrhu zákona je zefektívniť organizáciu a riadenie sústavy inšpekcie práce, a to najmä tým, že sa namiesto funkcie „hlavný inšpektor práce“ zavedie manažérska funkcia „riaditeľ inšpektorátu práce“ bez povinnosti mať odbornú spôsobilosť inšpektora práce, ale so zachovaním povinnosti päťročnej odbornej praxe v oblasti BOZP, pracovného práva alebo inšpekcie práce.

Zároveň sa precizuje moment zápisu do centrálneho verejne prístupného zoznamu fyzických osôb a právnických osôb, ktoré v predchádzajúcich piatich rokoch porušili zákaz nelegálneho zamestnávania, a to tak, že Národný inšpektorát práce zapíše fyzickú osobu alebo právnickú osobu bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania.

Ďalej sa navrhuje doplniť kogentné obsahové náležitosti protokolu o výsledku inšpekcie práce o poučenie o možnosti podať správnu žalobu voči protokolu v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku. Zároveň sa precizujú niektoré ustanovenia zákona a vychádzajúc z potrieb aplikačnej praxe orgánov verejnej moci sa ustanovuje moment zistenia porušenia zákazu nelegálneho zamestnávania.

V nadväznosti na úpravu momentu zápisu do zoznamu nelegálnych zamestnávateľov v čl. I sa návrhom zákona v čl. II XI upravujú osobitné predpisy, ktoré obsahujú podmienku neporušenia zákazu nelegálneho zamestnávania naviazanú na rôzne účely (napr. poskytovanie príspevkov z verejných prostriedkov), ktorá bude po novom naviazaná na skutočnosť, že fyzickej osobe alebo právnickej osobe nebola právoplatne uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania. Zároveň sa podmienky poskytovania a podmienky vrátenia príspevkov podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, poskytovania podpory v čase skrátenej práce, povolenia zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín a vydania povolenia na výkon činnosti agentúry dočasného zamestnávania v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. júna 2009, ktorou sa stanovujú minimálne normy pre sankcie a opatrenia voči zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov. S cieľom dodržania princípu právnej istoty sa uvedené upravuje tak, že príslušné podmienky sa budú viazať na nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania.

Návrh zákona je súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a nálezmi ústavného súdu, ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi a medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, a s právom Európskej únie.

Návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy, pozitívny a negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, nebude mať na zamestnanosť vo verejnej

2

správe, nebude mať sociálne vplyvy, nebude mať vplyv na informatizáciu spoločnosti, na životné prostredie, na služby verejnej správy pre občana, ani na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.

 

1

Osobitná časť

K čl. I (zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce)

K bodu 1 (§ 5 ods. 2)

Pre označenie generálneho riaditeľa Národného inšpektorátu práce sa zavádza legislatívna skratka generálny riaditeľ.

K bodu 2 [§ 6 ods. 1 písm. g)]

Ide o precizovanie ustanovenia § 6 ods. 1 písm. g) zákona č. 125/2006 Z. z.

K bodu 3 [§ 6 ods. 1 písm. t)]

Upravuje sa moment zápisu do centrálneho verejne prístupného zoznamu fyzických osôb a právnických osôb, ktoré v predchádzajúcich piatich rokoch porušili zákaz nelegálneho zamestnávania a to tak, že zamestnávateľ sa bude zapisovať do tohto zoznamu bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania. Uvedená úprava sa opiera aj o nedávnu rozhodovaciu prax Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (Uznesenie NS SR, sp. zn. 6Sžk/6/2019 zo dňa 14. 11. 2019).

K bodu 4 [§ 6 ods. 1 písm. v)]

V nadväznosti na navrhovaný zápis do zoznamu nelegálnych zamestnávateľov dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty sa ustanovuje pôsobnosť Národného inšpektorátu práce poskytovať údaje o tom, že k určenému dňu nebola fyzickej osobe alebo právnickej osobe právoplatne uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania na účely preukázania skutočnosti ustanovenej osobitným predpisom (s účinnosťou od 1. januára 2024).

K bodu 5 (§ 7 ods. 2)

Vypúšťa sa podmienka odbornej spôsobilosti hlavného inšpektora práce, a za týmto účelom sa mení aj úprava pomenovania vedúceho zamestnanca inšpektorátu práce z „hlavný inšpektor práce“ na „riaditeľ inšpektorátu práce“. Namiesto funkcie „hlavný inšpektor práce“ sa zavedie manažérska funkcia „riaditeľ inšpektorátu práce“ bez povinnosti mať odbornú spôsobilosť inšpektora práce, ale so zachovaním povinnosti päťročnej odbornej praxe v oblasti BOZP, inšpekcie práce alebo pracovného práva, nakoľko pozícia vedúceho zamestnanca inšpektorátu práce si vyžaduje nielen odborné, ale taktiež aj dobré manažérske zručnosti. Na rozdiel od súčasnej právnej úpravy sa touto zmenou rozšíri okruh osôb, ktoré bude možné vymenovať za riaditeľa inšpektorátu práce a to o odborníkov s najmenej päťročnou praxou v oblasti BOZP alebo pracovného práva.

K bodom 6 a 7 [§ 7 ods. 3 písm. m) a n)]

Legislatívno-technické úpravy v nadväznosti na navrhovaný zápis do zoznamu nelegálnych zamestnávateľov dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania.

K bodu 8 [§ 7 ods. 3 písm. q)]

Ide o precizovanie § 7 ods. 3 písm. q) zákona č. 125/2006 Z. z.

K bodu 9 (§ 7 ods. 6)

V nadväznosti na zjednotenie terminológie a úpravu momentu zápisu do zoznamu nelegálnych zamestnávateľov dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty za

2

porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania sa precizuje ustanovenie, ktoré upravuje oznamovaciu povinnosť inšpektorátu práce voči živnostenskému úradu. Inšpektorát práce bude po novom zasielať oznámenie o opakovanom právoplatnom uložení pokuty za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania.

K bodom 10 a 11 (§ 8 ods. 3, § 10 ods. 2 a § 11 ods. 1)

Legislatívno-technická úprava súvisiaca s úpravou v bode 4.

K bodu 12 (§ 14 ods. 1)

Z dôvodu lepšej prehľadnosti sa kogentné obsahové náležitosti protokolu o výsledku inšpekcie práce po novom rozčleňujú do písmen a) o). Zároveň, vychádzajúc z problémov aplikačnej praxe, sa v písmene l) upravuje nová obsahová náležitosť protokolu, a to poučenie o možnosti podať správnu žalobu voči protokolu v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku, ak protokolom alebo môžu byť priamo dotknuté práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti kontrolovaného zamestnávateľa alebo kontrolovanej fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, čo judikoval aj Najvyšší súd vo svojom rozhodnutí z 2. decembra 2008 sp. zn. 1 Sžo/162/2007. V aplikačnej praxi totiž dochádzalo k situáciám, kedy medzi prerokovaním protokolu a samotným začatím správneho konania o uložení pokuty bol niekoľkomesačný rozdiel a zamestnávatelia si neskoro uvedomili možnosť podať správnu žalobu voči protokolu o výsledku inšpekcie práce. Doplnením poučenia ako ďalšej podstatnej náležitosti protokolu bude mať kontrolovaný subjekt vedomosť o tomto oprávnení, tzn., že môže podať správnu žalobu a ďalšie využitie resp. nevyužitie tejto možnosti tak bude už plne v jeho dispozičnej sfére.

K bodu 13 [§ 14 ods. 2 písm. a)]

Legislatívno-technická úprava.

K bodu 14 [§ 14 ods. 2 písm. b)]

Spresňuje sa povinnosť kontrolovaného subjektu upravená v § 14 ods. 2 písm. b). Po novom bude povinnosťou kontrolovaného subjektu doručiť inšpektorátu práce v určenej lehote písomnú správu o spôsobe splnenia opatrení na odstránenie zistených porušení predpisov uvedených v § 2 ods. 1 písm. a).

K bodu 15 [§ 14 ods. 3 písm. a)]

Precizácia § 14 ods. 3 písm. a) zákona č. 125/2006 Z. z.

K bodu 16 (§ 14 ods. 4)

Spresňuje sa moment ukončenia výkonu inšpekcie práce a zároveň sa enumerujú všetky možné situácie, ktorými sa protokol o výsledku inšpekcie práce považuje za prerokovaný.

K bodu 17 (§ 19 ods. 4)

Ide o precizáciu ustanovenia v súvislosti s úpravou v bode 16.

K bodu 18 (§ 20 ods. 2)

Ide o precizáciu ustanovenia § 20 ods. 2 zákona č. 125/2006 Z. z., ktorým sa spresňujú povinnosti, za porušenie ktorých je možné uložiť poriadkovú pokutu fyzickej osobe nachádzajúcej sa na pracovisku zamestnávateľa.

3

K bodu 19 (§ 21 ods. 6)

Účelom úpravy v tomto bode je upraviť to, aby bolo možné prizvať externého odborníka pri výkone trhového dohľadu.

K bodu 20 (§ 22d)

Prechodným ustanovením sa navrhuje kontinuálny prechod hlavných inšpektorov práce, ktorí boli vymenovaní pred 1. januárom 2023, do funkcie riaditeľa inšpektorátu práce podľa právnej úpravy účinnej od 1. januára 2023.

K čl. II (zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti)

K bodu 1 [§ 21b ods. 3 písm. a)]

V nadväznosti na precizáciu ustanovenia v nadväznosti na úpravu momentu zápisu do zoznamu nelegálnych zamestnávateľov dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania sa precizuje aj znenie podmienok pre oblasť zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

K bodu 2 [§ 21b ods. 10 písm. a)]

Ide o precizáciu ustanovenia v nadväznosti na úpravu momentu zápisu do zoznamu nelegálnych zamestnávateľov dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania.

K bodu 3 [§ 21b ods. 10 písm. b)]

Legislatívno-technická úprava.

K bodu 4 [§ 22 ods. 2 písm. a)]

Ide o precizáciu ustanovenia v nadväznosti na úpravu momentu zápisu do zoznamu nelegálnych zamestnávateľov dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania.

K bodu 5 [§ 22 ods. 2 písm. b)]

Legislatívno-technická úprava.

K bodu 6 [§ 23 ods. 2 písm. b)]

Ide o precizáciu ustanovenia v nadväznosti na úpravu momentu zápisu do zoznamu nelegálnych zamestnávateľov dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania.

K bodu 7 [§ 23b ods. 11 písm. b)]

Legislatívno-technická úprava.

K bodu 8 (§ 29 ods. 3)

Legislatívno - technická úprava.

4

K bodu 9 [§ 29 ods. 3 písm. d)]

Ide o precizáciu ustanovenia v nadväznosti na úpravu momentu zápisu do zoznamu nelegálnych zamestnávateľov dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania.

K bodu 10 (§ 31 ods. 2)

V nadväznosti v nadväznosti na úpravu momentu zápisu do zoznamu nelegálnych zamestnávateľov dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania sa precizuje aj znenie podmienok pre oblasť na získanie povolenia na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

K bodu 11 [ § 67 ods. 7 písm. a)]

Ide o precizáciu ustanovenia v nadväznosti na úpravu momentu zápisu do zoznamu nelegálnych zamestnávateľov dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania.

K bodu 12 [§ 70 ods. 7 písm. c)]

V nadväznosti na úpravu momentu zápisu do zoznamu nelegálnych zamestnávateľov dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania, sa precizuje aj znenie podmienok pre na poskytnutie príspevkov podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

K bodu 13 (§ 70 ods. 10)

V nadväznosti na úpravu momentu zápisu do zoznamu nelegálnych zamestnávateľov dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania sa upravuje povinnosť zastaviť poskytovanie príspevkov fyzickej osobe, alebo právnickej osobe, ktorá v čase nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania poberá niektorý z príspevkov podľa zákona o službách zamestnanosti. Zároveň sa ukladá fyzickej alebo právnickej osobe, ktorej bola uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania štátneho príslušníka tretej krajiny, povinnosť vrátiť príspevky poskytnuté v období 12 mesiacov predchádzajúcich dňu nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Uvedená povinnosť je v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. júna 2009, ktorou sa stanovujú minimálne normy pre sankcie a opatrenia voči zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov.

K čl. III (zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy)

K bodu 1 [§ 8a ods. 4 písm. d)]

Ide o precizáciu ustanovenia v nadväznosti na úpravu momentu zápisu do zoznamu nelegálnych zamestnávateľov dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania.

5

K bodu 2 [§ 8a ods. 5 písm. c)]

Ide o precizáciu ustanovenia v nadväznosti na úpravu momentu zápisu do zoznamu nelegálnych zamestnávateľov dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania.

K bodu 3 (§ 8a ods. 11)

Ide o precizáciu ustanovenia v nadväznosti na úpravu momentu zápisu do zoznamu nelegálnych zamestnávateľov po uložení pokuty za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania.

K čl. IV (zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho

spoločenstva

K bodu 1 (§ 12 ods. 5)

Ide o precizáciu ustanovenia v nadväznosti na úpravu momentu zápisu do zoznamu nelegálnych zamestnávateľov dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania.

K bodu 2 (§ 24 ods. 3)

Ide o precizáciu ustanovenia v nadväznosti na úpravu momentu zápisu do zoznamu nelegálnych zamestnávateľov dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania.

K čl. V (zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja)

K bodu 1 (§ 17 ods. 3)

Legislatívno-technická úprava.

K bodu 2 [§ 17 ods. 3 písm. d)]

Ide o precizáciu ustanovenia v nadväznosti na úpravu momentu zápisu do zoznamu nelegálnych zamestnávateľov dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania.

K čl. VI (zákon č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti)

K bodu 1 (§ 11 ods. 4)

Legislatívno-technická úprava.

K bodu 2 [§ 11 ods. 4 písm. f)]

Ide o precizáciu ustanovenia v nadväznosti na úpravu momentu zápisu do zoznamu nelegálnych zamestnávateľov dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania.

K bodu 3 [§ 12 ods. 6 písm. e)]

Ide o precizáciu ustanovenia v nadväznosti na úpravu momentu zápisu do zoznamu nelegálnych zamestnávateľov dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania.

6

K čl. VII (zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov)

Ide o precizáciu ustanovenia v nadväznosti na úpravu momentu zápisu do zoznamu nelegálnych zamestnávateľov dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania.

K čl. VIII (zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych

štrukturálnych a investičných fondov)

Ide o precizáciu ustanovenia v nadväznosti na úpravu momentu zápisu do zoznamu nelegálnych zamestnávateľov dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania.

K čl. IX (zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite)

Ide o precizáciu ustanovenia v nadväznosti na úpravu momentu zápisu do zoznamu nelegálnych zamestnávateľov dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania.

K čl. X (zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch)

K bodu 1 (§ 6 ods. 1)

Legislatívno-technická úprava.

K bodu 2 [§ 6 ods. 1 písm. h)]

Legislatívno-technická úprava.

K bodu 3 [§ 6 ods. 1 písm. k)]

Ide o precizáciu ustanovenia v nadväznosti na úpravu momentu zápisu do zoznamu nelegálnych zamestnávateľov dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania.

K bodom 4 až 6 (§ 8 ods. 2)

Legislatívno-technické úpravy.

K bodu 7 [§ 8 ods. 2 písm. c)]

Ide o precizáciu ustanovenia v nadväznosti na úpravu momentu zápisu do zoznamu nelegálnych zamestnávateľov dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania.

K čl. XI (zákon č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce)

K bodu 1 (§ 3 ods. 1)

Legislatívno-technická úprava.

K bodu 2 [§ 3 ods. 1 písm. c)]

V nadväznosti na úpravu momentu zápisu do zoznamu nelegálnych zamestnávateľov dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty za porušenie zákazu nelegálneho

7

zamestnávania sa precizuje aj znenie jednej z podmienok pre poskytnutie podpory v čase skrátenej práce.

K bodu 3 (§ 9 ods. 3)

Zamestnávateľovi, ktorému bola uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania štátneho príslušníka tretej krajiny, sa ukladá povinnosť vrátiť príspevky poskytnuté v období 12 mesiacov predchádzajúcich dňu nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Uvedená povinnosť je v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. júna 2009, ktorou sa stanovujú minimálne normy pre sankcie a opatrenia voči zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov.

K čl. XII (účinnosť)

S ohľadom na dĺžku jednotlivých štádií legislatívneho procesu sa navrhuje nadobudnutie účinnosti zákona od 1. januára 2023 okrem čl. I bodu 4, ktorý nadobudnúť účinnosť 1. januára 2024.

V Bratislave dňa 12. januára 2022

Eduard Heger v. r.

predseda vlády

Slovenskej republiky

Milan Krajniak v. r.

minister práce, sociálnych vecí a rodiny

Slovenskej republiky

zobraziť dôvodovú správu

Vládny návrh zákona o podpore regionálneho rozvoja

K predpisu 539/2008, dátum vydania: 13.12.2008

1

Dôvodová správa

A. Všeobecná č asť

Potreba aktualizácie v súčasnosti platnej právnej úpravy zákona č. 503/2001 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 351/2004 Z. z. vyplýva z úlohy B.5. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 832 z 8. októbra 2006 k návrhu aktualizácie Národného strategick ého referenčného rámca Slovenskej republiky na roky 2007 - 2013, ktorá vychádza z priorít ustanovených v programovom vyhl ásení vlády Slovenskej republiky.

Podpora regionálneho rozvoja je v Európskej únii považovaná za kľúčový prvok politiky hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti. Prekážkou na zvyšovanie konkurencieschopnosti európskeho hospodárskeho priestoru sú dnes značné regionálne rozdiely. Kvalita faktorov ovplyvňujúcich konkurencieschopnosť regiónov vš ak vykazuje veľkú variabilitu. Cieľová priorita Európskej únie, ktorá je sústredená na urýchlenie konvergencie jej najmenej rozvinutých regió nov zlepšovaním podmienok pre ich ekonomický rast a zamestnanosť, môže byť zabezpečená prostredníctvom ustanovenia strategických cieľov s víziou hospodárskeho, sociálneho a územného rozvoja podľa administrat ívneho členenia štátu a pri zohľadnení geografickej, historickej, kultúrnej diferenciácie jednotlivých regiónov. Eur ópska únia už nie je v súčasnosti vnímaná ako transnárodná entita, ale ako zoskupenie jednotlivých regiónov, ktoré by mali byť navzájom konkurencieschopné pri súčasnom zachovaní si svojich š pecifických daností.

Na základe zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov je zodpovedným ústredným orgánom štátnej správy pre regionálny rozvoj Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktoré zabezpečuje realizáciu regionálnej politiky podľa programového vyhlásenia vlády. Reforma verejnej správy znamenala zmenu územnosprávneho členenia SR, prechod mnohých kompetencií zo štátu na územné samosprávy, vybudovanie samosprávy na úrovni vyšších územných celkov a posilnenie finančnej autonómie územných samosprá v. Územnú samosprávu dnes tvoria vyššie územné celky a obce. Vykonávajú kompetencie, ktor é im ukladajú zákony a kompetencie vyplývajúce z preneseného výkonu štátnej správy. So silnejšími kompetenciami rastie územný m samosprávam aj zodpovednosť pred občanmi, a preto je nevyhnutné zabezpečiť interaktívny vzťah medzi celoštátnou, regionálnou a miestnou úrovňou pri zvyšovaní hospodárskeho, sociálneho a územného rozvoja regiónov.

Návrh zákona o podpore regionálneho rozvoja spĺňa požadované atribúty podpory regionálneho rozvoja pre všetky inštitucionálne štruktúry v oblasti regionálneho rozvoja a ustanovuje ich vzájomné prepojenie pri podpore rozvoja regiónov pri rešpektovaní podmienky zabezpečenia trvalo udržateľného hospodárskeho rozvoja, soci álneho rozvoja a územného rozvoja Slovenskej republiky.

Návrh zákona o podpore regionálneho rozvoja ustanovuje základné pojmy a ciele podpory regionálneho rozvoja, zdroje financovania, vymedzuje základné dokumenty podpory regionálneho rozvoja, pôsobnosť orgánov štátnej správy, vyšších územných celkov, obcí a ďalších subjektov územnej spolupráce pri samotnej realizá cii regionálneho rozvoja . Uvedený návrh zákona kladie dôraz nielen na regionálnu, ale aj na miestnu úroveň. Vytvá ra tak priestor k plnohodnotnému nadviazaniu komunikácie medzi orgánmi štátnej správy, orgánmi regionálnej samosprávy a miestnej samosprávy pri hľ adaní krokov k efektívnemu využitiu verejných zdrojov určených na rozvoj regiónov. Zároveň vytvára vhodné podmienky na územnú spoluprácu jednotlivých regiónov a podmienky pre koordináciu a realizáciu opatrení na posilnenie hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti pri vyrovnávaní regionálnych rozdielov.

Všetky formy podpory a všetky rozvojové dokumenty s regionálnym obsahom zostávajú nedotknuté.

II

Návrh zákona o podpore regionálneho rozvoja je v súlade s Ú stavou Slovenskej republiky a právnym poriadkom Slovenskej republiky ako aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

III

Prijatie návrhu zákona o podpore regionálneho rozvoja má dopad na štátny rozpočet. Nezasahuje však do existujúcej štruktúry orgánov verejnej správy, ani do kompetencií a plánu práce org ánov verejnej správy.

Doložka finančných, ekonomických, environmentálnych vplyvov, vplyvov na zamestnanosť a podnikateľsk é prostredie

I. Odhad dopadov na verejné financie

Prijatím predloženého návrhu zákona o podpore regionálneho rozvoja sa predpokladá vplyv na štátny rozpočet. Za účelom zabezpečenia ú loh v oblasti regionálneho rozvoja a čiastočného pokrytia nákladov na činnosť sa z rozpočtovej kapitoly Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR poskytuje finančný prí spevok pre regionálne rozvojové agentúry v rámci Integrovanej siete region álnych rozvojových agentúr a pre slovenské časti euroregiónov. Pre jednotlivé rozpočtové roky sa uvažuje s nasledovnými výdavkami:

r................ 49 000 000 Sk

r+1........... 51 000 000 Sk

r+2............ 53 000 000 Sk

r+3.............55 000 000 Sk

Predpokladané finančné dôsledky na rozpočet verejnej správy sú uvádzané nielen na bežný rok, ale aj na tri nasledujúce rozpočtové roky (podľa § 33 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlá ch verejnej správy a o zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

Požadované výdavky budú zabezpečené v rámci schváleného limitu výdavkov kapitoly Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR na rok 2009 a v rámci limitov určených pre kapitolu v rozpočte verejnej správy na nasledovné roky.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky berie na vedomie, že predpokladané finančné dôsledky vyplývajúce z realizácie n ávrhu budú zabezpečené v rámci schváleného limitu výdavkov kapitoly Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR na príslušný rozpočtový rok.

Vplyv na rozpočty vyšších územných celkov a na rozpočty obcí sa nepredpokladá.

II. Odhad dopadov na obyvateľov, hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb

Materiál predpokladá pozitívny dopad na obyvateľov a zvyšovanie kvality ich života, vzhľadom na to, že oblasť ou podpory regionálneho rozvoja je aj rozvoj ľudských zdrojov s cieľom dosahovať rovnováhu vo vývoji dopytu a ponuky na regionálnom trhu práce a vytvárať rovnosť pracovných pr íležitostí.

Taktiež materiál predpokladá pozitívny dopad aj na hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb, a to najmä v oblasti podpory na rozvoj hospodárstva a podnikateľské prostredie s cieľom zv ýšiť jeho produktivitu, zlepšiť štruktúru hospodárstva, vytvárať nové pracovné miesta a stabilizovať ohrozené pracovné miesta.

III. Odhad dopadov na životné prostredie

Predložený materiál nebude mať negatívny dopad na životné prostredie na miestnej, regionálnej a celošt átnej úrovni. Podpora regionálneho rozvoja zohľadňuje programové dokumenty a stratégie tematicky a regionálne rozhodujúcich aktérov v procese regionálneho rozvoja pri zohľadnení ochrany a tvorby životného prostredia, obmedzovania vplyvov poškodzujúcich životné prostredie a tiež na podporu efektívneho využívania prírodných zdrojov regiónov Slovenskej republiky.

IV. Odhad dopadov na zamestnanosť

Materiál predpokladá pozitívny dopad na zamestnanosť. Opatrenia na podporu rastu zamestnanosti a sociálnej inklúzie budú komplementárne doplnené rozsiahlymi intervenciami do infraštruktúry vzdelávacích zariadení a zariadení sociálnej starostlivosti a tiež tvorby nových pracovných miest.

V. Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie

Predkladaný materiál bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, nakoľko jednotlivé priority smerujú do oblastí na podporu rozvoja výskumu a vývoja prispievajúceho k celkovému rozvoju regiónov. Dôraz sa kladie na podporu zavádzania nových technológií a inovácií a tiež na rozvoj podnikateľského prostredia s cieľ om zvýšiť jeho produktivitu, zlepšiť štruktúru hospodárstva, vytvárať nové pracovné miesta a stabilizovať ohrozené pracovné miesta.

Doložka zlučiteľnosti právneho predpisu s právom Európskeho spoločenstva a právom Európskej únie

1.Predkladateľ právneho predpisu: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

2.Ná zov návrhu právneho predpisu: Zákon o podpore regionálneho rozvoja

3.Problematika právneho predpisu:

a)je upravená v práve Euró pskeho spoločenstva,

- v primárnom práve

V Zmluve o založení Európskeho spoločenstva, najmä člá nky 158-162.

- v sekundárnom práve najmä

1.Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zruš uje nariadenie (ES) č. 1260/1999

2.Nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006 z 8. decembra 2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja

3.Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regioná lneho rozvoja, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1783/1999

4.Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 z 5. júla 2006 o Európskom sociá lnom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1784/1999

5.Nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006, z 11. júla 2006, ktorým sa zriaďuje Kohézny fond a ktorým sa zru šuje nariadenie (ES) č. 1164/9

6.Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 z 5. júla 2006 o Eur ópskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS)

7.Rozhodnutie Rady zo 6. októbra 2006 k Strategickým usmerneniam Spoločenstva o súdržnosti.

b) nie je upravená v práve Európskej únie,

c) nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskeho spoločenstva alebo Súdu prvého stupňa Európskeho spoločenstva.

4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskemu spoločenstvu a Európskej únii:

Návrh zákona svojou problematikou:

a) nemá určené lehoty na prebratie smerníc alebo rámcových rozhodnutí podľa urč enia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za prebratie smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov alebo určené lehoty na implementá ciu nariadenia alebo rozhodnutia z nich vyplývajúce,

b) nemá začaté konanie proti Slovenskej republike o porušení Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva podľa čl. 226 a ž 228 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva v platnom znení,

c) nepatrí medzi právne predpisy, v ktorých sú preberané smernice alebo rámcové rozhodnutia.

5. Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskeho spoločenstva alebo pr ávom Európskej únie

- úplný

6. Gestor a spolupracujúce rezorty:

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR a ostatné ústredné orgány štátnej správy.

B. Osobitná časť

K § 1

Predmetom zákona je právna úprava podpory regionálneho rozvoja a vytvorenie inštitucionálneho r ámca na jej uskutočňovanie s dôrazom na vytváranie podmienok pre koordináciu a realizáciu opatrení na posilnenie hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti. Politika súdržnosti by mala prispievať k zvyšovaniu konkurencieschopnosti a zamestnanosti začleňovaní m priorít Spoločenstva pre trvalo udržateľný rozvoj.

Slovenská republika ako nový členský štát EÚ po prvýkrát čerpala finančné prostriedky z fondov EÚ v oblasti politiky súdržnosti na základe dokumentu Rámec podpory Spoločenstva v rokoch 2004 - 2006, t. j. v skrátenom programovom období, ktoré sa pre pôvodné členské štáty EÚ 15 začalo už v roku 2000. Programové obdobie 2007 - 2013 je teda pre Slovenskú republiku prvým programovým obdobím, v ktorom má možnosť využívať zdroje z fondov EÚ v priebehu celého jeho trvania.

K § 2:

Ustanovuje základné pojmy novej právnej úpravy, pričom ur čujúcim predpokladom pre uskutočňovanie podpory regionálneho rozvoja je vymedzenie regiónu, v ktorom je nevyhnutné vytvoriť podmienky pre jeho ďalší hospodársky, sociá lny a územný rozvoj. Zabezpečenie takéhoto hospodárskeho, sociálneho a územného rozvoja je cieľom regionálneho rozvoja, ktorý sa napĺňa prostredníctvom regionálnej politiky príslušných orgánov štátnej správy a orgánov regionálnej a miestnej samosprávy.

Predpokladom pre úspešnú realizáciu regionálnej politiky je spolupráca sociá lno-ekonomických partnerov, čo znamená aktívne uplatňovanie partnerstva a územnej spolupráce.

Legislatívne sa zavádzajú definície dôležitých subjektov územnej spolupráce ako sú mikroregionálne združenia, euroregióny, regionálne rozvojové agentúry.

K § 3:

Cieľom podpory regionálneho rozvoja je prispieť k rozvoju regiónov. Tento cieľ je možné dosiahnuť prostredníctvom odstraňovania alebo zmierňovania nežiaducich rozdielov medzi úrovňami rozvoja regiónov. Zároveň je potrebné podporovať rast konkurencieschopnosti a ekonomickej výkonnosti regiónov a zvyšovať zamestnanosť a životnú úroveň obyvateľov v regiónoch. T ýmto spôsobom sa umožní plynulé prepojenie vnútornej podpory regionálneho rozvoja Slovenskej republiky s prioritami pomoci, ktoré sa aplikujú v EÚ.

Zameranie hlavných okruhov podpory je v súlade s cieľmi podpory regionálneho rozvoja. Na posilnenie hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti vyrovnávaním hlavných regionálnych rozdielov sa podpora sústreďuje najmä na rozvoj vedy a výskumu, informatizácie v regióne, hospodárskeho a podnikateľského prostredia. Dôležitá je podpora rozvoja ľudských zdrojov, verejných prác, podpora zlepšenia sociálnej infraštruktúry a dopravného a technického vybavenia regiónu a rozvoja obcí. Nie menej významné postavenie má podpora medzištátnej, cezhraničnej a medziregionálnej spolupráce, cestovn ého ruchu, zachovania identity a rozvoja kultúry a starostlivosti o kultúrne dedičstvo, multikulturá lnej spoločnosti a ďalších okruhov podpory podľa tohto zákona.

Pri podpore regionálneho rozvoja je dôležité upriamiť pozornosť na integrovaný prístup (integrované plánovanie, rozhodovanie a povoľ ovanie), na podporu komunálnej reformy a lepšiu harmonizáciu a nastavenie dotačných politík verejného sektora.

K § 4:

Tento paragraf ustanovuje zdroje financovania podpory regionálneho rozvoja. Zároveň ustanovuje rámec pre vymedzenie regiónov so sústredenou finančnou podporou prostredníctvom prostriedkov Európskej ú nie.

Prostriedky z Európskej únie sú doplnkovým zdrojom finančného zabezpečenia. Podľa princípu koncentrácie, uplatňovaného v regionálnej politike Európskej ú nie, sa podpora regionálneho rozvoja prostredníctvom doplnkových zdrojov sústreďuje na vopred vymedzené regióny. Podporované regióny sú určované na základe analýz a hodnotenia rozvoja zodpovedajúcich územno- štatistických jednotiek, t. j. regiónov. Forma pomoci je predovšetkým smerovaná do hospodársky zaostalých regiónov, ktoré na základe jednotlivých hospodárskych a sociálnych ukazovateľov nie sú schopné zvládnuť nevyhnutné štrukturálne zmeny vlastnými silami. V štátnom rozpočte sa vyčleňujú finančné prostriedky na podporu regionálneho rozvoja, vrátane prostriedkov na spolufinancovanie regionálneho rozvoja v rá mci využívania fondov Európskej únie. Pri uvedenom spolufinancovaní sa vychádza z princípu doplnkovosti, podľa ktorého sú prostriedky z fondov Európskej únie pridávané k prostriedkom štátneho rozpoč tu a nesmú nahrádzať verejné alebo iné rovnocenné štrukturálne výdavky štátu. Vymedzenie podporovaných regiónov na regióny so sústredenou podporou štátu (hospodársky zaostalé a s nepriaznivou štruktúrou) zodpovedá zameraniu podpory regionálneho rozvoja v krajinách Európskej únie. Tieto podporované regióny sú v geografických pomeroch Slovenskej republiky vymedzované na zá klade hodnotenia úrovne regiónov podľa vybraných dostupných ukazovateľov sledovaných Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

K hospodársky zaostalým regiónom patria tie, ktoré podľa ukazovateľov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vykazujú nižšiu úroveň rozvoja ako je priemerná úroveň Európskej ú nie. Tieto regióny sú charakterizované nízkou životnou úrovňou, nízkou hustotou osídlenia, nadpriemernou nezamestnanosťou; ide hlavne o vidiecke oblasti s nižším stupňom urbanizácie a ekonomické ho rozvoja.

K regiónom s nepriaznivou štruktúrou patria najmä oblasti, ktoré prechádzajú sociálno-ekonomickými zmenami a dochádza v nich k útlmu odvetví a výrobných podnikov a k rastu nezamestnanosti.

K § 5:

K základným dokumentom, prostredníctvom ktorých sa vykonáva podpora regionálneho rozvoja, patrí Národná stratégia regioná lneho rozvoja Slovenskej republiky, program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku, program hospodárskeho rozvoja a sociá lneho rozvoja obce. Základné dokumenty určujú stratégiu rozvoja pomocou jednotného súboru priorít a cieľov, na dosiahnutie ktorý ch sa môžu použiť rôzne zdroje financovania podpory regionálneho rozvoja.

K § 6:

Národná straté gia regionálneho rozvoja Slovenskej republiky komplexne napomáha vytvárať priestor k trvalo udržateľnému rozvoju regiónov Slovenskej republiky v dlhodobom horizonte. Vypracúva sa pri uplatnení partnerstva, tzn. aktí vnej spolupráce všetkých aktérov podpory regionálneho rozvoja.

Štruktúra a obsah Národnej stratégie regionálneho rozvoja Slovenskej republiky zakladá vý chodiskovú pozíciu k dosiahnutiu priorít a cieľov určených pre trvalo udržateľný rozvoj regiónov. Obsahuje analýzu hospodárskej situácie a sociálnej situácie regiónov s určením najväčších disparít, rozvojového potenciálu a príležitost í rozvoja regiónov a štruktúru realizačných krokov k naplneniu vízie hospodárskeho, sociálneho a územného rozvoja regiónov Slovenskej republiky pri zoh ľadnení geografickej, historickej a kultúrnej diferenciácie jednotlivých regiónov. Súčasťou tohto dokumentu bude aj špecifikácia jednotlivých nástrojov podpory a rozpracovanie finančného zabezpečenia napĺňania ustanovených cieľov a priorít podpory rozvoja regiónov, pričom po dohode sociálno-ekonomických partnerov mô že byť na financovanie regionálneho rozvoja vytvorený osobitný fond.

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, ako zodpovedný ústredný orgán štátnej správy za problematiku regionálneho rozvoja, pri vypracúvaní samotného návrhu Národnej stratégie regionálneho rozvoja Slovenskej republiky využíva najmä relevantné dokumenty sú visiace s problematikou regionálneho rozvoja.

Podľa potreby, ktorá vyplynie z ročného vyhodnotenia plnenia národnej stratégie, je dokument aktualizovaný. Národnú stratégiu i jej aktualizáciu schvaľuje vláda SR.

K § 7 a 8:

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku je strednodobý rozvojový dokument vypracovaný v spoluprá ci so sociálno-ekonomickými partnermi. Dokument sa skladá z analyticko-strategickej a programovej časti. Obsahom programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku je súhrnná charakteristika a sociálno-ekonomická analýza vyššieho územného celku, z toho vyplývajúce určenie rozvojového potenciálu a stratégie rozvoja vyššieho územného celku. Súčasťou musí byť i určenie finančného zabezpečenia realizácie programu. Obsahom analý zy je aj vybavenosť a obsluha územia, ktorá zahàňa najmä bývanie, životné prostredie, dopravné a technické vybavenie (v zmysle stavebného zákona), infraštruktúru cestovného ruchu a sociálnu infraštruktúru (zahàňa infraštruktúru a systém služieb v oblasti školstva, kultúry a umenia, zdravotn íctva, sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a iných opatrení sociálnej pomoci).

Tvorba programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja ú zko súvisí s procesom strategického plánovania a programového rozpočtovania, preto je potrebné rešpektovať súvisiace ustanovenia zákona č. 324/2007 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 611/2005 Z. z. (povinnosť subjektov verejnej správy viesť programové rozpočtovanie, t.j. do svojich rozpočtov okrem finančných údajov zahrnúť aj ciele, zámery a merateľné ukazovatele ich dosahovania).

Ako podklad na vypracovanie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku slúži pr íslušná územnoplánovacia dokumentácia regiónu a program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obcí, pričom vy šší územný celok rešpektuje priority dotknutých obcí a je vypracovaný v súlade s prioritami a cieľmi ustanovený mi v národnej stratégii.

Schválenie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja zastupiteľstvom vyššieho ú zemného celku je podmienkou na predloženie žiadosti o poskytnutie finančnej podpory zo štátneho rozpočtu a doplnkových zdrojov finančného zabezpečenia podpory regioná lneho rozvoja.

Obdobným strednodobým rozvojovým dokumentom obce je program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce. Pri tvorbe programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce sa zohľadňuje program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku, na území, ktorého sa obec nachádza a zabezpečuje sa súlad s prioritami a cieľmi ustanovenými v národnej straté gii a s územnoplánovacou dokumentáciou obce. Schválenie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja zastupiteľstvom obce je podmienkou na predloženie žiadosti o poskytnutie finančnej podpory zo štátneho rozpočtu a doplnkových zdrojov finančné ho zabezpečenia podpory regionálneho rozvoja.

K § 9:

Vymedzuje pôsobnosti Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ako zodpovedného ústredného orgánu štátnej správy pre prípravu, uskutočňovanie, monitorovanie a hodnotenie Národnej stratégie regionálneho rozvoja. Sociálno-ekonomickí partneri aktívne pôsobia pri samotnom vypracúvaní, monitorovaní a hodnotení realizácie Ná rodnej stratégie regionálneho rozvoja. Ministerstvo zároveň monitoruje a analyzuje hospodársku situáciu a sociálnu situáciu v jednotlivých regiónoch, spolupracuje a metodicky usmerňuje činnosti orgánov štátnej správy, vyšších územných celkov, obcí a partnerov zúčastnených na realizácii cieľov ustanovených v Národnej stratégii regionálneho rozvoja, spolupracuje s inštitúciami Európskej únie, zabezpečuje efektívnosť, účinnosť a správnosť riadenia regionálneho rozvoja.

Vzhľadom na interdisciplinárny charakter problematiky regionálneho rozvoja ministerstvo vykonáva úlohy podľa tohto zákona v úzkej súčinnosti s ostatnými orgánmi verejnej správy.

K § 10:

Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy v rozsahu svojej pôsobnosti spolupracujú pri napĺňaní cieľov a priorít podpory regioná lneho rozvoja. Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy najmä riadia všetky procesy úzko súvisiace s realizáciou rozvojových dokumentov a rezortný ch rozvojových programov verejných prác v ich pôsobnosti, a to v nadväznosti na základné dokumenty podpory regionálneho rozvoja na celoštátnej úrovni. Vzhľ adom na potrebu širšej účasti, z dôvodu zabezpečenia objektivity pri vypracúvaní programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyšších územných celkov spolupracujú s vyššími územnými celkami a s príslušnými sociálno-ekonomickými partnermi.

K § 11:

V ustanovení tohto paragrafu sa upravuje pôsobnosť vyššieho územného celku v oblasti podpory regionálneho rozvoja.

Vyšší územný celok z dô vodu potreby koncepčného usmernenia trvalo udržateľného hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja schvaľuje a zabezpečuje realizáciu programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku a pravidelne ho monitoruje a vyhodnocuje. Vyšší územný celok sa podieľa na príprave národnej stratégie regionálneho rozvoja . Na podporu regionálneho rozvoja môže zriaďovať regioná lne rozvojové agentúry. Z dôvodu efektívnejšieho využitia finančných prostriedkov na zabezpečenie podpory regionálneho rozvoja sa môžu vyššie územné celky združovať.

K § 12:

V ustanovení tohto paragrafu sa upravuje pôsobnosť obce v oblasti podpory regionálneho rozvoja s cieľom zabezpečiť potreby obyvateľov obce a všestranný rozvoj jej územia.

Obec pre zabezpečenie trvalo udržateľného hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja svojho územia schvaľuje a zabezpečuje realizáciu programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce, pravidelne ho monitoruje a vyhodnocuje. Pri uplatnení princípu partnerstva sa obec podieľa na príprave programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja príslušného vyššieho územného celku.

K § 13:

Euroregión je subjekt územnej spoluprá ce zložený zo zástupcov sociálno-ekonomických partnerov, ktorí pô sobia na regionálnej a miestnej úrovni susediacich štátov, založený na účely cezhraničnej spolupráce.

Slovenská časť euroregiónu je záujmové združenie právnických osôb založené podľa osobitného predpisu na účely cezhraničnej spolupráce so sídlom v Slovenskej republike. Medzi jej hlavné úlohy patrí najmä príprava a realizácia rozvojových projektov, spolupráca pri vypracovaní spoločných strategických a programových dokumentov cezhraničnej spolupráce, propagácia euroregiónu, poskytovanie poradenských služieb v oblasti cezhraničnej spolupráce, aktívna spolupráca so sociálno-ekonomickými partnermi a vytváranie partnerstiev s cieľom rozvoja euroregiónu.

Na realizáciu uvedených euroregionálnych aktivít môže byť poskytnutý slovenskej časti euroregiónu finančný príspevok z rozpočtovej kapitoly ministerstva. Tento paragraf vymedzuje aj rozhodovanie o poskytnutí finančného príspevku a formu na základe ktorej je finančný prí spevok poskytovaný.

Vzor žiadosti o poskytnutí finančného príspevku na projekt je uvedený v prílohe č. 1 tohto z ákona.

K § 14:

Integrovaná sieť regioná lnych rozvojových agentúr je tvorená regionálnymi rozvojovými agentúrami, ktorým je podľa zmluvy o poskytnutí finančného príspevku uzatvorenej medzi ministerstvom a regionálnou rozvojovou agentúrou poskytnutý z rozpočtovej kapitoly ministerstva finančný príspevok na príslušný rozpočtový rok.

Poslaním regionálnych rozvojových agentúr je v spolupráci s ostatnými aktérmi regionálneho rozvoja podporovať udržateľný hospodársky rozvoj, sociálny a územný rozvoj regiónov v súčinnosti a v sú lade s politikou štátu a vyššími územnými celkami a obcami a tým prispieť k zvyšovaniu životnej úrovne obyvateľov.

Regionálna rozvojová agentúra zaradená do Integrovanej siete regionálnych rozvojový ch agentúr okrem iného zabezpečuje informovanosť, poradenstvo a poskytovanie informačno-poradenských služieb v oblasti regionálneho rozvoja, podporuje rozvojové aktivity na území svojej pôsobnosti, podieľa sa na vypracovaní strategických a programových dokumentov, pripravuje a realizuje projekty na podporu regionálneho rozvoja, spolupracuje so sociálno-ekonomickými partnermi a vytvára partnerstvá na medzinárodnej, národnej, regionálnej a miestnej úrovni.

Na realizáciu uvedených činností je regionálnym rozvojovým agentúram poskytovaný finančný príspevok z rozpočtovej kapitoly ministerstva. Tento paragraf vymedzuje aj rozhodovanie o poskytnutí finančného príspevku a formu na základe ktorej je finančný príspevok poskytovaný, pričom vzor žiadosti o poskytnutie finančného príspevku je uvedený v prílohe č. 2 tohto zákona.

K § 15:

Iné právnické osoby za účelom potreby rozvoja regiónov napomáhajú vytvárať podmienky na zvyšovanie priestorovej koncentrácie a realizácie rozvojových aktivít vo vedecko-výskumných a vývojových odvetviach hospodárstva, podporujú zvyšovať atraktívnosť a propagáciu regiónu, spoloč ne koordinujú postup pri zabezpečovaní úloh v oblasti regionálneho rozvoja a vytvárajú priestor pre vznik verejno-súkromný ch partnerstiev.

K § 16:

Osobitné predpisy v oblasti štátnej pomoci ostávajú plne platné, nie sú dotknuté ustanoveniami tohto zákona.

K § 17

Na poskytnutie finančného príspevku, ktorý poskytuje ministerstvo regionálnym rozvojovým agentúram a slovenským častiam euroregiónov nie je právny nárok a taktiež sa týmto ustanovením vylučuje použitie správneho poriadku.

Ustanovenie odseku 3 upravuje zákonné prekážky poskytnutia finančného príspevku žiadateľom.

Ustanovenie odseku 4 jasne ustanovuje na aké účely nemo žno poskytnutý finančný príspevok použiť.

K § 18:

Zámerom prechodného ustanovenia je vytvoriť podmienky pre zabezpečenie využívania fondov Eur ópskej únie určených na programové obdobie 2004 - 2006 a zároveň fondov Európskej únie určených na programové obdobie 2007 – 2013. Keď že sa do termínu 31. 12. 2008 v rámci využívania fondov Európskej únie prelínajú dve programové obdobia takáto pr ávna úprava tak umožňuje zabezpečiť plynulú kontinuitu pri využívaní prostriedkov alokovaných pre Slovenskú republiku v rámci programového obdobia 2004 - 2006 a programového obdobia 2007 - 2013.

Na základe tohto ustanovenia sú vyššie územné celky a obce povinné do 1. októbra 2010 uviesť do súladu s ustanoveniami tohto zákona svoje programy hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja schválené pred 1. januárom 2009.

K § 19:

Vzhľadom na existenciu programového obdobia 2007 – 2013 bola úprava znenia doterajšieho predpisu na využívanie pomoci ES nedostatočná. Rozsah zmien, ktoré vznikli z dô vodu odčlenenia pomoci z fondov Európskej únie do samostatného zákona o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva, je nevyhnutné vytvoriť novú podobu predmetného zákona.

K § 20:

Účinnosť zákona sa navrhuje k 1. januáru 2009.

Schválené uznesením vlády Slovenskej republiky č. 542 z 20. augusta 2008.

Robert Fico, v.r.

predseda vlády

Slovenskej republiky

Marian Janušek, v.r.

minister výstavby a regionálneho rozvoja

Slovenskej republiky

zobraziť dôvodovú správu

Načítavam znenie...
MENU
Hore