Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 112/2022 účinný od 01.01.2023

Platnosť od: 06.04.2022
Účinnosť od: 01.01.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Pracovno-právne vzťahy, Právo sociálneho zabezpečenia, Zamestnanosť, Sociálna pomoc
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 112/2022 účinný od 01.01.2023
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 112/2022 s účinnosťou od 01.01.2023

Legislatívny proces k zákonu 112/2022

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 125/2006 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 308/2013 Z. z., zákona č. 495/2013 Z. z., zákona č. 351/2015 Z. z., zákona č. 294/2017 Z. z., zákona č. 320/2019 Z. z. a zákona č. 76/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 1 sa slová „kontrolného orgánu“ nahrádzajú slovami „inšpektorátu práce“.
2.
§ 2a znie:

㤠2a
(1)
Nelegálna práca nie je práca, ktorú pre fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom,1) alebo pre právnickú osobu, ktorá je spoločnosťou s ručením obmedzeným a ktorá má najviac dvoch spoločníkov, ktorí sú príbuznými v priamom rade, súrodencami alebo manželmi, vykonáva príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel tejto fyzickej osoby alebo niektorého z týchto spoločníkov, ak tento príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel je dôchodkovo poistený,8a) je poberateľom dôchodku podľa osobitných predpisov8a) alebo je žiakom alebo študentom do 26 rokov veku.

(2)
Nelegálne zamestnávanie nie je, ak pre fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom,1) alebo pre právnickú osobu, ktorá je spoločnosťou s ručením obmedzeným a ktorá má najviac dvoch spoločníkov, ktorí sú príbuznými v priamom rade, súrodencami alebo manželmi, vykonáva prácu príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel tejto fyzickej osoby alebo niektorého z týchto spoločníkov, ak tento príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel je dôchodkovo poistený,8a) je poberateľom dôchodku podľa osobitných predpisov8a) alebo je žiakom alebo študentom do 26 rokov veku.“.

3.
V § 4 sa slová „kontrolnému orgánu podľa § 5 ods. 1“ nahrádzajú slovami „inšpektorátu práce“.
4.
V § 5 odsek 1 znie:

„(1)
Kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania vykonáva inšpektorát práce.“.

5.
V § 5 ods. 2 sa vypúšťa druhá veta a v tretej vete sa slová „kontrolným orgánom“ nahrádzajú slovami „inšpektorátom práce“.
6.
V poznámke pod čiarou k odkazu 10a sa vypúšťa citácia „§ 12 písm. ad) a § 13 ods. 1 písm. e) piaty bod zákona č. 5/2004 Z. z. v znení zákona č. 223/2011 Z. z.“.
7.
V § 5 ods. 3 až 5 sa slová „kontrolnému orgánu“ nahrádzajú slovami „inšpektorátu práce“.
8.
V § 5a ods. 1 a 2, § 7b ods. 8 a § 7c ods. 1 sa slová „Kontrolný orgán“ nahrádzajú slovami „Inšpektorát práce“.
9.
V § 5a ods. 3 sa slová „Kontrolné orgány poskytujú“ nahrádzajú slovami „Inšpektorát práce poskytuje“.
10.
V poznámke pod čiarou k odkazu 13 sa vypúšťa citácia „§ 68a ods. 1 písm. b) zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,“.
11.
V § 7 ods. 3 sa slová „prejednávajú Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a“ nahrádzajú slovom „prejednáva“.
12.
V § 7b sa vypúšťa odsek 10.

Doterajší odsek 11 sa označuje ako odsek 10.

13.
Za § 7ca sa vkladá § 7cb, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠7cb
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2023
(1)
Kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania a kontrolu zákazu prijať prácu alebo službu podľa § 7b ods. 5 začatú Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny alebo úradom práce, sociálnych vecí a rodiny pred 1. januárom 2023, ktorá nebola skončená, dokončí Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny alebo úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa predpisov účinných do 31. decembra 2022.

(2)
Pokutu za nelegálnu prácu a pokutu za porušenie zákazu prijať prácu alebo službu podľa § 7b ods. 5 na základe výsledkov kontroly podľa odseku 1 uloží Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny alebo úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa predpisov účinných do 31. decembra 2022.

(3)
Konanie o uloženie pokuty za nelegálnu prácu a konanie o uloženie pokuty za porušenie zákazu prijať prácu alebo službu podľa § 7b ods. 5 začaté Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny alebo úradom práce, sociálnych vecí a rodiny pred 1. januárom 2023, ktoré nebolo právoplatne skončené, dokončí Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny alebo úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa predpisov účinných do 31. decembra 2022.

(4)
Na účely odsekov 1 až 3 sa porušenie zákazu nelegálnej práce a porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania posudzuje podľa § 2a v znení účinnom od 1. januára 2023.

(5)
V konaní pred správnym súdom vo veci preskúmania zákonnosti rozhodnutia o uložení pokuty za nelegálnu prácu alebo pokuty za porušenie zákazu prijať prácu alebo službu podľa § 7b ods. 5 začatom pred 1. januárom 2023 zostáva Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny účastníkom konania. Ak súd v konaní podľa prvej vety zruší napadnuté rozhodnutie a vec vráti správnemu orgánu na nové prejednanie a rozhodnutie, v novom konaní rozhodne
a)
v prvom stupni inšpektorát práce miestne príslušný podľa sídla úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý v pôvodnom konaní rozhodoval v prvom stupni,

b)
v druhom stupni Národný inšpektorát práce.

(6)
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytnú Národnému inšpektorátu práce informácie podľa § 5a ods. 3 aj za rok 2022.“.

Čl. II

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 614/2004 Z. z., zákona č. 1/2005 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 528/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 139/2008 Z. z., zákona č. 233/2008 Z. z., zákona č. 263/2008 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z., zákona č. 562/2008 Z. z., zákona č. 49/2009 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 266/2009 Z. z., zákona č. 463/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 373/2010 Z. z., zákona č. 120/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 257/2011 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 308/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 436/2013 Z. z., zákona č. 495/2013 Z. z., zákona č. 310/2014 Z. z., zákona č. 311/2014 Z. z., zákona č. 14/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 353/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 81/2017 Z. z., zákona č. 82/2017 Z. z., zákona č. 57/2018 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 64/2018 Z. z., zákona č. 108/2018 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 317/2018 Z. z., zákona č. 376/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 223/2019 Z. z., zákona č. 225/2019 Z. z., zákona č. 374/2019 Z. z., zákona č. 63/2020 Z. z., zákona č. 66/2020 Z. z., zákona č. 95/2020 Z. z., zákona č. 127/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 264/2020 Z. z., zákona č. 9/2021 Z. z., zákona č. 76/2021 Z. z., zákona č. 215/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 480/2021 Z. z., zákona č. 82/2022 Z. z., zákona č. 92/2022 Z. z. a zákona č. 101/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V poznámke pod čiarou k odkazu 17 sa vypúšťa citácia „Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 12 písmeno p) znie:

„p)
kontrolovať dodržiavanie tohto zákona okrem § 53e a dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho základe,“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 18a sa vypúšťa.

3.
V § 12 sa vypúšťajú písmená ad), af) a ah).

Doterajšie písmená ae), ag), ai) a aj) sa označujú ako písmená ad) až ag).

Poznámka pod čiarou k odkazu 18b sa vypúšťa.

4.
V § 13 ods. 1 písm. e) sa vypúšťa piaty bod.
5.
V § 13 ods. 1 písm. j) sa vypúšťajú slová „a osobitného predpisu18a)“.
6.
V § 13 ods. 1 sa vypúšťajú písmená k), l) a aj).

Doterajšie písmená m) až ai) sa označujú ako písmená k) až ag).

Poznámky pod čiarou k odkazom 19 a 19a sa vypúšťajú.

7.
V § 13 ods. 1 písmeno t) znie:

„t)
kontrolovať dodržiavanie tohto zákona okrem § 53e a dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho základe,“.

8.
V § 18 ods. 1 písm. a) sa slová „písm. aa)“ nahrádzajú slovami „písm. y)“.
9.
V § 21 ods. 4, § 21b ods. 7 a § 23a ods. 1 písm. u) sa slová „písm. ai)“ nahrádzajú slovami „písm. af)“.
10.
V § 36 ods. 2 písm. a) sa nad slovom „práce“ odkaz „18a)“ nahrádza odkazom „42a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 42a znie:

„42a) Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

11.
V poznámke pod čiarou k odkazu 62 sa vypúšťa citácia „Zákon č. 82/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
12.
V § 68 ods. 3 sa vypúšťajú slová „a osobitného predpisu18a)“.
13.
V § 68 sa vypúšťajú odseky 5 a 7.

Doterajšie odseky 6, 8 a 9 sa označujú ako odseky 5 až 7.

14.
V 68a ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená b) a c).

15.
V § 68a odsek 2 znie:

„(2)
Ústredie a úrad pri ukladaní pokuty podľa odseku 1 prihliadajú na závažnosť zistených nedostatkov, závažnosť ich následkov a opakované zistenie toho istého nedostatku.“.

16.
V § 68a sa vypúšťa odsek 4.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.

17.
V § 70 ods. 1 sa slová „ae), af) a aj)“ nahrádzajú slovami „ad) a ag)“.
18.
Za § 72au sa vkladá § 72av, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠72av
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2023
(1)
Konanie o uloženie pokuty za nelegálne zamestnávanie a konanie o uložení dodatočnej platby podľa osobitného predpisu začaté ústredím alebo úradom pred 1. januárom 2023, ktoré nebolo právoplatne skončené, dokončí ústredie alebo úrad podľa predpisov účinných do 31. decembra 2022.

(2)
Pokutu za nelegálne zamestnávanie na základe výsledkov kontroly nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania začatej pred 1. januárom 2023 uloží ústredie alebo úrad podľa predpisov účinných do 31. decembra 2022.

(3)
Na účely odsekov 1 a 2 sa porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania posudzuje podľa osobitného predpisu68) v znení účinnom od 1. januára 2023.

(4)
V konaní pred správnym súdom vo veci preskúmania zákonnosti rozhodnutia o uložení pokuty za nelegálne zamestnávanie alebo vo veci preskúmania zákonnosti rozhodnutia o uložení dodatočnej platby podľa osobitného predpisu začatom pred 1. januárom 2023 zostáva ústredie účastníkom konania. Ak súd v konaní podľa prvej vety zruší napadnuté rozhodnutie a vec vráti správnemu orgánu na nové prejednanie a rozhodnutie, v novom konaní rozhodne
a)
v prvom stupni inšpektorát práce miestne príslušný podľa sídla úradu, ktorý v pôvodnom konaní rozhodoval v prvom stupni,

b)
v druhom stupni Národný inšpektorát práce.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 68 znie:

„68) § 2a ods. 2 zákona č. 82/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

19.
Príloha č. 1a sa vypúšťa.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2023.

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore