Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 128/2021 účinný od 01.01.2023

Platnosť od: 09.04.2021
Účinnosť od: 01.01.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správne poplatky, Cestná doprava, Odpady, nakladanie s odpadmi
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUDDS2EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 128/2021 účinný od 01.01.2023
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 128/2021 s účinnosťou od 01.01.2023

Legislatívny proces k zákonu 128/2021

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

K predpisu 128/2021, dátum vydania: 09.04.2021

 

D ô v o d o v á s p r á v a

A. Všeobecná časť

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony predkladajú na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Miloš Svrček, Lukáš Kyselica, Marián Viskupič Ján Krošlák, Tomáš Lehotský a Radovan Sloboda.

Cieľom predloženého návrhu nasledovné zmeny v zákone o cestnej premávke, v zákone o správnych poplatkoch a v zákone o odpadoch:

Viazanie EČV na vozidlo. Zavedenie možnosti „prenositeľnosti“ tabuľky s evidenčným číslom vozidla (v skratke EČV, tzv. ŠPZ-ky) z pôvodného majiteľa motorového vozidla na nového majiteľa motorového vozidlo, pričom pôvodnú tabuľku bude môcť použiť bez ohľadu na to, či v danom okrese naďalej trvalý pobyt. Viazanosť EČV na okres trvalého pobytu vlastníka vozidla sa vypúšťa úplne. Zároveň sa navrhuje možnosť ponechania EČV pre predávajúceho pri zmene držby vozidla na inú osobu. Takúto EČV si bude môcť predávajúci prideliť na svoje ďalšie vozidlo.

Navrhnutá zmena ušetrí jednak značné finančné prostriedky štátu (náklady na nákup nových EČV) a jednak jednotlivcom-vlastníkom motorových vozidiel v situácii, kedy majiteľ predá staré motorové vozidlo a kúpi nové. Znovupoužitie pôvodnej EČV však okrem finančnej úspory pre majiteľa vozidla prináša aj ekologický efekt pre spoločnosť, pretože pri súčasnom systéme sa hovoriť o plytvaní (pri dnešnom počte áut sa v úhrne jedná o značný objem kovu potrebného na výrobu EČV).

Aktuálne máme v Slovenskej republike desaťročia zaužívaný model evidenčného čísla, ktorý sa viaže na auto a okres. Zloženie tradičného identifikátora auta je prvé 2 znaky - okres, 3 znaky - arabské číslice od 001 - 999, posledné 2 znaky séria AA-ZZ. Ak podľa súčasnej platnej legislatívy majiteľ vozidlo predá, a to ostáva v okrese, ostáva na ňom aj rovnaká TEČ-ka a v systéme rovnaké EČV. Ak sa však majiteľ vozidla ako vlastník sťahuje do iného okresu a mení si tým trvalý pobyt, musí zmeniť aj EČV vozidla. I to je dôvodom, prečo by mal byť zavedený systém prideľovania evidenčných čísel a s tým súvisiacich tabuliek, tak aby bolo viazané striktne na auto. Ak ju auto raz dostane, môže ho mať do konca svojho využitia. Či sa nachádza adresa trvalého pobytu vlastníka v jednom okrese a o určitý čas v inom okrese, stále bude mať jedno EČV. Ak bude EČV viazané na vozidlo, ide nepochybne o najjednoduchšie, najlogickejšie a najlacnejšie riešenie. Pri kúpe nového vozidla sa vygeneruje EČV, ktoré na vozidle ostane do konca životnosti.

Zrušenie tzv. dvojkrokového oznamovania prevodu držby vozidla na inú osobu. Novela zákona zároveň ustanovuje zrušenie tzv. dvojkrokového oznamovania prevodu držby vozidla na inú osobu, kedy sa na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte vykoná kompletná zmena držby vozidla na kupujúceho s vydaním nového osvedčenia o evidencii časť II. Ak by sa vykonala zmena držby vozidla na dopravnom inšpektoráte, kedy by bolo potrebné vydávať nové EČV, ktoré nemá tento dopravný inšpektorát na svojom sklade, bude zabezpečené zasielanie nových dokladov a EČV kupujúcemu prostredníctvom kuriérnej služby.

Súvisiace zmeny museli byť premietnuté do zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch a do zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.

Návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na verejné financie, pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, pozitívny sociálny vplyv, pozitívny vplyv na životné prostredie, ako aj pozitívny vplyv na služby pre občana. Návrh zákona bude mať vplyv na informatizáciu spoločnosti spočívajúcu v úprave systému evidencia vozidiel a v súvisiacich elektronických službách. Návrh zákona nebude mať vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.

B. Osobitná časť

K čl. I

K bodu 1

Ide o legislatívno-technickú úpravu vnútorného odkazu.

K bodu 2 až 8

Navrhuje sa zapracovať podstatná zmena v systéme evidovania vozidiel, ktorou je zrušenie dvojkrokového oznamovania odhlásenia vozidla na inú osobu a následného prihlásenia kupujúcim. Namiesto toho sa navrhuje vykonávať priamu zmenu držby vozidla, a to aj v prípade, ak nový držiteľa pobyt alebo sídlo v inom okrese. Tiež sa navrhuje umožnenie vykonávania všetkých zmien na ktoromkoľvek orgáne Policajného zboru.

K bodu 9

Prvotným cieľom novely je ponechanie pôvodných tabuliek s evidenčným číslom pri zmenách držby vozidiel, kedy bude mať kupujúci fakultatívnu možnosť požiadať o výmenu tabuliek s evidenčným číslom na orgáne Policajného zboru príslušnom podľa miesta pobytu alebo sídla nového držiteľa vozidla. Zároveň sa umožňuje pre predávajúceho ponechať si EČV z vozidla, ktoré predáva. Takéto EČV bude môcť predávajúci následne použiť na svoje ďalšie vozidlo.

K bodu 10 a 11

Na základe oprávnených požiadaviek občanov sa zriaďuje nová elektronická služba na umožnenie zápisu spájacieho zariadenia a alternatívnych rozmerov pneumatík a ráfikov, čo dosiaľ bolo možné len osobným podaním na dopravných inšpektorátoch.

K bodu 12 a 13

Ide legislatívno-technickú úpravu súvisiacu so zrušením dvojkrokového oznamovania zmien držby vozidla.

K bodu 14

Podobne ako pri podaniach na dopravných inšpektorátoch sa aj v elektronických službách umožňuje ponechanie EČV pre predávajúceho.

K bodu 15

Navrhuje sa úprava príslušných ustanovení zákona, aby sa vypustil celý § 117.

K bodu 16 až 21

Ide legislatívno-technickú úpravu súvisiacu so zrušením dvojkrokového oznamovania zmien držby vozidla, pri vývozoch vozidiel do cudziny a pri dočasnom vyradení vozidiel z evidencie.

K bodu 22 až 25

Ide legislatívno-technickú úpravu súvisiacu s možnosťou ponechania EČV pre predávajúceho. Ustanovuje sa nová povinnosť pre držiteľa vozidla, ktoré podlieha spracovaniu podľa zákona o odpadoch, vopred oznámiť orgánu Policajného zboru skutočnosť, že žiada o ponechanie EČV na iné vozidlo a až následne vozidlo odovzdať na spracovanie.

K bodu 26

Navrhuje sa možnosť požiadať o výmenu EČV na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte. Ak sa bude jednať o EČV z iného okresu, ktoré nemá tento dopravný inšpektorát na svojom sklade,

bude zabezpečené zasielanie nových dokladov a EČV kupujúcemu prostredníctvom kuriérnej služby.

K bodu 27 až 30

Ide legislatívno-technickú úpravu súvisiacu so zrušením dvojkrokového oznamovania zmien držby vozidla.

K čl. II

K bodu 1

Ide o legislatívno-technickú úpravu, zosúladenie pojmu „poplatník“ uvedeného v položke 65 sadzobníka správnych poplatkov s § 2 zákona o správnych poplatkoch.

K bodu 2

Upravuje sa ustanovenie zákona o správnych poplatkoch tak, aby bolo zrejmé, že poplatok za pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom sa nevyberie, ak držiteľ vozidla požiada o opätovné použitie tabuľky s evidenčným číslom na iné vozidlo.

K čl. III

Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu s možnosťou ponechania EČV pre držiteľa vozidla, ktoré odovzdáva na spracovanie, kedy sa vypúšťa povinnosť spracovateľov preberať takéto EČV.

K čl. IV

Účinnosť predloženého návrhu zákona sa navrhuje na 1. januára 2022.

zobraziť dôvodovú správu
Načítavam znenie...
MENU
Hore