Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov 120/1993 účinný od 01.01.2023

Platnosť od: 28.05.1993
Účinnosť od: 01.01.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Ústava, ústavné zákony, Štátne orgány, Odmena za prácu
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST36JUD84DS22EUPPČL0

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov 120/1993 účinný od 01.01.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 120/1993 s účinnosťou od 01.01.2023 na základe 252/2022

Legislatívny proces k zákonu 252/2022§ 7
Strata nárokov

(1)
Ak sa poslanec bez riadneho ospravedlnenia nezúčastní najmenej dvoch rokovacích dní schôdzí národnej rady alebo jej výborov, do ktorých bol zvolený, v období jedného kalendárneho mesiaca, stráca nárok na polovicu platu, polovicu funkčného príplatku a polovicu paušálnych náhrad (§ 2, 3 a 4), ktoré by mu inak patrili na nasledujúci mesiac alebo na kalendárny mesiac po ukončení konania podľa osobitného predpisu.1d)
(2)
Ak sa poslanec bez riadneho ospravedlnenia nezúčastní najmenej štyroch rokovacích dní schôdzí národnej rady alebo jej výborov, do ktorých bol zvolený, v období jedného kalendárneho mesiaca, stráca nárok na plat, funkčný príplatok a paušálne náhrady (§ 2, 3 a 4), ktoré by mu inak patrili na nasledujúci mesiac alebo na kalendárny mesiac po ukončení konania podľa osobitného predpisu.1d)
(3)
Ak bol poslanec vyvedený z rokovania národnej rady podľa osobitného predpisu,1e) stráca nárok na dva platy, funkčné príplatky a paušálne náhrady (§ 2, 3 a 4), ktoré by mu inak patrili na nasledujúce dva mesiace.
(4)
Spôsob rozhodovania o strate nárokov podľa odsekov 1 až 3 ustanoví osobitný predpis.
zobraziť paragraf
Poznámka
1e)
§ 32 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
2)
§ 124 ods. 1 Zákonníka práce.
zobraziť paragraf
Poznámka
3)
Napr. zákon č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch.
zobraziť paragraf
Poznámka
4)
Čl. 104 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.
zobraziť paragraf
Poznámka
4a)
§ 4 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
5)
Čl. 112 Ústavy Slovenskej republiky.
zobraziť paragraf
Poznámka
6)
Čl. 134 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky.
zobraziť paragraf
Poznámka
7)
Čl. 131 Ústavy Slovenskej republiky.
zobraziť paragraf
Poznámka
8)
Čl. 61 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.
zobraziť paragraf
Poznámka
8a)
Čl. 150 Ústavy Slovenskej republiky.
zobraziť paragraf
Poznámka
8b)
Zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
9)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/1993 Z. z. o zriadení Národnej poisťovne a o financovaní zdravotného poistenia, nemocenského poistenia a dôchodkového poistenia.
zobraziť paragraf
Poznámka
10)
Zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
10a)
Ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti.
zobraziť paragraf
Poznámka
11)
§ 78 ods. 5 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
12)
§ 83 ods. 4 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
zobraziť paragraf
Poznámka
13)
§ 66 ods. 1 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore