Zákon o zriadení správnych súdov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 151/2022 účinný od 01.06.2022 do 31.12.2022

Platnosť od: 30.04.2022
Účinnosť od: 01.06.2022
Účinnosť do: 31.12.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správne právo, Verejné obstarávanie, Cenné papiere, Občianske súdne konanie, Všeobecné súdnictvo, Prokuratúra, Trestné právo hmotné

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDSEUPPČL0

Zákon o zriadení správnych súdov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 151/2022 účinný od 01.06.2022 do 31.12.2022
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 151/2022 s účinnosťou od 01.06.2022
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o zriadení správnych súdov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1

Zriaďujú sa:

a)
Správny súd v Banskej Bystrici,
b)
Správny súd v Bratislave,
c)
Správny súd v Košiciach.
§ 2

Sídla, obvody, pôsobnosť a organizáciu správnych súdov a konanie pred nimi upravujú osobitné predpisy.1) ...

§ 3
(1)

Správne súdy začnú svoju činnosť 1. januára 2023.

(2)

Až do začatia činnosti správnych súdov vykonávajú ich pôsobnosť tie krajské súdy, ktoré ju vykonávali ...

(3)

Výkon súdnictva prechádza od 1. januára 2023 z krajských súdov na správne súdy vo všetkých veciach, ...

a)
z Krajského súdu v Banskej Bystrici, Krajského súdu Trenčíne a Krajského súdu v Žiline na Správny súd ...
b)
z Krajského súdu v Bratislave, Krajského súdu v Nitre a Krajského súdu v Trnave na Správny súd v Bratislave, ...
c)
z Krajského súdu v Košiciach a Krajského súdu v Prešove na Správny súd v Košiciach.
(4)

V súvislosti s prechodom výkonu súdnictva podľa odseku 3 prechádzajú od 1. januára 2023 práva a povinnosti ...

a)
z Krajského súdu v Banskej Bystrici, Krajského súdu Trenčíne a Krajského súdu v Žiline na Správny súd ...
b)
z Krajského súdu v Bratislave, Krajského súdu v Nitre a Krajského súdu v Trnave na Správny súd v Bratislave, ...
c)
z Krajského súdu v Košiciach a Krajského súdu v Prešove na Správny súd v Košiciach.
(5)

Podrobnosti o prechode práv a povinností a o prechode správy majetku štátu podľa odseku 4 sa upravia ...

(6)

Výberové konania na funkcie prvých predsedov správnych súdov vyhlási minister spravodlivosti Slovenskej ...

(7)

Minister po prerokovaní so súdnou radou do 30. júna 2022 určí prvé

a)
celkové počty miest sudcov správnych súdov,
b)
voľné miesta sudcov správnych súdov, ktoré možno obsadiť preložením,
c)
voľné miesta sudcov správnych súdov, ktoré treba obsadiť výberovým konaním.
(8)

Sudcu ktoréhokoľvek súdu možno do 31. decembra 2022 preložiť na správny súd bez výberového konania na ...

(9)

Výberové konanie na voľné miesto sudcu správneho súdu určené podľa odseku 7 písm. c), ktoré sa vyhlásilo ...

(10)

Preloženie sudcu na voľné miesto sudcu na správnom súde alebo vymenovanie do funkcie sudcu správneho ...

(11)

Zamestnanci krajských súdov podľa odseku 3 majú do 31. decembra 2023 nárok na náhradu zvýšených výdavkov ...

Čl. II

Zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení zákona č. 88/2017 Z. z., zákona č. 344/2018 Z. ...

2.

V § 8 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:

„(1) Ak odsek 2 neustanovuje inak, kompetenčné spory medzi súdmi, ak je sporné, či vec patrí do správneho ...

Doterajší text § 8 sa označuje ako odsek 2.

Čl. III

Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 11 ods. 1 sa za slová „krajský súd,“ vkladajú slová „správny súd,“.

2.

V § 11 odsek 3 znie:

„(3) Na krajský súd a Špecializovaný trestný súd možno prideliť len sudcu, ktorý vykonával právnickú ...

3.

V § 14 ods. 1 druhej vete sa konci pripájajú tieto slová: „a ak ide o obsadenie voľného miesta sudcu ...

4.

V § 14 ods. 2 prvá veta znie: „Na krajský súd a Špecializovaný trestný súd možno preložiť len sudcu, ...

5.

V § 14 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Na súd nižšieho stupňa súdna rada môže sudcu preložiť ...

6.

§ 14 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Preloženiu sudcu predchádza jeho vypočutie pred súdnou radou, súdna rada prihliada na stupeň súdu, ...

7.

V § 27b ods. 2 sa za slová „iného obvodu krajského súdu“ vkladajú slová „a sudcov správneho súdu“.

8.

V § 28 ods. 1 sa slová „voľné miesto sudcu na okresnom súde a voľné miesto sudcu na krajskom súde možno ...

9.

V § 28 ods. 3 sa za slová „krajskom súde,“ vkladajú slová „správnom súde,“.

10.

V § 28a ods. 1 sa slová „sa voľné miesto sudcu obsadzuje preložením“ nahrádzajú slovami „v tejto lehote ...

11.

V § 28b ods. 2 sa za slovo „Uchádzač“ vkladá čiarka a slová „ktorý nie je sudcom,“.

12.

V § 66 ods. 2 sa slová „okresných súdov a krajských súdov“ nahrádzajú slovami „okresných súdov, krajských ...

13.

V § 66 ods. 3 sa za slová „krajských súdov“ vkladajú slová „a sudcovia správnych súdov“.

14.

V § 68 ods. 1 písm. c) sa za slová „krajského súdu“ vkladá čiarka a slová „predsedovi správneho súdu“. ...

15.

V § 68 ods. 1 písm. d) sa za slová „krajského súdu“ vkladá čiarka a slová „podpredsedovi správneho súdu“. ...

16.

V § 69 ods. 1 písm. a) sa za slová „krajského súdu“ vkladá čiarka a slová „predsedovi senátu správneho ...

17.

V § 69 ods. 1 písm. b) sa za slová „krajského súdu“ vkladá čiarka a slová „sudcovi správneho súdu“.

18.

V § 83 ods. 1 druhá veta znie: „Sudcovi krajského súdu a sudcovi správneho súdu patrí základný plat ...

19.

V § 114 ods. 2 sa za slová „predsedu krajského súdu“ vkladá čiarka a slová „predsedu správneho súdu“. ...

20.

V § 114 ods. 5 sa za slová „krajského súdu,“ vkladajú slová „predseda správneho súdu,“.

21.

V § 117 ods. 8 sa na konci pripája táto veta: „O návrhu sudcu rozhoduje disciplinárny senát najvyššieho ...

Čl. VII

Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých ...

2.

V § 110 ods. 1 písmeno o) znie:

„o) Súdnej rade Slovenskej republiky prostredníctvom Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky na ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 97bc znie:

„97bc) § 27ha ods. 6 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení ...

Čl. VIII

Zákon č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...

6.

V § 27ha ods. 6 prvej vete sa za slovom „platieb“ vkladajú slová „alebo o majetkových pomeroch sudcu“ ...

7.

Poznámka pod čiarou k odkazu 14 znie:

„14) § 91 ods. 10 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

8.

V § 27ha ods. 7 sa slová „o bankových účtoch podľa odseku 6 a o transakciách na týchto účtoch“ nahrádzajú ...

9.

V § 27hc ods. 1 prvá veta a druhá veta znejú: „Výberová komisia podľa osobitného predpisu17) požiada ...

10.

V § 27hc ods. 2 prvá veta a druhá veta znejú: „Súdna rada vykoná u sudcu, ktorý sa má preložiť na súd ...

Čl. XIII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2022 okrem čl. II bodov 1 a 3 až 13, čl. IV až VI, čl. VII bodu ...

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Eduard Heger v. r.

Poznámky

  • 1)  Napríklad zákon č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore