Zákon o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov 291/2002 účinný od 01.01.2023 do 31.05.2023

Platnosť od: 18.06.2002
Účinnosť od: 01.01.2023
Účinnosť do: 31.05.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Rozpočtové právo, Štátna správa, Zamestnanosť, Cenné papiere, Štátne fondy, Podvojné účtovníctvo, Štátna hospodárska politika, Zdravotné poistenie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST35JUD10DS36EUPP7ČL0

Zákon o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov 291/2002 účinný od 01.01.2023 do 31.05.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 291/2002 s účinnosťou od 01.01.2023 na základe 389/2022

Legislatívny proces k zákonu 389/2022§ 2b

(1)
Ministerstvo
a)
vypracúva stratégiu systému štátnej pokladnice, kontroluje jej plnenie a koordinuje budovanie systému štátnej pokladnice,
b)
určuje a kontroluje riadiace procesy systému štátnej pokladnice podľa tohto zákona,
c)
schvaľuje na základe návrhu Štátnej pokladnice koncepciu Štátnej pokladnice, ktorá vymedzuje služby poskytované klientom,
d)
usmerňuje riadenie zostatkov finančných prostriedkov na účtoch Štátnej pokladnice v Národnej banke Slovenska, v banke alebo pobočke zahraničnej banky,
e)
buduje a udržiava informačný systém pre systém štátnej pokladnice (ďalej len „informačný systém”) a zabezpečuje, aby informačný systém spĺňal kritériá bezpečnosti, spoľahlivosti a primeranosti,
f)
usmerňuje meranie efektívnosti systému štátnej pokladnice a vykonáva pravidelné vyhodnocovanie efektívnosti systému štátnej pokladnice,
g)
v spolupráci s agentúrou a Štátnou pokladnicou informuje Národnú radu Slovenskej republiky, vládu Slovenskej republiky (ďalej len „vláda”) a verejnosť o výsledkoch systému štátnej pokladnice,
h)
vydáva predchádzajúci písomný súhlas na pripojenie subjektu uvedeného v § 2a ods. 1 písm. l) a m) do systému štátnej pokladnice na základe ich žiadosti predloženej Štátnej pokladnici a určuje podmienky pripojenia,
i)
usmerňuje riadenie likvidity Štátnej pokladnice a vykonáva kontrolu riadenia likvidity Štátnej pokladnice,
j)
usmerňuje riadenie rizík, ktoré vyplývajú z činnosti systému štátnej pokladnice a vykonáva kontrolu riadenia rizík,
k)
usmerňuje vykonávanie finančných operácií týkajúcich sa prevodov otvorenej likviditnej pozície, úrokovej pozície a devízovej pozície Štátnej pokladnice na ministerstvo, ktoré je osobitným klientom pre činnosti súvisiace so štátnym dlhom (ďalej len „klient Štátny dlh”),
l)
schvaľuje na základe návrhu agentúry stratégiu riadenia štátneho dlhu a vykonáva kontrolu jej realizácie; na tieto účely zabezpečuje spoluprácu so zahraničnými ratingovými agentúrami pri určovaní ratingu Slovenskej republiky, ktorým sa rozumie posudzovanie a hodnotenie schopnosti a pripravenosti Slovenskej republiky uhrádzať svoje finančné záväzky,
m)
vydáva predchádzajúci písomný súhlas podľa § 2c ods. 6,
n)
môže určiť priority realizácie výdavkov klienta uvedeného v § 2a ods. 1 písm. a) v prípade nesúladu medzi príjmami štátneho rozpočtu a výdavkami štátneho rozpočtu.
(2)
Ministerstvo zostavuje súbory údajov z účtovných výkazov a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy predkladaných subjektom verejnej správy. Na účel zostavenia súborov údajov podľa prvej vety je subjekt verejnej správy povinný predkladať ministerstvu údaje podľa prvej vety. Usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy predkladaných subjektmi verejnej správy ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
zobraziť paragraf
§ 6
Pôsobnosť Štátnej pokladnice

(1)
Štátna pokladnica
a)
realizuje rozpočet klienta podľa tohto zákona,
b)
zostavuje finančný plán Štátnej pokladnice na základe vlastných prognóz príjmov a výdavkov klienta, prognóz Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky (ďalej len „finančné riaditeľstvo“) a poskytuje ho agentúre,
c)
účtuje priebežne o finančných tokoch na účtoch Štátnej pokladnice a o finančných operáciách vykonávaných s klientom Štátny dlh,
d)
vykonáva platobné operácie,
e)
zriaďuje účty Štátnej pokladnice v Európskej centrálnej banke, Národnej banke Slovenska, inej centrálnej banke, ktorá je súčasťou Európskeho systému centrálnych bánk, banke,13) pobočke zahraničnej banky13) alebo v zahraničnej banke,13) ktorá má sídlo na území členského štátu Európskej únie alebo iného zmluvného štátu Európskeho hospodárskeho priestoru a ktorá požíva výhody jedného bankového povolenia podľa práva Európskej únie13) (ďalej len „zahraničná banka so sídlom v členskom štáte"),
f)
vedie a spravuje účty klienta na zmluvnom základe,
g)
úročí na zmluvnom základe v prospech klienta priebežný kreditný zostatok na vybraných účtoch klienta,
h)
úročí na zmluvnom základe na ťarchu klienta priebežný debetný zostatok na vybraných účtoch klienta Sociálna poisťovňa a zdravotná poisťovňa,
i)
úročí na zmluvnom základe a na základe žiadosti klienta dočasne voľné finančné prostriedky vedené na účtoch klienta; Štátna pokladnica môže dočasne voľnými finančnými prostriedkami kryť nesúlad medzi príjmami štátneho rozpočtu a výdavkami štátneho rozpočtu, financovať štátny dlh a zabezpečovať likviditu Štátnej pokladnice,
j)
zabezpečuje a vykonáva pre svojich klientov tuzemské prevody,
k)
zabezpečuje pre svojich klientov cezhraničné prevody prostredníctvom Európskej centrálnej banky, Národnej banky Slovenska, inej centrálnej banky, ktorá je súčasťou Európskeho systému centrálnych bánk, banky, pobočky zahraničnej banky alebo zahraničnej banky so sídlom v členskom štáte,
l)
účtuje o finančných operáciách na peňažnom trhu s dočasne voľnými finančnými prostriedkami vedenými na vybraných účtoch Štátnej pokladnice podľa § 17 ods. 2,
m)
pripravuje návrhy, podklady a informácie pre ministerstvo podľa § 18 ods. 1,
n)
poskytuje právnickým osobám, ktoré vykonávajú voči klientovi zriaďovateľskú funkciu, údaje o stavoch a operáciách na účtoch tohto klienta,
o)
poskytuje informácie podľa osobitných predpisov14) v rozsahu svojej pôsobnosti,
p)
usmerňuje realizáciu rozpočtu klienta v systéme štátnej pokladnice a vykonávanie tuzemských prevodov a cezhraničných prevodov,
q)
zabezpečuje pre svojich klientov výbery a vklady finančných prostriedkov v hotovosti prostredníctvom Národnej banky Slovenska, banky alebo pobočky zahraničnej banky a poštového podniku14a) na zmluvnom základe,
r)
vyjadruje sa k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov a iných materiálov, ktoré súvisia s pôsobnosťou Štátnej pokladnice a so systémom štátnej pokladnice,
s)
ukladá a spravuje pokuty podľa § 13,
t)
vykonáva finančné operácie s klientom Štátny dlh v súlade s § 2b ods. 1 písm. k),
u)
vyjadruje sa k návrhu stratégie riadenia štátneho dlhu,
v)
pripravuje podklad na vypracovanie stratégie systému štátnej pokladnice a na koordináciu budovania systému štátnej pokladnice,
w)
spolupracuje s ministerstvom pri zabezpečení budovania a udržiavania informačného systému,
x)
vykonáva úhrady výnosov z finančných prostriedkov poukázaných ako chybné platobné operácie vyplývajúce z ich nesprávneho poukázania na účty Štátnej pokladnice,
y)
vykonáva obchody s klientom Štátny dlh v súlade s § 2c ods. 6,
z)
realizuje výdavky klientov podľa priorít určených podľa § 2b ods. 1 písm. n),
aa)
spravuje platobnú bránu Štátnej pokladnice.
(2)
Štátna pokladnica má právo
a)
odpísať finančné prostriedky z ňou vedeného účtu klienta bez predloženia jeho žiadosti o realizáciu platobnej operácie v prípadoch ustanovených osobitnými predpismi,14b)
b)
za vykonanie služieb poskytovaných na základe žiadosti klienta v zmysle schválenej koncepcie Štátnej pokladnice a za vykonanie platobnej operácie požadovať úhradu nákladov a použiť na ich započítanie finančné prostriedky na účte klienta.
(3)
Štátna pokladnica na zabezpečenie činností podľa odseku 1 písm. m) a o)
a)
zostavuje súbory údajov z vlastnej evidencie o klientovi uvedenom v § 2a ods. 1 písm. a) až i), k), l), m) a n),
b)
zostavuje súhrnné údaje podľa požiadaviek ministerstva určené pre medzinárodné organizácie a Európsku úniu.
(4)
Ak Štátna pokladnica zabezpečuje pre svojich klientov platobné operácie, pri ktorých sa suma prevodu prepočítava z jednej meny na inú menu, vychádza pri prepočte týchto mien z aktuálneho kurzu na devízovom trhu.
(5)
Príjmy a výdavky Štátnej pokladnice súvisiace s pôsobnosťou Štátnej pokladnice podľa odsekov 1, 2, 4 a 10 a § 11 sa vedú na osobitnom účte, ktorého správcom je Štátna pokladnica.
(6)
Príjmy osobitného účtu sú príjmy
a)
z úročenia finančných prostriedkov podľa § 11 ods. 3,
b)
z úročenia finančných prostriedkov podľa odseku 1 písm. h),
c)
z finančných operácií vykonávaných s klientom Štátny dlh podľa § 2b ods. 1 písm. k),
d)
z finančných operácií a obchodov vykonávaných v osobitných prípadoch podľa § 17 ods. 2,
e)
z úhrad nákladov od klientov za vykonanie platobných operácií a služieb poskytovaných na základe zmluvy a na základe žiadosti klienta,
f)
z použitia kurzov súvisiacich so zabezpečovaním platobných operácií, pri ktorých sa suma prepočítava z jednej meny na inú menu.
(7)
Výdavky osobitného účtu sú výdavky
a)
z úročenia finančných prostriedkov podľa § 11 ods. 3,
b)
z úročenia finančných prostriedkov podľa odseku 1 písm. g) alebo písm. i),
c)
súvisiace s činnosťou Štátnej pokladnice podľa odseku 1 písm. e), j), k), q) alebo písm. aa) a súvisiace s finančným zabezpečením hospodárskej mobilizácie,14ba)
d)
z použitia kurzov súvisiacich so zabezpečovaním platobných operácií, pri ktorých sa suma prepočítava z jednej meny na inú menu.
(8)
Kladný zostatok osobitného účtu sa v priebehu rozpočtového roka odvádza do príjmov štátneho rozpočtu14bb) do 5 pracovných dní po skončení štvrťroka formou preddavkov a do 20 pracovných dní po skončení rozpočtového roka. Preddavkom sa rozumie zostatok osobitného účtu znížený o rezervu na financovanie výdavkov podľa odseku 7.
(9)
Štátna pokladnica realizuje platobné operácie výlučne bezhotovostne.
(10)
Platobnou bránou Štátnej pokladnice sa na účely tohto zákona rozumie súbor programových prostriedkov a technických prostriedkov slúžiacich na iniciáciu, vykonanie a prijatie úhrady v prospech klienta a na účet vedený v Štátnej pokladnici, najmä bezhotovostným prevodom z účtu v banke, pobočke zahraničnej banky alebo zahraničnej banky so sídlom v členskom štáte a platobnou kartou, ak je táto úhrada vykonávaná prostredníctvom webového sídla, špecializovaného portálu alebo iného obdobného miesta. Na účely používania platobnej brány Štátnej pokladnice je Štátna pokladnica oprávnená využívať funkcionality platobného modulu podľa osobitného predpisu14c) a evidencie platobných titulov verejnej správy.
zobraziť paragraf
§ 12
Klient

(1)
Klient je povinný
a)
poskytovať Štátnej pokladnici všetky informácie potrebné na realizáciu jeho rozpočtu podľa § 8, 8a, 9 a 9a,
b)
získavať informácie pre potreby realizácie rozpočtu v súlade s § 8, 8a, 9 a 9a od svojich vnútorných organizačných jednotiek24) a od príjemcov transferov,
c)
dodržiavať limit zostatku finančných prostriedkov v hotovosti v ustanovenom období a účel použitia finančných prostriedkov v hotovosti podľa odseku 2; povinnosť dodržiavať limit zostatku finančných prostriedkov a účel použitia finančných prostriedkov neplatí pre klienta Slovenská informačná služba a pre klienta uvedeného v § 2a ods. 1 písm. m) a povinnosť dodržiavať účel použitia finančných prostriedkov v hotovosti neplatí pre klienta Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, finančné riaditeľstvo a Zbor väzenskej a justičnej stráže,
d)
vykonať základnú finančnú kontrolu24a) pred predložením žiadosti o vstup do záväzku a žiadosti o realizáciu platobnej operácie Štátnej pokladnici,
e)
zriaďovať účty výlučne v Štátnej pokladnici okrem
1.
účtu, na ktorom je vedený úver a ktorého zriadenie alebo vedenie je podmienkou úverového vzťahu,
2.
osobitného účtu, ktorý je zriadený na účel správy finančných prostriedkov klientov zariadení pre seniorov a domovov sociálnych služieb,
3.
osobitného účtu vyššieho územného celku, ktorý je zriadený na účel správy finančných prostriedkov poskytnutých inými právnickými osobami slúžiacich na riešenie mimoriadnych udalostí,
f)
poskytovať ministerstvu informácie potrebné na zostavenie súborov údajov podľa § 2b ods. 2 okrem informácií, ktoré sú utajovanými skutočnosťami,24c)
g)
poskytovať meno, priezvisko, dátum narodenia, kontaktné telefónne číslo, adresu sídla a adresu elektronickej pošty24d) na identifikáciu osoby, ktorá používa informačný systém,
h)
poskytovať ďalšie informácie súvisiace s činnosťou systému štátnej pokladnice podľa požiadaviek Štátnej pokladnice.
(2)
Finančné prostriedky v hotovosti možno použiť na úhradu
a)
miezd, platov, honorárov a ostatných finančných nárokov,24e)
b)
cestovných náhrad,24f)
c)
preddavkov vnútorným organizačným jednotkám,
d)
nákupu pohonných hmôt,
e)
dávok dôchodkového zabezpečenia, nemocenského poistenia, náhrad za zdravotnú starostlivosť, dávok poistenia zodpovednosti za škodu, štátnych sociálnych dávok a dávok sociálnej pomoci,
f)
náhrad svedkom, prísediacim sudcom, znalcom, prekladateľom, tlmočníkom a iným osobám, ktoré majú nárok na náhradu nákladov v konaní, za účasť na konaní,
g)
nákupu potravín pre stravovacie zariadenie so sídlom v zahraničí,
h)
vreckového deťom, ktoré sú umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,24g)
i)
ostatných bežných výdavkov, ktorých objem nesmie prekročiť 1 % z ročného rozpočtu bežných výdavkov klienta s prihliadnutím na jeho zmeny v priebehu rozpočtového roka.
(3)
Vnútorná organizačná jednotka klienta realizuje výdavky z rozpočtu klienta, ktorého je súčasťou. Klient, ktorého súčasťou je vnútorná organizačná jednotka, pri realizácii rozpočtu postupuje podľa § 8, 8a, 9 alebo 9a. Na činnosti podľa § 8 ods. 5 a 7, § 8a ods. 4, § 9 ods. 4 alebo § 9a ods. 5 môže klient splnomocniť aj svoju vnútornú organizačnú jednotku. Rozsah splnomocnenia je klient povinný písomne oznámiť Štátnej pokladnici; ak klient nepredloží Štátnej pokladnici splnomocnenie, považuje sa za oprávneného realizovať výdavky z rozpočtu pre vnútornú organizačnú jednotku iba klient.
(4)
Klient uskutočňuje výber a vklad finančných prostriedkov v hotovosti v Národnej banke Slovenska, banke, pobočke zahraničnej banky alebo v poštovom podniku spôsobom dohodnutým v zmluve.
(5)
Klient je povinný zhodnocovať dočasne voľné finančné prostriedky v súlade s § 6 ods. 1 písm. i) výlučne v Štátnej pokladnici.
(6)
Štátna pokladnica je povinná poskytnúť klientovi výpis z účtu a informácie o realizácii jeho príjmov a výdavkov spravidla denne alebo v inom dohodnutom intervale.
(7)
Limit zostatku finančných prostriedkov v hotovosti v ustanovenom období a spôsob dodržiavania limitu zostatku finančných prostriedkov v hotovosti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(8)
Ustanovenia odseku 1 písm. e) a odseku 5 sa nevzťahujú na klienta Štátny dlh a na klienta uvedeného v § 2a ods. 1 písm. m).
(9)
Ak sa subjekt verejnej správy stane klientom uvedeným v § 2a ods. 1 písm. l), je povinný finančné prostriedky vedené na účtoch v banke alebo pobočke zahraničnej banky previesť na účty zriadené v Štátnej pokladnici najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa stane klientom.
(10)
Pri zhodnocovaní dočasne voľných finančných prostriedkov klienta uvedeného v § 2a ods. 1 písm. g) je Štátna pokladnica povinná stanovovať úrokové sadzby tak, aby primerane zohľadňovali úrokové sadzby pre jednodňové sterilizačné obchody Národnej banky Slovenska, alebo úrokové sadzby pre jednodňové sterilizačné obchody Európskej centrálnej banky; ustanovenie § 6 ods. 1 písm. i) týmto nie je dotknuté.
zobraziť paragraf
§ 13
Sankcie

(1)
Štátna pokladnica môže klientovi za porušenie povinností podľa § 12 ods. 1 až 5 a § 12a uložiť pokutu až do 30 000 eur. Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.26) Pri určení výšky pokuty sa prihliada na závažnosť porušenia povinnosti.
(2)
Štátna pokladnica môže pokutu uložiť do jedného roka odo dňa zistenia porušenia povinnosti uloženej týmto zákonom, najneskôr do troch rokov odo dňa porušenia tejto povinnosti.
(3)
Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.
zobraziť paragraf
§ 18
Vzťah k ministerstvu

(1)
Štátna pokladnica
a)
predkladá podklady na vypracovanie návrhu štátneho záverečného účtu,
b)
predkladá priebežné analýzy hospodárenia klientov,
c)
predkladá údaje na hodnotenie plnenia rozpočtu klienta,
d)
predkladá údaje o stavoch a operáciách na ňou vedených príjmových účtoch a výdavkových účtoch štátneho rozpočtu, účtoch štátnych finančných aktív a štátnych finančných pasív, na účtoch prostriedkov Európskej únie a iných prostriedkov zo zahraničia a na účtoch štátnych fondov,
e)
vypracúva návrh koncepcie Štátnej pokladnice, ktorá vymedzuje služby poskytované klientom,
f)
predkladá podklady na účely plnenia úloh ministerstva podľa § 2b ods. 1 písm. d) a na účely riadenia operačných rizík,
g)
predkladá informácie o zmenách platných úrokových sadzieb a poplatkoch za služby, ktoré Štátna pokladnica poskytuje klientom,
h)
vykonáva úlohy súvisiace so systémom štátnej pokladnice podľa pokynov ministerstva týkajúcich sa pôsobnosti Štátnej pokladnice,
i)
predkladá žiadosť subjektu uvedeného v § 2a ods. 1 písm. l) a m) o pripojenie do systému štátnej pokladnice pred uzatvorením dohody s týmto subjektom na účely vydania predchádzajúceho písomného súhlasu s ich pripojením do systému štátnej pokladnice,
j)
poskytuje údaje týkajúce sa klienta na účel výkonu štatutárneho auditu.28c)
(2)
Ministerstvo poskytuje Štátnej pokladnici informácie potrebné na účely podľa odseku 1 písm. a) a b).
(3)
Agentúra
a)
vypracúva návrh stratégie riadenia štátneho dlhu,
b)
predkladá podklady na účely plnenia úloh ministerstva podľa § 2b ods. 1 písm. i), j) a k),
c)
predkladá stanovisko k obchodným podmienkam zmlúv o úveroch vlády,
d)
predkladá podklady o finančných operáciách vykonaných podľa § 17 ods. 2,
e)
spolupracuje s ministerstvom pri zabezpečení budovania a udržiavania informačného systému,
f)
poskytuje údaje na účely účtovania a vedenia evidencie štátneho dlhu,
g)
vyjadruje sa k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov a iných materiálov, ktoré súvisia s pôsobnosťou agentúry a so systémom štátnej pokladnice.
zobraziť paragraf
Poznámka
28c)
§ 22a zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
29a)
§ 45 až 62 zákona č. 492/2009 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
29b)
§ 91 a 92 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 88 ods. 1 a 2 zákona č. 492/2009 Z. z.§ 8 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 747/2004 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
29c)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
29d)
Zákon č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
zobraziť paragraf
Poznámka
30)
§ 25 a 26 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
31)
§ 9 a 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
32)
§ 2 ods. 1 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore