Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 399/2022 účinný od 01.01.2023 do 30.04.2023

Platnosť od: 30.11.2022
Účinnosť od: 01.01.2023
Účinnosť do: 30.04.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Dôchodkové zabezpečenie, Sociálne poistenie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST6JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 399/2022 účinný od 01.01.2023 do 30.04.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 399/2022 s účinnosťou od 01.01.2023

Legislatívny proces k zákonu 399/2022

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 62/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 137/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 105/2010 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 355/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 301/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 292/2016 Z. z., zákona č. 97/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 317/2018 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 234/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z., zákona č. 66/2020 Z. z., zákona č. 68/2020 Z. z., zákona č. 95/2020 Z. z., zákona č. 275/2020 Z. z., zákona č. 296/2020 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 101/2022 Z. z., zákona č. 125/2022 Z. z. a zákona č. 352/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

12.
V § 28a ods. 3 posledná veta znie: „Dôchodková správcovská spoločnosť bezodkladne po doručení žiadosti Sociálnej poisťovne podľa druhej vety vráti povinné príspevky, ktoré boli vyžiadané podľa druhej vety, z majetku zodpovedajúceho aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu zomretého sporiteľa ku dňu, v ktorom sa dôchodková správcovská spoločnosť dozvedela o smrti sporiteľa.“.
13.
V § 28a ods. 4 sa vypúšťajú slová „ako aj sumu odplaty za vedenie osobného dôchodkového účtu z povinných príspevkov postúpených bez právneho dôvodu,“.
59.
V § 60 ods. 2 písm. b) sa slová „vo všetkých dôchodkových fondoch, ktoré“ nahrádzajú slovami „v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde, ktorý“.
60.
V § 63 odsek 1 znie:

„(1)
Dôchodková správcovská spoločnosť má za podmienok ustanovených týmto zákonom právo na odplatu za správu dôchodkového fondu.“.

61.
V § 63 odsek 4 znie:

„(4)
Pri výpočte a zúčtovaní odplaty za správu dôchodkového fondu nemožno znížiť počet dôchodkových jednotiek v dôchodkovom fonde. Odplatu za správu dôchodkového fondu možno vypočítať a zúčtovať len znížením čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde.“.

62.
V § 63a ods. 3 sa číslo „0,3“ nahrádza číslom „0,4“.
63.
§ 63b a 63c sa vypúšťajú.
64.
§ 63d vrátane nadpisu znie:

㤠63d
Individuálna garancia
(1)
Individuálna garancia je suma určená dôchodkovou správcovskou spoločnosťou ku dňu vydania certifikátu ako rozdiel
a)
sumy, ktorá sa rovná súčtu
1.
povinných príspevkov a penále pripísaných na osobný dôchodkový účet sporiteľa vedený pre dlhopisový garantovaný dôchodkový fond a

2.
sumy, ktorá bola pripísaná na osobný dôchodkový účet sporiteľa vedený pre dlhopisový garantovaný dôchodkový fond pri
2a.
prestupe sporiteľa z iného dôchodkového fondu spravovaného tou istou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou,

2b.
zmene pomeru rozloženia majetku sporiteľa podľa § 92 a

2c.
prestupe sporiteľa z iného dôchodkového fondu spravovaného inou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, a


b)
sumy, ktorá bola odpísaná z osobného dôchodkového účtu sporiteľa vedeného pre dlhopisový garantovaný dôchodkový fond z dôvodu
1.
prestupu sporiteľa do iného dôchodkového fondu spravovaného tou istou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou,

2.
prestupu sporiteľa do iného dôchodkového fondu spravovaného inou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou,

3.
vrátenia povinných príspevkov a penále podľa § 28a,

4.
vyplatenia výnosu z investovania a

5.
zúčtovania odplaty dôchodkovej správcovskej spoločnosti.


(2)
Ak je hodnota individuálnej garancie vyššia ako suma prislúchajúca časti majetku sporiteľa v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde určená na vyplácanie starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku, suma v certifikáte sa zvýši o rozdiel medzi hodnotou individuálnej garancie a sumou prislúchajúcou časti majetku sporiteľa v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde určenou na vyplácanie starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku.

(3)
Ak je majetok sporiteľa určený na výplatu starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku nižší ako suma uvedená v certifikáte, na základe ktorého sporiteľ uzatvára zmluvu o poistení dôchodku alebo dohodu o vyplácaní dôchodku programovým výberom, dôchodková správcovská spoločnosť je povinná doplatiť rozdiel z vlastného majetku na osobný dôchodkový účet sporiteľa.

(4)
Ak boli z osobného dôchodkového účtu sporiteľa vedeného pre dlhopisový garantovaný dôchodkový fond odpísané všetky dôchodkové jednotky tvorené z povinných príspevkov a penále, individuálna garancia je nulová. Individuálna garancia sa začne opätovne tvoriť po pripísaní sumy podľa odseku 1 písm. a) na osobný dôchodkový účet sporiteľa vedený pre dlhopisový garantovaný dôchodkový fond.

(5)
Individuálna garancia sa nevzťahuje na majetok tvorený z dobrovoľných príspevkov.“.

67.
V § 63e ods. 1 sa za slová „zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení“ vkladajú slová „podľa § 64 ods. 1 a 2“ a na konci sa pripája táto veta: „Na uzatvorenie zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení podľa § 64b, vrátane jej zmien a na činnosti s tým súvisiace, sa nesmú vynakladať žiadne výdavky; to neplatí, ak ide o nevyhnutné administratívno-technické výdavky spojené s uzatvorením takejto zmluvy.“.
70.
V § 64 ods. 4 písm. a) sa slová „ods. 5“ nahrádzajú slovami „ods. 2“.
72.
V § 64 ods. 6 sa slová „odseku 11“ nahrádzajú slovami „odseku 10“.
74.
V § 64 sa vypúšťa odsek 10.

Doterajšie odseky 11 až 15 sa označujú ako odseky 10 až 14.

84.
V § 64a ods. 6 druhej vete celom texte sa vypúšťajú slová „písm. a), b) a d)“.
85.
V § 64a ods. 9 a 10 sa slová „§ 64a ods. 3“ nahrádzajú slovami „odseku 3“.
87.
V § 64b odsek 1 znie:

„(1)
Sporiteľ môže prestúpiť z dôchodkovej správcovskej spoločnosti do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou uzatvorí zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, najskôr po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa posledného prestupu, ak v odseku 4 nie je ustanovené inak.“.

88.
V § 64b sa vypúšťajú odseky 2 až 4.

Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 2 až 4.

89.
V § 64b odsek 4 znie:

„(4)
Sporiteľ nemôže prestúpiť do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti
a)
odo dňa zadania pokynu na vydanie certifikátu do dňa skončenia záväznosti ponuky podľa § 46, § 46a a 46b,

b)
odo dňa uzatvorenia zmluvy o poistení dôchodku alebo dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom alebo

c)
v období jedného roka odo dňa uzatvorenia
1.
prvej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení alebo

2.
zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení podľa § 64 ods. 2.“.

92.
V § 72 ods. 1 sa vypúšťajú slová „majetok doplnený podľa § 63d,“.
97.
V 74a ods. 4 sa vypúšťa druhá veta.
99.
V § 75 ods. 4 sa vypúšťajú slová „a 63c“ a vypúšťa sa tretia veta.
100.
V § 75 sa vypúšťa odsek 6.

Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 6.

101.
V § 77 ods. 4 písmená f) a g) znejú:

„f)
výšku odplaty za správu dôchodkového fondu,

g)
informáciu o individuálnej garancii,“.

105.
V § 79 ods. 1 úvodnej vete sa slová „až 12“ nahrádzajú slovami „až 11“.
107.
V § 79 sa vypúšťa odsek 12.
108.
V § 79a ods. 1 sa slová „až 11“ nahrádzajú slovami „až 9“.
109.
V § 79a sa vypúšťajú odseky 10 a 11.
119.
V § 97 ods. 1 sa slová „ods. 5“ nahrádzajú slovami „ods. 2“.
123.
V § 110 odsek 5 znie:

„(5)
Dôchodková správcovská spoločnosť poskytuje ministerstvu a ministerstvu financií údaje vrátane osobných údajov, ktoré spracúva podľa tohto zákona, o sporiteľovi, poberateľovi dôchodkovej dávky vyplácanej zo starobného dôchodkového sporenia, sporiteľovi, ktorému sa vypláca výnos z investovania, a oprávnenej osobe, a to v rozsahu nevyhnutnom na plnenie úloh podľa osobitných predpisov.91) Ministerstvo a ministerstvo financií sú povinné osobné údaje získané podľa prvej vety šifrovať ihneď, ako je to možné, a ak šifrovanie nie je v odôvodnených prípadoch možné, pseudonymizovať ihneď, ako je to možné.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 91 znie:

„91) Napríklad § 35 až 38 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, § 14 ods. 5 a § 30aa ods. 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

124.
V § 118 ods. 3 sa vypúšťa písmeno d).

Doterajšie písmená e) a f) sa označujú ako písmená d) a e).

125.
Za § 123aw sa vkladajú § 123ax až 123bj, ktoré vrátane nadpisu nad § 123ax, nadpisu nad § 123bb a nadpisu § 123bj znejú:

„Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2023
§ 123ax
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zaslať sporiteľovi výpis z jeho osobného dôchodkového účtu k 31. decembru 2022 najneskôr do 28. februára 2023.

§ 123ay
Ustanovenie § 123aj sa od 1. januára 2023 neuplatňuje.

§ 123az
Ak pred 1. januárom 2023 vznikol nárok na odplatu podľa § 63b alebo § 63c v znení účinnom do 31. decembra 2022, na jej výpočet a zúčtovanie sa použije tento zákon v znení účinnom do 31. decembra 2022.

§ 123ba
(1)
Do 31. decembra 2024 sa § 63a ods. 3 nepoužije.

(2)
Odplata za správu dôchodkového fondu za jeden kalendárny rok správy dôchodkového fondu nesmie v roku
a)
2023 presiahnuť 0,45 % priemernej ročnej predbežnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde,

b)
2024 presiahnuť 0,425 % priemernej ročnej predbežnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde.Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. mája 2023
§ 123be
(1)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná do 28. februára 2023 zaslať informáciu, že od 1. júla 2023 sa stáva sporiteľom v predvolenej investičnej stratégii, ak v lehote podľa odseku 2 neprejaví vôľu nebyť sporiteľom v predvolenej investičnej stratégii, sporiteľovi,
a)
ktorý sa narodil po roku 1968,

b)
ktorý sa podľa §123ai ods. 2 stal sporiteľom v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde,

c)
ktorý odo dňa, v ktorom sa stal sporiteľom podľa písmena b) do 31. decembra 2022
1.
nevykonal právny úkon smerujúci k zmene pomeru platenia príspevkov do dôchodkových fondov,

2.
nevykonal právny úkon smerujúci k zmene pomeru sporenia v dôchodkových fondoch, a

d)
o ktorom dôchodková správcovská spoločnosť nemá od Sociálnej poisťovne informáciu podľa § 64b ods. 3 písm. a) v znení účinnom od 1. januára 2023.

(2)
Sporiteľ podľa odseku 1, ktorý do 31. mája 2023 neprejavil vôľu nebyť sporiteľom v predvolenej investičnej stratégii, je sporiteľom v predvolenej investičnej stratégii od 1. júla 2023. Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zosúladiť majetok sporiteľa podľa prvej vety s predvolenou investičnou stratégiou najneskôr do 31. decembra 2025. Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná postupovať podľa plánu zosúladenia majetku sporiteľov s predvolenou investičnou stratégiou podľa druhej vety, ktorý obsahuje spôsob a harmonogram postupného presunu tohto majetku. Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná tento plán zaslať Národnej banke Slovenska a zverejniť ho na svojom webovom sídle najneskôr do 31. januára 2023.

(3)
Pri výkone povinnosti podľa odseku 2 je dôchodková správcovská spoločnosť povinná konať s odbornou starostlivosťou a obozretnosťou a v najlepšom záujme sporiteľa a so zohľadnením všetkých významných rizík pre dôchodkové fondy, ktorých sa presun majetku sporiteľa podľa odseku 2 týka.

(4)
Dôchodková správcovská spoločnosť zastaví zosúlaďovanie majetku sporiteľa podľa odseku 2 prvej vety s predvolenou investičnou stratégiou, ak
a)
sporiteľ vykonal právny úkon smerujúci k zmene pomeru platenia príspevkov do dôchodkových fondov,

b)
sporiteľ vykonal právny úkon smerujúci k zmene pomeru sporenia v dôchodkových fondoch alebo

c)
dôchodková správcovská spoločnosť získa od Sociálnej poisťovne o tomto sporiteľovi informáciu podľa § 64b ods. 3 písm. a) v znení účinnom od 1. januára 2023.

(5)
Na žiadosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti môže Národná banka Slovenska lehotu podľa odseku 2 druhej vety predĺžiť najviac o dva roky, ak je to odôvodnené záujmami ochrany sporiteľov.

§ 123bf
(1)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná do 28. februára 2023 zaslať informáciu, že od 1. júla 2023 budú dôchodkové jednotky tvorené z jeho povinných príspevkov pripisované na jeho osobný dôchodkový účet vedený pre indexový negarantovaný dôchodkový fond, ktorý je určený pre predvolenú investičnú stratégiu, ak v lehote podľa odseku 2 neprejaví vôľu zostať sporiteľom výlučne v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde, sporiteľovi,
a)
ktorý sa narodil v roku 1968 a skôr,

b)
ktorý sa podľa §123ai ods. 2 stal sporiteľom v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde,

c)
ktorý odo dňa, v ktorom sa stal sporiteľom podľa písmena b) do 31. decembra 2022
1.
nevykonal právny úkon smerujúci k zmene pomeru platenia príspevkov do dôchodkových fondov,

2.
nevykonal právny úkon smerujúci k zmene pomeru sporenia v dôchodkových fondoch, a

d)
o ktorom dôchodková správcovská spoločnosť nemá od Sociálnej poisťovne informáciu podľa § 64b ods. 3 písm. a) v znení účinnom od 1. januára 2023.

(2)
Sporiteľovi podľa odseku 1, ktorý do 31. mája 2023 neprejavil vôľu zostať sporiteľom výlučne v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde, je od 1. júla 2023 dôchodková správcovská spoločnosť povinná pripisovať dôchodkové jednotky tvorené z jeho povinných príspevkov na jeho osobný dôchodkový účet vedený pre indexový negarantovaný dôchodkový fond, ktorý je určený pre predvolenú investičnú stratégiu.

(3)
Sporiteľ podľa odseku 1 sa stáva sporiteľom v predvolenej investičnej stratégii, ak rozloženie jeho majetku v indexovom negarantovanom dôchodkovom fonde a dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde dosiahne pomer podľa § 92 ods. 1 v znení účinnom od 1. mája 2023.

(4)
Dôchodková správcovská spoločnosť zastaví pripisovanie dôchodkových jednotiek tvorených z povinných príspevkov podľa odseku 2, ak sporiteľ podľa odseku 3 vykoná zmenu v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení podľa § 64 ods. 11 v znení účinnom od 1. januára 2023.

§ 123bg
(1)
Sporiteľovi, ktorý nie je poberateľom starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku a nie je sporiteľom podľa § 123be a 123bf, dôchodková správcovská spoločnosť zašle do 28. februára 2023 informáciu, že
a)
nie je sporiteľom v predvolenej investičnej stratégii, čo môže mať negatívny vplyv na výšku jeho budúceho starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku a

b)
má možnosť požiadať dôchodkovú správcovskú spoločnosť, aby sa stal sporiteľom v predvolenej investičnej stratégii.

(2)
Na zaslanie informácie podľa odseku 1 sa § 108 ods. 2 prvá veta a druhá veta použije rovnako.

(3)
Ak sporiteľ podľa odseku 1 doručí dôchodkovej správcovskej spoločnosti prejav vôle byť zúčastnený v predvolenej investičnej stratégii do 31. mája 2023,
a)
od 1. júla 2023 sa stáva sporiteľom v predvolenej investičnej stratégii,

b)
na zosúladenie majetku tohto sporiteľa s predvolenou investičnou stratégiou sa § 123be ods. 2 druhá veta až štvrtá veta použije rovnako.


§ 123bh
Dôchodková správcovská spoločnosť informuje fyzickú osobu, s ktorou uzatvorila zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení v období od 1. januára 2023 do 30. apríla 2023, o možnosti požiadať dôchodkovú správcovskú spoločnosť, aby sa stala sporiteľom v predvolenej investičnej stratégii od 1. mája 2023.“.

126.
Príloha č. 2 sa vypúšťa.

Čl. II

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 521/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 240/2014 Z. z., zákona č. 298/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 112/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 407/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 285/2016 Z. z., zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 85/2017 Z. z., zákona č. 184/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 266/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 191/2018 Z. z., zákona č. 282/2018 Z. z., zákona č. 314/2018 Z. z., zákona č. 317/2018 Z. z., zákona č. 366/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona 105/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 225/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 321/2019 Z. z., zákona č. 381/2019 Z. z., zákona č. 382/2019 Z. z., zákona č. 385/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 393/2019 Z. z., zákona č. 466/2019 Z. z., zákona č. 467/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z., zákona č. 63/2020 Z. z., zákona č. 66/2020 Z. z., zákona č. 68/2020 Z. z., zákona č. 95/2020 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 127/2020 Z. z., zákona č. 157/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 258/2020 Z. z., zákona č. 275/2020 Z. z., zákona č. 296/2020 Z. z., zákona č. 330/2020 Z. z., zákona č. 365/2020 Z. z., zákona č. 372/2020 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 388/2020 Z. z., zákona č. 426/2020 Z. z., zákona č. 126/2021 Z. z., zákona č. 130/2021 Z. z., zákona č. 215/2021 Z. z., zákona č. 265/2021 Z. z., zákona č. 283/2021 Z. z., zákona č. 355/2021 Z. z., zákona č. 397/2021 Z. z., zákona č. 412/2021 Z. z., zákona č. 431/2021 Z. z., zákona č. 454/2021 Z. z., zákona č. 92/2022 Z. z., zákona č. 125/ 2022 Z. z., zákona č. 248/2022 Z. z., zákona č. 249/2022 Z. z., zákona č. 350/2022 Z. z. a zákona č. 352/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 66 ods. 6 písm. h) sa slová „januára 2024“ nahrádzajú slovami „januára 2022“.
6.
V § 159 sa vypúšťa písmeno h).

Doterajšie písmená i) až k) sa označujú ako písmená h) až j).

7.
V § 168 ods. 2 sa vypúšťa písmeno h).

Doterajšie písmená i) až k) sa označujú ako písmená h) až j).

8.
V § 168 ods. 3 sa vypúšťa písmeno g).

Doterajšie písmeno h) sa označuje ako písmeno g).

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2023 okrem čl. I bodov 2, 5, 8, 58, 68, 69, 73, 75, 80, 81, 86, 91, 93 až 96, 103, 104, 106, 110, 111, 117, 120 až 122, § 123bb až § 123bd a § 123bi v bode 125 a čl. II bodu 9, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. mája 2023, a čl. I bodov 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 14 až 57, 65, 66, 71, 76 až 79, 82, 83, 90, 98, 102, 112 až 116, 118 a § 123bj v bode 125 a čl. II bodov 2 až 5 a bodu 10 a čl. III, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2024.

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore