Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o matrikách 154/1994 účinný od 01.01.2023

Platnosť od: 27.06.1994
Účinnosť od: 01.01.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Evidencia obyvateľstva
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST16JUD2DS3EUPP4ČL1

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 154/1994 s účinnosťou od 01.01.2023 na základe 408/2022
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

o matrikách

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1 - Všeobecné ustanovenie

Účelom zákona je právna úprava vedenia matrík a s tým súvisiacich práv a povinností fyzických osôb a úloh orgánov verejnej moci.

I. ČASŤ

MATRIKY

Pojem

§ 2
(1)

Matrika je štátna evidencia o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území Slovenskej republiky, a štátnych občanov Slovenskej republiky, ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v cudzine.

(2)

Do matriky sa zapisujú údaje o narodení, uzavretí manželstva a úmrtí a údaje o iných skutočnostiach rozhodujúcich pre zistenie alebo overenie osobného stavu, najmä údaje o osvojení, určení rodičovstva a o rozvode manželstva (ďalej len „matričné udalosti“), ak tento zákon neustanovuje inak (§ 21 a 23 ods. 6). Predmetom zápisu do nej sú matričné udalosti, ktoré nastali na území Slovenskej republiky a v cudzine, ak ide o štátneho občana Slovenskej republiky.1)

(3)

Matriku tvorí kniha narodení, kniha manželstiev a kniha úmrtí. Kniha narodení a kniha úmrtí sa vedie osobitne pre každú obec; kniha manželstiev sa vedie spoločne pre územný obvod matričného úradu.

§ 3
(1)

Matrika je verejná listina.

(2)

Verejnými listinami sú aj rodný list, sobášny list a úmrtný list (ďalej len „úradný výpis“), potvrdenia vyhotovené o údajoch zapísaných v matrike a doslovné výpisy z matrík.

(3)

Úradný výpis obsahuje údaje ustanovené týmto zákonom o skutočnostiach zapísaných v matrike, ktoré sa týkajú zapísanej osoby, podľa stavu v deň jeho vyhotovenia.

(4)

Potvrdenie o údajoch zapísaných v matrike obsahuje údaje potrebné na uplatnenie nárokov fyzickej osoby, ktorej sa zápis v matrike týka.

(5)

Doslovný výpis obsahuje všetky údaje zapísané v matrike v pôvodnom aj zmenenom stave.

(6)

V konaní pred orgánom verejnej moci, ktorého rozhodnutie je podkladom na zápis do matriky, zmenu zápisu v matrike alebo zrušenie zápisu v matrike, možno použiť úradný výpis nie starší ako tri mesiace.

Správa matrík

§ 4

Matriku ako výkon štátnej správy vedie obec, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košiciach mestská časť, ktoré sú uvedené v prílohe (ďalej len „matričný úrad“). Územné obvody matričných úradov ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).

§ 5
(1)

Matrika sa vedie v jednom vyhotovení. Zápisy sa vykonávajú na základe písomného oznámenia, pričom zápisy do knihy narodení sa vykonávajú aj prostredníctvom informačného systému1d) alebo na základe ústneho oznámenia rodiča.

(2)

Pre každú knihu narodení, knihu manželstiev a knihu úmrtí sa vedie abecedný register.

(3)

Matriky zostávajú uložené na matričnom úrade, ktorý vedie matriky. Po uplynutí 100 rokov od posledného zápisu do knihy narodení, knihy manželstiev a knihy úmrtí sa tieto knihy odovzdajú príslušnému štátnemu archívu1a).

§ 6
(1)

Matrika sa vedie na zviazaných tlačivách vydaných ministerstvom.

(2)

Zápisy do matriky sa vykonávajú len v úradnej miestnosti v sídle matričného úradu.

§ 7 - Elektronická matrika
(1)

Elektronická matrika je špecializovaným portálom,1b) na ktorom sú zverejnené elektronické formuláre, ktorých vyplnením a podpísaním zaručeným elektronickým podpisom môže občan Slovenskej republiky, cudzinec prihlásený na pobyt na území Slovenskej republiky alebo cudzinec, ktorému bol udelený azyl na území Slovenskej republiky, využívať na úseku matrík vybrané elektronické služby1c) matričných úradov, ministerstva a okresných úradov a zároveň informačným systémom,1d) ktorý slúži na zber, uloženie, spravovanie a poskytovanie údajov v elektronickej podobe a zabezpečuje vzájomnú elektronickú komunikáciu medzi orgánmi verejnej moci na úseku matrík. Správcom a prevádzkovateľom informačného systému elektronická matrika je ministerstvo.

(2)

Na výkon verejnej moci na úseku matrík v elektronickej podobe sa vzťahujú ustanovenia všeobecného predpisu o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci, ak tento zákon neustanovuje inak. Matričné úrady, ministerstvo, okresné úrady sú povinné na úseku matrík pri výkone verejnej moci v elektronickej podobe používať elektronickú matriku. Súdy a iné štátne orgány, lekári, orgány cirkví a náboženských spoločností (ďalej len „cirkev“) pri výkone verejnej moci v elektronickej podobe na úseku matrík používajú elektronickú matriku.

(3)

Elektronická matrika obsahuje súbor údajov podľa § 19 ods. 1, 2 a 5 a elektronickú podobu listín, ktoré slúžia ako podklad na zápis, dodatočný zápis, dodatočný záznam alebo ich zmenu v matrike.

(4)

Údaje podľa odseku 3 sa považujú za úplné a zodpovedajúce skutočnosti, ak nie je preukázaný opak. Orgán verejnej moci, ktorý zapisuje údaje do elektronickej matriky, zodpovedá za úplnosť a správnosť ním zapísaných údajov.

(5)

O úradný výpis z elektronickej matriky a o potvrdenie o údajoch zapísaných v elektronickej matrike môže požiadať osoba uvedená v § 18 ktorýkoľvek matričný úrad. Úradný výpis z elektronickej matriky a potvrdenie o údajoch zapísaných v elektronickej matrike možno poskytnúť osobe uvedenej v § 18 v elektronickej podobe podľa osobitného predpisu1e) aj prostredníctvom elektronickej matriky.

(6)

Na spracúvanie osobných údajov podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o ochrane osobných údajov.

(7)

Matričné úrady, okresné úrady, súdy a iné štátne orgány, lekári, orgány cirkví a náboženských spoločností sú povinné poskytnúť bezodkladne súčinnosť ministerstvu pri zabezpečovaní elektronických služieb informačného systému elektronická matrika.

(8)

Ministerstvo zverejňuje zoznam matričných úradov pripojených na informačný systém elektronickej matriky na svojom webovom sídle a na ústrednom portáli verejnej správy.

§ 8
(1)

Na vedenie matrík ustanoví starosta obce matrikára a jeho zástupcu; ak je to potrebné vzhľadom na rozsah činností, ustanoví vedúceho matrikára a potrebný počet matrikárov (ďalej len „matrikár“).

(2)

Matrikárom môže byť fyzická osoba, ktorá je štátnym občanom Slovenskej republiky, je plnoletá, bezúhonná,2a) preukázala ovládanie vedenia matrík zložením skúšky a zložila sľub.

(3)

Matrikár skladá do rúk starostu obce sľub tohto znenia:

„Sľubujem, že budem verný Slovenskej republike a budem zachovávať jej zákony a vykonávať všetky povinnosti spojené s vedením matrík podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Zachovám mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa pri svojej úradnej činnosti dozviem.“.

(4)

Matrikár je povinný prehlbovať si kvalifikáciu systematickým odborným vzdelávaním organizovaným ministerstvom. Obec je povinná umožniť matrikárovi zúčastniť sa na odbornom vzdelávaní. Na odbornom vzdelávaní sú povinní sa zúčastňovať aj zamestnanci okresných úradov vykonávajúci kontrolu vedenia matrík. Okresný úrad je povinný umožniť týmto zamestnancom zúčastniť sa na odbornom vzdelávaní.

(5)

Ak nemôže matrikár alebo jeho zástupca vykonávať úlohy spojené s vedením matrík, vykoná obec v spolupráci s príslušným okresným úradom opatrenia na zabezpečenie riadneho výkonu štátnej správy na tomto úseku.

(6)

Matrikárovi, ktorý je činný pri obrade uzavierania manželstva pred matričným úradom, sa poskytuje finančný príspevok na úhradu zvýšených výdavkov na ošatenie a na úpravu zovňajška.

§ 9 - Zbierka listín
(1)

Matričný úrad vedie zbierku listín. Tvoria ju listiny, ktoré slúžia ako podklad na zápis, dodatočný zápis, dodatočný záznam alebo ich zmenu v matrike. Zbierka listín za kalendárny rok sa zakladá na matričnom úrade, ktorý ju najneskôr do 28. februára nasledujúceho roka odovzdá okresnému úradu.

(2)

Okresný úrad uchováva zbierku listín oddelene od ostatných písomností a zabezpečuje jej aktualizáciu a ochranu pred zničením a poškodením a pred zneužitím údajov, ktoré obsahuje. Po uplynutí 100 rokov od posledného zápisu odovzdá okresný úrad zbierku listín príslušnému štátnemu archívu.

Príslušnosť matriky

§ 10
(1)

Na vykonanie zápisu narodenia alebo úmrtia do knihy narodení alebo knihy úmrtí je príslušný matričný úrad, v ktorého obvode sa osoba narodila alebo zomrela. Ak sa nezistí, kde sa osoba narodila alebo zomrela, vykoná zápis matričný úrad, v ktorého obvode sa narodená alebo zomretá osoba našla.

(2)

Ak sa narodí alebo zomrie osoba v dopravnom prostriedku, zapíše narodenie alebo úmrtie matričný úrad, v ktorého obvode bola narodená alebo zomretá osoba vyložená z dopravného prostriedku.

(3)

Na vykonanie zápisu rozhodnutia súdu o vyhlásení štátneho občana Slovenskej republiky za mŕtveho je príslušný matričný úrad v sídle súdu, ktorý rozhodol o vyhlásení za mŕtveho. Na zápis rozhodnutia súdu o vyhlásení za mŕtveho cudzieho štátneho príslušníka alebo osoby, ktorá bola v rozhodujúcom čase bez štátnej príslušnosti (ďalej len „bezdomovec“) alebo ktorej štátne občianstvo nemožno určiť, ak mala posledný trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, je príslušný matričný úrad Bratislava-Staré Mesto.

§ 11

Na zápis uzavretia manželstva je príslušný matričný úrad, v ktorého obvode sa uzavrelo manželstvo.3)

§ 12

Zápisy do matriky sa vykonávajú v štátnom jazyku.4)

Zápisy do matriky

§ 13
(1)

Do knihy narodení sa zapisuje

a)

deň, mesiac, rok a miesto narodenia dieťaťa, a ak ide o viacpočetný pôrod, aj časové poradie narodenia,

b)

meno5), priezvisko, pohlavie a rodné číslo dieťaťa,

c)

meno 6), priezvisko, rodné priezvisko, deň, mesiac, rok a miesto narodenia, rodné číslo, štátne občianstvo a miesto trvalého pobytu rodičov dieťaťa,

d)

dohoda rodičov o priezvisku dieťaťa, ak majú rôzne priezviská alebo nežijú v manželstve, prípadne rozhodnutie súdu o určení priezviska,

e)

deň, mesiac a rok zápisu.

(2)

Narodenie živého dieťaťa i narodenie mŕtveho dieťaťa sa oznamuje na zápis do knihy narodení.

(3)

Zápis dieťaťa narodeného u poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu6aa) sa do knihy narodení vykoná na základe údajov poskytnutých Národným centrom zdravotníckych informácií6ab) prostredníctvom informačného systému;1d) v ostatných prípadoch sa zápis do knihy narodení vykoná na základe oznamovacej povinnosti jedného z rodičov. Ten, na koho sa vzťahuje oznamovacia povinnosť, je povinný urobiť oznámenie najneskôr do troch pracovných dní odo dňa pôrodu. Matka môže splniť oznamovaciu povinnosť aj po tejto lehote, hneď ako je schopná urobiť oznámenie. Ak vzniknú pochybnosti o tom, kto je matkou dieťaťa, pretože oznámenie nie je úplné, presné alebo nebolo urobené v lehote, postupuje sa podľa osobitného predpisu.6a)

(4)

Pri ústnom oznámení narodenia je oznamovateľ povinný preukázať svoju totožnosť. Ak je oznamovateľ nemý alebo hluchonemý, alebo ak urobí oznámenie v jazyku, ktorý matrikár neovláda, je potrebná prítomnosť tlmočníka; ak nejde o úradne ustanoveného tlmočníka, musí tlmočník zložiť do rúk matrikára, pred ktorým vykonáva tlmočnícku funkciu, sľub predpísaný osobitným predpisom.7) Údaje o tlmočení a tlmočníkovi sa vyznačia v knihe narodení.

(5)

Zápis dieťaťa, ktoré matka zanechala po pôrode v zdravotníckom zariadení a súčasne písomne požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom,7a) do knihy narodení sa vykoná na základe správy lekára, ktorý pôsobil pri pôrode; správa sa posiela najneskôr v deň prepustenia matky zo zdravotníckeho zariadenia a musí obsahovať údaje podľa odseku 1 písm. a) a údaj o pohlaví dieťaťa.

(6)

Zápis dieťaťa, ktoré bolo odložené do verejne prístupného inkubátora,7b) sa do knihy narodení vykoná na základe správy lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore neonatológia alebo lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria ústavného zdravotníckeho zariadenia, ktorý poskytol dieťaťu zdravotnú starostlivosť ihneď po jeho nájdení v inkubátore. Správa sa zašle matričnému úradu najneskôr do troch pracovných dní odo dňa nájdenia dieťaťa vo verejne prístupnom inkubátore a musí obsahovať údaje o dni, mesiaci, roku a mieste nájdenia dieťaťa, pohlaví dieťaťa a o predpokladanom dátume narodenia dieťaťa; predpokladaný dátum narodenia dieťaťa obsahuje aspoň predpokladaný mesiac jeho narodenia.

(7)

Ak ide o zápis dieťaťa, ktorého dátum narodenia nebol presne určený, matričný úrad zapíše ako deň narodenia posledný deň mesiaca, ak lekár podľa odseku 6 určil aspoň mesiac narodenia dieťaťa.

§ 14 - Do knihy manželstiev sa zapisuje
a)

deň, mesiac, rok a miesto uzavretia manželstva,

b)

meno6), priezvisko, rodné priezvisko, deň, mesiac, rok a miesto narodenia, rodné číslo a osobný stav muža a ženy, ktorí uzavreli manželstvo (ďalej len „manželia“),

c)

meno6), priezvisko, rodné priezvisko, deň, mesiac, rok a miesto narodenia rodičov manželov,

d)

dohoda manželov o priezvisku a dohoda o priezvisku ich spoločných detí; dohodnuté priezvisko8) sa uvedie v mužskom aj ženskom tvare.

e)

štátne občianstvo manželov,

f)

mená, priezviská a rodné čísla svedkov,

g)

deň, mesiac a rok zápisu.

§ 15
(1)

Do knihy úmrtí sa zapisuje

a)

deň, mesiac, rok a miesto úmrtia,

b)

meno6), priezvisko, rodné priezvisko, miesto trvalého pobytu, deň, mesiac, rok a miesto narodenia, pohlavie, rodné číslo a štátne občianstvo zomretého,

c)

deň, mesiac a rok zápisu.

(2)

Zápis úmrtia sa do knihy úmrtí vykoná na základe údajov poskytnutých Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou prostredníctvom informačného systému alebo prehliadajúcim lekárom neodkladne, najneskôr do troch pracovných dní po prehliadke mŕtveho.8a) Ďalšie údaje, ktoré sa zapisujú do knihy úmrtí, poskytne matričnému úradu osoba, ktorá vybavuje pohreb, najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa, keď sa dozvedela o úmrtí, a to aj prostredníctvom matričného úradu v mieste jej trvalého pobytu. Do knihy úmrtí sa zapisuje aj rozhodnutie súdu o vyhlásení občana za mŕtveho. Narodenie mŕtveho dieťaťa sa nezapisuje do knihy úmrtí.

(3)

Ak ide o zápis nájdenej zomretej osoby, ktorej lekár neurčil presný dátum úmrtia, matričný úrad zapíše ako deň úmrtia posledný deň mesiaca, ak lekár určil aspoň mesiac úmrtia tejto osoby, alebo posledný deň roka, ak lekár určil aspoň rok úmrtia.

§ 16 - Ženské priezvisko osoby inej ako slovenskej národnosti sa zapíše bez koncovky slovenského prechyľovania,
a)

ak o to požiadajú rodičia9) pri zápise priezviska ich dieťaťa ženského pohlavia do knihy narodení podľa § 13 ods. 1 alebo osvojitelia pri zápise priezviska osvojeného dieťaťa, ak ide o osvojenie podľa osobitného predpisu9a),

b)

ak o to požiada žena pri zápise uzavretia manželstva do knihy manželstiev podľa § 14,

c)

ak o to požiada žena v súvislosti so zápisom rozhodnutia o zmene priezviska podľa osobitného zákona.10)

§ 17

Ak sa narodenie, uzavretie manželstva a úmrtie nezapísalo v čase na to určenom, zapíše sa dodatočne. Dodatočný zápis sa vykoná z úradnej povinnosti.

§ 17a

Matrikár po doručení podkladov na zápis do matriky vykoná zápis do matričnej knihy bez zbytočného odkladu; ak je potrebné zisťovať údaje, ktoré majú byť zapísané, vykoná matrikár zápis najneskôr do dvoch mesiacov od oznámenia o narodení, uzavretia manželstva alebo oznámenia o úmrtí.

Nazeranie do matriky a výpisy z matriky

§ 18
(1)

Matričný úrad vyhotoví úradný výpis alebo umožní v prítomnosti matrikára nazrieť do matriky a robiť z nej výpisy

a)

osobe, ktorej sa zápis týka, alebo členom jej rodiny,

b)

splnomocnenému zástupcovi po predložení písomného plnomocenstva s úradne osvedčeným podpisom osoby, ktorej sa zápis týka,

c)

osobe, ktorá má právoplatným rozhodnutím súdu zverené dieťa do osobnej náhradnej starostlivosti podľa osobitného zákona,10a)

d)

osobe, ktorá má právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu zverené dieťa do dočasnej osobnej starostlivosti,10b)

e)

osobe, ktorá má právoplatným rozhodnutím súdu zverené dieťa do pestúnskej starostlivosti,10c)

f)

poručníkovi, ak sa o dieťa osobne stará,10d)

g)

súdom ustanovenému opatrovníkovi,10e)

h)

na úradné potreby štátnych orgánov, obcí a iných ustanovizní, ak to ustanoví osobitný zákon.11)

(2)

Na účely tohto zákona sa za člena rodiny považuje manžel, rodičia, deti, vnuci, súrodenci a ich deti a v prípade preukázania oprávneného záujmu aj iná blízka osoba.12)

(3)

Úradný výpis určený na použitie v cudzom štáte overí okresný úrad, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak.

(4)

Ak ide o osvojenie, matričný úrad umožní nazrieť do zápisu o osvojení a robiť si z neho výpisy len osvojiteľom a po dovŕšení plnoletosti aj osvojencovi.

(5)

Doslovný výpis z matriky možno vydať len pre úradnú potrebu orgánov verejnej moci.

§ 19
(1)

Úradný výpis z knihy narodení (ďalej len „rodný list“) obsahuje

a)

názov dokladu a označenie matričného úradu, ktorý vyhotovuje doklad,

b)

deň, mesiac, rok, miesto narodenia a rodné číslo dieťaťa,

c)

meno5) a priezvisko dieťaťa,

d)

pohlavie dieťaťa,

e)

meno6), priezvisko, rodné priezvisko, dátum a miesto narodenia, štátne občianstvo a rodné číslo rodičov,

f)

deň, mesiac a rok vyhotovenia rodného listu, podpis s uvedením mena, priezviska a funkcie oprávnenej osoby a odtlačok úradnej pečiatky matričného úradu.

(2)

Úradný výpis z knihy manželstiev (ďalej len „sobášny list“) obsahuje

a)

názov dokladu a označenie matričného úradu, ktorý vyhotovuje doklad,

b)

deň, mesiac, rok a miesto uzavretia manželstva,

c)

meno6), priezvisko, prípadne rodné priezvisko manželov a ich rodné čísla,

d)

deň, mesiac, rok, miesto narodenia manželov,

e)

meno6), priezvisko, prípadne rodné priezvisko rodičov manželov,

f)

dohodu manželov o priezvisku a dohodu o priezvisku ich spoločných detí; dohodnuté priezviská sa uvedú v mužskom aj ženskom tvare.

g)

deň, mesiac a rok vyhotovenia sobášneho listu, podpis s uvedením mena, priezviska a funkcie oprávnenej osoby a odtlačok úradnej pečiatky matričného úradu.

(3)

V rodnom liste osoby inej ako slovenskej národnosti, ktorej meno nebolo do 31. decembra 1993 zapísané v matrike v jej materinskom jazyku, ale v slovenskom ekvivalente, sa uvedie v jej materinskom jazyku latinkou, ak o to písomne požiada; o tejto skutočnosti sa v matrike urobí písomný záznam. Žiadosť musí obsahovať vyhlásenie o národnosti žiadateľa. Všetky ďalšie úradné výpisy a potvrdenia sa vyhotovia s takýmto tvarom mena.

(4)

Osoba, ktorej meno je zapísané v matrike v inom ako slovenskom jazyku a neskorší výpis z matriky jej bol vyhotovený s menom v slovenskom ekvivalente, môže požiadať o výpis z matriky s menom v pôvodnom znení. Matričný úrad je povinný tejto žiadosti vyhovieť.

(5)

Úradný výpis z knihy úmrtí (ďalej len „úmrtný list“) obsahuje

a)

názov dokladu a označenie matričného úradu, ktorý vyhotovuje doklad,

b)

deň, mesiac, rok, miesto úmrtia a rodné číslo zomretého; posledný deň mesiaca úmrtia nájdenej zomretej osoby, ktorej lekár určil len mesiac úmrtia, alebo posledný deň roka úmrtia nájdenej zomretej osoby, ktorej lekár určil rok úmrtia,

c)

meno6), priezvisko, prípadne rodné priezvisko zomretého,

d)

pohlavie, miesto trvalého pobytu zomretého,

e)

deň, mesiac, rok a miesto narodenia zomretého,

f)

deň, mesiac a rok vyhotovenia úmrtného listu, podpis s uvedením mena, priezviska a funkcie oprávnenej osoby a odtlačok úradnej pečiatky matričného úradu.

(6)

V rodnom liste alebo sobášnom liste ženy, ktorej sa tento úradný výpis týka, sa jej priezvisko uvedie bez koncovky slovenského prechyľovania, ak o to písomne požiada; o tejto skutočnosti sa v matrike urobí záznam. Všetky ďalšie úradné výpisy a potvrdenia o údajoch zapísaných v matrike sa vyhotovia s takýmto tvarom priezviska. Písomná žiadosť podľa prvej vety sa založí do zbierky listín.

(7)

Písomnú žiadosť podľa odsekov 3, 4 a 6 môžu podať, ak ide o neplnoletú osobu, jej rodičia.

(8)

Na zapísanie zmeny tvaru mena a priezviska podľa odsekov 3, 4 a 6 v úradnom výpise sa nevzťahujú ustanovenia osobitného zákona o zmene mena a zmene priezviska10) a tento úkon nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa osobitného zákona.13)

(9)

Žiadosť o zapísanie ženského priezviska s koncovkou slovenského prechyľovania v úradnom výpise vyhotovenom po tom, čo bolo uplatnené právo podľa odsekov 3, 4 a 6 alebo podľa § 16 sa považuje za žiadosť o zmenu priezviska podľa osobitného zákona.10)

(10)

Ak ide o zomretú osobu, ktorej meno je zapísané v matrike v inom ako slovenskom jazyku a neskorší úradný výpis z matriky jej bol vyhotovený s menom v slovenskom ekvivalente, matričný úrad vyhotoví úradný výpis z matriky v pôvodnom znení, ak o to písomne požiada člen rodiny, ktorým je manžel alebo deti zomretej osoby, a ak ich niet, rodičia zomretej osoby.

(11)

Matričný úrad vyhotoví úradný výpis z matriky s menom v pôvodnom znení aj v prípade, ak osoba, ktorej sa zápis týka, alebo člen jej rodiny preukáže, že k zápisu mena v slovenskom ekvivalente došlo až dodatočne, bez súhlasu osoby, ktorej sa zápis týka.

Zápisy do matriky na základe dokladov z cudzích štátov

§ 20

Zápis alebo zmenu zápisu v matrike podľa rozhodnutia úradu alebo súdu cudzieho štátu vykoná matričný úrad len so súhlasom okresného úradu.

§ 21
(1)

Osvojenie štátneho občana Slovenskej republiky staršieho ako 18 rokov v cudzine podľa cudzích právnych predpisov sa nezapisuje do matriky.

(2)

Osvojenie cudzinca staršieho ako 18 rokov osvojeného podľa právnych predpisov jeho domovského štátu sa zapisuje do matriky, ak žije v manželstve so štátnym občanom Slovenskej republiky a v dôsledku osvojenia sa zmenilo priezvisko aj štátneho občana Slovenskej republiky.

(3)

Osvojenie neplnoletého cudzinca štátnym občanom Slovenskej republiky, a to aj podľa právneho poriadku jeho domovského štátu, sa zapisuje do matriky.

§ 22
(1)

O narodení alebo uzavretí manželstva cudzinca na území Slovenskej republiky sa súčasne so zápisom do matriky vyhotoví na účely výmeny matrík rodný list alebo sobášny list, ak ide o príslušníka štátu, s ktorým sa na základe medzinárodnej dohody alebo zásady vzájomnosti vykonáva výmena úradných výpisov.

(2)

Úmrtie cudzinca na území Slovenskej republiky sa po zápise do knihy úmrtí vždy oznámi zastupiteľskému úradu príslušného cudzieho štátu v Slovenskej republike. Ak cudzí štát nemá v Slovenskej republike zastupiteľský úrad, oznámi matričný úrad úmrtie cudzinca Ministerstvu zahraničných vecí Slovenskej republiky.

§ 22a

Do matriky nemožno zapísať uzavretie manželstva, ktoré je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Takýto zápis je neplatný dňom jeho vykonania.

§ 23 - Osobitná matrika
(1)

Narodenie, uzavretie manželstva a úmrtie štátnych občanov Slovenskej republiky, ktoré nastali na

a)

území cudzieho štátu,

b)

zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v cudzom štáte,

c)

lodi alebo v lietadle mimo územia Slovenskej republiky,

d)

území nepatriacom žiadnemu štátu,

sa zapisujú do osobitnej matriky.

(2)

Zápis podľa odseku 1 sa vykoná na základe písomnej žiadosti; k žiadosti musia byť priložené doklady podľa odseku 4 potrebné na vykonanie zápisu v osobitnej matrike.

(3)

Žiadosť podľa odseku 2 sa podáva na

a)

zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v cudzom štáte,

b)

matričnom úrade, v ktorého územnom obvode má občan trvalý pobyt,

c)

matričnom úrade, v ktorého územnom obvode mal občan posledný trvalý pobyt, alebo

d)

ktoromkoľvek matričnom úrade, ak občan nemal na území Slovenskej republiky trvalý pobyt.

(4)

Zápis sa vykoná na základe rodného listu, sobášneho listu alebo úmrtného listu vydaného cudzím štátom, dokladu o štátnom občianstve Slovenskej republiky, zápisu o narodení, uzavretí manželstva alebo úmrtí spísaného zastupiteľským úradom alebo matričným úradom, alebo na základe inej listiny, alebo iného obdobného dôkazu matričnej udalosti. Týmto spôsobom nemožno nahradiť právoplatné rozhodnutie súdu o vyhlásení za mŕtveho.

(5)

Zápis do osobitnej matriky sa vykoná najneskôr do troch mesiacov odo dňa doručenia žiadosti na osobitnú matriku. V odôvodnených prípadoch sa táto lehota môže predĺžiť najviac o tri mesiace. O predĺžení lehoty a dôvodoch jej predĺženia sa žiadateľ o zápis do osobitnej matriky písomne upovedomí.

(6)

Zápis do osobitnej matriky sa nevykonáva, ak matričná udalosť nastala pred 31. decembrom 1949 a ak bola zapísaná do matriky v Slovenskej republike alebo Českej republike podľa právnej úpravy platnej v tom čase.

(7)

Ak osobitný právny predpis ustanoví povinnosť preukázať narodenie, uzavretie manželstva alebo úmrtie podľa odseku 1 úradným výpisom, preukazujú sa tieto skutočnosti úradným výpisom z osobitnej matriky.

(8)

Úradné výpisy o matričných udalostiach týkajúcich sa štátnych občanov Slovenskej republiky, ktoré nastali do 31. decembra 1992 na území Českej republiky, sú v Slovenskej republike verejnými listinami. O matričných udalostiach v nich uvedených netreba vykonať zápis v osobitnej matrike. Ak však štátny občan Slovenskej republiky o takýto zápis požiada, orgán, ktorý vedie osobitnú matriku, je povinný mu vyhovieť.

(9)

Osobitnú matriku vedie ministerstvo.

§ 24 - Súčinnosť

Súdy a iné štátne orgány, matričné úrady, cirkev14) a lekári sú povinní zasielať príslušnému matričnému úradu oznámenia o rozhodnutiach, dohodách, súhlasných vyhláseniach alebo iných skutočnostiach,9a) ktoré majú vplyv na osobný stav, meno alebo priezvisko osoby a sú podkladom na zápis do matriky, jeho zmenu alebo zrušenie.

§ 25 - Obnova matriky
(1)

Ak sa prvopis matriky stratí, zničí alebo sa stane neupotrebiteľným, zabezpečí matričný úrad jeho nové vyhotovenie

a)

podľa zbierky listín,

b)

v prípade matriky vedenej do 31. decembra 1958 tým, že druhopis tejto matriky vyhlási za prvopis; súčasne zabezpečí vyhotovenie nového druhopisu v spolupráci s okresným úradom.

(2)

Ak sa nezachová ani zbierka listín, zabezpečí matričný úrad obnovenie matriky podľa iných verejných listín, prípadne podľa iných hodnoverných dokladov.

§ 26 - Zmeny zápisov v matrike

Zmeny zápisov, dodatočné zápisy, dodatočné záznamy a ich opravy v matrike vykonáva matričný úrad na základe verejných listín, iných úradných listín alebo písomných oznámení, ak v tomto zákone nie je ustanovené inak.

II. ČASŤ

POSTUP PRED UZAVRETÍM MANŽELSTVA

§ 27
(1)

Štátny občan Slovenskej republiky predkladá príslušnému matričnému úradu najmenej sedem dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:

a)

doklad o štátnom občianstve,

b)

doklad o rodnom čísle,15)

c)

doklad, ktorým možno preukázať totožnosť.

(2)

Doklad uvedený v odseku 1 písm. a) až c) možno nahradiť predložením platného občianskeho preukazu alebo preukázaním svojej elektronickej identity občianskym preukazom s elektronickým čipom.14a)

(3)

Štátny občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom v cudzine predkladá doklad o pobyte vydaný príslušným úradom cudzieho štátu; doklad o štátnom občianstve môže nahradiť predložením platného cestovného pasu Slovenskej republiky.

(4)

Ak chce uzavrieť manželstvo neplnoletá osoba staršia ako 16 rokov alebo osoba, ktorej spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, doloží okrem dokladov uvedených v odseku 1 písm. a) a b) právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo.

(5)

Okrem dokladov uvedených v predchádzajúcich odsekoch muž a žena, ktorí chcú spolu uzavrieť manželstvo (ďalej len „snúbenci”) pred uzavretím manželstva vyplnia predpísané tlačivo; v odôvodnených prípadoch to môže urobiť iba jeden z nich. Ak ide o uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi, matričný úrad potvrdí vyplnené tlačivo, ktoré snúbenci doručia príslušnému orgánu cirkvi.

(6)

O uzavretí manželstva sa vyhotoví zápisnica. Zápisnica o uzavretí manželstva musí obsahovať

a)

mená, priezviská a rodné čísla snúbencov a ich podpisy,

b)

mená, priezviská a rodné čísla svedkov a ich podpisy,

c)

dátum a miesto uzavretia manželstva,

d)

meno, priezvisko a podpis sobášiaceho a matrikára, ak ide o uzavretie manželstva pred matričným úradom,

e)

meno, priezvisko a podpis sobášiaceho a zapisovateľa, ak ide o uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi,

f)

dohodu snúbencov o priezvisku,

g)

meno, priezvisko a podpis tlmočníka,7) ak sa jeho prítomnosť pri uzavretí manželstva vyžaduje a ak bol ustanovený, aj odtlačok jeho úradnej pečiatky,

h)

odtlačok úradnej pečiatky orgánu, pred ktorým sa uzavrelo manželstvo.

(7)

Orgán cirkvi, pred ktorým sa uzavrelo manželstvo, je povinný doručiť zápisnicu o uzavretí manželstva do troch pracovných dní od uzavretia manželstva príslušnému matričnému úradu. Matričný úrad vykoná zápis do knihy manželstiev na základe dokladov uvedených v odsekoch 1 až 5 a zápisnice o uzavretí manželstva.

(8)

Doklady podľa odseku 1 písm. a) a b) sa nepredkladajú, ak informačný systém register fyzických osôb15a) obsahuje údaje obsiahnuté v týchto dokladoch.

(9)

Ak má matričný úrad odôvodnené pochybnosti o tom, či bolo manželstvo uzavreté v súlade s osobitným predpisom,15b) zašle príslušnému súdu oznámenie o uzavretí manželstva.

§ 28
(1)

Cudzinec pred uzavretím manželstva v Slovenskej republike je povinný predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:

a)

rodný list,

b)

doklad o osobnom stave,

c)

doklad o pobyte,

d)

doklad o štátnom občianstve,

e)

úmrtný list zomretého manžela alebo inú verejnú listinu potvrdzujúcu, že manželstvo zaniklo, ak ide o ovdoveného cudzinca,

f)

právoplatný rozsudok o rozvode manželstva alebo inú verejnú listinu potvrdzujúcu, že manželstvo je právoplatne rozvedené, ak ide o rozvedeného cudzinca,

g)

doklad, ktorým možno preukázať totožnosť.

(2)

Doklad uvedený v odseku 1 písm. b) nesmie byť starší ako šesť mesiacov.

(3)

Tým nie je dotknuté ustanovenie osobitného zákona o odpustení predloženia uvedených dokladov.17)

(4)

Ak má matričný úrad pochybnosti o správnosti alebo platnosti dokladov predložených cudzincom na uzavretie manželstva, požiada príslušný okresný úrad o ich preverenie; o preverení urobí okresný úrad záznam. Okresný úrad môže požiadať o stanovisko aj ministerstvo.

§ 29

Osoba, ktorá chce uzavrieť manželstvo prostredníctvom zástupcu, predloží doklady podľa osobitného predpisu.18)

III. ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 31
(1)

Kontrolnú činnosť na úseku matrík vykonávajú okresné úrady a ministerstvo.

(2)

Okresný úrad vykonáva na matričných úradoch vo svojom územnom obvode najmenej raz za rok kontrolu vedenia matrík podľa zbierky listín a ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov.

(3)

Ministerstvo vykonáva kontrolu vedenia matrík a usmerňuje výkon kontroly, ktorý uskutočňujú okresné úrady.

(4)

Na výkon kontroly podľa odsekov 1 až 3 sa nevzťahuje osobitný zákon.18b)

§ 31a

Na konanie podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.18c)

§ 32
(1)

Matričný úrad plní oznamovaciu povinnosť o údajoch zapísaných v matrike alebo zbierke listín voči štátnym orgánom, obciam a iným ustanovizniam v rozsahu uvedenom v osobitných predpisoch;19) to neplatí, ak ide o údaje, ktoré sú štátnym orgánom, obciam a iným ustanovizniam známe z výkonu ich inej činnosti alebo ktoré môžu získať z dostupného informačného systému verejnej správy.19aa)

(2)

Matričný úrad oznámi ministerstvu údaje súvisiace s osvojením dieťaťa v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom.19a)

§ 33

Úradný výpis zo zápisu v matrikách uložených v štátnych archívoch s regionálnou územnou pôsobnosťou vyhotoví matričný úrad, v ktorého územnom obvode má archív alebo jeho pobočka sídlo.

§ 34

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom výšku a spôsob poskytnutia príspevku matrikárovi, ktorý je činný pri obrade uzavierania manželstva, na úhradu zvýšených výdavkov na ošatenie a úpravu zovňajška. Taktiež ustanoví podrobnosti o vedení matriky, vykonávaní zápisov do knihy narodení, knihy manželstiev a knihy úmrtí, vedení osobitnej matriky, vydávaní úradných výpisov, výmene matrík s cudzinou a vykonávaní skúšky matrikára.

§ 35

Porušenie povinností podľa tohto zákona (§ 13, § 15 a § 27 ods. 7) sa posudzuje podľa osobitných predpisov.20)

§ 36

Mená a priezviská sa zapisujú do matriky a úradného výpisu z nej latinkou.

§ 37
(1)

Úradné výpisy vyhotovené podľa právnych predpisov platných k 31. decembru 1949 (rodný list, prípadne rodný a krstný list, sobášny list a úmrtný list), ako aj úradné výpisy vyhotovené podľa právnych predpisov platných do účinnosti tohto zákona, zostávajú v platnosti a majú charakter verejnej listiny, ak sa nezmenili skutočnosti v nich uvedené.

(2)

Listiny vydané v cudzine súdom alebo iným príslušným orgánom, ktoré sú v mieste vydania platné ako verejné listiny, majú dôkaznú moc verejných listín na účely zápisu, zmeny alebo doplnenia zápisu v matrike, ak sú opatrené predpísanými overeniami; predkladajú sa s prekladom do slovenského jazyka vykonaným podľa osobitného predpisu,21) ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva neustanovuje inak. Povinnosť predložiť preklad do slovenského jazyka sa nevzťahuje na listiny podľa prvej vety vydané v Českej republike.

(3)

Ak sú údaje o mene a priezvisku, dátume narodenia, uzavretia manželstva alebo úmrtia alebo o rodnom čísle osoby uvedené v úradnom výpise v rozpore so skutočnosťou, príslušný matričný úrad vykoná opravu zápisu na základe verejnej listiny a vydá nový úradný výpis, o čom informuje osobu, ktorej sa zápis týka.

(4)

Ak sa údaje v úradných výpisoch osvedčujúce osobný stav odlišujú od údajov v iných verejných listinách, považujú sa za správne údaje uvedené v úradných výpisoch, ak sa nepreukáže opak.

(5)

Ak tento zákon ustanovuje, že sa do matriky zapisujú rodné čísla, vzťahuje sa toto ustanovenie na štátnych občanov Slovenskej republiky. Na cudzincov sa vzťahuje len za predpokladu, že im príslušný orgán15) pridelil rodné číslo.

(6)

Na účely tohto zákona sa za verejnú listinu považuje každá listina, ktorá osvedčuje skutočnosti o osobnom stave, ak bola vydaná oprávneným orgánom a obsahuje náležitosti ustanovené týmto zákonom.

(7)

Tento zákon sa nevzťahuje na uloženie matrík, ich druhopisov vedených do 31. decembra 1958 a zbierok listín podľa osobitných právnych predpisov platných do účinnosti tohto zákona.

§ 37a

Pracoviská matričného úradu zriadené mimo sídla matričného úradu podľa doterajších predpisov zostávajú nezmenené.

§ 37b

Štátnemu občanovi, ktorého uzavretie manželstva podľa § 23 ods. 1 sa zapísalo do osobitnej matriky do 30. júna 2002 a ktorý pri uzavieraní manželstva prijal ako spoločné priezvisko priezvisko manžela a súčasne si ponechal svoje doterajšie priezvisko, bude vydaný sobášny list s uvedením obidvoch priezvisk, ak o to požiada.

§ 37c - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. októbra 2015
(1)

Ustanovenia § 7 v znení účinnom od 1. októbra 2015 sa vzťahujú na matričný úrad až po jeho pripojení na informačný systém elektronická matrika.

(2)

Ak matričný úrad nie je pripojený na informačný systém elektronická matrika, matričný úrad postúpi bezodkladne žiadosť o úradný výpis z matriky a žiadosť o potvrdenie o údajoch zapísaných v matrike miestne príslušnému matričnému úradu a bezodkladne o tom informuje žiadateľa.

(3)

Ak matričná udalosť nie je zapísaná v elektronickej podobe a matričný úrad je pripojený na informačný systém elektronická matrika, matričný úrad najskôr matričnú udalosť zapíše v elektronickej podobe do informačného systému elektronická matrika a následne vyhotoví úradný výpis z matriky alebo potvrdenie o údajoch zapísaných v matrike.

(4)

Súdy, lekári a cirkev nie sú povinní uplatňovať výkon verejnej moci na úseku matrík v elektronickej podobe, ak im to neumožňujú technické dôvody.

§ 38

Zrušujú sa:

1.

zákon č. 268/1949 Zb. o matrikách,

2.

zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 41/1993 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 268/1949 Zb. o matrikách,

3.

vládne nariadenie č. 93/1958 Zb. o zmenách v pôsobnosti v matričných veciach,

4.

§ 4 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku,

5.

vyhláška Federálneho ministerstva vnútra č. 22/1977 Zb., ktorou sa vydávajú bližšie predpisy k zákonu o matrikách v znení vyhlášky Federálneho ministerstva vnútra č. 4/1991 Zb.,

6.

položky 7, 9 až 14 prílohy C a položky 62, 63, 69, 76 až 83 prílohy E zákona Slovenskej národnej rady č. 472/1990 Zb. o organizácii miestnej štátnej správy.

§ 39

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1995 okrem § 12, 16, 19 ods. 3, 5 až 7 a § 38 bodu 4, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júlom 1994.

Michal Kováč v. r.Ivan Gašparovič v. r.Jozef Moravčík v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z.

  ZOZNAM MATRIČNÝCH ÚRADOV

  Kraj Okres Obec (mestská časť)
  Bratislavský kraj Bratislava I Staré Mesto
  Bratislava II Podunajské Biskupice
  Ružinov
  Vrakuňa
  Bratislava III Nové Mesto
  Rača
  Vajnory
  Bratislava IV Devínska Nová Ves
  Karlova Ves
  Záhorská Bystrica
  Bratislava V Čunovo
  Jarovce
  Petržalka
  Rusovce
  Malacky Gajary
  Jabloňové
  Jakubov
  Kostolište
  Kuchyňa
  Láb
  Lozorno
  Malacky
  Malé Leváre
  Marianka
  Pernek
  Plavecké Podhradie
  Plavecký Mikuláš
  Plavecký Štvrtok
  Rohožník
  Sološnica
  Studienka
  Stupava
  Suchohrad
  Veľké Leváre
  Vysoká pri Morave
  Záhorie (vojenský obvod)
  Záhorská Ves
  Závod
  Zohor
  Pezinok Báhoň
  Budmerice
  Častá
  Doľany
  Modra
  Pezinok
  Slovenský Grob
  Svätý Jur
  Šenkvice
  Viničné
  Vinosady
  Vištuk
  Senec Bernolákovo
  Blatné
  Čataj
  Dunajská Lužná
  Hrubý Šúr
  Chorvátsky Grob
  Ivanka pri Dunaji
  Kostolná pri Dunaji
  Kráľová pri Senci
  Malinovo
  Most pri Bratislave
  Nová Dedinka
  Reca
  Senec
  Tomášov
  Veľký Biel
  Trnavský kraj Dunajská Streda Baka
  Baloň
  Blatná na Ostrove
  Čiližská Radvaň
  Dolný Bar
  Dolný Stál
  Dunajská Streda
  Gabčíkovo
  Holice
  Horný Bar
  Jahodná
  Kráľovičove Kračany
  Lehnice
  Michal na Ostrove
  Nový Život
  Ohrady
  Okoč
  Padáň
  Rohovce
  Sap
  Šamorín
  Štvrtok na Ostrove
  Topoľníky
  Trhová Hradská
  Trnávka
  Trstená na Ostrove
  Veľká Paka
  Veľké Blahovo
  Veľký Meder
  Vojka nad Dunajom
  Vrakúň
  Zlaté Klasy
  Galanta Abrahám
  Čierny Brod
  Dolné Saliby
  Galanta
  Horné Saliby
  Jelka
  Kajal
  Košúty
  Kráľov Brod
  Mostová
  Pata
  Pusté Úľany
  Sereď
  Sládkovičovo
  Šintava
  Šoporňa
  Tomášikovo
  Topoľnica
  Trstice
  Váhovce
  Veľká Mača
  Veľké Úľany
  Veľký Grob
  Vozokany
  Zemianske Sady
  Hlohovec Červeník
  Dvorníky
  Hlohovec
  Horné Otrokovce
  Horné Zelenice
  Leopoldov
  Madunice
  Pastuchov
  Trakovice
  Piešťany Dolný Lopašov
  Drahovce
  Chtelnica
  Krakovany
  Moravany nad Váhom
  Ostrov
  Piešťany
  Veľké Kostoľany
  Veselé
  Vrbové
  Senica Borský Mikuláš
  Borský Svätý Jur
  Cerová
  Dojč
  Hlboké
  Jablonica
  Koválov
  Kúty
  Lakšárska Nová Ves
  Moravský Svätý Ján
  Plavecký Peter
  Prietrž
  Prievaly
  Senica
  Sobotište
  Šajdíkove Humence
  Šaštín-Stráže
  Štefanov
  Skalica Brodské
  Dubovce
  Gbely
  Holíč
  Kopčany
  Petrova Ves
  Popudinské Močidlany
  Radošovce
  Skalica
  Unín
  Trnava Bíňovce
  Bohdanovce nad Trnavou
  Boleráz
  Borová
  Brestovany
  Cífer
  Dechtice
  Dobrá Voda
  Dolná Krupá
  Dolné Dubové
  Dolné Lovčice
  Dolné Orešany
  Horné Orešany
  Jaslovské Bohunice
  Križovany nad Dudváhom
  Majcichov
  Ružindol
  Smolenice
  Suchá nad Parnou
  Špačlnce
  Šúrovce
  Trnava
  Trstín
  Vlčkovce
  Voderady
  Zavar
  Trenčiansky kraj Bánovce nad Bebravou Bánovce nad Bebravou
  Podlužany
  Rybany
  Slatina nad Bebravou
  Šišov
  Uhrovec
  Veľké Držkovce
  Zlatníky
  Ilava Bolešov
  Červený Kameň
  Dubnica nad Váhom
  Horná Poruba
  Ilava
  Košeca
  Ladce
  Nová Dubnica
  Pruské
  Zliechov
  Myjava Brezová pod Bradlom
  Kostolné
  Krajné
  Myjava
  Vrbovce
  Nové Mesto nad Váhom Beckov
  Bošáca
  Bzince pod Javorinou
  Čachtice
  Dolné Srnie
  Horná Streda
  Hrádok
  Kálnica
  Kočovce
  Lubina
  Lúka
  Modrová
  Moravské Lieskové
  Nová Bošáca
  Nové Mesto nad Váhom
  Pobedim
  Podolie
  Považany
  Stará Turá
  Partizánske Bošany
  Chynorany
  Klátova Nová Ves
  Partizánske
  Skačany
  Veľké Uherce
  Veľký Klíž
  Žabokreky nad Nitrou
  Považská Bystrica Brvnište
  Dolná Mariková
  Dolný Lieskov
  Domaniža
  Horná Mariková
  Jasenica
  Papradno
  Plevník-Drienové
  Považská Bystrica
  Prečín
  Pružina
  Udiča
  Prievidza Bojnice
  Bystričany Čavoj
  Čereňany
  Diviaky nad Nitricou
  Dolné Vestenice
  Handlová
  Horná Ves
  Chrenovec-Brusno
  Kanianka
  Lehota pod Vtáčnikom
  Nedožery-Brezany
  Nitrianske Pravno
  Nitrianske Rudno
  Nitrianske Sučany
  Nitrica
  Nováky
  Osľany
  Prievidza
  Valaská Belá
  Zemianske Kostoľany
  Púchov Beluša
  Dohnaný
  Lazy pod Makytou
  Lednica
  Lednické Rovne
  Lúky
  Lysá pod Makytou
  Mojtín
  Puchov
  Záriečie
  Trenčín Dolná Súča
  Drietoma
  Dubodiel
  Horná Súča
  Horné Srnie
  Melčice- Lieskové
  Motešice
  Nemšová
  Soblahov
  Svinná
  Trenčianska Teplá
  Trenčianska Turňá
  Trenčianske Jastrabie
  Trenčianske Stankovce
  Trenčianske Teplice
  Trenčín
  Nitriansky kraj Komárno Bátorove Kosihy
  Bodza
  Búč
  Čalovec
  Číčov
  Dulovce
  Hurbanovo
  Chotín
  Imeľ
  Iža
  Kameničná
  Klížska Nemá
  Kolárovo
  Komárno
  Marcelová
  Martovce
  Moča
  Modrany
  Nesvady
  Okoličná na Ostrove
  Pribeta
  Radvaň nad Dunajom
  Sokolce
  Svätý Peter
  Tôň
  Trávnik
  Veľké Kosihy
  Zemianska Olča
  Zlatná na Ostrove
  Levice Bátovce
  Beša
  Čaka
  Čata
  Demandice
  Dolná Seč
  Dolný Pial
  Farná
  Hokovce
  Hontianska Vrbica
  Horné Semerovce
  Hronovce
  Ipeľský Sokolec
  Jur nad Hronom
  Kalná nad Hronom
  Keť
  Kozárovce
  Levice
  Mýtne Ludany
  Nová Dedina
  Nový Tekov
  Plášťovce
  Plavé Vozokany
  Pohronský Ruskov
  Pukanec
  Rybník
  Santovka
  Starý Tekov
  Šahy
  Šalov
  Šarovce
  Tekovské Lužany
  Tlmače
  Veľké Ludince
  Veľký Ďur
  Vyškovce nad Ipľom
  Želiezovce
  Žemberovce
  Nitra Alekšince
  Báb
  Branč
  Cabaj-Čápor
  Golianovo
  Hruboňovo
  Ivanka pri Nitre
  Jarok
  Jelenec
  Klasov
  Lefantovce
  Lehota
  Lužianky
  Mojmírovce
  Nitra
  Nová Ves nad Žitavou
  Nové Sady
  Pohranice
  Rišňovce
  Veľké Zálužie
  Veľký Cetín
  Vinodol
  Vráble
  Výčapy-Opatovce
  Zbehy
  Nové Zámky Andovce
  Bánov
  Bardoňovo
  Belá
  Bešeňov
  Bíňa
  Branovo
  Bruty
  Černík
  Dedinka
  Dolný Ohaj
  Dubník
  Dvory nad Žitavou
  Gbelce
  Hul
  Jasová
  Jatov
  Kamenica nad Hronom
  Kamenín
  Kamenný Most
  Kmeťovo
  Kolta
  Komjatice
  Komoča
  Ľubá
  Maňa
  Michal nad Žitavou
  Mojzesovo
  Mužla
  Nová Vieska
  Nové Zámky
  Palárikovo
  Podhájska
  Pozba
  Rúbaň
  Salka
  Semerovo
  Sikenička
  Strekov
  Svodín
  Štúrovo
  Šurany
  Trávnica
  Tvrdošovce
  Úľany nad Žitavou
  Veľké Lovce
  Veľký Kýr
  Zemné
  Šaľa Diakovce
  Hájske
  Kráľova nad Váhom
  Močenok
  Neded
  Selice
  Šaľa
  Tešedíkovo
  Trnovec nad Váhom
  Vlčany
  Žihárec
  Topoľčany Bojná
  Horné Obdokovce
  Kovarce
  Ludanice
  Prašice
  Preseľany
  Radošina
  Rajčany
  Solčany
  Topoľčany
  Veľké Ripňany
  Zlaté Moravce Čierne Kľačany
  Hosťovce
  Neverice
  Obyce
  Skýcov
  Sľažany
  Tesárske Mlyňany
  Topoľčianky
  Zlaté Moravce
  Žilinský kraj Bytča Bytča
  Kolárovice
  Kotešová
  Petrovice
  Predmier
  Súľov-Hradná
  Štiavnik
  Veľké Rovné
  Čadca Čadca
  Čierne
  Klokočov
  Korňa
  Krásno nad Kysucou
  Makov
  Nová Bystrica
  Olešná
  Oščadnica
  Raková
  Skalité
  Stará Bystrica
  Staškov
  Svrčinovec
  Turzovka
  Vysoká nad Kysucou
  Zákopčie
  Zborov nad Bystricou
  Dolný Kubín Dlhá nad Oravou
  Dolný Kubín
  Chlebnice
  Oravský Podzámok
  Párnica
  Veličná
  Zázrivá
  Kysucké Nové Mesto Horný Vadičov
  Kysucké Nové Mesto
  Kysucký Lieskovec
  Nesluša
  Ochodnica
  Rudina
  Liptovský Mikuláš Bobrovec
  Huty
  Hybe
  Kráľova Lehota
  Liptovská Kokava
  Liptovská Sielnica
  Liptovský Hrádok
  Liptovský Ján
  Liptovský Mikuláš
  Ľubeľa
  Partizánska Ľupča
  Pribylina
  Svätý Kríž
  Važec
  Východná
  Závažná Poruba
  Martin Belá-Dulice
  Blatnica
  Bystrička
  Ďaňová
  Kláštor pod Znievom
  Košťany nad Turcom
  Krpeľany
  Lipovec
  Martin
  Necpaly
  Podhradie
  Príbovce
  Sklabiňa
  Sučany
  Turany
  Turčianska Štiavnicka
  Turčianske Jaseno
  Valča
  Vrútky
  Žabokreky
  Námestovo Bobrov
  Breza
  Hruštín
  Krušetnica
  Lokca
  Mútne
  Námestovo
  Novoť
  Oravská Lesná
  Oravská Polhora
  Oravské Veselé
  Rabča
  Rabčice
  Zákamenné
  Zubrohlava
  Ružomberok Hubová
  Komjatná
  Likavka
  Liptovská Lúžna
  Liptovská Osada
  Liptovská Teplá
  Liptovské Revúce
  Lisková
  Ľubochňa
  Lúčky
  Ružomberok
  Sliače
  Stankovany
  Švošov
  Turčianske Teplice Dubové
  Horná Štubňa
  Jazernica
  Malý Čepčín
  Mošovce
  Sklené
  Slovenské Pravno
  Turček
  Turčianske Teplice
  Tvrdošín Habovka
  Liesek
  Nižná
  Suchá Hora
  Trstená
  Tvrdošín
  Žilina Belá
  Čičmany
  Divina
  Dlhé Pole
  Dolná Tižina
  Dolný Hričov
  Fačkov
  Hôrky
  Lietava
  Lutiše
  Rajec
  Rajecká Lesná
  Rajecké Teplice
  Strečno
  Terchová
  Varín
  Žilina
  Banskobystrický kraj Banská Bystrica Banská Bystrica
  Brusno
  Čerín
  Ľubietová
  Poniky
  Selce
  Slovenská Ľupča
  Staré Hory
  Banská Štiavnica Banská Belá
  Banská Štiavnica
  Prenčov
  Svätý Anton
  Štiavnické Bane
  Brezno Bacúch
  Beňuš
  Brezno
  Čierny Balog
  Heľpa
  Hronec
  Lom nad Rimavicou
  Mýto pod Ďumbierom
  Nemecká
  Podbrezová
  Pohorelá
  Pohronská Polhora
  Polomka
  Predajná
  Šumiac
  Telgárt
  Valaská
  Závadka nad Hronom
  Detva Detva
  Detvianska Huta
  Dúbravy
  Horný Tisovník
  Hriňová
  Klokoč
  Kriváň
  Látky
  Podkriváň
  Stará Huta
  Vígľaš
  Vígľašská Huta-Kalinka
  Krupina Bzovík
  Cerovo
  Čabradský Vrbovok
  Dudince
  Hontianske Moravce
  Hontianske Nemce
  Hontianske Tesáre
  Krupina
  Litava
  Rykynčice
  Sebechleby
  Senohrad
  Lučenec Ábelová
  Buzitka
  Divín
  Dobroč
  Fiľakovo
  Halič
  Holiša
  Lovinobaňa
  Lučenec
  Mýtna
  Radzovce
  Rapovce
  Šíd
  Tomášovce
  Veľká nad Ipľom
  Poltár Cinobaňa
  Hrnčiarska Ves
  Kalinovo
  Kokava nad Rimavicou
  Málinec
  Poltár
  Uhorské
  Revúca Gemerská Ves
  Hucín
  Jelšava
  Lubeník
  Muráň
  Ratková
  Revúca
  Sirk
  Tornaľa
  Rimavská Sobota Bátka
  Číž
  Figa
  Gemerský Jablonec
  Hajnáčka
  Hnúšťa
  Hodejov
  Hostice
  Hrachovo
  Jesenské
  Klenovec
  Kráľ
  Ožďany
  Rimavská Baňa
  Rimavská Seč
  Rimavská Sobota
  Teplý Vrch
  Tisovec
  Včelince
  Veľký Blh
  Veľktý Krtíš Bušince
  Čebovce
  Čelovce
  Dačov Lom
  Dolná Strehová
  Dolné Plachtince
  Dolné Strháre
  Hrušov
  Kamenné Kosihy
  Modrý Kameň
  Nenince
  Pôtor
  Senné
  Sklabiná
  Slovenské Ďarmoty
  Veľká Čalomija
  Veľká Ves nad Ipľom
  Veľký Krtíš
  Vinica
  Vrbovka
  Želovce
  Zvolen Budča
  Dobrá Niva
  Lešť (vojenský obvod)
  Očová
  Pliešovce
  Sása
  Sliač
  Zvolen
  Zvolenská Slatina
  Žarnovica Hodruša-Hámre
  Hrabičov
  Hronský Beňadik
  Nová Baňa
  Veľká Lehota
  Žarnovica
  Žiar nad Hronom Hliník nad Hronom
  Horná Ždaňa
  Janova Lehota
  Kremnica
  Trnavá Hora
  Vyhne
  Žiar nad Hronom
  Prešovský kraj Bardejov Bardejov
  Gaboltov
  Hertník
  Kružlov
  Kurima
  Malcov
  Marhaň
  Nižná Polianka
  Raslavice
  Zborov
  Humenné Humenné
  Kamenica nad Cirochov
  Košarovce
  Koškovce
  Ohradzany
  Papín
  Ruská Poruba
  Topoľovka
  Udavské
  Kežmarok Kežmarok
  Lendak
  Slovenská Ves
  Spišská Belá
  Spišská Stará Ves
  Spišské Hanušovce
  Veľká Lomnica
  Vrbov
  Levoča Levoča
  Nižné Repaše
  Spišské Podhradie
  Spišský Štvrtok
  Medzilaborce Habura
  Krásny Brod
  Medzilaborce
  Oľka
  Radvaň nad Laborcom
  Výrava
  Poprad Hôrka
  Hranovnica
  Liptovská Teplička
  Poprad
  Spišské Bystré
  Svit
  Štrba
  Šuňava
  Veľký Slavkov
  Vysoké Tatry
  Ždiar
  Prešov Bzenov
  Drienov
  Fričovce
  Hermanovce
  Chmeľov
  Chminianska Nová Ves
  Kapušany
  Lemešany
  Petrovany
  Prešov
  Sedlice
  Svinia
  Šarišské Bohdanovce
  Široké
  Terňa
  Tuhrina
  Veľký Šariš
  Sabinov Brezovica
  Jarovnice
  Lipany
  Pečovská Nová Ves
  Sabinov
  Šarišské Dravce
  Šarišské Michaľany
  Snina Belá nad Cirochou
  Klenová
  Pčoliné
  Snina
  Stakčín
  Ubľa
  Ulič
  Stará Ľubovňa Hniezdne
  Jarabina
  Ľubotín
  Malý Lipník
  Mníšek nad Popradom
  Nová Ľubovňa
  Orlov
  Plavnica
  Podolínec
  Stará Ľubovňa
  Veľký Lipník
  Stropkov Brusnica
  Bukovce
  Havaj
  Nižná Olšava
  Stropkov
  Turany nad Ondavou
  Svidník Cernina
  Giraltovce
  Krajná Poľana
  Kružlová
  Ladomirová
  Nižný Mirošov
  Okrúhle
  Svidník
  Vranov nad Topľou Bystré
  Hanušovce nad Topľou
  Holčíkovce
  Nižný Hrabovec
  Sečovská Polianka
  Slovenská Kajňa
  Soľ
  Továrné
  Vranov nad Topľou
  Vyšný Žipov
  Košický kraj Gelnica Gelnica
  Jaklovce
  Kluknava
  Margecany
  Mníšek nad Hnilcom
  Nálepkovo
  Prakovce
  Smolník
  Švedlár
  Košice I Staré Mesto
  Košice II Šaca
  Západ
  Košice III Dargovských hrdinov
  Košice IV Juh
  Košice-okolie Bidovce
  Bohdanovce
  Buzica
  Čaňa
  Čečejovce
  Družstevná pri Hornáde
  Haniska
  Jasov
  Kecerovce
  Košická Belá
  Košická Polianka
  Kráľovce
  Kysak
  Malá Ida
  Medzev
  Moldava nad Bodvou
  Nižný Klátov
  Perín- Chym
  Poproč
  Rozhanovce
  Ruskov
  Seňa
  Slanec
  Turňa nad Bodvou
  Valaliky
  Veľká Ida
  Ždaňa
  Michalovce Bracovce
  Budkovce
  Jovsa
  Malčice
  Michalovce
  Nacina Ves
  Palín
  Pavlovce nad Uhom
  Strážske
  Trhovište
  Veľké Kapušany
  Vinné
  Vojany
  Zalužice
  Zemplínska Široká
  Žbince
  Rožňava Dobšiná
  Jablonov nad Turňou
  Krásnohorské Podhradie
  Plešivec
  Rožňava
  Slavošovce
  Štítnik
  Sobrance Bežovce
  Krčava
  Podhoroď
  Porúbka
  Remetské Hámre
  Sobrance
  Úbrež
  Veľké Revištia
  Spišská Nová Ves Hrabušice
  Krompachy
  Letanovce
  Markušovce
  Rudňany
  Spišská Nová Ves
  Spišské Vlachy
  Spišský Hrušov
  Trebišov Boľ
  Borša
  Cejkov
  Čerhov
  Čierna nad Tisou
  Kráľovský Chlmec
  Kuzmice
  Leles
  Michaľany
  Novosad
  Parchovany
  Sečovce
  Somotor
  Streda nad Bodrogom
  Trebišov
  Veľké Trakany
  Veľký Horeš.

Poznámky

 • 1)

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky. Zákon č. 88/1990 Zb., ktorým sa menia a dopĺňajú predpisy o nadobúdaní a strácaní československého štátneho občianstva.

 • 1a)

  Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 515/2003 Z. z.

 • 1b)

  § 5 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).

 • 1c)

  § 2 ods. 1 písm. q) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 1d)

  § 2 ods. 4 zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 1e)

  § 7 zákona č. 275/2006 Z. z.

 • 2a)

  § 3 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme.

 • 3)

  § 4 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 4)

  Čl. 6 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.

 • 5)

  § 2 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku.

 • 6)

  § 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z.

 • 6a)

  § 83 zákona č. 36/2005 Z. z.

 • 6aa)

  § 7 ods. 4 písm. a) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 6ab)

  Príloha č. 1a zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 310/2021 Z. z.

 • 7)

  Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 7a)

  § 11 ods. 10 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 7b)

  § 11 ods. 11 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 538/2005 Z. z.

 • 8)

  § 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z.

 • 8a)

  Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 9)

  § 37 zákona 94/1963 Zb. v znení neskorších predpisov.

 • 9a)

  § 108 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 10)

  § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z.

 • 10a)

  § 45 zákona č. 36/2005 Z. z.

 • 10b)

  § 49 zákona č. 36/2005 Z. z.

 • 10c)

  § 48 zákona č. 36/2005 Z. z.

 • 10d)

  § 56 ods. 2 zákona č. 36/2005 Z. z.

 • 10e)

  § 27 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

 • 11)

  Napríklad zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.

 • 12)

  § 116 Občianskeho zákonníka.

 • 13)

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

 • 14)

  § 3 a 4 zákona č. 36/2005 Z. z.

 • 14a)

  § 19 zákona č. 305/2013 Z. z.

 • 15)

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 301/1995 Z. z. o rodnom čísle v znení zákona č. 515/2003 Z. z.

 • 15a)

  § 23 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

 • 15b)

  § 9 až 12 zákona č. 36/2005 Z. z.

 • 17)

  § 7 zákona č. 36/2005 Z. z.

 • 18)

  § 8 zákona č. 36/2005 Z. z.

 • 18b)

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

 • 18c)

  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

 • 19)

  Napríklad zákon č. 540/2001 Z. z. v znení zákona č. 215/2004 Z. z., § 23 ods. 6 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

 • 19a)

  § 22 písm. b) zákona č. 253/1998 Z. z.

 • 19aa)

  Napríklad § 49 až 55 zákona č. 305/2013 o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente), zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení neskorších predpisov.

 • 20)

  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

 • 21)

  § 21 až 23 zákona č. 382/2004 Z. z.

Načítavam znenie...
MENU
Hore