Zákon o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov 561/2008 účinný od 01.01.2023

Platnosť od: 19.12.2008
Účinnosť od: 01.01.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia, Miestna štátna správa, Náhradná starostlivosť, Rodičovské práva, Sociálna pomoc
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST9JUDDS9EUPPČL0

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 561/2008 s účinnosťou od 01.01.2023 na základe 338/2022

Legislatívny proces k zákonu 338/2022§ 3
Oprávnená osoba

(1)
Oprávnená osoba na uplatnenie nároku na príspevok je rodič.
(2)
Ak súd zveril dieťa do starostlivosti jednému z rodičov, oprávnená osoba na uplatnenie nároku na príspevok je rodič, ktorému je dieťa zverené.
(3)
Príspevok patrí oprávnenej osobe na každé dieťa podľa § 1 ods. 1.
(4)
Ak je viac oprávnených osôb, ktoré spĺňajú podmienky nároku na príspevok, patrí príspevok na to isté dieťa len jednej z nich, ak odsek 5 neustanovuje inak.
(5)
Ak súd rozhodne o zverení maloletého dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov alebo do spoločnej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, príspevok sa vypláca oprávnenej osobe podľa písomnej dohody rodičov. Ak nedôjde k písomnej dohode podľa prvej vety, pri zverení maloletého dieťaťa do
a)
striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov sa príspevok vypláca striedavo každému rodičovi počas kalendárnych mesiacov, ktorých počet sa určí podľa pomeru, ktorým je určená striedavá osobná starostlivosť,
b)
spoločnej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov sa príspevok vypláca striedavo každému rodičovi počas troch kalendárnych mesiacov.
(6)
Príspevok sa podľa odseku 5 písm. a) začne vyplácať tomu rodičovi, ktorý má určený väčší rozsah striedavej osobnej starostlivosti; to neplatí, ak si za tie isté kalendárne mesiace uplatní nárok na príspevok len rodič, ktorý má určený menší rozsah striedavej osobnej starostlivosti.
(7)
Právne účinky novej písomnej dohody podľa odseku 5 prvej vety nastávajú prvým dňom šiesteho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa príspevok začal vyplácať na základe predchádzajúcej písomnej dohody, ak z novej písomnej dohody nevyplýva neskorší dátum jej účinnosti.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 11c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2023

(1)
Ak oprávnenej osobe, ktorej bolo maloleté dieťa rozhodnutím súdu zverené do striedavej osobnej starostlivosti, vznikol nárok na príspevok podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2022 a nárok na príspevok trvá k 31. decembru 2022, na výplatu príspevku sa do 31. januára 2023 vzťahuje § 3 ods. 5 a 6 v znení účinnom do 31. decembra 2022.
(2)
Ak oprávnené osoby, ktorým bolo maloleté dieťa rozhodnutím súdu zverené do striedavej osobnej starostlivosti a ktoré spĺňajú podmienky nároku na príspevok do 31. decembra 2022, nedoručia platiteľovi do 31. januára 2023 písomnú dohodu o zmene oprávnenej osoby na výplatu príspevku alebo písomný prejav vôle oprávnenej osoby, ktorej sa príspevok nevyplácal, aby sa príspevok vyplácal spôsobom podľa § 3 ods. 5 písm. a) v znení účinnom od 1. januára 2023, platiteľ vypláca príspevok oprávnenej osobe, ktorej patrí príspevok podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2022; oprávnenie rodičov podľa § 3 ods. 5 prvej vety v znení účinnom od 1. januára 2023, tým nie je dotknuté.
zobraziť paragraf
Poznámka
1)
§ 5 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.
2)
§ 45, 48, § 56 ods. 1 a 2 a § 103 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.§ 360 a 365 Civilného mimosporového poriadku.
3)
Napríklad zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
4)
Napríklad zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov, zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov.
5)
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
5aa)
§ 32a ods. 5 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení zákona č. 199/2022 Z. z.
6)
§ 3 až 7 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7)
§ 15 ods. 1 písm. a) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
8)
§ 15 ods. 1 písm. b) zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
9)
Zákon č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
10)
§ 10 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 48 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
11)
§ 4 zákona č. 571/2009 Z. z.
12)
§ 46 ods. 9 a 10 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
12a)
§ 28, 140 a 141 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
13)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia.
14)
§ 111 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z.§ 78 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
15)
Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.
16)
§ 340 Trestného zákona.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore