Zákon o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov 378/2015 účinný od 01.01.2023

Platnosť od: 15.12.2015
Účinnosť od: 01.01.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Ústavné právo, Finančné právo, Pracovné právo, Vojenské právo, Daňové právo, Pracovno-právne vzťahy, Právo sociálneho zabezpečenia, Vojenská služba, Dane z príjmu, Sociálne poistenie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST5JUDDS4EUPPČL0

Zákon o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov 378/2015 účinný od 01.01.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 378/2015 s účinnosťou od 01.01.2023 na základe 420/2022


§ 2
Všeobecné ustanovenia

(1)
Dobrovoľná vojenská príprava je činnosť, ktorou sa vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy v stave bezpečnosti1) pripravuje podľa tohto zákona na obranu Slovenskej republiky.
(2)
Vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy je štátny občan Slovenskej republiky, ktorému vznikla branná povinnosť,2) alebo ktorý brannú povinnosť dobrovoľne prevzal3) a ktorý na základe dohody podľa tohto zákona vykonáva dobrovoľnú vojenskú prípravu. Ak sa v tomto zákone používa pojem vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy, rozumie sa tým aj vojačka dobrovoľnej vojenskej prípravy.
(3)
Na účely tohto zákona
a)
kontaktná osoba je blízka osoba4) alebo iná osoba, ktorú vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy určí na účely zabezpečenia kontaktu; kontaktná osoba musí byť spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu,5)
b)
výcvikové zariadenie je vojenský útvar ozbrojených síl Slovenskej republiky6) (ďalej len „ozbrojené sily“), v ktorom vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy vykonáva dobrovoľnú vojenskú prípravu,
c)
Personálny úrad ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej len „personálny úrad“) je vojenský útvar ozbrojených síl, ktorý zabezpečuje prijatie štátneho občana Slovenskej republiky do dobrovoľnej vojenskej prípravy,
d)
doba trvania dobrovoľnej vojenskej prípravy je súvislý časový úsek v trvaní najviac 11 týždňov, v ktorom je vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy k dispozícii veliteľovi a vykonáva dobrovoľnú vojenskú prípravu,
e)
veliteľ je profesionálny vojak, ktorý je oprávnený vydávať vojakovi dobrovoľnej vojenskej prípravy vojenské rozkazy, nariadenia, príkazy a pokyny na zabezpečenie riadneho výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy; veliteľ je aj profesionálny vojak, ktorému podľa osobitného predpisu7) zastupovanie neprítomného veliteľa vyplýva z funkcie, a profesionálny vojak, ktorý bol podľa osobitného predpisu7) poverený zastupovaním neprítomného veliteľa.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore