Nariadenie vlády Slovenskej republiky o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve 668/2004 účinný od 01.01.2021

Platnosť od: 16.12.2004
Účinnosť od: 01.01.2021
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Územná samospráva, Dane z príjmu

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve 668/2004 účinný od 01.01.2021
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 668/2004 s účinnosťou od 01.01.2021 na základe 363/2020

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve

Vláda Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 1 zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane ...

§ 1

Toto nariadenie upravuje kritériá a spôsob rozdeľovania výnosu dane z príjmov fyzických osôb s výnimkou ...

§ 2
(1)

Výnos dane podľa § 2 zákona sa rozdelí obciam takto:

a)
23 % podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho ...
b)
32 % podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho ...
c)
40 % podľa počtu žiakov (detí, poslucháčov) škôl a školských zariadení zisteného zberom údajov podľa ...
d)
5 % podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov, s trvalým pobytom na území ...
(2)

Podiel obce na výnose dane podľa § 2 zákona sa vypočítava mesačne podľa vzorca uvedeného v prílohe č. ...

§ 3
(1)

Výnos dane podľa § 3 zákona sa rozdelí vyšším územným celkom takto:

a)
15 % podľa počtu obyvateľov vyššieho územného celku s trvalým pobytom na jeho území k 1. januáru predchádzajúceho ...
b)
15 % podľa počtu obyvateľov vyššieho územného celku vo veku pätnásť až osemnásť rokov s trvalým pobytom ...
c)
32 % podľa počtu obyvateľov vyššieho územného celku, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov, s trvalým ...
d)
9 % podľa obrátenej hustoty obyvateľstva vyššieho územného celku s trvalým pobytom na území vyššieho ...
e)
20 % podľa dĺžky ciest II. triedy a III. triedy vo vlastníctve vyššieho územného celku k 1. januáru ...
f)
9 % podľa rozlohy vyššieho územného celku.
(2)

Podiel vyššieho územného celku na výnose dane podľa § 3 zákona sa vypočítava mesačne podľa vzorca uvedeného ...

§ 4

Podiel vyššieho územného celku na výnose dane vypočítaný podľa § 3 ods. 2 sa vynásobí mesačne koeficientom ...

§ 4a

V roku 2013 sa na rozdeľovanie výnosu dane obciam podľa § 2 ods. 1 písm. a), b) a d) použijú údaje o ...

§ 5

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2005.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 668/2004 Z. z.

  NADMORSKÁ VÝŠKA OBCE/MESTA (V METROCH) ZA OBCE/MESTÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY

  Kód obce Obec/mesto Kódokresu Kód kraja Nadmorskávýška Koeficientnadmorskejvýšky 511226 Ábelová ...

  Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 668/2004 Z. z.

  VEĽKOSTNÉ KATEGÓRIE OBCÍ A KOEFICIENTY VEĽKOSTNÝCH KATEGÓRIÍ OBCÍ

  Veľkostná kategória obce Koeficient 1-1 000 0,89 1 001 - 5 000 0,90 5 001 - 10 000 0,91 ...

  Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 668/2004 Z. z.

  KOEFICIENTY ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY, MATERSKEJ ŠKOLY, JAZYKOVEJ ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA PRE JEDNOTLIVÉ KATEGÓRIE ZÁKLADNÝCH UMELECKÝCH ŠKÔL, MATERSKÝCH ŠKÔL, JAZYKOVÝCH ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ, KOEFICIENT NA ZÁUJMOVÉ VZDELÁVANIE, KOEFICIENT NA STRAVOVANIE A KOEFICIENT NA SPRÁVU ŠKOLSKÝCH OBJEKTOV

  Počet detí v materskej škole (materských školách) zriaďovateľa Zvýšenie koeficientov (bez ohľadu ...

  Tabuľka č. 1 Hodnoty koeficientov

  Tabuľka č. 2 Hodnoty, o ktoré sa zvyšujú koeficienty pre materskú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti ...

  Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 668/2004 Z. z.

  VZOREC

  na výpočet podielu obce na výnose dane Vysvetlivky: PDi - podiel obce „i“ na výnose dane v eurách ...

  Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 668/2004 Z. z.

  VZORECna výpočet podielu vyššieho územného celku na výnose dane

  Vysvetlivky:

  Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 668/2004 Z. z.

  KOEFICIENTY NA VÝPOČET PODIELU VYŠŠIEHO ÚZEMNÉHO CELKU NA VÝNOSE DANE

  Vyšší územný celok Rok 2015 2016 2017 2018+ Bratislavský 1,39838 1,34979 1,30120 1,25261 Trnavský ...

Poznámky

 • 1)  § 7a a 9d zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore