Zákon o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície 73/1998 účinný od 01.01.2023 do 30.06.2023

Platnosť od: 21.03.1998
Účinnosť od: 01.01.2023
Účinnosť do: 30.06.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Trestné právo hmotné, Polícia, Zväz väzenskej a justičnej stráže, Informácie a informačný systém, Polícia, Zbor väzenskej a justičnej stráže
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST53JUD33292DS38EUPP10ČL15

Zákon o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície 73/1998 účinný od 01.01.2023 do 30.06.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 73/1998 s účinnosťou od 01.01.2023 na základe 76/2021 a 222/2022

Legislatívny proces k zákonu 222/2022
Legislatívny proces k zákonu 76/2021§ 141
Podmienky výkonu štátnej služby

(1)
Nadriadený vytvára policajtovi podmienky na riadny a pokiaľ možno bezpečný výkon štátnej služby.
(2)
Nadriadený je povinný najmä
a)
oboznamovať policajtov s internými predpismi a informáciami potrebnými na riadny výkon štátnej služby,
b)
starať sa o získavanie, zvyšovanie a prehlbovanie kvalifikácie policajtov,
c)
zabezpečovať pre policajtov zdravotnú starostlivosť, zriaďovať a udržiavať zdravotnícke zariadenia,
d)
zriaďovať, udržiavať a zlepšovať sociálne zariadenia,
e)
starať sa o vzhľad, úpravu a zlepšovanie pracovísk,
f)
zabezpečovať ubytovanie policajtov,
g)
vytvárať podmienky na uspokojovanie kultúrnych, rekreačných a telovýchovných potrieb a záujmov policajtov,
h)
zabezpečiť policajtom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo v služobnom úrade alebo v jeho blízkosti. Túto povinnosť nemá voči policajtom vyslaným na služobnú cestu, v prípadoch, ak to vylučujú podmienky výkonu služby, a voči policajtom, ktorým poskytuje finančný príspevok na stravovanie,
i)
zabezpečovať stravovanie podľa písmena h) podávaním jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja policajtovi v priebehu zmeny vo vlastnom stravovacom zariadení, v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa alebo prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, ak ich sprostredkuje u právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie poskytovať stravovacie služby. Pri zabezpečovaní stravovania prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, prostredníctvom stravovacích poukážok je výška poplatku za sprostredkované stravovacie služby najviac 2 % z hodnoty sumy uvedenej na stravovacej poukážke. Na účely stravovania sa za zmenu považuje výkon štátnej služby dlhší ako štyri hodiny. Ak zmena trvá viac ako 11 hodín, ale netrvá viac ako 12 hodín, nadriadený môže zabezpečiť poskytnutie ďalšieho teplého hlavného jedla; pri zmene trvajúcej viac ako 12 hodín je však povinný jeho poskytnutie zabezpečiť. Ak zmena trvá viac ako 17 hodín, nadriadený môže zabezpečiť poskytnutie tretieho teplého hlavného jedla. Nadriadený poskytuje stravovaciu poukážku v elektronickej forme; to neplatí, ak použitie stravovacej poukážky v elektronickej forme policajtom počas zmeny na pracovisku alebo v jeho blízkosti nie je možné,
j)
prispievať na stravovanie podľa písmen h) a i) vo výške 65 % ceny teplého hlavného jedla, najviac však 65 % stravného poskytovaného pri služobnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu,31) rovnako tak poskytovať príspevok podľa osobitného predpisu,32)
k)
zabezpečiť vybavenie pracoviska, na ktorom sa vykonáva štátna služba v noci, prostriedkami na poskytnutie prvej pomoci vrátane zabezpečenia prostriedkov umožňujúcich privolať rýchlu lekársku pomoc.
(3)
Nadriadený môže poskytovať policajtovi finančný príspevok v sume uvedenej v odseku 2 písm. j), iba ak povinnosť nadriadeného zabezpečiť policajtovi stravovanie vylučujú podmienky výkonu štátnej služby alebo nadriadený nemôže zabezpečiť stravovanie podľa odseku 2 písm. h) a i).
(4)
Ak nie je možné zabezpečiť stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa, a ak nejde o prípady podľa odseku 3, nadriadený umožní policajtovi výber medzi zabezpečením stravovania prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, formou stravovacej poukážky alebo finančným príspevkom na stravovanie v sume uvedenej v odseku 2 písm. j). Policajt je viazaný svojím výberom počas 12 mesiacov odo dňa, ku ktorému sa výber viaže. Podrobnosti výberu ustanoví služobný predpis.
(5)
V kolektívnej zmluve možno
a)
upraviť podmienky, za ktorých bude nadriadený poskytovať policajtom stravovanie počas trvania prekážok pri výkone štátnej služby,
b)
rozšíriť okruh policajtov, ktorým nadriadený zabezpečí stravovanie.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 141d
Príspevok na štátom podporované nájomné bývanie


Policajtovi môže byť poskytnutý príspevok na štátom podporované nájomné bývanie v rozsahu a za podmienok ustanovených osobitným predpisom.32d)
zobraziť paragraf
Poznámka
32d)
§ 152c Zákonníka práce.
zobraziť paragraf
Poznámka
33)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia.
zobraziť paragraf
Poznámka
34)
Napríklad zákon č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
34a)
§ 4 až 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. v znení zákona č. 256/2003 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
34aa)
§ 30 zákona č. 355/2007 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
34b)
Zákon č. 577/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
35)
§ 9 zákona č. 328/2002 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
36)
Zákon č. 382/l990 Zb.
zobraziť paragraf
Poznámka
37)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. Zákon Slovenskej národnej rady č. 79/1992 Zb.
zobraziť paragraf
Poznámka
38)
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 32/1965 Zb. o odškodňovaní bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
39)
§ 26 zákona č. 32/1957 Zb.
zobraziť paragraf
Poznámka
40)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 320/1993 Z. z. o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti vzniknutej pracovným úrazom alebo chorobou z povolania v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
40a)
Zákon č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
40b)
Zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov. Zákon č. 413/2002 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 639/2002 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
40c)
§ 6 zákona č. 328/2002 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
41)
Zákon č. 32/1957 Zb.
zobraziť paragraf
Poznámka
42)
§ 16 zákona č. 32/1957 Zb.
zobraziť paragraf
Poznámka
43)
§ 20 ods. 1 zákona č. 32/1957 Zb.
zobraziť paragraf
Poznámka
44)
Zákon č. 88/1968 Zb. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
45)
§ 9 zákona č. 46/1991 Zb. o zvyšovaní dôchodkov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
46)
§ 100 a 103 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení.
zobraziť paragraf
Poznámka
47)
Zákon č. 100/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
48)
§ 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
48a)
§ 85 zákona č. 328/2002 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
48b)
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
49)
Zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
51)
Zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
52)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
zobraziť paragraf
Poznámka
52a)
§ 7 ods. 8 zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore