Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 170/2021 účinný od 01.01.2023

Platnosť od: 06.05.2021
Účinnosť od: 01.01.2023
Autor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana životného prostredia, Príroda a krajina

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 170/2021 účinný od 01.01.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 170/2021 s účinnosťou od 01.01.2023


§ 45
Podrobnosti o primeraných preventívnych opatreniach na ochranu vybraných domestikovaných živočíchov, včelstiev a včelárskych zariadení pred určeným živočíchom (§ 98 ods. 1 zákona)

(1)
Poskytnutie náhrady škody spôsobenej určenými živočíchmi podľa § 44 na vybraných domestikovaných živočíchoch, včelstvách a včelárskych zariadeniach je podmienené vykonaním aspoň jedného z nasledovných preventívnych opatrení v čase pred vznikom a počas vzniku škody:
a)
pri ovciach, kozách a dobytku je zabezpečený aktívny dohľad pastiera a prítomný pastiersky strážny pes, ktorý je voľne pustený pri stáde; aktívny dohľad pastiera sa nevyžaduje, ak sú zvieratá umiestnené v uzatvorenom objekte, ako je uzavretá ohrada, oplotenie, košiar alebo elektrický ohradník,
b)
umiestnenie hospodárskych zvierat, včelstiev a včelárskych zariadení za elektrickým ohradníkom,
c)
umiestnenie včelstiev a včelárskych zariadení v zamrežovanej kovovej klietke s veľkosťou oka najviac 10 cm x 10 cm alebo na vyzdvihnutej plošine umiestnenej vo výške aspoň 3 m nad zemou a s vysunutím okraja plošiny od podporných stĺpov aspoň 60 cm,
d)
umiestnenie hospodárskych zvierat, včelstiev a včelárskych zariadení za uzavretou ohradou alebo oplotením v zastavanom území obce s výškou aspoň 140 cm alebo v uzavretej stavbe, ako je stajňa alebo maštaľ.
(2)
Pastierske strážne psy podľa odseku 1 písm. a) musia byť staršie ako 18 mesiacov a vychované spolu so stádom. Pri umiestnení zvierat v uzatvorených objektoch musia byť pastierske strážne psy v počte aspoň dvoch psov na stádo od 50 do 300 zvierat, troch psov na stádo s viac ako 300 zvieratami, štyroch psov na stádo s viac ako 500 zvieratami a piatich psov na stádo s viac ako 700 zvieratami. Pri pasení zvierat mimo uzatvorených objektov musia byť pastierske strážne psy v počte aspoň dvoch psov na stádo do 500 zvierat a troch psov na stádo s viac ako 500 zvieratami.
(3)
Elektrický ohradník podľa odseku 1 písm. b) musí byť uzemnený a pozostávať aspoň zo štyroch vodičov so zdrojom elektrického napätia 12 V, výkonom 4000 – 6000 W a minimálnou pulznou silou 7 J, pričom najnižšie umiestnený vodič musí byť vo výške 10 cm až 25 cm nad zemou a ďalšie vodiče musia byť umiestnené tak, že rozpätie medzi nimi smerom zospodu nahor je 30 cm, 40 cm a 45 cm a najvyššie umiestnený vodič je vo výške aspoň 140 cm. Na ochranu zvierat môže byť použitá aj uzavretá ohrada alebo oplotenie s výškou aspoň 120 cm s aspoň jedným elektrickým vodičom umiestneným 25 cm od zeme z vonkajšej strany ohrady alebo plota; pri ohrade alebo plote s výškou menšou ako 120 cm, musí byť použitý aspoň jeden ďalší elektrický vodič umiestnený vo vzdialenosti najviac 20 cm nad pletivom alebo ohradou, pričom ohrada alebo plot v kombinácii s elektrickým vodičom musia dosahovať výšku aspoň 120 cm.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore