Zákon o kolektívnom investovaní 203/2011 účinný od 01.01.2023 do 31.12.2023

Platnosť od: 01.07.2011
Účinnosť od: 01.01.2023
Účinnosť do: 31.12.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Cenné papiere, Investovanie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST25JUD135DS23EUPPČL2

Zákon o kolektívnom investovaní 203/2011 účinný od 01.01.2023 do 31.12.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 203/2011 s účinnosťou od 01.01.2023 na základe 208/2022

Legislatívny proces k zákonu 208/2022§ 3
Vymedzenie základných pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
verejnou ponukou akékoľvek oznámenie, ponuka alebo odporúčanie na zhromažďovanie peňažných prostriedkov a peniazmi oceniteľných hodnôt na účel kolektívneho investovania, uskutočnené osobou vo svoj prospech alebo v prospech inej osoby akýmikoľvek prostriedkami zverejnenia,
b)
prostriedkami zverejnenia
1.
tlač, rozhlas a televízia,
2.
obežníky, brožúry alebo iné písomnosti a záznamy na trvanlivých médiách, ak sú určené verejnosti alebo sú určené vopred neurčenému okruhu príjemcov,
3.
internet a iné elektronické komunikačné alebo informačné systémy, ktoré sú dostupné verejnosti,
4.
nevyžiadaný osobný kontakt neprofesionálnych investorov,
c)
privátnou ponukou oznámenie, ponuka alebo odporúčanie adresované vopred určenému okruhu investorov na zhromažďovanie peňažných prostriedkov a peniazmi oceniteľných hodnôt na účel kolektívneho investovania, ktoré je uskutočnené bez využitia prostriedkov zverejnenia,
d)
investorom osoba, ktorá svoje peňažné prostriedky a peniazmi oceniteľné hodnoty použila alebo má záujem použiť na nadobudnutie cenných papierov alebo majetkových účastí v tuzemskom subjekte kolektívneho investovania alebo na nadobudnutie cenných papierov alebo majetkových účastí v zahraničných subjektoch kolektívneho investovania, alebo bola na tento účel oslovená, alebo osoba, ktorej je na tento účel určená verejná ponuka alebo privátna ponuka,
e)
podielnikom investor, ktorý svoje peňažné prostriedky použil na nadobudnutie cenných papierov alebo majetkových účastí v tuzemskom subjekte kolektívneho investovania alebo cenných papierov alebo majetkových účastí v zahraničných subjektoch kolektívneho investovania,
f)
prevoditeľnými cennými papiermi
1.
akcie, dočasné listy a iné cenné papiere, s ktorými sú spojené obdobné práva ako s akciami vydanými tuzemskými obchodnými spoločnosťami alebo zahraničnými obchodnými spoločnosťami v Slovenskej republike alebo v zahraničí,
2.
dlhopisy a cenné papiere, ktoré vznikli transformáciou úverov a pôžičiek (ďalej len „dlhové cenné papiere“) vydané v Slovenskej republike alebo v zahraničí,
3.
iné obchodovateľné cenné papiere vydané v Slovenskej republike alebo v zahraničí, s ktorými je spojené právo nadobudnúť cenné papiere podľa prvého bodu alebo druhého bodu upísaním alebo výmenou; prevoditeľnými cennými papiermi nie sú nástroje a postupy podľa § 100 ods. 2,
g)
členským štátom členský štát Európskej únie alebo iný štát, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,
h)
domovským členským štátom zahraničnej správcovskej spoločnosti členský štát, v ktorom má zahraničná správcovská spoločnosť sídlo,
i)
hostiteľským členským štátom správcovskej spoločnosti
1.
iný členský štát, ako je domovský členský štát, na území ktorého má správcovská spoločnosť s povolením podľa § 28 zriadenú pobočku alebo poskytuje služby,
2.
iný členský štát, ako je domovský členský štát, na území ktorého správcovská spoločnosť s povolením podľa § 28a spravuje európske alternatívne investičné fondy,
3.
iný členský štát, ako je domovský členský štát, na území ktorého správcovská spoločnosť s povolením podľa § 28a distribuuje cenné papiere alebo majetkové účasti alternatívneho investičného fondu alebo európskeho alternatívneho investičného fondu,
4.
iný členský štát, ako je domovský členský štát, na území ktorého správcovská spoločnosť s povolením podľa § 28a distribuuje cenné papiere alebo majetkové účasti alternatívneho investičného fondu alebo neeurópskeho alternatívneho investičného fondu,
5.
iný členský štát, ako je referenčný členský štát (§ 66b), na území ktorého zahraničná správcovská spoločnosť so sídlom v nečlenskom štáte (ďalej len „neeurópska správcovská spoločnosť“) s povolením podľa § 66c spravuje európske alternatívne investičné fondy,
6.
iný členský štát, ako je referenčný členský štát (§ 66b), na území ktorého neeurópska správcovská spoločnosť s povolením podľa § 66c distribuuje cenné papiere alebo majetkové účasti alternatívneho investičného fondu alebo európskeho alternatívneho investičného fondu,
7.
iný členský štát, ako je referenčný členský štát (§ 66b), na území ktorého neeurópska správcovská spoločnosť s povolením podľa § 66c distribuuje cenné papiere alebo majetkové účasti neeurópskeho alternatívneho investičného fondu,
j)
domovským členským štátom európskeho štandardného fondu členský štát, v ktorom bolo európskemu štandardnému fondu udelené povolenie,
k)
hostiteľským členským štátom
1.
štandardného fondu iný členský štát, v ktorom sa podielové listy tohto fondu distribuujú podľa § 139,
2.
európskeho štandardného fondu iný členský štát, ako je domovský členský štát európskeho štandardného fondu, v ktorom sa cenné papiere tohto fondu distribuujú,
l)
počtom podielov v obehu počet vydaných podielov znížený o počet vyplatených podielov,
m)
čistou hodnotou majetku vo fonde
1.
čistá hodnota majetku v podielovom fonde, ktorou je rozdiel medzi hodnotou majetku v podielovom fonde a jeho záväzkami,
2.
čisté obchodné imanie investičného fondu s premenlivým základným imaním,
n)
majetkom vo fonde peňažné prostriedky získané vydávaním cenných papierov fondu a majetok za ne nadobudnutý vo fonde,
o)
hodnotou podielu podiel čistej hodnoty majetku vo fonde a
1.
počtu podielov v obehu, ak ide o podielový fond,
2.
počtu vydaných akcií, ak ide o investičný fond s premenlivým základným imaním,
p)
trvanlivým médiom každý prostriedok, ktorý umožňuje investorovi alebo podielnikovi uchovávať informácie adresované jemu osobne spôsobom dostupným pre budúce použitie po dobu zodpovedajúcu účelu týchto informácií a ktorý umožňuje nezmenenú reprodukciu uložených informácií,
q)
ústredím miesto, z ktorého je riadená činnosť správcovskej spoločnosti, alebo miesto, kde sa nachádzajú dokumenty o činnosti správcovskej spoločnosti potrebné na výkon dohľadu,
r)
finančnou inštitúciou obchodník s cennými papiermi, pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi, banka, pobočka zahraničnej banky, poisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne, zaisťovňa, pobočka zahraničnej zaisťovne, centrálny depozitár cenných papierov (ďalej len „centrálny depozitár“), burza cenných papierov, dôchodková správcovská spoločnosť, doplnková dôchodková spoločnosť a subjekty so sídlom mimo územia Slovenskej republiky s obdobným predmetom činnosti,
s)
nástrojmi peňažného trhu nástroje, s ktorými sa obvykle obchoduje na peňažnom trhu, ktoré sú likvidné a ktorých hodnota je kedykoľvek presne určiteľná v peniazoch,
t)
riadením investícií nakladanie s majetkom vo fonde na základe prijatých investičných rozhodnutí na účel dosiahnuť investičný cieľ určený v štatúte alebo zakladajúcich dokumentoch subjektu kolektívneho investovania,
u)
rizikovým profilom identifikované príslušné riziká vyplývajúce z investičnej stratégie podielového fondu vrátane identifikovanej miery týchto rizík a ich vzájomnej interakcie a koncentrácie v podielovom fonde,
v)
klientom osoba, ktorej správcovská spoločnosť poskytuje služby podľa § 27 ods. 3 a 6,
w)
investičnou politikou opis investičných cieľov s majetkom vo fonde a plánovaných spôsobov ich dosiahnutia,
x)
investičnou stratégiou strategické umiestnenie majetku vo fonde a investičné techniky, ktoré sú potrebné na riadne a účinné zavedenie investičnej politiky,
y)
holdingovou spoločnosťou obchodná spoločnosť, ktorá má účasť v jednej obchodnej spoločnosti alebo viacerých obchodných spoločnostiach a ktorej predmetom činnosti je vykonávanie obchodnej stratégie alebo stratégií prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti alebo svojich dcérskych spoločností, pridružených spoločností alebo účastí v záujme dlhodobého rozvoja týchto spoločností a spĺňa aspoň jedno z týchto kritérií:
1.
vykonáva činnosť na svoj vlastný účet a jej majetkové cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v Slovenskej republike alebo v inom členskom štáte,
2.
cieľom jej činnosti nie je tvorba zisku prostredníctvom predaja svojich dcérskych spoločností alebo pridružených spoločností; táto skutočnosť musí vyplývať z výročnej správy a iných dokumentov tejto spoločnosti uložených v zbierke listín,3a)
z)
subjektom zriadeným na účely sekuritizácie subjekt, ktorého jediným účelom je vykonávať sekuritizáciu alebo sekuritizácie podľa osobitného predpisu3b) a ostatné činnosti potrebné z hľadiska splnenia účelu sekuritizácie,
aa)
domovským členským štátom európskeho alternatívneho investičného fondu
1.
členský štát, v ktorom mu bolo udelené povolenie alebo v ktorom bol registrovaný v súlade s právnym poriadkom tohto členského štátu alebo ak má viac povolení alebo registrácií, členský štát, v ktorom mu bolo po prvýkrát udelené povolenie alebo v ktorom bol registrovaný po prvýkrát, alebo
2.
ak nemá udelené povolenie ani nie je registrovaný v členskom štáte, členský štát, v ktorom má sídlo alebo ústredie,
ab)
distribúciou priama alebo nepriama ponuka cenných papierov alebo majetkových účastí v subjektoch kolektívneho investovania alebo ich umiestňovanie u investorov s trvalým pobytom alebo sídlom v členskom štáte, a to z iniciatívy osoby spravujúcej tento subjekt kolektívneho investovania alebo v jeho mene,
ac)
primárnym brokerom banka, zahraničná banka, obchodník s cennými papiermi, zahraničný obchodník s cennými papiermi alebo iná osoba podliehajúca pravidlám obozretného podnikania, nad ktorou sa vykonáva dohľad, ktorá ponúka služby profesionálnym investorom predovšetkým s cieľom financovať alebo vykonávať obchody s finančnými nástrojmi ako protistrana a ktorá tiež môže poskytovať ďalšie služby, ako sú zúčtovanie a vyrovnanie obchodov, úschovu a správu cenných papierov, požičiavanie cenných papierov a poskytovať prostriedky prevádzkovej a zákazníckej podpory,
ad)
nekótovanou spoločnosťou obchodná spoločnosť, ktorá má sídlo v členskom štáte a ktorej akcie nie sú prijaté na regulovanom trhu spĺňajúcom podmienky právne záväzného aktu Európskej únie upravujúceho regulované trhy,
ae)
právnym zástupcom neeurópskej správcovskej spoločnosti je fyzická osoba s trvalým pobytom na území členského štátu alebo právnická osoba so sídlom na území členského štátu, ktorá je jednoznačne určená neeurópskou správcovskou spoločnosťou a koná v mene tejto neeurópskej správcovskej spoločnosti vo vzťahu k orgánom, klientom, subjektom a protistranám neeurópskej správcovskej spoločnosti v členských štátoch v súvislosti s povinnosťami tejto neeurópskej správcovskej spoločnosti, ktoré jej vyplývajú z tohto zákona alebo z príslušného právneho predpisu členského štátu,
af)
pákovým efektom metóda, ktorou správcovská spoločnosť zvyšuje expozíciu ňou spravovaného fondu, a to prostredníctvom vypožičiavania peňažných prostriedkov alebo cenných papierov, prostredníctvom derivátových pozícií alebo iným spôsobom,
ag)
miestom usadenia alternatívneho investičného fondu alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu štát, v ktorom bolo alternatívnemu investičnému fondu alebo zahraničnému alternatívnemu investičnému fondu udelené povolenie alebo registrácia alebo ak mu nebolo udelené povolenie alebo registrácia, štát, v ktorom má sídlo,
ah)
zakladajúcimi dokumentmi stanovy a spoločenská zmluva tuzemského subjektu kolektívneho investovania s právnou subjektivitou alebo obdobný dokument zahraničného subjektu kolektívneho investovania s právnou subjektivitou,
ai)
zberným alternatívnym investičným fondom zberný špeciálny fond (§ 119a) alebo iný alternatívny investičný fond, ktorý, ak § 119a neustanovuje inak,
1.
investuje najmenej 85 % svojho majetku do cenných papierov alebo majetkových účastí v inom alternatívnom investičnom fonde, v podfonde iného alternatívneho investičného fondu, v zahraničnom alternatívnom investičnom fonde alebo v podfonde zahraničného alternatívneho investičného fondu (ďalej len „hlavný alternatívny investičný fond“),
2.
investuje najmenej 85 % svojho majetku do cenných papierov alebo majetkových účastí viacerých hlavných alternatívnych investičných fondov, ak tieto hlavné alternatívne investičné fondy majú rovnaké investičné stratégie, alebo
3.
má iným spôsobom expozíciu najmenej 85 % svojho majetku voči hlavnému alternatívnemu investičnému fondu,
aj)
zberným zahraničným alternatívnym investičným fondom zahraničný alternatívny investičný fond, ktorý
1.
investuje najmenej 85 % svojho majetku do cenných papierov alebo majetkových účastí v hlavnom alternatívnom investičnom fonde,
2.
investuje najmenej 85 % svojho majetku do cenných papierov alebo majetkových účastí viacerých hlavných alternatívnych investičných fondov, ak tieto hlavné alternatívne investičné fondy majú rovnaké investičné stratégie, alebo
3.
má iným spôsobom expozíciu najmenej 85 % svojho majetku voči hlavnému alternatívnemu investičnému fondu,
ak)
odplatou za zhodnotenie podiel na zisku spravovaného subjektu kolektívneho investovania pripadajúci správcovskej spoločnosti ako odplata za spravovanie subjektu kolektívneho investovania, v ktorom nie je zahrnutý žiadny podiel na zisku spravovaného subjektu kolektívneho investovania, ktorý správcovskej spoločnosti pripadol ako výnos z investícií správcovskej spoločnosti do spravovaného subjektu kolektívneho investovania,
al)
účtovným rokom tuzemského subjektu kolektívneho investovania účtovné obdobie, ktorým je kalendárny rok alebo hospodársky rok,3ba)
am)
miestom usadenia správcovskej spoločnosti alternatívneho investičného fondu je štát, v ktorom má správcovská spoločnosť sídlo,
an)
miestom usadenia depozitára je štát, v ktorom má depozitár sídlo alebo pobočku,
ao)
predmarketingom priame alebo nepriame poskytnutie informácií o investičných stratégiách alebo investičných zámeroch správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti európskeho alternatívneho investičného fondu alebo v jeho mene potenciálnym profesionálnym investorom s bydliskom alebo so sídlom v členskom štáte, alebo priama alebo nepriama komunikácia s týmito investormi, s cieľom preveriť ich záujem o investíciu do alternatívneho investičného fondu alebo podfondu alternatívneho investičného fondu, ktorý ešte nebol zriadený, alebo ktorý je zriadený, ale ešte nebolo Národnou bankou Slovenska prijaté oznámenie v súlade s § 150b alebo § 150d v tom členskom štáte, v ktorom majú potenciálni investori bydlisko alebo sídlo, a ktoré za žiadnych okolností nepredstavuje ponuku ani umiestnenie u potenciálneho investora vo vzťahu k investovaniu do cenných papierov tohto alternatívneho investičného fondu alebo podfondu alternatívneho investičného fondu,3bb)
ap)
kvalifikovaným investorom investor, ktorý investuje aspoň 50 000 eur, ak § 31d neustanovuje inak,
aq)
rizikom ohrozujúcim udržateľnosť riziko ohrozujúce udržateľnosť podľa osobitného predpisu,3bc)
ar)
faktormi udržateľnosti faktory udržateľnosti podľa osobitného predpisu.3bd)
zobraziť paragraf
§ 4
Fondy a ich členenie

(1)
Fondy sa členia na tuzemské subjekty kolektívneho investovania a zahraničné subjekty kolektívneho investovania.
(2)
Tuzemským subjektom kolektívneho investovania je
a)
podielový fond alebo investičný fond s premenlivým základným imaním,
b)
tuzemský subjekt kolektívneho investovania s právnou subjektivitou, ktorým je obchodná spoločnosť alebo družstvo so sídlom na území Slovenskej republiky, ktoré zhromažďujú peňažné prostriedky a peniazmi oceniteľné hodnoty od viacerých investorov s cieľom investovať ich v súlade s vymedzenou investičnou politikou v prospech týchto investorov.
(3)
Tuzemský subjekt kolektívneho investovania podľa odseku 2 písm. a) môže byť vytvorený ako štandardný fond alebo špeciálny fond.
(4)
Na vytvorenie tuzemského subjektu kolektívneho investovania podľa odseku 2 písm. b) sa nevyžaduje povolenie podľa tohto zákona, ak § 26a neustanovuje inak. Distribúciu cenných papierov alebo majetkových účastí subjektov kolektívneho investovania podľa odseku 2 písm. b) možno vykonávať len pre profesionálnych investorov,3c) ak § 31d neustanovuje inak. Správcovská spoločnosť s povolením podľa § 28a alebo osoba vykonávajúca správu alternatívnych investičných fondov, na ktoré sa vzťahuje výnimka podľa § 31a ods. 1, je povinná na túto podmienku distribúcie pri ponuke a propagácii tuzemského subjektu kolektívneho investovania podľa odseku 2 písm. b) upozorniť.
(5)
Štandardným fondom je fond, do ktorého sa peňažné prostriedky zhromažďujú prostredníctvom verejnej ponuky s cieľom investovať takto zhromaždené peňažné prostriedky do prevoditeľných cenných papierov a iných likvidných finančných aktív podľa § 88 na princípe obmedzenia a rozloženia rizika. Princíp obmedzenia a rozloženia rizika sa nevzťahuje na štandardný fond alebo jeho podfond, ktorý je zberným fondom. Ak štandardný fond spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom, považuje sa za fond, ktorý spĺňa podmienky právne záväzného aktu Európskej únie podľa prvého bodu prílohy č. 1. Štandardný fond sa nesmie zmeniť na alternatívny investičný fond.
(6)
Alternatívnym investičným fondom je subjekt kolektívneho investovania, ktorý nie je štandardným fondom a do ktorého sa peňažné prostriedky a peniazmi oceniteľné hodnoty zhromažďujú prostredníctvom verejnej ponuky alebo privátnej ponuky s cieľom investovať takto zhromaždené peňažné prostriedky a peniazmi oceniteľné hodnoty do majetku ustanoveného týmto zákonom alebo vymedzeného štatútom alternatívneho investičného fondu. Alternatívny investičný fond sa považuje za subjekt kolektívneho investovania, ktorý nie je upravený právne záväzným aktom Európskej únie upravujúcim podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov. Alternatívnym investičným fondom je špeciálny fond a tuzemský subjekt kolektívneho investovania podľa odseku 2 písm. b).
(7)
Špeciálnym fondom je verejný špeciálny fond a špeciálny fond kvalifikovaných investorov. Verejným špeciálnym fondom je
a)
špeciálny fond cenných papierov,
b)
špeciálny fond alternatívnych investícií,
c)
špeciálny fond nehnuteľností.
(8)
Zahraničným subjektom kolektívneho investovania je
a)
zahraničný podielový fond,
b)
zahraničný investičný fond,
c)
iný zahraničný subjekt kolektívneho investovania, ako je uvedený v písmenách a) a b), ktorého predmetom činnosti je kolektívne investovanie.
(9)
Zahraničným podielovým fondom je zahraničný subjekt kolektívneho investovania, ktorý nie je právnickou osobou a je vytvorený a spravovaný zahraničnou správcovskou spoločnosťou alebo správcovskou spoločnosťou podľa práva štátu, v ktorom je zahraničný podielový fond vytvorený.
(10)
Zahraničným investičným fondom je zahraničná právnická osoba, ktorá je subjektom kolektívneho investovania podľa práva štátu, v ktorom má sídlo, a je spravovaný zahraničnou správcovskou spoločnosťou, správcovskou spoločnosťou alebo je samosprávny.
(11)
Otvoreným zahraničným subjektom kolektívneho investovania je zahraničný subjekt kolektívneho investovania, ktorého majiteľ cenných papierov alebo majetkových účastí má právo, aby mu na jeho žiadosť boli vyplatené cenné papiere alebo majetkové účasti z majetku v tomto subjekte kolektívneho investovania. Uzavretým zahraničným subjektom kolektívneho investovania je zahraničný subjekt kolektívneho investovania, ktorého majiteľ cenných papierov alebo majetkových účastí nemá právo podľa prvej vety.
(12)
Ak zahraničný subjekt kolektívneho investovania spĺňa podmienky právne záväzného aktu Európskej únie upravujúceho podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov, považuje sa za európsky štandardný fond.
(13)
Zahraničný subjekt kolektívneho investovania, ktorý nie je európskym štandardným fondom, sa považuje za zahraničný alternatívny investičný fond. Zahraničný alternatívny investičný fond sa na účely tohto zákona považuje za európsky alternatívny investičný fond, ak má povolenie alebo je registrovaný v členskom štáte v súlade s právnym poriadkom tohto členského štátu alebo nemá povolenie alebo nie je registrovaný v členskom štáte, ale má sídlo alebo ústredie v členskom štáte. Zahraničný alternatívny investičný fond sa na účely tohto zákona považuje za neeurópsky alternatívny investičný fond, ak nespĺňa podmienky podľa druhej vety.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 31d
Osobitné ustanovenia k distribúcii alternatívnych investičných fondov podľa § 4 ods. 2 písm. b) kvalifikovaným investorom

(1)
Cenné papiere alebo majetkové účasti alternatívneho investičného fondu podľa § 4 ods. 2 písm. b) spravovaného právnickou osobou, na ktorú sa vzťahuje výnimka podľa § 31a ods. 1, alebo spravovaného správcovskou spoločnosťou s povolením podľa § 28a, cenné papiere samosprávneho alternatívneho investičného fondu podľa § 4 ods. 2 písm. b), na ktorý sa vzťahuje výnimka podľa § 31a ods. 1, a cenné papiere samosprávneho alternatívneho investičného fondu podľa § 4 ods. 2 písm. b) s povolením podľa § 28a možno distribuovať kvalifikovanému investorovi, ktorého výška investície do takéhoto fondu je aspoň 100 000 eur, ak sú splnené tieto podmienky:
a)
počet kvalifikovaných investorov investujúcich do jedného alternatívneho investičného fondu podľa § 4 ods. 2 písm. b) nepresahuje 50 osôb,
b)
podiel kvalifikovaných investorov na čistej hodnote majetku alternatívneho investičného fondu podľa § 4 ods. 2 písm. b) nie je vyšší ako 20 % a
c)
podiel kvalifikovaných investorov na celkovej hodnote spravovaných alternatívnych investičných fondov právnickej osoby vykonávajúcej správu alternatívnych investičných fondov, na ktorú sa vzťahuje výnimka podľa § 31a ods. 1, nie je vyšší ako 20 %; toto obmedzenie sa vzťahuje na spravované aktíva, ktoré riadi právnická osoba vykonávajúca správu alternatívnych investičných fondov, na ktorú sa vzťahuje výnimka podľa § 31a ods. 1, priamo alebo nepriamo prostredníctvom spoločnosti, s ktorou je prepojená personálne alebo vzťahom kontroly, významným priamym podielom alebo nepriamym podielom.
(2)
Distribuovať cenné papiere alebo majetkové účasti alternatívnych investičných fondov podľa odseku 1 kvalifikovaným investorom je oprávnená len finančná inštitúcia, ktorá má platné povolenie na poskytovanie investičnej služby investičné poradenstvo alebo platné povolenie na poskytovanie investičnej služby riadenie portfólia, spolu s vykonaním testu vhodnosti investície do cenných papierov alebo majetkových účastí podľa odseku 1 pre kvalifikovaného investora;22e) tým nie je dotknuté ustanovenie § 27 ods. 5 písm. b).
(3)
Pri distribúcii spravovaných alternatívnych investičných fondov podľa § 4 ods. 2 písm. b) kvalifikovaným investorom je právnická osoba vykonávajúca správu alternatívnych investičných fondov, na ktorú sa vzťahuje výnimka podľa § 31a ods. 1, povinná na trvanlivom médiu poskytnúť kvalifikovaným investorom informácie podľa § 151 ods. 2 a informácie podľa § 159a ods. 1 písm. a), b), d), i) a l).
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 155a

(1)
Ak správcovská spoločnosť za ktorýkoľvek z podielových fondov, ktoré spravuje, vypracuje, poskytne, zreviduje alebo preloží dokument s kľúčovými informáciami, ktorý spĺňa požiadavky na dokumenty s kľúčovými informáciami ustanovené osobitným predpisom,66a) Národná banka Slovenska považuje tento dokument s kľúčovými informáciami za dokument, ktorý spĺňa požiadavky uplatniteľné na kľúčové informácie pre investorov ustanovené v § 141, § 144 a 153 až 156.
(2)
Národná banka Slovenska od správcovskej spoločnosti pri ktoromkoľvek z podielových fondov, ktoré spravuje, nepožaduje vypracovanie kľúčových informácií pre investorov v súlade s § 141, § 144 a 153 až 156, ak správcovská spoločnosť vypracuje, poskytne, zreviduje alebo preloží dokument s kľúčovými informáciami, ktorý spĺňa požiadavky na dokumenty s kľúčovými informáciami ustanovené osobitným predpisom.66a)
zobraziť paragraf
Poznámka
22e)
§ 73f zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
23)
§ 66 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
24)
§ 80 až 98 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
25)
Napríklad § 71 až 71n, 73 až 73u a 75 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
25a)
Čl. 57 až 66 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
zobraziť paragraf
Poznámka
25b)
§ 11 ods. 1 Zákonníka práce v znení zákona č. 348/2007 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
25c)
Čl. 38 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
zobraziť paragraf
Poznámka
25d)
Čl. 41 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
zobraziť paragraf
Poznámka
25e)
Čl. 39 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
zobraziť paragraf
Poznámka
25f)
Čl. 42 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
zobraziť paragraf
Poznámka
25g)
Čl. 43 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
zobraziť paragraf
Poznámka
25h)
Čl. 45 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
zobraziť paragraf
Poznámka
25ha)
Čl. 3 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 zo 16. septembra 2009 o ratingových agentúrach (Ú. v. ES L 302, 17. 11. 2009) v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
25i)
Čl. 46 až 49 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
zobraziť paragraf
Poznámka
25j)
Čl. 48 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
zobraziť paragraf
Poznámka
25k)
Čl. 49 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
zobraziť paragraf
Poznámka
25l)
Čl. 67 až 71 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
zobraziť paragraf
Poznámka
25m)
Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
25n)
Čl. 75 až 82 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
zobraziť paragraf
Poznámka
26)
Čl. 29 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 2017/565 v platnom znení. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES (Ú. v. EÚ L 173, 12. 6. 2014) v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
27)
Čl. 29 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/565 v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
28)
Čl. 37 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/565 v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
29)
§ 132 ods. 9 písm. b) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 635/2004 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
29a)
Čl. 63 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
zobraziť paragraf
Poznámka
30)
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 29, Ú. v. ES L 243, 11. 9. 2002) v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
31)
§ 19 ods. 1 zákona č. 540/2007 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
32)
Čl. 64 až 66 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/565 v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
33)
Čl. 1 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) 1287/2006 ES z 10. augusta 2006 , ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokiaľ ide o povinnosti pri vedení záznamov pre investičné spoločnosti, oznamovanie transakcií, priehľadnosť trhu, prijatie finančných nástrojov na obchodovanie a vymedzené pojmy na účely tejto smernice (Ú. v. EÚ L 241, 2. 9. 2006).
zobraziť paragraf
Poznámka
33a)
Delegované nariadenie (EÚ) č. 231/2013.
zobraziť paragraf
Poznámka
33b)
Čl. 30 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
zobraziť paragraf
Poznámka
33c)
Čl. 31 až 37 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
zobraziť paragraf
Poznámka
33d)
Čl. 34 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
zobraziť paragraf
Poznámka
33e)
Čl. 36 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
zobraziť paragraf
Poznámka
33ea)
§ 78 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 156/2019 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
33eb)
Čl. 13 nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2033 z 27. novembra 2019 o prudenciálnych požiadavkách na investičné spoločnosti a o zmene nariadení (EÚ) č. 1093/2010, (EÚ) č. 575/2013, (EÚ) č. 600/2014 a (EÚ) č. 806/2014 (Ú. v. EÚ L 314, 5. 12. 2019) v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
33f)
Čl. 14 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
zobraziť paragraf
Poznámka
34)
§ 74 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
34a)
Čl. 15 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
zobraziť paragraf
Poznámka
34aa)
§ 78a zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 156/2019 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
34ab)
Čl. 4 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2019/2088 v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
34ac)
Čl. 4 ods. 3 a 4 nariadenia (EÚ) 2019/2088 v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
34b)
Čl. 16 až 29 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
zobraziť paragraf
Poznámka
35)
§ 3 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
zobraziť paragraf
Poznámka
36)
Napríklad zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
37)
§ 4 ods. 5 a § 7 ods. 3 zákona č. 428/2002 Z. z. v znení zákona č. 90/2005 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
38)
§ 7 ods. 6 zákona č. 428/2002 Z. z. v znení zákona č. 90/2005 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
39)
Napríklad § 12 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
40)
§ 23 a 55 zákona č. 428/2002 Z. z. v znení zákona č. 90/2005 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
40a)
Čl. 82 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
zobraziť paragraf
Poznámka
40aa)
Čl. 39, 61 a 62 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013 v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
40b)
Čl. 75 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
zobraziť paragraf
Poznámka
40c)
Čl. 76 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
zobraziť paragraf
Poznámka
40d)
Čl. 77 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
zobraziť paragraf
Poznámka
40e)
Čl. 78 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
zobraziť paragraf
Poznámka
40f)
Čl. 79 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
zobraziť paragraf
Poznámka
40g)
Čl. 80 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
zobraziť paragraf
Poznámka
40h)
Čl. 80 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
zobraziť paragraf
Poznámka
40i)
Čl. 80 ods. 3 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
zobraziť paragraf
Poznámka
40j)
Čl. 81 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
zobraziť paragraf
Poznámka
40k)
Čl. 81 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
zobraziť paragraf
Poznámka
41)
Zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 129/2010 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
42)
§ 8a ods. 4 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 209/2007 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
43)
§ 22 zákona č. 186/2009 Z. z. v znení zákona č. 129/2010 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
44)
§ 21 ods. 3 písm. a) zákona č. 186/2009 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
44a)
§ 3 ods. 3 a § 4 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení zákona č. 394/2011 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
44b)
Čl. 113 až 115 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
zobraziť paragraf
Poznámka
45)
Zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 186/2009 Z. z. v znení zákona č. 129/2010 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
45a)
Čl. 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15. 12. 2010) v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
46)
§ 158 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 747/2004 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
47)
§ 54 ods. 11 a § 74 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
47a)
Čl. 83 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
zobraziť paragraf
Poznámka
47b)
Čl. 92 až 97 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
zobraziť paragraf
Poznámka
47c)
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/438 zo 17 decembra 2015, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokiaľ ide o povinnosti depozitárov (Ú. v. EÚ L 78, 24. 3. 2016).
zobraziť paragraf
Poznámka
48)
Čl. 89 a 90 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
zobraziť paragraf
Poznámka
48a)
§ 71h ods. 2 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 209/2007 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
49)
§ 8 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
49a)
Čl. 85 až 87 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
zobraziť paragraf
Poznámka
49aa)
§ 68 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
49b)
§ 71j ods. 1 písm. a) až c) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
49c)
§ 71h zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 209/2007 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
49d)
Čl. 98 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
zobraziť paragraf
Poznámka
49e)
Čl. 99 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
zobraziť paragraf
Poznámka
49f)
Čl. 100 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013 a čl. 18 delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/438.
zobraziť paragraf
Poznámka
49g)
Čl. 101 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013 a čl. 19 delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/438.
zobraziť paragraf
Poznámka
49h)
Čl. 102 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
zobraziť paragraf
Poznámka
50)
§ 7 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 55 a 56 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
51)
Zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
51a)
§ 67 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
52)
§ 22 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
53)
§ 20 ods. 1 písm. a) zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
53a)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 547/2011 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
55)
§ 8a ods. 7 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
55a)
Čl. 112 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
zobraziť paragraf
Poznámka
55aa)
§ 36 ods. 1 písm. a) zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
55ab)
§ 12 až 34a zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
55b)
§ 120 ods. 7 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
56)
Čl. 1 nariadenia Komisie (EÚ) č. 584/2010 z 1. júla 2010, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokiaľ ide o formu a obsah štandardného oznámenia a osvedčenia PKIPCP, využívanie elektronickej komunikácie medzi príslušnými orgánmi na účely oznámenia, postupy pri previerkach na mieste a vyšetrovaniach a výmenu informácií medzi príslušnými orgánmi (Ú. v. EÚ L 176, 10. 7. 2010).
zobraziť paragraf
Poznámka
57)
Čl. 2 nariadenia (EÚ) č. 584/2010.
zobraziť paragraf
Poznámka
58)
Čl. 3 až 5 nariadenia (EÚ) č. 584/2010.
zobraziť paragraf
Poznámka
58a)
§ 1 ods. 3 písm. f) zákona č. 747/2004 Z. z. v znení zákona č. 373/2014 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
58b)
Čl. 5 nariadenia (EÚ) 2019/1156.
zobraziť paragraf
Poznámka
58c)
Čl. 26 nariadenia (EÚ) 2015/760.
zobraziť paragraf
Poznámka
58d)
Nariadenie (EÚ) 2015/760.
zobraziť paragraf
Poznámka
59)
§ 44 až 52 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
59a)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129 zo 14. júna 2017 o prospekte, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu, a o zrušení smernice 2003/71/ES (Ú. v. EÚ L168, 30. 6. 2017) v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
60)
Čl. 4 nariadenia Komisie (EÚ) č. 583/2010 z 1. júla 2010, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokiaľ ide o kľúčové informácie pre investorov, a podmienky, ktoré treba splniť pri poskytovaní kľúčových informácií pre investorov alebo prospektu na trvalom médiu inom ako papier alebo prostredníctvom webových stránok (Ú. v. EÚ L 176, 10. 7. 2010).
zobraziť paragraf
Poznámka
61)
Čl. 7 nariadenia (EÚ) č. 583/2010.
zobraziť paragraf
Poznámka
62)
Čl. 15 až 18 nariadenia (EÚ) č. 583/2010.
zobraziť paragraf
Poznámka
63)
Čl. 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 583/2010.
zobraziť paragraf
Poznámka
64)
Čl. 8 a 9 nariadenia (EÚ) č. 583/2010.
zobraziť paragraf
Poznámka
65)
Nariadenie (EÚ) č. 583/2010.
zobraziť paragraf
Poznámka
66)
Zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon. č. 186/2009 Z. z. znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
66a)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1286/2014 z 26. novembra 2014 o dokumentoch s kľúčovými informáciami pre štrukturalizované retailové investičné produkty a investičné produkty založené na poistení (PRIIP) (Ú. v. EÚ L 352, 9. 12. 2014) v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
67)
Čl. 38 nariadenia (EÚ) č. 583/2010.
zobraziť paragraf
Poznámka
67a)
Zákon č. 429/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
67b)
Čl. 108 a 109 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
zobraziť paragraf
Poznámka
68)
§ 130 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
68a)
§ 34 zákona č. 429/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
68b)
Čl. 104 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
zobraziť paragraf
Poznámka
68c)
Čl. 105 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
zobraziť paragraf
Poznámka
68d)
Čl. 106 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
zobraziť paragraf
Poznámka
68e)
Čl. 107 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
zobraziť paragraf
Poznámka
68f)
Zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
68g)
Čl. 74 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
zobraziť paragraf
Poznámka
69)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov. Zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 129/2010 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
70)
§ 2 ods. 1 písm. b), c), e) a l) a § 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
71)
Napríklad § 71 až 80 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
72)
§ 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
72a)
Napríklad § 35a zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, čl. 125 a 127 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
72b)
Zákon č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
zobraziť paragraf
Poznámka
72c)
Zákon č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
zobraziť paragraf
Poznámka
73)
Zákon č. 297/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
74)
§ 28 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
75)
Zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
77)
Čl. 20, 21 a 26 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 173, 12. 6. 2014) v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
77a)
Čl. 110 ods. 3 až 5 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
zobraziť paragraf
Poznámka
77b)
Čl. 110 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
zobraziť paragraf
Poznámka
77c)
Čl. 110 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
zobraziť paragraf
Poznámka
77d)
§ 114 ods. 2 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
77e)
Čl. 110 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
zobraziť paragraf
Poznámka
77f)
Napríklad nariadenie (EÚ) č. 345/2013 v platnom znení a nariadenie (EÚ) č. 346/2013 v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1131 zo 14. júna 2017 o fondoch peňažného trhu (Ú. v. EÚ L 169, 30. 6. 2017), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/760 o európskych dlhodobých investičných fondoch (Ú. v. EÚ L 123, 19. 5. 2015).
zobraziť paragraf
Poznámka
78)
Civilný sporový poriadok. Zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
79)
§ 138 až 141 a § 145 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
80)
§ 44 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 138 až 143 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 49 zákona č. 8/2008 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
81)
§ 143b zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
82)
§ 143a až 143o a § 145 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
83)
Zákon č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
84)
Zákon č. 428/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
85)
Nariadenie (EÚ) č. 584/2010.
zobraziť paragraf
Poznámka
86)
Napríklad zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 40 a 41 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
87)
§ 40 a 41 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
88)
Čl. 19 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.
zobraziť paragraf
Poznámka
89)
§ 18 ods. 10 zákona č. 747/2004 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
89a)
Čl. 116 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
zobraziť paragraf
Poznámka
89b)
Čl. 35 nariadenia 1095/2010.
zobraziť paragraf
Poznámka
90)
Napríklad zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
90a)
§ 19 ods. 4 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
90aa)
Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
90b)
§ 156a Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
91)
§ 25 zákona č. 747/2004 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
92)
§ 147 až 155 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
93)
§ 85 ods. 7 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 747/2004 Z. z.
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 1 k zákonu č. 203/2011 Z. z.


ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES z 13. júla 2009 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (Ú. v. EÚ L 302, 17. 11. 2009) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/78/EÚ z 24. novembra 2010 (Ú. v. EÚ L 331, 15. 12. 2010).

2.
Smernica Komisie 2010/44/EÚ z 1. júla 2010, ktorou sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokiaľ ide o určité ustanovenia týkajúce sa zlúčenia fondov, štruktúr hlavný-zberný a oznamovacieho postupu (Ú. v. EÚ L 176, 10. 7. 2010).

3.
Smernica Komisie 2010/43/EÚ z 1. júla 2010, ktorou sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokiaľ ide o organizačné požiadavky, konflikty záujmov, pravidlá výkonu činnosti, riadenie rizík a obsah dohody medzi depozitárom a správcovskou spoločnosťou (Ú. v. EÚ L 176, 10. 7. 2010).

4.
Smernica Komisie 2007/16/ES z 19. marca 2007, ktorou sa implementuje smernica Rady 85/611/EHS o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP), pokiaľ ide o objasnenie niektorých vymedzení pojmov (Ú. v. EÚ L 79, 20. 3. 2007).

5.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/87/ES zo 16. decembra 2002 o doplnkovom dohľade nad úverovými inštitúciami, poisťovňami a investičnými spoločnosťami vo finančnom konglomeráte, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 73/239/EHS, 79/267/EHS, 92/49/EHS, 92/96/EHS, 93/6/EHS a 93/22/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/78/ES a 2000/12/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 06/zv. 04, Ú. v. EÚ L 35, 11. 2. 2003) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/1/ES z 9. marca 2005 (Ú. v. EÚ L 79, 24. 3. 2005), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/25/ES z 11. marca 2008 (Ú. v. EÚ L 81, 20. 3. 2008) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/78/EÚ z 24. novembra 2010 (Ú. v. EÚ L 331, 15. 12. 2010).

6.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ z 8. júna 2011 o správcoch alternatívnych investičných fondov a o zmene a doplnení smerníc 2003/41/ES a 2009/65/ES a nariadení (ES) č. 1060/2009 a (EÚ) č. 1095/2010 (Ú. v. EÚ L 174, 1. 7. 2011).

7.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/14/EÚ z 21. mája 2013, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/41/ES o činnostiach a dohľade nad inštitúciami zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia, smernica 2009/65/ES o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) a smernica 2011/61/EÚ o správcoch alternatívnych investičných fondov v súvislosti s nadmerným spoliehaním sa na úverové ratingy (Ú. v. EÚ L 145, 31. 5. 2013).

8.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/91/EÚ z 23. júla 2014, ktorou sa mení smernica 2009/65/ES o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP), pokiaľ ide o funkcie depozitára, politiky odmeňovania a sankcie (Ú. v. EÚ L 257, 28. 8. 2014).

9.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2399 z 12. decembra 2017, ktorou sa mení smernica 2014/59/EÚ, pokiaľ ide o postavenie nezabezpečených dlhových nástrojov v hierarchii konkurzného konania (Ú. v. EÚ L 345, 27. 12. 2017).

10.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/828 zo 17. mája 2017, ktorou sa mení smernica 2007/36/ES, pokiaľ ide o podnietenie dlhodobého zapojenia akcionárov (Ú. v. EÚ L 132, 20. 5. 2017).

11.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1160 z 20. júna 2019, ktorou sa mení smernica 2009/65/ES a smernica 2011/61/EÚ, pokiaľ ide o cezhraničnú distribúciu podnikov kolektívneho investovania (Ú.v. EÚ L 188, 12. 7. 2019).

12.
Smernica Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2034 z 27. novembra 2019 o prudenciálnom dohľade nad investičnými spoločnosťami a o zmene smerníc 2002/87/ES, 2009/65/ES, 2011/61/EÚ, 2013/36/EÚ, 2014/59/EÚ a 2014/65/EÚ (Ú. v. EÚ L 314, 5. 12. 2019).

13.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2162 z 27. novembra 2019 o emisii krytých dlhopisov a verejnom dohľade nad krytými dlhopismi a ktorou sa menia smernice 2009/65/ES a 2014/59/EÚ (Ú. v. EÚ L 328, 18. 12. 2019).

14.
Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2021/1270 z 21. apríla 2021, ktorou sa mení smernica 2010/43/EÚ, pokiaľ ide o riziká ohrozujúce udržateľnosť a faktory udržateľnosti, ktoré sa majú zohľadniť v súvislosti s podnikmi kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (Ú. v. EÚ L 277, 2. 8. 2021).

15.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2261 z 15. decembra 2021, ktorou sa mení smernica 2009/65/ES, pokiaľ ide o používanie dokumentov s kľúčovými informáciami správcovskými spoločnosťami podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (Ú. v. EÚ L 455, 20. 12. 2021).
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore