Zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 82/2005 účinný od 01.03.2021 do 31.12.2022

Platnosť od: 09.03.2005
Účinnosť od: 01.03.2021
Účinnosť do: 31.12.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Verejné obstarávanie, Pracovno-právne vzťahy, Kontrolný systém, Zdravotná a liečebná starostlivosť, Sociálna pomoc, Zamestnanosť

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST12JUD5415DS15EUPPČL3

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 82/2005 s účinnosťou od 01.03.2021 na základe 76/2021

Legislatívny proces k zákonu 76/2021

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1 - Predmet úpravy

Tento zákon vymedzuje nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie, ustanovuje zákaz vykonávania nelegálnej ...

§ 2 - Vymedzenie pojmov
(1)

Nelegálna práca je závislá práca, ktorú vykonáva fyzická osoba pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ...

a)
nemá s právnickou osobou alebo s fyzickou osobou, ktorá je podnikateľom, založený pracovnoprávny vzťah ...
b)
je štátnym príslušníkom krajiny, ktorá nie je členským štátom Európskej únie, iným zmluvným štátom Dohody ...
(2)

Nelegálne zamestnávanie je zamestnávanie právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá je podnikateľom,1) ...

a)
fyzickej osoby a nemá s ňou založený pracovnoprávny vzťah alebo štátnozamestnanecký pomer podľa osobitného ...
b)
fyzickej osoby, má s ňou založený pracovnoprávny vzťah alebo štátnozamestnanecký pomer podľa osobitného ...
c)
štátneho príslušníka tretej krajiny a nie sú splnené podmienky na jeho zamestnávanie podľa osobitného ...
(3)

Nelegálne zamestnávanie je aj zamestnávanie štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý sa zdržiava na ...

§ 2a
(1)

Nelegálna práca nie je práca, ktorú pre fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom,1) alebo pre právnickú ...

(2)

Nelegálne zamestnávanie nie je, ak pre fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom,1) alebo pre právnickú osobu, ...

§ 3 - Zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania
(1)

Fyzická osoba nesmie vykonávať nelegálnu prácu.

(2)

Právnická osoba a fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, nesmie nelegálne zamestnávať podľa § 2 ods. ...

(3)

Opakované porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania sa považuje za osobitne závažné porušenie tohto ...

§ 4 - Ponuka práce

Ak právnická osoba alebo fyzická osoba ponúka prácu prostredníctvom informačných prostriedkov,9) je ...

Kontrola nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania
§ 5
(1)

Kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania vykonávajú tieto kontrolné orgány:

a)
inšpektorát práce,
b)
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a
c)
úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.
(2)

Kontrolou podľa odseku 1 nie sú dotknuté kontrolné oprávnenia iných orgánov podľa osobitných predpisov.10) ...

(3)

Právnická osoba a fyzická osoba je povinná kontrolnému orgánu poskytovať informácie v rozsahu svojej ...

(4)

Fyzická osoba je povinná kontrolnému orgánu vykonávajúcemu kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania ...

a)
preukázať totožnosť,
b)
predložiť doklad, ktorý obsahuje identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia fyzickej osoby,11)
c)
odôvodniť prítomnosť na pracovisku.
(5)

Fyzická osoba, ktorá je štátnym príslušníkom tretej krajiny, je okrem povinností podľa odseku 4 povinná ...

(6)

Na výmenu informácií súvisiacich s kontrolou nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania a plnením ...

§ 5a
(1)

Kontrolný orgán posudzuje riziko nelegálneho zamestnávania podľa § 2 ods. 3 a pravidelne identifikuje ...

(2)

Kontrolný orgán vykonáva kontrolu nelegálneho zamestnávania podľa § 2 ods. 3 najmä v rizikových odvetviach. ...

(3)

Národný inšpektorát práce predkladá Európskej komisii každoročne do 1. júla informácie za predchádzajúci ...

Postih za porušenie zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania
§ 6

Postihy za nelegálne zamestnávanie upravujú osobitné predpisy.13)

§ 7
(1)

Priestupku sa dopustí ten, kto vykonáva nelegálnu prácu.

(2)

Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 331 eur.

(3)

Priestupky prejednávajú Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ...

(4)

Na konanie o priestupkoch sa vzťahuje osobitný predpis.14)

§ 7a - Dodatočné platby
(1)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej bola právoplatne uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho ...

a)
dohodnutú dlžnú mzdu fyzickej osobe, ktorú nelegálne zamestnávala,
b)
dodatočnú platbu v sume rovnajúcej sa preddavku na daň z príjmu, dani z príjmu, daňovému nedoplatku ...
c)
náklady súvisiace s doručením dlžnej mzdy podľa písmena a) do krajiny, do ktorej sa nelegálne zamestnaná ...
(2)

Ak právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej bola právoplatne uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho ...

(3)

Ak právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej bola právoplatne uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho ...

(4)

Dodatočná platba podľa odseku 1 písm. b) je príjmom štátneho rozpočtu.

§ 7b - Zodpovednosť za nelegálne zamestnávanie
(1)

Právnická osoba alebo fyzická osoba nie je zodpovedná za nelegálne zamestnávanie podľa § 2 ods. 3, ak ...

(2)

Povinnosť právnickej osoby alebo fyzickej osoby zaplatiť na základe vykonateľného rozhodnutia pokutu ...

a)
právnickú osobu alebo fyzickú osobu, pre ktorú právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej bola právoplatne ...
b)
právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá sa na základe zmluvy o dodávke práce, tovaru alebo poskytnutí ...
(3)

Postup podľa odseku 2 sa uplatní, len ak sa preukáže, že štatutárny orgán právnickej osoby podľa odseku ...

(4)

Postup podľa odseku 2 sa neuplatní na právnickú osobu a fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, na ktoré ...

(5)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, nesmie prijať prácu alebo službu, ktorú ...

a)
o cezhraničné poskytovanie služby po dobu presahujúcu 30 dní v období 12 mesiacov od prvého poskytnutia ...
b)
o vnútroštátnu dodávku práce alebo cezhraničnú dodávku práce.
(6)

Poskytovateľ služby je povinný na požiadanie právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá je podnikateľom, ...

(7)

Dodávka práce na účely tohto zákona je

a)
vnútroštátna dodávka práce, ktorou je dočasné pridelenie fyzickej osoby na výkon práce podľa osobitného ...
b)
cezhraničná dodávka práce, ktorou je
1.
dočasné pridelenie fyzickej osoby z iného štátu ako Slovenskej republiky na výkon práce k užívateľskému ...
2.
vyslanie fyzickej osoby z iného štátu ako Slovenskej republiky na územie Slovenskej republiky uskutočnené ...
(8)

Kontrolný orgán uloží právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá je podnikateľom, za porušenie zákazu ...

(9)

Pokutu podľa odseku 8 možno uložiť do dvoch rokov odo dňa prerokovania protokolu o výsledku kontroly ...

(10)

Pokutu podľa odseku 8 nemožno uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá je podnikateľom, ktorým ...

(11)

Pokuta je príjmom štátneho rozpočtu.

§ 7c - Informačná povinnosť
(1)

Kontrolný orgán je pri výkone kontroly nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania povinný informovať ...

(2)

Právnická osoba založená alebo zriadená podľa osobitného predpisu,26) ktorej cieľom činnosti alebo predmetom ...

§ 7ca - Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2018

Porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania podľa § 2 ods. 2 písm. b) účinného do 31. decembra 2017 právnickou ...

§ 7d - Záverečné ustanovenie

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

Čl. II

Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení zákona č. 434/2001 Z. z., zákona č. 461/2002 Z. z. ...

§ 2 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Poskytovateľ neposkytne štátnu pomoc podnikateľovi, ktorý porušil zákaz nelegálneho zamestnávania ...

„8a) Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých ...

Čl. IV

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona č. 165/2002 Z. z., zákona č. 408/2002 Z. z., zákona ...

1.

V § 130 ods. 5 druhá veta znie: „Údaj o celkovej cene práce tvorí súčet mzdy a úhrady poistného na zdravotné ...

2.

V § 224 ods. 2 písm. c) sa bodka na konci nahrádza čiarkou a dopĺňajú sa písmená d) a e), ktoré znejú: ...

„d) viesť evidenciu uzatvorených dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v poradí, v akom ...

3.

V § 244 ods. 4 sa na konci prvej vety bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak u ...

4.

V § 247 odsek 1 znie:

„(1) Európsku zamestnaneckú radu volia zástupcovia zamestnancov zo zamestnancov zamestnávateľa na spoločnom ...

Čl. VI

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. ...

1.

V § 226 ods. 1 písm. e) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „register ...

2.

V § 231 ods. 1 písmeno b) znie:

„b) prihlásiť do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia 1. zamestnanca podľa ...

„100b) Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých ...

3.

V § 231 ods. 3 sa slová „odseku 1 písm. a) až f), h) až j) a m)“ nahrádzajú slovami „odseku 1 písm. ...

4.

V § 231 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Informáciu odoslanú prostredníctvom krátkej textovej ...

5.

V § 233 ods. 12 sa slová „Príslušný úrad podľa osobitného predpisu“ nahrádzajú slovami „Úrad práce, ...

6.

Za § 293b sa vkladá § 293c, ktorý znie:

„§ 293c Zamestnávateľ, ktorý uzatvoril so zamestnancom uvedeným v § 4 ods. 2 pracovnoprávny vzťah pred ...

Čl. VII

Zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti ...

V § 5 ods. 7 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

„d)
prejednáva priestupky podľa osobitného predpisu,5a)“.

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno e).

„5a) § 7 zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých ...

Čl. VIII

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 6 ods. 2 písmeno d) znie:

„d) vykonáva zárobkovú činnosť v rozsahu najviac 64 hodín mesačne a ktorého mzda alebo odmena za výkon ...

„13a)
Napríklad Obchodný zákonník, Občiansky zákonník.“.

2.

V § 12 písm. m) sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa tieto slová: „a kontrolovať nelegálnu prácu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie:

„18a) Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých ...

3.

V § 12 písmeno s) znie:

„s) viesť centrálnu evidenciu18b) údajov o nástupe do zamestnania a o skončení zamestnania občana členského ...

„18b) Nariadenie Rady (EHS) č. 311/76 z 9. februára 1976 o zostavovaní štatistík zahraničných pracovníkov ...

4.

V § 12 písmeno v) znie:

„v) viesť centrálnu evidenciu18b) vydaných povolení na zamestnanie cudzincom a viesť centrálnu evidenciu18b) ...

5.

§ 12 sa dopĺňa písmenami w) a x), ktoré znejú:

„w) rozhodovať o uložení pokuty, x) uhrádzať náklady za zdravotný výkon podľa § 20a.“. ...

6.

V § 13 ods. 1 sa písmeno e) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:

„4.
uložení pokuty,“.

7.

V § 13 ods. 1 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:

„f)
prejednávať priestupky podľa osobitného predpisu,18a)“.

Doterajšie písmená f) až ad) sa označujú ako písmená g) až ae).

8.

V § 13 ods. 1 písm. r) sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa tieto slová: „a kontrolovať nelegálnu ...

9.

V § 13 ods. 1 písmeno u) znie:

„u) oznamovať Sociálnej poisťovni údaje do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového ...

„20a)
§ 233 ods. 12 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 82/2005 Z. z.“.

10.

V § 13 ods. 3 úvodná veta znie: „Do pôsobnosti úradu pri zamestnávaní občana členského štátu Európskej ...

11.

V § 13 ods. 3 písm. b) sa za slovami „povolenie na zamestnanie“ vkladá čiarka a vypúšťajú sa slová „a ...

12.

V § 13 sa odsek 3 dopĺňa písmenami c) a d), ktoré znejú:

„c) viesť evidenciu18b) 1. údajov o nástupe do zamestnania a o skončení zamestnania občana členského ...

13.

V § 19 ods. 3 sa za slovo „činnosti“ vkladajú slová „alebo neskončil účasť na aktívnych opatreniach ...

14.

§ 19 sa dopĺňa odsekmi 11 až 13, ktoré znejú:

„(11) Lekárska posudková činnosť na účely tohto zákona zahŕňa aj kontrolu postupu pri posudzovaní spôsobilosti ...

„22aa) Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej ...

15.

Za § 20 sa vkladá § 20a, ktorý znie:

„§ 20a Zdravotný výkon na účely posudzovania zdravotnej spôsobilosti uchádzača o zamestnanie je vystavenie ...

16.

V § 22 ods. 7 sa za písmeno a) vkladajú nové písmená b) a c), ktoré znejú:

„b) ktorému bolo udelené povolenie na prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny a vstupovať do pracovnoprávneho ...

Doterajšie písmená b) až n) sa označujú ako písmená d) až p).

„24a) § 23 zákona č. 48/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. 24b) § 22 zákona č. 48/2002 Z. z. ...

17.

V § 23 odsek 8 znie:

„(8) Zamestnávateľ je povinný písomne informovať úrad o nástupe do zamestnania a o skončení zamestnania ...

18.

§ 23 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) Zamestnávateľ je povinný najneskôr do siedmich pracovných dní písomne informovať úrad, ak cudzinec, ...

19.

V § 28 písmeno b) znie:

„b) poskytovať ústrediu 1. údaje o rozsahu a štruktúre sprostredkovaných zamestnaní za úhradu a o osobách, ...

20.

V § 33 ods. 1 sa za slová „dátum narodenia“ vkladajú slová „štátnu príslušnosť,“.

21.

V § 34 sa za odsek 8 vkladajú nové odseky 9 a 10, ktoré znejú:

„(9) Uchádzačovi o zamestnanie, ktorý predloží potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti, sa neurčí ...

Doterajšie odseky 9 a 10 sa označujú ako odseky 11 a 12.

22.

V § 36 ods. 2 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b)
nástupu do zamestnania,“.

Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená c) až e).

23.

V § 36 ods. 4 úvodná veta znie: „Za vážny dôvod podľa odseku 2 písm. c) a odseku 5 písm. b) až d) sa ...

24.

V § 36 ods. 4 písm. b) sa bodka na konci nahrádza čiarkou a dopĺňa sa písmeno c), ktoré znie:

„c) dočasná pracovná neschopnosť uchádzača o zamestnanie, ktorej začiatok a skončenie sa úradu preukazuje ...

25.

V § 36 ods. 5 v úvodnej vete sa slová „odseku 2 písm. c)“ nahrádzajú slovami „odseku 2 písm. d)“.

26.

V § 36 ods. 5 písm. b) a c) sa na konci pripájajú slová „bez vážnych dôvodov“.

27.

§ 36 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti predložené do troch dní odo dňa vystavenia je ospravedlnením ...

28.

Za § 41 sa vkladá § 41a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 41a Evidencia zamestnávania niektorých skupín zamestnancov Evidencia18b) údajov o zamestnávaní občana ...

29.

V § 56 ods. 1 sa vypúšťajú slová „v porovnaní s preukázanými nákladmi na vytvorenie pracovného miesta ...

30.

V § 56 ods. 4 písmeno d) znie:

„d)
platbami za prenájom motorového vozidla formou lízingu najviac počas troch rokov.“.

31.

V § 56 sa vypúšťa odsek 7.

Doterajšie odseky 8 až 13 sa označujú ako odseky 7 až 12.

32.

V § 56 ods. 11 sa slová „v odsekoch 9 a 10“ nahrádzajú slovami „v odsekoch 8 a 9“.

33.

V § 65 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Príslušná pobočka Sociálnej poisťovne je povinná poskytovať úradu údaje z registra zamestnávateľov ...

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

34.

V § 68 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 až 6, ktoré znejú:

„(4) Kontrolná činnosť podľa odseku 3 zahŕňa okrem oprávnení kontrolných orgánov podľa osobitných predpisov62) ...

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 7.

„62a) § 2 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore.“. ...

35.

§ 68 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Pri kontrole podľa § 19 ods. 11 sa postupuje rovnako ako pri kontrole dodržiavania liečebného režimu ...

36.

Za § 68 sa vkladá § 68a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 68a Správne delikty (1) Ústredie a úrad sú oprávnené uložiť pokutu a) zamestnávateľovi za porušenie ...

37.

V § 69 ods. 1 písmeno a) znie:

„a) maximálnu výšku poplatku za služby súvisiace so sprostredkovaním zamestnania podľa § 25 ods. 3,“. ...

38.

V § 70 ods. 1 sa slová „§ 12 písm. j) a n)“ nahrádzajú slovami „§ 12 písm. j), n) a w)“.

39.

V § 70 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 až 11 sa označujú ako odseky 2 až 10.

Čl. IX

Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej ...

V § 25 ods. 1 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:

„g) posudkovému lekárovi úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na účely lekárskej posudkovej činnosti ...

Čl. X

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2005 s výnimkou ustanovení článku II a článku V, ktoré nadobúdajú ...

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Hrušovský v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 82/2005 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. júna 2009, ktorou sa stanovujú minimálne normy ...

Poznámky

 • 1)  Napríklad zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ...
 • 2)  Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej ...
 • 4)  § 21 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 6)  § 231 ods. 1 písm. b) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
 • 8)  Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...
 • 8a)  Zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení ...
 • 8b)  § 58 ods. 1 písm. c) zákona č. 455/1991 Zb. v znení zákona č. 136/2010 Z. z.
 • 9)  Zákon č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 10)  Napríklad zákon č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších ...
 • 10a)  § 12 písm. ad) a § 13 ods. 1 písm. e) piaty bod zákona č. 5/2004 Z. z. v znení zákona č. 223/2011 Z. ...
 • 11)  § 235 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 43/2004 Z. z.
 • 12)  Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 • 13)  Napríklad § 68a ods. 1 písm. b) zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 8a ods. 4 písm. ...
 • 14)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 • 15)  Zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 16)  Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 17)  § 5 ods. 2, § 12 ods. 2, § 13 ods. 3 a § 14 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení ...
 • 18)  Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve ...
 • 19)  Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 20)  Štvrtá časť zákona č. 404/2011 Z. z. v znení zákona č. 75/2013 Z. z.
 • 21)  Zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov.
 • 22)  § 40 ods. 9 zákona č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 23)  § 23a ods. 1 a 2 zákona č. 5/ 2004 Z. z. v znení zákona č. 223/2011 Z. z.
 • 24)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti ...
 • 24a)  § 58 a 58a zákona č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 24b)  § 66a Obchodného zákonníka.
 • 25)  § 150 zákona č. 311/2001 Z. z. v znení zákona č. 124/2006 Z. z.
 • 26)  Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných ...
 • 27)  Napríklad § 8a ods. 4 písm. d) zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore