Zákon o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 377/2004 účinný od 01.01.2023

Platnosť od: 25.06.2004
Účinnosť od: 01.01.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Základné práva, Jedy, narkotiká, toxikománia, Lekári, zdravotnícki zamestnanci, Zdravé životné podmienky
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST15JUD1215DS12EUPPČL0

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 377/2004 s účinnosťou od 01.01.2023 na základe 367/2022

Vládny návrh zákona o ochrane nefajčiarov

K predpisu 377/2004, dátum vydania: 25.06.2004

Dôvodová správa

A) Všeobecná časť

1. Zhodnotenie súčasného stavu

Zákon č. 67/1997 Z. z. o ochrane nefajčiarov nadobudol účinnosť dňom 1. 7. 1997. Ide o prvý tabakový zákon v SR, ktorý by mal ochraňovať ľudí pred vznikom závislosti od tabaku, pred škodlivými účinkami aktívneho i pasívneho fajčenia a pred mnohými inými spôsobmi používania tabakových výrobkov.

V histórii platnosti zákona bol v roku 2001 zrušený § 3 o zákaze reklamy tabakových výrobkov, ktorý prešiel do Zákona č. 147/2001 Z.z. o reklame. Krátko po vydaní zákona vyšla v koment ári správa o sťaženej vymožiteľnosti zákona v praxi. V tejto súvislosti bol zákon nedodržiavaný v praxi, čo potvrdili mnohé prieskumy, a preto je veľmi dôležité, aby v rámci riadneho pripomienkov ého konania prebehla diskusia k možným úpravám tohto zákona.

Súčasný právny stav nie je úplne v súlade so Smernicou 2001/37/ES z 5. 6. 2001 o aproximácii zákonov, iných predpisov a administratívnych opatrení členských štátov týkajúcich sa vý roby, uvádzania a predaja tabakových výrobkov. Potreba priblíženia uvedenej smernice si vyžadovala vypracovanie nového znenia Zákona o ochrane nefajčiarov a presunu častí Výnosu MP SR a MZ SR č. 2015/1998, ktor ým sa vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca tabakové výrobky, do Zákona o ochrane nefajčiarov. Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. júna 2004 s tou možnosťou, aby boli zachované prechodné obdobia pre výrobcov a predajcov tabakových výrobkov.

Návrh predkladaného zákona bol vypracovaný na základe úlohy vyplývajúcej z Národného programu pre prijatie acquis communautaire a Negociačnej pozície Slovenskej republiky ku kapitole č. 13 – Sociálna politika a zamestnanosť a vyplynul z Plánu legislatívnych úloh vlá dy Slovenskej republiky na rok 2003.

V predloženom návrhu zákona sa mení a dopĺňa vymedzenie základných pojmov a definícia oxidu uhoľnatého. Varovné označenia tvoria samostatné ustanovenie zákona, ktoré stanovuje veľkos ť plochy pre všeobecné a dodatočné varovanie na krabičke cigariet, taktiež sa stanovujú požiadavky na označovanie množstva nikotínu, dechtu a oxidu uhoľnatého na obale tabakových vý robkov. Toto ustanovenie obsahuje aj zoznam nových, dodatočných varovaní s požiadavkami na ich pravidelné obmieňanie. Týmito úpravami sa zároveň rušia dve ustanovenia Výnosu MP SR a MZ SR č. 2015/198-100, ktor ým sa vydáva hlava Potravinového kódexu SR, upravujúca tabakové výrobky.

V návrhu zákona sa zaviedol nový popis výrobku, kde sa s osobitným zreteľom zdôrazňuje potreba zákazu používania výrazov, zobrazen í alebo známok, ktoré by mohli viesť k dojmu, že takto označený tabakový výrobok je menej zdraviu škodlivý ako iné tabakové výrobky.

Snaha o znižovanie množstva škodlivín v tabakových výrobkoch sa opiera a stanovenia škodlivých látok v tabakových výrobkoch medzinárodnými normami, prostredníctvom medzinárodných š tandardov (STN ISO).

Upravuje sa zákaz fajčenia, a to najmä v zariadeniach spoločné ho stravovania, kde sa podáva jedlo s výnimkou stavebne oddelených priestorov vyhradených pre fajčiarov. V prípade, že sa daná podmienka nedá dodržať, prevádzkovatelia budú povinní, aby sa v čase podá vania raňajok, obedov a večerí nefajčilo. Oznamy o čase výdaja jedál sú prevádzkovatelia povinní zabezpečiť čitateľným oznamom predpísanej veľkosti a typom písma.

Povinnosti kontroly okresnými úradmi sa rušia. Kontrolu vykonáva Slovenská obchodná inš pekcia, Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky, orgány na ochranu zdravia, obce, prevádzkovatelia dráh a prevádzkovatelia dopravy na dráhach a Inšpekcia práce. Pokuty za porušenie zákona sa zvyšujú.

2.Finančn ý dosah právnej úpravy

Prijatím zákona možno predpokladať zníženie výdavkov verejných zdrojov na liečenie ochorení spojených s fajčením /lieky, prá ceneschopnosť, invalidita/. Napr. v r. 1993 boli tieto výdavky pätnásťkrát vyššie ako príjmy štátu z predaja tabakových výrobkov, čo naozaj nie je zanedbateľný údaj, v súčasnosti sú tieto v ýdavky omnoho vyššie a stále rastú.

Preto je veľmi dôležité uskutočniť účinnú právnu úpravu predmetného zákona v najbližšom období.

Návrh zákona nezakladá nároky na zvýšenie počtu pracovníkov ministerstiev a priamo nimi riadených štátnych úradov. Nie je v rozpore s Ústavou SR a ani s inými zákonmi a medzinárodn ými zmluvami.

Naopak, dodržiavanie zákona bude viesť k zníženiu konzumácie tabakových výrobkov, najm ä fajčenia, čo bude mať odraz v nižšej chorobnosti, prejaví sa v znížení nákladov na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti.

Skúsenosti z iných európskych krajín, ktoré sprísnili svoje zákony v tomto smere nás v tomto utvrdzujú (napr. Francúzsko).

B) Osobitná časť

K § 1:

Ustanovenie upravuje podmienky na ochranu ľudí pred vznikom závislosti od nikotínu a definuje predmet úpravy zákona.

K § 2:

Znenie paragrafu vymedzuje základné pojmy a definície, ktoré sa vyskytujú v texte zákona.

K § 3:

Paragraf sa týka podmienok pre poskytovanie informácií o tabakových výrobkoch, stanovuje povinnosti pre výrobcov a dovozcov tabakových výrobkov, povinnosti vlády SR vo vzťahu k šíreniu informácií o obsahu tabakových výrobkoch za účelom ochrany spotrebiteľov.

K § 4:

Paragraf upravuje požiadavky na varovné označenia tabakových výrobkov. V paragrafe sú uvedené zoznamy všeobecných a dodatočných varovaní, veľkosti plôch a umiestnenie varovných označení . Paragraf zakazuje používať výrazy, ktoré by mohli zviesť spotrebiteľa k domnienke, že daný výrobok je menej škodlivý.

K § 5:

Paragraf upravuje maximálne prípustné množstvá obsahu nikotínu, oxidu uhoľnatého a dechtu. Paragraf ukladá za povinnosť stanovovať obsah škodlivín podľa STN ISO.

K § 6:

Stanovuje obmedzenia a zákazy na predaj tabakových výrobkov. Vymedzuje a definuje miesta, kde je predaj tabakových výrobkov zakázaný.

K § 7:

Vymedzuje priestory kde sa zakazuje fajčiť.

K § 8:

Stanovuje povinnosti fyzických a právnických osôb, ktoré sú oprávnené na podnikanie v oblasti dovozu, predaja tabakových výrobkov a v oblasti prevádzky reštauračných zariadení za úč elom ochrany nefajčiarov.

K § 9:

Paragraf stanovuje orgány zodpovedné za kontrolu dodržiavania zákona v rámci svojej pôsobnosti.

K § 10:

Stanovuje výšku a podmienky ukladania pokút pre fyzické osoby, pri maloobchodnom predaji a právnické osoby, výrobcov a dovozcov.

K § 11:

Paragraf ukladá povinnosť odvádzania výnosov z pokút.

K § 12:

Paragraf obsahuje prechodné a záverečné ustanovenia, týkajúce sa dovozu a predaja tabakových výrobkov, ktoré nespĺňajú podmienky tohoto zákona. Ukladá povinnosť zasielania zoznamu schválený ch laboratórií stanovujúcich obsah škodlivých látok v tabakových výrobkoch.

K § 13:

Obsahuje zrušovacie ustanovenia s odkazom na Zákon č. 67/1997 Z. z. o ochrane nefajčiarov a príslušné paragrafy Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotní ctva Slovenskej republiky z 19. Októbra 1999 č. 2015/1998 – 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu upravujúca tabakové výrobky.

K § 14:

Stanovuje termín, ktorým daný zákon nadobúda účinnosť.

Bratislava, 12. február 2004

Mikuláš Dzurinda, v. r.

predseda vlády

Slovenskej republiky

Rudolf Zajac, v. r.

minister zdravotníctva

Slovenskej republiky

zobraziť dôvodovú správu

Načítavam znenie...
MENU
Hore