Zákon Slovenskej národnej rady o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách 330/1991 účinný od 01.01.2023 do 31.01.2023

Platnosť od: 19.08.1991
Účinnosť od: 01.01.2023
Účinnosť do: 31.01.2023
Autor: Slovenská národná rada
Oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo, Hospodárska správa lesov
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST40JUD44DS30EUPP7ČL27

Zákon Slovenskej národnej rady o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách 330/1991 účinný od 01.01.2023 do 31.01.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 330/1991 s účinnosťou od 01.01.2023 na základe 257/2022

Legislatívny proces k zákonu 257/2022§ 34

(1)
Zriaďuje sa Slovenský pozemkový fond (ďalej len „pozemkový fond“). Pozemkový fond je právnická osoba a zapisuje sa do podnikového registra. Sídlom pozemkového fondu je Bratislava. Pozemkový fond môže zriaďovať organizačné útvary a určovať ich sídla.
(2)
Pozemkový fond nie je zriadený na podnikanie. Svoju činnosť vykonáva podľa tohto zákona a osobitných predpisov21a) vo verejnom záujme a z tejto činnosti mu vznikajú práva a záväzky.
(3)
Pozemkový fond spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu ustanovené osobitným predpisom22) a podiely spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu ustanovené osobitným predpisom.22a) Pozemkový fond nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy22b) okrem pozemkov, ktoré sú lesnými pozemkami,22c) ako aj s podielmi spoločnej nehnuteľnosti, ktorých vlastník nie je známy.22b) Postup pozemkového fondu pri prenajímaní a skončení nájmu, predaji, zámene a nadobúdaní nehnuteľností pozemkovým fondom a kritériá pre určovanie výšky nájomného pri prenajímaní nehnuteľností pozemkovým fondom upraví nariadenie vlády Slovenskej republiky.
(4)
Na účely spravovania nehnuteľností podľa odseku 3 pozemkový fond za podmienok ustanovených osobitnými predpismi23) a týmto zákonom
a)
prevádza bezplatne do vlastníctva oprávnených osôb pozemky alebo im poskytne finančnú náhradu, ak im nemožno podľa týchto predpisov vydať pôvodné pozemky, uzatvára zmluvy o výmene pozemkov s vlastníkmi, na pozemkoch ktorých je zriadená záhradková alebo chatová osada, a poskytuje ďalšiu súčinnosť pri uplatňovaní práv oprávnených osôb; povinnosti právnických osôb, ktoré pozemok držia, nie sú tým dotknuté,
b)
do schválenia privatizačného projektu či v súlade s ním, prípadne, ak ide o pozemky podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky vydaného podľa odseku 3, prenajíma nehnuteľný majetok na poľnohospodárske využitie a hospodárenie v lesoch,
c)
je účastníkom pozemkových úprav ohľadne majetku uvedeného v odseku 3,
d)
nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu, ktoré sú právoplatným rozhodnutím príslušných orgánov štátnej správy určené na výstavbu alebo ťažbu alebo určené ako vhodné na realizáciu kompenzačného opatrenia23aa) v nevyhnutnom rozsahu na účely umiestnenia stavby vo verejnom záujme alebo líniovej stavby,23ab) prevedie do vlastníctva fyzickej osoby alebo právnickej osoby najmenej za cenu zistenú podľa cenového predpisu;23b) za cenu zistenú podľa cenového predpisu23b) prevedie správu týchto nehnuteľností.
(5)
Pozemkový fond prenajíma podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky vydaného podľa odseku 3 aj nehnuteľnosti, ktorých vlastník nie je známy (§ 17).
(6)
Ak sa pri vyčleňovaní ucelených lesných častí podľa osobitného predpisu23a) zistia pozemky, ktorých vlastník nie je známy alebo ktorého miesto pobytu nie je známe, alebo ak vlastník svoje právo neuplatnil, zastupuje týchto vlastníkov pozemkový fond alebo správca.
(7)
Pozemkový fond môže stavby a nimi zastavané pozemky, ktoré spravuje podľa odseku 3 a o ktoré neprejavili záujem oprávnené osoby, predať v obchodnej verejnej súťaži23c) s predchádzajúcim písomným súhlasom ministerstva, ktoré určí jej podmienky.
(8)
Na predaj nehnuteľností podľa odseku 7 sa nevzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.23d)
(9)
Nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu, na ktorých podľa záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie23e) majú byť umiestnené verejnoprospešné stavby,23f) ktorých stavebníkom bude obec alebo vyšší územný celok, môže pozemkový fond previesť len do vlastníctva obce alebo vyššieho územného celku.
(10)
Pozemky vo vlastníctve štátu, ktoré sú určené v záväznej časti územného plánu obce na bývanie a podľa uznesenia obecného zastupiteľstva majú byť na nich umiestnené nájomné byty vo vlastníctve obce, môže pozemkový fond previesť do vlastníctva obce. Prvá veta sa primerane použije aj na prevody pozemkov vyššiemu územnému celku na základe jeho územného plánu a uznesenia zastupiteľstva vyššieho územného celku.
(11)
Nehnuteľnosti podľa odseku 10 v rozsahu nevyhnutnom na zabezpečenie účelu stavby prevedie pozemkový fond zmluvou o prevode vlastníctva bezodplatne do vlastníctva obce alebo vyššieho územného celku na základe uznesenia príslušného zastupiteľstva o zámere umiestenia nájomných bytov vo vlastníctve obce alebo vyššieho územného celku. Nadobúdateľ je povinný odo dňa účinnosti zmluvy strpieť, aby pozemkový fond kontroloval dohodnutý účel stavby a jeho trvalé zachovanie. Podmienkou platnosti zmluvy podľa prvej vety je právo pozemkového fondu odstúpiť od zmluvy alebo nárok pozemkového fondu na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške dvojnásobku hodnoty prevedených pozemkov určenej znaleckým posudkom podľa osobitného predpisu6fc) ku dňu uplatnenia nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty, ak
a)
na nájomné byty vo vlastníctve obce alebo vyššieho územného celku, ktoré majú byť umiestnené na pozemkoch vo vlastníctve štátu, nebude do troch rokov odo dňa účinnosti zmluvy vydané právoplatné stavebné povolenie,
b)
na nájomné byty vo vlastníctve obce alebo vyššieho územného celku, ktoré majú byť umiestnené na pozemkoch vo vlastníctve štátu, nebude do piatich rokov odo dňa účinnosti zmluvy vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie,
c)
umiestnené nájomné byty prestanú slúžiť na poskytovanie sociálneho bývania23faa) obcou alebo vyšším územným celkom alebo
d)
dôjde k prevodu vlastníckeho práva umiestnených nájomných bytov z obce alebo vyššieho územného celku na inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu.
(12)
Ak na pozemkoch uvedených v odseku 10 budú výstavbu nájomných bytov zabezpečovať neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby alebo bytové družstvá, ktoré budú vlastníkmi týchto bytov, uzavrie pozemkový fond s týmito osobami zmluvu o výpožičke 23fa) na uvedené pozemky na 99 rokov. Obdobne sa postupuje aj pri výpožičke pozemkov občianskym združeniam, na ktorých sa nachádzajú telovýchovné zariadenia a športové zariadenia týchto združení.
(13)
Nehnuteľnosti podľa odsekov 9 a 11 prevedie pozemkový fond zmluvou o prevode vlastníctva do vlastníctva obce alebo vyššieho územného celku alebo ich dá do užívania zmluvou o výpožičke osobám podľa odseku 12 na základe právoplatného územného rozhodnutia o umiestnení stavby. V zmluve o prevode pozemku alebo zmluve o výpožičke pozemkov sa dohodne, že pozemkový fond má právo odstúpiť od zmluvy, ak rozhodnutie o umiestnení stavby stratí platnosť23g)alebo ak dôjde k jeho zmene a v dôsledku nej stavba prestane plniť dohodnutý účel verejnoprospešnej stavby alebo nájomného domu. Inak je zmluva neplatná. Nadobúdateľ alebo vypožičiavateľ je povinný odo dňa účinnosti zmluvy strpieť, aby pozemkový fond kontroloval dohodnutý účel stavby.
(14)
Nehnuteľnosti podľa odseku 9 prevedie pozemkový fond zmluvou o prevode vlastníctva bezodplatne do vlastníctva obce alebo vyššieho územného celku na základe právoplatného územného rozhodnutia o umiestnení stavby. V zmluve musí byť dohodnuté, že pozemkový fond má právo odstúpiť od zmluvy, ak rozhodnutie o umiestnení stavby stratí platnosť23g) alebo ak dôjde k jeho zmene a v dôsledku nej stavba prestane mať dohodnutý účel verejnoprospešnej stavby. Inak je zmluva neplatná. Nadobúdateľ je povinný odo dňa účinnosti zmluvy strpieť, aby pozemkový fond kontroloval dohodnutý účel stavby.
(15)
Pozemok vo vlastníctve štátu, na ktorom sa nachádza národná kultúrna pamiatka,23ga) môže pozemkový fond na verejnoprospešný účel, ktorým je obnova národnej kultúrnej pamiatky,23gb) na základe záväzného stanoviska orgánu štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu podľa osobitného predpisu23gc) previesť do vlastníctva obce alebo vyššieho územného celku.
(16)
Ak dosiahnutie verejnoprospešného účelu podľa odseku 15 zabezpečuje obec, vyšší územný celok, občianske združenie alebo nezisková organizácia, pozemkový fond môže s týmito osobami uzavrieť zmluvu, z ktorej vyplýva právo užívať pozemok pod národnou kultúrnou pamiatkou na účel podľa odseku 15.
(17)
Na postup pri uzatvorení zmluvy podľa odseku 15 a zmluvy o užívaní pozemku podľa odseku 16 sa primerane vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.23gd)
(18)
Pozemkový fond za štát a neznámych vlastníkov koná pred súdom vo veciach nehnuteľností uvedených v osobitnom predpise,5) podielov spoločnej nehnuteľnosti uvedených v osobitnom predpise23h) a pozemkov, ktorých vlastník nie je známy, a to aj vtedy, ak vlastnícke právo štátu a neznámych vlastníkov je sporné; obdobne postupuje správca vo veciach lesných pozemkov vo vlastníctve štátu a lesných pozemkov, ktorých vlastník nie je známy, a správca vo veciach pozemkov a podielov spoločnej nehnuteľnosti, podľa osobitných predpisov.23haa) Ak sa v konaní pred orgánom verejnej správy podľa osobitných predpisov23hab) vyžaduje súhlasné stanovisko fondu a fond sa nevyjadrí v lehote určenej osobitným predpisom23hab) alebo v lehote 60 dní, ak lehota nie je určená osobitným predpisom,23hab) platí, že fond vydal súhlasné stanovisko; to sa nevzťahuje na stanovisko a vyjadrenie vzťahujúce sa k územiu európskej sústavy chránených území.23hac)
(19)
Pozemkový fond môže vlastníka poľnohospodárskeho pozemku, ktorý tento pozemok neobhospodaruje a chce ho prenajať, na jeho žiadosť zastupovať v zmluvných vzťahoch súvisiacich s nájmom. Za zastupovanie má pozemkový fond právo požadovať úhradu v sume najviac 20 percent z nájomného.
(20)
Pozemkový fond môže do vlastníctva Slovenskej republiky kupovať pozemky, na ktorých boli zriadené hospodárske dvory alebo boli zriadené stavby na združených pozemkoch potrebné pre činnosť družstva do 24. júna 1991, za cenu podľa jednotkovej východiskovej hodnoty pozemkov na základe klasifikácie obce podľa osobitného predpisu.23ha)
(21)
Pozemkový fond zverejňuje na svojom webovom sídle návrh zmluvy podľa § 35a ods. 5 písm. e) a zmluvu podľa osobitných predpisov,23hb) ktorej je účastníkom. Vo zverejnení o fyzickej osobe uvedie meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu; rodné číslo sa nezverejňuje;23hc) to sa rovnako vzťahuje aj na zverejňovanie podľa odseku 28.
(22)
Pozemkový fond zverejňuje na svojej internetovej stránke údaje o pozemkoch, ktoré sú vhodné ako náhradné pozemky podľa osobitných predpisov,23hd) podľa katastrálnych území. Územný organizačný útvar pozemkového fondu zverejní údaje o takých pozemkoch aj iným vhodným spôsobom.
(23)
Pozemkový fond prevedie žiadateľovi náhradné pozemky v poradí, v akom sú žiadosti o vydanie pozemkov doručené do sídla pozemkového fondu.
(24)
Pozemkový fond môže do vlastníctva Slovenskej republiky kúpiť, najviac za cenu podľa osobitného predpisu,6fc) poľnohospodársky pozemok alebo pozemok podľa odseku 20, ku ktorému banka so 100 % majetkovou účasťou štátu vykonáva záložné právo;23he) postup podľa osobitného predpisu sa nepoužije.23hea) Ustanovenie § 140 Občianskeho zákonníka sa pri výkone záložného práva nepoužije.
(25)
Pozemkový fond použije pozemok nadobudnutý podľa odseku 24 na plnenie úloh podľa osobitného predpisu.23)
(26)
Ak pozemkový fond nemôže pozemok nadobudnutý podľa odseku 24 použiť na plnenie úloh23) a spôsobom uvedeným v osobitnom predpise,23hf) môže ho predať osobe, ktorá vykonáva poľnohospodársku, živočíšnu alebo špeciálnu rastlinnú výrobu a spĺňa ďalšie podmienky podľa osobitného predpisu na prenájom23hg) a má trvalý pobyt alebo sídlo
a)
v prvom poradí v obci, v ktorej sa pozemok nachádza,
b)
v druhom poradí v okrese, v ktorom sa pozemok nachádza,
c)
v treťom poradí na území Slovenskej republiky.
(27)
Pri návrhu na vklad podľa osobitného predpisu23hh) pozemkový fond uvedie aj vyhlásenie o tom, že pri kúpe pozemku sa postupovalo podľa poslednej vety odseku 24.
(28)
Pozemkový fond zverejňuje na svojom webovom sídle
a)
zoznam žiadostí o prenájom pozemkov; v zozname uvedie dátum doručenia žiadosti pozemkovému fondu,
b)
zoznam uzavretých nájomných zmlúv do piatich pracovných dní od podpisu nájomnej zmluvy zmluvnými stranami.
(29)
Pozemkový fond je povinný každé tri mesiace predkladať Pôdohospodárskej platobnej agentúre (ďalej len „platobná agentúra“) informáciu o uzavretých a ukončených nájomných zmluvách za predchádzajúce tri mesiace, ktorých predmetom je užívanie pozemkov podľa odseku 3. Informácia podľa prvej vety musí pri každej nájomnej zmluve obsahovať
a)
číslo nájomnej zmluvy,
b)
predmet nájmu, údaje o pozemku podľa údajov z katastra nehnuteľností v rozsahu katastrálne územie, číslo listu vlastníctva, parcelné číslo, druh pozemku, výmeru pozemku a veľkosť podielu,
c)
identifikačné údaje nájomcu
1.
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu,
2.
meno, priezvisko, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,
3.
názov, sídlo a identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu,
d)
dátum vzniku a dátum ukončenia nájomného vzťahu.
zobraziť paragraf
Poznámka
23hab)
Napríklad stavebný zákon, zákon č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
23hac)
§ 28 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
23hb)
Zákon č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 503/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 504/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
23hc)
§ 13 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
zobraziť paragraf
Poznámka
23hd)
§ 11 ods. 2 zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.§ 6 ods. 2 zákona č. 503/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
23he)
§ 151a až 151me Občianskeho zákonníka.
zobraziť paragraf
Poznámka
23hea)
Zákon č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
zobraziť paragraf
Poznámka
23hf)
§ 11 ods. 2 zákona č. 229/1991 Zb.§ 6 ods. 2 zákona č. 503/2003 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
23hg)
§ 2 ods. 5 až 12 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 238/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
23hh)
§ 30 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
23hi)
§ 13 ods. 4 zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 363/2014 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
23i)
§ 14 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
23k)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
23l)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1994 Z. z. o Štátnom podpornom fonde pôdohospodárstva a potravinárstva v znení neskorších predpisov a § 19 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom.
zobraziť paragraf
Poznámka
23m)
Napríklad zákon č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 64/1997 Z. z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim.
zobraziť paragraf
Poznámka
23n)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
23o)
Zákon č. 563/1991 Zb. v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 466/2000 Z. z.§ 26 až 33 zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov.
zobraziť paragraf
Poznámka
23p)
Zákon č. 563/1991 Zb. v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 466/2000 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
23r)
§ 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností.§ 4 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 58/1993 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností.
zobraziť paragraf
Poznámka
23ra)
§ 17 ods. 1 a 4 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení zákona č. 211/2019 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
23rb)
§ 3 písm. l) zákona č. 305/2013 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
23rc)
§ 29 až 34 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
23rd)
§ 49 ods. 1 písm. d) zákona č. 305/2013 Z. z. v znení zákona č. 211/2019 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
23re)
§ 7 ods. 1 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 52/2018 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
23rf)
§ 23a ods. 2 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
23rg)
§ 20 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. v znení zákona č. 600/2008 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
23rh)
§ 10 ods. 11 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
23ri)
§ 55 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
23s)
Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
23sa)
§ 3 ods. 2 druhá veta zákona č. 103/2007 Z. z. o trojstranných konzultáciách na celoštátnej úrovni a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o tripartite).
zobraziť paragraf
Poznámka
23sb)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 30/1992 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
23t)
Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
23u)
Druhá časť zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
23ua)
Napríklad § 42 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
23v)
Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
24)
Zákon SNR č. 253/1991 Zb. o pôsobnosti vo veciach prevodov majetku štátu na iné osoby a o Fonde národného majetku Slovenskej republiky.
zobraziť paragraf
Poznámka
24a)
Zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 503/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 504/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon č. 97/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 140/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 237/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupe Slovenského pozemkového fondu pri poskytovaní náhradných pozemkov v znení neskorších predpisov. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 238/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
24b)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
25)
§ 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 229/1991 Zb.Zákon č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 217/2004 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
26)
Zákon SNR č. 81/1949 Zb. SNR o úprave právnych pomerov pasienkového majetku bývalých urbárnikov, komposesorátov a podobných právnych útvarov.
zobraziť paragraf
Poznámka
27)
Občiansky zákonník.
zobraziť paragraf
Poznámka
28)
Zákon SNR č. 2/1958 Zb. SNR o úprave pomerov a obhospodarovaní spoločne užívaných lesov bývalých urbarialistov, komposesorátov a podobných útvarov.
zobraziť paragraf
Poznámka
29)
§ 6 ods. 1 písm. e) zákona č. 229/1991 Zb.
zobraziť paragraf
Poznámka
30)
§ 22 a § 22a zákona č. 229/1991 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady č. 293/1992 Zb. o úprave niektorých vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam.
zobraziť paragraf
Poznámka
31)
§ 1 ods. 11 nariadenia SNR č. 104/1945 Zb. SNR o konfiškovaní a urýchlenom rozdelení pôdohospodárskeho majetku Nemcov, Maďarov, ako aj zradcov a nepriateľov Slovenského národa v znení neskorších predpisov. Nariadenie Sboru povereníkov č. 26/1948 Zb. SNR, ktorým sa upravuje vyňatie pôdohospodárskeho majetku osôb maďarskej národnosti z konfiškácie.
zobraziť paragraf
Poznámka
32)
§ 6 ods. 2 zákona č. 229/1991 Zb.
zobraziť paragraf
Poznámka
33)
§ 1 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia SNR č. 104/1945 Zb. SNR v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
34)
Napr. uznesenie Predsedníctva SNR z 23. januára 1965 č. 17.
zobraziť paragraf
Poznámka
35)
§ 6 zákona č. 229/1991 Zb.
zobraziť paragraf
Poznámka
36)
§ 4 zákona č. 229/1991 Zb.
zobraziť paragraf
Poznámka
37)
Nariadenie SNR č. 33/1945 Zb. SNR o potrestaní fašistických zločincov, okupantov, zradcov a kolaborantov a o zriadení ľudového súdnictva.
zobraziť paragraf
Poznámka
38)
§ 6 ods. 1 zákona č. 229/1991 Zb.
zobraziť paragraf
Poznámka
39)
Nariadenie SNR č. 52/1945 Zb. SNR, ktorým sa zrušujú nadobudnutia nehnuteľností, spadajúcich pod československú pozemkovú reformu, ktoré sa uskutočnili na území dočasne okupovanom maďarským štátom.
zobraziť paragraf
Poznámka
40)
Nariadenie SNR č. 52/1945 Zb. SNR.§ 4 zákona č. 229/1991 Zb.
zobraziť paragraf
Poznámka
41)
Zákon č. 224/1925 Zb. a n. o úprave pomerov vzniklých z usídlenia osadníkov na základe pomeru námezdného alebo pomerov podobných na nemovitom štátnom majetku na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi.
zobraziť paragraf
Poznámka
42)
Napr. zákon č. 123/1975 Zb. o užívaní pôdy a iného poľnohospodárskeho majetku na zabezpečenie výroby v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
43)
§ 6 ods. 4 zákona č. 229/1991 Zb.§ 3 ods. 5 zákona č. 503/2003 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
44)
§ 6 ods. 5 zákona č. 229/1991 Zb.§ 3 ods. 6 zákona č. 503/2003 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
45)
§ 6 ods. 7 zákona č. 229/1991 Zb.§ 3 ods. 5 zákona č. 503/2003 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
46)
§ 8 ods. 2 zákona č. 229/1991 Zb.
zobraziť paragraf
Poznámka
47)
§ 10 ods. 3 zákona č. 229/1991 Zb.§ 21a ods. 3 zákona č. 229/1991 Zb.
zobraziť paragraf
Poznámka
48)
§ 16 ods. 1 prvá veta zákona č. 229/1991 Zb.§ 6 ods. 2 zákona č. 503/2003 Z. z. v znení zákona č. 217/2004 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
49)
§ 17 ods. 4 zákona č. 229/1991 Zb.
zobraziť paragraf
Poznámka
50)
§ 20 ods. 2 zákona č. 229/1991 Zb.
zobraziť paragraf
Poznámka
51)
§ 24 ods. 3 zákona č. 229/1991 Zb.
zobraziť paragraf
Poznámka
52)
§ 9 vládneho nariadenia č. 47/1955 Zb. o opatreniach v odbore hospodársko-technických úprav pozemkov.
zobraziť paragraf
Poznámka
53)
§ 22 ods. 1 písm. a) zákona č. 229/1991 Zb. v spojení s § 46 ods. 1 zákona č. 162/1990 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve.
zobraziť paragraf
Poznámka
54)
§ 5 ods. 3 zákona č. 229/1991 Zb.
zobraziť paragraf
Poznámka
55)
§ 137 písm. c) Civilného sporového poriadku.
zobraziť paragraf
Poznámka
56)
Zákon č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.Zákon č. 503/2003 Z. z. v znení zákona č. 217/2004 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
57)
Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
57a)
§ 12a zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
57aa)
§ 25 a 26 zákona č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 38 a 39 zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
58)
Zákon č. 64/1997 Z. z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
58a)
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
59)
§ 3 až 8 a § 10 až 16 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore