Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 393/2022 účinný od 01.01.2023

Platnosť od: 29.11.2022
Účinnosť od: 01.01.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 393/2022 účinný od 01.01.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 393/2022 s účinnosťou od 01.01.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 391/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 382/2013 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 321/2014 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 162/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 309/2018 Z. z., zákona č. 419/2020 Z. z., zákona č. 85/2022 Z. z. a zákona č. 256/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
§ 17f odsek 4 znie:

„(4)
Ak odberateľ elektriny v domácnosti alebo odberateľ plynu v domácnosti neuhradí preddavkovú platbu alebo nedoplatok z vyúčtovacej faktúry do určeného dňa splatnosti, dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu je povinný odberateľa elektriny v domácnosti alebo odberateľa plynu v domácnosti na tento stav upozorniť a určiť nový termín splatnosti záväzku, ktorý nesmie byť kratší ako 30 pracovných dní odo dňa odoslania upozornenia o neuhradení záväzku odberateľa elektriny v domácnosti alebo odberateľa plynu v domácnosti. Dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu je povinný odoslať upozornenie podľa prvej vety písomne prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb do vlastných rúk. Náklady na odoslanie upozornenia podľa prvej vety znáša odberateľ elektriny v domácnosti alebo odberateľ plynu v domácnosti. Písomné upozornenie dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu obsahuje aj poučenie o
a)
prerušení dodávky elektriny alebo dodávky plynu, ak odberateľ elektriny v domácnosti alebo odberateľ plynu v domácnosti nesplní svoj záväzok ani v dodatočnej lehote,

b)
možnosti uplatniť si na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny nároky vyplývajúce z pomoci v hmotnej núdzi a osobitne o nárok na príspevok na bývanie, ktorý je určený na čiastočnú úhradu nákladov spojených s bývaním,38ca)

c)
možnosti požiadať obec o poskytnutie sociálnej služby a osobitne sociálnej služby z dôvodu straty bývania alebo ohrozenia stratou bývania,38cb)

d)
možnosti vyhľadať bezplatné poradenstvo fyzickej osobe pri riešení problémov s dlhmi.38cc)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 38ca až 38cc znejú:

„38ca) Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

38cb) Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

38cc) § 4 ods. 6 písm. l) zákona č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

2.
V § 17f sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5)
Dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu je povinný odoslať prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb do vlastných rúk odberateľovi elektriny v domácnosti alebo odberateľovi plynu v domácnosti najneskôr osem pracovných dní pred plánovaným prerušením dodávky elektriny alebo dodávky plynu informáciu o dátume plánovaného prerušenia dodávky elektriny alebo dodávky plynu. Náklady na odoslanie informácie podľa prvej vety znáša odberateľ elektriny v domácnosti alebo odberateľ plynu v domácnosti.“.

Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 6 a 7.

3.
V § 49 ods. 6 písm. g) sa na konci pripájajú tieto slová: „a ak pripojenie odberného plynového zariadenia do prepravnej siete nie je v rozpore s odsekom 12,“.
4.
§ 49 sa dopĺňa odsekmi 12 a 13, ktoré znejú:

„(12)
Prevádzkovateľ prepravnej siete môže do prepravnej siete pripojiť odberné plynové zariadenie, plynárenské zariadenie, priamy plynovod, zariadenie na skvapalňovanie zemného plynu alebo distribučnú sieť prevádzkovateľa distribučnej siete, ktorý neplní úlohy plynárenského dispečingu na vymedzenom území, len vtedy, ak ho na základe vyjadrenia prevádzkovateľa distribučnej siete nie je možné pripojiť do distribučnej siete z dôvodov podľa odseku 13.

(13)
Na účel posúdenia žiadosti o pripojenie odberného plynového zariadenia, plynárenského zariadenia, priameho plynovodu, zariadenia na skvapalňovanie zemného plynu alebo distribučnej siete prevádzkovateľa distribučnej siete, ktorý neplní úlohy plynárenského dispečingu na vymedzenom území, do prepravnej siete prevádzkovateľ prepravnej siete požiada prevádzkovateľa distribučnej siete, ktorý plní úlohy plynárenského dispečingu na vymedzenom území, o vyjadrenie, či
a)
v záujmovej oblasti je vybudovaná distribučná sieť,

b)
súčasná distribučná sieť je využitá a je schopná v aktuálnom stave alebo po vykonaní dodatočných opatrení na jej úpravu pokryť predpokladané potreby žiadateľa o pripojenie do prepravnej siete,

c)
sa v záujmovej oblasti plánuje vybudovať distribučná sieť a či táto pokryje predpokladané potreby žiadateľa o pripojenie do prepravnej siete v primeranom čase.“.

5.
V § 60 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ustanovenie § 49 ods. 12 týmto nie je dotknuté.“.
6.
V § 64 ods. 7 písm. o) sa slová „§ 49 ods. 9“ nahrádzajú slovami „§ 49 ods. 13“.
7.
V § 70 ods. 1 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová: „a ak pripojenie odberného plynového zariadenia do prepravnej siete nie je v rozpore s § 49 ods. 12,“.
8.
V § 90 písm. a) sa za slová „§ 49 ods. 8,“ vkladajú slová „§ 49 ods. 12 a 13,“.
9.
V § 91 ods. 2 písm. a) a b) sa za slová „§ 49 ods. 8,“ vkladajú slová „§ 49 ods. 12 a 13,“.
10.
Za § 96i sa vkladá § 96j, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠96j
Prechodné ustanovenie účinné dňom vyhlásenia
Zmluvy o združenej dodávke elektriny a zmluvy o združenej dodávke plynu za ceny nepodliehajúce cenovej regulácii uzatvorené na dobu nepresahujúcu 31. december 2022 so zraniteľnými odberateľmi podľa § 3 písm. a) bodov 10.3. až 10.7. zostávajú nedotknuté. Ak má zraniteľný odberateľ podľa § 3 písm. a) bodov 10.3. až 10.7. uzatvorenú zmluvu o združenej dodávke elektriny alebo zmluvu o združenej dodávke plynu na dobu presahujúcu 31. december 2022, môže si do 30. novembra 2022 uplatniť právo na dodávku elektriny alebo na dodávku plynu za cenu regulovanú úradom podľa osobitného predpisu2) na kalendárny rok 2023. Tým nie sú dotknuté ustanovenia § 17 ods. 9 až 11.“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I bodov 1 až 9, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2023.

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore