Zákon o výkone väzby 221/2006 účinný od 01.01.2023

Platnosť od: 21.04.2006
Účinnosť od: 01.01.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Trestné právo hmotné
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST10JUD4810DS7EUPP14ČL0

Zákon o výkone väzby 221/2006 účinný od 01.01.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 221/2006 s účinnosťou od 01.01.2023 na základe 339/2022

Legislatívny proces k zákonu 339/2022

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o výkone väzby

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ HLAVA
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1 - Predmet zákona

Tento zákon ustanovuje spôsob výkonu väzby, práva a povinnosti obvineného vo výkone väzby (ďalej len „obvinený“) a dozor a kontrolu nad výkonom väzby. Ak z povahy veci nevyplýva niečo iné, rozumie sa obvineným aj obžalovaný.

§ 2 - Základné zásady výkonu väzby
(1)

Obvineného možno počas výkonu väzby obmedzovať len vo výkone tých práv, ktoré sa vzhľadom na dôvod väzby, zaistenie bezpečnosti osôb a zabezpečenie ochrany majetku a poriadku v miestach, kde sa vykonáva väzba, nemôžu uplatniť alebo ich výkon by mohol viesť k zmareniu väzby.

(2)

Vo výkone väzby sa rešpektuje ľudská dôstojnosť obvineného a nesmú byť použité kruté, neľudské alebo ponižujúce spôsoby zaobchádzania alebo trestania.

(3)

Všetky práva ustanovené týmto zákonom sa zaručujú všetkým obvineným v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania.1)

(4)

Väzba sa vykonáva diferencovane v dvoch režimoch.

§ 2a - Obmedzenie základných práv a slobôd
(1)

Počas výkonu väzby je obvinený obmedzený najmä vo výkone práva na nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia, slobody pohybu a pobytu, zachovania listového tajomstva a tajomstva dopravovaných správ a iných písomností, práva slobodnej voľby povolania, práva na slobodné užívanie majetku, práva na nakladanie s vecami osobnej potreby a práva slobodne sa zhromažďovať a združovať v spolkoch, spoločnostiach alebo v iných združeniach.

(2)

Počas výkonu väzby obvinený nemá právo na štrajk, právo zakladať odborové organizácie a združovať sa v nich a právo slobodne si vybrať lekára a zdravotnícke zariadenie.

(3)

Obvinený nemôže vo výkone väzby zakladať politické strany, politické hnutia a združovať sa v nich a nemôže vykonávať volené a iné verejné funkcie.

(4)

Výkon práva odosielať a prijímať korešpondenciu, balíky a poukazy poštového platobného styku počas výkonu väzby obvineného zabezpečuje v jeho mene ústav.

§ 3 - Miesto výkonu väzby
(1)

Väzba sa vykonáva v ústave na výkon väzby, v samostatnom oddelení výkonu väzby, ktoré môže zriadiť a zrušiť generálny riaditeľ Zboru väzenskej a justičnej stráže (ďalej len „generálny riaditeľ“) pri ústave na výkon väzby alebo pri ústave na výkon trestu odňatia slobody (ďalej len „ústav“) alebo v osobitnom oddiele;1a) samostatné oddelenie výkonu väzby je organizačnou súčasťou príslušného ústavu.

(2)

Ak zdravotný stav obvineného vyžaduje zdravotnú starostlivosť, ktorú nemožno poskytnúť v ústave, alebo ak je to potrebné na účely trestného konania, väzba sa na nevyhnutne potrebný čas vykonáva v nemocnici pre obvinených a odsúdených (ďalej len „nemocnica“).

(3)

Ak zdravotný stav obvineného vyžaduje zdravotnú starostlivosť, ktorú nemožno poskytnúť v ústave alebo v nemocnici, väzba sa na nevyhnutne potrebný čas vykonáva v inom zdravotníckom zariadení; stráženie obvineného vykonáva Zbor väzenskej a justičnej stráže2) (ďalej len „zbor“).

Orgán zabezpečujúci výkon väzby
§ 4

Stráženie, dozor, dohľad a zaobchádzanie s obvinenými zabezpečuje zbor, ak § 9 ods. 6 alebo osobitný predpis2) neustanovuje inak.

§ 5
(1)

Príslušník zboru je oprávnený obvinenému vydávať pokyny a príkazy, uplatňovať obmedzenia podľa tohto zákona a používať donucovacie prostriedky v rozsahu a za podmienok ustanovených osobitným predpisom.2)

(2)

Zamestnanec podieľajúci sa na plnení úloh zboru3) (ďalej len „zamestnanec zboru“) je oprávnený vydávať obvinenému pokyny a príkazy a vykonávať zaobchádzanie v rozsahu, v akom sa podieľa na plnení úloh zboru.

Prijímanie, umiestňovanie, premiestňovanie a predvedenie
§ 6 - Prijímanie
(1)

Obvineného možno prijať do väzby len na písomný príkaz súdu vydaný na základe rozhodnutia o vzatí do väzby a po overení jeho totožnosti; ak totožnosť obvineného nemožno hodnoverne zistiť, overia sa iné údaje4) uvedené v písomnom príkaze súdu. Ak obvinený nemá žiadny doklad, ktorým môže preukázať svoju totožnosť, orgán, ktorý obvineného dodal do väzby, jeho totožnosť písomne potvrdí.

(2)

Na overenie podoby tváre a správnosti údajov zapísaných v doklade totožnosti predloženom obvineným predvedeným do výkonu väzby poskytne v prípade podozrenia zo zámeny osoby vo výkone väzby na písomné požiadanie ústavu príslušný útvar Policajného zboru, ktorý doklad vydal, informáciu z informačného systému Policajného zboru.4a)

(3)

Obvinený sa do väzby prijíma v ústave, a ak to zdravotný stav obvineného neumožňuje, v nemocnici alebo v inom zdravotníckom zariadení, kde mu je poskytovaná zdravotná starostlivosť ústavnou formou; prijímanie sa vykonáva nepretržite. Prijímanie sa nevykonáva v samostatnom oddelení výkonu väzby.

(4)

Obvinený musí byť pri prijímaní do väzby poučený o právach a povinnostiach podľa tohto zákona. Ak tomu bráni zdravotný stav obvineného alebo iné závažné dôvody, obvinený sa poučí ihneď po odpadnutí takýchto dôvodov.

(5)

Obvinený je povinný po prijatí do väzby podrobiť sa osobnej prehliadke, zdravotnej prehliadke, hygienickým a protiepidemickým opatreniam a iným výkonom v rozsahu a za podmienok podľa osobitných predpisov.5)

(6)

Obvinenému sa odnímu veci, ktorými by mohol byť ohrozený život, zdravie, majetok alebo bezpečnosť obvinených alebo iných osôb, marený účel výkonu väzby alebo narušovaný ústavný poriadok, ako aj veci, ktoré by mohli byť zneužité na útek, prostriedky audiovizuálnej techniky, návykové látky6) a veci uvedené v § 30 ods. 2 písm. i).

§ 7 - Umiestňovanie
(1)

Pri umiestňovaní obvineného do cely sa dbá na to, aby bol zabezpečený účel výkonu väzby.

(2)

Do cely sa umiestňujú oddelene

a)

ženy od mužov,

b)

mladiství od dospelých obvinených,

c)

obvinení, ktorí sú vo väzbe z dôvodu uvedeného v § 71 ods. 1 písm. b) alebo ods. 3 písm. b) Trestného poriadku (ďalej len „kolúzna väzba“), od ostatných obvinených,

d)

obvinení, ktorí sú stíhaní za obzvlášť závažné zločiny proti životu a zdraviu od ostatných obvinených; uvedené sa nevzťahuje na mladistvých, ktorí sú stíhaní za obzvlášť závažné zločiny,

e)

obvinení, ktorých trestné činy navzájom súvisia alebo o ktorých trestných činoch sa vykonáva spoločné konanie, ak sú v kolúznej väzbe,

f)

obvinení, u ktorých je podozrenie z nákazy, od ostatných obvinených,

g)

obvinení od právoplatne odsúdených.

(3)

Obvineného možno umiestniť v cele individuálne, ak

a)

o to obvinený požiada a v ústave sú na to vytvorené podmienky,

b)

o to v prípade obvineného v kolúznej väzbe požiada orgán činný v trestnom konaní alebo súd, alebo

c)

riaditeľ ústavu alebo ním určený príslušník zboru tak rozhodne z dôvodu ochrany bezpečnosti obvineného, iných osôb alebo z iného závažného dôvodu.

(4)

Obvinení, ktorí sa správajú agresívne, porušujú ústavný poriadok, ohrozujú bezpečnosť v ústave alebo ktorým možno podľa Trestného zákona uložiť trest odňatia slobody na doživotie, sa spravidla umiestňujú do bezpečnostných ciel.

(5)

Obvinení, ktorí svojím nezvládateľným agresívnym správaním ohrozujú svoje zdravie alebo život, sa umiestnia do kompenzačnej miestnosti; o takom umiestnení rozhoduje riaditeľ ústavu alebo ním určený príslušník zboru. Najneskôr po ukončení umiestnenia podľa predchádzajúcej vety a vždy ak toto umiestnenie trvá viac ako osem hodín, je obvinený podrobený zdravotnej prehliadke.

(6)

Pri umiestnení obvineného do cely individuálne podľa odseku 3 písm. c) preveruje riaditeľ ústavu raz za mesiac, či dôvody na také umiestnenie trvajú; o preverení trvania dôvodov sa vyhotoví záznam. Umiestnenie obvineného do cely individuálne podľa odseku 3 písm. b) a c) sa v prípade vážneho ohrozenia zdravia obvineného preruší.

(7)

V odôvodnených prípadoch možno pri umiestňovaní postupovať odlišne od zásad uvedených v odseku 2 písm. b) a g); zmiernenie umiestnenia podľa odseku 2 písm. g) sa netýka obvinených podľa odseku 2 písm. e). Mladistvého možno umiestniť s dospelým obvineným alebo odsúdeným len výnimočne a len, ak takéto umiestnenie bude v záujme mladistvého, dospelý obvinený alebo odsúdený nebude na mladistvého nepriaznivo vplývať, ohrozovať jeho zdravie alebo zneužívať jeho prítomnosť v cele a mladistvý a dospelý obvinený alebo odsúdený s tým súhlasia. O takomto umiestnení a o umiestnení obvineného v bezpečnostnej cele informuje ústav prokurátora vykonávajúceho dozor nad zachovávaním zákonnosti v ústave. Opodstatnenosť takéhoto umiestnenia a umiestnenia obvineného v bezpečnostnej cele preskúmava riaditeľ ústavu a prokurátor vykonávajúci dozor nad zachovávaním zákonnosti v ústave najmenej raz za tri mesiace.

§ 8 - Premiestňovanie
(1)

Obvineného možno premiestniť do iného ústavu len na písomný príkaz prokurátora alebo súdu; ak je to potrebné na zaistenie bezpečnosti a poriadku alebo ochrany zdravia alebo života obvineného alebo inej osoby aj na písomný príkaz generálneho riaditeľa, o čom ústav upovedomí orgán činný v trestnom konaní alebo súd. O premiestnení obvineného ústav bezodkladne upovedomí obhajcu, a ak premiestnenie trvá dlhšie ako 48 hodín, aj rodinného príslušníka obvineného.

(2)

Obvineného na návrh lekára a s predchádzajúcim súhlasom orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu ústav premiestni do nemocnice alebo do iného zdravotníckeho zariadenia s cieľom poskytnúť mu zdravotnú starostlivosť, ktorú nemožno poskytnúť v ústave; ak je bezprostredne ohrozený život obvineného, ústav vyžiada súhlas dodatočne.

§ 9 - Predvedenie
(1)

Príslušník zboru predvedie obvineného v ústave pred orgán činný v trestnom konaní, súd, obhajcu, osoby a orgány uvedené v § 59 a 60, probačného a mediačného úradníka7) v pracovných dňoch v čase medzi 7.00 h a 18.00 h a v sobotu v čase medzi 7.00 h a 15.00 h na základe ich žiadosti. Pred iné orgány alebo osoby možno obvineného predviesť len po predchádzajúcom súhlase riaditeľa ústavu a v prípade obvineného v kolúznej väzbe po súhlase príslušného orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu. Žiadosť o predvedenie obvineného na deň pracovného pokoja a vo sviatok doručí oprávnený orgán riaditeľovi ústavu najneskôr do 12.00 h predchádzajúceho pracovného dňa.

(2)

Príslušník zboru predvedie obvineného v ústave pred advokáta alebo notára na základe ich žiadosti. V prípade obvineného v kolúznej väzbe si môže príslušný orgán činný v trestnom konaní alebo súd vyhradiť svoju prítomnosť pri úkone obvineného s advokátom alebo notárom. Ak sa orgán činný v trestnom konaní alebo súd, ktorý si vyhradil prítomnosť, na úkon nedostaví, úkon sa uskutoční aj bez jeho prítomnosti.

(3)

Riaditeľ ústavu zabezpečí, aby ním určený príslušník zboru mohol rozhovor medzi obvineným a osobou alebo orgánom, pred ktorý je predvedený, vidieť, nie však počuť, ak tento zákon neustanovuje inak.

(4)

Obvinený sa predvedie pred orgán činný v trestnom konaní alebo pred súd mimo ústavu na vykonanie úkonov trestného konania v trestnej veci, pre ktorú bol vzatý do väzby. Predvedenie sa vykoná na základe ich písomnej žiadosti.

(5)

Obvinený sa predvedie pred orgán činný v trestnom konaní alebo pred súd mimo ústavu na vykonanie úkonov trestného konania v inej trestnej veci, než pre ktorú bol vzatý do väzby, alebo v inej veci na základe žiadosti doloženej písomným súhlasom príslušného orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu.

(6)

Pri predvedení podľa odsekov 4 a 5 zodpovedá za stráženie obvineného a plnenie účelu výkonu väzby ten orgán, ktorému bol obvinený odovzdaný, ak eskortu nezabezpečuje zbor.

(7)

Príslušným orgánom činným v trestnom konaní alebo súdom vydávajúcim súhlas na predvedenie obvineného pred iné orgány alebo osoby podľa odseku 1 a predvedenie mimo ústavu podľa odsekov 4 a 5 sa rozumie v prípravnom konaní sudca pre prípravné konanie alebo prokurátor, ktorý vo veci koná a po podaní obžaloby predseda senátu alebo samosudca, ktorý vo veci koná.

(8)

Predvedenie obvineného v ústave sa môže uskutočniť len v čase a rozsahu nenarúšajúcom ústavný poriadok a výkon práv obvineného podľa tohto zákona.

(9)

Ak to technické podmienky v ústave umožňujú a obvinený s tým súhlasí, môže sa predvedenie realizovať aj prostredníctvom videoprenosu.

DRUHÁ HLAVA
ZAOBCHÁDZANIE

PRVÝ ODDIEL
ÚČEL ZAOBCHÁDZANIA

§ 10 - Vymedzenie zaobchádzania

Zaobchádzanie s obvineným je súhrn aktivít, ktorých účelom je diferencovaným spôsobom zabezpečiť výkon práv a povinností podľa tohto zákona a súčasne zmierniť negatívne účinky izolácie obvineného od spoločnosti, a obmedzení, ktoré vyplývajú z výkonu väzby. Zaobchádzanie s obvineným sa organizuje a vykonáva s dôrazom na účel výkonu väzby.

DRUHÝ ODDIEL
PRÁVA A POVINNOSTI

§ 11 - Všeobecné ustanovenie

Obvinení vo väzbe majú rovnaké práva za podmienok a v rozsahu ustanovenom týmto zákonom.

§ 12 - Ubytovanie
(1)

Obvinenému sa poskytne ubytovanie v cele. Ubytovacia plocha pre obvineného v uzamykanej cele je najmenej 4 m2 a v neuzamykanej cele 3,5 m2; ak sa nadmerne zvýši počet obvinených alebo odsúdených v ústave, možno ubytovaciu plochu na nevyhnutne potrebný čas znížiť.

(2)

Pre každého obvineného je v cele lôžko s matracom, podhlavníkom, prikrývkou, lôžkovou bielizňou a stolička. V cele musí byť stolík, umývadlo s pitnou vodou, rozhlas, elektrické osvetlenie a signalizačné privolávacie zariadenie.

(3)

Cela musí byť vybavená oddeleným hygienickým zariadením.

(4)

Na uloženie osobných vecí, odevu a spodnej bielizne sa každému obvinenému poskytne uzamykateľná skrinka.

(5)

Celou sa na účely tohto zákona rozumie ubytovacia miestnosť v ústave, v ktorej je umiestnený obvinený. Cela musí spĺňať požiadavky na denné osvetlenie a umelé osvetlenie, požiadavky na tepelno-vlhkostnú mikroklímu, vykurovanie a vetranie ustanovené osobitným predpisom.8)

(6)

Bezpečnostná cela musí okrem vybavenia podľa odsekov 1 až 5 obsahovať ďalšie bezpečnostné prvky, najmä mrežový systém za dverami cely a z vnútornej strany okna; vybavenie a zariadenie cely je pripevnené k podlahe alebo na stenu. Bezpečnostné cely sú spravidla jednomiestne alebo dvojmiestne.

(7)

Kompenzačná miestnosť je miestnosť špeciálne upravená tak, aby si obvinený nemohol spôsobiť ujmu na zdraví. Do kompenzačnej miestnosti sa umiestni obvinený na dobu do skončenia príznakov jeho nekontrolovateľného správania, najdlhšie na 24 hodín. Kompenzačná miestnosť neslúži na ubytovanie obvineného a musí spĺňať požiadavky na umelé osvetlenie, tepelno-vlhkostnú mikroklímu a vykurovanie ustanovené osobitným predpisom.8)

(8)

Ustanovenie odseku 2 sa na zdravotnícke zariadenie v ústave a nemocnicu uplatní primerane.

(9)

Podľa potrieb obvinených sa zriaďujú fajčiarske a nefajčiarske cely. V cele určenej pre fajčiarov nemôžu byť umiestnení nefajčiari. Ak nemožno zabezpečiť oddelenie fajčiarskych a nefajčiarskych ciel, fajčenie sa povolí v stanovenom čase vo vyhradenom fajčiarskom priestore.

§ 13 - Stravovanie

Obvinenému sa poskytuje trikrát denne strava, ktorá zodpovedá odporúčaným výživovým dávkam, pritom sa prihliada na druh a náročnosť vykonávanej práce, vek a zdravotný stav obvineného. Pri stravovaní sa prihliada aj na kultúrne a náboženské tradície obvinených. Medzi poskytovaním jedál v jednom dni nesmie byť väčší časový odstup ako sedem hodín.

§ 14 - Odievanie
(1)

Obvinenému sa poskytuje odev, spodná bielizeň a obuv, ktoré zodpovedajú klimatickým a mikroklimatickým podmienkam a zabezpečia ochranu jeho zdravia pred nepriaznivými účinkami týchto podmienok. Obvinenému ústav poskytuje aj iné súčasti výstroja podľa určených vzorov a noriem.

(2)

Obvinený má právo používať vlastný odev, spodnú bielizeň a obuv, ak sú hygienicky nezávadné a má zabezpečenú ich pravidelnú obmenu na vlastné náklady; inak používa ústavný odev, ústavnú spodnú bielizeň a ústavnú obuv. Obmenu vlastného odevu, spodnej bielizne a obuvi možno vykonať individuálnou donáškou do ústavu v čase a termíne určenom riaditeľom ústavu.

(3)

Obvinený môže používať vlastnú spodnú bielizeň, ponožky v určenom množstve a obuv aj vtedy, ak používa ústavný odev, ústavnú spodnú bielizeň a ústavnú obuv.

(4)

Ak bol obvinený prijatý do väzby v odeve a obuvi, ktoré nezodpovedajú klimatickým podmienkam, na požiadanie sa mu umožní prijať balík s vhodným odevom a obuvou donáškou do ústavu alebo prijať balík s vhodným odevom a obuvou prostredníctvom poštového podniku; v iných odôvodnených prípadoch môže prijatie vhodného odevu a obuvi povoliť riaditeľ ústavu, alebo ním určený príslušník zboru.

§ 15 - Spánok

Obvinený má právo na nepretržitý osemhodinový spánok na lôžku; na lôžku môže odpočívať aj mimo času nočného pokoja za podmienok ustanovených v ústavnom poriadku. Osvetlenie sa v čase nočného pokoja v cele zhasína; krátkodobé osvetlenie je pri kontrole povolené.

§ 16 - Zdravotná starostlivosť
(1)

Obvinený má právo na zdravotnú starostlivosť v rozsahu a za podmienok ustanovených osobitnými predpismi.9)

(2)

Ústav poskytne peňažný príspevok obvinenému, ktorý nemá peňažné prostriedky, na nákup liekov, liečebnej alebo zdravotníckej pomôcky predpísaných lekárom a tieto nemožno poskytnúť bezplatne na základe zdravotného poistenia podľa osobitných predpisov,10) a na úhradu nevyhnutných nákladov za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu.11) Peňažný príspevok je obvinený povinný uhradiť z peňažných prostriedkov evidovaných na jeho konte. Ak obvinený nemá v čase prepustenia z výkonu väzby alebo po vykonaní zrážok z poslednej pracovnej odmeny peňažné prostriedky, peňažný príspevok poskytnutý ústavom alebo jeho časť sa stanú nenávratnými.

(3)

Lekár informuje riaditeľa ústavu o vážnom ochorení alebo zranení obvineného, ktoré ohrozuje jeho život alebo zdravie; riaditeľ ústavu ďalej postupuje podľa osobitného predpisu.11)

(4)

O vážnom ochorení alebo ťažkom úraze obvineného informuje ústav obhajcu a inú osobu, ktorú obvinený určil v súlade s osobitným predpisom.11aa) V prípade mladistvého obvineného ústav vždy informuje aj jeho zákonného zástupcu.

(5)

Obvinený má právo na základné potreby osobnej hygieny.

(6)

Ak obvinený nemá peňažné prostriedky a predchádzajúci kalendárny mesiac nenakupoval v predajni zriadenej v ústave, ústav zabezpečí obvinenému aj ďalšie prostriedky osobnej hygieny. Peňažné prostriedky poskytnuté ústavom na ďalšie potreby osobnej hygieny je obvinený povinný uhradiť z peňažných prostriedkov evidovaných na jeho konte. Ak obvinený nemá v čase prepustenia z výkonu väzby alebo po rozúčtovaní poslednej pracovnej odmeny peňažné prostriedky, peňažné prostriedky vynaložené ústavom na ďalšie potreby osobnej hygieny alebo ich časť sa stanú nenávratnými.

(7)

Obvinený má právo na sprchovanie najmenej dvakrát v kalendárnom týždni. Ak to vyžaduje výkon práce, do ktorej je obvinený zaradený, alebo iné okolnosti, umožní sa mu sprchovanie podľa potreby.

(8)

Na účely tohto zákona sa

a)

základnými potrebami osobnej hygieny rozumejú mydlo, toaletný papier a uterák; u obvinených žien aj hygienické vložky,

b)

ďalšími potrebami osobnej hygieny rozumejú hrebeň na vlasy, zubná kefka, zubná pasta, šampón na vlasy a holiace potreby.

§ 16a - Vychádzka

Obvinený má právo zúčastniť sa denne na vychádzke v určenom otvorenom priestore ústavu v trvaní najmenej jednej hodiny. Do doby trvania vychádzky sa započítava len čas strávený v priestoroch určených na vychádzku. Vychádzku môže v odôvodnených prípadoch predĺžiť, obmedziť alebo zrušiť riaditeľ ústavu alebo ním určený príslušník zboru. Príslušník zboru zabezpečujúci dozor alebo dohľad preruší alebo predčasne ukončí vychádzku, ak obvinený napriek upozorneniu porušuje ústavný poriadok, ohrozuje bezpečnosť v ústave alebo je ohrozená bezpečnosť alebo zdravie osôb v priestore vychádzok.

§ 17 - Veci osobnej potreby
(1)

Obvinený môže mať pri sebe v cele hodinky, fotografie, vlastné knihy, časopisy, študijné materiály, písomnosti a iné nosiče informácií týkajúce sa trestnej veci, v ktorej je v čase výkonu väzby stíhaný, ako aj písomnosti a iné nosiče informácií týkajúce sa iných právnych vecí obvineného, osobnú korešpondenciu, potreby na korešpondenciu, hygienické potreby, veci zakúpené v predajni zriadenej v ústave, v množstve, ktoré zodpovedá možnostiam ich uloženia v skrinke, elektrický holiaci strojček, strojček na strihanie vlasov, ponorný varič alebo rýchlovarnú kanvicu, ak je v cele elektrická zásuvka a spĺňa podmienky podľa odseku 3, zdravotnícku pomôcku a ďalšie veci povolené riaditeľom ústavu alebo ním určeným príslušníkom zboru; hodinky sa obvinenému vydajú až na základe vykonanej kontroly, ak neumožňujú prenos informácií.

(2)

Veci, ktoré môže mať obvinený pri sebe mimo cely, určí riaditeľ ústavu.

(3)

Elektrický spotrebič musí spĺňať podmienky bezpečnej prevádzky a nesmie mať inštalované zariadenie umožňujúce prenos informácií. Vykonanie technickej kontroly zabezpečí ústav; v odôvodnených prípadoch sa vykoná opätovná technická kontrola. Náklady spojené s vykonaním technickej kontroly znáša obvinený.

(4)

Ak obvinený nemôže pri návšteve podľa § 19 ods. 6 odovzdať osobné veci, ktorých držanie v ústave nie je povolené, je v rozpore s účelom výkonu väzby alebo ich účel držania v ústave sa skončil, riaditeľ ústavu môže obvinenému povoliť tieto veci odovzdať obhajcovi alebo odoslať na vlastné náklady prostredníctvom poštového podniku11a) na adresu určenú obvineným. Ak ústav nemôže zabezpečiť bezpečné skladovanie týchto vecí, tie sa odošlú na náklady ústavu. Ak vec osobnej potreby obvineného nemožno podľa osobitných predpisov11b) považovať za bezpečnú, ústav ju znehodnotí podľa osobitného predpisu.11c)

§ 18 - Styk s obhajcom a inými osobami
(1)

Obvinený v ústave má právo stýkať sa osobne s obhajcom bez prítomnosti tretej osoby.

(2)

Obvinený má právo stýkať sa tiež s advokátom alebo s inou osobou, ktorá ho zastupuje v konaní pred súdom alebo iným orgánom verejnej moci, ak

a)

sa má konať o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach obvineného,

b)

obvinený vystupuje ako strana sporu alebo ako účastník konania a v konaní je možné zastupovanie inou osobou ako advokátom a

c)

s tým, v prípade obvineného v kolúznej väzbe, súhlasí príslušný orgán činný v trestnom konaní alebo súd, ktorý si môže vyhradiť svoju prítomnosť.

(3)

Rozhovor medzi obvineným a obhajcom, advokátom alebo inou osobou podľa odseku 2 sa môže uskutočniť formou fyzického rozhovoru, alebo ak to technické podmienky v ústave umožňujú a obvinený s tým súhlasí, formou videoprenosu v čase, v rozsahu a spôsobom určeným riaditeľom ústavu. Pri rozhovore medzi obvineným a inou osobou podľa odseku 2 riaditeľ ústavu zabezpečí, aby bol ním určený príslušník zboru pri rozhovore prítomný a tento rozhovor videl a počul jeho obsah.

§ 19 - Návštevy
(1)

Obvinený má právo prijať návštevu najmenej raz za kalendárny mesiac v trvaní dvoch hodín v čase určenom riaditeľom ústavu alebo ním určeným príslušníkom zboru. Návšteva sa môže uskutočniť formou fyzickej návštevy alebo prostredníctvom videokonferenčného zariadenia (ďalej len „videonávšteva“). Neuplatnené právo na návštevu v čase určenom riaditeľom ústavu alebo ním určeným príslušníkom zboru zaniká. V odôvodnených prípadoch môže riaditeľ ústavu povoliť náhradný termín vykonania návštevy alebo prijatie návštevy častejšie.

(2)

Obvineného môže súčasne fyzicky navštíviť najviac päť osôb, ktorých meno, priezvisko a adresu obvinený uvedie vo svojej písomnej žiadosti; tento počet sa nevzťahuje na neplnoleté deti obvineného. Riaditeľ ústavu môže z bezpečnostných dôvodov nepovoliť návštevu niektorých osôb; uvedené sa nevzťahuje na blízke osoby.12)

(3)

Ak má obvinený neplnoleté deti, má právo nad rámec odseku 1 na ďalšiu videonávštevu s nimi v trvaní najmenej jednej hodiny.

(4)

Dobu návštevy určenú v odseku 1 si môže obvinený rozdeliť na dve hodinové návštevy, pričom jedna hodina návštevy môže byť uskutočnená len formou videonávštevy.

(5)

Riaditelia ústavov umožnia po vzájomnej dohode návštevu medzi obvinenými navzájom a medzi obvinenými a odsúdenými, ak ide preukázateľne o blízke osoby a obvinený má peňažné prostriedky na úhradu nákladov spojených s jej vykonaním. Riaditelia ústavov sa súčasne dohodnú na tom, či sa návšteva uskutoční formou fyzickej návštevy alebo videonávštevy.

(6)

Návštevy prebiehajú spravidla v priestoroch na to určených pod dohľadom príslušníka zboru. Počas fyzickej návštevy je zakázané odovzdávať alebo prijímať akékoľvek veci okrem vecí povolených riaditeľom ústavu. V odôvodnených prípadoch môže riaditeľ ústavu rozhodnúť, že z bezpečnostných dôvodov sa fyzická návšteva vykoná bez priameho kontaktu.

(7)

Príslušník zboru preruší alebo predčasne ukončí návštevu, ak obvinený alebo návštevník napriek upozorneniu porušuje zásady správania pri návšteve, ústavný poriadok, ohrozuje bezpečnosť v ústave alebo o to požiada na návšteve prítomný orgán činný v trestnom konaní alebo súd.

(8)

Obvinený, ktorý je v kolúznej väzbe, má právo prijať návštevu len po predchádzajúcom súhlase príslušného orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu, ktorý si môže vyhradiť svoju prítomnosť na návšteve. Súhlas s návštevou obvineného podľa predchádzajúcej vety blízkou osobou môže orgán činný v trestnom konaní alebo súd neudeliť, len ak ide o osobu, ktorá je stíhaná v rovnakej trestnej veci, alebo pri ktorej bolo objektívne preukázané kolúzne konanie v trestnej veci obvineného. Ak sa orgán činný v trestnom konaní alebo súd, ktorý si vyhradil prítomnosť na návšteve blízkej osoby, na návštevu nedostaví, návšteva sa uskutoční bez jeho prítomnosti.

§ 20 - Korešpondencia
(1)

Obvinený má právo prijímať a na vlastné náklady odosielať písomné správy v listinnej podobe (ďalej len „korešpondencia“) bez obmedzenia, ak tento zákon neustanovuje inak. Povolenú hmotnosť a rozmery korešpondencie ustanovuje osobitný predpis.12a)

(2)

Nahliadnuť do korešpondencie obvineného má právo riaditeľ ústavu alebo ním určený príslušník zboru; pritom je v odôvodnených prípadoch oprávnený oboznámiť sa s jej obsahom. Ústav je povinný korešpondenciu zadržať a odovzdať orgánu činnému v trestnom konaní, orgánu oprávnenému na objasňovanie priestupkov alebo súdu, ak táto korešpondencia obsahuje nedovolenú informáciu alebo vec, jej obsah zakladá podozrenie zo spáchania trestného činu, priestupku alebo jej doručením by mohol byť marený účel výkonu väzby. O zadržaní korešpondencie obvineného rozhodne ústav do troch pracovných dní od získania dispozície nad korešpondenciou. Ak ústav nerozhodne o zadržaní korešpondencie obvineného a o jej odovzdaní orgánu činnému v trestnom konaní, orgánu oprávnenému na objasňovanie priestupkov alebo súdu, alebo ak táto korešpondencia neobsahuje nedovolenú informáciu alebo vec, jej obsah nezakladá podozrenie zo spáchania trestného činu, priestupku alebo jej doručením by nemohol byť zmarený účel výkonu väzby, je ústav povinný korešpondenciu doručiť adresátovi.

(3)

Obvinený v kolúznej väzbe prijíma a odosiela korešpondenciu prostredníctvom orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu okrem korešpondencie uvedenej v odseku 4.

(4)

Nahliadať do korešpondencie je neprípustné, ak je zrejmé, že ide o korešpondenciu medzi obvineným a

a)

jeho obhajcom alebo advokátom, ktorý ho zastupuje v inej právnej veci,

b)

orgánom činným v trestnom konaní alebo súdom,

c)

Kanceláriou prezidenta Slovenskej republiky, Národnou radou Slovenskej republiky, Úradom vlády Slovenskej republiky, Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, Generálnou prokuratúrou Slovenskej republiky, Národným bezpečnostným úradom, verejným ochrancom práv alebo inými štátnymi orgánmi Slovenskej republiky alebo volebnými orgánmi podľa osobitného predpisu12b) vo veciach týkajúcich sa uplatnenia volebného práva obvineného,

d)

medzinárodnými orgánmi a medzinárodnými organizáciami, ktoré sú podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, príslušné na prejednanie podnetov alebo sťažností týkajúcich sa ochrany ľudských práv,

e)

diplomatickou misiou alebo konzulárnym úradom cudzieho štátu.

(5)

Na obvineného v kolúznej väzbe sa ustanovenie odseku 4 písm. c) vzťahuje len v prípade štátnych orgánov, ktoré sú príslušné na prejednanie podnetov alebo sťažností týkajúcich sa ochrany ľudských práv alebo v prípade volebných orgánov podľa osobitného predpisu vo veciach týkajúcich sa uplatnenia volebného práva obvineného.

(6)

Ak je podozrenie, že korešpondencia uvedená v odseku 4 obsahuje nepovolenú vec, môže do nej riaditeľ ústavu alebo ním určený príslušník zboru za prítomnosti obvineného nahliadnuť, o čom spíše úradný záznam, ktorý obvinený potvrdí svojím podpisom. Oboznámenie sa s obsahom takejto korešpondencie je neprípustné.

(7)

Ak obvinený nemá peňažné prostriedky, ústav zabezpečí na vlastné náklady odoslanie dvoch kusov korešpondencie za kalendárny mesiac. Obmedzenie počtu kusov korešpondencie odoslanej na náklady ústavu sa nevzťahuje na korešpondenciu odosielanú obvineným v trestnom konaní alebo inom konaní, v ktorom je obvinený účastníkom konania a hrozí zmeškanie lehoty.

(8)

Ak je obvinený negramotný alebo nevidiaci, ústav je povinný na jeho požiadanie zabezpečiť napísanie a prečítanie korešpondencie.

(9)

Na obsah korešpondencie adresovanej nevidiacemu obvinenému sa primerane použije osobitný predpis upravujúci poštové služby.13)

(10)

Ústav zadrží korešpondenciu uvedenú v odseku 4, ak obsahuje nepovolenú vec. Ak je podozrenie, že nepovolená vec súvisí s trestným činom, správnym deliktom alebo priestupkom, ústav túto vec najneskôr nasledujúci pracovný deň odovzdá príslušnému orgánu verejnej moci. O zadržaní doručenej korešpondencie sa informuje odosielateľ a príslušný nadriadený orgán odosielateľa.

(11)

Ak je obvinenému od osôb uvedených v odseku 4 doručený iný nosič informácií, tento sa po zaevidovaní do evidencie povolených vecí vydá obvinenému.

(12)

Podmienky zasielania poštových známok ustanovuje osobitný predpis.12a)

§ 20a
(1)

Písomnou správou v listinnej podobe sa rozumie

a)

oznámenie v písomnej forme, ktoré sa má dodať na adresu uvedenú na oznámení alebo na obálke,

b)

účet, faktúra, finančný výkaz alebo iná správa nerovnakého obsahu a formy, ktoré súvisia so záväzkovými alebo inými vzťahmi medzi odosielateľom a obvineným,

c)

kresba, fotografia.

(2)

Za písomnú správu v listinnej podobe sa nepovažuje oznámenie, ktoré pozostáva výlučne z reklamných, marketingových alebo propagačných materiálov, kniha, katalóg, noviny a iná periodická tlač, a to ani vtedy, ak sú obsahom listovej zásielky; uvedené platí aj o ich kópii.

§ 21 - Telefonovanie
(1)

Obvinený má právo telefonovať minimálne 4 dni v kalendárnom mesiaci v trvaní najmenej 30 minút za deň prostredníctvom telefónneho zariadenia, alebo ak to technické podmienky v ústave umožňujú, prostredníctvom videotelefónneho zariadenia umiestneného v ústave v čase určenom riaditeľom ústavu. Neuplatnené právo na telefonovanie zaniká.

(2)

Riaditeľ ústavu môže obvinenému zakázať telefonovať na vybrané telefónne čísla z bezpečnostných dôvodov s výnimkou telefónneho čísla patriaceho blízkej osobe obvineného alebo na základe písomnej žiadosti majiteľa telefónneho čísla.

(3)

Obvinený, ktorý je v kolúznej väzbe, môže telefonovať len po predchádzajúcom súhlase príslušného orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu, ktorý si môže vyhradiť prítomnosť pri telefonovaní. Súhlas s telefonovaním obvineného podľa predchádzajúcej vety s blízkou osobou môže orgán činný v trestnom konaní alebo súd neudeliť, len ak ide o osobu, ktorá je stíhaná v rovnakej trestnej veci alebo pri ktorej bolo objektívne preukázané kolúzne konanie v trestnej veci obvineného. Ak sa orgán činný v trestnom konaní alebo súd, ktorý si vyhradil prítomnosť pri telefonovaní blízkej osobe, na telefonovanie nedostaví, hovor sa uskutoční bez jeho prítomnosti, a to v trvaní najviac 30 minút jedenkrát mesačne.

(4)

Obvinený môže s obhajcom alebo s advokátom, ktorý ho zastupuje v inej právnej veci, telefonovať denne najmenej 30 minút.

(5)

Ústav alebo generálne riaditeľstvo sú oprávnené monitorovať a zaznamenávať obsah hovoru obvineného na účel plnenia úloh na úseku boja proti terorizmu a organizovanému zločinu, zabránenia mareniu účelu výkonu väzby, odhaľovania a objasňovania trestných činov a zabezpečenia ochrany verejného poriadku a bezpečnosti v objektoch, ktorých ochranu zabezpečuje zbor; uvedené sa nevzťahuje na hovor obvineného s jeho obhajcom alebo s advokátom, ktorý ho zastupuje v inej právnej veci, ak obhajca alebo advokát preukáže, že mu telefónne číslo patrí. Monitorovanie hovorov obvineného schvaľuje riaditeľ ústavu, v ktorom je obvinený umiestnený alebo generálny riaditeľ zboru. V prípade, ak vec neznesie odklad, hrozí marenie účelu výkonu väzby, súhlas riaditeľa ústavu alebo generálneho riaditeľa zboru nie je možné získať vopred, môže byť hovor monitorovaný aj bez predchádzajúceho súhlasu. V monitorovaní nie je možné pokračovať a získané údaje nesmú byť použité, ak riaditeľ ústavu alebo generálny riaditeľ zboru neudelí dodatočný súhlas najneskôr do 24 hodín od začiatku monitorovania hovorov obvineného. Opodstatnenosť monitorovania hovorov obvineného preskúmava riaditeľ ústavu alebo generálny riaditeľ zboru najmenej raz za 3 mesiace. Ústav a generálne riaditeľstvo zboru vedú prehľad o počtoch vydaných súhlasov a odmietnutých žiadostiach, pričom zodpovedajú za ich úplnosť. Ak sa pri monitorovaní hovorov vyhotovil záznam a do 3 mesiacov od jeho vyhotovenia sa nezistili skutočnosti významné na dosiahnutie zákonom ustanoveného účelu, záznam sa vymaže. Ústav a generálne riaditeľstvo uchovávajú záznamy podľa prvej vety počas 12 mesiacov. Uchovávanie a výmaz záznamov hovorov obvinených je realizované automaticky systémom, ktorým je zabezpečené telefonovanie obvinených.

(6)

Ústav a generálne riaditeľstvo sú oprávnené zaznamenávať elektronicky aj údaje o priebehu hovoru. Záznam o priebehu hovoru obsahuje údaje o volaných telefónnych číslach, čase a dĺžke hovoru a pretelefonovanej peňažnej sume.

(7)

Záznamy podľa odsekov 5 a 6 poskytuje ústav a generálne riaditeľstvo na základe písomnej žiadosti subjektom uvedeným v osobitnom predpise.13aa)

(8)

Náklady spojené s telefonovaním znáša obvinený.

§ 22 - Prijímanie balíkov
(1)

Obvinený má právo raz za tri mesiace a mladistvý obvinený raz za mesiac prijať balík s vecami osobnej potreby obsahujúci fotografie, vlastné knihy, časopisy, študijné materiály, potreby na korešpondenciu a iné veci osobnej potreby povolené riaditeľom ústavu do hmotnosti dvoch kilogramov. Balík možno obvinenému doručiť len prostredníctvom poštového podniku.11a)

(2)

Ak balík obsahuje vec osobnej potreby, ktorá nie je uvedená v odseku 1, alebo vec osobnej potreby, ktorá nebola povolená riaditeľom ústavu, postupuje sa primerane podľa § 17 ods. 4. Ak je podozrenie, že vec súvisí s trestným činom, správnym deliktom alebo priestupkom, príslušník zboru je povinný vec bezodkladne odovzdať príslušnému štátnemu orgánu.

Prijímanie peňažných prostriedkov, nakladanie s nimi a iné finančné operácie
§ 23
(1)

Ak orgán činný v trestnom konaní alebo súd pri vzatí obvineného do väzby alebo počas jej trvania vydá príkaz na zaistenie peňažných prostriedkov v eurách, cudzej mene alebo cenín, cenných papierov a dokladov preukazujúcich existenciu účtu obvineného v banke alebo pobočke zahraničnej banky, ústav ich prevezme a zaeviduje na konte obvineného. S peňažnými prostriedkami môže obvinený nakladať až po písomnom súhlase orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu.

(2)

Ak orgán činný v trestnom konaní alebo súd pri vzatí obvineného do väzby alebo počas jej trvania nevydá príkaz podľa odseku 1, peňažné prostriedky v eurách, cudzej mene alebo ceniny, cenné papiere a doklady preukazujúce existenciu účtu obvineného v banke alebo pobočke zahraničnej banky ústav prevezme a zaeviduje na konte obvineného. Na nakladanie s peňažnými prostriedkami sa súhlas podľa odseku 1 nevyžaduje.

(3)

Peňažné prostriedky možno obvinenému zasielať poukazom poštového platobného styku alebo bezhotovostným prevodom na účet osobitných prostriedkov ústavu. Peňažné prostriedky zaslané alebo poukázané obvinenému sa zaevidujú na jeho konto. O doručení peňažných prostriedkov pre obvineného na účet osobitných prostriedkov ústavu je obvinený informovaný. Ak obvinený odmietne prijať peňažné prostriedky, tie sa vrátia odosielateľovi alebo príkazcovi na písomnú žiadosť obvineného. Náklady spojené s vrátením peňažných prostriedkov sa uhradia z odmietnutej sumy peňažných prostriedkov. Obvinený nemôže odmietnuť prijať dôchodok poukázaný platiteľom dôchodku na účet osobitných prostriedkov ústavu.

(4)

Obvinenému sa okrem peňažných prostriedkov podľa odseku 3 účtujú a evidujú na jeho konte

a)

peňažné prostriedky v eurách, ktoré sa obvinenému odňali pri prijatí do väzby podľa odsekov 1 a 2,

b)

zostatok z pracovnej odmeny, nemocenských dávok13b) a úrazových dávok13c) po vykonaní zrážok podľa § 32 ods. 5 a 6,

c)

iné úrazové dávky,14)

d)

dôchodok podľa osobitných predpisov,15)

e)

peňažné prostriedky v eurách zaslané obvinenému inak ako spôsobom podľa odseku 3 prvej vety.

(5)

V pokladnici ústavu sa obvinenému uschovávajú a evidujú na jeho konte aj

a)

peňažné prostriedky v cudzej mene, ktoré sa obvinenému odňali pri prijatí do väzby podľa odsekov 1 a 2,

b)

peňažné prostriedky v cudzej mene, ktoré boli obvinenému zaslané inak ako spôsobom podľa odseku 3 prvej vety,

c)

ceniny, cenné papiere a doklady preukazujúce existenciu účtu obvineného v banke alebo pobočke zahraničnej banky.

(6)

Ústav obvinenému blokuje na jeho konte peňažné prostriedky potrebné v dobe prepustenia z výkonu väzby na zabezpečenie

a)

stravného na jeden deň,15a)

b)

cestovných nákladov do miesta trvalého pobytu alebo miesta prechodného pobytu vo výške 10 % zo sumy životného minima.17)

(7)

Obvinený môže, okrem peňažných prostriedkov blokovaných podľa odseku 6, čerpať peňažné prostriedky účtované a evidované ústavom na jeho konte najviac do výšky úhrady

a)

výživného,

b)

pohľadávok spojených s výkonom väzby alebo výkonom trestu,

c)

v ústave evidovaných pohľadávok ostatných oprávnených.

(8)

Ak obvinený požiada o úhradu podľa odseku 7, tá sa vykoná jedenkrát za kalendárny týždeň v určený pracovný deň.

(9)

Ak obvinený nesplnil podmienky úhrady pohľadávky podľa odseku 7 a požiada o čerpanie peňažných prostriedkov z jeho konta, môže peňažné prostriedky čerpať len na

a)

nákup základných potrieb osobnej hygieny,

b)

nákup ďalších potrieb osobnej hygieny,

c)

nákup základných potrieb na korešpondenciu,

d)

úhradu súdnych poplatkov, správnych poplatkov a odmenu notára,

e)

nákup liekov, ktoré nemožno poskytnúť na základe zdravotného poistenia bezplatne podľa osobitného predpisu,10) úhradu nevyhnutých nákladov za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu,11)

f)

nákup kreditu na telefonovanie.

(10)

Peňažné prostriedky vynaložené povinnou osobou15b) na materiálne náklady za sprístupnenie informácií podľa osobitného predpisu15c) je obvinený povinný uhradiť z peňažných prostriedkov evidovaných na jeho konte. Ak obvinený nemá v čase prepustenia z výkonu väzby alebo po rozúčtovaní poslednej pracovnej odmeny peňažné prostriedky, peňažné prostriedky vynaložené ústavom na materiálne náklady za sprístupnenie informácií alebo ich časť sa stanú nenávratnými.

§ 24
(1)

Ak bol obvinený prijatý do väzby, je povinný ihneď oznámiť ústavu skutočnosť, že poberá dôchodok. Rovnakú povinnosť má obvinený, ak mu vznikne nárok na dôchodok alebo nárok na jeho výplatu počas výkonu väzby, ak sa obvinenému prizná dôchodok so spätnou platnosťou alebo ak sa obvinenému začne vyplácať dôchodok starobného dôchodkového sporenia.

(2)

Ak bol obvinený poberajúci dôchodok počas výkonu väzby premiestnený do iného ústavu, zmenu je povinný oznámiť do ôsmich dní orgánu sociálneho poistenia, príslušnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti a príslušnej poisťovni podľa osobitného predpisu16) ten ústav, z ktorého bol obvinený premiestnený.

(3)

Ústav je povinný do ôsmich dní oznámiť orgánu sociálneho poistenia, príslušnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti a príslušnej poisťovni podľa osobitného predpisu16) prepustenie z väzby obvineného, ktorý je poberateľom dôchodku.

(4)

Ak organizačná zložka Sociálnej poisťovne, Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia a príslušný úrad sociálneho zabezpečenia (ďalej len „orgán sociálneho poistenia“), príslušná dôchodková správcovská spoločnosť a príslušná poisťovňa podľa osobitného predpisu16) zašlú dôchodok na konto osoby, ktorej bol výkon väzby ukončený, dôchodok odošle ústav späť odosielateľovi.

(5)

Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa primerane vzťahujú na poberanie nemocenskej dávky a úrazovej dávky.

§ 25 - Nákup potravín a vecí osobnej potreby
(1)

Obvinený má právo na nákup potravín, vecí osobnej potreby a iných vecí v predajni zriadenej v ústave najmenej raz za kalendárny týždeň v určený pracovný deň v primeranom množstve a s prihliadnutím na možnosť ich bezpečného uloženia v skrinke a v súlade s podmienkami zabezpečenia zdravotnej neškodnosti potravín; v odôvodnených prípadoch najneskôr do piatich pracovných dní od jeho predvedenia do výkonu väzby alebo premiestnenia z iného ústavu. Nákup sa uskutočňuje z peňažných prostriedkov obvineného formou bezhotovostného prevodu v kalendárnom mesiaci najviac do výšky trojnásobku sumy životného minima podľa osobitného predpisu.17)

(2)

V ústave sa pre obvinených zriaďujú predajne s potravinárskym, drogistickým a priemyselným tovarom. Sortiment tovaru určuje riaditeľ ústavu.

(3)

V predajni zriadenej v ústave nemožno predávať predmety, ktoré možno zneužiť na zmarenie účelu výkonu väzby, ohrozenie bezpečnosti v ústave alebo zdravia obvineného.

§ 26 - Vzdelávanie, záujmová činnosť, športová činnosť a iné činnosti
(1)

Ústav počas výkonu väzby ponúka obvinenému účasť na vzdelávacích, osvetových, záujmových a športových činnostiach.

(2)

Obvinený má právo vzdelávať sa formou individuálneho štúdia a prístupu k odbornej literatúre; obvinený sa môže zúčastňovať aj na krátkodobých skupinových vzdelávacích a osvetových činnostiach.

(3)

Obvinený má právo zúčastňovať sa na záujmovej a športovej činnosti na základe ponukových listov, ktoré spracuje a sprístupní obvinenému ústav.

(4)

Vzdelávanie, záujmovú a športovú činnosť organizuje ústav tak, aby nedochádzalo k mareniu účelu výkonu väzby a s prihliadnutím na priestorové možnosti.

(5)

Prostredníctvom poštového podniku môže obvinený prijať balík obsahujúci študijné materiály, literatúru a veci na záujmovú a športovú činnosť zodpovedajúce možnostiam ich uloženia v ústave; za študijné materiály a literatúru sa nepovažujú denná tlač a časopisy podľa § 27 ods. 3 a za veci určené na športovú činnosť sa nepovažujú potravinové doplnky a výživové doplnky podľa osobitného predpisu.17a)

(6)

So súhlasom obvineného možno obvinenému umožniť pracovné činnosti v ústave, ktorých cieľom je zmysluplne zachovávať, rozvíjať a využívať schopnosti obvineného a zvládanie negatívnych vplyvov umiestnenia vo výkone väzby.

§ 27 - Prístup k informáciám
(1)

Obvinený môže používať v cele vlastný rádioprijímač a televízny prijímač napájané z vlastného zdroja, ktorý je ich súčasťou. Vlastný rádioprijímač a televízny prijímač musia spĺňať podmienky uvedené v § 17 ods. 3. Ak to umožňujú podmienky v ústave, môže riaditeľ ústavu povoliť pripojenie rádioprijímača a televízneho prijímača do elektrickej siete.

(2)

Obvinený môže počúvať rozhlasové vysielanie a pozerať televízne vysielanie v čase určenom v časovom rozvrhu dňa spôsobom, ktorý nenarúša ústavný poriadok. Obvinenému sa tiež umožní počúvanie rozhlasového vysielania prostredníctvom rozhlasu inštalovaného v cele.

(3)

Obvinený má právo na vlastné náklady predplatiť si dennú tlač a časopisy a objednať si knihy okrem tých, ktoré propagujú národnostnú, rasovú, etnickú alebo náboženskú neznášanlivosť, fašizmus alebo iné hnutia smerujúce k potláčaniu práv a slobôd občanov, násilie, krutosť, ohrozujú mravnosť a poriadok v ústave alebo opisujú výrobu a použitie návykových látok, jedov, výbušnín, zbraní a streliva. Dennú tlač a časopisy môže obvinenému predplatiť aj iná osoba, ak tieto budú do ústavu dodávané poštovým podnikom.11a)

(4)

Obvinený má právo vypožičiavať si z väzenskej knižnice knihy podľa vlastného výberu, vypožičiavať si a hrať spoločenské hry, ktoré sú v ústave.

(5)

Ak to technické podmienky ústavu umožňujú, obvinený môže v čase vymedzenom v ústavnom poriadku využívať zariadenie ústavu s pripojením na internet. Obvinenému sa sprístupňujú internetové stránky obsahujúce informácie o všeobecne záväzných právnych predpisoch, internetové stránky, ktoré patria osobám uvedeným v § 20 ods. 4 písm. c) až e) a ďalšie internetové stránky určené riaditeľom ústavu.

§ 28 - Poskytovanie psychologických a sociálnych služieb
(1)

Ústav poskytne obvinenému psychologické služby, ak si jeho psychický stav vyžaduje odbornú pomoc psychológa a o poskytnutie takej služby požiada alebo s jej poskytnutím súhlasí.

(2)

Ak obvinený požiada o pomoc pri riešení nepriaznivej životnej situácie, ústav poskytne obvinenému sociálne poradenstvo zamerané na obmedzenie negatívnych vplyvov väzenského prostredia a pomoc pri riešení nepriaznivej životnej situácie obvineného a jeho rodiny.

§ 29 - Ochrana práv obvinených
(1)

Na uplatnenie a zabezpečenie svojich práv a oprávnených záujmov podľa tohto zákona má obvinený právo podávať žiadosti, sťažnosti a podnety štátnym orgánom Slovenskej republiky, ktoré sú príslušné na prejednanie podnetov alebo sťažností týkajúcich sa ochrany ľudských práv, ako aj medzinárodným orgánom a medzinárodným organizáciám, ktoré sú podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, príslušné na prejednanie podnetov alebo sťažností týkajúcich sa ochrany ľudských práv; ústav je povinný bezodkladne zabezpečiť ich odoslanie bez toho, aby zisťoval odosielateľa.

(2)

Ak o to obvinený požiada, umožní sa mu rozhovor s riaditeľom ústavu alebo s príslušníkom zboru určeným riaditeľom ústavu a s osobami a zástupcami orgánov uvedených v § 59 a 60 v čase, keď vykonávajú dozor alebo kontrolu v ústave.

(3)

Obvinený má právo na ochranu pred neoprávneným násilím a akýmkoľvek prejavom ponižovania ľudskej dôstojnosti.

(4)

Ak príslušník zboru alebo zamestnanec zboru zistí porušenie alebo hrozbu porušenia práva obvineného uvedeného v odseku 3 alebo ak obvinený taký prípad oznámi príslušníkovi zboru alebo zamestnancovi zboru, ten vykoná nevyhnutné opatrenia na zabránenie takého konania a oznámi prípad riaditeľovi ústavu alebo inému oprávnenému nadriadenému.

§ 30 - Základné povinnosti a zákazy
(1)

Obvinený je povinný:

a)

plniť povinnosti uložené týmto zákonom a ústavným poriadkom,

b)

plniť pokyny a príkazy príslušníka zboru a zamestnanca zboru,

c)

podrobiť sa osobnej prehliadke a umožniť príslušníkom zboru kontrolu svojich osobných vecí,

d)

podrobiť sa zdravotnej prehliadke a strpieť úkony súvisiace s jeho identifikáciou,

e)

podrobiť sa hygienickým a protiepidemickým opatreniam a zdravotným výkonom v rozsahu a za podmienok podľa osobitných predpisov,5)

f)

podrobiť sa potrebnému vyšetreniu v prípade podozrenia, že obvinený je pod vplyvom návykových látok,

g)

zaobchádzať šetrne so zverenými vecami a iným majetkom,

h)

zachovávať zásady slušného správania a vystupovania voči osobám, s ktorými prichádza do styku,

i)

mať pri pohybe mimo cely viditeľne určeným spôsobom označený odev,

j)

udržiavať poriadok vo svojich osobných veciach, dbať o osobnú hygienu a udržiavať čistotu a poriadok v cele, v ktorej je umiestnený,

k)

dodržiavať nočný pokoj v čase od večierky do budíčka,

l)

oznámiť ihneď príslušníkovi zboru alebo zamestnancovi zboru okolnosti, ktoré môžu spôsobiť vážne ohrozenie bezpečnosti a zdravia osôb, ak sa o nich dozvie alebo ich zistí,

m)

bez zbytočného odkladu oznámiť ústavu zmenu zdravotnej poisťovne,19a)

n)

dodržiavať opatrenia a pokyny týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi a pri výkone práce používať predpísané osobné ochranné pracovné prostriedky,

o)

nosiť preukaz obvineného, keď sa nachádza mimo cely, a stratu preukazu ihneď hlásiť príslušníkovi zboru,

p)

bez zbytočného odkladu osobne alebo iným vhodným spôsobom oznámiť príslušníkovi zboru alebo zamestnancovi zboru, ak utrpel pracovný úraz alebo iný ako pracovný úraz alebo bol svedkom pracovného úrazu, iného úrazu alebo nebezpečnej udalosti, alebo sa o nich dozvedel.19b)

(2)

Obvinenému sa zakazuje:

a)

nadväzovať kontakty s inými osobami na účely zakázaného prijímania a odosielania korešpondencie alebo predmetov alebo získania či poskytnutia iných výhod,

b)

vstupovať a pohybovať sa bez sprievodu príslušníka zboru mimo vymedzeného priestoru,

c)

tetovať seba alebo iného, alebo sa nechať tetovať, nosiť piercing, zhotovovať piercing sebe alebo inému, alebo nechať si zhotovovať piercing, alebo inak narúšať svoju telesnú integritu alebo telesnú integritu iného,

d)

predstierať ochorenie, úmyselne si spôsobovať ujmu na zdraví, zhromažďovať, prechovávať alebo užívať lieky nepovolené alebo nepredpísané lekárom alebo ich užívať inak, ako ich povolil alebo predpísal lekár, alebo odovzdávať lieky iným obvineným,

e)

vyrábať, prechovávať a požívať návykové látky,

f)

vyrábať a prechovávať predmety, ktoré by mohli byť použité na ohrozenie bezpečnosti osôb alebo majetku alebo na útek,

g)

zúčastňovať sa v ústave na hazardných hrách,20) hrať hry o peňažné prostriedky, veci a služby,

h)

vykonávať činnosť, ktorou ohrozuje alebo ponižuje ľudskú dôstojnosť,

i)

prechovávať tlačoviny alebo predmety propagujúce národnostnú, rasovú, etnickú alebo náboženskú neznášanlivosť, fašizmus alebo iné hnutia smerujúce k potláčaniu práv a slobôd občanov, násilie, krutosť, ohrozujúce mravnosť alebo opisujúce výrobu zbrane, streliva, výbušnín, návykových látok, jedov a akékoľvek predmety, ktorými by mohol mariť účel výkonu väzby,

j)

prechovávať a používať mobilný telefón alebo iné technické zariadenie umožňujúce komunikáciu alebo záznam informácií,

k)

fajčiť mimo vyhradených priestorov,

l)

zneužívať a poškodzovať preukaz obvineného,

m)

predať, darovať, vymeniť alebo požičať inému obvinenému alebo odsúdenému veci osobnej potreby a od iného obvineného alebo odsúdeného veci osobnej potreby prijať do užívania s výnimkou vecí určených v ústavnom poriadku.

§ 30a - Preukaz obvineného

Preukaz obvineného je určený na identifikáciu obvineného, reguláciu pohybu a uplatnenie niektorých práv obvineného, najmä telefonovania a nákupu potravín a vecí osobnej potreby. Obsahuje fotografiu, meno, priezvisko, základné číslo a čiarový kód obvineného.

§ 31 - Ústavný poriadok
(1)

Riaditeľ ústavu vydá ústavný poriadok, ktorým sa upravuje výkon práv, povinností a obmedzení obvinených a uplatňovanie poriadku a disciplíny; súčasťou ústavného poriadku je časový rozvrh dňa.

(2)

Ústavný poriadok schvaľuje generálny riaditeľ.

(3)

Ústavný poriadok je k dispozícii v oddiele so štandardným režimom v každej cele. V oddiele so zmierneným režimom je ústavný poriadok k dispozícii na mieste bežne prístupnom obvinenému alebo sa poskytne obvinenému na požiadanie.

TRETÍ ODDIEL
ZARAĎOVANIE DO PRÁCE

§ 32
(1)

Ak s tým obvinený súhlasí, môže sa zaradiť do práce v súlade s účelom výkonu väzby; pritom sa prihliada na jeho zdravotný stav a možnosti využitia pracovnej kvalifikácie.

(2)

Zaradenie obvineného do práce je osobitný vzťah medzi ústavom a obvineným, ktorým nevzniká pracovný pomer ani iný obdobný pracovnoprávny vzťah. Zaradenie obvineného do práce môže zbor skončiť kedykoľvek, a to aj bez uvedenia dôvodu. Ústav voči obvinenému plní povinnosti zamestnávateľa. Na obvinených zaradených do práce sa primerane použijú ustanovenia § 85, § 85a, § 93 až 95, § 97, § 98, § 133 ods. 1 a 2, § 147, § 148, § 174, § 175, § 176 a § 193 až 198 Zákonníka práce.

(3)

Obvinenému patrí pracovná odmena podľa druhu vykonávanej práce, odpracovaného času alebo normy spotreby práce; za čas, keď obvinený nepracoval, mu nepatrí náhrada pracovnej odmeny. Základná výška pracovnej odmeny zodpovedá 40 % sumy minimálnej mzdy určenej osobitným predpisom.21)

(4)

Nárok na minimálnu mzdu podľa osobitného predpisu21) obvinenému nevzniká.

(5)

Z pracovnej odmeny obvineného ústav vykonáva a odvádza zrážky podľa osobitných predpisov;22) zostatkom je čistá pracovná odmena.

(6)

Z čistej pracovnej odmeny obvineného, z nemocenských dávok13b) a úrazových dávok13c) obvineného sa vykonávajú zrážky podľa osobitného predpisu.22a) Ak obvinený, voči ktorému bol nariadený výkon rozhodnutia zrážkami zo mzdy, nastúpi do výkonu väzby, postupuje sa podľa osobitných predpisov,22a) pričom za mzdu povinného sa považuje pracovná odmena, nemocenské dávky a úrazové dávky, ak z nich možno uspokojiť pohľadávku.

(7)

Ak bol obvinený premiestnený do iného ústavu, tento ústav preberá výkon rozhodnutia zrážkami z jeho pracovnej odmeny; zmena ústavu nemá vplyv na poradie vymáhaných pohľadávok.

(8)

Premiestnenie obvineného do iného ústavu sa nepovažuje za zmenu platiteľa mzdy,22b) okrem platenia poistného na sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, platenia poistného do zdravotných poisťovní a plnenia odvodovej povinnosti.

(9)

Obvinený nesmie byť školený na práce s výbušninami, strelnými zbraňami, strelivom a návykovými látkami a nesmie vykonávať práce s výbušninami, strelnými zbraňami, strelivom a návykovými látkami. S inými nebezpečnými látkami22c) môže obvinený pracovať iba vo výnimočnom prípade pod dohľadom príslušníka zboru alebo zamestnanca zboru.

(10)

Zdravotná poisťovňa, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, platiteľ dôchodkovej dávky a úrad práce, sociálnych vecí a rodiny je povinný poskytnúť ústavu alebo generálnemu riaditeľstvu údaje o obvinenom potrebné pre správne vykonávanie odvodov a zrážok z pracovnej odmeny obvineného.

§ 33 - Povinnosti obvineného zaradeného do práce

Obvinený zaradený do práce je povinný dodržiavať pracovnú disciplínu. Pritom je povinný najmä

a)

riadne plniť pracovné úlohy, príkazy a pokyny príslušníka zboru alebo zamestnanca zboru, ktorý organizuje a kontroluje obvineného zaradeného do práce,

b)

využívať pracovný čas a prostriedky zverené na vykonanie práce,

c)

plniť pracovné úlohy včas, kvalitne a hospodárne.

§ 34 - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi

Starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia obvinených pri práci a ochranu pred požiarmi zaisťuje ústav. Obvinený je povinný dbať o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu pred požiarmi.

ŠTVRTÝ ODDIEL
DIFERENCOVANÝ VÝKON VÄZBY

§ 35
(1)

Väzba sa vykonáva v štandardnom alebo zmiernenom režime. Pohyb, kontakt a spôsob výkonu práv je rozdielny podľa dôvodov väzby. Zmiernenie obmedzení vo väzbe sa nesmie vykonať spôsobom a v rozsahu, ktorý by ohrozil účel výkonu väzby.

(2)

O umiestnení do režimu, v ktorom bude obvinený vykonávať väzbu, rozhodne riaditeľ ústavu alebo príslušník zboru určený riaditeľom ústavu spravidla najbližší pracovný deň po prijatí obvineného do výkonu väzby.

§ 36 - Výkon väzby v štandardnom režime

Výkonom väzby v štandardnom režime sa rozumie výkon väzby podľa tohto zákona, ak ďalej nie je ustanovené inak. Do štandardného režimu sa umiestni obvinený,

a)

ktorý nemôže byť umiestnený do oddielu so zmierneným režimom,

b)

ktorý môže byť umiestnený do oddielu so zmierneným režimom, ale požiada o umiestnenie do štandardného režimu alebo

c)

pri ktorom po dodaní do výkonu väzby riaditeľ ústavu ešte nerozhodol o režime výkonu väzby z dôvodu vykonávania zdravotnej prehliadky zameranej na predchádzanie šírenia nákazy.

§ 37 - Výkon väzby v zmiernenom režime
(1)

V ústave sa vytvára oddiel so zmierneným režimom, ktorý pozostáva najmä z ciel a priestorov na vzdelávaciu, záujmovú a športovú činnosť.

(2)

V oddiele so zmierneným režimom sa obvinený môže v určenom čase voľne pohybovať a stýkať sa s obvinenými umiestnenými v tomto oddiele.

(3)

V oddiele so zmierneným režimom nemôžu byť umiestnení obvinení:

a)

ktorí sú v kolúznej väzbe,

b)

ktorí sú stíhaní za obzvlášť závažné zločiny proti životu a zdraviu; uvedené sa nevzťahuje na mladistvých, ktorí sú stíhaní za obzvlášť závažné zločiny,

c)

ktorí porušujú ústavný poriadok, za čo im bol uložený disciplinárny trest podľa § 40 ods. 3 písm. e) a f) a tento im nebol zahladený,

d)

u ktorých to neodporučil lekár vzhľadom na ich zdravotný stav,

e)

u ktorých tak rozhodne riaditeľ ústavu z dôvodu ochrany bezpečnosti obvineného alebo inej osoby v ústave alebo možného rizika ohrozenia bezpečnosti v ústave.

PIATY ODDIEL
DISCIPLINÁRNA ZODPOVEDNOSŤ

§ 38 - Disciplinárne odmeny
(1)

Za dlhodobé vzorné plnenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona, aktívnu účasť na činnostiach podľa § 26, plnenie pracovných povinností alebo vykonanie príkladného činu možno obvinenému udeliť disciplinárnu odmenu.

(2)

Príkladným činom sa rozumie vykonanie hrdinského skutku, prejav statočnosti pri záchrane ľudského života alebo majetku, mimoriadny prejav odvahy a úsilia.

(3)

Disciplinárnou odmenou je

a)

pochvala,

b)

mimoriadne povolenie návštevy,

c)

mimoriadne povolenie telefonického volania,

d)

povolenie prijatia balíka do hmotnosti piatich kilogramov (ďalej len „povolenie balíka“).

(4)

O uložení disciplinárnej odmeny príslušník zboru vykoná záznam v osobnej karte obvineného a na predpísanom tlačive, ktoré založí do osobného spisu obvineného.

§ 39 - Výkon disciplinárnych odmien
(1)

Disciplinárna odmena mimoriadneho povolenia návštevy sa týka len jednej návštevy nad rámec intervalu alebo trvania návštevy podľa § 19 ods. 1. Disciplinárna odmena mimoriadneho povolenia návštevy sa považuje za vykonanú odoslaním povolenia k návšteve. V odôvodnených prípadoch môže riaditeľ ústavu povoliť náhradný termín vykonania tejto disciplinárnej odmeny.

(2)

Disciplinárna odmena mimoriadneho povolenia telefonického volania sa týka len jedného telefonického volania nad rámec určeného intervalu alebo doby trvania hovoru. Disciplinárna odmena mimoriadneho povolenia telefonického volania sa považuje za vykonanú uskutočnením povoleného telefonického hovoru.

(3)

Disciplinárna odmena povolenia balíka sa týka len jedného balíka. Disciplinárna odmena povolenia balíka sa považuje za vykonanú odoslaním povolenia na prijatie balíka. Balík nemôže obsahovať

a)

cennosti,

b)

alkoholické nápoje,

c)

lieky,

d)

jedy,

e)

omamné látky, psychotropné látky a prekurzory,

f)

tlačoviny alebo predmety propagujúce národnostnú, rasovú, etnickú alebo náboženskú neznášanlivosť, fašizmus alebo iné hnutia smerujúce k potláčaniu práv a slobôd občanov, násilie, krutosť alebo ohrozujúce mravnosť,

g)

zbrane, strelivo a akékoľvek predmety, ktoré možno zneužiť na zmarenie účelu väzby alebo na ohrozenie bezpečnosti v ústave,

h)

akékoľvek potraviny a nápoje, ktoré možno považovať za nebezpečné potraviny11b) alebo ktoré sa nimi môžu prepravou v balíku stať,

i)

akékoľvek potraviny a nápoje, ktoré nie sú v originálnom obchodnom balení alebo boli technologicky spracované akýmkoľvek spôsobom konzervovania v domácich podmienkach, najmä zaváraním v sklených, plastových alebo kovových obaloch, sterilizáciou, solením, prisladzovaním, sušením, údením, mrazením a podobne,

j)

akékoľvek potravinové doplnky a výživové doplnky17a) alebo

k)

cigarety, tabak a iné tabakové výrobky, ak je adresovaný mladistvému.

§ 40 - Disciplinárne previnenia a disciplinárne tresty
(1)

Obvinený je disciplinárne zodpovedný za disciplinárne previnenie.

(2)

Disciplinárne previnenie je zavinené nesplnenie alebo porušenie povinnosti alebo zákazu podľa tohto zákona, predpisov na jeho vykonanie alebo ústavného poriadku obvineným. Disciplinárnym previnením je aj konanie, ktoré má znaky priestupku podľa osobitných predpisov.24)

(3)

Za disciplinárne previnenie možno obvinenému uložiť tieto disciplinárne tresty:

a)

pokarhanie,

b)

zákaz najviac dvoch nákupov potravín, vecí osobnej potreby a iných vecí okrem základných potrieb osobnej hygieny a ďalších potrieb osobnej hygieny a základných potrieb na korešpondenciu,

c)

zákaz používania vlastného televízneho prijímača alebo rádioprijímača až na dva mesiace,

d)

prepadnutie veci,

e)

celodenné umiestnenie do cely disciplinárneho trestu až na desať dní,

f)

umiestnenie do samoväzby až na desať dní.

(4)

Uložením disciplinárneho trestu nie je vylúčené trestné stíhanie obvineného, ak konanie obvineného napĺňa aj znaky skutkovej podstaty trestného činu.

§ 40a - Zásady ukladania disciplinárnych trestov
(1)

Za disciplinárne previnenie možno obvinenému uložiť len jeden disciplinárny trest; to neplatí, ak sa ukladá disciplinárny trest prepadnutia veci.

(2)

Pred uložením disciplinárneho trestu musí byť vždy objektívne zistený skutkový stav veci. Obvinenému musí byť pred uložením disciplinárneho trestu daná možnosť vyjadriť sa k veci, navrhovať dôkazy a obhajovať sa. Vyjadrenie obvineného sa uvedie na predpísanom tlačive a predloží obvinenému na podpis. Ak obvinený vyjadrenie odmietne podpísať, príslušník zboru v prítomnosti tretej osoby uvedie túto skutočnosť na predpísanom tlačive, pripojí dátum, svoj podpis, meno a priezvisko prítomnej tretej osoby a jej podpis.

(3)

Uložený disciplinárny trest musí byť primeraný závažnosti spáchaného disciplinárneho previnenia, spôsobu jeho spáchania, jeho následkom, okolnostiam, za ktorých bolo spáchané, doterajšiemu postoju obvineného k plneniu povinností uložených týmto zákonom a aktuálnemu stavu osobnosti obvineného. Pri rozhodovaní o uložení disciplinárneho trestu za porušenie zákazu podľa § 30 ods. 2 písm. d) zákona sa prihliada na psychický stav obvineného v čase spáchania disciplinárneho previnenia, pričom sa k disciplinárnemu konaniu a uloženiu disciplinárneho trestu vyjadruje psychológ alebo lekár.

(4)

Za viac disciplinárnych previnení prejednávaných v jednom konaní sa obvinenému môže uložiť jeden disciplinárny trest. V jednom konaní sa prejednajú dve alebo viaceré disciplinárne previnenia, ktorých sa dopustil ten istý obvinený a ktoré je príslušný prejednať ten istý oprávnený orgán.

(5)

Za disciplinárne previnenie možno uložiť disciplinárny trest do 30 dní odo dňa, keď sa o disciplinárnom previnení dozvedel ktorýkoľvek príslušník zboru s disciplinárnou právomocou, najneskôr však do jedného roka odo dňa spáchania disciplinárneho previnenia. Ak konanie obvineného, ktoré vykazuje znaky disciplinárneho previnenia, bolo predmetom prešetrovania iného orgánu, lehota 30 dní na uloženie disciplinárneho trestu sa začína dňom, keď sa ktorýkoľvek príslušník zboru s disciplinárnou právomocou dozvedel o výsledku tohto prešetrovania; táto lehota platí aj vtedy, ak prvostupňové rozhodnutie o uložení disciplinárneho trestu bolo zrušené a ak vec bola vrátená na ďalšie konanie a nové rozhodnutie. Iným orgánom podľa predchádzajúcej vety sa rozumie orgán činný v trestnom konaní a orgány oprávnené vykonávať dozor a kontrolu nad výkonom väzby (§ 59 a 60); iným orgánom nie je orgán splnomocnený nadriadeným s disciplinárnou právomocou, ktorý je príslušný rozhodnúť o uložení disciplinárneho trestu.

(6)

Uloženie disciplinárneho trestu sa obvinenému oznámi individuálne. S výkonom disciplinárneho trestu sa musí začať najneskôr do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia o uložení disciplinárneho trestu; táto lehota neplynie počas práceneschopnosti obvineného, prechodného premiestnenia obvineného do iného ústavu alebo podmienečného odkladu výkonu disciplinárneho trestu. Ak bol po uložení disciplinárneho trestu obvinený právoplatným odsudzujúcim rozsudkom uznaný za vinného a bol mu uložený nepodmienečný trest odňatia slobody, s výkonom disciplinárneho trestu možno začať alebo v ňom pokračovať aj vo výkone trestu odňatia slobody.

(7)

Od uloženia disciplinárneho trestu sa upustí, ak možno obnovenie poriadku a nápravu správania obvineného dosiahnuť prejednaním disciplinárneho previnenia, obvinený sa k disciplinárnemu previneniu priznal a svoje správanie oľutoval. O tomto postupe urobí príslušník zboru záznam v osobnej karte obvineného a na predpísanom tlačive.

(8)

Uložením disciplinárneho trestu obvinený nie je zbavený povinnosti nahradiť škodu, ktorú spôsobil disciplinárnym previnením.

Ukladanie a výkon disciplinárnych trestov
§ 40b
(1)

Pokarhanie sa ukladá za menej závažné disciplinárne previnenie a obvinenému sa oznámi ústne. Ak sa obvinený v priebehu šiestich mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia o uložení tohto disciplinárneho trestu dopustí opakovane disciplinárneho previnenia, uloží sa mu disciplinárny trest prísnejší ako pokarhanie.

(2)

Výkon disciplinárneho trestu zákazu nákupu potravín, vecí osobnej potreby a iných vecí okrem základných potrieb osobnej hygieny a ďalších potrieb osobnej hygieny a základných potrieb na korešpondenciu sa začína dňom prvého nákupu, na ktorý vzniká obvinenému nárok po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o uložení tohto disciplinárneho trestu.

(3)

Výkon disciplinárneho trestu zákazu používania vlastného televízneho prijímača alebo rádioprijímača sa začína odňatím televízneho prijímača alebo rádioprijímača, ktorý obvinený používa v cele podľa § 27. Počas výkonu disciplinárneho trestu prevezme ústav televízny prijímač alebo rádioprijímač do úschovy. O odňatí a opätovnom vydaní televízneho prijímača alebo rádioprijímača príslušník zboru spíše záznam, ktorý podpíšu príslušník zboru a obvinený. Výkonom disciplinárneho trestu nie je dotknuté právo obvineného televízne vysielanie sledovať a rozhlasové vysielanie počúvať z televízneho prijímača ústavu alebo rádioprijímača ústavu v miestnosti určenej na tento účel.

(4)

Prepadnutie veci možno uložiť, ak vec patrí obvinenému, ktorý spáchal disciplinárne previnenie, a táto vec bola

a)

použitá na spáchanie disciplinárneho previnenia alebo bola na to určená,

b)

disciplinárnym previnením získaná alebo

c)

nadobudnutá ako odmena za vec získanú disciplinárnym previnením.

(5)

Na postup pri prepadnutí veci sa vzťahujú ustanovenia § 40e.

§ 40c
(1)

Pred výkonom disciplinárneho trestu podľa § 40 ods. 3 písm. e) a f) sa obvinenému vykoná zdravotná prehliadka a uskutoční sa pohovor so psychológom. Zdravotnícky pracovník alebo psychológ kontrolujú zdravotný stav a duševný stav obvineného každý deň. Výkon disciplinárneho trestu sa nezačne alebo sa preruší v prípade vážneho ohrozenia zdravia obvineného.

(2)

Disciplinárne tresty podľa § 40 ods. 3 písm. e) a f) vykonáva obvinený v osobitnej cele výkonu disciplinárneho trestu. Cela výkonu disciplinárneho trestu sa zriaďuje vo vyčlenenom priestore ústavu oddelenom od ciel ostatných obvinených.

(3)

Cela výkonu disciplinárneho trestu je vybavená lôžkom pripevneným k podlahe alebo na stenu, stoličkou a stolíkom pripevnenými k podlahe alebo na stenu, poličkou na uloženie vecí pripevnenou na stenu, hygienickým zariadením, umývadlom s pitnou vodou, elektrickým osvetlením a privolávacím signalizačným zariadením. V čase vyhradenom na spánok sa poskytuje obvinenému matrac, podhlavník, podľa klimatických podmienok jedna alebo dve prikrývky a lôžková bielizeň. Cela musí spĺňať požiadavky podľa § 12 ods. 5.

(4)

Obvinený počas umiestnenia v cele výkonu disciplinárneho trestu nemôže nakupovať potraviny, veci osobnej potreby a iné veci okrem základných potrieb osobnej hygieny a ďalších potrieb osobnej hygieny a základných potrieb na korešpondenciu, odpočívať na lôžku mimo doby určenej ústavným poriadkom, fajčiť, prechovávať cigarety, tabak, tabakové výrobky a, ak je zaradený do práce, pracovať. Obvinený sa nezúčastňuje na krátkodobých skupinových vzdelávacích a osvetových činnostiach a záujmovej a športovej činnosti.

(5)

Vychádzky obvinených vykonávajúcich disciplinárne tresty podľa § 40 ods. 3 písm. e) a f) sa vykonávajú oddelene od ostatných obvinených v rozsahu jednej hodiny denne. Obvinený sa musí podrobiť osobnej prehliadke podľa pokynov príslušníka zboru. Obvinený si môže pri sebe ponechať základné potreby osobnej hygieny a ďalšie potreby osobnej hygieny a základné potreby na korešpondenciu.

(6)

Ak bol obvinenému počas výkonu disciplinárneho trestu opätovne uložený disciplinárny trest podľa § 40 ods. 3 písm. e) a f), možno obvineného podrobiť takému disciplinárnemu trestu bez prerušenia najviac na 14 dní. Zvyšok nevykonaného disciplinárneho trestu obvinený vykoná najskôr po uplynutí desiatich dní od prerušenia alebo ukončenia výkonu disciplinárneho trestu podľa § 40 ods. 3 písm. e) a f).

§ 40d - Zhabanie veci
(1)

Ak nebol uložený disciplinárny trest prepadnutia veci, možno rozhodnúť, že sa taká vec zhabe, ak nepatrí obvinenému zodpovednému za disciplinárne previnenie a ak to vyžaduje bezpečnosť osôb alebo majetku alebo iný obdobný verejný záujem.

(2)

Rozhodnutie o zhabaní veci sa ihneď oznámi obvinenému, ktorý spáchal disciplinárne previnenie súvisiace so zhabaním veci, a vlastníkovi veci, ak je známy.

§ 40e
(1)

Vec zaistená alebo nájdená25) v priestoroch ústavu, prepadnutá vec a zhabaná vec sa stáva majetkom Slovenskej republiky.

(2)

Pri nakladaní s neupotrebiteľnou vecou sa primerane postupuje podľa osobitného predpisu.25a) Ostatné veci ústav odovzdá príslušnému štátnemu orgánu vykonávajúcemu správu majetku štátu, v ktorého územnom obvode sa ústav nachádza.

§ 40f - Započítanie disciplinárneho trestu

Pri zmene alebo zrušení rozhodnutia o uložení disciplinárneho trestu podľa § 60j ods. 9 písm. a) a c) sa pôvodne uložený disciplinárny trest, ak už bol sčasti vykonaný, započíta do novouloženého disciplinárneho trestu. Ak započítanie nie je možné, prihliadne sa na túto skutočnosť pri určení druhu a výmery novoukladaného disciplinárneho trestu.

§ 41 - Podmienečný odklad výkonu disciplinárneho trestu
(1)

Výkon disciplinárneho trestu možno vzhľadom na doterajší postoj obvineného k plneniu povinností a zákazov uložených týmto zákonom podmienečne odložiť na dobu troch mesiacov; ak sa obvinený počas tejto doby nedopustí ďalšieho disciplinárneho previnenia, disciplinárny trest sa nevykoná a posudzuje sa akoby nebol uložený.

(2)

O podmienečnom odklade výkonu disciplinárneho trestu rozhoduje príslušník zboru, ktorý disciplinárny trest uložil, alebo príslušník zboru s rovnakou alebo vyššou disciplinárnou právomocou. Proti rozhodnutiu o podmienečnom odklade výkonu disciplinárneho trestu nie je prípustné odvolanie. Dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o podmienečnom odklade výkonu disciplinárneho trestu začína plynúť skúšobná doba.

(3)

Ak sa obvinený počas skúšobnej doby dopustí ďalšieho disciplinárneho previnenia, za ktoré je mu právoplatne uložený disciplinárny trest, disciplinárny trest, ktorého výkon bol podmienečne odložený, sa vykoná; s výkonom podmienečne odloženého disciplinárneho trestu sa začne najneskôr do 30 dní od vykonania rozhodnutia o uložení disciplinárneho trestu za ďalšie disciplinárne previnenie.

§ 42 - Odpustenie disciplinárneho trestu, upustenie od výkonu zvyšku disciplinárneho trestu a prerušenie výkonu disciplinárneho trestu
(1)

Ak výkon disciplinárneho trestu nie je vzhľadom na správanie obvineného potrebný alebo disciplinárny trest obvinený nemôže vzhľadom na jeho zdravotný stav vykonať, možno disciplinárny trest odpustiť. Disciplinárny trest možno odpustiť aj z iných vážnych dôvodov. Disciplinárny trest, ktorý bol odpustený, sa nevykoná.

(2)

Ak obvinený prejavuje počas výkonu disciplinárneho trestu ľútosť nad svojím činom a svojím správaním preukazuje účinnú snahu o nápravu, možno od výkonu zvyšku disciplinárneho trestu upustiť. Od výkonu zvyšku disciplinárneho trestu možno upustiť aj z iných vážnych dôvodov. Pri upustení od výkonu zvyšku disciplinárneho trestu sa postupuje rovnako ako pri odpustení disciplinárneho trestu.

(3)

Odpustením disciplinárneho trestu alebo upustením od výkonu jeho zvyšku sa disciplinárny trest považuje za vykonaný.

(4)

O odpustení disciplinárneho trestu alebo o upustení od výkonu zvyšku disciplinárneho trestu rozhoduje príslušník zboru, ktorý disciplinárny trest uložil, alebo príslušník zboru s rovnakou alebo vyššou disciplinárnou právomocou. O upustení alebo odpustení urobí príslušník zboru záznam v osobnej karte obvineného a na predpísanom tlačive. Proti rozhodnutiu o odpustení disciplinárneho trestu alebo o upustení od výkonu jeho zvyšku nie je prípustné odvolanie.

(5)

Výkon disciplinárneho trestu podľa § 40 ods. 3 písm. e) a f) sa preruší na čas prechodného premiestnenia obvineného do iného ústavu.

§ 43 - Zahladenie disciplinárneho trestu
(1)

Ak

a)

obvinenému nebol právoplatne uložený ďalší disciplinárny trest, disciplinárny trest sa zahladí po uplynutí troch mesiacov od právoplatne uloženého disciplinárneho trestu uvedeného v § 40 ods. 3 písm. a) až d),

b)

obvinenému nebol právoplatne uložený ďalší disciplinárny trest, disciplinárny trest sa zahladí po uplynutí šiestich mesiacov od právoplatne uloženého disciplinárneho trestu uvedeného v § 40 ods. 3 písm. e) a f),

c)

bol obvinený právoplatným odsudzujúcim rozsudkom uznaný za vinného a bol mu uložený nepodmienečný trest odňatia slobody, postupuje sa pri zahladení disciplinárneho trestu v lehotách uvedených v písmenách a) a b) aj vo výkone trestu odňatia slobody.

(2)

Ak bolo obvinenému uložených viac disciplinárnych trestov, zahladzuje sa mu disciplinárny trest, ktorý mu bol uložený ako prvý v poradí, pričom lehota podľa odseku 1 sa počíta od vykonania posledného rozhodnutia o uložení disciplinárneho trestu.

(3)

Ďalší disciplinárny trest sa obvinenému zahladzuje, ak mu v lehotách uvedených v odseku 1 od zahladenia disciplinárneho trestu nebol právoplatne uložený disciplinárny trest.

(4)

Ak bolo obvinenému uložených viac disciplinárnych trestov, lehota podľa odseku 1 platí len pre zahladenie disciplinárneho trestu, ktorý bol obvinenému uložený ako prvý v poradí. Neskôr uložené disciplinárne tresty možno zahladiť za podmienok podľa odsekov 2, 3 a 5 aj skôr.

(5)

Ak obvinený spĺňa podmienky na udelenie disciplinárnej odmeny, môže mu príslušník zboru, ktorý disciplinárny trest uložil, alebo príslušník zboru s rovnakou alebo vyššou disciplinárnou právomocou namiesto udelenia disciplinárnej odmeny zahladiť disciplinárny trest.

(6)

Ak bol disciplinárny trest zahladený, hľadí sa na obvineného, akoby mu disciplinárny trest nebol uložený.

ŠIESTY ODDIEL
ÚČASŤ ORGÁNOV A ORGANIZÁCIÍ

§ 44
(1)

Na organizovaní vzdelávacích, osvetových a záujmových činností pre obvinených sa môžu podieľať aj štátne orgány, orgány územnej samosprávy, právnické osoby, záujmové združenia občanov, cirkvi, náboženské spoločnosti, nadácie a charitatívne organizácie, ktoré pôsobia v súlade s osobitnými predpismi;26) podmienkou je súhlas riaditeľa ústavu a schválenie predloženého projektu činností.

(2)

Obvinený má právo na poskytnutie pomoci orgánom sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately podľa osobitných predpisov.27)

(3)

Obvinený má právo na poskytovanie duchovnej a pastoračnej služby v rozsahu a za podmienok ustanovených v osobitných predpisoch a podľa pravidiel výkonu náboženských úkonov dohodnutých medzi cirkvami a náboženskými spoločnosťami a ústavom podľa osobitných predpisov.28)

(4)

Duchovnú a pastoračnú službu poskytuje osoba poverená duchovnou a pastoračnou službou podľa osobitných predpisov28a) (ďalej len „väzenský duchovný“); iné osoby môžu poskytovať duchovnú a pastoračnú službu len na základe poverenia štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.28b)

(5)

Duchovnú a pastoračnú službu obvinenému v kolúznej väzbe možno poskytnúť len po predchádzajúcom súhlase príslušného orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu; to neplatí, ak duchovnú a pastoračnú službu poskytuje väzenský duchovný. Väzenský duchovný vedie o poskytnutí duchovnej a pastoračnej služby obvinenému v kolúznej väzbe evidenciu v rozsahu meno, priezvisko a identifikačné číslo obvineného, časový údaj o začiatku a skončení poskytnutia duchovnej a pastoračnej služby, meno a priezvisko osoby uvedenej v odseku 4 a označenie cirkvi alebo náboženskej spoločnosti poskytujúcej duchovnú a pastoračnú službu, ktorá sa na požiadanie poskytne príslušnému orgánu činnému v trestnom konaní alebo súdu.

(6)

Pri skupinových formách poskytovania duchovnej a pastoračnej služby sa dodržiavajú zásady uvedené v § 7 ods. 2 a 7.

SIEDMY ODDIEL
VÝKON VÄZBY MLADISTVÝCH

§ 45 - Všeobecné ustanovenie
(1)

Na výkon väzby mladistvých sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona, ak ďalej nie je ustanovené inak.

(2)

Pri zaobchádzaní s mladistvými sa realizujú vzdelávacie a osvetové aktivity a záujmové a športové činnosti; prihliada sa pritom na zabezpečenie pobytu mladistvého mimo cely v trvaní najmenej ôsmich hodín denne.

§ 46 - Osobitné ustanovenia
(1)

Ubytovacia plocha pre mladistvého v cele je najmenej 4 m2.

(2)

Mladistvý má právo prijať návštevu raz za týždeň v trvaní najmenej jednej hodiny. Počas návštevy určený príslušník zboru informuje zákonného zástupcu o ukončených konaniach súvisiacich s výkonom väzby mladistvého od poslednej návštevy vykonanej zákonným zástupcom.

(3)

Disciplinárny trest zákazu najviac dvoch nákupov potravín, vecí osobnej potreby a iných vecí okrem základných a ďalších potrieb osobnej hygieny a základných potrieb na korešpondenciu nemôže u mladistvého presiahnuť dva týždne.

(4)

Mladistvému nemožno uložiť disciplinárny trest umiestnenia do samoväzby. Disciplinárny trest celodenného umiestnenia do cely disciplinárneho trestu možno mladistvému uložiť najviac na dobu piatich dní. Počas výkonu disciplinárneho trestu sa zaobchádzanie s mladistvým realizuje primerane podľa § 45 ods. 2.

(5)

Ak bol mladistvému opätovne uložený disciplinárny trest celodenného umiestnenia do cely disciplinárneho trestu, možno s jeho výkonom začať najskôr po siedmich dňoch od vykonania predchádzajúceho disciplinárneho trestu.

(6)

Ústav zabezpečí podmienky na plnenie povinnej školskej dochádzky v súlade s osobitným predpisom.29)

(7)

Po prijatí mladistvého do väzby rozhodne riaditeľ ústavu o ustanovení opatrovníka mladistvému na zastupovanie a pomoc pri konaní vo veciach súvisiacich s výkonom väzby podľa tohto zákona (ďalej len „opatrovník“). Opatrovníkom môže byť len fyzická osoba, u ktorej nie je pochybnosť o nezaujatosti pre jej pomer k mladistvému, k obhajcovi alebo zákonnému zástupcovi mladistvého a ktorá

a)

má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore sociálna práca, psychológia alebo právo alebo má uznaný doklad o takomto vysokoškolskom vzdelaní vydaný zahraničnou vysokou školou a

b)

nevykonáva režimovú činnosť alebo nemá disciplinárnu právomoc podľa tohto zákona.

(8)

Rozhodnutie o ustanovení opatrovníka sa doručuje zákonnému zástupcovi mladistvého. Zákonný zástupca môže voči rozhodnutiu o ustanovení opatrovníka podať do 15 dní od doručenia rozhodnutia o ustanovení opatrovníka sťažnosť. O sťažnosti rozhoduje osobitná komisia zriadená riaditeľom ústavu.

(9)

Opatrovník je povinný vykonávať svoju funkciu v záujme mladistvého. Funkcia opatrovníka zaniká

a)

dosiahnutím plnoletosti mladistvého,

b)

skončením výkonu väzby mladistvého alebo

c)

rozhodnutím riaditeľa ústavu o zbavení funkcie opatrovníka z dôvodu, že opatrovník prestal spĺňať podmienky podľa odseku 7.

(10)

Ustanovenia odseku 2 druhej vety, odsekov 7 až 9 sa primerane vzťahujú aj na obvineného, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená.

ÔSMY ODDIEL
VÝKON VÄZBY ŽIEN

§ 47 - Všeobecné ustanovenie

Na výkon väzby žien sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona, ak ďalej nie je ustanovené inak.

§ 48 - Osobitné ustanovenia
(1)

Ubytovacia plocha pre obvinenú ženu je najmenej 4 m2; u tehotnej ženy ju nemožno znížiť.

(2)

Obvinenej žene sa umožňuje každodenné sprchovanie.

(3)

Tehotnej žene nemožno uložiť disciplinárne tresty uvedené v § 40 ods. 3 písm. b), e) a f).

DEVIATY ODDIEL
VÝKON VÄZBY CUDZINCOV A OSÔB BEZ ŠTÁTNEJ PRÍSLUŠNOSTI

§ 49 - Všeobecné ustanovenie

Na výkon väzby cudzincov a osôb bez štátnej príslušnosti sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona, ak ďalej nie je ustanovené inak.

§ 50 - Osobitné ustanovenia
(1)

Cudzinca30) pri prijímaní do väzby ústav poučí o jeho práve obracať sa na diplomatickú misiu31) alebo konzulárny úrad32) štátu, ktorého je občanom; osobu bez štátnej príslušnosti ústav poučí o práve obracať sa na diplomatickú misiu,31) konzulárny úrad32) alebo medzinárodné orgány, ktorých poslaním je chrániť jeho záujmy.

(2)

Ústav poučí cudzinca a osobu bez štátnej príslušnosti o práve prijať návštevu predstaviteľov orgánov uvedených v odseku 1; ak ide o cudzinca alebo osobu bez štátnej príslušnosti v kolúznej väzbe, vyžaduje sa na vykonanie návštevy predchádzajúci súhlas orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu. Taká návšteva sa nepovažuje za návštevu podľa § 19 a vykoná sa spravidla priamym kontaktom za prítomnosti príslušníka zboru.

(3)

Predstavitelia orgánov uvedených v odseku 1 môžu pri návšteve cudzincovi alebo osobe bez štátnej príslušnosti odovzdať dennú tlač, časopisy alebo knihy uvedené v § 27 ods. 3.

(4)

Ústav je povinný poučiť cudzinca a osobu bez štátnej príslušnosti o právach, povinnostiach a o podmienkach výkonu väzby v jazyku, ktorému rozumie.

(5)

Pre cudzincov a osoby bez štátnej príslušnosti zabezpečuje ústav neodkladnú zdravotnú starostlivosť podľa osobitného predpisu.19a)

TRETIA HLAVA
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

§ 51 - Všeobecná zodpovednosť obvineného

Obvinený zodpovedá za škodu spôsobenú zavineným porušením povinnosti alebo zákazu počas výkonu väzby na majetku štátu v správe ústavu alebo generálneho riaditeľstva.

§ 52 - Zodpovednosť obvineného za škodu spôsobenú pri plnení pracovných úloh

Obvinený zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil zboru zavineným porušením povinností pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním v rozsahu a za podmienok ustanovených v Zákonníku práce.

§ 53 - Zodpovednosť za škodu spôsobenú obvinenému pri plnení pracovných úloh
(1)

Za škodu, ktorá vznikla obvinenému porušením právnych povinností pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním, zodpovedá obvinenému zbor podľa Zákonníka práce; rovnako zodpovedá obvinenému za škodu na odložených veciach,34) pri odvracaní škody35) a vzniknutú pracovným úrazom alebo chorobou z povolania.36)

(2)

Práce pri upratovaní podľa § 30 ods. 1 písm. j) sa z hľadiska zodpovednosti za škodu nepovažujú za plnenie pracovných úloh, a ak došlo k poškodeniu zdravia alebo smrti úrazom, nejde o pracovný úraz; v takom prípade zbor zodpovedá za spôsobenú škodu podľa Občianskeho zákonníka.37)

ŠTVRTÁ HLAVA
TROVY VÝKONU VÄZBY

§ 54 - Všeobecné ustanovenia
(1)

Ak bol obvinený právoplatným odsudzujúcim rozsudkom uznaný za vinného a bol mu uložený nepodmienečný trest odňatia slobody, je povinný počas výkonu trestu nahradiť štátu trovy spojené s výkonom väzby38) za dobu prvých 90 kalendárnych dní trvania väzby odo dňa dodania do ústavu na výkon väzby; ak ich nemožno uhradiť z pracovnej odmeny, nemocenských dávok a úrazových dávok, môže ústav na ich úhradu použiť peňažné prostriedky, ktoré má obvinený evidované na konte v ústave. Ak odsúdený počas výkonu trestu z objektívnych dôvodov zrážkami z pracovnej odmeny nenahradil trovy spojené s výkonom väzby, záväzok odsúdeného a s ním súvisiaca pohľadávka štátu po ukončení výkonu trestu odňatia slobody zanikne. Rozhodnutie o zastavení výkonu rozhodnutia sa v tomto prípade nevydáva.

(2)

Výška trov spojených s výkonom väzby podľa odseku 1 za každý začatý kalendárny deň je jedna šesťdesiatina zo sumy životného minima podľa osobitného predpisu;17) suma sa zaokrúhľuje tak, že suma nižšia ako polovica eurocenta sa zaokrúhľuje smerom nadol na najbližší eurocent a suma rovnajúca sa alebo vyššia ako polovica jedného eurocenta sa zaokrúhľuje smerom nahor na najbližší eurocent.

(3)

Od povinnosti podľa odseku 1 je obvinený oslobodený

a)

do dovŕšenia 18 rokov jeho veku,

b)

po dobu poskytovania zdravotnej starostlivosti ústavnou formou okrem prípadov, keď sa úmyselne poškodil na zdraví, súhlasil s poškodením jeho zdravia inou osobou alebo predstieral duševnú poruchu alebo chorobu,

c)

po dobu účasti ako svedka na súdnom konaní,

d)

po dobu odovzdania obvineného na vykonanie úkonov trestného konania podľa § 9 ods. 5.

§ 55 - Úhrada zvýšených trov výkonu väzby
(1)

Obvinený je povinný uhradiť zvýšené trovy na jeho stráženie a dopravu vynaložené ústavom, ak

a)

si spôsobil úmyselne ujmu na zdraví alebo inému dovolil, aby mu ju spôsobil, bez závažných dôvodov odmietol podrobiť sa zdravotnému zákroku, na ktorý dal podnet alebo predchádzajúci súhlas, opakovane porušil liečebný režim, alebo ak inému obvinenému spôsobil ujmu na zdraví a ústavu vznikli zvýšené trovy na stráženie, dopravu a predvedenie do zdravotníckeho zariadenia; to neplatí, ak lekár ústavu posúdi zdravotný stav obvineného ako nespôsobilý na to, aby si uvedomoval reálne následky svojho konania,

b)

trval na predvedení pred orgán činný v trestnom konaní alebo súd ako účastník konania alebo bol na tento účel prechodne premiestnený do iného ústavu, hoci bol poučený, že jeho účasť na úkone alebo pojednávaní nie je nevyhnutná,

c)

navštívil obvineného alebo odsúdeného v inom ústave.

(2)

Obvinený je povinný uhradiť zvýšené trovy výkonu väzby vynaložené ústavom alebo Policajným zborom:

a)

na toxikologický rozbor, ak bol ten vyhodnotený ako pozitívny, alebo

b)

pri pátraní po ňom a pri jeho predvedení, ak obvinený ušiel.

(3)

Od úhrady zvýšených trov výkonu väzby je oslobodený obvinený do dovŕšenia 18 rokov jeho veku. Úhrada zvýšených trov výkonu väzby je príjmom ústavu.

§ 56 - Spoločné ustanovenia
(1)

Ústav a generálne riaditeľstvo môže trvale upustiť od vymáhania trov spojených s výkonom väzby a zvýšených trov výkonu väzby

a)

od obvineného, ktorý bol vyhostený alebo vydaný do cudziny, alebo cudzinca, ktorý sa nezdržiava na území Slovenskej republiky a nemá na jej území majetok, ktorý možno postihnúť exekúciou alebo výkonom rozhodnutia,

b)

ak je zrejmé, že suma, ktorá by sa vymohla, nepostačí ani na pokrytie nákladov spojených s ich vymáhaním,

c)

ak vymáhanie trov výkonu väzby a zvýšených trov výkonu väzby je spojené s nadmernými ťažkosťami, pričom je zrejmé, že ďalšie vymáhanie nebude viesť ani k čiastočnému uspokojeniu pohľadávky,

d)

ak je zrejmé, že majetok obvineného nepostačí ani na čiastočné uspokojenie pohľadávky,

e)

ak sa v období viac ako troch rokov bezvýsledne viedol výkon rozhodnutia,

f)

ak nemohlo dôjsť k uspokojeniu pohľadávky ani vymáhaním od dedičov obvineného.

(2)

Ústav a generálne riaditeľstvo trvale upustí od vymáhania trov spojených s výkonom väzby a zvýšených trov výkonu väzby, ak pohľadávka spojená s trovami výkonu väzby a zvýšenými trovami výkonu väzby sa premlčala a obvinený vzniesol námietku premlčania.

(3)

Na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky vyššej ako desaťnásobok minimálnej mzdy sa vyžaduje súhlas Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.

(4)

Rozhodnutie o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky spojenej s trovami výkonu väzby a zvýšenými trovami výkonu väzby musí obsahovať najmä právny dôvod vzniku pohľadávky, výšku pohľadávky a dôvody upustenia od vymáhania pohľadávky. Rozhodnutie nie je možné preskúmať súdom. Obvinený sa o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky neupovedomuje.

(5)

Pri trvalom upustení od vymáhania pohľadávok za náhradu škody na majetku štátu v správe ústavu alebo generálneho riaditeľstva sa postupuje primerane podľa odsekov 1 až 3.

(6)

Ak obvinený zomrel, pri vymáhaní trov spojených s výkonom väzby, zvýšených trov výkonu väzby a sumy určenej na náhradu škody na majetku štátu v správe ústavu alebo generálneho riaditeľstva, sa postupuje podľa Občianskeho zákonníka.40)

(7)

Právo vymáhať pohľadávky na základe rozhodnutí o trovách výkonu väzby, zvýšených trovách výkonu väzby a sume určenej na náhradu škody na majetku štátu v správe ústavu alebo generálneho riaditeľstva sa premlčí po troch rokoch po uplynutí lehoty určenej na splnenie uloženej povinnosti.

(8)

Preplatky obvineného na jednotlivých druhoch trov alebo škode na majetku štátu sa použijú na započítanie nedoplatkov obvineného na iných trovách alebo škode na majetku štátu. Preplatok, ktorý vznikol úhradou poštovým poukazom, sa do výšky 3,31 eura obvinenému nevracia a je príjmom štátneho rozpočtu.

PIATA HLAVA
PREPUSTENIE Z VÄZBY

§ 57
(1)

Ústav prepustí obvineného z väzby ihneď po doručení písomného príkazu súdu vydaného na základe rozhodnutia o prepustení z väzby alebo po doručení príkazu prokurátora; prepúšťanie sa vykonáva nepretržite.

(2)

Ak obvinený nemá pri prepustení z väzby odev alebo obuv zodpovedajúce klimatickým podmienkam a peňažné prostriedky na svojom účte na ich zakúpenie, ústav obvinenému bezplatne poskytne primeraný odev alebo obuv.

(3)

Obvinenému, ktorý nemá dostatok peňažných prostriedkov na cestovné a stravné podľa § 23 ods. 6, ústav môže zo svojho rozpočtu poskytnúť stravu alebo stravné na jeden deň, nenávratný peňažný príspevok na cestovný lístok alebo cestovný lístok na území Slovenskej republiky.

(4)

Príslušnému orgánu činnému v trestnom konaní alebo súdu sa zasiela oznámenie o vzatí do väzby, premiestnení, úteku, úmrtí a prepustení obvineného.

ŠIESTA HLAVA
ÚMRTIE OBVINENÉHO

§ 58
(1)

Každý, kto sa dozvedel o úmrtí obvineného alebo našiel mŕtve telo obvineného v miestach, kde sa vykonáva väzba, je povinný takú skutočnosť bezodkladne oznámiť riaditeľovi ústavu alebo ním určenému príslušníkovi zboru.

(2)

Obvinený vo výkone väzby si povinnosť podľa odseku 1 splní, ak takú skutočnosť oznámi ktorémukoľvek príslušníkovi zboru.

(3)

Riaditeľ ústavu alebo ním určený príslušník zboru pri úmrtí podľa odseku 1 vyrozumie príslušný orgán činný v trestnom konaní alebo súd, prokurátora, ktorý vykonáva dozor nad zachovávaním zákonnosti v ústave, obhajcu, generálne riaditeľstvo a blízku osobu40a) zomrelého; ďalej postupuje podľa osobitných predpisov.41)

SIEDMA HLAVA
DOZOR A KONTROLA NAD VÝKONOM VÄZBY

§ 59 - Dozor

Dozor nad zachovávaním zákonnosti v ústave vykonáva prokurátor podľa osobitného predpisu.42)

§ 60 - Kontrola
(1)

Kontrolu nad výkonom väzby v ústave vykonávajú:

a)

Národná rada Slovenskej republiky,

b)

minister spravodlivosti Slovenskej republiky a osoby ním poverené,

c)

generálny riaditeľ a osoby ním poverené,

d)

právnické osoby alebo fyzické osoby, ak tak ustanovuje osobitný predpis alebo medzinárodný dohovor, ktorým je Slovenská republika viazaná.43)

(2)

Ustanovením odseku 1 nie je dotknutá povinnosť zboru v rozsahu svojej pôsobnosti vykonávať vlastnú kontrolnú činnosť.

ÔSMA HLAVA
KONANIE VO VECIACH SÚVISIACICH S VÝKONOM VÄZBY

§ 60a
(1)

Ústav alebo generálne riaditeľstvo koná vo veci:

a)

disciplinárnej odmeny,

b)

disciplinárneho previnenia,

c)

náhrady škody na majetku štátu v správe ústavu alebo generálneho riaditeľstva (ďalej len „konanie o náhrade škody“),

d)

trov spojených s výkonom väzby (ďalej len „konanie o trovách“),

e)

zvýšených trov výkonu väzby (ďalej len „konanie o zvýšených trovách“),

f)

zhabania veci.

(2)

Na konanie podľa odseku 1 sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní;43a) to neplatí pre konanie podľa písmena d), ak sa v tejto hlave neustanovuje inak.

(3)

Úkony v konaniach podľa odseku 1 vykonáva ústav a generálne riaditeľstvo výlučne v listinnej podobe, ak sa v tejto hlave neustanovuje inak.

§ 60b - Príslušnosť
(1)

Konanie vo veciach súvisiacich s výkonom väzby v prvom stupni uskutočňuje a rozhoduje v ňom príslušník zboru alebo zamestnanec zboru určený podľa tohto zákona (ďalej len „oprávnený orgán“).

(2)

V konaní podľa § 60a ods. 1 písm. a) a b) (ďalej len „disciplinárne konanie“) je oprávneným orgánom v rozsahu ustanovenej disciplinárnej právomoci samostatný referent režimu a samostatný referent režimu špecialista a v konaní podľa § 60a ods. 1 písm. a) aj riaditeľ ústavu a vedúci oddelenia.

(3)

V konaní o náhrade škody, ak škoda neprevyšuje trojnásobok minimálnej mzdy,21) je oprávneným orgánom určený príslušník zboru alebo zamestnanec zboru. O škode prevyšujúcej trojnásobok minimálnej mzdy rozhoduje súd.

(4)

V konaní o trovách je oprávneným orgánom riaditeľ ústavu.

(5)

V konaní o zvýšených trovách je oprávneným orgánom určený príslušník zboru alebo zamestnanec zboru.

(6)

V konaní podľa § 60a ods. 1 písm. f) je oprávneným orgánom určený príslušník zboru.

(7)

Miestna príslušnosť oprávneného orgánu je určená v konaní podľa

a)

§ 60a ods. 1 písm. a), b) a e) miestom, v ktorom obvinený vykonáva väzbu,

b)

§ 60a ods. 1 písm. d) miestom ukončenia výkonu väzby,

c)

§ 60a ods. 1 písm. c) a f) miestom, v ktorom nastala skutočnosť rozhodná pre začatie konania.

(8)

Na urýchlenie konania alebo z iného dôležitého dôvodu môže miestne príslušný oprávnený orgán postúpiť vec na konanie inému vecne príslušnému oprávnenému orgánu.

§ 60c - Účastník konania

Účastníkom konania je obvinený, ktorý dal svojím správaním podnet na začatie konania; účastníkom konania je aj ten, kto tvrdí, že môže byť rozhodnutím podľa tohto zákona vo svojich právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach priamo dotknutý, a to až do času, pokiaľ sa preukáže opak.

§ 60d - Začatie konania
(1)

Konanie sa začína na základe vlastného zistenia oprávneného orgánu, na návrh ktoréhokoľvek príslušníka zboru alebo zamestnanca zboru, na podnet iného správneho orgánu 43a) alebo na základe záznamu spísaného na predpísanom tlačive (ďalej len „záznam“). Zo záznamu musia byť zrejmé údaje o disciplinárnom previnení, o spôsobení škody alebo o iných okolnostiach oprávňujúcich začatie konania.

(2)

Ak § 40a ods. 5 neustanovuje inak, konať vo veciach uvedených v § 60a ods. 1 nemožno, ak od skutočnosti rozhodnej pre začatie konania uplynuli viac ako dva roky. Skutočnosťou rozhodnou pre začatie konania podľa § 60a ods. 1 písm. d) je doručenie uznesenia súdu o povinnosti nahradiť trovy spojené s výkonom väzby miestne príslušnému ústavu.

(3)

Ak § 40a ods. 5 neustanovuje inak, oprávnený orgán je povinný rozhodnúť vo veci do 30 dní od začatia konania; vo zvlášť zložitých prípadoch rozhodne najneskôr do 60 dní.

(4)

Konanie je začaté dňom, keď oprávnený orgán urobil voči účastníkovi konania prvý úkon. Písomné oznámenie o začatí konania sa nevydáva.

§ 60e - Zastavenie konania
(1)

Konanie oprávnený orgán zastaví, ak

a)

odpadol dôvod konania začatého z podnetu oprávneného orgánu, ktoréhokoľvek príslušníka zboru alebo zamestnanca zboru,

b)

spáchanie disciplinárneho previnenia alebo spôsobenie škody nebolo obvinenému preukázané,

c)

účastník konania na výzvu oprávneného orgánu v určenej lehote neodstránil nedostatky svojho podania a bol o možnosti zastavenia konania poučený,

d)

účastník konania písomne vzal odvolanie späť, kým sa o ňom nerozhodlo,

e)

účastník konania zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,

f)

účastník konania a oprávnený orgán uzavreli dohodu na dobrovoľné plnenie podľa § 60k.

(2)

Proti rozhodnutiu o zastavení konania nie je prípustné odvolanie a rozhodnutie podľa odseku 1 písm. e) alebo písm. f) sa iba vyznačí v spise.

§ 60f - Lehoty
(1)

Ak je to potrebné, oprávnený orgán určí na vykonanie úkonu v konaní primeranú lehotu.

(2)

Do lehoty určenej podľa dní sa nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. Lehota určená podľa hodín začína plynúť začatím úkonu.

(3)

Lehota je zachovaná aj vtedy, ak podanie bolo v lehote podané na pošte a adresované oprávnenému orgánu, u ktorého sa má podať alebo ktorý má vo veci rozhodnúť. V pochybnostiach sa považuje lehota za zachovanú, ak sa nepreukáže opak.

§ 60g - Oznamovanie a doručovanie
(1)

Ak sa v § 46 ods. 8 alebo v tejto hlave neustanovuje inak, rozhodnutie sa oznamuje ústnym vyhlásením a, ak to nie je možné, doručením písomného vyhotovenia rozhodnutia do vlastných rúk.

(2)

Ak účastník konania o to pri ústnom vyhlásení rozhodnutia požiada, doručí sa mu písomné vyhotovenie rozhodnutia. Deň doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia je dňom jeho oznámenia.

(3)

Rozhodnutie v konaní podľa § 60a ods. 1 písm. d) a f) sa oznamuje doručením rovnopisu písomného vyhotovenia rozhodnutia do vlastných rúk.

(4)

Ak nemožno písomné vyhotovenie rozhodnutia alebo rovnopis rozhodnutia doručiť účastníkovi konania priamo, doručí sa prostredníctvom poštového podniku11a) na poslednú známu adresu ako doporučená zásielka s doručenkou s poznámkou „do vlastných rúk“. Povinnosť doručiť rozhodnutie je splnená, len čo účastník konania písomnosť prevezme alebo jej prijatie odmietne; na tento následok musí doručovateľ adresáta upozorniť. Ak sa písomnosť uložená na pošte nevyzdvihla, nastanú účinky jej doručenia na tretí deň od jej uloženia.

(5)

Účastník konania potvrdí ústne vyhlásenie alebo doručenie rozhodnutia svojím podpisom; ak to obvinený odmietne, príslušník zboru v prítomnosti tretej osoby uvedie túto skutočnosť na predpísanom tlačive, pripojí dátum, svoj podpis, meno a priezvisko prítomnej tretej osoby a jej podpis. Za deň oznámenia rozhodnutia sa považuje aj deň odmietnutia potvrdenia podľa prvej vety, na čo musí byť účastník upozornený.

(6)

V konaní, v ktorom je ustanovený opatrovník, sa rozhodnutie oznamuje aj opatrovníkovi.

(7)

Odseky 1 až 5 sa primerane vzťahujú aj na oznamovanie a doručovanie ďalších písomností.

§ 60h - Podklad rozhodnutia
(1)

Oprávnený orgán je povinný zistiť presne a úplne skutočný stav veci, a to v rozsahu nevyhnutnom na jeho rozhodnutie, a na ten účel si obstarať potrebné podklady na rozhodnutie; pritom nie je viazaný len návrhmi účastníkov konania. Priznanie obvineného nezbavuje oprávnený orgán povinnosti preskúmať a dostupnými prostriedkami zistiť skutkový stav veci.

(2)

V konaní je dôkazným prostriedkom všetko, čo môže prispieť k objasneniu skutku, najmä vlastné zistenia príslušníka zboru alebo zamestnanca zboru, výpoveď účastníkov konania alebo inej osoby, veci, listiny a obhliadka. Dôkazy musia byť označené konkrétne, a to takým spôsobom, aby ich bolo možné preveriť. Skutočnosti všeobecne známe alebo známe oprávnenému orgánu z jeho činnosti netreba dokazovať.

(3)

Účastník konania je oprávnený navrhovať na podporu svojich tvrdení dôkazy.

(4)

Ak je dôkazným prostriedkom výpoveď svedka, uvedie sa stručný obsah výpovede s jeho vlastnoručným podpisom. Každý je povinný vypovedať ako svedok; musí vypovedať pravdivo a nesmie nič zamlčovať. Svedok je oprávnený odoprieť vypovedať, ak by výpoveďou spôsobil nebezpečenstvo trestného stíhania sebe alebo blízkej osobe.40a) Svedok je oprávnený odoprieť vypovedať aj vtedy, ak by výpoveďou porušil spovedné tajomstvo alebo tajomstvo informácie, ktorá mu bola zverená ústne alebo písomne pod podmienkou mlčanlivosti ako osobe poverenej pastoračnou starostlivosťou. O dôvodnosti odopretia výpovede rozhoduje oprávnený orgán. Oprávnený orgán poučí svedka o možnosti odoprieť výpoveď, o jeho povinnosti vypovedať pravdivo a nič nezamlčať a o právnych následkoch nepravdivej alebo neúplnej výpovede.

(5)

Ak je dôvodná obava, že oznámením totožnosti svedka je ohrozený jeho život, zdravie, telesná integrita alebo ak také nebezpečenstvo hrozí jemu blízkej osobe, môže sa svedkovi povoliť, aby neuvádzal údaje o svojej osobe. Materiály, ktoré umožňujú zistenie totožnosti takého svedka, sa ukladajú u príslušníka zboru z preventívno-bezpečnostnej služby. Súhlas na utajenie totožnosti svedka dáva riaditeľ ústavu.

(6)

Ak je to potrebné na objasnenie skutku, oprávnený orgán môže zaistiť vec alebo listinu na nevyhnutne potrebný čas. Oprávnený orgán môže uložiť osobe, ktorá má listinu potrebnú na vykonanie dôkazov, aby ju predložila. Náklady spojené s predložením listiny, ktoré vznikli tomu, kto nie je účastníkom konania, uhrádza oprávnený orgán.

(7)

Ak sa v konaní vyskytne otázka, o ktorej už bolo právoplatne rozhodnuté, je oprávnený orgán takým rozhodnutím viazaný.

(8)

Oprávnený orgán hodnotí dôkazy podľa svojej úvahy založenej na starostlivom uvážení všetkých okolností prípadu, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti.

§ 60i - Rozhodnutie
(1)

Rozhodnutie musí byť v súlade s právnymi predpismi, musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného skutkového stavu a obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie o odvolaní. V písomnom vyhotovení rozhodnutia sa uvedie, kto rozhodnutie vydal, dátum vydania rozhodnutia a označenie účastníka konania. Rozhodnutie musí byť podpísané s uvedením hodnosti, mena, priezviska a funkcie toho, kto ho vydal, opatrené odtlačkom pečiatky so štátnym znakom a oznámené účastníkovi konania.

(2)

Výrok obsahuje rozhodnutie vo veci s uvedením ustanovení právneho predpisu, podľa ktorého bolo rozhodnuté. Ak sa v rozhodnutí ukladá povinnosť na plnenie, ustanoví sa pre ňu rozsah plnenia a lehota.

(3)

V odôvodnení rozhodnutia sa uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom na rozhodnutie, akými úvahami bol vedený oprávnený orgán pri hodnotení dôkazov a pri použití právnych predpisov, na základe ktorých rozhodoval.

(4)

Poučenie o odvolaní obsahuje údaj, či je rozhodnutie konečné, alebo či sa možno proti nemu odvolať, v akej lehote a u ktorého oprávneného orgánu.

(5)

Chyby v písaní, počítaní a iné zrejmé nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodnutia oprávnený orgán aj bez návrhu opraví a vyrozumie o tom účastníka konania.

(6)

Oznámené rozhodnutie, proti ktorému nemožno podať odvolanie, je právoplatné.

(7)

Rozhodnutie je vykonateľné, ak uplynula lehota na plnenie. Ak v rozhodnutí nie je uložená povinnosť na plnenie, rozhodnutie je vykonateľné, ak nadobudlo právoplatnosť alebo ak odvolanie nemá odkladný účinok.

§ 60j - Odvolacie konanie
(1)

Ak sa v § 41 ods. 2, § 42 ods. 4 alebo v tejto hlave neustanovuje inak, pokiaľ sa účastník konania odvolania písomne alebo ústne do zápisnice nevzdal, proti rozhodnutiu možno podať odvolanie do desiatich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia.

(2)

Odvolanie nemá odkladný účinok okrem odvolania proti rozhodnutiu o uložení disciplinárneho trestu podľa § 40 ods. 3 písm. a) až c).

(3)

Odvolanie sa podáva písomne alebo ústne oprávnenému orgánu, ktorý rozhodnutie vydal. Ak bolo odvolanie podané písomne, vyznačí sa na ňom dátum jeho prevzatia oprávneným orgánom. O odvolaní podanom ústne sa urobí záznam na predpísanom tlačive, v ktorom sa uvedú podstatné dôvody odvolania a dátum jeho podania.

(4)

Ak obvinený v dôsledku nesprávneho poučenia alebo preto, že nebol poučený vôbec, podal odvolanie po uplynutí lehoty ustanovenej týmto zákonom alebo podal odvolanie nepríslušnému orgánu, predpokladá sa, že ho podal včas a príslušnému orgánu, ak tak urobil najneskôr do 15 dní odo dňa, keď mu bolo rozhodnutie oznámené.

(5)

Oprávnený orgán príslušný na rozhodovanie o odvolaní (ďalej len „odvolací orgán“) môže odpustiť zmeškanie lehoty, ak k nemu došlo zo závažných dôvodov a účastník konania o to požiada do 15 dní odo dňa, keď pominul dôvod zmeškania, a zároveň podá odvolanie.

(6)

Oprávnený orgán, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, môže o odvolaní sám rozhodnúť, ak odvolaniu v plnom rozsahu vyhovie; ak tak neurobí, je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od doručenia odvolania, predložiť odvolanie spolu s výsledkami doplneného konania a so spisovým materiálom odvolaciemu orgánu na rozhodnutie.

(7)

Odvolacím orgánom je

a)

v disciplinárnom konaní vedúci oddelenia výkonu väzby,

b)

v konaní o náhrade škody riaditeľ ústavu alebo generálny riaditeľ v prípade škody, ktorá vznikla na majetku štátu v správe generálneho riaditeľstva,

c)

v konaní o trovách generálny riaditeľ,

d)

v konaní o zvýšených trovách a v konaní podľa § 60a ods. 1 písm. f) riaditeľ ústavu.

(8)

Odvolací orgán je povinný rozhodnúť o odvolaní najneskôr do 30 dní od jeho doručenia odvolaciemu orgánu. V odôvodnených prípadoch môže lehotu predlžiť, najdlhšie na dobu 60 dní, o čom upovedomí účastníka konania.

(9)

Odvolací orgán preskúma napadnuté rozhodnutie v celom rozsahu; ak je to nevyhnutné, doterajšie konanie doplní, prípadne zistené nedostatky odstráni a

a)

ak sú na to dôvody, rozhodnutie zmení v prospech obvineného alebo zruší,

b)

odvolanie zamietne a rozhodnutie potvrdí,

c)

rozhodnutie zruší a vec vráti oprávnenému orgánu, ktorý ho vydal, na nové prejednanie a rozhodnutie, ak je to vhodnejšie najmä z dôvodov možnosti iných skutkových záverov, rýchlosti alebo hospodárnosti; oprávnený orgán je viazaný právnym názorom odvolacieho orgánu.

(10)

Účastník konania môže písomne vziať odvolanie späť, kým sa o ňom nerozhodlo. Ak účastník konania vzal odvolanie späť, nemôže sa znovu odvolať.

(11)

Proti rozhodnutiu o odvolaní sa nemožno odvolať.

§ 60k - Dohoda na dobrovoľné plnenie

Pred vydaním rozhodnutia môžu v konaní o náhrade škody a v konaní o zvýšených trovách účastník konania a oprávnený orgán uzavrieť písomnú dohodu na dobrovoľné plnenie.

§ 60l - Výkon rozhodnutia
(1)

Ak účastník konania nesplní v určenej lehote dobrovoľne povinnosť uloženú mu rozhodnutím, rozhodnutie vykonáva a pohľadávku vymáha ústav, ktorý pohľadávku spravuje;43b) ak účastník konania bol z väzby alebo z výkonu trestu odňatia slobody prepustený, rozhodnutie vykonáva a pohľadávku vymáha generálne riaditeľstvo podľa všeobecného predpisu o správnom konaní43b) ako jej správca.

(2)

Ústav a generálne riaditeľstvo môže uskutočniť výkon rozhodnutia v jednom konaní aj viacerými spôsobmi súčasne.

(3)

Generálne riaditeľstvo môže na písomnú žiadosť povinného, ktorý nemôže svoj dlh riadne a včas plniť, po začatí výkonu rozhodnutia, uzavrieť s povinným písomnú dohodu o splátkach. V dohode o splátkach sa povinný zaviaže zaplatiť pohľadávku naraz vtedy, keď nezaplatí niektorú splátku včas alebo ak sa zlepšia jeho sociálne pomery.

§ 60m - Súčinnosť tretích osôb
(1)

Poisťovňa je na účely rozhodovania v konaní podľa tohto zákona alebo výkonu rozhodnutia povinná oznámiť ústavu alebo generálnemu riaditeľstvu na jeho žiadosť výplaty poistných plnení obvineným.

(2)

Banka a pobočka zahraničnej banky je povinná ústavu alebo generálnemu riaditeľstvu na jeho žiadosť poskytnúť podľa osobitného predpisu43c) údaje nevyhnutné na účely výkonu rozhodnutia od obvineného, ktorý je klientom banky alebo pobočky zahraničnej banky.

(3)

Štátny orgán, obec, notár alebo iná osoba, ktorá z úradnej moci alebo vzhľadom na predmet svojej činnosti vedie evidenciu osôb a majetku, je na účely rozhodovania v konaní podľa tohto zákona alebo výkonu rozhodnutia povinná oznámiť ústavu alebo generálnemu riaditeľstvu na jeho žiadosť potrebné údaje.

(4)

Iná osoba, ktorá má údaje, listiny a iné veci potrebné na účely rozhodovania v konaní podľa tohto zákona alebo výkonu rozhodnutia, ak to možno od nej požadovať, je povinná ústavu alebo generálnemu riaditeľstvu na jeho písomnú žiadosť tieto údaje poskytnúť, listiny a veci vydať alebo vypožičať, ak možno od nej splnenie tejto povinnosti požadovať.

(5)

Poštový podnik11a) je povinný oznámiť ústavu alebo generálnemu riaditeľstvu na jeho žiadosť v písomnej alebo elektronickej forme údaje potrebné na účely rozhodovania podľa tohto zákona, najmä totožnosť osôb, ktoré majú prenajaté poštové priečinky, údaje o počte došlých zásielok a o ich odosielateľoch, úhrn súm doručených povinnému poštovým podnikom alebo do jeho poštového priečinka, totožnosť prijímateľa zásielok poste restante, alebo umožniť ústavu alebo generálnemu riaditeľstvu tieto údaje získať v poštovom podniku a správnosť údajov oznámených poštovým podnikom na mieste preveriť. Tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu o poštových službách.19)

(6)

Súčinnosť podľa odsekov 1 až 5 sa poskytuje bezodplatne.

§ 60n
(1)

Rozhodnutie o uložení disciplinárnej odmeny a rozhodnutie o uložení disciplinárneho trestu nie je preskúmateľné súdom; to neplatí, ak ide o rozhodnutie o uložení disciplinárneho trestu za konanie obvineného, ktoré má znaky priestupku.

(2)

Ak pohľadávka štátu vznikla na základe rozhodnutia vydaného podľa tohto zákona, úroky z omeškania sa neuplatňujú a nevymáhajú.

§ 60o - Preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania
(1)

Ak sa dodatočne zistí, že právoplatné rozhodnutie o uložení disciplinárneho trestu je v rozpore so zákonom alebo iným právnym predpisom, riaditeľ ústavu ho zruší alebo zmení.

(2)

Pri preskúmaní rozhodnutia podľa odseku 1 sa vychádza z právneho stavu a skutkových okolností v čase vydania rozhodnutia. Rozhodnutie nemožno zrušiť alebo zmeniť, ak sa po jeho vydaní dodatočne zmenili rozhodujúce skutkové okolnosti, z ktorých pôvodné rozhodnutie vychádzalo.

(3)

Právoplatné rozhodnutie podľa odseku 1 možno zrušiť alebo zmeniť do šiestich mesiacov od nadobudnutia jeho právoplatnosti.

DEVIATA HLAVA
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Spoločné ustanovenia
§ 61
(1)

Tam, kde sa v tomto zákone hovorí o ústave, rozumie sa tým aj nemocnica.

(2)

Ustanovenia tohto zákona sa na obvinených umiestnených v nemocnici, v zdravotníckom zariadení v ústave alebo v inom zdravotníckom zariadení uplatňujú primerane podľa zdravotného stavu obvineného, odporúčania lekára a prostredia, v ktorom sa obvinený nachádza.

(3)

Ustanovenia tohto zákona sa na obvineného, ktorý je ohrozeným svedkom alebo chráneným svedkom, uplatňujú primerane v rozsahu a spôsobom určeným v programe ochrany podľa osobitného predpisu.44)

(4)

Vykonávanie ochrany a pomoci ohrozenému svedkovi a chránenému svedkovi nesmie byť v rozpore s účelom výkonu väzby.

(5)

Tam, kde sa v tomto zákone hovorí o obvinenom, ktorý je v kolúznej väzbe, rozumie sa ním aj obvinený, voči ktorému bol z dôvodov podľa § 71 ods. 1 písm. b) alebo ods. 3 písm. b) Trestného poriadku podaný návrh na vzatie do väzby alebo návrh na zmenu dôvodov väzby, a to do právoplatnosti rozhodnutia o takom návrhu, o čom príslušný orgán činný v trestnom konaní alebo súd bez zbytočného odkladu informuje ústav.

§ 62
(1)

Na účely ochrany života a zdravia obvinených, príslušníkov zboru a iných osôb možno vybaviť kamerovým systémom kompenzačnú miestnosť, bezpečnostné cely a cely, v ktorých

a)

sa vykonáva disciplinárny trest celodenného umiestnenia do cely disciplinárneho trestu podľa § 40 ods. 3 písm. e) alebo disciplinárny trest umiestnenia do samoväzby podľa § 40 ods. 3 písm. f),

b)

je umiestnený obvinený, ktorý je ohrozeným svedkom alebo chráneným svedkom, alebo obvinený uvedený v § 39 ods. 2 písm. b), d) a e) Trestného zákona,

c)

je obvinený umiestnený individuálne podľa § 7 ods. 3 písm. c).

(2)

Vybavenie cely kamerovým systémom podľa odseku 1 sa oznámi obvinenému.

§ 63 - Osobné údaje o obvinenom a odoberanie identifikačných znakov
(1)

Zbor na účely zabezpečenia činností súvisiacich s účelom výkonu väzby spracováva osobné údaje o obvinenom v rozsahu identifikačných znakov a údajov podľa osobitného predpisu,45) ako aj údaje potrebné na naplnenie práv podľa tohto zákona, bezpečný výkon väzby, identifikáciu rizika násilného správania, sebapoškodenia a rizika úteku. V súlade s uvedeným účelom zbor spracúva tieto údaje:

a)

meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, titul, vedecká hodnosť, predchádzajúce meno a priezvisko, ak ich má obvinený zmenené,

b)

dátum a miesto narodenia,

c)

adresa trvalého pobytu a prechodného pobytu,

d)

štátna príslušnosť,

e)

číslo občianskeho preukazu, cestovného dokladu alebo iného dokladu preukazujúceho totožnosť obvineného, miesto a dátum jeho vydania,

f)

vzdelanie,

g)

zamestnanie a odborné znalosti,

h)

osobné, rodinné a sociálne anamnestické údaje, najmä rodinný stav, závislosť od požívania alkoholických nápojov a iných návykových látok,

i)

zdravotná klasifikácia,

j)

údaje prevzaté z rozhodnutí organov činných v trestnom konaní a súdu oznámených ústavu,

k)

poznatky o priebehu výkonu väzby, najmä údaje o mieste a dobe výkonu väzby, udelených disciplinárnych odmenách, uložených disciplinárnych trestoch, pracovnom zaradení, kultúrnej, športovej, záujmovej a inej činnosti,

l)

poznatky o vyhodnotení bezpečnostného rizika, najmä údaje o režimových a iných preventívno-bezpečnostných opatreniach a diagnostické údaje,

m)

údaje týkajúce sa ochrany totožnosti obvineného ako svedka v disciplinárnom konaní,

n)

údaje týkajúce sa predchádzajúcej trestnej činnosti obvineného, ktoré sa uvádzajú v odpise registra trestov.

(2)

Zbor nemá povinnosť informovať o obsahu údajov podľa odseku 1 písm. h), k) až n) a o obsahu, položkách a spôsobe vyhodnocovania diagnostických nástrojov.

(3)

Zbor je oprávnený na účely spracúvania osobných údajov o obvinenom podľa odseku 1 vyžiadať si odpis registra trestov.

(4)

Na účely spracúvania osobných údajov podľa odseku 1, na účely konania vo veciach súvisiacich s výkonom väzby a na správne vykonávanie odvodov a zrážok z pracovnej odmeny obvineného je zbor oprávnený získavať a používať údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy prostredníctvom elektronickej komunikácie.

§ 64 - Predbežná väzba, vydávacia väzba a väzba na zabezpečenie výkonu cudzieho rozhodnutia
(1)

Ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú aj na výkon predbežnej väzby, vydávacej väzby a väzby na zabezpečenie výkonu cudzieho rozhodnutia.45a)

(2)

Na zabezpečenie práv podľa § 19 až 21 si pri obvinenom, ktorý je vo väzbe podľa odseku 1, môže uplatniť obmedzenia súd, ktorý rozhodol o vzatí do väzby.

§ 66 - Splnomocňovacie ustanovenie
(1)

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o

a)

prijímaní, umiestňovaní, premiestňovaní a predvedení obvinených,

b)

zaobchádzaní s obvinenými,

c)

zabezpečovaní práv obvinených,

d)

nakladaní s peňažnými prostriedkami obvineného,

e)

zaraďovaní obvinených do práce, pracovnej odmene a podmienkach jej poskytovania,

f)

disciplinárnych odmenách, disciplinárnych trestoch a rozsahu disciplinárnej právomoci,

g)

diferencovanom výkone väzby,

h)

prepúšťaní obvinených,

i)

výkone väzby mladistvých, žien, cudzincov a osôb bez štátnej príslušnosti,

j)

účasti orgánov a organizácií na výkone väzby obvinených,

k)

nosení preukazu obvineného,

l)

zrážkach z pracovnej odmeny, nemocenských dávok, úrazových dávok a poradí zrážok u obvineného,

m)

určení trov výkonu väzby,

n)

určení výšky a náhrade škody na majetku štátu v správe ústavu,

o)

určení výšky a zrážkach na úhradu zvýšených trov výkonu väzby u obvineného,

p)

konaní vo veciach súvisiacich s výkonom väzby.

(2)

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky je oprávnený vydať súhlas na overovanie nových, od tohto zákona odchylných metód pri zaobchádzaní s obvinenými, ak uplatnenie takých metód znamená pre obvinených zmiernenie obmedzenia ich občianskych práv.

Prechodné ustanovenia
§ 67
(1)

Ak obvinený požiadal pred 1. júlom 2006 o nákup potravín a vecí osobnej potreby alebo o vykonanie iných finančných operácií a o žiadosti nebolo ešte rozhodnuté, postupuje sa podľa tohto zákona; ak o žiadosti už bolo rozhodnuté, pri nákupe potravín a vecí osobnej potreby alebo pri vykonávaní iných finančných operácií sa postupuje podľa doterajších predpisov.

(2)

Ak obvinený zavinene spôsobil škodu na majetku štátu v správe ústavu pred 1. júlom 2006 a o náhrade škody na majetku štátu v správe ústavu riaditeľ ústavu ešte nerozhodol, návrh nebol podaný na súd alebo súd ešte o návrhu nerozhodol, postupuje sa podľa doterajších predpisov.

(3)

Ak bol obvinený vzatý do väzby pred 1. júlom 2006 a väzba trvá aj po 1. júli 2006, úhrada trov výkonu väzby sa vypočíta oddelene; úhrada trov výkonu väzby do 1. júla 2006 sa vypočíta podľa doterajších predpisov a od 1. júla 2006 najviac za prvých 180 kalendárnych dní.

(4)

Ak bol obvinený, ktorý je poberateľom dôchodku,15) vzatý do väzby pred 1. septembrom 2002 a väzba trvá aj po 1. júli 2006, trovy výkonu väzby sa mu vypočítajú len od 1. septembra 2002, pričom za dni väzby od 1. júla 2006 najviac za prvých 180 kalendárnych dní.

(5)

Ak obvinenému vznikli zvýšené trovy výkonu väzby pred 1. júlom 2006 a o ich náhrade riaditeľ ústavu ešte nerozhodol, postupuje sa podľa doterajších predpisov.

(6)

Obvinený nie je povinný zo zostatku pohľadávky zboru za trovy spojené s výkonom väzby, zvýšené trovy výkonu väzby a zo sumy určenej na náhradu škody na majetku štátu v správe ústavu predpísané od 1. septembra 2002 uhradiť úroky z omeškania podľa osobitného predpisu.52)

(7)

Ustanovenia § 7 ods. 2 písm. d) a § 37 ods. 3 písm. b) sa vzťahujú aj na obvinených, ktorí sú stíhaní pre trestné činy uvedené v § 43 ods. 1 zákona č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.

§ 68

Ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú aj na výkon väzby, o ktorej bolo rozhodnuté pred 1. júlom 2006, a väzba trvá aj po 1. júli 2006, ak § 67 neustanovuje inak.

§ 68a - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2014
(1)

Disciplinárne konanie, konanie o trovách výkonu väzby, konanie o zvýšených trovách, konanie o náhrade škody a konanie súvisiace so zhabaním veci začaté pred 1. januárom 2014 sa dokončí podľa predpisov účinných do 31. decembra 2013.

(2)

Disciplinárny trest uložený právoplatným rozhodnutím pred 1. januárom 2014 sa vykoná podľa predpisov účinných do 31. decembra 2013.

(3)

Ustanovenia § 41 až 43 sa vzťahujú aj na obvineného, ktorému bol uložený disciplinárny trest právoplatným rozhodnutím pred 1. januárom 2014.

(4)

Peňažný príspevok poskytnutý obvinenému podľa ustanovení § 16 ods. 2 a § 55 ods. 2 účinných do 31. decembra 2013 sa v čase prepustenia z výkonu väzby alebo po rozúčtovaní poslednej pracovnej odmeny stáva nenávratným.

(5)

Ustanovenie § 56 ods. 3 sa vzťahuje aj na pohľadávky, ktoré vznikli pred 1. januárom 2014.

(6)

Obvinený, ktorý uhradil pohľadávku predchádzajúci kalendárny mesiac pred 1. januárom 2014, môže čerpať peňažné prostriedky zo svojho konta do výšky úhrady pohľadávky.

§ 68b - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2023

Ak bol obvinený vzatý do väzby pred 1. januárom 2023 a riaditeľ ústavu ešte nerozhodol o trovách výkonu väzby, postupuje sa podľa predpisov účinných od 1. januára 2023.

§ 69 - Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa:

1.

zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 156/1993 Z. z. o výkone väzby v znení zákona č. 451/2002 Z. z., zákona č. 171/2003 Z. z. a zákona č. 475/2005 Z. z.,

2.

vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 114/1994 Z. z., ktorou sa vydáva Poriadok výkonu väzby v znení vyhlášky č. 500/2002 Z. z.,

3.

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 499/2002 Z. z. o výške pracovnej odmeny a o podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným, o výške peňažnej odmeny za výkon iných prospešných prác a o podmienkach jej poskytovania odsúdeným,

4.

vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 501/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o určení výšky zvýšených nákladov výkonu väzby, škode na majetku štátu v správe ústavu na výkon väzby, ústavu na výkon trestu odňatia slobody, ústavu na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých a nemocnice pre obvinených a odsúdených, zavinených nákladov výkonu trestu odňatia slobody, zvýšených nákladov výkonu trestu odňatia slobody a ich náhrade (o určení výšky zvýšených nákladov obvinených a odsúdených),

5.

vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 503/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zrážkach z pracovnej odmeny a iných príjmov obvinených a odsúdených, výške a použití vreckového a úložného a poradí zrážok u odsúdených, o výkone rozhodnutia zrážkami z pracovnej odmeny obvinených a odsúdených a o výške trov výkonu trestu odňatia slobody a ich náhrade (o rozúčtovaní pracovnej odmeny obvinených a odsúdených).

§ 69a - Transpozičné ustanovenie

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 70 - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2006 okrem § 12 ods. 3 a 4 a § 21, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2007.

Ivan Gašparovič v. r.v z. Béla Bugár v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 221/2006 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/800 z 11. mája 2016 o procesných zárukách pre deti, ktoré sú podozrivými alebo obvinenými osobami v trestnom konaní (Ú. v. EÚ L 132, 21. 5. 2016).

Poznámky

 • 1)

  Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).

 • 1a)

  § 82 zákona č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 2)

  Zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov.

 • 3)

  § 68 ods. 3 zákona č. 4/2001 Z. z.

 • 4)

  § 207 ods. 1 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok.

 • 4a)

  § 69 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.

 • 5)

  Napríklad zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 51 ods. 1 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 6)

  § 130 ods. 5 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon.

 • 7)

  § 10 ods. 1 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok. Zákon č. 550/2003 Z. z. o probačných a mediačných úradníkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 8)

  § 20 zákona č. 355/2007 Z. z.

 • 9)

  Napríklad zákon č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 10)

  Zákon č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

 • 11)

  Zákon č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 11a)

  § 7 zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 11aa)

  § 25 ods. 1 písm. c) zákona č. 576/2004 Z. z.

 • 11b)

  Napríklad zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

 • 11c)

  Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 12)

  § 2 písm. d) zákona č. 475/2005 Z. z. v znení zákona č. 370/2013 Z. z.

 • 12a)

  § 27 zákona č. 324/2011 Z. z.

 • 12b)

  § 12 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 13)

  § 5 ods. 5 zákona č. 324/2011 Z. z.

 • 13aa)

  § 65a ods. 2 zákona č. 4/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 13b)

  § 5 písm. a) a b) zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 519/2007 Z. z.§ 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.

 • 13c)

  § 20 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 328/2002 Z. z.§ 13 ods. 3 písm. a) a h) zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 14)

  § 20 ods. 1 písm. c) a d) zákona č. 328/2002 Z. z. v znení zákona č. 519/2007 Z. z.§ 13 ods. 3 písm. b) až g), i) a j) zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 15)

  Napríklad § 30 zákona č. 328/2002 Z. z., § 13 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 29 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 183/2014 Z. z.

 • 15a)

  § 5 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

 • 15b)

  § 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

 • 15c)

  Zákon č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 16)

  Zákon č. 43/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 17)

  § 2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 17a)

  § 2 písm. f) a g) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení zákona č. 349/2011 Z. z.

 • 19)

  Zákon č. 324/2011 Z. z. v znení zákona č. 547/2011 Z. z.

 • 19a)

  Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 19b)

  § 3 písm. j), § 17 ods. 1 a 2 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 20)

  Zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 21)

  Zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov.

 • 22)

  Napríklad Zákonník práce, zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 22a)

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok v znení neskorších predpisov.

 • 22b)

  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 65/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 22c)

  Zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) v znení zákona č. 339/2012 Z. z.

 • 24)

  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 4/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 25)

  § 135 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.

 • 25a)

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.

 • 26)

  Napríklad zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov, zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

 • 27)

  Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 28)

  Napríklad zákon č. 308/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, Základná zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 326/2001 Z. z.), Zmluva medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami č. 250/2002 Z. z. a Dohoda medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami o výkone pastoračnej služby ich veriacim v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky č. 270/2005 Z. z.

 • 28a)

  Napríklad čl. 7 ods. 1 Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o duchovnej službe katolíckym veriacim v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky (oznámenie č. 648/2002 Z. z.), čl. 8 Dohody medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami o výkone pastoračnej služby ich veriacim v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky č. 270/2005 Z. z.

 • 28b)

  Napríklad zákon č. 308/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, Zmluva medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami č. 250/2002 Z. z.

 • 29)

  Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 30)

  § 2 ods. 2 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 31)

  Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 157/1964 Zb. o Viedenskom dohovore o diplomatických stykoch.

 • 32)

  Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 32/1969 Zb. o Viedenskom dohovore o konzulárnych stykoch.

 • 34)

  § 193 Zákonníka práce.

 • 35)

  § 194 Zákonníka práce.

 • 36)

  § 195 až 198 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.

 • 37)

  Zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov.

 • 38)

  § 555 ods. 1 písm. a) Trestného poriadku.

 • 40)

  § 470 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb.

 • 40a)

  § 116 Občianskeho zákonníka.

 • 41)

  Napríklad § 41 zákona č. 576/2004 Z. z., § 48 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 30 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve.

 • 42)

  § 18 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre.

 • 43)

  Napríklad oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 26/1995 Z. z. o pristúpení Slovenskej republiky k Európskemu dohovoru na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania.

 • 43a)

  Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.

 • 43b)

  § 72 až 80 zákona č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.

 • 43c)

  § 91 ods. 4 písm. f) zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 44)

  Zákon č. 256/1998 Z. z. o ochrane svedka a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 45)

  § 21b zákona č. 4/2001 Z. z. v znení zákona č. 372/20013 Z. z.

 • 45a)

  Napríklad § 15 až 17 zákona č. 154/2010 Z. z. v znení zákona č. 344/2012 Z. z., § 14 zákona č. 549/2011 Z. z.

 • 52)

  § 6a ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Načítavam znenie...
MENU
Hore