Zákon o výkone väzby 221/2006 účinný od 01.07.2016

Platnosť od: 21.04.2006
Účinnosť od: 01.07.2016
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Trestné právo hmotné

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST9JUD488DS6EUPP14ČL0

Zákon o výkone väzby 221/2006 účinný od 01.07.2016
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 221/2006 s účinnosťou od 01.07.2016 na základe 125/2016

Legislatívny proces k zákonu 125/2016

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o výkone väzby

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ HLAVA
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1 - Predmet zákona

Tento zákon ustanovuje spôsob výkonu väzby, práva a povinnosti obvineného vo výkone väzby (ďalej len ...

§ 2 - Základné zásady výkonu väzby
(1)

Obvineného možno počas výkonu väzby obmedzovať len vo výkone tých práv, ktoré sa vzhľadom na dôvod väzby, ...

(2)

Vo výkone väzby sa rešpektuje ľudská dôstojnosť obvineného a nesmú byť použité kruté, neľudské alebo ...

(3)

Všetky práva ustanovené týmto zákonom sa zaručujú všetkým obvineným v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania.1) ...

(4)

Väzba sa vykonáva diferencovane v dvoch režimoch.

§ 2a - Obmedzenie základných práv a slobôd
(1)

Počas výkonu väzby je obvinený obmedzený najmä vo výkone práva na nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia, ...

(2)

Počas výkonu väzby obvinený nemá právo na štrajk, právo zakladať odborové organizácie a združovať sa ...

(3)

Obvinený nemôže vo výkone väzby zakladať politické strany, politické hnutia a združovať sa v nich a ...

(4)

Výkon práva odosielať a prijímať korešpondenciu, balíky a poukazy poštového platobného styku počas výkonu ...

§ 3 - Miesto výkonu väzby
(1)

Väzba sa vykonáva v ústave na výkon väzby, v samostatnom oddelení výkonu väzby, ktoré môže zriadiť a ...

(2)

Ak zdravotný stav obvineného vyžaduje zdravotnú starostlivosť, ktorú nemožno poskytnúť v ústave, alebo ...

(3)

Ak zdravotný stav obvineného vyžaduje zdravotnú starostlivosť, ktorú nemožno poskytnúť v ústave alebo ...

Orgán zabezpečujúci výkon väzby
§ 4

Stráženie, dozor, dohľad a zaobchádzanie s obvinenými zabezpečuje zbor, ak § 9 ods. 5 alebo osobitný ...

§ 5
(1)

Príslušník zboru je oprávnený obvinenému vydávať pokyny a príkazy, uplatňovať obmedzenia podľa tohto ...

(2)

Zamestnanec podieľajúci sa na plnení úloh zboru3) (ďalej len „zamestnanec zboru“) je oprávnený vydávať ...

Prijímanie, umiestňovanie, premiestňovanie a predvedenie
§ 6 - Prijímanie
(1)

Obvineného možno prijať do väzby len na písomný príkaz súdu vydaný na základe rozhodnutia o vzatí do ...

(2)

Na overenie podoby tváre a správnosti údajov zapísaných v doklade totožnosti predloženom obvineným predvedeným ...

(3)

Obvinený sa do väzby prijíma v ústave, a ak to zdravotný stav obvineného neumožňuje, v nemocnici alebo ...

(4)

Obvinený musí byť pri prijímaní do väzby poučený o právach a povinnostiach podľa tohto zákona. Ak tomu ...

(5)

Obvinený je povinný po prijatí do väzby podrobiť sa osobnej prehliadke, zdravotnej prehliadke, hygienickým ...

(6)

Obvinenému sa odnímu veci, ktorými by mohol byť ohrozený život, zdravie, majetok alebo bezpečnosť obvinených ...

§ 7 - Umiestňovanie
(1)

Pri umiestňovaní obvineného do cely sa dbá na to, aby bol zabezpečený účel výkonu väzby.

(2)

Do cely sa umiestňujú oddelene

a)
ženy od mužov,
b)
mladiství od dospelých obvinených,
c)
obvinení, ktorí sú vo väzbe z dôvodu uvedeného v § 71 ods. 1 písm. b) alebo ods. 2 písm. b) Trestného ...
d)
obvinení, ktorí sú stíhaní pre trestné činy uvedené v § 47 ods. 2 Trestného zákona alebo ktorí sú stíhaní ...
e)
obvinení, ktorí sú stíhaní pre trestné činy spáchané z nedbanlivosti, od ostatných obvinených,
f)
obvinení, ktorých trestné činy navzájom súvisia alebo o ktorých trestných činoch sa vykonáva spoločné ...
g)
obvinení, u ktorých je podozrenie z nákazy, od ostatných obvinených,
h)
obvinení od právoplatne odsúdených,
i)
osoby, ktoré sú vo väzbe na základe medzinárodného zatýkacieho rozkazu, európskeho zatýkacieho rozkazu ...
(3)

Obvineného možno umiestniť v cele samostatne, ak

a)
o to obvinený požiada a v ústave sú na to vytvorené podmienky,
b)
o to požiada orgán činný v trestnom konaní alebo
c)
riaditeľ ústavu alebo ním určený príslušník zboru tak rozhodne z dôvodu ochrany bezpečnosti obvineného, ...
(4)

Obvinení, ktorí sa správajú agresívne, porušujú ústavný poriadok, ohrozujú bezpečnosť v ústave alebo ...

(5)

Obvinení, ktorí svojím nezvládateľným agresívnym správaním ohrozujú svoje zdravie alebo život, sa umiestnia ...

(6)

Pri umiestnení obvineného do cely samostatne podľa odseku 3 písm. c) preveruje riaditeľ ústavu raz za ...

(7)

V odôvodnených prípadoch možno pri umiestňovaní postupovať odlišne od zásad uvedených v odseku 2 písm. ...

§ 8 - Premiestňovanie
(1)

Obvineného možno premiestniť do iného ústavu len na písomný príkaz prokurátora alebo súdu; ak je to ...

(2)

Obvineného na návrh lekára a s predchádzajúcim súhlasom orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu ...

§ 9 - Predvedenie
(1)

Príslušník zboru predvedie obvineného v ústave pred orgán činný v trestnom konaní, súd, obhajcu, osoby ...

(2)

Riaditeľ ústavu zabezpečí, aby určený príslušník zboru mohol rozhovor medzi obvineným a osobou alebo ...

(3)

Obvinený sa predvedie pred orgán činný v trestnom konaní alebo pred súd mimo ústavu na vykonanie úkonov ...

(4)

Obvinený sa predvedie pred orgán činný v trestnom konaní alebo pred súd mimo ústavu na vykonanie úkonov ...

(5)

Pri predvedení podľa odsekov 3 a 4 zodpovedá za stráženie obvineného a plnenie účelu výkonu väzby ten ...

(6)

Príslušným orgánom činným v trestnom konaní alebo súdom vydávajúcim súhlas na predvedenie obvineného ...

(7)

Predvedenie obvineného v ústave sa môže uskutočniť len v čase a rozsahu nenarúšajúcom ústavný poriadok ...

DRUHÁ HLAVA
ZAOBCHÁDZANIE

PRVÝ ODDIEL
ÚČEL ZAOBCHÁDZANIA

§ 10 - Vymedzenie zaobchádzania

Zaobchádzanie s obvineným je súhrn aktivít, ktorých účelom je diferencovaným spôsobom zabezpečiť výkon ...

DRUHÝ ODDIEL
PRÁVA A POVINNOSTI

§ 11 - Všeobecné ustanovenie

Obvinení vo väzbe majú rovnaké práva za podmienok a v rozsahu ustanovenom týmto zákonom.

§ 12 - Ubytovanie
(1)

Obvinenému sa poskytne ubytovanie v cele. Ubytovacia plocha pre obvineného v cele je najmenej 3,5 m2; ...

(2)

Pre každého obvineného je v cele lôžko s matracom, podhlavníkom, prikrývkou, lôžkovou bielizňou a stolička. ...

(3)

Cela musí byť vybavená oddeleným hygienickým zariadením.

(4)

Na uloženie osobných vecí, odevu a bielizne sa každému obvinenému poskytne uzamykateľná skrinka.

(5)

Celou sa na účely tohto zákona rozumie ubytovacia miestnosť v ústave, v ktorej je umiestnený obvinený. ...

(6)

Bezpečnostná cela musí okrem vybavenia podľa odsekov 1 až 5 obsahovať ďalšie bezpečnostné prvky, najmä ...

(7)

Kompenzačná miestnosť je miestnosť špeciálne upravená tak, aby si obvinený nemohol spôsobiť ujmu na ...

(8)

Ustanovenie odseku 2 sa na zdravotnícke zariadenie v ústave a nemocnicu uplatní primerane.

(9)

Podľa potrieb obvinených sa zriaďujú fajčiarske a nefajčiarske cely. V cele určenej pre fajčiarov nemôžu ...

§ 13 - Stravovanie

Obvinenému sa poskytuje trikrát denne strava, ktorá zodpovedá odporúčaným výživovým dávkam, pritom sa ...

§ 14 - Odievanie
(1)

Obvinený má právo na odev a obuv, ktoré zodpovedajú klimatickým a mikroklimatickým podmienkam a zabezpečia ...

(2)

Obvinený môže používať vlastný odev, bielizeň a obuv, ak sú hygienicky nezávadné a má zabezpečenú ich ...

(3)

Obvinený môže používať vlastnú spodnú bielizeň a ponožky v určenom množstve aj vtedy, ak používa ústavný ...

(4)

Ak bol obvinený prijatý do väzby v odeve a obuvi, ktoré nezodpovedajú klimatickým podmienkam, na požiadanie ...

§ 15 - Spánok

Obvinený má právo na nepretržitý osemhodinový spánok na lôžku; na lôžku môže odpočívať aj mimo času ...

§ 16 - Zdravotná starostlivosť
(1)

Obvinený má právo na zdravotnú starostlivosť v rozsahu a za podmienok ustanovených osobitnými predpismi.9) ...

(2)

Ústav poskytne peňažný príspevok obvinenému, ktorý nemá peňažné prostriedky, na nákup liekov, liečebnej ...

(3)

Lekár informuje riaditeľa ústavu o vážnom ochorení alebo zranení obvineného, ktoré ohrozuje jeho život ...

(4)

Obvinený má právo na základné potreby osobnej hygieny.

(5)

Ak obvinený nemá peňažné prostriedky a predchádzajúci kalendárny mesiac nenakupoval v predajni zriadenej ...

(6)

Obvinený má právo na sprchovanie najmenej dvakrát v kalendárnom týždni. Ak to vyžaduje výkon práce, ...

(7)

Na účely tohto zákona sa

a)
základnými potrebami osobnej hygieny rozumejú mydlo, toaletný papier a uterák; u obvinených žien aj ...
b)
ďalšími potrebami osobnej hygieny rozumejú hrebeň na vlasy, zubná kefka, zubná pasta, šampón na vlasy ...
§ 16a - Vychádzka

Obvinený má právo zúčastniť sa denne na vychádzke v určenom otvorenom priestore ústavu v trvaní najmenej ...

§ 17 - Veci osobnej potreby
(1)

Obvinený môže mať pri sebe v cele hodinky, fotografie, vlastné knihy, časopisy, študijné materiály, ...

(2)

Veci, ktoré môže mať obvinený pri sebe mimo cely, určí riaditeľ ústavu.

(3)

Elektrický spotrebič musí spĺňať podmienky bezpečnej prevádzky a nesmie mať inštalované zariadenie umožňujúce ...

(4)

Ak obvinený nemôže pri návšteve podľa § 19 ods. 6 odovzdať osobné veci, ktorých držanie v ústave nie ...

§ 18 - Styk s obhajcom a inými osobami
(1)

Obvinený v ústave má právo stýkať sa osobne s obhajcom bez prítomnosti tretej osoby.

(2)

Obvinený má právo stýkať sa tiež s advokátom alebo s inou osobou, ktorá ho zastupuje v inej právnej ...

(3)

Rozhovor medzi obvineným a obhajcom, advokátom alebo inou osobou, ktorá ho zastupuje v inej právnej ...

§ 19 - Návštevy
(1)

Obvinený má právo prijať návštevu najmenej raz za kalendárny mesiac v trvaní najmenej dvoch hodín v ...

(2)

Obvinený, ktorý je v kolúznej väzbe, môže prijať návštevu iba po predchádzajúcom súhlase príslušného ...

(3)

Návšteva sa vykoná v miestnosti ústavu na to určenej bez priameho kontaktu medzi obvineným a návštevou ...

(4)

Návštevu medzi obvinenými navzájom a medzi obvineným a odsúdeným ústav umožní, ak ide o manželov, rodičov ...

(5)

Príslušník zboru preruší alebo predčasne ukončí návštevu, ak obvinený alebo návštevník napriek upozorneniu ...

(6)

Počas návštevy je zakázané odovzdávať alebo prijímať peňažné prostriedky, korešpondenciu alebo prijímať ...

§ 20 - Korešpondencia
(1)

Obvinený má právo prijímať a na vlastné náklady odosielať písomné správy v listinnej podobe (ďalej len ...

(2)

Nahliadnuť do korešpondencie obvineného má právo riaditeľ ústavu alebo ním určený príslušník zboru; ...

(3)

Obvinený v kolúznej väzbe prijíma a odosiela korešpondenciu prostredníctvom orgánu činného v trestnom ...

(4)

Nahliadať do korešpondencie je neprípustné, ak je zrejmé, že ide o korešpondenciu

a)
medzi obvineným a jeho obhajcom,
b)
medzi obvineným a Kanceláriou prezidenta Slovenskej republiky, Národnou radou Slovenskej republiky, ...
c)
medzi obvineným a orgánom činným v trestnom konaní alebo súdom,
d)
medzi obvineným a štátnymi orgánmi Slovenskej republiky, ktoré sú príslušné na prejednanie podnetov ...
e)
zaslanú obvinenému diplomatickou misiou alebo konzulárnym úradom cudzieho štátu.
(5)

Ak obvinený nemá peňažné prostriedky, ústav zabezpečí na vlastné náklady odoslanie dvoch kusov korešpondencie ...

(6)

Ak je obvinený negramotný alebo nevidiaci, ústav je povinný na jeho požiadanie zabezpečiť napísanie ...

(7)

Na obsah korešpondencie adresovanej nevidiacemu obvinenému sa primerane použije osobitný predpis upravujúci ...

(8)

Ak korešpondencia obsahuje nepovolenú vec, postupuje sa primerane podľa § 17 ods. 4.

(9)

Okrem korešpondencie podľa odseku 1 môže obvinený poistenou zásielkou13a) prijímať aj poštové známky. ...

§ 20a
(1)

Písomnou správou v listinnej podobe sa rozumie

a)
oznámenie v písomnej forme, ktoré sa má dodať na adresu uvedenú na oznámení alebo na obálke,
b)
účet, faktúra, finančný výkaz alebo iná správa nerovnakého obsahu a formy, ktoré súvisia so záväzkovými ...
c)
kresba, fotografia.
(2)

Za písomnú správu v listinnej podobe sa nepovažuje oznámenie, ktoré pozostáva výlučne z reklamných, ...

§ 21 - Používanie telefónu
(1)

Obvinený má právo najmenej dvakrát za kalendárny mesiac telefonovať najmenej 20 minút v čase určenom ...

(2)

Obvinený môže s obhajcom telefonovať raz za kalendárny týždeň; na písomnú žiadosť obvineného môže riaditeľ ...

(3)

Ústav je oprávnený monitorovať a zaznamenávať obsah telefonického hovoru obvineného za účelom plnenia ...

(4)

Ústav je oprávnený zaznamenávať elektronicky aj údaje o priebehu hovoru. Záznam o priebehu hovoru obsahuje ...

(5)

Záznamy podľa odsekov 3 a 4 ústav poskytuje na základe písomnej žiadosti subjektom uvedeným v osobitnom ...

(6)

Náklady spojené s telefonovaním znáša obvinený.

§ 22 - Prijímanie balíkov
(1)

Obvinený má právo raz za tri mesiace a mladistvý obvinený raz za mesiac prijať balík s vecami osobnej ...

(2)

Ak balík obsahuje vec osobnej potreby, ktorá nie je uvedená v odseku 1, alebo vec osobnej potreby, ktorá ...

Prijímanie peňažných prostriedkov, nakladanie s nimi a iné finančné operácie
§ 23
(1)

Ak orgán činný v trestnom konaní alebo súd pri vzatí obvineného do väzby alebo počas jej trvania vydá ...

(2)

Ak orgán činný v trestnom konaní alebo súd pri vzatí obvineného do väzby alebo počas jej trvania nevydá ...

(3)

Peňažné prostriedky možno obvinenému zasielať poukazom poštového platobného styku alebo bezhotovostným ...

(4)

Obvinenému sa okrem peňažných prostriedkov podľa odseku 3 účtujú a evidujú na jeho konte

a)
peňažné prostriedky v eurách, ktoré sa obvinenému odňali pri prijatí do väzby podľa odsekov 1 a 2,
b)
zostatok z pracovnej odmeny, nemocenských dávok13b) a úrazových dávok13c) po vykonaní zrážok podľa § ...
c)
iné úrazové dávky,14)
d)
dôchodková dávka podľa osobitných predpisov15) (ďalej len „dôchodok“),
e)
peňažné prostriedky v eurách zaslané obvinenému inak ako spôsobom podľa odseku 3 prvej vety.
(5)

V pokladnici ústavu sa obvinenému uschovávajú a evidujú na jeho konte aj

a)
peňažné prostriedky v cudzej mene, ktoré sa obvinenému odňali pri prijatí do väzby podľa odsekov 1 a ...
b)
peňažné prostriedky v cudzej mene, ktoré boli obvinenému zaslané inak ako spôsobom podľa odseku 3 prvej ...
c)
ceniny, cenné papiere a doklady preukazujúce existenciu účtu obvineného v banke alebo pobočke zahraničnej ...
(6)

Ústav obvinenému blokuje na jeho konte peňažné prostriedky potrebné v dobe prepustenia z výkonu väzby ...

a)
stravného na jeden deň,15a)
b)
cestovných nákladov do miesta trvalého pobytu alebo miesta prechodného pobytu vo výške 10 % zo sumy ...
(7)

Obvinený môže, okrem peňažných prostriedkov blokovaných podľa odseku 6, čerpať peňažné prostriedky účtované ...

a)
výživného,
b)
pohľadávok spojených s výkonom väzby alebo výkonom trestu,
c)
v ústave evidovaných pohľadávok ostatných oprávnených.
(8)

Ak obvinený písomne požiada o úhradu podľa odseku 7, tá sa vykoná jedenkrát za kalendárny týždeň v určený ...

(9)

Ak obvinený nesplnil podmienky úhrady pohľadávky podľa odseku 7 a písomne požiada o čerpanie peňažných ...

a)
nákup základných potrieb osobnej hygieny,
b)
nákup ďalších potrieb osobnej hygieny,
c)
nákup základných potrieb na korešpondenciu,
d)
úhradu súdnych poplatkov a správnych poplatkov,
e)
nákup liekov, ktoré nemožno poskytnúť na základe zdravotného poistenia bezplatne podľa osobitného predpisu,10) ...
(10)

Peňažné prostriedky vynaložené povinnou osobou15b) na materiálne náklady za sprístupnenie informácií ...

§ 24
(1)

Ak bol obvinený prijatý do väzby, je povinný ihneď oznámiť ústavu skutočnosť, že poberá dôchodok. Rovnakú ...

(2)

Ak bol obvinený poberajúci dôchodok počas výkonu väzby premiestnený do iného ústavu, zmenu je povinný ...

(3)

Ústav je povinný do ôsmich dní oznámiť orgánu sociálneho poistenia, príslušnej dôchodkovej správcovskej ...

(4)

Ak organizačná zložka Sociálnej poisťovne, Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia a príslušný úrad sociálneho ...

(5)

Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa primerane vzťahujú na poberanie nemocenskej dávky a úrazovej dávky.

§ 25 - Nákup potravín a vecí osobnej potreby
(1)

Obvinený má právo na nákup potravín, vecí osobnej potreby a iných vecí v predajni zriadenej v ústave ...

(2)

V ústave sa pre obvinených zriaďujú predajne s potravinárskym, drogistickým a priemyselným tovarom.

(3)

V predajni zriadenej v ústave nemožno predávať predmety, ktoré možno zneužiť na zmarenie účelu výkonu ...

§ 26 - Vzdelávanie, záujmová činnosť, športová činnosť a iné činnosti
(1)

Ústav počas výkonu väzby ponúka obvinenému účasť na vzdelávacích, osvetových, záujmových a športových ...

(2)

Obvinený má právo vzdelávať sa formou individuálneho štúdia a prístupu k odbornej literatúre; obvinený ...

(3)

Obvinený má právo zúčastňovať sa na záujmovej a športovej činnosti na základe ponukových listov, ktoré ...

(4)

Vzdelávanie, záujmovú a športovú činnosť organizuje ústav tak, aby nedochádzalo k mareniu účelu výkonu ...

(5)

Obvinenému možno prostredníctvom poštového podniku povoliť prijatie balíka obsahujúceho študijné materiály, ...

(6)

Na písomnú žiadosť obvineného možno obvinenému umožniť pracovné činnosti v ústave, ktorých cieľom je ...

§ 27 - Prístup k informáciám
(1)

Obvinený môže na vlastné náklady používať v cele vlastný rádioprijímač a televízny prijímač napájané ...

(2)

Obvinený môže počúvať rozhlasové vysielanie a pozerať televízne vysielanie v čase určenom v časovom ...

(3)

Obvinený má právo na vlastné náklady predplatiť si dennú tlač a časopisy a objednať si knihy okrem tých, ...

(4)

Obvinený má právo vypožičiavať si z väzenskej knižnice knihy podľa vlastného výberu, vypožičiavať si ...

§ 28 - Poskytovanie psychologických a sociálnych služieb
(1)

Ústav poskytne obvinenému psychologické služby, ak si jeho psychický stav vyžaduje odbornú pomoc psychológa ...

(2)

Ak obvinený požiada o pomoc pri riešení nepriaznivej životnej situácie, ústav poskytne obvinenému sociálne ...

§ 29 - Ochrana práv obvinených
(1)

Na uplatnenie a zabezpečenie svojich práv a oprávnených záujmov podľa tohto zákona má obvinený právo ...

(2)

Ak o to obvinený požiada, umožní sa mu rozhovor s riaditeľom ústavu alebo s príslušníkom zboru určeným ...

(3)

Obvinený má právo na ochranu pred neoprávneným násilím a akýmkoľvek prejavom ponižovania ľudskej dôstojnosti. ...

(4)

Ak príslušník zboru alebo zamestnanec zboru zistí porušenie alebo hrozbu porušenia práva obvineného ...

§ 30 - Základné povinnosti a zákazy
(1)

Obvinený je povinný:

a)
plniť povinnosti uložené týmto zákonom a ústavným poriadkom,
b)
plniť pokyny a príkazy príslušníka zboru a zamestnanca zboru,
c)
podrobiť sa osobnej prehliadke a umožniť príslušníkom zboru kontrolu svojich osobných vecí,
d)
podrobiť sa zdravotnej prehliadke a strpieť úkony súvisiace s jeho identifikáciou,
e)
podrobiť sa hygienickým a protiepidemickým opatreniam a zdravotným výkonom v rozsahu a za podmienok ...
f)
podrobiť sa potrebnému vyšetreniu v prípade podozrenia, že obvinený je pod vplyvom návykových látok,
g)
zaobchádzať šetrne so zverenými vecami a iným majetkom,
h)
zachovávať zásady slušného správania a vystupovania voči osobám, s ktorými prichádza do styku,
i)
mať pri pohybe mimo cely viditeľne určeným spôsobom označený odev,
j)
udržiavať poriadok vo svojich osobných veciach, dbať o osobnú hygienu a udržiavať čistotu a poriadok ...
k)
dodržiavať nočný pokoj v čase od večierky do budíčka,
l)
oznámiť ihneď príslušníkovi zboru alebo zamestnancovi zboru okolnosti, ktoré môžu spôsobiť vážne ohrozenie ...
m)
bez zbytočného odkladu oznámiť ústavu zmenu zdravotnej poisťovne,19a)
n)
dodržiavať opatrenia a pokyny týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi ...
o)
nosiť preukaz obvineného, keď sa nachádza mimo cely, a stratu preukazu ihneď hlásiť príslušníkovi zboru, ...
p)
bez zbytočného odkladu osobne alebo iným vhodným spôsobom oznámiť príslušníkovi zboru alebo zamestnancovi ...
(2)

Obvinenému sa zakazuje:

a)
nadväzovať kontakty s inými osobami na účely zakázaného prijímania a odosielania korešpondencie alebo ...
b)
vstupovať a pohybovať sa bez sprievodu príslušníka zboru mimo vymedzeného priestoru,
c)
tetovať seba alebo iného, alebo sa nechať tetovať, nosiť piercing, zhotovovať piercing sebe alebo inému, ...
d)
predstierať ochorenie, úmyselne si spôsobovať ujmu na zdraví, zhromažďovať, prechovávať alebo užívať ...
e)
vyrábať, prechovávať a požívať návykové látky,
f)
vyrábať a prechovávať predmety, ktoré by mohli byť použité na ohrozenie bezpečnosti osôb alebo majetku ...
g)
zúčastňovať sa na hazardných hrách,20) hrať hry o peňažné prostriedky, veci a služby,
h)
vykonávať činnosť, ktorou ohrozuje alebo ponižuje ľudskú dôstojnosť,
i)
prechovávať tlačoviny alebo predmety propagujúce národnostnú, rasovú, etnickú alebo náboženskú neznášanlivosť, ...
j)
prechovávať a používať mobilný telefón alebo iné technické zariadenie umožňujúce komunikáciu alebo záznam ...
k)
fajčiť mimo vyhradených priestorov,
l)
zneužívať a poškodzovať preukaz obvineného.
§ 30a - Preukaz obvineného

Preukaz obvineného je určený na identifikáciu obvineného, reguláciu pohybu a uplatnenie niektorých práv ...

§ 31 - Ústavný poriadok
(1)

Riaditeľ ústavu vydá ústavný poriadok, ktorým sa upravuje výkon práv, povinností a obmedzení obvinených ...

(2)

Ústavný poriadok schvaľuje generálny riaditeľ.

(3)

Ústavný poriadok je k dispozícii v oddiele so štandardným režimom v každej cele. V oddiele so zmierneným ...

TRETÍ ODDIEL
ZARAĎOVANIE DO PRÁCE

§ 32
(1)

Ak s tým obvinený a orgán činný v trestnom konaní alebo súd súhlasí, možno obvineného po zohľadnení ...

(2)

Zaradenie obvineného do práce je osobitný vzťah medzi ústavom a obvineným, ktorým nevzniká pracovný ...

(3)

Obvinenému patrí pracovná odmena podľa druhu vykonávanej práce, odpracovaného času alebo normy spotreby ...

(4)

Nárok na minimálnu mzdu podľa osobitného predpisu21) obvinenému nevzniká.

(5)

Z pracovnej odmeny obvineného ústav vykonáva a odvádza zrážky podľa osobitných predpisov;22) zostatkom ...

(6)

Z čistej pracovnej odmeny obvineného, z nemocenských dávok13b) a úrazových dávok13c) obvineného sa vykonávajú ...

(7)

Ak bol obvinený premiestnený do iného ústavu, tento ústav preberá výkon rozhodnutia zrážkami z jeho ...

(8)

Premiestnenie obvineného do iného ústavu sa nepovažuje za zmenu platiteľa mzdy,22b) okrem platenia poistného ...

(9)

Obvinený nesmie byť školený na práce s výbušninami, strelnými zbraňami, strelivom a návykovými látkami ...

§ 33 - Povinnosti obvineného zaradeného do práce

Obvinený zaradený do práce je povinný dodržiavať pracovnú disciplínu. Pritom je povinný najmä

a)

riadne plniť pracovné úlohy, príkazy a pokyny príslušníka zboru alebo zamestnanca zboru, ktorý organizuje ...

b)

využívať pracovný čas a prostriedky zverené na vykonanie práce,

c)

plniť pracovné úlohy včas, kvalitne a hospodárne.

§ 34 - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi

Starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia obvinených pri práci a ochranu pred požiarmi zaisťuje ústav. ...

ŠTVRTÝ ODDIEL
DIFERENCOVANÝ VÝKON VÄZBY

§ 35
(1)

Väzba sa vykonáva v štandardnom alebo zmiernenom režime. Pohyb, kontakt a spôsob výkonu práv je rozdielny ...

(2)

O umiestnení do režimu, v ktorom bude obvinený vykonávať väzbu, rozhodne riaditeľ ústavu alebo príslušník ...

§ 36 - Výkon väzby v štandardnom režime

Výkonom väzby v štandardnom režime sa rozumie výkon väzby podľa tohto zákona, ak ďalej nie je ustanovené ...

§ 37 - Výkon väzby v zmiernenom režime
(1)

V ústave sa vytvára oddiel so zmierneným režimom, ktorý pozostáva najmä z ciel a priestorov na vzdelávaciu, ...

(2)

V oddiele so zmierneným režimom sa obvinený môže v určenom čase voľne pohybovať a stýkať sa s obvinenými ...

(3)

V oddiele so zmierneným režimom nemôžu byť umiestnení obvinení:

a)
ktorí sú v kolúznej väzbe,
b)
ktorí sú stíhaní pre trestné činy uvedené v § 47 ods. 2 Trestného zákona, alebo ktorí sú stíhaní pre ...
c)
ktorí sú v predbežnej väzbe alebo vo vydávacej väzbe,
d)
ktorí porušujú ústavný poriadok,
e)
u ktorých to neodporučil lekár vzhľadom na ich zdravotný stav,
f)
u ktorých tak rozhodne riaditeľ ústavu z dôvodu ochrany bezpečnosti obvineného alebo inej osoby v ústave ...

PIATY ODDIEL
DISCIPLINÁRNA ZODPOVEDNOSŤ

§ 38 - Disciplinárne odmeny
(1)

Za dlhodobé vzorné plnenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona, aktívnu účasť na činnostiach podľa ...

(2)

Príkladným činom sa rozumie vykonanie hrdinského skutku, prejav statočnosti pri záchrane ľudského života ...

(3)

Disciplinárnou odmenou je

a)
pochvala,
b)
mimoriadne povolenie návštevy,
c)
mimoriadne povolenie telefonického volania,
d)
povolenie prijatia balíka do hmotnosti piatich kilogramov (ďalej len „povolenie balíka“).
(4)

O uložení disciplinárnej odmeny príslušník zboru vykoná záznam v osobnej karte obvineného a na predpísanom ...

§ 39 - Výkon disciplinárnych odmien
(1)

Disciplinárna odmena mimoriadneho povolenia návštevy sa týka len jednej návštevy nad rámec intervalu ...

(2)

Disciplinárna odmena mimoriadneho povolenia telefonického volania sa týka len jedného telefonického ...

(3)

Disciplinárna odmena povolenia balíka sa týka len jedného balíka. Disciplinárna odmena povolenia balíka ...

a)
cennosti,
b)
alkoholické nápoje,
c)
lieky,
d)
jedy,
e)
omamné látky, psychotropné látky a prekurzory,
f)
tlačoviny alebo predmety propagujúce národnostnú, rasovú, etnickú alebo náboženskú neznášanlivosť, fašizmus ...
g)
zbrane, strelivo a akékoľvek predmety, ktoré možno zneužiť na zmarenie účelu väzby alebo na ohrozenie ...
h)
akékoľvek potraviny a nápoje, ktoré možno považovať za nebezpečné potraviny11b) alebo ktoré sa nimi ...
i)
akékoľvek potraviny a nápoje, ktoré nie sú v originálnom obchodnom balení alebo boli technologicky spracované ...
j)
akékoľvek potravinové doplnky a výživové doplnky17a) alebo
k)
cigarety, tabak a iné tabakové výrobky, ak je adresovaný mladistvému.
§ 40 - Disciplinárne previnenia a disciplinárne tresty
(1)

Obvinený je disciplinárne zodpovedný za disciplinárne previnenie.

(2)

Disciplinárne previnenie je zavinené nesplnenie alebo porušenie povinnosti alebo zákazu podľa tohto ...

(3)

Za disciplinárne previnenie možno obvinenému uložiť tieto disciplinárne tresty:

a)
pokarhanie,
b)
zákaz najviac dvoch nákupov potravín, vecí osobnej potreby a iných vecí okrem základných potrieb osobnej ...
c)
zákaz používania vlastného televízneho prijímača alebo rádioprijímača až na dva mesiace,
d)
prepadnutie veci,
e)
celodenné umiestnenie do cely disciplinárneho trestu až na desať dní,
f)
umiestnenie do samoväzby až na desať dní.
(4)

Uložením disciplinárneho trestu nie je vylúčené trestné stíhanie obvineného, ak konanie obvineného napĺňa ...

§ 40a - Zásady ukladania disciplinárnych trestov
(1)

Za disciplinárne previnenie možno obvinenému uložiť len jeden disciplinárny trest; to neplatí, ak sa ...

(2)

Pred uložením disciplinárneho trestu musí byť vždy objektívne zistený skutkový stav veci. Obvinenému ...

(3)

Uložený disciplinárny trest musí byť primeraný závažnosti spáchaného disciplinárneho previnenia, spôsobu ...

(4)

Za disciplinárne previnenie možno uložiť disciplinárny trest do 30 dní odo dňa, keď sa o disciplinárnom ...

(5)

Uloženie disciplinárneho trestu sa obvinenému oznámi individuálne. S výkonom disciplinárneho trestu ...

(6)

Od uloženia disciplinárneho trestu sa upustí, ak možno obnovenie poriadku a nápravu správania obvineného ...

(7)

Uložením disciplinárneho trestu obvinený nie je zbavený povinnosti nahradiť škodu, ktorú spôsobil disciplinárnym ...

Ukladanie a výkon disciplinárnych trestov
§ 40b
(1)

Pokarhanie sa ukladá za menej závažné disciplinárne previnenie a obvinenému sa oznámi ústne. Ak sa obvinený ...

(2)

Výkon disciplinárneho trestu zákazu nákupu potravín, vecí osobnej potreby a iných vecí okrem základných ...

(3)

Výkon disciplinárneho trestu zákazu používania vlastného televízneho prijímača alebo rádioprijímača ...

(4)

Prepadnutie veci možno uložiť, ak vec patrí obvinenému, ktorý spáchal disciplinárne previnenie, a táto ...

a)
použitá na spáchanie disciplinárneho previnenia alebo bola na to určená,
b)
disciplinárnym previnením získaná alebo
c)
nadobudnutá ako odmena za vec získanú disciplinárnym previnením.
(5)

Na postup pri prepadnutí veci sa vzťahujú ustanovenia § 40e.

§ 40c
(1)

S výkonom disciplinárneho trestu podľa § 40 ods. 3 písm. e) a f) možno začať, až keď lekár zistí, že ...

(2)

Disciplinárne tresty podľa § 40 ods. 3 písm. e) a f) vykonáva obvinený v osobitnej cele výkonu disciplinárneho ...

(3)

Cela výkonu disciplinárneho trestu je vybavená lôžkom pripevneným k podlahe alebo na stenu, stoličkou ...

(4)

Obvinený počas umiestnenia v cele výkonu disciplinárneho trestu nemôže telefonovať, nakupovať potraviny, ...

(5)

Vychádzky obvinených vykonávajúcich disciplinárne tresty podľa § 40 ods. 3 písm. e) a f) sa vykonávajú ...

(6)

Ak bol obvinenému počas výkonu disciplinárneho trestu opätovne uložený disciplinárny trest podľa § 40 ...

§ 40d - Zhabanie veci
(1)

Ak nebol uložený disciplinárny trest prepadnutia veci, možno rozhodnúť, že sa taká vec zhabe, ak nepatrí ...

(2)

Rozhodnutie o zhabaní veci sa ihneď oznámi obvinenému, ktorý spáchal disciplinárne previnenie súvisiace ...

§ 40e
(1)

Vec zaistená alebo nájdená25) v priestoroch ústavu, prepadnutá vec a zhabaná vec sa stáva majetkom Slovenskej ...

(2)

Pri nakladaní s neupotrebiteľnou vecou sa primerane postupuje podľa osobitného predpisu.25a) Ostatné ...

§ 40f - Započítanie disciplinárneho trestu

Pri zmene alebo zrušení rozhodnutia o uložení disciplinárneho trestu podľa § 60j ods. 9 písm. a) a c) ...

§ 41 - Podmienečný odklad výkonu disciplinárneho trestu
(1)

Výkon disciplinárneho trestu možno vzhľadom na doterajší postoj obvineného k plneniu povinností a zákazov ...

(2)

O podmienečnom odklade výkonu disciplinárneho trestu rozhoduje príslušník zboru, ktorý disciplinárny ...

(3)

Ak sa obvinený počas skúšobnej doby dopustí ďalšieho disciplinárneho previnenia, za ktoré je mu právoplatne ...

§ 42 - Odpustenie disciplinárneho trestu, upustenie od výkonu zvyšku disciplinárneho trestu a prerušenie výkonu ...
(1)

Ak výkon disciplinárneho trestu nie je vzhľadom na správanie obvineného potrebný alebo disciplinárny ...

(2)

Ak obvinený prejavuje počas výkonu disciplinárneho trestu ľútosť nad svojím činom a svojím správaním ...

(3)

Odpustením disciplinárneho trestu alebo upustením od výkonu jeho zvyšku sa disciplinárny trest považuje ...

(4)

O odpustení disciplinárneho trestu alebo o upustení od výkonu zvyšku disciplinárneho trestu rozhoduje ...

(5)

Výkon disciplinárneho trestu podľa § 40 ods. 3 písm. e) a f) sa preruší na čas prechodného premiestnenia ...

§ 43 - Zahladenie disciplinárneho trestu
(1)

Ak odseky 2 až 5 neustanovujú inak, príslušník zboru, ktorý disciplinárny trest uložil, alebo príslušník ...

(2)

Ak bolo obvinenému uložených viac disciplinárnych trestov, zahladí sa mu disciplinárny trest, ktorý ...

(3)

Ďalší disciplinárny trest možno obvinenému na základe jeho žiadosti zahladiť, ak obvinený počas najmenej ...

(4)

Ak bolo obvinenému uložených viac disciplinárnych trestov, lehota podľa odseku 1 platí len pre zahladenie ...

(5)

Ak obvinený spĺňa podmienky na udelenie disciplinárnej odmeny, môže mu príslušník zboru, ktorý disciplinárny ...

(6)

Ak bol disciplinárny trest zahladený, hľadí sa na obvineného, akoby mu disciplinárny trest nebol uložený. ...

ŠIESTY ODDIEL
ÚČASŤ ORGÁNOV A ORGANIZÁCIÍ

§ 44
(1)

Na organizovaní vzdelávacích, osvetových a záujmových činností pre obvinených umiestnených v oddiele ...

(2)

Obvinený má právo na poskytnutie pomoci orgánom sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately podľa osobitných ...

(3)

Obvinený má právo na poskytovanie duchovnej a pastoračnej služby v rozsahu a za podmienok ustanovených ...

(4)

Duchovnú a pastoračnú službu poskytuje osoba poverená duchovnou a pastoračnou službou podľa osobitných ...

(5)

Duchovnú a pastoračnú službu obvinenému v kolúznej väzbe možno poskytnúť len po predchádzajúcom súhlase ...

(6)

Pri skupinových formách poskytovania duchovnej a pastoračnej služby sa dodržiavajú zásady uvedené v ...

SIEDMY ODDIEL
VÝKON VÄZBY MLADISTVÝCH

§ 45 - Všeobecné ustanovenie

Na výkon väzby mladistvých sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona, ak ďalej nie je ustanovené inak.

§ 46 - Osobitné ustanovenia
(1)

Ubytovacia plocha pre mladistvého v cele je najmenej 4 m2.

(2)

Mladistvý má právo prijať návštevu raz za týždeň v trvaní najmenej jednej hodiny. Počas návštevy určený ...

(3)

Disciplinárny trest zákazu najviac dvoch nákupov potravín, vecí osobnej potreby a iných vecí okrem základných ...

(4)

Mladistvému nemožno uložiť disciplinárny trest umiestnenia do samoväzby. Disciplinárny trest celodenného ...

(5)

Ak bol mladistvému opätovne uložený disciplinárny trest celodenného umiestnenia do cely disciplinárneho ...

(6)

Ústav zabezpečí podmienky na plnenie povinnej školskej dochádzky v súlade s osobitným predpisom.29)

(7)

Po prijatí mladistvého do väzby rozhodne riaditeľ ústavu o ustanovení opatrovníka mladistvému na zastupovanie ...

a)
má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore sociálna práca, psychológia alebo právo ...
b)
nevykonáva režimovú činnosť alebo nemá disciplinárnu právomoc podľa tohto zákona.
(8)

Rozhodnutie o ustanovení opatrovníka sa doručuje zákonnému zástupcovi mladistvého. Zákonný zástupca ...

(9)

Opatrovník je povinný vykonávať svoju funkciu v záujme mladistvého. Funkcia opatrovníka zaniká

a)
dosiahnutím plnoletosti mladistvého,
b)
skončením výkonu väzby mladistvého alebo
c)
rozhodnutím riaditeľa ústavu o zbavení funkcie opatrovníka z dôvodu, že opatrovník prestal spĺňať podmienky ...
(10)

Ustanovenia odseku 2 druhej vety, odsekov 7 až 9 sa primerane vzťahujú aj na obvineného, ktorý je pozbavený ...

ÔSMY ODDIEL
VÝKON VÄZBY ŽIEN

§ 47 - Všeobecné ustanovenie

Na výkon väzby žien sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona, ak ďalej nie je ustanovené inak.

§ 48 - Osobitné ustanovenia
(1)

Ubytovacia plocha pre obvinenú ženu je najmenej 4 m2; u tehotnej ženy ju nemožno znížiť.

(2)

Obvinenej žene sa umožňuje každodenné sprchovanie.

(3)

Tehotnej žene nemožno uložiť disciplinárne tresty uvedené v § 40 ods. 3 písm. b), e) a f).

(4)

Ak bol obvinenej žene opätovne uložený disciplinárny trest celodenného umiestnenia do cely disciplinárneho ...

DEVIATY ODDIEL
VÝKON VÄZBY CUDZINCOV A OSÔB BEZ ŠTÁTNEJ PRÍSLUŠNOSTI

§ 49 - Všeobecné ustanovenie

Na výkon väzby cudzincov a osôb bez štátnej príslušnosti sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona, ak ďalej ...

§ 50 - Osobitné ustanovenia
(1)

Cudzinca30) pri prijímaní do väzby ústav poučí o jeho práve obracať sa na diplomatickú misiu31) alebo ...

(2)

Ústav poučí cudzinca a osobu bez štátnej príslušnosti o práve prijať návštevu predstaviteľov orgánov ...

(3)

Predstavitelia orgánov uvedených v odseku 1 môžu pri návšteve cudzincovi alebo osobe bez štátnej príslušnosti ...

(4)

Ústav je povinný poučiť cudzinca a osobu bez štátnej príslušnosti o právach, povinnostiach a o podmienkach ...

(5)

Pre cudzincov a osoby bez štátnej príslušnosti zabezpečuje ústav neodkladnú zdravotnú starostlivosť ...

TRETIA HLAVA
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

§ 51 - Všeobecná zodpovednosť obvineného

Obvinený zodpovedá za škodu spôsobenú zavineným porušením povinnosti alebo zákazu počas výkonu väzby ...

§ 52 - Zodpovednosť obvineného za škodu spôsobenú pri plnení pracovných úloh

Obvinený zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil zboru zavineným porušením povinností pri plnení pracovných ...

§ 53 - Zodpovednosť za škodu spôsobenú obvinenému pri plnení pracovných úloh
(1)

Za škodu, ktorá vznikla obvinenému porušením právnych povinností pri plnení pracovných úloh alebo v ...

(2)

Práce pri upratovaní podľa § 30 ods. 1 písm. j) sa z hľadiska zodpovednosti za škodu nepovažujú za plnenie ...

ŠTVRTÁ HLAVA
TROVY VÝKONU VÄZBY

§ 54 - Všeobecné ustanovenia
(1)

Ak bol obvinený právoplatným odsudzujúcim rozsudkom uznaný za vinného, je povinný nahradiť štátu trovy ...

(2)

Výška trov spojených s výkonom väzby podľa odseku 1 za každý začatý kalendárny deň je jedna šesťdesiatina ...

(3)

Od povinnosti podľa odseku 1 je obvinený oslobodený

a)
do dovŕšenia 18 rokov jeho veku,
b)
po dobu poskytovania zdravotnej starostlivosti ústavnou formou okrem prípadov, keď sa úmyselne poškodil ...
c)
po dobu účasti ako svedka na súdnom konaní,
d)
po dobu odovzdania obvineného na vykonanie úkonov trestného konania podľa § 9 ods. 4.
§ 55 - Úhrada zvýšených trov výkonu väzby
(1)

Obvinený je povinný uhradiť zvýšené trovy na jeho stráženie a dopravu vynaložené ústavom, ak

a)
si spôsobil úmyselne ujmu na zdraví alebo inému dovolil, aby mu ju spôsobil, bez závažných dôvodov odmietol ...
b)
trval na predvedení pred orgán činný v trestnom konaní alebo súd ako účastník konania alebo bol na tento ...
c)
navštívil obvineného alebo odsúdeného v inom ústave.
(2)

Obvinený je povinný uhradiť zvýšené trovy výkonu väzby vynaložené ústavom alebo Policajným zborom:

a)
na toxikologický rozbor, ak bol ten vyhodnotený ako pozitívny, alebo
b)
pri pátraní po ňom a pri jeho predvedení, ak obvinený ušiel.
(3)

Úhrada zvýšených trov výkonu väzby je príjmom ústavu.

§ 56 - Spoločné ustanovenia
(1)

Ústav a generálne riaditeľstvo môže trvale upustiť od vymáhania trov spojených s výkonom väzby a zvýšených ...

a)
od obvineného, ktorý bol vyhostený alebo vydaný do cudziny, alebo cudzinca, ktorý sa nezdržiava na území ...
b)
ak je zrejmé, že suma, ktorá by sa vymohla, nepostačí ani na pokrytie nákladov spojených s ich vymáhaním, ...
c)
ak vymáhanie trov výkonu väzby a zvýšených trov výkonu väzby je spojené s nadmernými ťažkosťami, pričom ...
d)
ak je zrejmé, že majetok obvineného nepostačí ani na čiastočné uspokojenie pohľadávky,
e)
ak sa v období viac ako troch rokov bezvýsledne viedol výkon rozhodnutia,
f)
ak nemohlo dôjsť k uspokojeniu pohľadávky ani vymáhaním od dedičov obvineného.
(2)

Ústav a generálne riaditeľstvo trvale upustí od vymáhania trov spojených s výkonom väzby a zvýšených ...

(3)

Ústav alebo generálne riaditeľstvo vyradí z evidencie pohľadávku, ktorá je nevymožiteľná. Za nevymožiteľnú ...

(4)

Na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky vyššej ako desaťnásobok minimálnej mzdy sa vyžaduje súhlas ...

(5)

Rozhodnutie o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky spojenej s trovami výkonu väzby a zvýšenými trovami ...

(6)

Pri trvalom upustení od vymáhania pohľadávok za náhradu škody na majetku štátu v správe ústavu alebo ...

(7)

Ak obvinený zomrel, pri vymáhaní trov spojených s výkonom väzby, zvýšených trov výkonu väzby a sumy ...

(8)

Právo vymáhať pohľadávky na základe rozhodnutí o trovách výkonu väzby, zvýšených trovách výkonu väzby ...

(9)

Preplatky obvineného na jednotlivých druhoch trov alebo škode na majetku štátu sa použijú na započítanie ...

PIATA HLAVA
PREPUSTENIE Z VÄZBY

§ 57
(1)

Ústav prepustí obvineného z väzby ihneď po doručení písomného príkazu súdu vydaného na základe rozhodnutia ...

(2)

Ak obvinený nemá pri prepustení z väzby odev alebo obuv zodpovedajúce klimatickým podmienkam a peňažné ...

(3)

Obvinenému, ktorý nemá dostatok peňažných prostriedkov na cestovné a stravné podľa § 23 ods. 6, ústav ...

ŠIESTA HLAVA
ÚMRTIE OBVINENÉHO

§ 58
(1)

Každý, kto sa dozvedel o úmrtí obvineného alebo našiel mŕtve telo obvineného v miestach, kde sa vykonáva ...

(2)

Obvinený vo výkone väzby si povinnosť podľa odseku 1 splní, ak takú skutočnosť oznámi ktorémukoľvek ...

(3)

Riaditeľ ústavu alebo ním určený príslušník zboru pri úmrtí podľa odseku 1 vyrozumie príslušný orgán ...

SIEDMA HLAVA
DOZOR A KONTROLA NAD VÝKONOM VÄZBY

§ 59 - Dozor

Dozor nad zachovávaním zákonnosti v ústave vykonáva prokurátor podľa osobitného predpisu.42)

§ 60 - Kontrola
(1)

Kontrolu nad výkonom väzby v ústave vykonávajú:

a)
Národná rada Slovenskej republiky,
b)
minister spravodlivosti Slovenskej republiky a osoby ním poverené,
c)
generálny riaditeľ a osoby ním poverené,
d)
právnické osoby alebo fyzické osoby, ak tak ustanovuje osobitný predpis alebo medzinárodný dohovor, ...
(2)

Ustanovením odseku 1 nie je dotknutá povinnosť zboru v rozsahu svojej pôsobnosti vykonávať vlastnú kontrolnú ...

ÔSMA HLAVA
KONANIE VO VECIACH SÚVISIACICH S VÝKONOM VÄZBY

§ 60a
(1)

Ústav alebo generálne riaditeľstvo koná vo veci:

a)
disciplinárnej odmeny,
b)
disciplinárneho previnenia,
c)
náhrady škody na majetku štátu v správe ústavu alebo generálneho riaditeľstva (ďalej len „konanie o ...
d)
trov spojených s výkonom väzby (ďalej len „konanie o trovách“),
e)
zvýšených trov výkonu väzby (ďalej len „konanie o zvýšených trovách“),
f)
zhabania veci.
(2)

Na konanie podľa odseku 1 sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní;43a) to neplatí pre konanie ...

§ 60b - Príslušnosť
(1)

Konanie vo veciach súvisiacich s výkonom väzby v prvom stupni uskutočňuje a rozhoduje v ňom príslušník ...

(2)

V konaní podľa § 60a ods. 1 písm. a) a b) (ďalej len „disciplinárne konanie“) je oprávneným orgánom ...

(3)

V konaní o náhrade škody, ak škoda neprevyšuje trojnásobok minimálnej mzdy,21) je oprávneným orgánom ...

(4)

V konaní o trovách je oprávneným orgánom riaditeľ ústavu.

(5)

V konaní o zvýšených trovách je oprávneným orgánom určený príslušník zboru alebo zamestnanec zboru.

(6)

V konaní podľa § 60a ods. 1 písm. f) je oprávneným orgánom určený príslušník zboru.

(7)

Miestna príslušnosť oprávneného orgánu je určená v konaní podľa

a)
§ 60a ods. 1 písm. a), b) a e) miestom, v ktorom obvinený vykonáva väzbu,
b)
§ 60a ods. 1 písm. d) miestom ukončenia výkonu väzby,
c)
§ 60a ods. 1 písm. c) a f) miestom, v ktorom nastala skutočnosť rozhodná pre začatie konania.
(8)

Na urýchlenie konania alebo z iného dôležitého dôvodu môže miestne príslušný oprávnený orgán postúpiť ...

§ 60c - Účastník konania

Účastníkom konania je obvinený, ktorý dal svojím správaním podnet na začatie konania; účastníkom konania ...

§ 60d - Začatie konania
(1)

Konanie sa začína na základe vlastného zistenia oprávneného orgánu, na návrh ktoréhokoľvek príslušníka ...

(2)

Ak § 40a ods. 4 neustanovuje inak, konať vo veciach uvedených v § 60a ods. 1 nemožno, ak od skutočnosti ...

(3)

Ak § 40a ods. 4 neustanovuje inak, oprávnený orgán je povinný rozhodnúť vo veci do 30 dní od začatia ...

(4)

Konanie je začaté dňom, keď oprávnený orgán urobil voči účastníkovi konania prvý úkon. Písomné oznámenie ...

§ 60e - Zastavenie konania
(1)

Konanie oprávnený orgán zastaví, ak

a)
odpadol dôvod konania začatého z podnetu oprávneného orgánu, ktoréhokoľvek príslušníka zboru alebo zamestnanca ...
b)
spáchanie disciplinárneho previnenia alebo spôsobenie škody nebolo obvinenému preukázané,
c)
účastník konania na výzvu oprávneného orgánu v určenej lehote neodstránil nedostatky svojho podania ...
d)
účastník konania písomne vzal odvolanie späť, kým sa o ňom nerozhodlo,
e)
účastník konania zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
f)
účastník konania a oprávnený orgán uzavreli dohodu na dobrovoľné plnenie podľa § 60k.
(2)

Proti rozhodnutiu o zastavení konania nie je prípustné odvolanie a rozhodnutie podľa odseku 1 písm. ...

§ 60f - Lehoty
(1)

Ak je to potrebné, oprávnený orgán určí na vykonanie úkonu v konaní primeranú lehotu.

(2)

Do lehoty určenej podľa dní sa nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. ...

(3)

Lehota je zachovaná aj vtedy, ak podanie bolo v lehote podané na pošte a adresované oprávnenému orgánu, ...

§ 60g - Oznamovanie a doručovanie
(1)

Ak sa v § 46 ods. 8 alebo v tejto hlave neustanovuje inak, rozhodnutie sa oznamuje ústnym vyhlásením ...

(2)

Ak účastník konania o to pri ústnom vyhlásení rozhodnutia požiada, doručí sa mu písomné vyhotovenie ...

(3)

Rozhodnutie v konaní podľa § 60a ods. 1 písm. d) a f) sa oznamuje doručením rovnopisu písomného vyhotovenia ...

(4)

Ak nemožno písomné vyhotovenie rozhodnutia alebo rovnopis rozhodnutia doručiť účastníkovi konania priamo, ...

(5)

Účastník konania potvrdí ústne vyhlásenie alebo doručenie rozhodnutia svojím podpisom; ak to obvinený ...

(6)

V konaní, v ktorom je ustanovený opatrovník, sa rozhodnutie oznamuje aj opatrovníkovi.

(7)

Odseky 1 až 5 sa primerane vzťahujú aj na oznamovanie a doručovanie ďalších písomností.

§ 60h - Podklad rozhodnutia
(1)

Oprávnený orgán je povinný zistiť presne a úplne skutočný stav veci, a to v rozsahu nevyhnutnom na jeho ...

(2)

V konaní je dôkazným prostriedkom všetko, čo môže prispieť k objasneniu skutku, najmä vlastné zistenia ...

(3)

Účastník konania je oprávnený navrhovať na podporu svojich tvrdení dôkazy.

(4)

Ak je dôkazným prostriedkom výpoveď svedka, uvedie sa stručný obsah výpovede s jeho vlastnoručným podpisom. ...

(5)

Ak je to potrebné na objasnenie skutku, oprávnený orgán môže zaistiť vec alebo listinu na nevyhnutne ...

(6)

Ak sa v konaní vyskytne otázka, o ktorej už bolo právoplatne rozhodnuté, je oprávnený orgán takým rozhodnutím ...

(7)

Oprávnený orgán hodnotí dôkazy podľa svojej úvahy založenej na starostlivom uvážení všetkých okolností ...

§ 60i - Rozhodnutie
(1)

Rozhodnutie musí byť v súlade s právnymi predpismi, musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného skutkového ...

(2)

Výrok obsahuje rozhodnutie vo veci s uvedením ustanovení právneho predpisu, podľa ktorého bolo rozhodnuté. ...

(3)

V odôvodnení rozhodnutia sa uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom na rozhodnutie, akými úvahami bol ...

(4)

Poučenie o odvolaní obsahuje údaj, či je rozhodnutie konečné, alebo či sa možno proti nemu odvolať, ...

(5)

Chyby v písaní, počítaní a iné zrejmé nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodnutia oprávnený orgán ...

(6)

Oznámené rozhodnutie, proti ktorému nemožno podať odvolanie, je právoplatné.

(7)

Rozhodnutie je vykonateľné, ak uplynula lehota na plnenie. Ak v rozhodnutí nie je uložená povinnosť ...

§ 60j - Odvolacie konanie
(1)

Ak sa v § 41 ods. 2, § 42 ods. 4 alebo v tejto hlave neustanovuje inak, pokiaľ sa účastník konania odvolania ...

(2)

Odvolanie nemá odkladný účinok okrem odvolania proti rozhodnutiu o uložení disciplinárneho trestu podľa ...

(3)

Odvolanie sa podáva písomne alebo ústne oprávnenému orgánu, ktorý rozhodnutie vydal. Ak bolo odvolanie ...

(4)

Ak obvinený v dôsledku nesprávneho poučenia alebo preto, že nebol poučený vôbec, podal odvolanie po ...

(5)

Oprávnený orgán príslušný na rozhodovanie o odvolaní (ďalej len „odvolací orgán“) môže odpustiť zmeškanie ...

(6)

Oprávnený orgán, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, môže o odvolaní sám rozhodnúť, ak odvolaniu v plnom ...

(7)

Odvolacím orgánom je

a)
v disciplinárnom konaní vedúci oddelenia výkonu väzby, ak rozhodnutie vydal samostatný referent režimu; ...
b)
v konaní o náhrade škody riaditeľ ústavu alebo generálny riaditeľ v prípade škody, ktorá vznikla na ...
c)
v konaní o trovách generálny riaditeľ,
d)
v konaní o zvýšených trovách a v konaní podľa § 60a ods. 1 písm. f) riaditeľ ústavu.
(8)

Odvolací orgán je povinný rozhodnúť o odvolaní najneskôr do 30 dní od jeho doručenia odvolaciemu orgánu. ...

(9)

Odvolací orgán preskúma napadnuté rozhodnutie v celom rozsahu; ak je to nevyhnutné, doterajšie konanie ...

a)
ak sú na to dôvody, rozhodnutie zmení alebo zruší,
b)
odvolanie zamietne a rozhodnutie potvrdí,
c)
rozhodnutie zruší a vec vráti oprávnenému orgánu, ktorý ho vydal, na nové prejednanie a rozhodnutie, ...
(10)

Účastník konania môže písomne vziať odvolanie späť, kým sa o ňom nerozhodlo. Ak účastník konania vzal ...

(11)

Proti rozhodnutiu o odvolaní sa nemožno odvolať.

(12)

Proti rozhodnutiu riaditeľa ústavu v disciplinárnom konaní, ak nejde o rozhodnutie o odvolaní, možno ...

§ 60k - Dohoda na dobrovoľné plnenie

Pred vydaním rozhodnutia môžu v konaní o náhrade škody a v konaní o zvýšených trovách účastník konania ...

§ 60l - Výkon rozhodnutia

Ak účastník konania nesplní v určenej lehote dobrovoľne povinnosť uloženú mu rozhodnutím, rozhodnutie ...

§ 60m - Súčinnosť tretích osôb
(1)

Poisťovňa je na účely rozhodovania v konaní podľa tohto zákona alebo výkonu rozhodnutia povinná oznámiť ...

(2)

Banka a pobočka zahraničnej banky je povinná ústavu alebo generálnemu riaditeľstvu na jeho žiadosť poskytnúť ...

(3)

Štátny orgán, obec, notár alebo iná osoba, ktorá z úradnej moci alebo vzhľadom na predmet svojej činnosti ...

(4)

Iná osoba, ktorá má údaje, listiny a iné veci potrebné na účely rozhodovania v konaní podľa tohto zákona ...

(5)

Poštový podnik11a) je povinný oznámiť ústavu alebo generálnemu riaditeľstvu na jeho žiadosť v písomnej ...

(6)

Súčinnosť podľa odsekov 1 až 5 sa poskytuje bezodplatne.

§ 60n
(1)

Rozhodnutie o uložení disciplinárnej odmeny a rozhodnutie o uložení disciplinárneho trestu nie je preskúmateľné ...

(2)

Ak pohľadávka štátu vznikla na základe rozhodnutia vydaného podľa tohto zákona, úroky z omeškania sa ...

DEVIATA HLAVA
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Spoločné ustanovenia
§ 61
(1)

Tam, kde sa v tomto zákone hovorí o ústave, rozumie sa tým aj nemocnica.

(2)

Ustanovenia tohto zákona sa na obvinených umiestnených v nemocnici, v zdravotníckom zariadení v ústave ...

(3)

Ustanovenia tohto zákona sa na obvineného, ktorý je ohrozeným svedkom alebo chráneným svedkom, uplatňujú ...

(4)

Vykonávanie ochrany a pomoci ohrozenému svedkovi a chránenému svedkovi nesmie byť v rozpore s účelom ...

(5)

Tam, kde sa v tomto zákone hovorí o obvinenom, ktorý je v kolúznej väzbe, rozumie sa ním aj obvinený, ...

§ 62
(1)

Na účely ochrany života a zdravia obvinených, príslušníkov zboru a iných osôb možno vybaviť kamerovým ...

a)
sa vykonáva disciplinárny trest celodenného umiestnenia do cely disciplinárneho trestu podľa § 40 ods. ...
b)
je umiestnený obvinený, ktorý je ohrozeným svedkom alebo chráneným svedkom, alebo obvinený uvedený v ...
(2)

Vybavenie cely kamerovým systémom podľa odseku 1 sa oznámi obvinenému.

§ 63 - Osobné údaje o obvinenom a odoberanie identifikačných znakov
(1)

Zbor na účely zabezpečenia činností súvisiacich s účelom výkonu väzby spracováva osobné údaje o obvinenom ...

a)
meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, titul, vedecká hodnosť, predchádzajúce meno a priezvisko, ...
b)
dátum a miesto narodenia,
c)
adresa trvalého pobytu a prechodného pobytu,
d)
štátna príslušnosť,
e)
číslo občianskeho preukazu, cestovného dokladu alebo iného dokladu preukazujúceho totožnosť obvineného, ...
f)
vzdelanie,
g)
zamestnanie a odborné znalosti,
h)
osobné, rodinné a sociálne anamnestické údaje, najmä rodinný stav, závislosť od požívania alkoholických ...
i)
zdravotná klasifikácia,
j)
údaje prevzaté z rozhodnutí organov činných v trestnom konaní a súdu oznámených ústavu,
k)
poznatky o priebehu výkonu väzby, najmä údaje o mieste a dobe výkonu väzby, udelených disciplinárnych ...
(2)

Zbor nemá povinnosť informovať o obsahu údajov podľa odseku 1 písm. h) a k).

§ 64 - Predbežná väzba, vydávacia väzba a väzba na zabezpečenie výkonu cudzieho rozhodnutia
(1)

Ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú aj na výkon predbežnej väzby, vydávacej väzby a väzby na zabezpečenie ...

(2)

Práva podľa § 19 až 21 sa u obvineného, ktorý je vo väzbe podľa odseku 1, vykonávajú len so súhlasom ...

§ 66 - Splnomocňovacie ustanovenie

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti ...

a)

prijímaní, umiestňovaní, premiestňovaní a predvedení obvinených,

b)

zaobchádzaní s obvinenými,

c)

zabezpečovaní práv obvinených,

d)

nakladaní s peňažnými prostriedkami obvineného,

e)

zaraďovaní obvinených do práce,

f)

disciplinárnych odmenách, disciplinárnych trestoch a rozsahu disciplinárnej právomoci,

g)

diferencovanom výkone väzby,

h)

prepúšťaní obvinených,

i)

výkone väzby mladistvých, žien, cudzincov a osôb bez štátnej príslušnosti,

j)

účasti orgánov a organizácií na výkone väzby obvinených,

k)

nosení preukazu obvineného,

l)

zrážkach z pracovnej odmeny, nemocenských dávok, úrazových dávok a poradí zrážok u obvineného,

m)

určení trov výkonu väzby,

n)

určení výšky a náhrade škody na majetku štátu v správe ústavu,

o)

určení výšky a zrážkach na úhradu zvýšených trov výkonu väzby u obvineného,

p)

konaní vo veciach súvisiacich s výkonom väzby.

Prechodné ustanovenia
§ 67
(1)

Ak obvinený požiadal pred 1. júlom 2006 o nákup potravín a vecí osobnej potreby alebo o vykonanie iných ...

(2)

Ak obvinený zavinene spôsobil škodu na majetku štátu v správe ústavu pred 1. júlom 2006 a o náhrade ...

(3)

Ak bol obvinený vzatý do väzby pred 1. júlom 2006 a väzba trvá aj po 1. júli 2006, úhrada trov výkonu ...

(4)

Ak bol obvinený, ktorý je poberateľom dôchodku,15) vzatý do väzby pred 1. septembrom 2002 a väzba trvá ...

(5)

Ak obvinenému vznikli zvýšené trovy výkonu väzby pred 1. júlom 2006 a o ich náhrade riaditeľ ústavu ...

(6)

Obvinený nie je povinný zo zostatku pohľadávky zboru za trovy spojené s výkonom väzby, zvýšené trovy ...

(7)

Ustanovenia § 7 ods. 2 písm. d) a § 37 ods. 3 písm. b) sa vzťahujú aj na obvinených, ktorí sú stíhaní ...

§ 68

Ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú aj na výkon väzby, o ktorej bolo rozhodnuté pred 1. júlom 2006, ...

§ 68a - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2014
(1)

Disciplinárne konanie, konanie o trovách výkonu väzby, konanie o zvýšených trovách, konanie o náhrade ...

(2)

Disciplinárny trest uložený právoplatným rozhodnutím pred 1. januárom 2014 sa vykoná podľa predpisov ...

(3)

Ustanovenia § 41 až 43 sa vzťahujú aj na obvineného, ktorému bol uložený disciplinárny trest právoplatným ...

(4)

Peňažný príspevok poskytnutý obvinenému podľa ustanovení § 16 ods. 2 a § 55 ods. 2 účinných do 31. decembra ...

(5)

Ustanovenie § 56 ods. 3 sa vzťahuje aj na pohľadávky, ktoré vznikli pred 1. januárom 2014.

(6)

Obvinený, ktorý uhradil pohľadávku predchádzajúci kalendárny mesiac pred 1. januárom 2014, môže čerpať ...

§ 69 - Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa:

1.

zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 156/1993 Z. z. o výkone väzby v znení zákona č. 451/2002 ...

2.

vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 114/1994 Z. z., ktorou sa vydáva Poriadok ...

3.

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 499/2002 Z. z. o výške pracovnej odmeny a o podmienkach jej ...

4.

vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 501/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti ...

5.

vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 503/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti ...

§ 70 - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2006 okrem § 12 ods. 3 a 4 a § 21, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. ...

Ivan Gašparovič v. r.v z. Béla Bugár v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky

 • 1)  Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou ...
 • 1a)  § 82 zákona č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 2)  Zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov.
 • 3)  § 68 ods. 3 zákona č. 4/2001 Z. z.
 • 4)  § 207 ods. 1 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok.
 • 4a)  § 69 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších ...
 • 5)  Napríklad zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej ...
 • 6)  § 130 ods. 5 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon.
 • 6a)  Napríklad zákon č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze v znení zákona č. 344/2012 Z. z., zákon ...
 • 7)  § 10 ods. 1 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok. Zákon č. 550/2003 Z. z. o probačných a mediačných ...
 • 8)  § 20 zákona č. 355/2007 Z. z.
 • 9)  Napríklad zákon č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších ...
 • 10)  Zákon č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti ...
 • 11)  Zákon č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 11a)  § 7 zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 11b)  Napríklad zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. ...
 • 11c)  Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ...
 • 12a)  § 27 zákona č. 324/2011 Z. z.
 • 13)  § 5 ods. 5 zákona č. 324/2011 Z. z.
 • 13a)  § 3 ods. 4 zákona č. 324/2011 Z. z.
 • 13aa)  § 65a ods. 2 zákona č. 4/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 13b)  § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.§ 2 ods. 2 zákona č. 462/2003 Z. ...
 • 13c)  § 13 ods. 3 písm. a) zákona č. 461/2003 Z. z.
 • 14)  § 13 ods. 3 písm. b) až j) zákona č. 461/2003 Z. z.
 • 15)  Napríklad § 30 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení ...
 • 15a)  § 5 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
 • 15b)  § 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 15c)  Zákon č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 16)  Zákon č. 43/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 17)  § 2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 17a)  § 2 písm. f) a g) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení ...
 • 19)  Zákon č. 324/2011 Z. z. v znení zákona č. 547/2011 Z. z.
 • 19a)  Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve ...
 • 19b)  § 3 písm. j), § 17 ods. 1 a 2 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o ...
 • 20)  Zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 21)  Zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov.
 • 22)  Napríklad Zákonník práce, zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 595/2003 Z. ...
 • 22a)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti ...
 • 22b)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon ...
 • 22c)  Zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a ...
 • 24)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, ...
 • 25)  § 135 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
 • 25a)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších ...
 • 26)  Napríklad zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností ...
 • 27)  Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 28)  Napríklad zákon č. 308/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, Základná zmluva medzi Slovenskou republikou ...
 • 28a)  Napríklad čl. 7 ods. 1 Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o duchovnej službe katolíckym ...
 • 28b)  Napríklad zákon č. 308/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, Zmluva medzi Slovenskou republikou a registrovanými ...
 • 29)  Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 30)  § 2 ods. 2 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 31)  Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 157/1964 Zb. o Viedenskom dohovore o diplomatických stykoch. ...
 • 32)  Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 32/1969 Zb. o Viedenskom dohovore o konzulárnych stykoch. ...
 • 34)  § 193 Zákonníka práce.
 • 35)  § 194 Zákonníka práce.
 • 36)  § 195 až 198 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.
 • 37)  Zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 38)  § 555 ods. 1 písm. a) Trestného poriadku.
 • 39)  § 71 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. ...
 • 40)  § 470 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb.
 • 40a)  § 116 Občianskeho zákonníka.
 • 41)  Napríklad § 41 zákona č. 576/2004 Z. z., § 48 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade ...
 • 42)  § 18 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre.
 • 43)  Napríklad oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 26/1995 Z. z. o pristúpení ...
 • 43a)  Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 43b)  § 71 ods. 3, § 72 až 80 zákona č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 43c)  § 91 ods. 4 písm. f) zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 44)  Zákon č. 256/1998 Z. z. o ochrane svedka a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 45)  § 21b zákona č. 4/2001 Z. z. v znení zákona č. 372/20013 Z. z.
 • 45a)  Napríklad § 15 až 17 zákona č. 154/2010 Z. z. v znení zákona č. 344/2012 Z. z., § 14 zákona č. 549/2011 ...
 • 52)  § 6a ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore