Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 10. januára 2023 č. 1/2023, ktorým sa ustanovujú národné voľby pre inštitúcie podľa osobitného predpisu 27/2023 účinný od 27.01.2023

Platnosť od: 27.01.2023
Účinnosť od: 27.01.2023
Autor: Národná banka Slovenska
Oblasť: Bankovníctvo a peňažníctvo
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 10. januára 2023 č. 1/2023, ktorým sa ustanovujú národné voľby pre inštitúcie podľa osobitného predpisu 27/2023 účinný od 27.01.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Oznámenie 27/2023 s účinnosťou od 27.01.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska na základe splnomocňovacích ustanovení § 114b ods. 3 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 160a ods. 3 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov vydala opatrenie z 10. januára 2023 č. 1/2023, ktorým sa ustanovujú národné voľby pre inštitúcie podľa osobitného predpisu (ďalej len „opatrenie“). Opatrením sa špecifikujú národné voľby na základe usmernenia Európskej centrálnej banky (EÚ) 2022/508, ktorým sa mení usmernenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2017/697 o využívaní možností a právomocí dostupných v práve únie príslušnými vnútroštátnymi orgánmi vo vzťahu k menej významným inštitúciám, pričom sa zohľadnili doterajšie skúsenosti vyplývajúce z oblasti regulácie finančného trhu ako aj aktuálne podmienky na finančnom trhu. Opatrenie nadobúda účinnosť 1. februára 2023. Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk) v čiastke č. 3/2023 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska. Opatrenie je uverejnené aj na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.

Načítavam znenie...
MENU
Hore