Zákon o Hasičskom a záchrannom zbore 315/2001 účinný od 01.05.2022 do 31.05.2022

Platnosť od: 11.08.2001
Účinnosť od: 01.05.2022
Účinnosť do: 31.05.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Požiarna ochrana

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST42JUD169DS30EUPP16ČL0

Zákon o Hasičskom a záchrannom zbore 315/2001 účinný od 01.05.2022 do 31.05.2022
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 315/2001 s účinnosťou od 01.05.2022 na základe 127/2022

Legislatívny proces k zákonu 127/2022

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov

K predpisu 127/2022, dátum vydania: 13.04.2022

 

D ô v o d o v á s p r á v a

A. Všeobecná časť

Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov predkladajú na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíra Marcinková, Tomáš Lehotský, Miroslav Žiak, Radovan Sloboda, Jana Bittó Cigániková a Marián Viskupič.

Podľa súčasného znenia zákona tehotná príslušníčka a príslušníčka starajúca sa o dieťa mladšie ako tri roky nesmie vykonávať štátnu službu v noci, štátnu službu nad základný čas služby v týždni a služobnú pohotovosť. Príslušníčke, ktorá sa stará o dieťa mladšie ako 15 rokov môže byť nariadená služobná pohotovosť len s jej písomným súhlasom.

Cieľom predloženého návrhu je znížiť hranicu veku dieťaťa, pod ktorú príslušníčka, ktorá sa o toto dieťa stará, nemôže vykonávať štátnu službu v noci, štátnu službu nad základný čas služby v týždni a služobnú pohotovosť; táto veková hranica sa znižuje z troch rokov na jeden rok. Ďalej sa navrhuje, aby príslušníčke, ktorá sa stará o dieťa, ktoré dovŕšilo jeden rok a nedovŕšilo tri roky, mohlo byť nariadené vykonávanie štátnej služby v noci a vykonávanie štátnej služby nad základný čas služby v týždni len s jej písomným súhlasom. Služobná pohotovosť môže byť nariadená príslušníčke, ktorá sa stará o dieťa, ktoré dovŕšilo jeden rok a nedovŕšilo 15 rokov, len s jej písomným súhlasom.

Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.

Návrh zákona bude nebude mať negatívny vplyv na štátny rozpočet ani negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy a na rozpočty samosprávnych krajov a obcí. Návrh zákona nemá vplyv na podnikateľské prostredie, na manželstvo, rodičovstvo a rodinu, na životné prostredie, na služby verejnej správy pre občana, nemá sociálne vplyvy ani vplyv na informatizáciu spoločnosti.

B. Osobitná časť

K čl. I

V § 102aa ods. 1 sa z troch rokov na jeden rok znižuje hranica veku dieťaťa, pod ktorú príslušníčka, ktorá sa o toto dieťa stará, nemôže vykonávať štátnu službu v noci, štátnu službu nad základný čas služby v týždni a služobnú pohotovosť. Príslušníčkam, ktoré sa starajú o dieťa vo vekovom rozpätí medzi jedným rokom a troma rokmi, môže byť nariadené vykonávanie štátnej služby v noci a vykonávanie štátnej služby nad základný čas služby v týždni len s jej písomným súhlasom. Ďalej podľa navrhovanej úpravy príslušníčke, ktorá sa stará o dieťa, ktoré dovŕšilo jeden rok a nedovŕšilo 15 rokov, môže byť nariadená služobná pohotovosť len s jej písomným súhlasom; toto ustanovenie bolo v zákone zakotvené aj doteraz, len nebola stanovená spodná hranica veku dieťaťa.

K čl. II

Navrhuje sa nadobudnutie účinnosti od 15. apríla 2022.

zobraziť dôvodovú správu
Načítavam znenie...
MENU
Hore