Zákon o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí 226/2011 účinný od 01.01.2023 do 31.12.2023

Platnosť od: 22.07.2011
Účinnosť od: 01.01.2023
Účinnosť do: 31.12.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Geológia, geodézia, kartografia, Územná samospráva, Štátna hospodárska politika
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST6JUD12DS4EUPP3ČL0

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 226/2011 s účinnosťou od 01.01.2023 na základe 172/2022

Legislatívny proces k zákonu 172/2022§ 1
Predmet úpravy


Tento zákon upravuje účel, rozsah a podmienky poskytovania dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí (ďalej len „dotácia“) z rozpočtovej kapitoly Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“).
zobraziť paragraf
§ 2
Účel poskytovania dotácie


Úrad môže poskytnúť obci dotáciu na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie, ktorou je
a)
koncept riešenia územného plánu obce alebo územného plánu zóny,1)
b)
návrh územného plánu obce alebo územného plánu zóny,2)
c)
návrh zmien a doplnkov územného plánu obce alebo územného plánu zóny.3)
zobraziť paragraf
§ 4
Podmienky poskytovania dotácie

(1)
Dotáciu možno poskytnúť, ak žiadateľ
a)
má schválené zadanie6) na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie,
b)
má uzatvorenú zmluvu o spracovaní územnoplánovacej dokumentácie,
c)
preukáže, že má zabezpečené vlastné zdroje na spolufinancovanie najmenej vo výške 20 % oprávnených nákladov na účel dotácie podľa § 2,
d)
nemá zavedený ozdravný režim alebo nie je v nútenej správe,7)
e)
spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu.8)
(2)
Podmienkou poskytnutia dotácie je uznesenie obecného zastupiteľstva obsahujúce záväzok žiadateľa o tom, že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie medzi úradom a žiadateľom (ďalej len „zmluva o poskytnutí dotácie“).
(3)
Ak úrad odstúpi od zmluvy o poskytnutí dotácie z dôvodu porušenia ktorejkoľvek z podmienok podľa odsekov 1 a 2 žiadateľom, žiadateľovi nemožno poskytnúť dotáciu podľa tohto zákona počas troch rokov odo dňa odstúpenia od zmluvy o poskytnutí dotácie.
(4)
Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.
zobraziť paragraf
§ 5
Žiadosť o poskytnutie dotácie

(1)
Dotáciu možno poskytnúť na základe písomnej žiadosti o poskytnutie dotácie (ďalej len „žiadosť“), ktorú predkladá žiadateľ úradu na formulári, ktorého vzor je uvedený v prílohe.
(2)
Žiadateľ priloží k žiadosti okrem dokladov podľa osobitného predpisu9) aj
a)
schválené zadanie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie vrátane uznesenia obecného zastupiteľstva o schválení zadania,
b)
stanovisko k zadaniu územnoplánovacej dokumentácie, ku ktorej sa žiadosť vzťahuje,10)
c)
zmluvu o spracovaní územnoplánovacej dokumentácie,
d)
výpis z účtu žiadateľa v banke alebo v pobočke zahraničnej banky a vyhlásenie žiadateľa o zabezpečení vlastných zdrojov na spolufinancovanie najmenej vo výške 20 % oprávnených nákladov na účel dotácie podľa § 2, obe nie staršie ako tri mesiace,
e)
uznesenie obecného zastupiteľstva, nie staršie ako tri mesiace, obsahujúce záväzok žiadateľa o tom, že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie potrvá najviac tri roky odo dňa uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie,
f)
vyhlásenie žiadateľa, nie staršie ako tri mesiace, že spĺňa podmienky poskytnutia dotácie podľa § 4 ods. 1 písm. d).
zobraziť paragraf
§ 6
Poskytovanie dotácie

(1)
Dotáciu možno poskytnúť v tom rozpočtovom roku, v ktorom žiadateľ predloží žiadosť.
(2)
Žiadateľ môže predložiť žiadosť úradu každoročne od 15. januára do 28. februára.
(3)
Žiadosť, ktorá splnila podmienky poskytnutia dotácie podľa § 4 ods. 1 a 2, sa vyhodnocuje podľa hodnotiacich kritérií na poskytovanie dotácie (ďalej len „hodnotiace kritériá“).
(4)
Hodnotiacimi kritériami podľa odseku 3 sú:
a)
počet obyvateľov obce,
b)
druh územnoplánovacej dokumentácie podľa § 2,
c)
aktivity obce v regionálnom rozvoji,
d)
výskyt územia alebo stavby v katastri obce, chránených podľa osobitných predpisov,11)
e)
umiestnenie vybraných nových líniových stavieb v katastri obce,
f)
dátum doručenia žiadosti úradu,
g)
predloženie opakovanej žiadosti, ktorá v predchádzajúcom roku splnila podmienky poskytnutia dotácie,
h)
rozsah čerpania dotácií poskytnutých žiadateľovi v predchádzajúcich troch rokoch.
(5)
Posúdenie žiadostí z hľadiska splnenia podmienok na poskytnutie dotácie podľa § 4 ods. 1 a 2 a vyhodnotenie žiadostí podľa odseku 3 vykoná komisia pre hodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie, ktorú vymenúva predseda Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky (ďalej len „komisia“).
(6)
Komisia má najmenej troch členov. Člen komisie alebo jemu blízka osoba12) nesmie byť
a)
starostom obce, ktorá je žiadateľom,
b)
poslancom obecného zastupiteľstva obce, ktorá je žiadateľom,
c)
členom štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, ktorá je žiadateľom,
d)
zamestnancom obce, ktorá je žiadateľom.
(7)
Úrad na základe predloženej žiadosti a písomného odporúčania komisie rozhodne o poskytnutí dotácie do 15. mája a vyzve obec na podpísanie zmluvy o poskytnutí dotácie.
(8)
Úrad poukáže dotáciu na účet žiadateľa v banke alebo v pobočke zahraničnej banky na základe
a)
zmluvy o poskytnutí dotácie,
b)
zmluvy o spracovaní územnoplánovacej dokumentácie,
c)
účtovných dokladov preukazujúcich vynaloženie oprávnených nákladov na účel dotácie podľa § 2 a
d)
stanoviska krajského stavebného úradu potvrdzujúceho vykonanie prác na spracovaní územnoplánovacej dokumentácii v roku podania žiadosti.
(9)
Podklady podľa odseku 8 písm. c) a d) je žiadateľ povinný predložiť najneskôr do 15. novembra.
zobraziť paragraf
§ 8
Zverejňovanie žiadostí a evidencia zmlúv o poskytnutí dotácie

(1)
Úrad vedie evidenciu žiadostí a zmlúv o poskytnutých dotáciách.
(2)
Úrad na svojom webovom sídle zverejňuje
a)
úplné znenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich poskytovanie dotácií v jeho pôsobnosti,
b)
schválený rozpočet na poskytnutie dotácií podľa ich účelu na príslušný rozpočtový rok a predpoklad na nasledujúce dva roky,
c)
informáciu o možnosti predložiť žiadosť najmenej dva mesiace pred termínom predkladania žiadostí,
d)
zoznam žiadateľov, ktorým bola poskytnutá dotácia, a to do 30 dní od rozhodnutia podľa § 6 ods. 7, vrátane uvedenia žiadanej a poskytnutej výšky dotácie a jej účelu, zoznam žiadateľov, ktorým nebola poskytnutá dotácia, a to do 30 dní od rozhodnutia podľa § 6 ods. 7, vrátane uvedenia dôvodu neposkytnutia dotácie,
e)
informáciu o odstúpení od zmluvy o poskytnutí dotácie úradom podľa § 4 ods. 3,
f)
zmluvy o poskytnutí dotácie.
(3)
Ustanovenia osobitného predpisu14) o obmedzení prístupu k informáciám nie sú dotknuté.
zobraziť paragraf
§ 9
Splnomocňovacie ustanovenie


Úrad ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom
a)
podrobnosti o hodnotiacich kritériách a spôsobe hodnotenia žiadostí podľa § 6 ods. 3 a 4 najneskôr tri mesiace pred termínom predkladania žiadostí,
b)
podrobnosti o zložení, rozhodovaní, organizácii práce a postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí podľa § 6 ods. 5.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 10a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2023


Hodnotenie, posúdenie a schválenie žiadostí o poskytnutie dotácie, ktoré ministerstvo začalo a právoplatne neskončilo do 31. decembra 2022, dokončí úrad.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore