Zákon o podpore regionálneho rozvoja 539/2008 účinný od 01.01.2023 do 31.08.2023

Platnosť od: 13.12.2008
Účinnosť od: 01.01.2023
Účinnosť do: 31.08.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Národné hospodárstvo
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST11JUD2DS10EUPPČL0

Zákon o podpore regionálneho rozvoja 539/2008 účinný od 01.01.2023 do 31.08.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 539/2008 s účinnosťou od 01.01.2023 na základe 113/2022

Legislatívny proces k zákonu 113/2022§ 17

(1)
Na poskytnutie dotácie podľa § 13 a 14 nie je právny nárok.
(2)
Na rozhodovanie o poskytnutí dotácie podľa § 13 a 14 sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.12)
(3)
Subjekt územnej spolupráce nemôže byť žiadateľom o dotáciu podľa § 13 a 14, ak
a)
je v likvidácii,
b)
podal návrh na vyhlásenie konkurzu alebo na povolenie reštrukturalizácie, alebo ak bol proti nemu podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo na povolenie reštrukturalizácie, alebo ak súd zastavil konkurzné konanie pre nedostatok majetku,
c)
má doručené upovedomenie o začatí exekučného konania,
d)
bola mu uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania,
e)
má nedoplatky voči štátnemu rozpočtu,
f)
má evidované nedoplatky voči daňovému úradu, colnému úradu, evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa eviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov.12a)
(4)
Dotáciu podľa § 13 a 14 nemožno poskytnúť na účely
a)
splácania úverov a úrokov z úverov, úrokov z omeškania, zmluvných pokút a pokút uložených podľa osobitných predpisov,13)
b)
úhrady záväzkov žiadateľa o dotáciu na projekt a žiadateľa o dotáciu z predchádzajúcich rokov,
c)
refundácie výdavkov žiadateľa o dotáciu na projekt a žiadateľa o dotáciu z predchádzajúcich rokov,
d)
plnenia záväzkov žiadateľa o dotáciu na projekt a žiadateľa o dotáciu súvisiacich s príjmom z fondov a grantov z Európskej únie a grantov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv uzatvorených medzi Slovenskou republikou a inými štátmi.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore