Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 103/2018 účinný od 01.01.2023 do 31.08.2023

Platnosť od: 31.03.2018
Účinnosť od: 01.01.2023
Účinnosť do: 31.08.2023
Autor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Oblasť: Rodinné právo
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST11JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 103/2018 účinný od 01.01.2023 do 31.08.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 103/2018 s účinnosťou od 01.01.2023 na základe 386/2022


§ 18
Výška úhrady výdavkov, výška zvýšených výdavkov na dieťa a mladého dospelého v profesionálnej náhradnej rodine, základné vybavenie a ďalšie vybavenie a podrobnosti o vedení evidencie výdavkov

(1)
Výška úhrady výdavkov na dieťa alebo mladého dospelého, ktorý je nezaopatreným dieťaťom5) v profesionálnej náhradnej rodine, je mesačne
a)
do dovŕšenia 10 rokov veku vo výške dvojnásobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa,
b)
od 10 rokov do dovŕšenia 15 rokov veku vo výške 2,3-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa,
c)
od 15 rokov veku vo výške 2,5-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa.
(2)
Výška úhrady výdavkov na mladého dospelého v profesionálnej náhradnej rodine, ktorý nie je nezaopatreným dieťaťom, je mesačne vo výške 1,5-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa.
(3)
Ak sa poskytuje starostlivosť dieťaťu a mladému dospelému v profesionálnej náhradnej rodine v rodinnom dome alebo v byte, ktorého je profesionálny náhradný rodič vlastníkom, spoluvlastníkom, nájomcom alebo spoločným nájomcom, výška úhrady výdavkov podľa odsekov 1 a 2 sa zvýši raz za kalendárny rok o sumu určenú na úhradu výdavkov spojených s bývaním dieťaťa a mladého dospelého v profesionálnej náhradnej rodine zodpovedajúcu jednej dvanástine 3-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa za každý kalendárny mesiac, počas ktorého sa dieťaťu a mladému dospelému poskytovala starostlivosť; to platí aj vtedy, ak sa starostlivosť poskytovala tomuto dieťaťu a mladému dospelému len časť kalendárneho mesiaca. Ak sa počas kalendárneho mesiaca skončila starostlivosť o dieťa alebo mladého dospelého v profesionálnej náhradnej rodine a na jeho miesto bolo počas tohto kalendárneho mesiaca zaradené iné dieťa, započítava sa na účely zvýšenia výšky úhrady výdavkov podľa prvej vety tento kalendárny mesiac len raz v sume určenej na úhradu výdavkov spojených s bývaním dieťaťa v profesionálnej náhradnej rodine, ktorému sa skončilo poskytovanie starostlivosti v tomto kalendárnom mesiaci. Sumu zvýšenia úhrady výdavkov podľa prvej vety možno v kalendárnom roku po dohode centra a profesionálneho náhradného rodiča poskytnúť vo viacerých splátkach.
(4)
Ak sa dieťaťu a mladému dospelému v profesionálnej náhradnej rodine poskytuje starostlivosť v rodinnom dome alebo v byte poskytnutom centrom, je podiel profesionálneho náhradného rodiča na úhrade výdavkov spojených s bývaním v tomto rodinnom dome alebo v byte v sume zodpovedajúcej súčinu počtu profesionálnych náhradných rodičov a ich vlastných detí, ktoré s nimi žijú, a podielu celkových nákladov spojených s bývaním všetkých fyzických osôb bývajúcich v kalendárnom mesiaci v rodinnom dome alebo v byte poskytnutom centrom a počtu týchto fyzických osôb. Do celkového počtu fyzických osôb sa započítava aj mladý dospelý, ktorý platí úhradu podľa zákona.
(5)
Evidencia výdavkov, ktorú vedie profesionálny náhradný rodič podľa § 52 ods. 4 zákona, obsahuje výdavky na dieťa a na mladého dospelého v profesionálnej náhradnej rodine, okrem výdavkov spojených s jeho stravovaním, osobnou hygienou a s hygienou domácnosti, prepravou a cestovaním, so školskou dochádzkou, s voľnočasovými aktivitami a záujmovými činnosťami dieťaťa a mladého dospelého a zvýšených výdavkov podľa odseku 3 a nákladov podľa odseku 7. Vzor tlačiva na evidenciu výdavkov dieťaťa a mladého dospelého v profesionálnej náhradnej rodine je uvedený v prílohe č. 1.
(6)
Základné vybavenie dieťaťa a mladého dospelého v profesionálnej náhradnej rodine je v závislosti od veku a potrieb dieťaťa najmä posteľ, skriňa, písací stôl, stolička, kočík, autosedačka a predmety na zabezpečenie bezpečnosti dojčiat.
(7)
Ďalšie vybavenie dieťaťa a mladého dospelého v profesionálnej náhradnej rodine je určené na zabezpečenie identifikovaných potrieb dieťaťa v čiastkových plánoch individuálneho plánu rozvoja osobnosti dieťaťa a v pláne na osamostatnenie sa mladého dospelého súvisiacich najmä so zdravotným stavom dieťaťa, vekom, osobným rozvojom dieťaťa a mladého dospelého, povinnou školskou dochádzkou a prípravou na povolanie. Ak centrum nezabezpečí potreby dieťaťa a mladého dospelého v profesionálnej náhradnej rodine iným spôsobom, uhrádza náklady spojené najmä so
a)
zdravotným stavom, vekom a špeciálnymi potrebami, a to najmä náklady na lieky a zdravotnícky materiál pri dlhodobom ochorení, dioptrické okuliare, špeciálne pomôcky potrebné na prípravu na vyučovanie, plienky, didaktické hračky a náklady na podporu rozvoja talentu detí,
b)
športovou činnosťou, a to najmä náklady na kúpu alebo nájom športových potrieb a iného športového materiálu, na športovú prípravu, účasť na športových súťažiach a iné náklady spojené so športovou činnosťou,
c)
vzdelávaním,
d)
zabezpečením stravy podľa § 8 ods. 5 písm. b),
e)
zabezpečením prepravy dieťaťa alebo profesionálneho náhradného rodiča súvisiacej so starostlivosťou o dieťa, ak to vyplýva z individuálneho plánu rozvoja osobnosti dieťaťa.
(8)
Na určenie výšky úhrady výdavkov v mesiaci, v ktorom dieťa dovŕši
a)
10 rokov veku, sa vzťahuje odsek 1 písm. b),
b)
15 rokov veku alebo mladý dospelý dovŕši 18 rokov veku, sa vzťahuje odsek 1 písm. c).
(9)
Suma finančných prostriedkov, ktoré centrum poskytuje podľa § 52 ods. 3 písm. c) zákona, je
a)
15 eur na deň, najviac 400 eur v kalendárnom roku,
b)
600 eur v kalendárnom roku, ak profesionálny náhradný rodič poskytuje starostlivosť dieťaťu počas všetkých dní dovolenky, na ktoré má v kalendárnom roku nárok; do počtu dní dovolenky sa započítavajú aj dni dovolenky, počas ktorých mal profesionálny náhradný rodič zabezpečovať starostlivosť o dieťa a centrum zmenilo spôsob čerpania dovolenky.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore