Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 372/2021 účinný od 01.11.2021 do 31.12.2021

Platnosť od: 20.10.2021
Účinnosť od: 01.11.2021
Účinnosť do: 31.12.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správne poplatky, Odpady, nakladanie s odpadmi, Odpadové hospodárstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4JUDDSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 372/2021 účinný od 01.11.2021 do 31.12.2021
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 372/2021 s účinnosťou od 01.11.2021
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 ...

1.

V § 4 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) každý prenajímateľ objektu, správca administratívneho alebo obchodného centra, ktorý plní prenesenú ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 17a znie:

„17a) § 77 ods. 2 písm. c) zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne ...

2.

V § 9 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6) Záväzná časť programu kraja okrem údajov podľa odseku 5 obsahuje aj konkrétne ciele a opatrenia ...

Doterajšie odseky 6 až 11 sa označujú ako odseky 7 až 12.

3.

V § 9 ods. 9 sa slová „odsekov 1 až 6“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 až 7“.

5.

V § 14 ods. 1 písm. i) sa vypúšťa bodkočiarka a slová „na dlhšie zhromažďovanie môže dať súhlas orgán ...

6.

V § 15 odseky 4 až 6 znejú:

„(4) Ak z oznámenia podľa odsekov 1 a 2 vyplýva, že ide o nezákonné umiestnenie odpadu do vodného toku, ...

7.

V § 15 ods. 17 sa slová „orgány policajného zboru“ nahrádzajú slovami „Policajný zbor“.

9.

V § 19 ods. 1 písmeno g) znie:

„g) vykonávať monitorovanie počas prevádzkovania skládky a po jej uzavretí, uchovávať záznamy z tohto ...

10.

§ 25 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:

„(13) Dodávateľ výrobku51a) je povinný poskytovať Európskej chemickej agentúre informácie51b) použitím ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 51a a 51b znejú:

„51a) Článok 3 bod 33 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 ...

11.

V § 26 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „a ak sa na prepravu nebezpečného odpadu vyžaduje súhlas podľa ...

12.

V § 26 ods. 2 písm. b) a § 26 ods. 4 a 5 sa vypúšťa bodkočiarka a slová „ak súhlas na prepravu nebezpečného ...

13.

V § 27 odsek 16 znie:

„(16) Výpoveď podľa odseku 14 písm. a) druhého bodu sa musí odoslať preukázateľným spôsobom organizácii ...

14.

V § 28 ods. 4 písm. h) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „táto povinnosť ...

19.

V § 52 odsek 24 znie:

„(24) Trhový podiel organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly pre nasledujúci kalendárny rok je percentuálny ...

20.

Poznámka pod čiarou k odkazu 72a znie:

„72a) Čl. 3 piaty bod nariadenia (ES) č. 1907/2006 v platnom znení.“.

22.

V § 59 sa odsek 4 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:

„d) podrobnosti o minimálnej úrovni dotriedenia odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, ktoré ...

23.

V § 59 ods. 11 písm. a) sa vypúšťa slovo „alebo“.

24.

V § 59 sa odsek 11 dopĺňa písmenami c) a d), ktoré znejú:

„c) v dôsledku toho, ak súhrnný počet obyvateľov v jej zmluvných obciach na nasledujúci kalendárny rok ...

25.

V § 64 ods. 2 písmeno b) znie:

„b) vystaviť pri prevzatí starého vozidla potvrdenie o prevzatí starého vozidla na spracovanie a jeden ...

26.

V § 64 ods. 2 písm. d) sa za slová „staré vozidlo“ vkladajú slová „a odobrané osvedčenie o evidencii ...

27.

V § 64 ods. 2 písmeno g) znie:

„g) zaslať bezodkladne po prevzatí starého vozidla na spracovanie v elektronickej forme orgánu Policajného ...

28.

V § 65 ods. 1 písmeno o) znie:

„o) vystaviť pri prevzatí starého vozidla potvrdenie o prevzatí starého vozidla na spracovanie a jeden ...

29.

V § 65 ods. 1 písm. v) sa slová „o spracovaní starého vozidla“ nahrádzajú slovami „z potvrdenia o prevzatí ...

30.

V § 65 ods. 1 sa vypúšťa písmeno x).

31.

V § 79a ods. 3 písm. b) sa slová „písm. w)“ nahrádzajú slovami „písm. f)“.

33.

V § 81 sa odsek 7 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

„j) zverejňovať na svojom webovom sídle údaje o komunálnom odpade z obce v rozsahu štátneho štatistického ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 109a znie:

„109a) § 12 a 18 zákona č. 540/2001 Z. z. o Štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.“.

35.

§ 81 sa dopĺňa odsekom 27, ktorý znie:

„(27) Ten, kto vykonáva triedený zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v obci, ...

36.

V § 82 odsek 1 znie:

„(1) Fyzická osoba môže bezplatne odovzdať oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu na zbernom dvore, a) ktorý ...

37.

V § 88a sa odsek 2 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) oznámiť ministerstvu plánovanú cezhraničnú prepravu najneskôr tri pracovné dni pred jej uskutočnením.“. ...

38.

V § 90 ods. 3 písm. a) štvrtý bod znie:

„4. v predchádzajúcich troch rokoch nebolo vydané právoplatné rozhodnutie podľa § 94 ods. 2 písm. c) ...

39.

V § 90 ods. 3 písm. b) štvrtý bod znie:

„4. v predchádzajúcich troch rokoch jej nebolo vydané právoplatné rozhodnutie podľa § 94 ods. 3 písm. ...

40.

V § 90 ods. 4 písmeno d) znie:

„d) žiadateľovi v predchádzajúcich troch rokoch nebolo vydané právoplatné rozhodnutie podľa § 94 ods. ...

41.

V § 92 ods. 2 sa za slová „3 písm. a)“ vkladajú slová „a b)“.

42.

V § 93 ods. 1 sa slová „ministerstvu oznámiť“ nahrádzajú slovami „požiadať ministerstvo o“ a za slová ...

43.

V § 93 ods. 2 sa v úvodnej vete slovo „oznámenia“ nahrádza slovom „žiadosti“.

44.

V § 94 ods. 2 písm. g) sa slová „§ 27 ods. 4 písm. e) alebo písm. g)“ nahrádzajú slovami „§ 27 ods. ...

45.

V § 94 ods. 3 písm. e) sa slová „§ 44 ods. 8 písm. a), c), f) alebo písm. u)“ nahrádzajú slovami „§ ...

46.

V § 94 ods. 4 písm. e) sa slová „§ 29 ods. 1 písm. a), d), i) alebo písm. m)“ nahrádzajú slovami „§ ...

47.

V § 95 ods. 2 písm. c) sa vypúšťajú slová „organizáciou poverenou“.

48.

V § 95 ods. 3 sa vypúšťa posledná veta.

49.

V § 97 ods. 1 písm. d) sa slovo „vrátane“ nahrádza slovom „alebo“.

50.

V § 97 ods. 1 písmená f) a g) znejú:

„f) prevádzkovanie zariadenia na recykláciu lodí,125a) g) schválenie plánu na recykláciu lode,125b)“. ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 125a a 125b znejú:

„125a) Čl. 3 ods. 1 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1257/2013 z 20. novembra 2013 ...

51.

V § 97 ods. 1 písm. j) sa za slovo „monitorovanie“ vkladajú slová „po uzavretí skládky ako celku“.

52.

V § 97 ods. 1 sa vypúšťa písmeno t).

Doterajšie písmená u) až x) sa označujú ako písmená t) až w).

53.

V § 97 ods. 1 sa vypúšťajú písmená v) a w).

54.

V § 97 ods. 2 písmeno a) znie:

„a) všetky druhy a kategórie odpadov, s ktorými bude nakladané v rámci súhlasu, a ak ide o súhlas podľa ...

55.

V § 97 ods. 3 úvodná veta znie:

„(3) Súhlas podľa odseku 1 písm. a) až d), f), h), i), q), s), t) a u) obsahuje okrem náležitostí podľa ...

56.

V § 97 ods. 13 sa za slová „Uzavretie skládky odpadov“ vkladajú slová „ako celku“.

57.

V § 97 sa vypúšťa odsek 16.

Doterajšie odseky 17 až 21 sa označujú ako odseky 16 až 20.

58.

V § 97 ods. 16 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „toto ustanovenie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 125c znie:

„125c) § 3 ods. 3 písm. c) zákona č. 39/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

59.

V § 97 ods. 17 sa číslo „17“ nahrádza číslom „16“, vypúšťajú sa slová „a v)“ a na konci sa bodka nahrádza ...

60.

V § 97 ods. 18 sa číslo „18“ nahrádza číslom „17“.

61.

V § 97 ods. 20 sa na konci pripája táto veta: „Súhlas podľa odseku 1 písm. s) sa udeľuje aj zhotoviteľovi ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 126a znie:

„126a) Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov.“. ...

62.

V § 98 ods. 4 sa nad slovom „predpisu“ odkaz „126a)“ nahrádza odkazom „126b)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 126b znie:

„126b) Napríklad zákon č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 513/1991 Zb., Obchodný ...

63.

V § 98 odsek 5 znie:

„(5) Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva vykoná registráciu podľa odsekov 1 až 4 na základe ...

64.

V § 100 ods. 3 písm. d) sa vypúšťajú slová „organizáciou poverenou“.

65.

V § 103 ods. 3 sa vypúšťa posledná veta.

66.

V § 105 ods. 2 písm. k) a o) sa vypúšťajú slová „prostredníctvom poverenej organizácie“.

67.

V § 105 ods. 2 písmeno aj) sa slová „písm. w)“ nahrádzajú slovami „písm. f)“ a slová „písm. x)“ sa nahrádzajú ...

68.

V § 105 sa odsek 2 dopĺňa písmenami an) a ao), ktoré znejú:

„an) určuje identifikátory prijatých platieb podľa § 24 ods. 4 a zverejňuje a aktualizuje ich zoznam ...

69.

V § 105 ods. 3 písm. m) sa slová „sadzby pre určenie nákladov na zabezpečenie triedeného zberu a zhodnotenia ...

70.

V § 105 ods. 4 písm. b) sa nad slovo „komisie“ umiestňuje odkaz 140a.

Poznámka pod čiarou k odkazu 140a znie:

„140a) Napríklad Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1885 zo 6. novembra 2019, ktorým sa stanovujú ...

71.

V § 106 písmeno g) znie:

„g) je oprávnená kontrolovať cezhraničnú prepravu použitých batérií a akumulátorov, ktoré nie sú odpadom ...

72.

V § 107 sa vypúšťa písmeno g).

Doterajšie písmená h) až w) sa označujú ako písmená g) až v).

73.

V § 107 písmeno r) znie:

„r) udeľuje súhlas na vykonávanie prípravy na opätovné použitie a súhlas na vydávanie prevádzkového ...

74.

V § 108 ods. 1 písmeno c) znie:

„c)
vykonáva registráciu, vedie a zverejňuje zoznam registrovaných osôb podľa § 98,“.

75.

V § 110 ods. 1 písm. a) sa za slová „uvedených v“ vkladajú slová „§ 25 ods. 13,“.

76.

V §113 ods. 2 písm. p) sa slová „písm. x)“ nahrádzajú slovami „písm. g)“.

77.

V § 113 ods. 4 sa slová „písm. a), c), d), j) až n), p) až w)“ nahrádzajú slovami „písm. a), c), d), ...

78.

V § 114 sa vypúšťa odsek 4.

79.

V § 114b ods. 1 sa za slová „podľa § 97 ods.1 písm. j)“ vkladajú slová „a nesplnil všetky požiadavky ...

80.

V § 115 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Orgán oprávnený podľa odseku 3 na prejednávanie priestupkov môže v rozhodnutí o uložení sankcie ...

Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 5 až 8.

81.

V § 115 ods. 6 sa slová „odseku 4“ nahrádzajú slovami „odseku 5“.

82.

V § 117 ods. 1 sa slová „§ 16 ods. 8 písm. b)“ nahrádzajú slovami „§ 16 ods. 8 písm. b), ods. 12“ a ...

83.

V § 117 ods. 2 sa slová „§ 25 ods. 5“ nahrádzajú slovami „§ 25 ods. 5, 13“.

84.

V § 117 ods. 3 sa vypúšťajú sa slová „§ 28 ods. 9 písm. c);“.

85.

V § 117 ods. 4 sa slová „§ 97; § 114 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 97“.

86.

V § 117 odsek 6 znie:

„(6) Pokutu od 4 000 eur do 350 000 eur uloží príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva ...

87.

V § 135eb ods. 7 a 8 sa číslo „2021“ nahrádza číslom „2022“.

88.

Za § 135h sa vkladá § 135i, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 135i Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2021 (1) Rozhodnutia podľa § 97 ods. ...

89.

Za § 135i sa vkladá § 135j, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 135j Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2022 (1) Ten, kto vykonáva triedený zber ...

91.

V prílohe č. 3 bod V. znie:

„V.Cieľ odpadového hospodárstva v oblasti komunálnych odpadov 1. Cieľom odpadového hospodárstva v oblasti ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 160a a 160b znejú:

„160a) Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1004 z 7. 6. 2019, ktorým sa stanovujú pravidlá výpočtu, ...

92.

Príloha č. 3a vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 3a k zákonu č. 79/2015 Z. z. Cieľ zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, ...

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej ...

1.

V prílohe v Sadzobníku správnych poplatkov v časti X. Životné prostredie v položke 162 písmeno d) znie: ...

„ d) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov,38) ak ide ...

2.

V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti X. Životné prostredie položke 162 písmeno f) znie:

„ f) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na recykláciu lodí 50 eur ...

3.

V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti X. Životné prostredie položke 162 písmeno g) znie:

„ g) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na schválenie plánu na recykláciu lode 20 eur “. ...

4.

V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti X. Životné prostredie položke 162 sa vypúšťajú písmená ...

Čl. III

Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

V prílohe č. 8 časti 9 Infraštruktúra položka 10 znie:

„ Pol. číslo Činnosť, objekty a zariadenia Prahové hodnoty Časť A (povinné hodnotenie) ...

Čl. IV

Zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene ...

1.

V § 2 písm. l) sa slovo „zariadenia“ nahrádza slovom „prevádzky“.

2.

V § 3 ods. 3 písm. c) sa vypúšťa šiesty bod.

Doterajšie body 7 až 9 sa označujú ako body 6 až 8.

3.

V § 7 ods. 1 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „a podmienok zhromažďovania nebezpečného odpadu30a)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 30a znie:

„30a) § 8 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou ...

4.

V § 7 sa odsek 2 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i)
doklad o registrácii prepravy.37a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 37a znie:

„37a) § 98 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...

5.

V § 21 ods. 2 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová: „a podmienky zhromažďovania nebezpečného odpadu ...

6.

V § 35a ods. 1 sa za slová „podať žiadosť podľa § 6 na účel uzavretia skládky odpadov alebo jej časti ...

7.

Za § 40g sa vkladá § 40h, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 40h Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2021 (1) Súhlasy podľa § 3 ods. 3 písm. ...

8.

V poznámke pod čiarou k odkazu 30 sa citácia „§ 2 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z. z.“ nahrádza citáciou ...

Čl. V

Zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých ...

§ 16 vrátane nadpisu znie:

„§ 16 Prechodné ustanovenie Jednorazové obaly na nápoje, na ktoré sa vzťahuje povinnosť podľa § 3 ods. ...

Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2021 okrem čl. I bodov 8, 15, 16, 17, 18, 21, 90 a 93, ktoré ...

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore