Najnovšie účinné predpisy

Zoznam najnovších znení predpisov

  Účinný od Predpis Názov Novela
1 01.04.2024 135/1961 Zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon). 135/1961 účinný od 01.04.2024 205/2023
ZMENY19DS1
2 01.04.2024 44/1988 Zákon o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) 44/1988 účinný od 01.04.2024 205/2023
ZMENY6DS1
3 01.04.2024 51/1988 Zákon Slovenskej národnej rady o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe 51/1988 účinný od 01.04.2024 205/2023
ZMENY4DS1
4 01.04.2024 369/1990 Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení 369/1990 účinný od 01.04.2024 205/2023
ZMENY3DS1
5 01.04.2024 377/1990 Zákon Slovenskej národnej rady o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave 377/1990 účinný od 01.04.2024 do 31.03.2025 205/2023
ZMENY4DS1
6 01.04.2024 401/1990 Zákon Slovenskej národnej rady o meste Košice 401/1990 účinný od 01.04.2024 do 31.03.2025 205/2023
ZMENY2DS1
7 01.04.2024 229/1991 Zákon o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku 229/1991 účinný od 01.04.2024 205/2023
ZMENY3DS1
8 01.04.2024 330/1991 Zákon Slovenskej národnej rady o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách 330/1991 účinný od 01.04.2024 205/2023
ZMENY7DS1
9 01.04.2024 455/1991 Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) 455/1991 účinný od 01.04.2024 205/2023
ZMENY6DS1
10 01.04.2024 71/1992 Zákon Slovenskej národnej rady o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov 71/1992 účinný od 01.04.2024 530/2023
ZMENY4DS
11 01.04.2024 138/1992 Zákon Slovenskej národnej rady o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch 138/1992 účinný od 01.04.2024 205/2023
ZMENY57DS1
12 01.04.2024 310/1992 Zákon Slovenskej národnej rady o stavebnom sporení 310/1992 účinný od 01.04.2024 205/2023
ZMENY2DS1
13 01.04.2024 182/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o vlastníctve bytov a nebytových priestorov 182/1993 účinný od 01.04.2024 205/2023
ZMENY8DS1
14 01.04.2024 278/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správe majetku štátu 278/1993 účinný od 01.04.2024 205/2023
ZMENY10DS1
15 01.04.2024 42/1994 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o civilnej ochrane obyvateľstva 42/1994 účinný od 01.04.2024 205/2023
ZMENY5DS1
16 01.04.2024 145/1995 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch 145/1995 účinný od 01.04.2024 530/2023
ZMENY4DS
17 01.04.2024 162/1995 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) 162/1995 účinný od 01.04.2024 205/2023
ZMENY4DS1
18 01.04.2024 180/1995 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom 180/1995 účinný od 01.04.2024 205/2023
ZMENY1DS1
19 01.04.2024 215/1995 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o geodézii a kartografii 215/1995 účinný od 01.04.2024 205/2023
ZMENY7DS1
20 01.04.2024 129/1996 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá 129/1996 účinný od 01.04.2024 205/2023
ZMENY6DS1
21 01.04.2024 64/1997 Zákon o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim 64/1997 účinný od 01.04.2024 205/2023
ZMENY4DS1
22 01.04.2024 281/1997 Zákon o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 281/1997 účinný od 01.04.2024 205/2023
ZMENY2DS1
23 01.04.2024 143/1998 Zákon o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 143/1998 účinný od 01.04.2024 205/2023
ZMENY25DS1
24 01.04.2024 144/1998 Zákon o skladiskovom záložnom liste, tovarovom záložnom liste a o doplnení niektorých ďalších zákonov 144/1998 účinný od 01.04.2024 205/2023
ZMENY1DS1
25 01.04.2024 254/1998 Zákon o verejných prácach 254/1998 účinný od 01.04.2024 205/2023
ZMENY14DS1
26 01.04.2024 298/1999 Zákon o správe štátnych hraníc 298/1999 účinný od 01.04.2024 205/2023
ZMENY3DS1
27 01.04.2024 136/2000 Zákon o hnojivách 136/2000 účinný od 01.04.2024 205/2023
ZMENY1DS1
28 01.04.2024 338/2000 Zákon o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 338/2000 účinný od 01.04.2024 205/2023
ZMENY5DS1
29 01.04.2024 302/2001 Zákon o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 302/2001 účinný od 01.04.2024 205/2023
ZMENY3DS1
30 01.04.2024 314/2001 Zákon o ochrane pred požiarmi 314/2001 účinný od 01.04.2024 205/2023
ZMENY12DS1
31 01.04.2024 49/2002 Zákon o ochrane pamiatkového fondu 49/2002 účinný od 01.04.2024 205/2023
ZMENY6DS2
32 01.04.2024 319/2002 Zákon o obrane Slovenskej republiky 319/2002 účinný od 01.04.2024 205/2023
ZMENY3DS1
33 01.04.2024 442/2002 Zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach 442/2002 účinný od 01.04.2024 272/2023
ZMENY13DS
34 01.04.2024 543/2002 Zákon o ochrane prírody a krajiny 543/2002 účinný od 01.04.2024 272/2023
ZMENY12DS
35 01.04.2024 503/2003 Zákon o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov 503/2003 účinný od 01.04.2024 205/2023
ZMENY2DS2
36 01.04.2024 595/2003 Zákon o dani z príjmov 595/2003 účinný od 01.04.2024 205/2023
ZMENY5DS1
37 01.04.2024 608/2003 Zákon o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 608/2003 účinný od 01.04.2024 172/2022
ZMENY6DS2
38 01.04.2024 220/2004 Zákon o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 220/2004 účinný od 01.04.2024 205/2023
ZMENY9DS2
39 01.04.2024 364/2004 Zákon o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) 364/2004 účinný od 01.04.2024 272/2023
ZMENY16DS4
40 01.04.2024 541/2004 Zákon o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 541/2004 účinný od 01.04.2024 205/2023
ZMENY15DS2
41 01.04.2024 582/2004 Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 582/2004 účinný od 01.04.2024 205/2023
ZMENY8DS2
42 01.04.2024 657/2004 Zákon o tepelnej energetike 657/2004 účinný od 01.04.2024 205/2023
ZMENY3DS2
43 01.04.2024 326/2005 Zákon o lesoch 326/2005 účinný od 01.04.2024 205/2023
ZMENY9DS1
44 01.04.2024 538/2005 Zákon o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 538/2005 účinný od 01.04.2024 205/2023
ZMENY9DS2
45 01.04.2024 555/2005 Zákon o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 555/2005 účinný od 01.04.2024 205/2023
ZMENY6DS2
46 01.04.2024 24/2006 Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 24/2006 účinný od 01.04.2024 272/2023
ZMENY28DS1
47 01.04.2024 124/2006 Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 124/2006 účinný od 01.04.2024 205/2023
ZMENY3DS3
48 01.04.2024 39/2007 Zákon o veterinárnej starostlivosti 39/2007 účinný od 01.04.2024 do 30.06.2024 205/2023
ZMENY4DS3
49 01.04.2024 218/2007 Zákon o zákaze biologických zbraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 218/2007 účinný od 01.04.2024 205/2023
ZMENY3DS2
50 01.04.2024 355/2007 Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 355/2007 účinný od 01.04.2024 205/2023
ZMENY3DS2
51 01.04.2024 569/2007 Zákon o geologických prácach (geologický zákon) 569/2007 účinný od 01.04.2024 272/2023
ZMENY6DS1
52 01.04.2024 669/2007 Zákon o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov 669/2007 účinný od 01.04.2024 205/2023
ZMENY11DS2
53 01.04.2024 448/2008 Zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 448/2008 účinný od 01.04.2024 205/2023
ZMENY3DS1
54 01.04.2024 514/2008 Zákon o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 514/2008 účinný od 01.04.2024 272/2023
ZMENY3DS1
55 01.04.2024 539/2008 Zákon o podpore regionálneho rozvoja 539/2008 účinný od 01.04.2024 311/2023
ZMENY6DS1
56 01.04.2024 66/2009 Zákon o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov 66/2009 účinný od 01.04.2024 205/2023
ZMENY1DS2
57 01.04.2024 274/2009 Zákon o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 274/2009 účinný od 01.04.2024 205/2023
ZMENY3DS1
58 01.04.2024 513/2009 Zákon o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 513/2009 účinný od 01.04.2024 205/2023
ZMENY15DS2
59 01.04.2024 3/2010 Zákon o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie 3/2010 účinný od 01.04.2024 272/2023
ZMENY2DS1
60 01.04.2024 7/2010 Zákon o ochrane pred povodňami 7/2010 účinný od 01.04.2024 272/2023
ZMENY9DS1
61 01.04.2024 131/2010 Zákon o pohrebníctve 131/2010 účinný od 01.04.2024 205/2023
ZMENY3DS2
62 01.04.2024 226/2011 Zákon o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí 226/2011 účinný od 01.04.2024 205/2023
172/2022
ZMENY10DS2
63 01.04.2024 251/2012 Zákon o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov 251/2012 účinný od 01.04.2024 do 30.12.2028 256/2022
205/2023
ZMENY11DS4
64 01.04.2024 39/2013 Zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 39/2013 účinný od 01.04.2024 272/2023
ZMENY8DS3
65 01.04.2024 79/2015 Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 79/2015 účinný od 01.04.2024 do 02.07.2024 272/2023
ZMENY6DS2
66 01.04.2024 125/2015 Zákon o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov 125/2015 účinný od 01.04.2024 205/2023
ZMENY2DS2
67 01.04.2024 282/2015 Zákon o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov 282/2015 účinný od 01.04.2024 205/2023
ZMENY7DS2
68 01.04.2024 447/2015 Zákon o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov 447/2015 účinný od 01.04.2024 205/2023
ZMENY12DS2
69 01.04.2024 87/2018 Zákon o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov 87/2018 účinný od 01.04.2024 do 31.12.2026 205/2023
ZMENY2DS1
70 01.04.2024 112/2018 Zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 112/2018 účinný od 01.04.2024 205/2023
ZMENY1DS2
71 01.04.2024 452/2021 Zákon o elektronických komunikáciách 452/2021 účinný od 01.04.2024 do 27.06.2025 205/2023
ZMENY8DS1
72 01.04.2024 172/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 172/2022 účinný od 01.04.2024
nový predpis
ZMENYDS1
73 01.04.2024 200/2022 Zákon o územnom plánovaní 200/2022 účinný od 01.04.2024 205/2023
69/2023
195/2023
272/2023
ZMENY42DS2
74 01.04.2024 201/2022 Zákon o výstavbe 201/2022 účinný od 01.04.2024 272/2023
205/2023
ZMENYDS1
75 01.04.2024 256/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 256/2022 účinný od 01.04.2024 do 30.12.2028
nový predpis
ZMENYDS1
76 01.04.2024 69/2023 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 69/2023 účinný od 01.04.2024
nový predpis
ZMENYDS
77 01.04.2024 146/2023 Zákon o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 146/2023 účinný od 01.04.2024 do 31.12.2024 272/2023
ZMENY9DS
78 01.04.2024 195/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 195/2023 účinný od 01.04.2024
nový predpis
ZMENYDS1
79 01.04.2024 205/2023 Zákon o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy 205/2023 účinný od 01.04.2024 do 31.03.2025
nový predpis
ZMENY2DS1
80 01.04.2024 272/2023 Zákon o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti ochrany životného prostredia v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy 272/2023 účinný od 01.04.2024
nový predpis
ZMENYDS
81 01.04.2024 311/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 311/2023 účinný od 01.04.2024
nový predpis
ZMENYDS
82 01.04.2024 392/2023 Vyhláška Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky o obsahu a spôsobe spracovania územnoplánovacej dokumentácie a o územnoplánovacích podkladoch a všeobecných požiadavkách na priestorové usporiadanie územia a funkčné využívanie územia 392/2023 účinný od 01.04.2024
nový predpis
ZMENYDS
83 01.04.2024 530/2023 Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií 530/2023 účinný od 01.04.2024
nový predpis
ZMENYDS
MENU
Hore