Najnovšie účinné predpisy

Zoznam najnovších znení predpisov

  Účinný od Predpis Názov Novela
1 01.04.2024 135/1961 Zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon). 135/1961 účinný od 01.04.2024 do 31.03.2025 205/2023
ZMENY4DS1
2 01.04.2024 50/1976 Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 50/1976 účinný od 01.04.2024 do 31.03.2025 46/2024
ZMENY104DS1
3 01.04.2024 44/1988 Zákon o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) 44/1988 účinný od 01.04.2024 do 31.03.2025 205/2023
ZMENY4DS1
4 01.04.2024 51/1988 Zákon Slovenskej národnej rady o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe 51/1988 účinný od 01.04.2024 do 31.03.2025 205/2023
ZMENY3DS1
5 01.04.2024 369/1990 Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení 369/1990 účinný od 01.04.2024 do 31.03.2025 205/2023
ZMENY3DS1
6 01.04.2024 377/1990 Zákon Slovenskej národnej rady o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave 377/1990 účinný od 01.04.2024 205/2023
ZMENY6DS1
7 01.04.2024 401/1990 Zákon Slovenskej národnej rady o meste Košice 401/1990 účinný od 01.04.2024 205/2023
ZMENY2DS1
8 01.04.2024 229/1991 Zákon o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku 229/1991 účinný od 01.04.2024 do 31.03.2025 205/2023
ZMENY3DS1
9 01.04.2024 330/1991 Zákon Slovenskej národnej rady o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách 330/1991 účinný od 01.04.2024 do 31.03.2025 205/2023
ZMENY6DS1
10 01.04.2024 455/1991 Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) 455/1991 účinný od 01.04.2024 do 31.05.2024 205/2023
ZMENY1DS1
11 01.04.2024 71/1992 Zákon Slovenskej národnej rady o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov 71/1992 účinný od 01.04.2024 530/2023
ZMENY4DS1
12 01.04.2024 138/1992 Zákon Slovenskej národnej rady o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch 138/1992 účinný od 01.04.2024 do 31.03.2025 205/2023
ZMENY36DS1
13 01.04.2024 182/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o vlastníctve bytov a nebytových priestorov 182/1993 účinný od 01.04.2024 do 31.03.2025 205/2023
ZMENY8DS1
14 01.04.2024 278/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správe majetku štátu 278/1993 účinný od 01.04.2024 do 31.03.2025 205/2023
ZMENY1DS1
15 01.04.2024 42/1994 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o civilnej ochrane obyvateľstva 42/1994 účinný od 01.04.2024 do 31.03.2025 205/2023
ZMENY3DS1
16 01.04.2024 145/1995 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch 145/1995 účinný od 01.04.2024 do 31.05.2024 530/2023
ZMENY4DS1
17 01.04.2024 162/1995 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) 162/1995 účinný od 01.04.2024 do 31.03.2025 46/2024
205/2023
ZMENY2DS2
18 01.04.2024 180/1995 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom 180/1995 účinný od 01.04.2024 do 31.03.2025 205/2023
ZMENY1DS1
19 01.04.2024 215/1995 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o geodézii a kartografii 215/1995 účinný od 01.04.2024 do 31.03.2025 205/2023
ZMENY3DS1
20 01.04.2024 129/1996 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá 129/1996 účinný od 01.04.2024 do 31.03.2025 205/2023
ZMENY1DS1
21 01.04.2024 64/1997 Zákon o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim 64/1997 účinný od 01.04.2024 do 31.03.2025 205/2023
ZMENY1DS1
22 01.04.2024 143/1998 Zákon o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 143/1998 účinný od 01.04.2024 do 31.03.2025 205/2023
ZMENY27DS1
23 01.04.2024 254/1998 Zákon o verejných prácach 254/1998 účinný od 01.04.2024 do 31.03.2025 205/2023
ZMENY11DS1
24 01.04.2024 338/2000 Zákon o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 338/2000 účinný od 01.04.2024 do 31.03.2025 205/2023
ZMENY1DS1
25 01.04.2024 302/2001 Zákon o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 302/2001 účinný od 01.04.2024 205/2023
ZMENY3DS1
26 01.04.2024 49/2002 Zákon o ochrane pamiatkového fondu 49/2002 účinný od 01.04.2024 do 31.03.2025 205/2023
ZMENY2DS2
27 01.04.2024 442/2002 Zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach 442/2002 účinný od 01.04.2024 do 31.03.2025 272/2023
ZMENY4DS
28 01.04.2024 543/2002 Zákon o ochrane prírody a krajiny 543/2002 účinný od 01.04.2024 do 31.03.2025 272/2023
ZMENY7DS
29 01.04.2024 503/2003 Zákon o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov 503/2003 účinný od 01.04.2024 205/2023
ZMENY3DS2
30 01.04.2024 595/2003 Zákon o dani z príjmov 595/2003 účinný od 01.04.2024 do 30.06.2024 46/2024
205/2023
ZMENY2DS2
31 01.04.2024 608/2003 Zákon o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 608/2003 účinný od 01.04.2024 do 31.03.2025 46/2024
172/2022
ZMENY5DS3
32 01.04.2024 220/2004 Zákon o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 220/2004 účinný od 01.04.2024 do 31.03.2025 205/2023
ZMENY9DS2
33 01.04.2024 364/2004 Zákon o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) 364/2004 účinný od 01.04.2024 do 31.03.2025 272/2023
ZMENY4DS4
34 01.04.2024 657/2004 Zákon o tepelnej energetike 657/2004 účinný od 01.04.2024 do 31.03.2025 205/2023
ZMENY1DS2
35 01.04.2024 326/2005 Zákon o lesoch 326/2005 účinný od 01.04.2024 do 31.03.2025 205/2023
ZMENY12DS1
36 01.04.2024 538/2005 Zákon o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 538/2005 účinný od 01.04.2024 do 31.03.2025 205/2023
ZMENY2DS2
37 01.04.2024 24/2006 Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 24/2006 účinný od 01.04.2024 do 31.03.2025 272/2023
ZMENY23DS1
38 01.04.2024 218/2007 Zákon o zákaze biologických zbraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 218/2007 účinný od 01.04.2024 do 31.03.2025 205/2023
ZMENY1DS2
39 01.04.2024 355/2007 Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 355/2007 účinný od 01.04.2024 do 31.05.2024 205/2023
ZMENY1DS2
40 01.04.2024 569/2007 Zákon o geologických prácach (geologický zákon) 569/2007 účinný od 01.04.2024 do 31.03.2025 272/2023
ZMENY4DS1
41 01.04.2024 669/2007 Zákon o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov 669/2007 účinný od 01.04.2024 do 31.03.2025 205/2023
ZMENY4DS2
42 01.04.2024 539/2008 Zákon o podpore regionálneho rozvoja 539/2008 účinný od 01.04.2024 311/2023
ZMENY7DS2
43 01.04.2024 8/2009 Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 8/2009 účinný od 01.04.2024 42/2024
ZMENY1DS2
44 01.04.2024 300/2009 Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov 300/2009 účinný od 01.04.2024 50/2024
ZMENY23DS
45 01.04.2024 513/2009 Zákon o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 513/2009 účinný od 01.04.2024 do 31.03.2025 205/2023
ZMENY2DS2
46 01.04.2024 3/2010 Zákon o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie 3/2010 účinný od 01.04.2024 272/2023
ZMENY1DS1
47 01.04.2024 7/2010 Zákon o ochrane pred povodňami 7/2010 účinný od 01.04.2024 do 31.03.2025 272/2023
ZMENY2DS1
48 01.04.2024 226/2011 Zákon o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí 226/2011 účinný od 01.04.2024 205/2023
172/2022
ZMENY9DS2
49 01.04.2024 251/2012 Zákon o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov 251/2012 účinný od 01.04.2024 do 30.06.2024 205/2023
256/2022
ZMENY2DS4
50 01.04.2024 39/2013 Zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 39/2013 účinný od 01.04.2024 do 31.03.2025 272/2023
ZMENY1DS3
51 01.04.2024 79/2015 Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 79/2015 účinný od 01.04.2024 do 02.07.2024 272/2023
ZMENY54DS2
52 01.04.2024 125/2015 Zákon o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov 125/2015 účinný od 01.04.2024 205/2023
ZMENY1DS2
53 01.04.2024 128/2015 Zákon o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov 128/2015 účinný od 01.04.2024 do 31.03.2025 272/2023
ZMENY1DS2
54 01.04.2024 282/2015 Zákon o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov 282/2015 účinný od 01.04.2024 do 31.03.2025 205/2023
ZMENY4DS2
55 01.04.2024 452/2021 Zákon o elektronických komunikáciách 452/2021 účinný od 01.04.2024 do 30.06.2024 46/2024
205/2023
ZMENY4DS2
56 01.04.2024 172/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 172/2022 účinný od 01.04.2024 do 31.03.2025
nový predpis
ZMENYDS1
57 01.04.2024 200/2022 Zákon o územnom plánovaní 200/2022 účinný od 01.04.2024 do 31.03.2025 272/2023
69/2023
195/2023
46/2024
205/2023
ZMENY43DS4
58 01.04.2024 256/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 256/2022 účinný od 01.04.2024 do 30.12.2028
nový predpis
ZMENYDS1
59 01.04.2024 69/2023 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 69/2023 účinný od 01.04.2024
nový predpis
ZMENYDS
60 01.04.2024 146/2023 Zákon o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 146/2023 účinný od 01.04.2024 do 31.12.2024 272/2023
ZMENY6DS
61 01.04.2024 195/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 195/2023 účinný od 01.04.2024
nový predpis
ZMENYDS1
62 01.04.2024 205/2023 Zákon o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy 205/2023 účinný od 01.04.2024 do 31.03.2025 46/2024
ZMENYDS2
63 01.04.2024 272/2023 Zákon o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti ochrany životného prostredia v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy 272/2023 účinný od 01.04.2024 do 31.03.2025 46/2024
ZMENYDS1
64 01.04.2024 311/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 311/2023 účinný od 01.04.2024
nový predpis
ZMENYDS1
65 01.04.2024 392/2023 Vyhláška Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky o obsahu a spôsobe spracovania územnoplánovacej dokumentácie a o územnoplánovacích podkladoch a všeobecných požiadavkách na priestorové usporiadanie územia a funkčné využívanie územia 392/2023 účinný od 01.04.2024
nový predpis
ZMENYDS
66 01.04.2024 530/2023 Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií 530/2023 účinný od 01.04.2024
nový predpis
ZMENYDS1
67 01.04.2024 42/2024 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 42/2024 účinný od 01.04.2024
nový predpis
ZMENYDS1
68 01.04.2024 46/2024 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 46/2024 účinný od 01.04.2024 do 31.03.2025
nový predpis
ZMENYDS1
69 01.04.2024 48/2024 Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva štatistický číselník ústredných orgánov štátnej správy 48/2024 účinný od 01.04.2024
nový predpis
ZMENYDS
70 01.04.2024 49/2024 Vyhláška Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje obsah a forma žiadosti o zápis do registra odborne spôsobilých osôb a spôsob overenia odbornej spôsobilosti 49/2024 účinný od 01.04.2024
nový predpis
ZMENYDS
71 01.04.2024 50/2024 Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 50/2024 účinný od 01.04.2024
nový predpis
ZMENYDS
72 01.04.2024 54/2024 Vyhláška Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú vzory formulárov používané informačným systémom územného plánovania a výstavby 54/2024 účinný od 01.04.2024
nový predpis
ZMENYDS
73 01.04.2024 56/2024 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 232/2017 Z. z. o požiadavkách na extrakčné rozpúšťadlá 56/2024 účinný od 01.04.2024
nový predpis
ZMENYDS
74 01.04.2024 59/2024 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 218/2022 Z. z. o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca v znení neskorších predpisov 59/2024 účinný od 01.04.2024
nový predpis
ZMENYDS
75 01.04.2024 60/2024 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o príspevku za poskytnutie ubytovania odídencovi v súvislosti so situáciou na Ukrajine 60/2024 účinný od 01.04.2024
nový predpis
ZMENYDS
76 01.04.2024 61/2024 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 195/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky na poskytnutie investičnej pomoci, maximálna intenzita investičnej pomoci a maximálna výška investičnej pomoci v regiónoch Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 61/2024 účinný od 01.04.2024 do 31.12.2026
nový predpis
ZMENYDS
77 01.04.2024 62/2024 Vyhláška Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy v znení vyhlášky č. 546/2021 Z. z. 62/2024 účinný od 01.04.2024 do 30.06.2024
nový predpis
ZMENYDS
78 01.04.2024 63/2024 Vyhláška Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky č. 70/2021 Z. z. o zaručenej konverzii 63/2024 účinný od 01.04.2024
nový predpis
ZMENYDS
79 01.04.2024 69/2024 Vyhláška Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky o územnotechnických požiadavkách na výstavbu 69/2024 účinný od 01.04.2024
nový predpis
ZMENYDS
80 04.04.2024 70/2024 Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky č. k. PL. ÚS 10/2023-59 z 24. januára 2024 vo veci návrhu na vyslovenie nesúladu § 12 ods. 1 písm. c) v spojení s § 11 ods. 2 zákona č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s čl. 20 ods. 1 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a čl. 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd 70/2024 účinný od 04.04.2024
nový predpis
ZMENYDS
81 15.04.2024 120/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú pravidlá predkladania žiadostí a znižovania priamych podpôr Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky 120/2023 účinný od 15.04.2024 do 31.12.2024 71/2024
ZMENY82DS
82 15.04.2024 71/2024 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 120/2023 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá predkladania žiadostí a znižovania priamych podpôr Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky 71/2024 účinný od 15.04.2024 do 31.12.2024
nový predpis
ZMENYDS
83 19.04.2024 74/2024 Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 3. apríla 2024 č. 1/2024, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 11. mája 2010 č. 6/2010, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska podľa § 28 ods. 1 zákona o bankách v znení neskorších predpisov 74/2024 účinný od 19.04.2024
nový predpis
ZMENYDS
84 22.04.2024 75/2024 Uznesenie pléna Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktorým sa schvaľuje Rokovací poriadok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 75/2024 účinný od 22.04.2024
nový predpis
ZMENYDS
85 25.04.2024 76/2024 Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní zberateľských euromincí z obyčajných kovov v nominálnej hodnote 5 eur s tematikou Fauna a flóra na Slovensku – zubor hrivnatý 76/2024 účinný od 25.04.2024
nový predpis
ZMENYDS
86 25.04.2024 77/2024 Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 300. výročia narodenia frátra Cypriána z Červeného Kláštora 77/2024 účinný od 25.04.2024
nový predpis
ZMENYDS
87 25.04.2024 78/2024 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Správou Štátnej hraničnej stráže Ukrajiny o interakcii a spolupráci v oblasti chemickej, biologickej, radiačnej a jadrovej bezpečnosti na hraniciach 78/2024 účinný od 25.04.2024
nový predpis
ZMENYDS
88 25.04.2024 79/2024 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci 79/2024 účinný od 25.04.2024
nový predpis
ZMENYDS
89 25.04.2024 80/2024 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci 80/2024 účinný od 25.04.2024
nový predpis
ZMENYDS
MENU
Hore