Zákon o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov 669/2007 účinný od 01.06.2023 do 31.03.2024

Platnosť od: 31.12.2007
Účinnosť od: 01.06.2023
Účinnosť do: 31.03.2024
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Cestná doprava, Pozemné komunikácie, Kataster nehnuteľností

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST12JUD3DS8EUPP1ČL0

Zákon o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov 669/2007 účinný od 01.06.2023 do 31.03.2024
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 669/2007 s účinnosťou od 01.06.2023 na základe 159/2023


§ 1

Tento zákon sa vzťahuje na prípravu stavieb diaľnic a rýchlostných ciest uvedených v prílohách č. 1 a 2 vrátane ich súčastí a vyvolaných úprav1) (ďalej len „diaľnica“). Ustanovenie § 1a sa vzťahuje len na diaľnice uvedené v prílohe č. 2.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 1a

Začiatkom prípravy investície pri stavbe diaľnice je úkon subjektu verejnej správy, ktorý iniciuje získanie alebo smeruje k získaniu potrebných podkladov alebo povolení na realizáciu investície, alebo úkon, ktorým subjektu verejnej správy vzniká záväzok alebo povinnosť investíciu realizovať; začiatkom prípravy investície je na účely tohto zákona
a)
zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, ktorého predmetom je realizácia investície alebo oznámenia použitého ako výzva na súťaž,
b)
zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na prípravu dokumentácie pre stavebné konanie,
c)
vypracovanie zámeru podľa osobitého predpisu.1a)
zobraziť paragraf
§ 3

(1)
Ak sa v územnom konaní uskutočnilo ústne pojednávanie alebo miestne zisťovanie, stavebný úrad v stavebnom konaní nariadi ústne pojednávanie alebo miestne zisťovanie iba vtedy, ak sa vyskytne prekážka v konaní, ktorú nemožno inak odstrániť.
(2)
Ak stavebný úrad nariadi ústne pojednávanie alebo miestne zisťovanie, zabezpečí, aby orgány a osoby, ktoré sa ho majú zúčastniť, mali na prípravu najmenej päť pracovných dní, a ak sa zverejňuje výzva na podávanie námietok a pripomienok verejnou vyhláškou, aby na ich podanie bolo najmenej sedem pracovných dní.
(3)
Ak stavebný úrad nenariadi ústne pojednávanie ani miestne zisťovanie, vyzve jednotlivo dotknuté orgány a zúčastnené osoby, aby svoje záväzné stanoviská a vyjadrenia a svoje námietky a pripomienky k žiadosti uplatnili najneskôr v určenej lehote; účastníkov konania vyzve verejnou vyhláškou. Táto lehota nesmie byť kratšia ako sedem pracovných dní odo dňa doručenia alebo zverejnenia výzvy.
(4)
Stavebný úrad neprihliada na záväzné stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov a na námietky a pripomienky účastníkov konania a zúčastnených osôb, ktoré už boli alebo mali byť uplatnené a vybavené alebo zohľadnené pri prerokúvaní územnoplánovacej dokumentácie, alebo boli podané po lehote určenej podľa odsekov 2 a 3.
(5)
Stavebný úrad doručí oznámenie o začatí územného konania alebo stavebného konania do vlastných rúk vlastníkom pozemných stavieb,4b) ktoré majú byť asanované.
(6)
Rozhodnutie o umiestnení stavby4ba) diaľnice platí päť rokov odo dňa, keď nadobudlo vykonateľnosť, ak stavebný úrad v odôvodnených prípadoch na žiadosť stavebníka neurčil dlhšiu lehotu; rozhodnutie o umiestnení stavby nestráca platnosť, ak bola v týchto lehotách podaná žiadosť o stavebné povolenie alebo o povolenie na terénne úpravy, práce a zariadenia podľa tohto zákona alebo ak sa začalo s využitím územia na určený účel.
zobraziť paragraf
§ 7a

(1)
Na pozemok, na ktorom sa má uskutočniť stavba diaľnice, vzniká zo zákona predkupné právo štátu dňom právoplatnosti územného rozhodnutia. Predkupné právo štátu sa zapíše do katastra nehnuteľností na návrh právnickej osoby zriadenej štátom, ktorého prílohou je autorizačne a úradne overený geometrický plán. Predkupné právo štátu nie je iným právom k pozemkom a stavbám.4)
(2)
Ak sa územné rozhodnutie týka len časti pozemku, predkupné právo štátu podľa odseku 1 vzniká len na príslušnú časť pozemku; táto skutočnosť sa vyznačí v geometrickom pláne.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 9d
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júna 2023

(1)
Konania začaté a právoplatne neskončené pred účinnosťou tohto zákona sa dokončia podľa tohto zákona.
(2)
Právne účinky úkonov, ktoré v konaniach podľa odseku 1 nastali pred účinnosťou tohto zákona, zostávajú zachované.
zobraziť paragraf
Poznámka
1)
§ 16 ods. 5 a § 18 ods. 13 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
1a)
§ 22 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
§ 19 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 215/2002 Z. z.
3)
§ 58 a 58a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 237/2000 Z. z.§ 8 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
4)
§ 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
4a)
Zákon č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4ba)
§ 40 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 199/1995 Z. z.
4c)
§ 18 ods. 13 zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov.
4d)
§ 83 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 229/1997 Z. z.
4e)
§ 82 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
4f)
§ 34 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
4g)
§ 24 ods. 1. písm. g), § 67 ods. 4 a § 79l ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
4h)
Bod F.2 prílohy č. 3 k vyhláške Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov.
4i)
§ 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5)
§ 79 zákona č. 50/1976 Zb.§ 17 a 18 vyhlášky č. 453/2000 Z. z.
6)
§ 111b zákona č. 50/1976 Zb.
7)
§ 111 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb.
7a)
§ 2 písm. i) vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.
8)
§ 111b ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb.
9)
§ 18 ods. 2 písm. e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).
10)
§ 54 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb.
11)
§ 57 ods. 2 a § 69 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb.
12)
Zákon č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
13)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 129/1996 Z. z. o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá v znení neskorších predpisov.
14)
§ 17 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.§ 4 zákona č. 282/2015 Z. z.
15)
§ 14 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 1 k zákonu č. 669/2007 Z. z.


ZOZNAM DIAĽNICD1 Bratislava /Petržalka-križovatka s D2 – Trnava – Trenčín – Žilina – Prešov – Košice – štátna hranica Slovenská republika/Ukrajina

D2 štátna hranica Česká republika/Slovenská republika – Kúty – Malacky – Bratislava – štátna hranica Slovenská republika/Maďarsko

D3 Žilina – Kysucké Nové Mesto – Čadca – Skalité štátna hranica Slovenská republika/Poľská republika

D4 štátna hranica Rakúska republika/Slovenská republika – Bratislava – križovatka D2 Jarovce – križovatka Rovinka – križovatka s D1 Ivanka pri Dunaji-sever – križovatka s cestou II/502 – križovatka s cestou I/2 – križovatka s D2 Stupava juh – štátna hranica Slovenská republika/Rakúska republika

R1 Trnava – Nitra – Žarnovica – Žiar nad Hronom – Zvolen – Banská Bystrica – Ružomberok

R2 Trenčín križovatka D1 – Prievidza – Žiar nad Hronom – Zvolen – Lučenec – Rimavská Sobota – Rožňava – Košice

R3 št. hranica Maďarsko/Slovenská republika Šahy – Zvolen – Žiar nad Hronom – Turčianske Teplice – Martin – Kraľovany – Dolný Kubín – Trstená – štátna hranica Slovenská republika/Poľská republika

R4 št. hranica Maďarsko/Slovenská republika - Milhosť – Košice – Prešov – Giraltovce – Svidník – štátna hranica Slovenská republika/Poľská republika

R5 štátna hranica Česká republika/Slovenská republika Svrčinovec – križovatka s D3

R6 štátna hranica Česká republika/Slovenská republika Lysá pod Makytou – Púchov

R7 Bratislava – Dunajská Streda – Nové Zámky – Veľký Krtíš – Lučenec

R8 Nitra – Topoľčany – Partizánske – R2.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore