Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69445
Dôvodové správy: 2150
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
17.08.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie 3/2010 účinný od 01.05.2016


Platnosť od: 12.01.2010
Účinnosť od: 01.05.2016
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel, Právo EÚ, Ochrana životného prostredia, Zodpovednosť a sankcie v práve životného prostredia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD376 DS2 EU PP1 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 3/2010 s účinnosťou od 01.05.2016 na základe 362/2015

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1
Predmet zákona

Tento zákon upravuje

a)

zriadenie národnej infraštruktúry pre priestorové informácie na účely riadenia a rozhodovania ...

b)

koordináciu tvorby a prevádzky národnej infraštruktúry pre priestorové informácie,

c)

pôsobnosť Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) ...

d)

práva a povinnosti osôb v procese zriadenia, aktualizácie a používania národnej infraštruktúry ...

e)

povinnosti osôb v oblasti metaúdajov, súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov, ...

f)

národný geoportál,

g)

register priestorových informácií,

h)

zodpovednosť za porušenie povinností podľa tohto zákona.

§ 2
Vymedzenie základných pojmov

Na účely tohto zákona

a)

národná infraštruktúra pre priestorové informácie sú metaúdaje, súbory priestorových údajov,1) ...

b)

metaúdaj je informácia opisujúca súbory priestorových údajov a služby priestorových údajov, ...

c)

súbor priestorových údajov je identifikovateľná zbierka priestorových údajov,

d)

služba priestorových údajov je informačná činnosť2) s priestorovými údajmi obsiahnutými v ...

e)

interoperabilita je možnosť kombinovania súborov priestorových údajov a možnosť vzájomnej komunikácie ...

f)

priestorový objekt je abstraktné znázornenie informácie o objekte reálneho sveta súvisiacej s ...

g)

priestorový údaj je každý údaj o priestorovom objekte s priamym alebo nepriamym odkazom na jeho ...

h)

geoportál je internetový portál, ktorý poskytuje prístup k priestorovým údajom alebo službám ...

i)

národný geoportál je geoportál, ktorý tvorí prístupový bod do národnej infraštruktúry pre ...

j)

zdrojová evidencia je evidencia vedená povinnou osobou alebo v jej mene podľa jej zverenej verejnej ...

k)

referenčná verzia súboru priestorových údajov je verzia, z ktorej sa tvoria kópie,

l)

verejná úloha je úloha financovaná z verejných prostriedkov,

m)

register priestorových informácií je informačný systém verejnej správy, ktorý zabezpečuje jednotný ...

n)

národná vyhľadávacia služba je vyhľadávacia služba, ktorá sprístupňuje obsah registra priestorových ...

§ 3
Povinná osoba
(1)

Osoba, ktorá je povinná zúčastňovať sa na procese vytvárania a prevádzkovania národnej infraštruktúry ...

a)
ústredný orgán štátnej správy, miestny orgán štátnej správy, vyšší územný celok a vo ...
b)
právnická osoba zriadená zákonom a právnická osoba založená alebo zriadená orgánom verejnej ...
c)
fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá plní úlohy na základe zmluvy s povinnými ...
(2)

Povinná osoba zodpovedá za plnenie povinností podľa tohto zákona, ak súbory priestorových údajov ...

a)
sú vytvorené, prijaté, aktualizované, spravované alebo uchovávané povinnými osobami alebo v ...
b)
sú v elektronickej forme,
c)
patria medzi verejné úlohy a
d)
vzťahujú sa aspoň k jednej z tém uvedených v prílohách č. 1 až 3.
(3)

Tretia strana je každá osoba iná ako povinná osoba.

(4)

Povinná osoba, ktorá uchováva referenčnú verziu súborov priestorových údajov, plní povinnosti ...

(5)

Povinná osoba môže zabezpečiť plnenie povinností podľa tohto zákona a osobitných predpisov4) ...

§ 4
Metaúdaje
(1)

Metaúdaje obsahujú informácie o

a)
súlade súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov s osobitnými predpismi,4)
b)
podmienkach oprávnenia na prístup k súborom priestorových údajov, k službám priestorových údajov, ...
c)
kvalite a platnosti súborov priestorových údajov,
d)
povinných osobách zodpovedných za vytvorenie, spravovanie, uchovávanie a distribúciu súborov priestorových ...
e)
dôvodoch obmedzenia prístupu verejnosti k súborom priestorových údajov a službám priestorových ...
(2)

Povinná osoba je povinná vytvoriť metaúdaje o súboroch priestorových údajov a o službách priestorových ...

(3)

Povinná osoba sprístupňuje metaúdaje o súboroch priestorových údajov a službách priestorových ...

§ 5
Povinnosti povinnej osoby v oblasti súborov priestorových údajov
(1)

Povinná osoba je povinná zabezpečiť

a)
dostupnosť súborov priestorových údajov zodpovedajúcich témam uvedeným v prílohách č. 1 až ...
b)
sprístupnenie ostatných, stále používaných súborov priestorových údajov prostredníctvom prispôsobenia ...
c)
sprístupnenie všetkých informácií vrátane údajov, kódov a technických klasifikácií potrebných ...
d)
sprístupnenie všetkých novozhromaždených a vo výraznej miere reštrukturalizovaných súborov ...
e)
sprístupnenie ostatných súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov, ktoré ...
(2)

Ak ide o priestorové údaje týkajúce sa priestorového objektu, ktorý sa nachádza na hranici Slovenskej ...

(3)

Povinné osoby sú povinné pre priemet súborov priestorových údajov, ako aj pre sieťové služby ...

§ 6
Sieťové služby
(1)

Pre súbory priestorových údajov a služby priestorových údajov, ku ktorým boli vytvorené metaúdaje ...

(2)

Sieťové služby sú

a)
vyhľadávacie služby, ktoré umožňujú vyhľadávať súbory priestorových údajov a služby priestorových ...
b)
zobrazovacie služby, ktoré umožňujú zobraziť, navigovať, priblížiť alebo vzdialiť, sledovať ...
c)
ukladacie služby, ktoré umožňujú ukladať kópie súborov priestorových údajov alebo častí ...
d)
transformačné služby, ktoré umožňujú transformovať súbory priestorových údajov na účely ...
e)
služby, ktoré umožňujú spustenie služieb priestorových údajov.
(3)

Povinná osoba poskytuje sieťové služby verejnosti prostredníctvom internetu alebo prostredníctvom ...

(4)

Kritériá vyhľadávania pre vyhľadávacie služby podľa odseku 2 písm. a) ustanovuje osobitný ...

§ 7
Povinnosti povinnej osoby v oblasti sieťových služieb
(1)

Povinná osoba je povinná vytvoriť a zabezpečiť dostupnosť sieťových služieb.

(2)

Povinné osoby sú povinné zabezpečiť vzájomné technické prepojenie svojich súborov priestorových ...

§ 8
Národný geoportál
(1)

Národný geoportál je informačný systém verejnej správy, ktorého správcom5b) je ministerstvo. ...

(2)

Povinná osoba, okrem povinnej osoby podľa § 3 ods. 1 písm. c), je povinná poskytnúť prístup ...

(3)

Prostredníctvom národného geoportálu môžu byť sprístupnené súbory priestorových údajov a ...

(4)

O skutočnosti podľa odseku 1 je povinná osoba povinná informovať na vlastných prístupovým miestach. ...

§ 8a
Register priestorových informácií
(1)

Správcom5b) registra priestorových informácií je ministerstvo.

(2)

Ministerstvo prostredníctvom registra priestorových informácií zabezpečuje

a)
jednoznačnú identifikáciu súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov vrátane ...
b)
prevádzku národnej vyhľadávacej služby,
c)
jednotný prístup k zdrojom súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov vrátane ...
(3)

Ministerstvo prostredníctvom registra priestorových informácií spravuje podporné registre, ktoré ...

§ 9
Povinnosti povinných osôb v oblasti spoločného využívania súborov priestorových údajov a služieb ...
(1)

Povinné osoby podľa § 3 ods. 1 písm. a) a b) prijmú opatrenia na zdieľanie súborov priestorových ...

(2)

Opatrenie podľa odseku 1 vylučuje akékoľvek obmedzenia, ktoré by mohli vytvoriť praktické prekážky, ...

(3)

Povinná osoba, ktorá poskytuje súbory priestorových údajov a služby priestorových údajov, umožní ...

(4)

Povinná osoba poskytne inštitúciám a orgánom spoločenstva prístup k súborom priestorových údajov ...

(5)

Dohoda o spoločnom využívaní súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov podľa ...

(6)

Dohoda o spoločnom využívaní súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov podľa ...

(7)

Povinná osoba obmedzí spoločné využívanie súborov priestorových údajov a služieb priestorových ...

(8)

Ak ide o súbory priestorových údajov a služby priestorových údajov, na ktoré má tretia strana ...

§ 10
Obmedzenia prístupu verejnosti k súborom priestorových údajov a službám priestorových údajov
(1)

Povinná osoba môže obmedziť prístup verejnosti k súborom priestorových údajov a službám priestorových ...

(2)

Povinná osoba môže obmedziť prístup verejnosti k súborom priestorových údajov a službám priestorových ...

a)
dôvernosť konania povinných osôb, ak je ustanovená,
b)
medzinárodné vzťahy, verejný poriadok, bezpečnosť a obranu štátu,
c)
výkon spravodlivosti, právo na spravodlivý súdny proces alebo právomoc orgánu verejnej správy ...
d)
obchodné tajomstvo,7) ochranu dôverných štatistických údajov8) a daňové tajomstvo,
e)
práva duševného vlastníctva,
f)
ochranu osobných údajov alebo spisov týkajúcich sa fyzickej osoby, ak táto osoba nedala súhlas ...
g)
záujmy alebo ochranu osoby, ktorá požadované informácie poskytla dobrovoľne bez toho, aby k tomu ...
h)
ochranu životného prostredia.
(3)

Dôvody obmedzenia prístupu podľa odseku 2 sa vykladajú zužujúcim spôsobom, pričom sa v jednotlivých ...

(4)

Povinná osoba nemôže obmedziť prístup k informáciám o emisiách do životného prostredia a o ...

§ 11
Poplatky
(1)

Povinná osoba je povinná zabezpečiť, aby sieťové služby uvedené v § 6 ods. 2 písm. a) a b) ...

(2)

Povinná osoba, ktorá poskytuje sieťové služby uvedené v § 6 ods. 2 písm. b), je oprávnená ...

(3)

Povinná osoba, ktorá prostredníctvom sieťových služieb uvedených v § 6 ods. 2 písm. b) sprístupňuje ...

(4)

Ak povinná osoba vyberá poplatky za sieťové služby uvedené v § 6 ods. 2 písm. b), c) alebo e), ...

(5)

Povinná osoba sprístupňuje súbory priestorových údajov a služby priestorových údajov podľa ...

(6)

Ak sa vyberajú poplatky podľa odsekov 2, 4 a 5 a podľa § 9 ods. 3, ich výška nesmie presahovať ...

§ 12
Ministerstvo
(1)

Ministerstvo koordinuje povinné osoby pri uplatňovaní tohto zákona.

(2)

Ministerstvo koordinuje najmä vstupy používateľov, poskytovateľov služieb pridanej hodnoty vzhľadom ...

(3)

Ministerstvo koordinuje a monitoruje zriaďovanie a používanie národnej infraštruktúry pre priestorové ...

(4)

Ministerstvo vedie zoznam povinných osôb prostredníctvom registra priestorových informácií.

(5)

Ministerstvo je kontaktným miestom vo vzťahu ku Komisii.

(6)

Ministerstvo zabezpečuje zriadenie a dostupnosť národného geoportálu. Ministerstvo môže prevádzkou ...

(7)

Ministerstvo zabezpečuje zriadenie a dostupnosť registra priestorových informácií. Ministerstvo ...

(8)

Ministerstvo zabezpečuje, aby povinné osoby boli technicky schopné prepojiť svoje súbory priestorových ...

§ 13
Správne delikty
(1)

Inšpekcia uloží pokutu od 1 000 do 65 000 eur povinnej osobe, ak povinná osoba

a)
nevytvorí metaúdaje podľa § 4 ods. 2 a § 15,
b)
nezabezpečí
1.
dostupnosť súborov priestorových údajov podľa § 5 ods. 1 písm. a),
2.
sprístupnenie ostatných, stále používaných súborov priestorových údajov podľa § 5 ods. 1 ...
3.
sprístupnenie všetkých informácií vrátane údajov, kódov a technických klasifikácií podľa ...
4.
sprístupnenie všetkých novozhromaždených a vo výraznej miere reštrukturalizovaných súborov ...
5.
sprístupnenie ostatných súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov, ktoré ...
c)
poruší povinnosť zriadiť a prevádzkovať sieťové služby podľa § 6 ods. 1,
d)
nevytvorí a nezabezpečí dostupnosť sieťových služieb podľa § 7 ods. 1,
e)
nezabezpečí technické prepojenie svojich súborov priestorových údajov a služieb priestorových ...
(2)

Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť porušenia tohto zákona, opakované porušenie ...

(3)

Inšpekcia v rozhodnutí o uložení pokuty súčasne uloží, aby boli v určenej lehote vykonané ...

(4)

Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa, keď rozhodnutie o jej uložení nadobudlo právoplatnosť. ...

(5)

Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa zistenia porušenia povinnosti, najneskôr však do ...

(6)

Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.11)

§ 14
Spoločné ustanovenia
(1)

Ministerstvo prvýkrát najneskôr do 15. mája 2010 a potom každé tri roky zašle Komisii správu, ...

a)
koordinácii povinných osôb, používateľov súborov priestorových údajov a služieb priestorových ...
b)
príspevku povinných osôb alebo tretích strán k fungovaniu a koordinácii infraštruktúry pre priestorové ...
c)
informáciách o využívaní infraštruktúry pre priestorové informácie,
d)
dohodách o spoločnom využívaní súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov ...
e)
nákladoch a výhodách vyplývajúcich z vykonávania tohto zákona.
(2)

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví

a)
opis a rozsah existujúcich tém uvedených v prílohách č. 1 až 3,
b)
podrobnosti o súboroch priestorových údajov, ich harmonizácii a interoperabilite,
c)
podrobnosti o sprístupnení všetkých novozhromaždených a vo výraznej miere reštrukturalizovaných ...
d)
podrobnosti o sprístupnení súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov pre tretie ...
e)
podrobnosti o sieťových službách,
f)
podrobnosti o spoločnom využívaní súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov ...
g)
podrobnosti o metaúdajoch na zabezpečenie interoperability a monitorovania pre Komisiu,
h)
podrobnosti o národnej vyhľadávacej službe,
i)
podrobnosti o správe a prevádzke registra priestorových informácií,
j)
podrobnosti k opatreniam na zdieľanie súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov. ...
§ 15
Prechodné ustanovenia

Povinná osoba je povinná vytvoriť metaúdaje pre súbory priestorových údajov a služby priestorových ...

a)

do 3. decembra 2010, ak ide o súbory priestorových údajov, ktoré zodpovedajú témam uvedeným v ...

b)

do 3. decembra 2013, ak ide o súbory priestorových údajov, ktoré zodpovedajú témam uvedeným v ...

§ 15a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2016

Metaúdaje o súboroch priestorových údajov a službách priestorových údajov, ktoré boli vytvorené ...

§ 16

Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v ...

§ 17
Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2010.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 3/2010 Z. z.

  Témy priestorových údajov I

  1.

  Súradnicové referenčné systémy

  Geodetické systémy pre jednotné referenčné informácie v priestore v podobe množiny súradníc ...

  2.

  Sústavy súradnicových sietí

  Harmonizovaná sieť s viacúrovňovým rozlíšením so spoločným počiatočným bodom a štandardizovanou ...

  3.

  Geografické názvoslovie

  Štandardizované geografické názvoslovie nesídelných geografických objektov podľa osobitného ...

  4.

  Správne jednotky

  Správne jednotky rozdeľujúce oblasti, v ktorých členské štáty majú právomoc rozhodovať a/alebo ...

  5.

  Adresy

  Poloha nehnuteľností založená na identifikátoroch obsiahnutých v adrese, obyčajne podľa názvu ...

  6.

  Parcely katastra nehnuteľností

  Geometrické a polohové určenie pozemku katastra nehnuteľností podľa osobitného predpisu.15) ...

  7.

  Dopravné siete

  Cestné, železničné, letecké a vodné dopravné siete a s nimi súvisiaca infraštruktúra. Patria ...

  8.

  Hydrografia

  Hydrografické prvky vrátane morských oblastí a všetkých ostatných vodných útvarov a objektov ...

  9.

  Chránené územia

  Oblasti vymedzené alebo spravované v rámci medzinárodných právnych predpisov, právne záväzných ...

  Príloha č. 2 k zákonu č. 3/2010 Z. z.

  Témy priestorových údajov II

  1.

  Výškové modely zemského povrchu

  Digitálne výškové modely zemského povrchu. Patria sem nadmorské výšky pevniny, batymetria a ...

  2.

  Krajinná pokrývka (land cover)

  Fyzikálna a biologická pokrývka zemského povrchu vrátane umelých povrchov, poľnohospodárskych ...

  3.

  Ortofotosnímky

  Georeferencované obrazové údaje o zemskom povrchu buď zo satelitu alebo z leteckých snímačov. ...

  4.

  Geológia

  Geológia charakterizovaná na základe zloženia a štruktúry. Zahŕňa horninové prostredie, zvodnené ...

  Príloha č. 3 k zákonu č. 3/2010 Z. z.

  Témy priestorových údajov III

  1.

  Štatistické jednotky

  Jednotky pre šírenie alebo využívanie štatistických informácií.

  2.

  Budovy

  Geografická poloha budov.

  3.

  Pôda

  Pôdy a podložia charakterizované podľa hĺbky, textúry, štruktúry a obsahu častíc a organického ...

  4.

  Využitie územia

  Územie charakterizované podľa jeho súčasného a budúceho plánovaného funkčného rozmeru alebo ...

  5.

  Ľudské zdravie a bezpečnosť

  Geografická distribúcia najčastejších ochorení (alergie, nádorové ochorenia, ochorenia dýchacích ...

  6.

  Verejné a štátne služby

  Patria sem verejné zariadenia, napríklad kanalizácia, nakladanie s odpadom, dodávka energie a dodávka ...

  7.

  Zariadenia na monitorovanie životného prostredia

  Poloha a prevádzka zariadení na monitorovanie životného prostredia zahŕňa pozorovanie a meranie ...

  8.

  Výrobné a priemyselné zariadenia

  Priemyselné výrobné podniky vrátane zariadení, na ktoré sa vzťahuje osobitný predpis,18) a zariadenia ...

  9.

  Poľnohospodárske zariadenia a zariadenia akvakultúry

  Poľnohospodárske vybavenie a výrobné zariadenia (vrátane zavlažovacích systémov, skleníkov ...

  10.

  Rozmiestnenie obyvateľstva - demografia

  Geografické rozmiestnenie obyvateľstva vrátane charakteristík obyvateľstva a úrovní činností ...

  11.

  Spravované/obmedzené/regulované zóny a jednotky podávajúce správy

  Oblasti, ktoré sú spravované, regulované alebo využívané na podávanie správ na medzinárodnej, ...

  12.

  Zóny prírodného rizika

  Citlivé oblasti charakterizované podľa prírodných rizík (všetky atmosférické, hydrologické, ...

  13.

  Atmosférické podmienky

  Fyzikálne podmienky v atmosfére. Patria sem priestorové údaje založené na meraniach, modeloch ...

  14.

  Meteorologické geografické prvky

  Poveternostné podmienky a ich merania; zrážky, teplota, rýchlosť a smer vetra.

  15.

  Oceánografické geografické prvky

  Fyzikálne vlastnosti oceánov (prúdy, slanosť, výška vĺn atď.).

  16.

  Morské regióny

  Fyzikálne vlastnosti morí a útvarov slanej vody rozdelených na regióny a podregióny so spoločnými ...

  17.

  Biogeografické regióny

  Oblasti s pomerne rovnorodými ekologickými vlastnosťami so spoločnými vlastnosťami.

  18.

  Habitaty a biotopy

  Geografické oblasti, pre ktoré sú charakteristické špecifické ekologické vlastnosti, procesy, ...

  19.

  Výskyt druhov

  Geografické rozdelenie výskytu živočíšnych a rastlinných druhov zoskupený podľa siete, regiónu, ...

  20.

  Zdroje energie

  Zdroje energie vrátane uhľovodíkov, vodnej energie, energie z biomasy, solárnej energie, veternej ...

  21.

  Ložiská nerastných surovín

  Ložiská nerastných surovín zahŕňajú energetické, rudné, nerudné a stavebné suroviny vrátane ...

  Príloha č. 4 k zákonu č. 3/2010 Z. z.

  Zoznam preberaných právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES zo 14. marca 2007, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra ...

Poznámky

 • 1)  § 2 ods. 14 zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení zákona č. 600/2008 Z. z. ...
 • 1a)  § 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. ...
 • 2)  § 2 písm. c) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení ...
 • 3)  § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení ...
 • 4)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1205/2008 z 3. decembra 2008, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho ...
 • 5)  Nariadenie (EÚ) č. 1089/2010 v platnom znení.
 • 5a)  Príloha II k nariadeniu (ES) č. 976/2009 v platnom znení.
 • 5b)  Nariadenie (ES) č. 976/2009 v platnom znení.
 • 5c)  Nariadenie (EÚ) č. 268/2010. Oznámenie Komisie – Usmernenia o odporúčaných štandardných licenciách, ...
 • 6)  § 5 zákona č. 275/2006 Z. z. v znení zákona č. 553/2008 Z. z.
 • 7)  § 17 až 20 Obchodného zákonníka.
 • 8)  § 30 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike.
 • 9)  Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 • 10)  § 6 zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. ...
 • 11)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. ...
 • 12)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších ...
 • 13)  § 1a ods.1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších ...
 • 14)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej ...
 • 15)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise ...
 • 16)  Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1692/96/ES z 23. júla 1996 o základných usmerneniach ...
 • 17)  Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch ...
 • 18)  Zákon č. 245/2003 Z. z. integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a ...
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore