Zákon o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie 3/2010 účinný od 01.05.2016

Platnosť od: 12.01.2010
Účinnosť od: 01.05.2016
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel, Právo EÚ, Ochrana životného prostredia, Zodpovednosť a sankcie v práve životného prostredia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUD242DS2EUPP1ČL0

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 3/2010 s účinnosťou od 01.05.2016 na základe 362/2015
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1
Predmet zákona

Tento zákon upravuje

a)

zriadenie národnej infraštruktúry pre priestorové informácie na účely riadenia a rozhodovania v oblasti ...

b)

koordináciu tvorby a prevádzky národnej infraštruktúry pre priestorové informácie,

c)

pôsobnosť Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) a Slovenskej ...

d)

práva a povinnosti osôb v procese zriadenia, aktualizácie a používania národnej infraštruktúry pre priestorové ...

e)

povinnosti osôb v oblasti metaúdajov, súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov, sieťových ...

f)

národný geoportál,

g)

register priestorových informácií,

h)

zodpovednosť za porušenie povinností podľa tohto zákona.

§ 2
Vymedzenie základných pojmov

Na účely tohto zákona

a)

národná infraštruktúra pre priestorové informácie sú metaúdaje, súbory priestorových údajov,1) služby ...

b)

metaúdaj je informácia opisujúca súbory priestorových údajov a služby priestorových údajov, ktorá umožňuje ...

c)

súbor priestorových údajov je identifikovateľná zbierka priestorových údajov,

d)

služba priestorových údajov je informačná činnosť2) s priestorovými údajmi obsiahnutými v súboroch priestorových ...

e)

interoperabilita je možnosť kombinovania súborov priestorových údajov a možnosť vzájomnej komunikácie ...

f)

priestorový objekt je abstraktné znázornenie informácie o objekte reálneho sveta súvisiacej s konkrétnou ...

g)

priestorový údaj je každý údaj o priestorovom objekte s priamym alebo nepriamym odkazom na jeho konkrétnu ...

h)

geoportál je internetový portál, ktorý poskytuje prístup k priestorovým údajom alebo službám priestorových ...

i)

národný geoportál je geoportál, ktorý tvorí prístupový bod do národnej infraštruktúry pre priestorové ...

j)

zdrojová evidencia je evidencia vedená povinnou osobou alebo v jej mene podľa jej zverenej verejnej ...

k)

referenčná verzia súboru priestorových údajov je verzia, z ktorej sa tvoria kópie,

l)

verejná úloha je úloha financovaná z verejných prostriedkov,

m)

register priestorových informácií je informačný systém verejnej správy, ktorý zabezpečuje jednotný prístup ...

n)

národná vyhľadávacia služba je vyhľadávacia služba, ktorá sprístupňuje obsah registra priestorových ...

§ 3
Povinná osoba
(1)

Osoba, ktorá je povinná zúčastňovať sa na procese vytvárania a prevádzkovania národnej infraštruktúry ...

a)
ústredný orgán štátnej správy, miestny orgán štátnej správy, vyšší územný celok a vo vzťahu k samosprávnej ...
b)
právnická osoba zriadená zákonom a právnická osoba založená alebo zriadená orgánom verejnej správy podľa ...
c)
fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá plní úlohy na základe zmluvy s povinnými osobami ...
(2)

Povinná osoba zodpovedá za plnenie povinností podľa tohto zákona, ak súbory priestorových údajov

a)
sú vytvorené, prijaté, aktualizované, spravované alebo uchovávané povinnými osobami alebo v ich mene ...
b)
sú v elektronickej forme,
c)
patria medzi verejné úlohy a
d)
vzťahujú sa aspoň k jednej z tém uvedených v prílohách č. 1 až 3.
(3)

Tretia strana je každá osoba iná ako povinná osoba.

(4)

Povinná osoba, ktorá uchováva referenčnú verziu súborov priestorových údajov, plní povinnosti podľa ...

(5)

Povinná osoba môže zabezpečiť plnenie povinností podľa tohto zákona a osobitných predpisov4) prostredníctvom ...

§ 4
Metaúdaje
(1)

Metaúdaje obsahujú informácie o

a)
súlade súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov s osobitnými predpismi,4)
b)
podmienkach oprávnenia na prístup k súborom priestorových údajov, k službám priestorových údajov, možnostiach ...
c)
kvalite a platnosti súborov priestorových údajov,
d)
povinných osobách zodpovedných za vytvorenie, spravovanie, uchovávanie a distribúciu súborov priestorových ...
e)
dôvodoch obmedzenia prístupu verejnosti k súborom priestorových údajov a službám priestorových údajov ...
(2)

Povinná osoba je povinná vytvoriť metaúdaje o súboroch priestorových údajov a o službách priestorových ...

(3)

Povinná osoba sprístupňuje metaúdaje o súboroch priestorových údajov a službách priestorových údajov ...

§ 5
Povinnosti povinnej osoby v oblasti súborov priestorových údajov
(1)

Povinná osoba je povinná zabezpečiť

a)
dostupnosť súborov priestorových údajov zodpovedajúcich témam uvedeným v prílohách č. 1 až 3 v súlade ...
b)
sprístupnenie ostatných, stále používaných súborov priestorových údajov prostredníctvom prispôsobenia ...
c)
sprístupnenie všetkých informácií vrátane údajov, kódov a technických klasifikácií potrebných na zabezpečenie ...
d)
sprístupnenie všetkých novozhromaždených a vo výraznej miere reštrukturalizovaných súborov priestorových ...
e)
sprístupnenie ostatných súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov, ktoré sa stále ...
(2)

Ak ide o priestorové údaje týkajúce sa priestorového objektu, ktorý sa nachádza na hranici Slovenskej ...

(3)

Povinné osoby sú povinné pre priemet súborov priestorových údajov, ako aj pre sieťové služby podľa § ...

§ 6
Sieťové služby
(1)

Pre súbory priestorových údajov a služby priestorových údajov, ku ktorým boli vytvorené metaúdaje podľa ...

(2)

Sieťové služby sú

a)
vyhľadávacie služby, ktoré umožňujú vyhľadávať súbory priestorových údajov a služby priestorových údajov ...
b)
zobrazovacie služby, ktoré umožňujú zobraziť, navigovať, priblížiť alebo vzdialiť, sledovať alebo prekrývať ...
c)
ukladacie služby, ktoré umožňujú ukladať kópie súborov priestorových údajov alebo častí týchto súborov ...
d)
transformačné služby, ktoré umožňujú transformovať súbory priestorových údajov na účely dosiahnutia ...
e)
služby, ktoré umožňujú spustenie služieb priestorových údajov.
(3)

Povinná osoba poskytuje sieťové služby verejnosti prostredníctvom internetu alebo prostredníctvom iného ...

(4)

Kritériá vyhľadávania pre vyhľadávacie služby podľa odseku 2 písm. a) ustanovuje osobitný predpis.5a) ...

§ 7
Povinnosti povinnej osoby v oblasti sieťových služieb
(1)

Povinná osoba je povinná vytvoriť a zabezpečiť dostupnosť sieťových služieb.

(2)

Povinné osoby sú povinné zabezpečiť vzájomné technické prepojenie svojich súborov priestorových údajov ...

§ 8
Národný geoportál
(1)

Národný geoportál je informačný systém verejnej správy, ktorého správcom5b) je ministerstvo.

(2)

Povinná osoba, okrem povinnej osoby podľa § 3 ods. 1 písm. c), je povinná poskytnúť prístup k sieťovým ...

(3)

Prostredníctvom národného geoportálu môžu byť sprístupnené súbory priestorových údajov a služby priestorových ...

(4)

O skutočnosti podľa odseku 1 je povinná osoba povinná informovať na vlastných prístupovým miestach.

§ 8a
Register priestorových informácií
(1)

Správcom5b) registra priestorových informácií je ministerstvo.

(2)

Ministerstvo prostredníctvom registra priestorových informácií zabezpečuje

a)
jednoznačnú identifikáciu súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov vrátane ich metaúdajov ...
b)
prevádzku národnej vyhľadávacej služby,
c)
jednotný prístup k zdrojom súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov vrátane ich metaúdajov ...
(3)

Ministerstvo prostredníctvom registra priestorových informácií spravuje podporné registre, ktoré sú ...

§ 9
Povinnosti povinných osôb v oblasti spoločného využívania súborov priestorových údajov a služieb priestorových ...
(1)

Povinné osoby podľa § 3 ods. 1 písm. a) a b) prijmú opatrenia na zdieľanie súborov priestorových údajov ...

(2)

Opatrenie podľa odseku 1 vylučuje akékoľvek obmedzenia, ktoré by mohli vytvoriť praktické prekážky, ...

(3)

Povinná osoba, ktorá poskytuje súbory priestorových údajov a služby priestorových údajov, umožní ich ...

(4)

Povinná osoba poskytne inštitúciám a orgánom spoločenstva prístup k súborom priestorových údajov a službám ...

(5)

Dohoda o spoločnom využívaní súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov podľa odsekov ...

(6)

Dohoda o spoločnom využívaní súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov podľa odsekov ...

(7)

Povinná osoba obmedzí spoločné využívanie súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov, ...

(8)

Ak ide o súbory priestorových údajov a služby priestorových údajov, na ktoré má tretia strana práva ...

§ 10
Obmedzenia prístupu verejnosti k súborom priestorových údajov a službám priestorových údajov
(1)

Povinná osoba môže obmedziť prístup verejnosti k súborom priestorových údajov a službám priestorových ...

(2)

Povinná osoba môže obmedziť prístup verejnosti k súborom priestorových údajov a službám priestorových ...

a)
dôvernosť konania povinných osôb, ak je ustanovená,
b)
medzinárodné vzťahy, verejný poriadok, bezpečnosť a obranu štátu,
c)
výkon spravodlivosti, právo na spravodlivý súdny proces alebo právomoc orgánu verejnej správy viesť ...
d)
obchodné tajomstvo,7) ochranu dôverných štatistických údajov8) a daňové tajomstvo,
e)
práva duševného vlastníctva,
f)
ochranu osobných údajov alebo spisov týkajúcich sa fyzickej osoby, ak táto osoba nedala súhlas na zverejnenie ...
g)
záujmy alebo ochranu osoby, ktorá požadované informácie poskytla dobrovoľne bez toho, aby k tomu bola ...
h)
ochranu životného prostredia.
(3)

Dôvody obmedzenia prístupu podľa odseku 2 sa vykladajú zužujúcim spôsobom, pričom sa v jednotlivých ...

(4)

Povinná osoba nemôže obmedziť prístup k informáciám o emisiách do životného prostredia a o ďalších faktoroch ...

§ 11
Poplatky
(1)

Povinná osoba je povinná zabezpečiť, aby sieťové služby uvedené v § 6 ods. 2 písm. a) a b) boli verejnosti ...

(2)

Povinná osoba, ktorá poskytuje sieťové služby uvedené v § 6 ods. 2 písm. b), je oprávnená vyberať poplatky, ...

(3)

Povinná osoba, ktorá prostredníctvom sieťových služieb uvedených v § 6 ods. 2 písm. b) sprístupňuje ...

(4)

Ak povinná osoba vyberá poplatky za sieťové služby uvedené v § 6 ods. 2 písm. b), c) alebo e), zabezpečí ...

(5)

Povinná osoba sprístupňuje súbory priestorových údajov a služby priestorových údajov podľa § 6 ods. ...

(6)

Ak sa vyberajú poplatky podľa odsekov 2, 4 a 5 a podľa § 9 ods. 3, ich výška nesmie presahovať náklady ...

§ 12
Ministerstvo
(1)

Ministerstvo koordinuje povinné osoby pri uplatňovaní tohto zákona.

(2)

Ministerstvo koordinuje najmä vstupy používateľov, poskytovateľov služieb pridanej hodnoty vzhľadom ...

(3)

Ministerstvo koordinuje a monitoruje zriaďovanie a používanie národnej infraštruktúry pre priestorové ...

(4)

Ministerstvo vedie zoznam povinných osôb prostredníctvom registra priestorových informácií.

(5)

Ministerstvo je kontaktným miestom vo vzťahu ku Komisii.

(6)

Ministerstvo zabezpečuje zriadenie a dostupnosť národného geoportálu. Ministerstvo môže prevádzkou národného ...

(7)

Ministerstvo zabezpečuje zriadenie a dostupnosť registra priestorových informácií. Ministerstvo môže ...

(8)

Ministerstvo zabezpečuje, aby povinné osoby boli technicky schopné prepojiť svoje súbory priestorových ...

§ 13
Správne delikty
(1)

Inšpekcia uloží pokutu od 1 000 do 65 000 eur povinnej osobe, ak povinná osoba

a)
nevytvorí metaúdaje podľa § 4 ods. 2 a § 15,
b)
nezabezpečí
1.
dostupnosť súborov priestorových údajov podľa § 5 ods. 1 písm. a),
2.
sprístupnenie ostatných, stále používaných súborov priestorových údajov podľa § 5 ods. 1 písm. b),
3.
sprístupnenie všetkých informácií vrátane údajov, kódov a technických klasifikácií podľa § 5 ods. 1 ...
4.
sprístupnenie všetkých novozhromaždených a vo výraznej miere reštrukturalizovaných súborov priestorových ...
5.
sprístupnenie ostatných súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov, ktoré sa stále ...
c)
poruší povinnosť zriadiť a prevádzkovať sieťové služby podľa § 6 ods. 1,
d)
nevytvorí a nezabezpečí dostupnosť sieťových služieb podľa § 7 ods. 1,
e)
nezabezpečí technické prepojenie svojich súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov ...
(2)

Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť porušenia tohto zákona, opakované porušenie povinností, ...

(3)

Inšpekcia v rozhodnutí o uložení pokuty súčasne uloží, aby boli v určenej lehote vykonané opatrenia ...

(4)

Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa, keď rozhodnutie o jej uložení nadobudlo právoplatnosť. Výnosy z ...

(5)

Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa zistenia porušenia povinnosti, najneskôr však do troch rokov ...

(6)

Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.11)

§ 14
Spoločné ustanovenia
(1)

Ministerstvo prvýkrát najneskôr do 15. mája 2010 a potom každé tri roky zašle Komisii správu, ktorá ...

a)
koordinácii povinných osôb, používateľov súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov ...
b)
príspevku povinných osôb alebo tretích strán k fungovaniu a koordinácii infraštruktúry pre priestorové ...
c)
informáciách o využívaní infraštruktúry pre priestorové informácie,
d)
dohodách o spoločnom využívaní súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov medzi povinnými ...
e)
nákladoch a výhodách vyplývajúcich z vykonávania tohto zákona.
(2)

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví

a)
opis a rozsah existujúcich tém uvedených v prílohách č. 1 až 3,
b)
podrobnosti o súboroch priestorových údajov, ich harmonizácii a interoperabilite,
c)
podrobnosti o sprístupnení všetkých novozhromaždených a vo výraznej miere reštrukturalizovaných súborov ...
d)
podrobnosti o sprístupnení súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov pre tretie strany, ...
e)
podrobnosti o sieťových službách,
f)
podrobnosti o spoločnom využívaní súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov podľa ...
g)
podrobnosti o metaúdajoch na zabezpečenie interoperability a monitorovania pre Komisiu,
h)
podrobnosti o národnej vyhľadávacej službe,
i)
podrobnosti o správe a prevádzke registra priestorových informácií,
j)
podrobnosti k opatreniam na zdieľanie súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov.
§ 15
Prechodné ustanovenia

Povinná osoba je povinná vytvoriť metaúdaje pre súbory priestorových údajov a služby priestorových údajov ...

a)

do 3. decembra 2010, ak ide o súbory priestorových údajov, ktoré zodpovedajú témam uvedeným v prílohách ...

b)

do 3. decembra 2013, ak ide o súbory priestorových údajov, ktoré zodpovedajú témam uvedeným v prílohe ...

§ 15a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2016

Metaúdaje o súboroch priestorových údajov a službách priestorových údajov, ktoré boli vytvorené do 30. ...

§ 16

Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe č. ...

§ 17
Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2010.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 3/2010 Z. z.

  Témy priestorových údajov I

  1.

  Súradnicové referenčné systémy

  Geodetické systémy pre jednotné referenčné informácie v priestore v podobe množiny súradníc (x, y) a ...

  2.

  Sústavy súradnicových sietí

  Harmonizovaná sieť s viacúrovňovým rozlíšením so spoločným počiatočným bodom a štandardizovanou polohou ...

  3.

  Geografické názvoslovie

  Štandardizované geografické názvoslovie nesídelných geografických objektov podľa osobitného predpisu. ...

  4.

  Správne jednotky

  Správne jednotky rozdeľujúce oblasti, v ktorých členské štáty majú právomoc rozhodovať a/alebo vykonávajú ...

  5.

  Adresy

  Poloha nehnuteľností založená na identifikátoroch obsiahnutých v adrese, obyčajne podľa názvu ulice, ...

  6.

  Parcely katastra nehnuteľností

  Geometrické a polohové určenie pozemku katastra nehnuteľností podľa osobitného predpisu.15)

  7.

  Dopravné siete

  Cestné, železničné, letecké a vodné dopravné siete a s nimi súvisiaca infraštruktúra. Patria sem prepojenia ...

  8.

  Hydrografia

  Hydrografické prvky vrátane morských oblastí a všetkých ostatných vodných útvarov a objektov vzťahujúcich ...

  9.

  Chránené územia

  Oblasti vymedzené alebo spravované v rámci medzinárodných právnych predpisov, právne záväzných aktov ...

  Príloha č. 2 k zákonu č. 3/2010 Z. z.

  Témy priestorových údajov II

  1.

  Výškové modely zemského povrchu

  Digitálne výškové modely zemského povrchu. Patria sem nadmorské výšky pevniny, batymetria a pobrežná ...

  2.

  Krajinná pokrývka (land cover)

  Fyzikálna a biologická pokrývka zemského povrchu vrátane umelých povrchov, poľnohospodárskych oblastí, ...

  3.

  Ortofotosnímky

  Georeferencované obrazové údaje o zemskom povrchu buď zo satelitu alebo z leteckých snímačov.

  4.

  Geológia

  Geológia charakterizovaná na základe zloženia a štruktúry. Zahŕňa horninové prostredie, zvodnené horizonty ...

  Príloha č. 3 k zákonu č. 3/2010 Z. z.

  Témy priestorových údajov III

  1.

  Štatistické jednotky

  Jednotky pre šírenie alebo využívanie štatistických informácií.

  2.

  Budovy

  Geografická poloha budov.

  3.

  Pôda

  Pôdy a podložia charakterizované podľa hĺbky, textúry, štruktúry a obsahu častíc a organického materiálu, ...

  4.

  Využitie územia

  Územie charakterizované podľa jeho súčasného a budúceho plánovaného funkčného rozmeru alebo socioekonomického ...

  5.

  Ľudské zdravie a bezpečnosť

  Geografická distribúcia najčastejších ochorení (alergie, nádorové ochorenia, ochorenia dýchacích ciest ...

  6.

  Verejné a štátne služby

  Patria sem verejné zariadenia, napríklad kanalizácia, nakladanie s odpadom, dodávka energie a dodávka ...

  7.

  Zariadenia na monitorovanie životného prostredia

  Poloha a prevádzka zariadení na monitorovanie životného prostredia zahŕňa pozorovanie a meranie emisií, ...

  8.

  Výrobné a priemyselné zariadenia

  Priemyselné výrobné podniky vrátane zariadení, na ktoré sa vzťahuje osobitný predpis,18) a zariadenia ...

  9.

  Poľnohospodárske zariadenia a zariadenia akvakultúry

  Poľnohospodárske vybavenie a výrobné zariadenia (vrátane zavlažovacích systémov, skleníkov a stajní). ...

  10.

  Rozmiestnenie obyvateľstva - demografia

  Geografické rozmiestnenie obyvateľstva vrátane charakteristík obyvateľstva a úrovní činností zoskupené ...

  11.

  Spravované/obmedzené/regulované zóny a jednotky podávajúce správy

  Oblasti, ktoré sú spravované, regulované alebo využívané na podávanie správ na medzinárodnej, európskej, ...

  12.

  Zóny prírodného rizika

  Citlivé oblasti charakterizované podľa prírodných rizík (všetky atmosférické, hydrologické, seizmické, ...

  13.

  Atmosférické podmienky

  Fyzikálne podmienky v atmosfére. Patria sem priestorové údaje založené na meraniach, modeloch alebo ...

  14.

  Meteorologické geografické prvky

  Poveternostné podmienky a ich merania; zrážky, teplota, rýchlosť a smer vetra.

  15.

  Oceánografické geografické prvky

  Fyzikálne vlastnosti oceánov (prúdy, slanosť, výška vĺn atď.).

  16.

  Morské regióny

  Fyzikálne vlastnosti morí a útvarov slanej vody rozdelených na regióny a podregióny so spoločnými vlastnosťami. ...

  17.

  Biogeografické regióny

  Oblasti s pomerne rovnorodými ekologickými vlastnosťami so spoločnými vlastnosťami.

  18.

  Habitaty a biotopy

  Geografické oblasti, pre ktoré sú charakteristické špecifické ekologické vlastnosti, procesy, štruktúra ...

  19.

  Výskyt druhov

  Geografické rozdelenie výskytu živočíšnych a rastlinných druhov zoskupený podľa siete, regiónu, administratívnej ...

  20.

  Zdroje energie

  Zdroje energie vrátane uhľovodíkov, vodnej energie, energie z biomasy, solárnej energie, veternej energie ...

  21.

  Ložiská nerastných surovín

  Ložiská nerastných surovín zahŕňajú energetické, rudné, nerudné a stavebné suroviny vrátane situovania ...

  Príloha č. 4 k zákonu č. 3/2010 Z. z.

  Zoznam preberaných právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES zo 14. marca 2007, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra ...

Poznámky

 • 1)  § 2 ods. 14 zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení zákona č. 600/2008 Z. z.
 • 1a)  § 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. ...
 • 2)  § 2 písm. c) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení ...
 • 3)  § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 4)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1205/2008 z 3. decembra 2008, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu ...
 • 5)  Nariadenie (EÚ) č. 1089/2010 v platnom znení.
 • 5a)  Príloha II k nariadeniu (ES) č. 976/2009 v platnom znení.
 • 5b)  Nariadenie (ES) č. 976/2009 v platnom znení.
 • 5c)  Nariadenie (EÚ) č. 268/2010. Oznámenie Komisie – Usmernenia o odporúčaných štandardných licenciách, ...
 • 6)  § 5 zákona č. 275/2006 Z. z. v znení zákona č. 553/2008 Z. z.
 • 7)  § 17 až 20 Obchodného zákonníka.
 • 8)  § 30 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike.
 • 9)  Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 • 10)  § 6 zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o ...
 • 11)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
 • 12)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších ...
 • 13)  § 1a ods.1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. ...
 • 14)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej ...
 • 15)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych ...
 • 16)  Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1692/96/ES z 23. júla 1996 o základných usmerneniach spoločenstva ...
 • 17)  Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch ...
 • 18)  Zákon č. 245/2003 Z. z. integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore