Zákon Slovenskej národnej rady o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách 330/1991 účinný od 01.09.2022 do 31.12.2022

Platnosť od: 19.08.1991
Účinnosť od: 01.09.2022
Účinnosť do: 31.12.2022
Autor: Slovenská národná rada
Oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo, Hospodárska správa lesov

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST37JUD40DS27EUPP7ČL9

Zákon Slovenskej národnej rady o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách 330/1991 účinný od 01.09.2022 do 31.12.2022
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 330/1991 s účinnosťou od 01.09.2022 na základe 257/2022


§ 2
Dôvody pozemkových úprav

(1)
Pozemkové úpravy sa vykonávajú najmä, ak
a)
je to potrebné na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov a odstránenie prekážok ich výkonu vyvolaných historickým vývojom pred účinnosťou tohto zákona,
b)
došlo k podstatným zmenám vo vlastníckych a užívacích pomeroch v obvode pozemkových úprav (§ 3),
c)
došlo alebo má dôjsť k investičnej výstavbe, ktorá podstatne ovplyvní hospodárenie na pôde alebo životné podmienky v obvode pozemkových úprav alebo v jeho ucelenej časti tým, že rozdelí pozemky vlastníkov, obmedzí prístup k pozemkom alebo sťaží ich užívanie,
d)
je to potrebné v záujme obnovenia alebo zlepšenia funkcií ekologickej stability v územnom systéme a celkového rázu poľnohospodárskej krajiny, alebo zadržiavania vody v krajine, budovania prvkov zelenej infraštruktúry, revitalizácie a renaturácie vodných tokov alebo dosiahnutia cieľov ochrany v chránených územiach,
e)
má dôjsť k obmedzeniu poľnohospodárskej alebo lesnej výroby z dôvodu vyhlásenia ochranných pásiem, chránených území alebo z iných dôvodov,
f)
sa v katastrálnom území vyčlenilo do bezplatného dočasného náhradného užívania viac ako 25 percent výmery poľnohospodárskej pôdy,
g)
je potrebné riešiť dôsledky živelných pohrôm,1aaa)
h)
je potrebné usporiadať pozemky vzhľadom na ich budúce použitie na iné účely, ako je hospodárenie na pôde,
i)
je to potrebné na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov v súvislosti s rozsiahlou zmenou štátnej hranice,
j)
je to potrebné na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom, ktoré sa nachádzajú pod osídleniami marginalizovaných skupín obyvateľstva (ďalej len „osídlenie“),
k)
je to potrebné na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov v hospodárskych dvoroch,
l)
je to potrebné na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky,1ab)
m)
je to potrebné na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom pod vodnými stavbami1aba) vo vlastníctve štátu.
(2)
Ak sa pozemkové úpravy vykonávajú z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. a), c) až g) a i), nariaďuje ich príslušný okresný úrad.
(3)
Ak sa pozemkové úpravy vykonávajú z iných dôvodov, ako sú uvedené v odseku 2, povoľuje ich okresný úrad.
(4)
Dôvody pozemkových úprav podľa odseku 1 nemožno v jednom konaní o pozemkových úpravách kombinovať.
(5)
Osídlením sa na účely tohto zákona rozumie sídelná koncentrácia obydlí obývaných prevažne priestorovo alebo sociálne vylúčenými skupinami obyvateľstva.
(6)
Hospodárskym dvorom sa na účely tohto zákona rozumie obvod združených pozemkov, na ktorom boli zriadené stavby poľnohospodárskych podnikov do 24. júna 1991, ktoré slúžili poľnohospodárskej výrobe, s prihliadnutím na jeho súčasné využitie a budúce usporiadanie.
zobraziť paragraf
§ 3
Obvod pozemkových úprav

(1)
Pozemkové úpravy sa vykonávajú spravidla naraz pre celé katastrálne územie, ktoré tvorí obvod pozemkových úprav.
(2)
Ak to nebráni účelu pozemkových úprav alebo ak je to v záujme jeho dosiahnutia, môže sa obvod pozemkových úprav určiť inak. Obvod pozemkových úprav sa určí pri lesných pozemkoch s prihliadnutím na vlastnícke celky tak, aby tieto mohli byť vlastníkom alebo správcom, ktorým je správca lesného majetku vo vlastníctve štátu5a) a organizácia ochrany prírody a krajiny,5aa) (ďalej len „správca“) racionálne obhospodarované alebo prenajímané.
(3)
Prešetrenie priebehu hraníc obvodu projektu pozemkových úprav a zisťovanie zmien druhov pozemkov podľa skutočného stavu v teréne vykonáva komisia, ktorú zriaďuje okresný úrad po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o nariadení alebo povolení pozemkových úprav. Komisia je zložená z troch zamestnancov okresného úradu, jedného zástupcu obce a jedného zástupcu žiadateľa o pozemkové úpravy. Predsedu komisie vymenúva a odvoláva prednosta okresného úradu. Podľa predmetu rokovania komisie sú na rokovanie prizvaní zástupcovia dotknutých orgánov štátnej správy,5ab) správcov majetku štátu5ac) a iných organizácií,5ad) aby poskytli komisii svoje odborné stanoviská a vyjadrenia. Komisia prijíma závery hlasovaním. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu komisie.
zobraziť paragraf
§ 4
Obvod projektu pozemkových úprav

(1)
Pozemkovým úpravám podliehajú všetky pozemky v obvode pozemkových úprav.
(2)
Ak sa tým nezmarí účel pozemkových úprav, môžu byť z pozemkových úprav niektoré pozemky vyňaté, najmä pozemky vyhradené pre obranu štátu, vodohospodárske diela, pásma hygienickej ochrany vodných zdrojov, diaľnice, cesty, železnice, cintoríny, stavebné pozemky, dobývacie územia výhradných ložísk, chránené územia a ich ochranné pásma5ae) (ďalej len „chránené územie“), archeologické lokality a významné časti územného systému ekologickej stability.
(3)
Obvod projektu pozemkových úprav tvorí súhrn všetkých pozemkov určených na vykonanie pozemkových úprav.
(4)
Do obvodu projektu pozemkových úprav možno zahrnúť aj pozemky, ktoré svoju polohu, tvar a vlastníctvo nemenia, ak je to účelné pre vytvorenie súvislého mapového diela;1ac) postupy uvedené v prvej časti zákona sa na tieto pozemky nepoužijú.
(5)
Okresný úrad môže zmeniť obvod projektu pozemkových úprav po rozhodnutí o nariadení alebo povolení pozemkových úprav, ak ide o spresnenie hraníc obvodu projektu pozemkových úprav alebo z dôvodu neúčelnosti vykonania pozemkových úprav na pozemkoch vytvárajúcich ucelený blok vo výmere do 50 ha. Rozhodnutie o zmene obvodu projektu pozemkových úprav sa doručuje verejnou vyhláškou. Účastníkovi pozemkových úprav (ďalej len „účastník“), ktorého sa zmena obvodu projektu pozemkových úprav týka, sa rozhodnutie doručuje do vlastných rúk. Proti rozhodnutiu o zmene obvodu projektu pozemkových úprav, ak sú pozemkové úpravy nariadené, nie je prípustný opravný prostriedok.
zobraziť paragraf
§ 5
Orgány štátnej správy v oblasti pozemkových úprav a ochrany poľnohospodárskej pôdy

(1)
Orgány štátnej správy v oblasti pozemkových úprav a ochrany poľnohospodárskej pôdy sú:
a)
ministerstvo,
b)
okresné úrady v sídle kraja,
c)
okresné úrady.
(2)
Ministerstvo
a)
riadi a kontroluje výkon štátnej správy v oblasti pozemkových úprav a ochrany poľnohospodárskej pôdy uskutočňovaný okresnými úradmi a okresnými úradmi v sídle kraja,
b)
rozhoduje o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu okresného úradu v sídle kraja vo veciach, ktoré sú zákonom ustanovené len okresnému úradu v sídle kraja,
c)
zostavuje návrh rozpočtu okresných úradov v sídle kraja a okresných úradov a určuje počty zamestnancov týchto úradov,
d)
spracúva stratégiu a koncepciu pozemkových úprav a ochrany poľnohospodárskej pôdy,
e)
rozhoduje o poskytovaní finančnej podpory štátu na ochranu poľnohospodárskej pôdy.
(3)
Okresný úrad v sídle kraja
a)
vypracúva koncepciu pozemkových úprav a ochrany poľnohospodárskej pôdy v rámci svojej územnej pôsobnosti,
b)
rozhoduje v pochybnostiach o tom, kto je povinnou osobou,2)
c)
rozhoduje o námietkach proti projektu pozemkových úprav (§ 13 ods. 4),
d)
rozhoduje o námietkach proti projektu pozemkových úprav podľa osobitného predpisu,2a)
e)
udeľuje súhlas k návrhom nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy v rámci svojej územnej pôsobnosti,
f)
vyjadruje sa k zámerom a návrhom nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy v rámci svojej pôsobnosti,
g)
vydáva stanoviská k územnoplánovacej dokumentácii2b) vo veciach prebiehajúcich alebo plánovaných pozemkových úprav.
(4)
Okresný úrad
a)
organizuje vykonávanie pozemkových úprav,
b)
rozhoduje v správnom konaní o pozemkových úpravách,
c)
zabezpečuje vypracovanie úvodných podkladov, návrhov projektov pozemkových úprav a vykonanie schváleného projektu pozemkových úprav,
d)
zabezpečuje práce spojené s realizáciou spoločných zariadení a opatrení (§ 12 ods. 4) budovaných v rámci pozemkových úprav,
e)
spolupracuje s miestnymi orgánmi štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností, najmä pri získavaní podkladov z katastra nehnuteľností,
f)
predkladá podklady na zápis zmien do katastra nehnuteľností schválených vykonaním projektu pozemkových úprav,
g)
plní úlohy pri vydávaní nehnuteľností oprávneným osobám podľa osobitných predpisov,3)
h)
zabezpečuje práce na obnove evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim,
i)
vydáva údaje o bonitovaných pôdnoekologických jednotkách a predkladá ich na zápis do katastra nehnuteľností,
j)
plní úlohy podľa osobitných predpisov,3a)
k)
rozhoduje v správnom konaní o ochrane poľnohospodárskej pôdy,
l)
vyjadruje sa k zámerom a návrhom nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy v rámci svojho územného obvodu,
m)
vydáva stanovisko k použitiu poľnohospodárskej pôdy na kratší čas ako jeden rok,
n)
schvaľuje projekt mimoriadnych agrotechnických opatrení na poľnohospodárskej pôde,
o)
vedie register združení účastníkov pozemkových úprav,
p)
môže vykonávať práce podľa § 25 ods. 1.
(5)
Okresný úrad pri plnení úloh podľa odseku 4 písm. g) až o) spracúva osobné údaje dotknutých osôb podľa osobitných predpisov.4)
(6)
Určení zamestnanci ministerstva, okresného úradu v sídle kraja a okresného úradu, ktorí plnia úlohy štátnej správy v oblasti pozemkových úprav podľa tohto zákona, musia do 18 mesiacov od vzniku štátnozamestnaneckého pomeru alebo od určenia služobným úradom spĺňať osobitný kvalifikačný predpoklad.
(7)
Podmienkou na získanie osobitného kvalifikačného predpokladu podľa odseku 6 je najmenej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
a)
v študijnom odbore zameranom na pozemkové úpravy, geodéziu a kartografiu, poľnohospodárstvo a krajinárstvo, lesníctvo, hydromeliorácie, krajinnú a záhradnú architektúru, priestorové plánovanie, ochranu a využívanie prírody a krajiny alebo právo, alebo
b)
v inom študijnom odbore a najmenej päťročná odborná prax v oblasti pozemkových úprav.
(8)
Osobitný kvalifikačný predpoklad podľa odseku 6 sa získa úspešným vykonaním skúšky pred skúšobnou komisiou zriadenou ministerstvom.
(9)
Fyzické osoby, právnické osoby a obce, ktoré môžu byť dotknuté pozemkovými úpravami v ich pôsobnosti alebo v ich právach, sú povinné na základe písomnej výzvy okresného úradu do 15 dní od doručenia výzvy alebo do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia o nariadení alebo povolení pozemkových úprav informovať okresný úrad o existujúcich zariadeniach, ktoré vlastnia alebo spravujú, a plánovaných zámeroch, ktoré sa majú uskutočniť v obvode pozemkových úprav a môžu mať vplyv na konanie o pozemkových úpravách.
zobraziť paragraf
§ 6
Účastníci pozemkových úprav

(1)
Účastníkmi sú
a)
vlastníci pozemkov v obvode projektu pozemkových úprav okrem vlastníkov pozemkov podľa § 4 ods. 4, ak nejde o osoby uvedené v písmene d),
b)
nájomcovia pozemkov v obvode projektu pozemkových úprav,
c)
vlastníci ostatného nehnuteľného poľnohospodárskeho majetku alebo lesného majetku nachádzajúceho sa v obvode projektu pozemkových úprav,
d)
fyzické osoby a právnické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva môžu byť pozemkovými úpravami dotknuté,
e)
investor, ak ide o pozemkové úpravy z dôvodu uvedeného v § 2 ods. 1 písm. c), alebo iná fyzická osoba alebo právnická osoba, na žiadosť ktorej sa pozemkové úpravy vykonávajú,
f)
Slovenský pozemkový fond5) (§ 34 až 36),
g)
správca,
h)
obec alebo vyšší územný celok.
(2)
Pôvodným pozemkom je pozemok alebo jeho časť, alebo spoluvlastnícky podiel, s ktorým vstupuje vlastník do konania o pozemkových úpravách a ktorý sa nachádza v obvode projektu pozemkových úprav. Pre určenie druhu pozemku platí stav evidovaný v katastri nehnuteľností podľa osobitného predpisu5b) ku dňu povolenia alebo nariadenia pozemkových úprav (§ 8), upresnený podľa komisionálneho zistenia v rámci upresňovania druhov pozemkov v obvode pozemkových úprav.
(3)
Ak sa nepreukáže opak, účastníkom je aj ten, kto o sebe tvrdí, že spĺňa niektorý z predpokladov uvedených v odseku 1 písm. a) až e).
(4)
Ten, kto sa stane vlastníkom pozemku v priebehu konania o pozemkových úpravách, nemôže namietať výsledky doterajšieho konania.
(5)
Slovenský pozemkový fond a správca v konaní vo veciach pozemkových úprav vykonávajú práva vlastníka nehnuteľností vo vlastníctve štátu a zastupujú neznámych vlastníkov pozemkov alebo vlastníkov pozemkov, ktorých miesto pobytu nie je známe.
(6)
Ak je účastník zastúpený splnomocnencom, podpis splnomocniteľa na plnomocenstve musí byť osvedčený podľa osobitných predpisov.5ba)
(7)
Vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti zastupuje v konaní pozemkové spoločenstvo.5bb)
(8)
Ak vlastník pozemku zomrie alebo je vyhlásený za mŕtveho, okresný úrad do vykonania zápisu dediča do katastra nehnuteľností na účely konania o pozemkových úpravách ustanoví na zastupovanie dedičov ich opatrovníka z okruhu blízkych osôb poručiteľa v poradí manžel alebo deti, prednostne toho, ktorý sa prevažnú časť roka zdržuje v obci, v ktorej prebiehajú pozemkové úpravy. Ak nie je možný postup podľa prvej vety, okresný úrad ustanoví za opatrovníka pozemkový fond.
(9)
Rozhodnutie o ustanovení opatrovníka podľa odseku 8 sa doručuje opatrovníkovi do vlastných rúk; proti rozhodnutiu je prípustné odvolanie.
(10)
Trvalý porast, ktorý na pôvodnom pozemku vzišiel, bol vysadený vlastníkom pôvodného pozemku alebo jeho právnym predchodcom, bol vysadený z prostriedkov štátu alebo lesný porast (ďalej len „vlastný trvalý porast“), je vlastníctvom vlastníka pôvodného pozemku; to platí aj pre trvalý porast na pôvodnom pozemku, ktorý sa ku dňu povolenia alebo nariadenia pozemkových úprav neobrába, je opustený alebo spustnutý.
(11)
Trvalý porast, ktorý bol na pôvodnom pozemku oprávnene5bc) a so súhlasom vlastníka pôvodného pozemku, ak bol súhlas potrebný, vysadený inou osobou, ako je vlastník pôvodného pozemku (ďalej len „trvalý porast na cudzom pozemku“), ku dňu povolenia alebo nariadenia pozemkových úprav je pravidelne obhospodarovaný a podrobovaný pestovateľským operáciám, je vlastníctvom tejto osoby alebo jej právneho nástupcu. Okresný úrad vedie počas konania o pozemkových úpravách v obvode projektu pozemkových úprav register trvalých porastov na cudzom pozemku (ďalej len „register porastov“).
zobraziť paragraf
§ 7

(1)
Pozemkové úpravy možno začať na podnet okresného úradu z dôvodov uvedených v § 2 ods. 2 alebo na žiadosť účastníka z dôvodov uvedených v § 2 ods. 3.
(2)
Pred rozhodnutím o nariadení alebo povolení pozemkových úprav okresný úrad nariadi konanie o začatí pozemkových úprav (ďalej len „prípravné konanie“) na účel
a)
preverenia dôvodov, naliehavosti a účelnosti vykonania pozemkových úprav,
b)
určenia hraníc obvodu pozemkových úprav, určenia pozemkov, ktoré sú vyňaté z pozemkových úprav,
c)
zistenia záujmu vlastníkov o pozemkové úpravy, ak majú byť povolené, z dôvodov podľa § 2 ods. 1 písm. b) a h); záujem je preukázaný, ak s pozemkovými úpravami súhlasia vlastníci nadpolovičnej výmery pozemkov, ktoré tvoria obvod projektu pozemkových úprav, a o prejavenom záujme spíše okresný úrad zápisnicu,
d)
zistenia záujmu vlastníkov o pozemkové úpravy, ak majú byť povolené z dôvodov podľa § 2 ods. 1 písm. j) a k), pričom záujem vlastníkov sa zisťuje a vyhodnocuje len v samostatnom obvode pozemkov pod osídlením alebo v samostatnom obvode pozemkov v hospodárskom dvore; záujem vlastníkov sa preukazuje rovnako ako je uvedené v písmene c).
(3)
Okresný úrad nariadi prípravné konanie do 30 dní od podania žiadosti o povolenie pozemkových úprav, a ak ide o nariadené pozemkové úpravy, nariadi prípravné konanie bezodkladne. Nariadenie prípravného konania zverejní okresný úrad v dotknutých obciach na verejne prístupnom mieste. Na nariadenie prípravného konania sa nevzťahuje správny poriadok.18)
(4)
V prípravnom konaní okresný úrad najmä
a)
vykoná potrebné zisťovanie,
b)
prerokuje dôvody a predpoklady začatia pozemkových úprav s obcou,
c)
prerokuje s orgánom štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností stav údajov katastra nehnuteľností,
d)
zabezpečí od orgánu územného plánovania príslušnú územnoplánovaciu dokumentáciu a prerokuje s orgánom územného plánovania možnosti využitia územnoplánovacích podkladov v obvode pozemkových úprav,
e)
zabezpečí, aby pred rozhodnutím o návrhu na vykonanie pozemkových úprav boli účastníci konania vhodnou formou a v mieste konania zvyčajným spôsobom informovaní o plánovanom konaní,
f)
v spolupráci s obcou zriadi na účely prípravného konania prípravný výbor; prípravný výbor sa nezriaďuje, ak nevzniká združenie účastníkov pozemkových úprav podľa § 23 ods. 4,
g)
obstará odborné posudky a vyjadrenia potrebné na konanie o pozemkových úpravách,
h)
vyzve Slovenský pozemkový fond alebo správcu, aby v lehote 15 dní odo dňa doručenia výzvy navrhol pozemky na účely vyrovnania vo vlastníctve štátu, ktoré sú umiestnené v tom istom okrese, v ktorom mal vlastník pôvodné pozemky pred zmenou štátnej hranice, ak ide o pozemkové úpravy vykonávané z dôvodu podľa § 2 ods. 1 písm. i),
i)
vyzve obec, na ktorej území sa nachádza osídlenie alebo jeho časť, aby v lehote 15 dní odo dňa doručenia výzvy navrhla pozemky na účely vyrovnania, ktoré obec vlastní, ak ide o pozemkové úpravy vykonávané z dôvodu podľa § 2 ods. 1 písm. j), a zároveň vyzve Slovenský pozemkový fond a správcu, aby v tej istej lehote navrhli pozemky na účely vyrovnania vo vlastníctve štátu, ktoré sú umiestnené v tom istom okrese, v ktorom sa nachádza prevažná časť osídlenia,
j)
vyzve žiadateľa, aby v lehote 15 dní odo dňa doručenia výzvy navrhol pozemky na účely vyrovnania, ktoré má vo svojom výlučnom vlastníctve a ktoré sú umiestnené v tom istom katastrálnom území, v ktorom sa nachádza hospodársky dvor, ak ide o pozemkové úpravy vykonávané z dôvodu podľa § 2 ods. 1 písm. k),
k)
vyzve žiadateľa, aby v lehote 15 dní odo dňa doručenia výzvy navrhol pozemky na účely vyrovnania, ktoré žiadateľ vlastní a ktoré sú umiestnené v tej istej obci, v ktorej mal vlastník pôvodné pozemky, a zároveň vyzve Slovenský pozemkový fond a správcu, aby v tej istej lehote navrhli pozemky na účely vyrovnania vo vlastníctve štátu, ktoré sú umiestnené v tom istom okrese, v ktorom sa nachádza pozemok podľa osobitného predpisu,1ab) ak ide o pozemkové úpravy vykonávané z dôvodu podľa § 2 ods. 1 písm. l),
l)
vyzve žiadateľa, Slovenský pozemkový fond a správcu, aby v lehote 15 dní odo dňa doručenia výzvy navrhli pozemky na účely vyrovnania vo vlastníctve štátu, ktoré sú umiestnené v tom istom okrese, v ktorom sa nachádza vodná stavba, ak ide o pozemkové úpravy vykonávané z dôvodu podľa § 2 ods. 1 písm. m),
m)
zisťuje vhodnosť navrhnutých pozemkov na účely vyrovnania pre vykonanie pozemkových úprav.
(5)
Postupy podľa odseku 3 a odseku 4 písm. b) až g) sa nepoužijú vtedy, ak ide o dôvod uvedený v § 2 ods. 1 písm. g).
(6)
Prípravný výbor podľa odseku 4 písm. f) spolupracuje s okresným úradom najmä pri určovaní obvodu pozemkových úprav, zisťovaní záujmu vlastníkov a vypracovaní návrhu stanov združenia účastníkov pozemkových úprav. Prípravný výbor zaniká zvolením predstavenstva združenia účastníkov pozemkových úprav. Ak predstavenstvo združenia účastníkov pozemkových úprav nie je zvolené, plní do zvolenia jeho funkciu v konaní o pozemkových úpravách prípravný výbor. V čase plnenia úloh predstavenstva prípravným výborom okresný úrad najmenej raz ročne opätovne zvolá zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav na účely zvolenia predstavenstva až do skončenia konania o pozemkových úpravách alebo do voľby predstavenstva.
(7)
Pred ukončením prípravného konania okresný úrad vypracuje elaborát prípravného konania, ktorého súčasťou je aj správa so zhodnotením výsledkov prípravného konania.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 7a
Dokumentácia pozemkových úprav

(1)
Dokumentáciu pozemkových úprav tvorí
a)
dokumentácia prípravného konania,
b)
dokumentácia úvodných podkladov,
c)
dokumentácia projektu pozemkových úprav,
d)
dokumentácia vykonania projektu pozemkových úprav.
(2)
Dokumentácia prípravného konania obsahuje elaborát prípravného konania.
(3)
Dokumentácia úvodných podkladov obsahuje
a)
operát obvodu projektu pozemkových úprav,
b)
mapu hodnoty pozemkov,
c)
register pôvodného stavu,
d)
miestny územný systém ekologickej stability na účely pozemkových úprav,
e)
všeobecné zásady funkčného usporiadania územia.
(4)
Dokumentácia projektu pozemkových úprav obsahuje
a)
zásady umiestnenia nových pozemkov,
b)
plán spoločných zariadení a opatrení a plán verejných zariadení a opatrení,
c)
rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu,
d)
zoznam vyrovnaní v peniazoch.
(5)
Dokumentácia vykonania projektu pozemkových úprav obsahuje
a)
postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní,
b)
rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním.
zobraziť paragraf
§ 8
Rozhodnutie o povolení alebo nariadení pozemkových úprav

(1)
Okresný úrad po zhodnotení výsledkov prípravného konania, ak sa preukážu dôvody podľa § 2 ods. 1, rozhodne o nariadení pozemkových úprav podľa § 2 ods. 2 alebo rozhodne o povolení pozemkových úprav podľa § 2 ods. 3. Rozhodnutie o povolení pozemkových úprav alebo rozhodnutie o nepovolení pozemkových úprav vydá okresný úrad do 12 mesiacov od nariadenia prípravného konania podľa § 7 ods. 3. Rozhodnutie okrem všeobecných náležitostí obsahuje
a)
určenie obvodu pozemkových úprav,
b)
určenie pozemkov, ktoré sú vyňaté z obvodu pozemkových úprav,
c)
lehotu na uskutočnenie prvého zhromaždenia účastníkov pozemkových úprav,
d)
obmedzenie účastníkov, ak bolo nariadené podľa § 26,
e)
zoznam pozemkov zahrnutých do obvodu projektu pozemkových úprav podľa § 4 ods.4,
f)
pri jednoduchých pozemkových úpravách aj skladbu a rozsah vyhotovovanej dokumentácie pozemkových úprav s odôvodnením.
(2)
Prílohou rozhodnutia je mapový podklad, ktorý určí okresný úrad.
(3)
Okresný úrad v rozhodnutí podľa odseku 1 vyzve vlastníkov trvalého porastu na cudzom pozemku, aby v určenej lehote požiadali okresný úrad o zápis trvalého porastu na cudzom pozemku do registra porastov, určili hranice trvalého porastu na cudzom pozemku a preukázali vlastníctvo trvalého porastu na cudzom pozemku, ako aj oprávnenosť jeho výsadby.
(4)
Ak je menej ako 50 účastníkov konania, rozhodnutie o povolení alebo nariadení pozemkových úprav sa im doručí do vlastných rúk. V ostatných prípadoch sa rozhodnutie oznamuje verejnou vyhláškou.6)
(5)
Okresný úrad po vydaní rozhodnutia podľa odseku 1 informuje známych vlastníkov pozemkov v obvode projektu pozemkových úprav, ktorých miesto pobytu alebo sídlo je známe, že sa začínajú pozemkové úpravy. Na tento postup sa nevzťahuje správny poriadok.
(6)
Proti rozhodnutiu o nariadení pozemkových úprav z dôvodov uvedených v § 2 ods. 2 nie je prípustný opravný prostriedok.
(7)
Okresný úrad oznámi v rozhodnutí podľa odseku 1 predpokladaný termín schválenia vykonania projektu pozemkových úprav z dôvodu informovania nájomcov o termíne zániku nájomných vzťahov k pôvodným pozemkom.
(8)
V katastrálnych územiach, v ktorých nebol zapísaný register obnovenej evidencie pozemkov, okresný úrad pozemkové úpravy nenariadi ani nepovolí.
zobraziť paragraf
§ 8b
Jednoduché pozemkové úpravy

(1)
Okresný úrad môže povoliť alebo nariadiť vykonanie pozemkových úprav formou jednoduchých pozemkových úprav so zjednodušenou dokumentáciou, ak sa rieši len časť katastrálneho územia. Jednoduché pozemkové úpravy sa môžu vykonávať pre všetky dôvody pozemkových úprav uvedené v § 2 ods. 1. Osobitosti konania z dôvodov podľa § 2 ods. 1 písm. b), c), h) až m) upravujú § 8c až 8j.
(2)
Ak okresný úrad nariadi vykonanie pozemkových úprav formou jednoduchých pozemkových úprav so zjednodušenou dokumentáciou z dôvodov uvedených v § 2 ods. 1 písm. g), úvodné podklady a návrh nového usporiadania územia v obvode pozemkových úprav sa vypracujú pre jednotlivé etapy vyplývajúce z rozsahu a následkov živelnej pohromy.
(3)
Zásady umiestnenia nových pozemkov sa nevyhotovujú, ak sa neposkytuje vyrovnanie podľa § 11 v pozemkoch.
(4)
Prípravné konanie pri jednoduchých pozemkových úpravách sa vykoná podľa § 7.
(5)
Na rozhodnutie o povolení alebo nariadení jednoduchých pozemkových úprav sa vzťahuje § 8 a na zastavenie konania o jednoduchých pozemkových úpravách sa primerane vzťahuje § 8a.
zobraziť paragraf
§ 8c
Jednoduché pozemkové úpravy pre poľnohospodárske a lesné využitie pri podstatných zmenách vo vlastníckych a užívacích pomeroch

(1)
Žiadateľ o jednoduché pozemkové úpravy vykonávané z dôvodu podľa § 2 ods. 1 písm. b) musí v prípravnom konaní preukázať zabezpečenie financovania nákladov spojených s jednoduchými pozemkovými úpravami predložením zmluvy uzatvorenej s fyzickou osobou alebo právnickou osobou podľa § 25 ods. 1.
(2)
Pri nepreukázaní účelnosti podľa § 7 ods. 2 písm. a), nepreukázaní záujmu podľa § 7 ods. 2 písm. c) alebo nepreukázaní zabezpečenia financovania nákladov podľa odseku 1 okresný úrad pozemkové úpravy nepovolí.
(3)
Vyrovnanie v peniazoch sa vykoná medzi žiadateľom podľa odseku 1 a vlastníkom pozemku v lehote určenej v rozhodnutí o schválení vykonania projektu pozemkových úprav.
zobraziť paragraf
§ 8d
Jednoduché pozemkové úpravy vykonávané z dôvodu budúceho použitia pozemkov na iné účely ako hospodárenie na pôde

(1)
Žiadateľ o jednoduché pozemkové úpravy vykonávané z dôvodu podľa § 2 ods. 1 písm. h) musí v prípravnom konaní preukázať zabezpečenie financovania nákladov spojených s jednoduchými pozemkovými úpravami predložením zmluvy uzatvorenej s fyzickou osobou alebo právnickou osobou podľa § 25 ods. 1.
(2)
Budúci účel využitia pozemkov v navrhovanom obvode projektu pozemkových úprav musí byť v súlade s platným územným plánom obce. Ak sa navrhovaný obvod projektu pozemkových úprav nachádza na území obce, ktorá nemá a nie je povinná mať územný plán podľa osobitného predpisu,6af) budúci účel využitia pozemkov v navrhovanom obvode projektu pozemkových úprav musí byť odsúhlasený uznesením zastupiteľstva a žiadateľ musí preukázať splnenie podmienok podľa osobitného predpisu.6ac)
(3)
Pri nepreukázaní účelnosti podľa § 7 ods. 2 písm. a), nepreukázaní záujmu podľa § 7 ods. 2 písm. c), nepreukázaní zabezpečenia financovania nákladov podľa odseku 1 alebo nesplnení podmienok podľa odseku 2 okresný úrad pozemkové úpravy nepovolí.
(4)
Hodnota pozemkov sa určí znaleckým posudkom podľa osobitného predpisu.6ae) Znalec vychádza z budúceho účelu využitia pozemku. Pri využití pozemkov na jeden účel postačuje pri určení hodnoty pozemku údaj o jednotkovej všeobecnej hodnote pozemku podľa osobitného predpisu.6ae) Znalca ustanoví okresný úrad. Náklady na znalecký posudok uhrádza žiadateľ podľa odseku 1.
(5)
Vlastníci pozemkov môžu v zásadách umiestnenia nových pozemkov prijať zásadu, že na výmeru potrebnú na vybraný nový pozemok určený na verejné zariadenia a opatrenia podľa § 12 ods. 3 písm. f) prispejú všetci vlastníci podľa pomeru ich nárokov na vyrovnanie k výmere všetkých pozemkov v obvode projektu pozemkových úprav a tento pozemok nadobudne obec za náhradu. Za náhradu sa považuje vecné plnenie vo forme správy a údržby tohto zariadenia po dni nadobudnutia vlastníctva k novým pozemkom podľa § 14 ods. 5. V zásadách umiestnenia nových pozemkov môžu vlastníci pozemkov prijať zásadu, že pozemok podľa prvej vety nemožno scudziť ani zaťažiť; toto obmedzenie sa nevzťahuje na zaťaženie pozemkov, ak ide o budovanie inžinierskych sietí. Obmedzenie podľa tretej vety sa vyznačí v katastri nehnuteľností na základe rozhodnutia o schválení vykonania projektu pozemkových úprav. Pre posudzovanie primeranosti nových pozemkov podľa § 11 ods. 4 a 5 sa za výmeru alebo hodnotu pôvodných pozemkov považuje výmera alebo hodnota znížená o príspevok podľa prvej vety.
(6)
Na verejné zariadenia a opatrenia podľa § 12 ods. 3 písm. f) štát a obec prispievajú v rozsahu neknihovaných pozemkov,7a) ak tieto neboli použité na spoločné zariadenia a opatrenia podľa § 11 ods. 7.
(7)
Vyrovnanie v peniazoch sa vykoná medzi žiadateľom podľa odseku 1 a vlastníkom pozemku v lehote určenej v rozhodnutí o schválení vykonania pozemkových úprav.
zobraziť paragraf
§ 8f
Jednoduché pozemkové úpravy vykonávané na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov v súvislosti s rozsiahlou zmenou štátnej hranice

(1)
Návrh na jednoduché pozemkové úpravy vykonávané z dôvodu podľa § 2 ods. 1 písm. i) podáva ústredný orgán štátnej správy, do ktorého pôsobnosti patrí dôvod zmeny štátnej hranice; zároveň zabezpečí rozpočtové prostriedky na vykonanie jednoduchých pozemkových úprav.
(2)
Obvod jednoduchých pozemkových úprav sa určuje so zohľadnením pôvodného a nového priebehu štátnej hranice. Časť obvodu jednoduchých pozemkových úprav, ktorá sa nachádza na území iného štátu, sa určuje kartometricky.
(3)
Nároky na vyrovnanie za pôvodné pozemky na území mimo Slovenskej republiky môžu byť špecifikované aj na základe kartometrického zisťovania.
(4)
Na pozemky určené na účely vyrovnania podľa § 7 ods. 4 písm. h), ktoré sú v obvode projektu pozemkových úprav, vyznačí okresný úrad zákaz scudzenia a zaťaženia7i) na základe právoplatného rozhodnutia o nariadení pozemkových úprav.
(5)
Súčasťou úvodných podkladov je aj súpis nárokov na vyrovnanie za pôvodné pozemky, ktoré prešli na územie iného štátu; súpis nárokov sa vyhotoví vo forme zjednodušeného registra.6ag)
(6)
Nárok na vyrovnanie za pôvodné pozemky zodpovedá výmere a druhu pozemku, ktorý prešiel na územie iného štátu. Vyrovnanie sa poskytne len v pozemkoch na účely vyrovnania, ktoré poskytuje Slovenský pozemkový fond alebo správca. Nové pozemky sa vlastníkom poskytnú v rovnakej výmere a druhu pozemku, ako mali pozemky, ktoré prešli na územie iného štátu. Ustanovenia § 11 ods. 1 až 6 sa nepoužijú.
(7)
Druh pôvodného pozemku pred zmenou štátnej hranice určí komisia zriadená podľa § 3 ods. 3.
(8)
Na účely posúdenia platnosti zásad umiestnenia nových pozemkov sa výmera pozemkov počíta len z výmery pozemkov, ktoré prešli na územie iného štátu.
zobraziť paragraf
§ 8g
Jednoduché pozemkové úpravy vykonávané na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom pod osídleniami

(1)
Žiadosť o jednoduché pozemkové úpravy vykonávané z dôvodu podľa § 2 ods. 1 písm. j) podáva obec, na ktorej území sa osídlenie alebo jeho časť nachádza. Žiadosť obsahuje aj mapový podklad pozemkov pod osídlením, ktorý s dostatočnou presnosťou určuje navrhovanú hranicu obvodu projektu pozemkových úprav; prílohou k žiadosti je súhlas obecného zastupiteľstva.
(2)
Umiestnenie osídlenia a účel využitia pozemkov musí byť v súlade s platným územným plánom obce.6af) Ak sa osídlenie nachádza na území obce, ktorá nemá a nie je povinná mať územný plán obce do dátumu podľa osobitného predpisu,6afa) alebo ak mapový podklad podľa odseku 1, umiestnenie osídlenia alebo jeho budúce usporiadanie nie je v súlade s platným územným plánom, mapový podklad podľa odseku 1, umiestnenie osídlenia a účel využitia pozemkov musí byť odsúhlasený uznesením obecného zastupiteľstva. Ak žiadosť podľa odseku 1 obsahuje aj plochy bez obydlí, obec je povinná predložiť aj súhlas dotknutého orgánu podľa osobitných predpisov.6ac)
(3)
Pri nepreukázaní účelnosti podľa § 7 ods. 2 písm. a), nepreukázaní záujmu podľa § 7 ods. 2 písm. d) alebo nesplnení podmienok podľa odseku 2 okresný úrad pozemkové úpravy nepovolí.
(4)
Obec, ktorá podala žiadosť podľa odseku 1, je povinná okresnému úradu do 90 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o povolení pozemkových úprav podľa § 8 preukázať zabezpečenie financovania nákladov spojených s jednoduchými pozemkovými úpravami predložením zmluvy uzatvorenej s fyzickou osobou alebo právnickou osobou podľa § 25 ods. 1; ak túto povinnosť nesplní, môže okresný úrad konanie zastaviť podľa § 8a.
(5)
Obvod projektu pozemkových úprav tvorí samostatný obvod pozemkov pod osídlením a samostatný obvod pozemkov na účely vyrovnania.
(6)
Hodnota pozemkov pod osídlením sa určí znaleckým posudkom podľa osobitného predpisu.6ae) Znalca ustanoví okresný úrad. Náklady na znalecký posudok uhrádza obec, ktorá podala žiadosť podľa odseku 1. Hodnota pozemkov na účely vyrovnania sa určí podľa § 9 ods. 3.
(7)
Vlastníkom pozemkov a vlastníkom spoluvlastníckych podielov sa vyrovnanie poskytuje v pozemkoch na účely vyrovnania alebo v pozemkoch pod osídlením alebo v peniazoch. Za pozemky vo vlastníctve štátu, ktoré prechádzajú do vlastníctva obce, nie je nárok na vyrovnanie.
(8)
Okresný úrad súčasne s výpisom z registra pôvodného stavu doručí vlastníkovi výzvu, aby sa v lehote 30 dní od doručenia výzvy písomne vyjadril, či žiada vyrovnanie v pozemkoch na účely vyrovnania, alebo v pozemkoch pod osídlením, alebo v peniazoch. Vyjadrenie vlastníka je záväzné a nemožno ho počas konania meniť. Ak sa vlastník v lehote podľa prvej vety písomne nevyjadrí, patrí mu vyrovnanie v pozemkoch na účely vyrovnania. Ak nie je dostatočná výmera pozemkov na účely vyrovnania, vlastníkom sa poskytne vyrovnanie v pozemkoch na účely vyrovnania pomerne podľa pomeru ich vzájomných nárokov na vyrovnanie a zvyšok nárokov sa vyrovná v peniazoch.
(9)
Na vyrovnanie v pozemkoch na účely vyrovnania sa použijú pozemky poskytnuté podľa § 7 ods. 4 písm. i) v prvom rade obcou a v druhom rade Slovenským pozemkovým fondom alebo správcom.
(10)
Vyrovnanie v peniazoch poskytuje obec. Vyrovnanie v peniazoch sa vykoná medzi obcou a vlastníkom pozemku v lehote určenej v rozhodnutí o schválení vykonania projektu pozemkových úprav.
(11)
Nové pozemky sa vlastníkom poskytnú v rovnakej výmere, ako majú pôvodné pozemky so zohľadnením úbytku výmery na spoločné zariadenia a opatrenia okrem postupu podľa odseku 7 poslednej vety; ustanovenia § 11 ods. 1 až 6 sa nepoužijú.
(12)
Pozemky pod osídlením, za ktoré vlastníci dostanú vyrovnanie v pozemkoch na účely vyrovnania alebo vyrovnanie v peniazoch, a pozemky pod osídlením, ktoré sú vo vlastníctve štátu okrem tých, ktoré môžu byť len vo vlastníctve štátu, alebo tých, ktoré sa nachádzajú v ochrannom pásme letísk, dráh alebo ciest,6ah) prejdú do vlastníctva obce. Obec nesmie pozemok pod osídlením scudziť ani zaťažiť okrem prevodu alebo nájmu pozemku pod obydlím alebo priľahlého pozemku do vlastníctva obyvateľovi tohto obydlia; toto obmedzenie sa vyznačí v katastri nehnuteľností na základe rozhodnutia o schválení vykonania projektu pozemkových úprav. Na účel prevodu pozemku podľa druhej vety obec potvrdí, či ide o obyvateľa obydlia.
(13)
Obec neprevedie vlastníctvo k pozemku pod obydlím alebo priľahlému pozemku obyvateľovi obydlia, voči ktorému je vedené exekučné konanie podľa osobitného predpisu.6ai)
(14)
Obyvateľ obydlia nesmie po dobu desiatich rokov odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva podľa odseku 12 previesť pozemok pod obydlím alebo priľahlý pozemok na tretiu osobu s výnimkou blízkej osoby podľa § 116 Občianskeho zákonníka alebo príbuznej osoby podľa § 117 Občianskeho zákonníka.
(15)
Na účely posúdenia platnosti zásad umiestnenia nových pozemkov sa výmera pozemkov počíta len v samostatnom obvode pozemkov pod osídlením.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 8i
Jednoduché pozemkové úpravy vykonávané na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky

(1)
Žiadosť o jednoduché pozemkové úpravy vykonávané z dôvodu podľa § 2 ods. 1 písm. l) na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov k pozemku podľa osobitného predpisu1ab) podáva obec alebo vyšší územný celok, do ktorých vlastníctva prešla stavba, cintorín, športový areál alebo verejná zeleň podľa osobitných predpisov.6ak)
(2)
Žiadateľ podľa odseku 1 musí v prípravnom konaní preukázať, že vlastník pozemku podľa odseku 1
a)
s ním odmietol uzavrieť zámennú zmluvu podľa osobitného predpisu,6al)
b)
s ním odmietol uzavrieť kúpnu zmluvu, v ktorej cena bola navrhnutá najmenej v sume podľa odseku 7,
c)
neprevzal ani opakovane doručovaný návrh zámennej zmluvy alebo návrh kúpnej zmluvy, alebo
d)
sa nevyjadril k návrhu zámennej zmluvy alebo k návrhu kúpnej zmluvy v lehote 30 dní odo dňa doručenia návrhu.
(3)
Pri nepreukázaní účelnosti podľa § 7 ods. 2 písm. a), nepreukázaní, že ide o pozemok podľa odseku 1, nepreukázaní postupu podľa odseku 2 alebo neposkytnutí potrebnej výmery pozemkov na účely vyrovnania podľa § 7 ods. 4 písm. k) okresný úrad pozemkové úpravy nepovolí.
(4)
Žiadateľ podľa odseku 1 je povinný okresnému úradu do 90 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o povolení pozemkových úprav podľa § 8 preukázať zabezpečenie financovania nákladov spojených s jednoduchými pozemkovými úpravami predložením zmluvy uzatvorenej s fyzickou osobou alebo právnickou osobou podľa § 25 ods. 1; ak túto povinnosť nesplní, môže okresný úrad konanie zastaviť podľa § 8a.
(5)
Obvod projektu pozemkových úprav tvorí samostatný obvod pôvodných pozemkov podľa odseku 1 a samostatný obvod pozemkov na účely vyrovnania.
(6)
Pre určenie druhu pôvodného pozemku podľa odseku 1 platí druh pozemku v čase pred jeho zastavaním.
(7)
Hodnota pôvodného pozemku podľa odseku 1 sa určí ako desaťnásobok najvyššej hodnoty bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky podľa osobitného predpisu7d) z najkvalitnejších bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek v danom katastrálnom území podľa osobitného predpisu.6am) Hodnota pozemkov na účely vyrovnania sa určí znaleckým posudkom metódou polohovej diferenciácie podľa osobitného predpisu.6ae) Znalca ustanoví okresný úrad. Náklady na znalecký posudok uhrádza žiadateľ podľa odseku 1.
(8)
Vlastníkovi pôvodného pozemku podľa odseku 1 sa vyrovnanie poskytne v pozemkoch na účely vyrovnania. Nové pozemky sa vlastníkom poskytnú v rovnakej hodnote, akú majú pôvodné pozemky podľa odseku 1; ustanovenia § 11 ods. 1 až 6 sa nepoužijú. Ak sa po určení hodnoty pozemkov zistí, že nie je dostatok pozemkov na účely vyrovnania, okresný úrad opätovne postupuje podľa § 7 ods. 4 písm. k). Ak pozemky na účely vyrovnania ani po doplnení nepostačujú na poskytnutie vyrovnania, okresný úrad konanie zastaví.
(9)
Na vyrovnanie v pozemkoch na účely vyrovnania sa použijú pozemky poskytnuté v prvom rade žiadateľom a v druhom rade Slovenským pozemkovým fondom alebo správcom.
(10)
Na účely posúdenia platnosti zásad umiestnenia nových pozemkov sa výmera pozemkov počíta len v samostatnom obvode pôvodných pozemkov podľa odseku 1.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 8j
Jednoduché pozemkové úpravy vykonávané na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom pod vodnými stavbami vo vlastníctve štátu

(1)
Žiadosť o jednoduché pozemkové úpravy vykonávané z dôvodu podľa § 2 ods. 1 písm. m) na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom pod vodnými stavbami vo vlastníctve štátu podáva správca majetku štátu podľa osobitného predpisu,6an) do ktorého správy vodná stavba vo vlastníctve štátu patrí.
(2)
Žiadateľ podľa odseku 1 musí v prípravnom konaní preukázať, že vlastníkovi pozemku podľa odseku 1 zaslal návrh kúpnej zmluvy a návrh zámennej zmluvy a vlastník
a)
s ním odmietol uzavrieť kúpnu zmluvu a zámennú zmluvu,
b)
sa nevyjadril k návrhom zmlúv v lehote 30 dní odo dňa doručenia návrhov, alebo
c)
neprevzal ani opakovane doručované návrhy zmlúv.
(3)
Pri nepreukázaní účelnosti podľa § 7 ods. 2 písm. a), nepreukázaní, že ide o pozemok podľa odseku 1, nepreukázaní postupu podľa odseku 2 alebo neposkytnutí potrebnej výmery pozemkov na účely vyrovnania podľa § 7 ods. 4 písm. l) okresný úrad pozemkové úpravy nepovolí.
(4)
Žiadateľ podľa odseku 1 je povinný okresnému úradu do 90 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o povolení pozemkových úprav podľa § 8 preukázať zabezpečenie financovania nákladov spojených s jednoduchými pozemkovými úpravami predložením zmluvy uzatvorenej s fyzickou osobou alebo právnickou osobou podľa § 25 ods. 1; ak túto povinnosť nesplní, môže okresný úrad konanie zastaviť podľa § 8a.
(5)
Obvod projektu pozemkových úprav tvorí samostatný obvod pôvodných pozemkov podľa odseku 1 a samostatný obvod pozemkov na účely vyrovnania.
(6)
Pre určenie druhu pôvodného pozemku podľa odseku 1 platí druh pozemku v čase pred jeho zastavaním.
(7)
Hodnota pôvodného pozemku podľa odseku 1 a hodnota pozemku na účely vyrovnania sa určí znaleckým posudkom podľa osobitného predpisu.6ae) Znalca ustanoví okresný úrad. Náklady na znalecký posudok uhrádza žiadateľ. Ak po vypracovaní znaleckého posudku okresný úrad zistí, že návrh kúpnej zmluvy alebo návrh zámennej zmluvy podľa odseku 2 nie je minimálne vo výške podľa znaleckého posudku, okresný úrad konanie zastaví.
(8)
Vlastníkovi pôvodného pozemku podľa odseku 1 sa vyrovnanie poskytne v pozemkoch na účely vyrovnania; vyrovnanie v peniazoch je možné poskytnúť iba so súhlasom vlastníka a v celkovej výške do 100 eur. Vyrovnanie v peniazoch sa vykoná medzi žiadateľom podľa odseku 1 a vlastníkom pozemku v lehote určenej v rozhodnutí o schválení vykonania projektu pozemkových úprav. Nové pozemky sa vlastníkom poskytnú v rovnakej hodnote, akú majú pôvodné pozemky podľa odseku 1; ustanovenia § 11 ods. 1 až 6 sa nepoužijú. Ak sa po určení hodnoty pozemkov zistí, že nie je dostatok pozemkov na účely vyrovnania, okresný úrad opakovane postupuje podľa § 7 ods. 4 písm. l). Ak pozemky na účely vyrovnania ani po doplnení nepostačujú na poskytnutie vyrovnania, okresný úrad konanie zastaví.
(9)
Na vyrovnanie v pozemkoch na účely vyrovnania sa použijú pozemky poskytnuté v prvom rade žiadateľom a v druhom rade Slovenským pozemkovým fondom alebo správcom.
(10)
Na účely posúdenia platnosti zásad umiestnenia nových pozemkov sa výmera pozemkov počíta len v samostatnom obvode pôvodných pozemkov podľa odseku 1.
zobraziť paragraf
§ 9
Úvodné podklady

(1)
Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o povolení alebo nariadení pozemkových úprav okresný úrad začne práce na
a)
prešetrovaní, zameraní a zobrazení obvodu pozemkových úprav a stabilizovaní význačných lomových bodov hraníc obvodu pozemkových úprav, ktoré sa vykonávajú v rámci operátu obvodu projektu pozemkových úprav,
b)
aktualizovaní bonitovaných pôdnoekologických jednotiek,
c)
vyhotovovaní súpisu údajov o pôvodných nehnuteľnostiach a právnych vzťahov k nim, určení hodnoty pozemkov v obvode projektu pozemkových úprav, vyhotovovaní zoznamu vlastníkov a osôb podľa § 6 ods. 1 písm. d), ktoré sú obsahom registra pôvodného stavu,
d)
obstarávaní ďalších podkladov a súborov informácií potrebných na riešenie priestorového usporiadania a funkčného využívania územia v obvode pozemkových úprav v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja v rámci návrhu miestneho územného systému ekologickej stability na účely pozemkových úprav a všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav,
e)
vyhotovovaní registra porastov.
(2)
Okresný úrad v obvode projektu pozemkových úprav zostaví, zverejní a schváli register pôvodného stavu, ktorý sa skladá z údajov o pozemkoch a právnych vzťahoch k nim ku dňu, ktorý určí okresný úrad; zmeny právnych vzťahov, ku ktorým došlo po schválení registra pôvodného stavu, okresný úrad vyznačí v registri pôvodného stavu na základe údajov katastra nehnuteľností.6b) Register pôvodného stavu obsahuje aj údaje z registra porastov.
(3)
Ak tento zákon neustanovuje inak, hodnota pozemkov v obvode projektu pozemkových úprav sa určí podľa druhu pozemku vedeného v katastri nehnuteľností spresneného na základe komisionálneho zistenia (§ 3 ods. 3) v rámci spresňovania druhov pozemkov v obvode pozemkových úprav (§ 6 ods. 2) a podľa bonitovaných pôdnoekologických jednotiek.
(4)
Ak ide o pozemky uvedené v § 4 ods. 4, hodnota pozemku a hodnota trvalého porastu na ňom sa neurčuje.
(5)
Bonitovanou pôdno-ekologickou jednotkou je klasifikačný a identifikačný údaj vyjadrujúci kvalitu a hodnotu produkčno-ekologického potenciálu poľnohospodárskej pôdy na určitom stanovišti. Na účely pozemkových úprav sa vyhotovuje mapa hodnoty pozemkov.
(6)
Ak sa pri vyrovnaní v nových pozemkoch zachová druh pôvodného pozemku (§ 6 ods. 2), hodnota vlastných trvalých porastov sa nemusí určiť.
(7)
Ak pri vyrovnaní v nových pozemkoch nie sú zachované druhy pôvodných pozemkov, hodnota trvalých porastov na nich, ktorá je obsahom registra nového stavu (§ 12a), sa určí podľa § 43 ods. 2.
(8)
Hodnota pozemkov, na ktorých sú vybudované spoločné zariadenia a opatrenia a ktoré sa stanú súčasťou návrhu plánu spoločných zariadení a opatrení, určí sa podľa druhu a bonity priľahlých pozemkov. To sa vzťahuje aj na spoločné zariadenia a opatrenia plánované v projekte pozemkových úprav.
(9)
Okresný úrad vypracuje na účely pozemkových úprav prostredníctvom odborne spôsobilej osoby6c) návrh miestneho územného systému ekologickej stability6d) ako podklad na všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav. Návrh miestneho územného systému ekologickej stability na účely pozemkových úprav je súčasťou návrhu všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav. Ak bol pre územie v obvode pozemkových úprav vyhotovený a schválený dokument miestneho územného systému ekologickej stability, podkladom pre všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav je tento dokument.
(10)
Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav sa vypracúvajú v rozsahu, ktorý zodpovedá dôvodom začatia pozemkových úprav a potrebám ďalšieho konania o pozemkových úpravách. Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav obsahujú
a)
prehodnotenie alebo určenie regulatívu priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, ktorý je v súlade so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie, najmenej v rozsahu podľa odseku 11 a z toho vyplývajúceho verejného záujmu podľa § 1,
b)
návrhy spôsobu ďalšieho využívania územia a štruktúry krajiny v obvode projektu pozemkových úprav s cieľom, aby sa v nej vzájomne zlaďovali priestorové požiadavky hospodárskych a iných činností človeka s krajinnoekologickými podmienkami územia,6e)
c)
vymedzenie chránenej časti krajiny, ak nevznikajú podľa osobitného predpisu.6f)
(11)
V rámci všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav a s prihliadnutím aj na súvisiace územia mimo obvodu pozemkových úprav sa vykonávajú prieskumy a rozbory najmä
a)
dopravných pomerov a technického vybavenia územia,
b)
územných vplyvov rozvoja nepoľnohospodárskych činností,
c)
rozhraničenia lesnej pôdy a poľnohospodárskej pôdy, najvhodnejšieho spôsobu využitia poľnohospodárskej pôdy a lesnej pôdy, zachovania a zvyšovania jej úrodnosti a produkčných schopností a ochrany pred znehodnotením,
d)
požiadaviek na tvorbu miestneho systému ekologickej stability, požiadaviek na ochranu prírody a krajiny6faa) a jednotlivých prírodných zdrojov a pamiatkovej starostlivosti,
e)
potreby úpravy vodného režimu,
f)
zmien v štruktúre poľnohospodárskych podnikov a lesných podnikov,
g)
súvislosti so susednými katastrálnymi územiami alebo obvodmi pozemkových úprav.
(12)
Návrh všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav predloží okresný úrad na prerokovanie združeniu účastníkov, obci a dotknutým orgánom štátnej správy a dotknutým správcom verejných zariadení.
(13)
Schválený program starostlivosti o lesy alebo schválený projekt starostlivosti o lesný pozemok je jedným z podkladov pre vyhotovenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav. Zaradenie investičnej lesnej cesty podľa osobitného predpisu6a) alebo inej lesnej cesty ako spoločné zariadenie sa vykoná po prerokovaní podľa § 10 ods. 5.
(14)
Okresný úrad predloží správe katastra technickú dokumentáciu6fa) o priebehu hranice obvodu projektu pozemkových úprav, ktorá sa prevezme do katastra nehnuteľností.
(15)
Ak hranica obvodu projektu pozemkových úprav prechádza pozemkom evidovaným na katastrálnej mape, pozemok sa rozdelí na základe rozhodnutia o povolení alebo nariadení pozemkových úprav.
(16)
Ak tento zákon neustanovuje inak, pri riešení pozemkových úprav na nepoľnohospodárskej pôde a nelesnej pôde6fb) začatých po 1. septembri 2004 sa na určenie hodnoty pozemku použije osobitný predpis6fc) okrem pozemkov uvedených v odseku 8 a pozemkov, ktoré pred nariadením alebo povolením pozemkových úprav tvorili poľnohospodársku pôdu, lesné pozemky a ostatné plochy.
zobraziť paragraf
§ 10
Prerokúvanie úvodných podkladov

(1)
Okresný úrad zverejní register pôvodného stavu [§ 9 ods. 1 písm. c)] na vhodnom mieste v obci alebo jej časti na 30 dní a doručí register pôvodného stavu združeniu účastníkov. Zároveň doručí každému účastníkovi, ktorého pobyt je známy, výpis z registra pôvodného stavu o pozemkoch a porastoch.
(2)
Účastníci môžu podať proti údajom v písomnostiach uvedených v odseku 1 okresnému úradu písomné námietky v lehote do 30 dní od ich zverejnenia alebo doručenia.
(3)
Pri rozhodovaní o námietkach vlastníkov proti výpisu z registra pôvodného stavu, ktoré sa týkajú sporu o vlastníctvo, alebo ak niekto tvrdí, že je vlastníkom pozemkov a toto vlastnícke právo nemôže preukázať príslušnou listinou, okresný úrad mu odporučí obrátiť sa na súd určovacou žalobou. Ak sa na súd obráti, do jeho rozhodnutia okresný úrad vyznačí v registri pôvodného stavu vlastníka vedeného na liste vlastníctva. Pri duplicitnom vlastníctve k pozemku sa rieši nové usporiadanie pozemku tak, že sa nemení hodnota a výmera nového pozemku, okrem kritérií podľa § 11 a platných zásad umiestnenia nových pozemkov; výpisy z registra pôvodného stavu sa doručujú vlastníkom vedeným na liste vlastníctva. Ak sa námietky týkajú len určenia hodnoty pozemku alebo údajov z registra porastov, rozhodne o nich okresný úrad. Po rozhodnutí o námietkach okresný úrad register pôvodného stavu schváli. Na schválenie sa nevzťahuje správny poriadok.18) Schválenie registra pôvodného stavu sa oznamuje verejnou vyhláškou.
(4)
Okresný úrad zverejní návrh všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav na obvyklom mieste v obci na 60 dní a doručí ho združeniu účastníkov. Proti návrhu podľa prvej vety možno podať námietky okresnému úradu v lehote 30 dní od jeho zverejnenia alebo doručenia.
(5)
Okresný úrad oznámi všetkým dotknutým orgánom štátnej správy, že sa prerokúvajú všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav. Dotknuté orgány štátnej správy sú povinné oznámiť svoje stanoviská k návrhu všeobecných zásad funkčného usporiadania územia do 30 dní odo dňa doručenia. Ak sa dotknutý orgán v tejto lehote nevyjadrí, predpokladá sa, že nemá námietky k návrhu všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav.
(6)
Námietky proti všeobecným zásadám funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav okresný úrad prerokuje do 60 dní odo dňa ich doručenia so združením účastníkov a podľa výsledkov prerokovania rozhodne o schválení týchto zásad. Rozhodnutie sa doručí verejnou vyhláškou. O výsledku prerokovania upovedomí okresný úrad toho, kto námietku podal.
(7)
Schválené všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav podľa odseku 6 nahrádzajú na účely výstavby spoločných zariadení a opatrení rozhodnutie o umiestnení stavby,6h) ak ide o prípady uvedené v § 12 ods. 4 písm. a) až d), rozhodnutie o využívaní územia6i) vypracované v súlade so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie, rozhodnutie o odňatí poľnohospodárskej pôdy6j) a rozhodnutie o vyňatí lesného pozemku.6k)
(8)
Ak ide o nariadené pozemkové úpravy podľa § 2 ods. 1 písm. g), postupnosť spracúvania etáp úvodných podkladov sa riadi potrebami odstraňovania dôsledkov, prevenciou následkov a časovým harmonogramom stanoveným komisiou podľa odseku 9. Návrh všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav okresný úrad zverejní na vhodnom mieste v obci alebo jej časti na 30 dní; lehota na podanie námietok voči všeobecným zásadám funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav je 30 dní odo dňa ich zverejnenia alebo doručenia.
(9)
Ak ide o pozemkové úpravy podľa § 2 ods. 1 písm. g), schvaľuje všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav okresný úrad na základe odporúčania komisie, ktorú zriaďuje vláda Slovenskej republiky na návrh ministra. Schválením všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav vzniká štátu, obci alebo inej osobe, ktorá spravuje majetok štátu alebo obce, právo uskutočňovať vo verejnom záujme výstavbu v projekte pozemkových úprav navrhnutých spoločných zariadení a opatrení.
(10)
Schválený register pôvodného stavu a schválené všeobecné zásady funkčného usporiadania územia doručí okresný úrad združeniu účastníkov do 15 dní od ich schválenia.
zobraziť paragraf
§ 11
Vyrovnanie

(1)
Za pozemky podliehajúce pozemkovým úpravám patrí vlastníkom pozemkov vyrovnanie zodpovedajúce hodnote ich pozemkov a vlastných trvalých porastov na nich; vyrovnanie patrí aj vlastníkom spoluvlastníckych podielov, pričom okresný úrad musí zohľadniť úbytky pre spoločné zariadenia a opatrenia podľa § 12 ods. 8.
(2)
Vyrovnanie sa poskytuje vlastníkom pozemkov a vlastníkom spoluvlastníckych podielov na iných pozemkoch (ďalej len „nový pozemok"). Okresný úrad pri výbere nových pozemkov prihliada na prevádzkovo-ekonomické pomery všetkých účastníkov a na okolnosti, ktoré ovplyvňujú využívanie, zhodnocovanie a výnos z pozemkov. Prihliada sa najmä na
a)
prírodné podmienky,
b)
vhodnú organizáciu pôdneho fondu jednotlivých poľnohospodárskych podnikov a lesných podnikov,
c)
pomer jednotlivých druhov pozemkov7) (kultúr) v obvode pozemkových úprav,
d)
vlastnosti a bonitu jednotlivých pozemkov,
e)
záujmy ochrany životného prostredia,
f)
územnoplánovaciu dokumentáciu.
(3)
Ak tento zákon neustanovuje inak, nové pozemky majú byť svojím druhom, výmerou, bonitou, polohou a hospodárskym stavom primerané pôvodným pozemkom, pričom sa prihliada na výhody získané pozemkovými úpravami. Pri zmene druhu pozemku z dôvodov riešenia protieróznych opatrení a iných opatrení navrhnutých vo všeobecných zásadách funkčného usporiadania územia sa za pôvodný druh pozemku považuje navrhovaný stav. Nové určenie hodnoty takéhoto pozemku sa vykoná v rámci aktualizácie registra pôvodného stavu.
(4)
Nové pozemky vlastníka sú primerané, ak rozdiel hodnoty pôvodných pozemkov a nových pozemkov vlastníka nepresahuje desať percent hodnoty pôvodných pozemkov vrátane pozemkov alebo ich časti potrebných na spoločné zariadenia a opatrenia. S písomným súhlasom vlastníka možno v jeho neprospech prekročiť prípustný rozdiel hodnoty nových pozemkov bez nároku na vyrovnanie v peniazoch. Pri vzniku rozdielnej hodnoty pozemkov v obvode projektu pozemkových úprav si môžu vlastníci určiť rozdiel hodnoty pôvodných pozemkov a nových pozemkov až do výšky 25 % v zásadách umiestnenia nových pozemkov. Pri celkovej výmere do 200 m2 sa toto kritérium nemusí dodržať s písomným súhlasom vlastníka.
(5)
Nové pozemky vlastníka sú primerané, ak rozdiel výmery pôvodných pozemkov a nových pozemkov vlastníka nepresahuje 5 % výmery pôvodných pozemkov po odpočítaní podielu pozemkov alebo ich časti potrebných na spoločné zariadenia a opatrenia. Pri celkovej výmere pôvodných pozemkov alebo spoluvlastníckych podielov vlastníka v obvode projektu pozemkových úprav do 100 m2 sú nové pozemky vlastníka primerané, ak rozdiel podľa prvej vety nepresahuje 5 m2. S písomným súhlasom vlastníka možno v jeho neprospech prekročiť prípustný rozdiel výmery nových pozemkov bez nároku na vyrovnanie v peniazoch.
(6)
Ak s tým vlastník súhlasí, nemusia byť pri vyrovnaní dodržané kritériá uvedené v odseku 3. Ak sú pozemkové úpravy nariadené a vlastník v obvode projektu pozemkových úprav vlastní výmeru do 50 m2, súhlas podľa prvej vety nie je potrebný.
(7)
Ak je potrebné pre spoločné zariadenia a opatrenia vyčleniť nevyhnutnú výmeru poľnohospodárskej pôdy, lesných pozemkov alebo inej pôdy, použijú sa najprv pozemky vo vlastníctve štátu a potom pozemky obce. Ak nie je dostatok výmery pozemkov vo vlastníctve štátu a obce v uvedenom poradí, postupuje sa podľa § 12 ods. 8. Ak sú pozemkové úpravy povolené na výmere menšej ako polovica výmery katastrálneho územia, štát a obec prispievajú v rozsahu neknihovaných pozemkov7a) a následne sa postupuje podľa § 12 ods. 8. Ak sú pozemkové úpravy povolené na výmere najmenej polovice výmery katastrálneho územia, postupuje sa podľa prvej vety a druhej vety. Ak sú pozemkové úpravy nariadené z dôvodu podľa § 2 ods. 1 písm. a) a v obvode projektu pozemkových úprav je dostatok pozemkov vo vlastníctve štátu určených pre spoločné zariadenia a opatrenia, vyčlení sa pre spoločné zariadenia a opatrenia najmenej 7 % výmery obvodu projektu pozemkových úprav, pričom možno zohľadniť výmeru bezprostredne susediacich existujúcich zariadení regionálneho alebo nadregionálneho charakteru mimo obvodu projektu pozemkových úprav.
(8)
Ak s tým vlastník súhlasí, vyrovnanie za pozemky alebo spoluvlastnícke podiely k pozemkom, okrem lesných pozemkov, v celkovej výmere vlastníka v obvode projektu pozemkových úprav do 400 m2, sa poskytne v peniazoch. Vyrovnanie v peniazoch sa vykoná medzi Slovenským pozemkovým fondom, ak tento zákon neustanovuje inak, a vlastníkom pozemkov v lehote určenej v rozhodnutí o schválení vykonania projektu pozemkových úprav.
(9)
Ak s tým vlastník súhlasí, vyrovnanie za pozemky alebo spoluvlastnícke podiely k lesným pozemkom celkovej výmery vlastníka do 2 000 m2 vrátane lesných porastov na nich sa poskytne v peniazoch. Vyrovnanie v peniazoch sa vykoná medzi správcom, ak tento zákon neustanovuje inak, a vlastníkom pozemku v lehote určenej v rozhodnutí o schválení vykonania projektu pozemkových úprav.
(10)
Ak sa v obvode projektu pozemkových úprav mimo chráneného územia nachádza dostatok pozemkov vo vlastníctve štátu a vlastník pôvodného pozemku v obvode projektu pozemkových úprav v chránenom území požiada o poskytnutie nového pozemku mimo chráneného územia, nový pozemok mimo chráneného územia možno poskytnúť za dodržania kritérií podľa odsekov 3 až 5. Ak nemožno použiť postup podľa prvej vety, postupuje sa podľa osobitného predpisu.7b)
(11)
Na vyrovnanie v peniazoch je potrebný súhlas vlastníka v písomnej forme. Súhlas vlastníka podľa prvej vety obsahuje zoznam jeho pozemkov a spoluvlastníckych podielov podľa odsekov 8 a 9 s ich výmerou a hodnotou z registra pôvodného stavu a celkovú výmeru a celkovú hodnotu, na ktoré sa súhlas vzťahuje. Po doručení tohto súhlasu okresnému úradu nemožno súhlas odvolať. Okresný úrad súhlas odmietne, ak neobsahuje údaje podľa druhej vety, údaje v ňom uvedené sú nesprávne alebo je pozemok alebo spoluvlastnícky podiel podľa druhej vety zaťažený právami tretích osôb, ktoré pozemkovými úpravami nezanikajú. Pozemky a spoluvlastnícke podiely, za ktoré vlastník súhlasí s vyrovnaním v peniazoch podľa odsekov 8 a 9, nemožno scudziť ani zaťažiť. Ak ide o pozemok s nezisteným vlastníkom, Slovenský pozemkový fond alebo správca môže súhlasiť s vyrovnaním v peniazoch, pričom pri nariadených pozemkových úpravách pri celkovej výmere pozemkov alebo spoluvlastníckych podielov k pozemkom nezisteného vlastníka v obvode projektu pozemkových úprav do 200 m2 Slovenský pozemkový fond alebo do 1 000 m2 správca vždy súhlasí s vyrovnaním v peniazoch.
(12)
Okresný úrad môže na účely pozemkových úprav rozhodnutím podľa § 14 ods. 5 zriadiť alebo zrušiť iné vecné právo k pozemku.1aa) Pri zriadení iného vecného práva okresný úrad určí mieru zohľadnenia ujmy v rozdeľovacom pláne. Okresný úrad v rozhodnutí o schválení vykonania projektu pozemkových úprav pri pozemkoch podľa osobitného predpisu7ba) zriadi záložné právo v prospech Slovenského pozemkového fondu; Slovenský pozemkový fond môže začať výkon tohto záložného práva7bb) najskôr po uplynutí dvoch rokov od nadobudnutia vlastníctva k pozemkom.7bc)
(13)
Pozemky, ktoré patria do obvodu pozemkových úprav a tvoria spoločnú nehnuteľnosť, možno rozdeliť, ak s tým súhlasia vlastníci nadpolovičnej výmery spoločnej nehnuteľnosti.7c) Spoluvlastník spoločnej nehnuteľnosti môže požiadať o oddelenie časti spoločnej nehnuteľnosti s výmerou zodpovedajúcou jeho spoluvlastníckemu podielu a jej scelenie s iným pozemkom alebo spoluvlastníckym podielom, ktoré vlastní v obvode projektu pozemkových úprav. Spoluvlastník spoločnej nehnuteľnosti, ktorý v obvode projektu pozemkových úprav nevlastní okrem podielu na spoločnej nehnuteľnosti iný pozemok alebo spoluvlastnícky podiel, môže požiadať o oddelenie podľa druhej vety, ak na jeho podiel na spoločnej nehnuteľnosti pripadá najmenej 400 m2. Podľa druhej vety a tretej vety môžu spoločne postupovať aj viacerí spoluvlastníci spoločnej nehnuteľnosti. Postup podľa druhej vety a tretej vety sa nevzťahuje na lesné pozemky. Na postup podľa druhej vety a tretej vety sa nepoužije § 6 ods. 7.
(14)
Okresný úrad môže na účely pozemkových úprav rozhodnutím podľa § 14 ods. 5 zriadiť alebo zrušiť podielové spoluvlastníctvo k pozemku.
(15)
Pozemky alebo spoluvlastnícke podiely k pozemkom, ktoré tvoria poľnohospodársku pôdu alebo ostatnú pôdu vo výmere do 400 m2, ktoré nemožno sceliť s ostatnými pozemkami vlastníka a za ktoré nebol uplatnený nárok na vyrovnanie v peniazoch, zlúčia sa do celku s ostatnými pozemkami alebo spoluvlastníckymi podielmi vlastníkov a určí sa ich spoluvlastnícky podiel; pri zlučovaní pozemkov do týchto celkov sa dbá na to, aby nedochádzalo k zlučovaniu spoluvlastníckych podielov známych vlastníkov, ktorých miesto pobytu alebo sídlo je známe, so spoluvlastníckymi podielmi vlastníkov, ktoré spravuje alebo s ktorými nakladá Slovenský pozemkový fond alebo správca a prihliada sa na záujem vlastníkov pozemkov alebo spoluvlastníckych podielov, ktoré sa majú zlúčiť. Pri určení druhu pozemku na novom pozemku sa vychádza z prevažujúceho druhu pozemku pôvodného pozemku; hodnota trvalého porastu sa pritom nezohľadňuje. Pozemok môže mať menšiu výmeru ako 400 m2, ak ide o pozemky určené na spoločné zariadenia a opatrenia alebo ak sa z celkovej výmery vlastníka vytvárajú samostatné susedné pozemky oddelené hranicou druhu pozemku, alebo ak nie je možné vytvoriť väčší pozemok z dôvodu členitosti terénu, alebo ak ide o pozemkové úpravy vykonávané z dôvodov podľa § 2 ods. 1 písm. h) až k).
(16)
Ak ide o lesné pozemky, najmenšia výmera pozemkov na opatrenia podľa odseku 15 je 2 000 m2. Pozemok môže mať menšiu výmeru ako 2 000 m2, ak ide o pozemok určený na spoločné zariadenia a opatrenia alebo s ohľadom na rozmiestnenie ostatných lesných pozemkov7ca) alebo ak ide o pozemkové úpravy vykonávané z dôvodov podľa § 2 ods. 1 písm. i) a j).
(17)
Štát prostredníctvom Slovenského pozemkového fondu alebo správcu na účel pozemkových úprav môže kúpiť pozemky7e) alebo spoluvlastnícke podiely k pozemkom v obvode pozemkových úprav uvedených v odsekoch 8 a 9 na účel vytvorenia väčších celkov alebo pre potreby štátu, ak ich vlastníci ponúknu na predaj alebo ak vlastníci súhlasia s predajom. Štát prostredníctvom Slovenského pozemkového fondu alebo správcu môže kupovať aj ďalšie pozemky, ak ich vlastníci ponúknu na odpredaj. Cena pozemku a vlastného trvalého porastu na ňom sa určí podľa osobitného predpisu.7d)
(18)
Okresný úrad prerokuje s vlastníkom jeho návrhy a požiadavky na určenie nových pozemkov. Podľa výsledkov prerokovaných pravidiel uvedených v odsekoch 2 a 3 a podľa schválených všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav, ak sa vyhotovujú, a miestnych podmienok okresný úrad dohodne so združením účastníkov zásady umiestnenia nových pozemkov.
(19)
Vlastníctvo k pozemkom, na ktorých sú umiestnené spoločné zariadenia a opatrenia, okrem pozemkov uvedených v odseku 21, nadobudne obec, v ktorej obvode sa pozemky nachádzajú, za náhradu. Za náhradu sa považuje vecné plnenie vo forme správy a údržby spoločných zariadení a opatrení. Ak ide o špecifické spoločné zariadenie a opatrenie, okresný úrad určí iného vlastníka na základe jeho súhlasu v rozhodnutí o schválení vykonania projektu pozemkových úprav. Ak sú pozemkové úpravy povolené podľa § 2 ods. 3, vlastníctvo pozemkov tvoriacich spoločné zariadenie a opatrenie odsúhlasia vlastníci, ktorí na tieto prispeli podľa veľkosti podielu v zásadách umiestnenia nových pozemkov.
(20)
Pozemky určené na spoločné zariadenia a opatrenia nemožno scudziť ani zaťažiť. Možno ich použiť len na účely upravené osobitným predpisom.7f) Toto obmedzenie sa vyznačí v katastri nehnuteľností na základe rozhodnutia o schválení vykonania projektu pozemkových úprav. Okresný úrad môže rozhodnutím obmedzenie zrušiť, ak je to potrebné pre rozvoj územia a v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou; podmienkou je zachovanie prístupu k pozemkom a zachovanie funkcií vodohospodárskych zariadení. Obmedzenie sa nevzťahuje na zaťaženie pozemkov, ak ide o budovanie inžinierskych sietí, pričom zaťaženie z tohto dôvodu nesmie obmedziť účel spoločného zariadenia a opatrenia; to platí aj pre územia, kde boli pozemkové úpravy vykonané.
(21)
Pozemky určené projektom pozemkových úprav pre územný systém ekologickej stability7g) regionálneho a nadregionálneho charakteru, ako aj pozemky na vybudovanie spoločných zariadení a opatrení slúžiacich vodnému hospodárstvu, najmä malých vodných nádrží, úprav tokov, závlahových zariadení a odvodňovacích zariadení poskytuje štát. Vlastníkom týchto pozemkov je štát okrem prípadov, ak okresný úrad určí iného vlastníka na základe jeho súhlasu v rozhodnutí o schválení projektu pozemkových úprav a správu vykonáva organizácia poverená štátom alebo organizácia podľa osobitných predpisov.7ga) Ak štát v obvode pozemkových úprav nevlastní pozemky v takom rozsahu, aby mohli byť pokryté aj požiadavky pre územný systém ekologickej stability regionálneho a nadregionálneho charakteru, poskytne v rámci pozemkov určených projektom pozemkových úprav pre územný systém ekologickej stability regionálneho a nadregionálneho charakteru najmä pozemky pre osobitne chránené časti prírody a krajiny; vlastníctvo k ostatným pozemkom určeným pre územný systém ekologickej stability regionálneho a nadregionálneho charakteru zostane zachované podľa pôvodného stavu s tým, že sa môžu sceliť len v území tvoriacom systém ekologickej stability.
(22)
Obmedzenie vyplývajúce z osobitných predpisov7h) preberá na seba vlastník nového pozemku.
(23)
Zásady umiestnenia nových pozemkov sú platné, ak s nimi súhlasia účastníci, ktorí vlastnia najmenej dve tretiny výmery pozemkov v obvode projektu pozemkových úprav. Návrh zásad okresný úrad zverejní verejnou vyhláškou na 15 dní a doručí známym vlastníkom pozemkov alebo porastov v registri porastov, ktorých miesto pobytu alebo sídlo je známe, do vlastných rúk. Za súhlas s návrhom zásad sa považuje aj to, ak vlastník nepodá námietku alebo námietka je neopodstatnená. Okresný úrad oznámi platnosť zásad a platné znenie zásad verejnou vyhláškou na obvyklom mieste v obci; platné zásady doručí združeniu účastníkov do 15 dní odo dňa ich platnosti.
(24)
Ak sú pozemky v obvode pozemkových úprav, ktoré by mohli byť vyňaté z obvodu pozemkových úprav podľa § 4 ods. 2 a na ktorých sa nachádzajú stavby vo vlastníctve štátu alebo obce, alebo vyššieho územného celku, ako sú cestné komunikácie, železnice a vodné plochy vybudované do 24. júna 1991 alebo iné stavby podľa osobitného predpisu5c), Slovenský pozemkový fond alebo správca poskytne vlastníkovi iný pozemok vo vlastníctve štátu alebo vyrovnanie v peniazoch podľa osobitného predpisu.7d). Určenie druhu pozemku sa vykoná podľa druhu pozemku v čase pred jeho zastavaním. Vyrovnanie v peniazoch za pozemky pod železnicami podľa prvej vety, najmä pod telesom železničnej infraštruktúry a servisných zariadení, poskytne vlastníkovi pozemku ich správca.7ha)
(25)
Pri vyrovnaní za trvalé porasty podľa § 9 ods. 7 nový vlastník, ktorý nadobudne trvalé porasty, v lehote určenej v rozhodnutí o schválení rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu a zoznamu vyrovnaní v peniazoch zaplatí hodnotu trvalého porastu Slovenskému pozemkovému fondu. V lehote určenej v rozhodnutí o schválení vykonania projektu pozemkových úprav Slovenský pozemkový fond vyplatí náhradu v peniazoch vlastníkovi, ktorému nárok vznikol podľa § 9 ods. 7.
(26)
Ak sa v katastrálnom území, v ktorom prebieha konanie o pozemkových úpravách, nenachádzajú pozemky vo vlastníctve štátu v rozsahu potrebnom pre spoločné zariadenia a opatrenia, Slovenský pozemkový fond použije prednostne postup podľa odseku 17.
(27)
Na pozemky štátu a obce, ktoré sú určené pre spoločné zariadenia a opatrenia podľa odseku 7, vyznačí okresný úrad zákaz scudzenia a zaťaženia7i) na základe právoplatného rozhodnutia o nariadení pozemkových úprav. Po schválení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia okresný úrad oznámením spresní obmedzenie podľa skutočnej potreby pozemkov pre spoločné zariadenia a opatrenia.
(28)
Slovenský pozemkový fond, správca a obec oznámia okresnému úradu rozsah pozemkov, ktoré potrebujú na zabezpečenie požiadaviek, ktoré im vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov, ďalej na pokrytie potreby pozemkov pre stavby budované vo verejnom záujme, o ktorých sa rozhodlo pred nariadením pozemkových úprav. Na pozemky, ktoré obec vlastní alebo nadobudne počas konania o pozemkových úpravách, určené pre verejné zariadenia a opatrenia a ktoré budú riešené v pozemkových úpravách, sa postup podľa odseku 7 nepoužije.
(29)
Pri vyrovnaní vlastníka trvalého porastu na cudzom pozemku, zapísaného v registri porastov, je možné umiestniť jeho nový pozemok so súhlasom vlastníka pôvodného pozemku pod trvalý porast v jeho vlastníctve. Z trvalého porastu na cudzom pozemku sa stane vlastný trvalý porast.
(30)
Ak sa na pôvodnom pozemku nachádza trvalý porast na cudzom pozemku, zapísaný v registri porastov, a vlastník pozemku sa s vlastníkom trvalého porastu na cudzom pozemku nedohodnú inak, vytvorí sa nový pozemok podľa plochy v registri porastov, na ktorom sa zlúčia spoluvlastnícke podiely aj ďalších takýchto vlastníkov pozemkov, a určí sa ich spoluvlastnícky podiel. Vlastník trvalého porastu na cudzom pozemku má predkupné právo k novému pozemku podľa prvej vety.
zobraziť paragraf
§ 12
Projekt pozemkových úprav

(1)
Po schválení úvodných podkladov (§ 10) okresný úrad vypracuje projekt pozemkových úprav.
(2)
Projekt pozemkových úprav sa skladá z
a)
aktualizovaných úvodných podkladov (§ 9),
b)
platných zásad umiestnenia nových pozemkov,
c)
návrhu nového usporiadania pozemkov v obvode projektu pozemkových úprav v členení na
1.
plán verejných zariadení a opatrení (odsek 3), plán spoločných zariadení a opatrení (odsek 4),
2.
rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu a
3.
zoznam vyrovnaní v peniazoch, ak sa vykonáva.
(3)
Verejné zariadenia a opatrenia, ktoré slúžia obyvateľom obce riešeného územia, sú:
a)
zariadenia na rekreáciu,
b)
športové zariadenia,
c)
zariadenia na dodávku pitnej vody,
d)
čistenie odpadových vôd,
e)
skládky tuhého komunálneho odpadu,
f)
cestné komunikácie okrem poľných ciest a lesných ciest,
g)
ďalšie verejné zariadenia a opatrenia.
(4)
Spoločné zariadenia a opatrenia, ktoré slúžia vlastníkom pozemkov v obvode pozemkových úprav, sú:
a)
cestné komunikácie (poľné cesty a lesné cesty zaradené ako spoločné zariadenia a opatrenia podľa § 9 ods. 13) slúžiace na sprístupnenie pozemkov a súvisiace stavby (mosty, priepusty, železničné priecestia a pod.),
b)
protierózne opatrenia slúžiace na ochranu pôdy pred veternou eróziou a vodnou eróziou a súvisiace stavby (zatrávnenia, zalesnenia, vetrolamy, vsakovacie pásy, terasy, prehrádzky a prieľahy),
c)
opatrenia na ochranu životného prostredia, ktoré spočívajú hlavne vo vytvorení ekologickej stability a podmienok biodiverzity krajiny (biokoridory, biocentrá, interakčné prvky, sprievodná zeleň),
d)
vodohospodárske opatrenia, ktoré zabezpečujú krajinu pred prívalovými vodami a podmáčaním a zabezpečujú zdroj vody na krytie vlahového deficitu (nádrže, poldre, odvodnenia a závlahy),
e)
ďalšie spoločné zariadenia a opatrenia.
(5)
Okresný úrad po dohode s obcou v projekte pozemkových úprav vymedzí plochy na iné činnosti, ako je poľnohospodárska výroba, ak to vyžaduje súčasný stav alebo budúci rozvoj obce, a určí sa postup ich využitia.
(6)
Okresný úrad prerokuje návrh nového usporiadania pozemkov s dotknutými vlastníkmi pozemkov a z prerokovania vyhotoví zápis. Ak sa vlastník ani v náhradnom termíne rokovania nezúčastní, považuje sa návrh nového usporiadania pozemkov za prerokovaný.
(7)
Súčasťou projektu pozemkových úprav je plán využitia súčasných a zriaďovania nových zariadení a opatrení slúžiacich verejným alebo spoločným hospodárskym záujmom účastníkov a obci. Obsahuje najmä usporiadanie druhov pozemkov primerané prírodným podmienkam a funkčnej spätosti prírodných procesov v určitom krajinnom priestore, úpravu cestnej siete a úpravu vodohospodárskych pomerov, zúrodňovanie, zachovanie a tvorbu krajinnej zelene, ochranu archeologických nálezísk, podmienky pre poľovnú zver, spoločné pasienky a opatrenia potrebné na umožnenie obhospodarovania nových pozemkov, ich zveľadenie, ochranu pred škodlivými účinkami iných prírodných faktorov (napr. veternej a vodnej erózie) a civilizačných vplyvov, ako aj na ochranu životného prostredia pred škodlivými účinkami poľnohospodárskych technológií. Plán podľa prvej vety obsahuje aj návrh postupu realizácie navrhnutých spoločných zariadení a opatrení podľa ich potrebnosti a naliehavosti po ukončení pozemkových úprav.
(8)
Potrebu pozemkov na spoločné zariadenia a opatrenia znášajú všetci účastníci okrem vlastníkov, ktorí súhlasili s vyrovnaním v peniazoch, a to podľa pomeru ich nárokov na vyrovnanie k výmere všetkých pozemkov v obvode projektu pozemkových úprav (§ 11 ods. 3). Obdobne sa postupuje pri prírastku alebo úbytku výmery pozemkov v dôsledku nového merania, pričom povinnosť podľa prvej vety sa vzťahuje aj na vlastníkov, ktorí súhlasili s vyrovnaním v peniazoch. Pozemky určené na spoločné zariadenia a opatrenia z dôvodu uvedeného v § 2 ods. 1 písm. g) poskytuje štát. Pozemky určené na verejné zariadenia a opatrenia poskytuje ten, komu prejdú do vlastníctva alebo správy nové pozemky určené na verejné zariadenia a opatrenia.
(9)
Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu sa zostavuje podľa registra pôvodného stavu [§ 9 ods. 1 písm. c)] a zásad umiestnenia nových pozemkov (§ 11 ods. 23). Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu má grafickú časť (umiestnenie nových pozemkov) a písomnú časť (register nového stavu). Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu obsahuje aj údaje z registra porastov.
(10)
Projekt pozemkových úprav sa spracúva tak, aby bol dostatočným podkladom na spracovanie projektovej dokumentácie v projekte pozemkových úprav plánovaných spoločných zariadení a opatrení a aby obsahoval údaje potrebné na zápis do katastra nehnuteľností.
zobraziť paragraf
§ 13
Schválenie rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu projektu pozemkových úprav a zoznamu vyrovnaní v peniazoch

(1)
Okresný úrad doručí rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu podľa § 12 ods. 9 a zoznam vyrovnaní v peniazoch združeniu účastníkov a zverejní ich na obvyklom mieste v obci na 30 dní. Súčasne doručí každému účastníkovi, ktorého miesto pobytu alebo sídlo je známe, výpis z rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu o pozemkoch a porastoch a vlastníkovi, ktorého miesto pobytu alebo sídlo je známe a je uvedený v zozname vyrovnaní v peniazoch, výpis zo zoznamu vyrovnaní v peniazoch o jeho pozemkoch, za ktoré mu bude poskytnuté vyrovnanie v peniazoch.
(2)
Účastníci a združenie účastníkov môžu podať proti údajom v písomnostiach uvedených v odseku 1 okresnému úradu písomné námietky v lehote 30 dní od ich zverejnenia alebo doručenia.
(3)
Ak nie sú podané námietky, okresný úrad rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu a zoznam vyrovnaní v peniazoch schváli.
(4)
Okresný úrad prerokuje podané námietky do 90 dní odo dňa ich doručenia so združením účastníkov a s účastníkmi. Ak sa účastník, ktorý podal námietku, ani v náhradnom termíne prerokovania nezúčastní, námietka sa po prerokovaní so združením účastníkov postúpi na okresný úrad v sídle kraja, ktorý o nej rozhodne.
(5)
Ak sa námietky pri prerokúvaní nevybavia, okresný úrad ich predloží na rozhodnutie okresnému úradu v sídle kraja, ktorý o nich rozhodne.
(6)
Ak sú pozemkové úpravy povolené podľa § 2 ods. 3, rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu a zoznam vyrovnaní v peniazoch schváli okresný úrad po prerokovaní a vybavení námietok alebo po rozhodnutí o námietkach súvisiacich s nedodržaním zásad umiestnenia nových pozemkov alebo podmienok primeranosti ustanovených zákonom. V ostatných prípadoch sa na námietku neprihliada. Podmienkou schválenia rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu projektu pozemkových úprav je súhlas účastníkov, ktorí vlastnia najmenej dve tretiny výmery pozemkov, na ktorých sú povolené pozemkové úpravy. Za súhlas sa považuje aj to, ak vlastník nepodá námietku alebo námietka je neopodstatnená.
(7)
Ak sú pozemkové úpravy nariadené podľa § 2 ods. 2, súhlas účastníkov s projektom pozemkových úprav nie je potrebný. Okresný úrad rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu a zoznam vyrovnaní v peniazoch schváli po prerokovaní a vybavení námietok alebo po rozhodnutí o námietkach súvisiacich s nedodržaním zásad umiestnenia nových pozemkov alebo podmienok primeranosti ustanovených zákonom. V ostatných prípadoch sa na námietku neprihliada.
(8)
Rozhodnutie o schválení rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu a zoznamu vyrovnaní v peniazoch sa oznamuje verejnou vyhláškou.6)
zobraziť paragraf
§ 14

(1)
Po schválení rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu projektu pozemkových úprav okresný úrad nariadi jeho vykonanie. V nariadení podľa prvej vety okresný úrad vyzve vlastníkov pôvodných pozemkov, na ktorých sa nevzťahuje osobitný predpis,8) aby do 60 dní od doručenia oznámili okresnému úradu označenie pôvodného pozemku alebo spoluvlastníckeho podielu k pôvodnému pozemku a príslušný dátum, kedy uplynie 5 rokov od jeho nadobudnutia, na účel vyznačenia tejto informácie k novému pozemku. K nariadeniu pripojí a spolu s ním zverejní so združením účastníkov dohodnutý postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní.
(2)
Pred schválením vykonania projektu pozemkových úprav okresný úrad určí termín, ku ktorému sa aktualizuje register pôvodného stavu na právny stav spolu s rozdeľovacím plánom vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu. Na vykonanie aktualizácie registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu pozastaví správa katastra na základe výzvy okresného úradu zápisy do katastra nehnuteľností v obvode projektu pozemkových úprav na 90 dní pred predpokladaným termínom schválenia vykonania projektu pozemkových úprav. Lehotu podľa druhej vety môže okresný úrad primerane skrátiť pri jednoduchých pozemkových úpravách.
(3)
Ak to vyžaduje verejný záujem a nezmarí sa tým účel pozemkových úprav, môže okresný úrad po schválení projektu pozemkových úprav meniť alebo dopĺňať rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu. Zmeny sa prerokúvajú s účastníkmi, ktorých sa zmena týka. Na riešenie zmien a doplnkov sa primerane použijú ustanovenia § 12.
(4)
Aktualizovaný rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu podľa odseku 2 a zmena alebo doplnok rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu podľa odseku 3, ak sa vyhotovuje, sú podkladom vyhotovenia rozdeľovacieho plánu vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním.
(5)
Dňom právoplatnosti rozhodnutia o schválení vykonania projektu pozemkových úprav alebo neskorším dňom určeným v rozhodnutí zaniknú pôvodné pozemky a nadobudne sa vlastníctvo9) a vzniknú súvisiace iné vecné práva1aa) k novým pozemkom (§ 11 ods. 2) alebo právo na vyrovnanie v peniazoch podľa zoznamu vyrovnaní v peniazoch; dňom nadobudnutia vlastníctva k novým pozemkom alebo práva na vyrovnanie v peniazoch sa pozemkové úpravy považujú za ukončené. Rozhodnutie o schválení vykonania projektu pozemkových úprav a rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním sú listinami, na ktorých základe sa vykonajú zmeny v katastri nehnuteľností.10) Rozhodnutie o schválení vykonania projektu pozemkových úprav oznámi verejnou vyhláškou okresný úrad. Proti rozhodnutiu o schválení vykonania projektu pozemkových úprav sa nemožno odvolať.
(6)
Projekt pozemkových úprav je záväzný pre
a)
všetkých účastníkov pozemkových úprav,
b)
rozhraničenie pozemkov medzi lesnými pozemkami a poľnohospodárskou pôdou,
c)
zmeny druhu pozemku.
(7)
Projekt pozemkových úprav je podkladom pre územnoplánovaciu dokumentáciu a tvorbu programu starostlivosti o lesy alebo projektu starostlivosti o lesný pozemok. Pre výstavbu spoločných zariadení a opatrení uvedených v § 12 ods. 4 písm. a) až d) nahrádza schválený projekt pozemkových úprav rozhodnutie o využívaní územia, rozhodnutie o umiestnení stavby, vypracované v súlade so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie, rozhodnutie o odňatí poľnohospodárskej pôdy a rozhodnutie o vyňatí lesného pozemku.
(8)
V záujme plynulého prechodu hospodárenia v novom usporiadaní môže okresný úrad na žiadosť vlastníka schváliť umiestnenie nových pozemkov a začatie hospodárenia na nich už po schválení rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu projektu pozemkových úprav, ak ide o vlastníka, ktorého nárok na vyrovnanie je nesporný alebo v jeho nespornej časti. Schválenie umiestnenia nových pozemkov sa oznamuje verejnou vyhláškou.
(9)
Dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia okresného úradu o schválení vykonania projektu pozemkových úprav alebo neskorším dňom uvedeným v tomto rozhodnutí zanikajú nájomné vzťahy k pôvodným pozemkom. Po vykonaní zmien v katastri nehnuteľností podľa odseku 5 sa vykoná aktualizácia vo vinohradníckom registri10a) a registri ovocných sadov a chmeľníc.10b) Po nadobudnutí vlastníctva a vzniku súvisiacich iných vecných práv k novým pozemkom podľa odseku 5 sa na nájom pozemku na poľnohospodárske účely vzťahuje osobitný predpis.60) Po nadobudnutí vlastníctva alebo iných vecných práv podľa odseku 5 sa na obhospodarovanie lesných pozemkov vzťahuje osobitný postup.10c)
zobraziť paragraf
§ 17

Ak pri zostavovaní registra pôvodného stavu okresný úrad zistí pozemky, ktorých vlastník nie je známy alebo ktorého miesto pobytu nie je známe, vykonáva práva vlastníka k týmto pozemkom v konaní o pozemkových úpravách Slovenský pozemkový fond alebo správca.
zobraziť paragraf
§ 18

(1)
Náklady spojené s pozemkovými úpravami nariadenými správnym orgánom podľa § 2 ods. 1 písm. a), d) až g) a i) uhrádza štát.
(2)
Náklady spojené s projektovou dokumentáciou a realizáciou spoločných zariadení a opatrení pri nariadených pozemkových úpravách vykonaných podľa § 2 ods. 1 písm. a), d) až g) a i) uhrádza štát, obec, vyšší územný celok, fyzická osoba alebo právnická osoba.
(3)
Náklady spojené s projektovou dokumentáciou a realizáciou spoločných zariadení a opatrení pri povolených pozemkových úpravách uhrádza obec, vyšší územný celok, fyzická osoba alebo právnická osoba.
(4)
Spoločné zariadenia a opatrenia plánované a vykonané v rámci pozemkových úprav vlastní vlastník pozemku.
(5)
Potvrdenie o súlade projektovej dokumentácie a realizácie spoločných zariadení a opatrení so schváleným plánom podľa § 13, obstarávaných inou osobou ako je ministerstvo, vydáva na žiadosť tejto osoby okresný úrad. Na vydanie potvrdenia sa nevzťahuje správny poriadok.18)
(6)
Náklady spojené s činnosťou združenia účastníkov pozemkových úprav podľa § 2 ods. 1 písm. a), d) až g) a i) hradí obec. Členovia tohto združenia môžu na túto činnosť prispieť finančnou čiastkou obci na osobitný účet. Nevyčerpané finančné prostriedky po ukončení pozemkových úprav sú príjmom obce.
(7)
Ak účastník porušením tohto zákona spôsobí zvýšenie nákladov na vypracovanie projektu pozemkových úprav, je povinný ich uhradiť. Výšku nákladov po prerokovaní so združením účastníkov určí okresný úrad.
zobraziť paragraf
§ 23

(1)
Združenie účastníkov je právnickou osobou, ktoré vzniká zápisom do registra združení účastníkov pozemkových úprav. Združenie účastníkov spolupracuje pri príprave a prerokúvaní úvodných podkladov, projektu pozemkových úprav a postupu jeho vykonania.
(2)
Výsledky hlasovania orgánov združenia účastníkov pri plnení jeho úloh neobmedzujú použitie opravných prostriedkov jednotlivých účastníkov v konaní o pozemkových úpravách.
(3)
Pred vznikom združenia účastníkov môže okresný úrad a obec zvolať účastníkov na prerokovanie obvodu pozemkových úprav, pozemkov z nich vyňatých a dôvodov pozemkových úprav.
(4)
Združenie účastníkov nevznikne, ak počet známych vlastníkov pozemkov, ktorých miesto pobytu alebo sídlo je známe, v obvode projektu pozemkových úprav je menší ako desať. V takých prípadoch práva a povinnosti združenia účastníkov vyplývajúce z tohto zákona vykonávajú priamo jednotliví účastníci.
zobraziť paragraf
§ 24

(1)
Najvyšším orgánom združenia účastníkov je zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav. Prvé zhromaždenie účastníkov zvoláva okresný úrad a obec po nariadení alebo povolení pozemkových úprav verejnou vyhláškou.6)
(2)
Výkonným orgánom združenia účastníkov je predstavenstvo, ktoré zastupuje združenie účastníkov v konaní o pozemkových úpravách. Členov predstavenstva volí zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav. Zloženie predstavenstva musí zodpovedať zloženiu účastníkov. Počet členov predstavenstva pri výmere pozemkov v obvode projektu pozemkových úprav do 500 ha je 3 až 9 členov a pri výmere nad 500 ha 5 až 11 členov. Do predstavenstva sa volí 1 až 3 náhradníci, ktorí sa ujmú funkcie, ak členstvo niektorému členovi predstavenstva zanikne. Predstavenstvo volí zo svojich členov predsedu predstavenstva, ktorého môže kedykoľvek odvolať. Predseda predstavenstva je štatutárnym orgánom združenia účastníkov.
(3)
Ak nebol zriadený prípravný výbor a predstavenstvo sa opakovane nepodarí zvoliť, plní do zvolenia jeho funkciu v konaní o pozemkových úpravách pracovný výbor, ktorý zriadi okresný úrad. Pracovný výbor tvoria zástupca obce, zástupca Slovenského pozemkového fondu a traja zástupcovia vlastníkov pozemkov v poradí podľa výmery pozemkov v ich vlastníctve v obvode projektu pozemkových úprav, ktorí s tým súhlasia. Pracovný výbor zaniká zvolením predstavenstva, uplynutím piatich rokov od schválenia vykonania projektu pozemkových úprav alebo dňom právoplatnosti rozhodnutia o zastavení konania podľa § 8a. V čase plnenia úloh predstavenstva pracovným výborom okresný úrad najmenej raz ročne opätovne zvolá zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav na účely zvolenia predstavenstva až do skončenia konania o pozemkových úpravách alebo do voľby predstavenstva.
(4)
Na činnosť združenia účastníkov dohliada okresný úrad.
(5)
Predstavenstvo zvolá zhromaždenie účastníkov, ak ho o to požiada jedna tretina účastníkov alebo okresný úrad. Okresný úrad je vždy účastníkom zvolaného zhromaždenia.
(6)
Predstavenstvo môže na plnenie svojich úloh zriaďovať odborné sekcie.
(7)
Funkcia člena predstavenstva a odborných sekcií je čestná.
(8)
Vnútorné pomery združenia účastníkov upravia stanovy, ktoré schvaľuje zhromaždenie účastníkov.
(9)
Združenie účastníkov zaniká výmazom z registra združení účastníkov pozemkových úprav. Okresný úrad vymaže združenie účastníkov z registra združení účastníkov pozemkových úprav uplynutím piatich rokov od schválenia vykonania projektu pozemkových úprav alebo dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zastavení konania podľa § 8a.
(10)
Združenie účastníkov sa eviduje v registri združení účastníkov pozemkových úprav na príslušnom okresnom úrade.
(11)
Do registra združení účastníkov pozemkových úprav sa zapisujú tieto údaje a ich zmeny:
a)
názov združenia účastníkov,
b)
sídlo združenia účastníkov,
c)
orgány združenia účastníkov,
d)
dátum zápisu a výmazu združenia účastníkov,
e)
dátum vzniku a zániku združenia účastníkov,
f)
identifikačné číslo organizácie združenia účastníkov,
g)
meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia a rodné číslo predsedu predstavenstva.
(12)
Združenie účastníkov nevykonáva činnosti na účel podnikania a nadobudnutia zisku.
zobraziť paragraf
§ 25

(1)
Práce pri príprave úvodných podkladov, vyhotovení a vykonaní projektu pozemkových úprav a ostatných úkonov v konaní o pozemkových úpravách vykonávajú fyzické osoby, ak majú oprávnenie podľa § 25a, a právnické osoby, ktoré zamestnávajú fyzické osoby s takýmto oprávnením a majú na výkon týchto prác uzatvorené zmluvy s ministerstvom, s ústredným orgánom štátnej správy podľa § 8f, ak ide o pozemkové úpravy vykonávané podľa § 2 ods. 1 písm. i), alebo s inou osobou, na ktorej žiadosť sú pozemkové úpravy povolené.
(2)
Práce spojené s projektovou dokumentáciou a realizáciou spoločných zariadení a opatrení vykonávajú fyzické osoby a právnické osoby, ak spĺňajú podmienky na tieto činnosti podľa osobitného predpisu16) a majú na výkon týchto prác uzatvorené zmluvy so štátom, obcou, vyšším územným celkom, fyzickou osobou alebo právnickou osobou.
(3)
Fyzické osoby a právnické osoby podľa odseku 1 sú pri prácach pri príprave úvodných podkladov, vyhotovení a vykonaní projektu pozemkových úprav, prácach spojených s realizáciou v projekte pozemkových úprav plánovaných spoločných zariadení a opatrení a pri ostatných úkonoch v konaní o pozemkových úpravách povinné postupovať v súčinnosti s okresným úradom. Na tento účel sú povinné
a)
postupovať v súlade so zmluvnými podmienkami vzťahujúcimi sa na vykonávanie pozemkových úprav,
b)
vykonávať svoju činnosť účelne, hospodárne a nestranne,
c)
v lehote určenej okresným úradom poskytovať vyjadrenia k vykonaným úkonom,
d)
poskytovať okresnému úradu na požiadanie všetky údaje z projektu pozemkových úprav,
e)
vyhotoviť technické podklady pre konanie podľa § 42c.
(4)
Za nesplnenie povinností podľa odseku 3 uloží okresný úrad pokutu 500 eur, pri opakovanom nesplnení povinnosti do jedného mesiaca ďalšiu pokutu. Ak ani po tejto sankcii fyzická osoba alebo právnická osoba podľa odseku 1 nesplní povinnosť, je to dôvod na odstúpenie od zmluvy podľa odseku 3 písm. a). Pri opakovanom porušení povinností fyzickou osobou alebo právnickou osobou podľa odseku 1 podá okresný úrad návrh ministerstvu na odobratie osvedčenia vydaného podľa § 25a. Výnos pokút je príjmom štátneho rozpočtu.
(5)
Geodetické činnosti na vyhotovenie a vykonanie projektu pozemkových úprav sa overia autorizačne podľa osobitného predpisu.16a) Úradné overenie geodetických činností sa vykoná po vytýčení a označení lomových bodov hraníc nových pozemkov v teréne v obvode projektu pozemkových úprav pred schválením vykonania projektu pozemkových úprav okresným úradom.
(6)
Overenie dokumentácie pozemkových úprav podľa § 7a ods. 3 až 5 vykonáva držiteľ oprávnenia na projektovanie pozemkových úprav podľa § 25a ods. 1. Overenie podľa prvej vety vykoná držiteľ oprávnenia na všetkých prvopisoch dokumentácie doložkou. Doložka obsahuje meno, priezvisko, dátum a odtlačok okrúhlej pečiatky držiteľa oprávnenia na projektovanie pozemkových úprav podľa § 25a. Okresný úrad neprevezme a neschváli dokumentácie podľa § 7a ods. 3 až 5, ak nie sú overené podľa tohto odseku.
(7)
Ak práce podľa odseku 1 vykonáva okresný úrad prostredníctvom svojich zamestnancov, nahrádza oprávnenie vydané ministerstvom na projektovanie pozemkových úprav splnenie kvalifikačného predpokladu podľa osobitného predpisu.16b)
(8)
Orgány a organizácie dotknuté pozemkovými úpravami poskytujú bezplatne okresnému úradu a osobe oprávnenej podľa odseku 1 potrebné úradné podklady a informácie z oblasti katastra nehnuteľností, lesného hospodárstva, územného plánovania, ekológie. Potrebné podklady a informácie poskytujú aj účastníci. Okresný úrad môže obstarať aj vypracovanie znaleckého posudku.
(9)
Zamestnanci okresného úradu a osoby uvedené v odsekov 1 a 2 a ich zamestnanci sú pri plnení úloh podľa tohto zákona oprávnení vstupovať na pozemky v obvode pozemkových úprav alebo na pozemky s nimi súvisiace, vykonávať na nich potrebné práce a umiestňovať na nich geodetické značky.
zobraziť paragraf
§ 25a
Oprávnenie na projektovanie pozemkových úprav

(1)
Oprávnenie na projektovanie pozemkových úprav podľa § 25 ods. 1 sa preukazuje osvedčením.
(2)
Žiadateľ o vydanie osvedčenia podľa odseku 1 v žiadosti uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a trvalý pobyt.
(3)
K žiadosti podľa odseku 2 žiadateľ priloží
a)
doklad o získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore zameranom na pozemkové úpravy, geodéziu a kartografiu, poľnohospodárstvo a krajinárstvo, lesníctvo, hydromeliorácie, krajinnú a záhradnú architektúru, priestorové plánovanie, alebo ochranu a využívanie prírody a krajiny; ustanovenie osobitného predpisu16ba) tým nie je dotknuté,
b)
doklad o odbornej praxi v oblasti pozemkových úprav v trvaní najmenej troch rokov,
c)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.16bb)
(4)
Ak ministerstvo zistí, že žiadateľ v žiadosti o vydaní osvedčenia neuviedol všetky údaje podľa odsekov 2 a 3, vyzve žiadateľa, aby v lehote do 15 dní chýbajúce údaje doplnil. Ak žiadateľ v určenej lehote chýbajúce údaje nedoplní, ministerstvo konanie zastaví.
(5)
Ministerstvo vydá osvedčenie podľa odseku 1 fyzickej osobe, ktorá
a)
je bezúhonná; za bezúhonnú osobu sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo trestný čin spáchaný z nedbanlivosti, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom činnosti, na ktoré sa požaduje vydanie osvedčenia,
b)
úspešne vykonala skúšku po absolvovaní odbornej prípravy na výkon činnosti podľa § 25 ods. 1.
(6)
Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne fyzická osoba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.16bb) Údaje podľa druhej vety ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
(7)
Odbornú prípravu zabezpečuje ministerstvo alebo ním poverená právnická osoba.
(8)
Skúška podľa odseku 5 písm. b) sa vykonáva pred skúšobnou komisiou zriadenou ministerstvom.
(9)
Skúška sa skladá z písomnej časti a ústnej časti. Ak účastník na skúške nevyhovel, môže skúšku opakovať najviac dvakrát, najneskôr do jedného roka odo dňa prvého vykonania skúšky.
(10)
Držiteľ osvedčenia musí každých desať rokov opakovať odbornú prípravu a vykonanie skúšky.
(11)
Fyzickej osobe oprávnenie na projektovanie pozemkových úprav zanikne
a)
dňom, ktorým prestane spĺňať podmienku bezúhonnosti podľa odseku 5 písm. a),
b)
31. decembra kalendárneho roka, v ktorom uplynie lehota podľa odseku 10, ak sa nezúčastní na opakovanej odbornej príprave a nevykoná skúšku podľa odseku 10,
c)
dňom doručenia písomného oznámenia o skončení činnosti na projektovanie pozemkových úprav ministerstvu alebo neskorším dňom uvedeným v tomto oznámení,
d)
dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým je pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzená v spôsobilosti na právne úkony,
e)
smrťou alebo dňom vyhlásenia za mŕtvu.
(12)
Register osvedčení podľa odseku 1 vedie ministerstvo.
(13)
Do registra osvedčení podľa odseku 1 sa zapisuje
a)
číslo osvedčenia,
b)
meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo a adresa trvalého pobytu držiteľa osvedčenia,
c)
dátum vydania osvedčenia.
(14)
Ministerstvo odoberie oprávnenie na projektovanie pozemkových úprav na základe návrhu okresného úradu podľa § 25 ods. 4 alebo z vlastného podnetu, ak osoba opakovane porušila povinnosť podľa § 25 ods. 3.
zobraziť paragraf
§ 27

(1)
Obstarávanie úvodných podkladov, vyhotovenia a vykonania projektu pozemkových úprav pri nariadených pozemkových úpravách podľa § 2 ods. 1 písm. a), b) a d) až g) zabezpečuje ministerstvo podľa osobitného predpisu.16c) Obstarávanie úvodných podkladov, vyhotovenia a vykonania projektu pozemkových úprav pri nariadených pozemkových úpravách podľa § 2 ods. 1 písm. i) zabezpečuje ústredný orgán štátnej správy podľa § 8f podľa osobitného predpisu.16c)
(2)
Obstarávanie projektovej dokumentácie, realizácie spoločných zariadení a opatrení a inžinierskej činnosti pri nariadených pozemkových úpravách podľa § 2 ods. 1 písm. a), b), d) až g) a i) zabezpečuje ministerstvo, obec alebo vyšší územný celok podľa osobitného predpisu.16c)
(3)
Obstarávanie úvodných podkladov, vyhotovenia a vykonania projektu pozemkových úprav podľa § 2 ods. 3 zabezpečuje ten, na ktorého žiadosť sú pozemkové úpravy povolené.
(4)
Obstarávanie projektovej dokumentácie, prác spojených s budovaním spoločných zariadení a opatrení a inžinierskej činnosti pri pozemkových úpravách podľa § 2 ods. 3 zabezpečuje fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom spoločného zariadenia alebo opatrenia.
(5)
Obstarávanie úvodných podkladov, vyhotovenia a vykonania projektu pozemkových úprav a ostatných úkonov v konaní o pozemkových úpravách, projektovej dokumentácie, prác spojených s budovaním spoločných zariadení a opatrení a inžinierskej činnosti a ich realizáciu pri pozemkových úpravách podľa § 2 ods. 1 písm. c), zabezpečuje investor stavby (§ 8e).
zobraziť paragraf
zobraziť paragraf
§ 30

Ak nie je v tomto zákone ustanovené inak, platí pre konanie vo veciach pozemkových úprav správny poriadok.18)
zobraziť paragraf
§ 34

(1)
Zriaďuje sa Slovenský pozemkový fond (ďalej len „pozemkový fond“). Pozemkový fond je právnická osoba a zapisuje sa do podnikového registra. Sídlom pozemkového fondu je Bratislava. Pozemkový fond môže zriaďovať organizačné útvary a určovať ich sídla.
(2)
Pozemkový fond nie je zriadený na podnikanie. Svoju činnosť vykonáva podľa tohto zákona a osobitných predpisov21a) vo verejnom záujme a z tejto činnosti mu vznikajú práva a záväzky.
(3)
Pozemkový fond spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu ustanovené osobitným predpisom22) a podiely spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu ustanovené osobitným predpisom.22a) Pozemkový fond nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy22b) okrem pozemkov, ktoré sú lesnými pozemkami,22c) ako aj s podielmi spoločnej nehnuteľnosti, ktorých vlastník nie je známy.22b) Postup pozemkového fondu pri prenajímaní a skončení nájmu, predaji, zámene a nadobúdaní nehnuteľností pozemkovým fondom a kritériá pre určovanie výšky nájomného pri prenajímaní nehnuteľností pozemkovým fondom upraví nariadenie vlády Slovenskej republiky.
(4)
Na účely spravovania nehnuteľností podľa odseku 3 pozemkový fond za podmienok ustanovených osobitnými predpismi23) a týmto zákonom
a)
prevádza bezplatne do vlastníctva oprávnených osôb pozemky alebo im poskytne finančnú náhradu, ak im nemožno podľa týchto predpisov vydať pôvodné pozemky, uzatvára zmluvy o výmene pozemkov s vlastníkmi, na pozemkoch ktorých je zriadená záhradková alebo chatová osada, a poskytuje ďalšiu súčinnosť pri uplatňovaní práv oprávnených osôb; povinnosti právnických osôb, ktoré pozemok držia, nie sú tým dotknuté,
b)
do schválenia privatizačného projektu či v súlade s ním, prípadne, ak ide o pozemky podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky vydaného podľa odseku 3, prenajíma nehnuteľný majetok na poľnohospodárske využitie a hospodárenie v lesoch,
c)
je účastníkom pozemkových úprav ohľadne majetku uvedeného v odseku 3,
d)
nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu, ktoré sú právoplatným rozhodnutím príslušných orgánov štátnej správy určené na výstavbu alebo ťažbu alebo určené ako vhodné na realizáciu kompenzačného opatrenia23aa) v nevyhnutnom rozsahu na účely umiestnenia stavby vo verejnom záujme alebo líniovej stavby,23ab) prevedie do vlastníctva fyzickej osoby alebo právnickej osoby najmenej za cenu zistenú podľa cenového predpisu;23b) za cenu zistenú podľa cenového predpisu23b) prevedie správu týchto nehnuteľností.
(5)
Pozemkový fond prenajíma podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky vydaného podľa odseku 3 aj nehnuteľnosti, ktorých vlastník nie je známy (§ 17).
(6)
Ak sa pri vyčleňovaní ucelených lesných častí podľa osobitného predpisu23a) zistia pozemky, ktorých vlastník nie je známy alebo ktorého miesto pobytu nie je známe, alebo ak vlastník svoje právo neuplatnil, zastupuje týchto vlastníkov pozemkový fond alebo správca.
(7)
Pozemkový fond môže stavby a nimi zastavané pozemky, ktoré spravuje podľa odseku 3 a o ktoré neprejavili záujem oprávnené osoby, predať v obchodnej verejnej súťaži23c) s predchádzajúcim písomným súhlasom ministerstva, ktoré určí jej podmienky.
(8)
Na predaj nehnuteľností podľa odseku 7 sa nevzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.23d)
(9)
Nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu, na ktorých podľa záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie23e) majú byť umiestnené verejnoprospešné stavby,23f) ktorých stavebníkom bude obec alebo vyšší územný celok, môže pozemkový fond previesť len do vlastníctva obce alebo vyššieho územného celku.
(10)
Pozemky vo vlastníctve štátu, ktoré sú určené v záväznej časti územného plánu obce na bývanie a podľa uznesenia obecného zastupiteľstva majú byť na nich umiestnené nájomné byty vo vlastníctve obce, môže pozemkový fond previesť do vlastníctva obce. Prvá veta sa primerane použije aj na prevody pozemkov vyššiemu územnému celku na základe jeho územného plánu a uznesenia zastupiteľstva vyššieho územného celku.
(11)
Nehnuteľnosti podľa odseku 10 v rozsahu nevyhnutnom na zabezpečenie účelu stavby prevedie pozemkový fond zmluvou o prevode vlastníctva bezodplatne do vlastníctva obce alebo vyššieho územného celku na základe uznesenia príslušného zastupiteľstva o zámere umiestenia nájomných bytov vo vlastníctve obce alebo vyššieho územného celku. Nadobúdateľ je povinný odo dňa účinnosti zmluvy strpieť, aby pozemkový fond kontroloval dohodnutý účel stavby a jeho trvalé zachovanie. Podmienkou platnosti zmluvy podľa prvej vety je právo pozemkového fondu odstúpiť od zmluvy alebo nárok pozemkového fondu na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške dvojnásobku hodnoty prevedených pozemkov určenej znaleckým posudkom podľa osobitného predpisu6fc) ku dňu uplatnenia nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty, ak
a)
na nájomné byty vo vlastníctve obce alebo vyššieho územného celku, ktoré majú byť umiestnené na pozemkoch vo vlastníctve štátu, nebude do troch rokov odo dňa účinnosti zmluvy vydané právoplatné stavebné povolenie,
b)
na nájomné byty vo vlastníctve obce alebo vyššieho územného celku, ktoré majú byť umiestnené na pozemkoch vo vlastníctve štátu, nebude do piatich rokov odo dňa účinnosti zmluvy vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie,
c)
umiestnené nájomné byty prestanú slúžiť na poskytovanie sociálneho bývania23faa) obcou alebo vyšším územným celkom alebo
d)
dôjde k prevodu vlastníckeho práva umiestnených nájomných bytov z obce alebo vyššieho územného celku na inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu.
(12)
Ak na pozemkoch uvedených v odseku 10 budú výstavbu nájomných bytov zabezpečovať neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby alebo bytové družstvá, ktoré budú vlastníkmi týchto bytov, uzavrie pozemkový fond s týmito osobami zmluvu o výpožičke 23fa) na uvedené pozemky na 99 rokov. Obdobne sa postupuje aj pri výpožičke pozemkov občianskym združeniam, na ktorých sa nachádzajú telovýchovné zariadenia a športové zariadenia týchto združení.
(13)
Nehnuteľnosti podľa odsekov 9 a 11 prevedie pozemkový fond zmluvou o prevode vlastníctva do vlastníctva obce alebo vyššieho územného celku alebo ich dá do užívania zmluvou o výpožičke osobám podľa odseku 12 na základe právoplatného územného rozhodnutia o umiestnení stavby. V zmluve o prevode pozemku alebo zmluve o výpožičke pozemkov sa dohodne, že pozemkový fond má právo odstúpiť od zmluvy, ak rozhodnutie o umiestnení stavby stratí platnosť23g)alebo ak dôjde k jeho zmene a v dôsledku nej stavba prestane plniť dohodnutý účel verejnoprospešnej stavby alebo nájomného domu. Inak je zmluva neplatná. Nadobúdateľ alebo vypožičiavateľ je povinný odo dňa účinnosti zmluvy strpieť, aby pozemkový fond kontroloval dohodnutý účel stavby.
(14)
Nehnuteľnosti podľa odseku 9 prevedie pozemkový fond zmluvou o prevode vlastníctva bezodplatne do vlastníctva obce alebo vyššieho územného celku na základe právoplatného územného rozhodnutia o umiestnení stavby. V zmluve musí byť dohodnuté, že pozemkový fond má právo odstúpiť od zmluvy, ak rozhodnutie o umiestnení stavby stratí platnosť23g) alebo ak dôjde k jeho zmene a v dôsledku nej stavba prestane mať dohodnutý účel verejnoprospešnej stavby. Inak je zmluva neplatná. Nadobúdateľ je povinný odo dňa účinnosti zmluvy strpieť, aby pozemkový fond kontroloval dohodnutý účel stavby.
(15)
Pozemok vo vlastníctve štátu, na ktorom sa nachádza národná kultúrna pamiatka,23ga) môže pozemkový fond na verejnoprospešný účel, ktorým je obnova národnej kultúrnej pamiatky,23gb) na základe záväzného stanoviska orgánu štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu podľa osobitného predpisu23gc) previesť do vlastníctva obce alebo vyššieho územného celku.
(16)
Ak dosiahnutie verejnoprospešného účelu podľa odseku 15 zabezpečuje obec, vyšší územný celok, občianske združenie alebo nezisková organizácia, pozemkový fond môže s týmito osobami uzavrieť zmluvu, z ktorej vyplýva právo užívať pozemok pod národnou kultúrnou pamiatkou na účel podľa odseku 15.
(17)
Na postup pri uzatvorení zmluvy podľa odseku 15 a zmluvy o užívaní pozemku podľa odseku 16 sa primerane vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.23gd)
(18)
Pozemkový fond za štát a neznámych vlastníkov koná pred súdom vo veciach nehnuteľností uvedených v osobitnom predpise,5) podielov spoločnej nehnuteľnosti uvedených v osobitnom predpise23h) a pozemkov, ktorých vlastník nie je známy, a to aj vtedy, ak vlastnícke právo štátu a neznámych vlastníkov je sporné; obdobne postupuje správca vo veciach lesných pozemkov vo vlastníctve štátu a lesných pozemkov, ktorých vlastník nie je známy, a správca vo veciach pozemkov a podielov spoločnej nehnuteľnosti, podľa osobitných predpisov.23haa)
(19)
Pozemkový fond môže vlastníka poľnohospodárskeho pozemku, ktorý tento pozemok neobhospodaruje a chce ho prenajať, na jeho žiadosť zastupovať v zmluvných vzťahoch súvisiacich s nájmom. Za zastupovanie má pozemkový fond právo požadovať úhradu v sume najviac 20 percent z nájomného.
(20)
Pozemkový fond môže do vlastníctva Slovenskej republiky kupovať pozemky, na ktorých boli zriadené hospodárske dvory alebo boli zriadené stavby na združených pozemkoch potrebné pre činnosť družstva do 24. júna 1991, za cenu podľa jednotkovej východiskovej hodnoty pozemkov na základe klasifikácie obce podľa osobitného predpisu.23ha)
(21)
Pozemkový fond zverejňuje na svojom webovom sídle návrh zmluvy podľa § 35a ods. 5 písm. e) a zmluvu podľa osobitných predpisov,23hb) ktorej je účastníkom. Vo zverejnení o fyzickej osobe uvedie meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu; rodné číslo sa nezverejňuje;23hc) to sa rovnako vzťahuje aj na zverejňovanie podľa odseku 28.
(22)
Pozemkový fond zverejňuje na svojej internetovej stránke údaje o pozemkoch, ktoré sú vhodné ako náhradné pozemky podľa osobitných predpisov,23hd) podľa katastrálnych území. Územný organizačný útvar pozemkového fondu zverejní údaje o takých pozemkoch aj iným vhodným spôsobom.
(23)
Pozemkový fond prevedie žiadateľovi náhradné pozemky v poradí, v akom sú žiadosti o vydanie pozemkov doručené do sídla pozemkového fondu.
(24)
Pozemkový fond môže do vlastníctva Slovenskej republiky kúpiť, najviac za cenu podľa osobitného predpisu,6fc) poľnohospodársky pozemok alebo pozemok podľa odseku 20, ku ktorému banka so 100 % majetkovou účasťou štátu vykonáva záložné právo;23he) postup podľa osobitného predpisu sa nepoužije.23hea) Ustanovenie § 140 Občianskeho zákonníka sa pri výkone záložného práva nepoužije.
(25)
Pozemkový fond použije pozemok nadobudnutý podľa odseku 24 na plnenie úloh podľa osobitného predpisu.23)
(26)
Ak pozemkový fond nemôže pozemok nadobudnutý podľa odseku 24 použiť na plnenie úloh23) a spôsobom uvedeným v osobitnom predpise,23hf) môže ho predať osobe, ktorá vykonáva poľnohospodársku, živočíšnu alebo špeciálnu rastlinnú výrobu a spĺňa ďalšie podmienky podľa osobitného predpisu na prenájom23hg) a má trvalý pobyt alebo sídlo
a)
v prvom poradí v obci, v ktorej sa pozemok nachádza,
b)
v druhom poradí v okrese, v ktorom sa pozemok nachádza,
c)
v treťom poradí na území Slovenskej republiky.
(27)
Pri návrhu na vklad podľa osobitného predpisu23hh) pozemkový fond uvedie aj vyhlásenie o tom, že pri kúpe pozemku sa postupovalo podľa poslednej vety odseku 24.
(28)
Pozemkový fond zverejňuje na svojom webovom sídle
a)
zoznam žiadostí o prenájom pozemkov; v zozname uvedie dátum doručenia žiadosti pozemkovému fondu,
b)
zoznam uzavretých nájomných zmlúv do piatich pracovných dní od podpisu nájomnej zmluvy zmluvnými stranami.
(29)
Pozemkový fond je povinný každé tri mesiace predkladať Pôdohospodárskej platobnej agentúre (ďalej len „platobná agentúra“) informáciu o uzavretých a ukončených nájomných zmluvách za predchádzajúce tri mesiace, ktorých predmetom je užívanie pozemkov podľa odseku 3. Informácia podľa prvej vety musí pri každej nájomnej zmluve obsahovať
a)
číslo nájomnej zmluvy,
b)
predmet nájmu, údaje o pozemku podľa údajov z katastra nehnuteľností v rozsahu katastrálne územie, číslo listu vlastníctva, parcelné číslo, druh pozemku, výmeru pozemku a veľkosť podielu,
c)
identifikačné údaje nájomcu
1.
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu,
2.
meno, priezvisko, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,
3.
názov, sídlo a identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu,
d)
dátum vzniku a dátum ukončenia nájomného vzťahu.
zobraziť paragraf
§ 34a

(1)
Pozemkový fond hospodári podľa rozpočtu príjmov a výdavkov, ktorý schvaľuje vláda Slovenskej republiky. Pozemkový fond je povinný predložiť vláde návrh svojho rozpočtu v súlade s osobitným predpisom.23i) Rozpočet pozemkového fondu nie je súčasťou štátneho rozpočtu; tým nie sú dotknuté povinnosti pozemkového fondu podľa osobitného predpisu.23i)
(2)
Pozemkový fond nemôže prijímať úvery alebo pôžičky ani vstupovať do úverových alebo pôžičkových vzťahov ako ručiteľ.
(3)
Účtovnú závierku pozemkového fondu overenú audítorom a rozdelenie jeho hospodárskeho výsledku schvaľuje vláda Slovenskej republiky po prerokovaní vo Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody (ďalej len „výbor“)
(4)
Pozemkový fond predkladá výročnú správu za predchádzajúci kalendárny rok na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky do konca marca nasledujúceho kalendárneho roka.
(5)
Na zabezpečenie financovania svojej činnosti pozemkový fond tvorí
a)
sociálny fond,23k)
b)
fond reprodukcie,
c)
rezervný fond,
d)
účelový fond.
(6)
Fond reprodukcie sa tvorí z odpisov hmotného majetku a nehmotného majetku určeného na prevádzkovú činnosť pozemkového fondu a z rozdelenia jeho hospodárskeho výsledku. Prostriedky fondu reprodukcie možno použiť na obstaranie hmotného majetku a nehmotného majetku určeného na prevádzkovú činnosť pozemkového fondu.
(7)
Rezervný fond sa tvorí z rozdelenia hospodárskeho výsledku pozemkového fondu. Prostriedky rezervného fondu možno použiť na financovanie
a)
výdavkov, ktoré vznikli z časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami pozemkového fondu,
b)
výdavkov, ktoré presahujú rozsah predpokladaný v rozpočte pozemkového fondu, a ďalších výdavkov účelovo schválených vládou Slovenskej republiky v rámci rozdelenia hospodárskeho výsledku pozemkového fondu.
(8)
Účelový fond sa tvorí z príjmov z predaja privatizovaného majetku a z príjmov z predaja pozemkov, ktorých vlastník nie je známy. Prostriedky účelového fondu možno použiť len v súlade s osobitnými predpismi.23l)
zobraziť paragraf
§ 35a
Rada

(1)
Činnosť a hospodárenie pozemkového fondu kontroluje trinásťčlenná rada. Členov rady volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky, a to ôsmich členov na návrh vlády Slovenskej republiky, z toho jedného člena vláde Slovenskej republiky navrhne združenie miest a obcí, ktoré spĺňa podmienky reprezentatívneho združenia zamestnávateľov podľa osobitného predpisu23sa) (ďalej len „reprezentatívne združenie miest a obcí“), a jedného člena vláde Slovenskej republiky navrhne Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora,23sb) a piatich členov na základe princípu pomerného zastúpenia politických strán a politických hnutí, za ktoré boli poslanci zvolení do Národnej rady Slovenskej republiky, na návrh výboru. Rada začne vykonávať svoju činnosť, ak Národná rada Slovenskej republiky zvolí všetkých členov navrhnutých vládou Slovenskej republiky a nadpolovičnú väčšinu členov navrhnutých výborom; povinnosť zvoliť zvyšných členov rady tým nie je dotknutá. Funkčné obdobie členov rady je päť rokov.
(2)
Členovia rady si spomedzi seba volia predsedu rady a podpredsedu rady. Činnosť rady sa riadi rokovacím poriadkom, ktorý schvaľuje rada.
(3)
Rada je oprávnená vyžadovať od generálneho riaditeľa akékoľvek informácie a nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti pozemkového fondu.
(4)
Rada predkladá správu o svojej činnosti výboru dvakrát ročne, a to do konca septembra príslušného kalendárneho roka za obdobie od 1. januára do 30. júna a do konca marca nasledujúceho kalendárneho roka za obdobie od 1. júla do 31. decembra.
(5)
Rada
a)
kontroluje hospodárenie s prostriedkami pozemkového fondu,23t)
b)
kontroluje23u) ďalšie činnosti pozemkového fondu, ak si ich kontrolu vyhradí,
c)
prerokúva ročnú správu o činnosti vnútornej kontroly a o sťažnostiach adresovaných pozemkovému fondu,
d)
schvaľuje rokovací poriadok rady,
e)
prerokúva právny úkon, ktorého obsahom je odplatný alebo bezodplatný prevod alebo prenájom majetku v správe pozemkového fondu, a predkladá k nemu odporúčajúce alebo neodporúčajúce stanovisko okrem
1.
právneho úkonu uzatváraného na základe právoplatného rozhodnutia súdu,
2.
dodatku k právnemu úkonu, ktorého obsahom je odstránenie chyby v písaní, počítaní alebo inej zrejmej nesprávnosti,23ua) ak nejde o výšku plnenia za prevod alebo prenájom majetku alebo jeho výmeru,
f)
prerokúva návrh rozpočtu príjmov a výdavkov,
g)
prerokúva účtovnú závierku overenú audítorom,
h)
prerokúva návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku pozemkového fondu,
i)
prerokúva správu o činnosti pozemkového fondu,
j)
prešetruje sťažnosti23v) na pozemkový fond.
(6)
Rada môže požiadať ministerstvo o súčinnosť pri výkone kontroly alebo pri prešetrovaní sťažnosti. Rada môže požiadať o posúdenie činnosti alebo postupu pozemkového fondu nezávislého audítora.
(7)
Členstvo v rade, ako aj funkcia predsedu alebo podpredsedu zanikajú
a)
uplynutím funkčného obdobia,
b)
dňom doručenia oznámenia o vzdaní sa členstva výboru,
c)
dňom odvolania Národnou radou Slovenskej republiky,
d)
právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin,
e)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
zobraziť paragraf
§ 42a

(1)
Právo oprávnených osôb uvedených v § 37 ods. 1 a 2 nezanikne, ak ho na obvodnom pozemkovom úrade uplatnia v lehote do 31. decembra 1993. Lehoty na predkladanie písomných dôkazov o uplatnenom práve sa spravujú správnym poriadkom;18) dôkazy možno obvodnému pozemkovému úradu predložiť najneskôr do 31. decembra 1995, inak právo zanikne.
(2)
Do vydania nehnuteľností podľa odseku 1 je doterajší vlastník povinný s týmito nehnuteľnosťami nakladať podľa osobitného predpisu.54) Ak oprávnená osoba nepredloží dôkazy podľa odseku 1 alebo ak sa nehnuteľnosti nevydajú z iného dôvodu, doterajšie vlastnícke právo zostáva zachované.
zobraziť paragraf
§ 42c

(1)
Ak sa po schválení vykonania projektu pozemkových úprav zistí, že projekt obsahuje údaje o pozemkoch a právnych vzťahoch k nim, ktoré sú chybné, okresný úrad rozhodne o zmene registra pôvodného stavu, registra nového stavu a vykonania projektu pozemkových úprav. V rozhodnutí sa uvedú aj opravy údajov v ostatných správnych rozhodnutiach, ktorých sa zmena týka. Rozhodnutie sa doručuje len účastníkom, ktorých sa zmena týka. Začať konanie podľa tohto ustanovenia možno do piatich rokov od schválenia vykonania projektu pozemkových úprav. Po začatí konania orgán štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností na žiadosť okresného úradu na dotknuté pozemky alebo na dotknuté spoluvlastnícke podiely vyznačí zákaz scudzenia a zaťaženia.7i)
(2)
Podľa odseku 1 sa nepostupuje, ak došlo k prevodu alebo prechodu vlastníctva pozemku alebo dotknutého spoluvlastníckeho podielu na inú osobu; tým nie je dotknuté právo na začatie konania podľa osobitného predpisu.55)
zobraziť paragraf
§ 42j

(1)
Účastník konania podľa tohto zákona je povinný uvádzať svoje meno, priezvisko, rodné priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo a dátum narodenia, ak ide o fyzickú osobu a názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu.
(2)
V schvaľovacích konaniach podľa tohto zákona a podľa osobitného predpisu58) okresný úrad zverejňuje na účely informovania verejnosti a ďalších potrebných úkonov súvisiacich s konaním o pozemkových úpravách meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt účastníka, ak ide o fyzickú osobu, a názov, sídlo a identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 42ja

(1)
Ak je potrebné v konaní o pozemkových úpravách ustanoviť znalca, rozhodnutie o ustanovení znalca sa účastníkom doručuje verejnou vyhláškou.
(2)
Znalecký posudok podaný na účely tohto zákona sa doručuje verejnou vyhláškou ako súčasť zverejneného registra pôvodného stavu (§ 10 ods. 1).
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 42y
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2022

(1)
Určení zamestnanci ministerstva, okresného úradu v sídle kraja a okresného úradu, ktorí plnia úlohy štátnej správy v oblasti pozemkových úprav k 31. augustu 2022, sú povinní získať osobitný kvalifikačný predpoklad podľa § 5 ods. 6 do 29. februára 2024.
(2)
Konanie o pozemkových úpravách, ktoré sa začalo a právoplatne neskončilo do 31. augusta 2022, sa dokončí podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. augusta 2022.
(3)
Ak ide o zmenu štátnej hranice, ktorá bola vykonaná do 31. augusta 2022, návrh na jednoduché pozemkové úpravy podľa § 8f ods. 1 možno podať do 31. decembra 2026.
(4)
Funkčné obdobie členov rady vymenovaných podľa § 35a ods. 1 v znení účinnom do 31. augusta 2022 sa skončí 1. septembra 2027.
zobraziť paragraf
§ 43

(1)
Ministerstvo vydá všeobecne záväzné právne predpisy, ktorými po prerokovaní s príslušnými ústrednými orgánmi podrobnejšie ustanoví
a)
náležitosti návrhu na začatie konania (§ 7 ods. 1),
b)
spôsob vyhotovenia a náležitosti úvodných podkladov (§ 9 ods. 1 až 7 a ods. 9 až 13),
c)
spôsob vyhotovenia a náležitosti projektu pozemkových úprav (§ 12),
d)
podrobnosti o rozsahu odbornej prípravy, obsahu skúšky, zložení skúšobnej komisie a o osvedčení (§ 25a).
(2)
Podrobnosti o určení hodnoty pozemkov a porastov na nich na účely pozemkových úprav podľa § 9, 11 a 12 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(3)
Podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitosti návrhu miestneho územného systému ekologickej stability podľa § 9 ods. 8 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo po dohode s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky.
(4)
Podmienky, výšku a spôsob príspevkov štátu na opatrenia uvedené v § 19 určuje vláda Slovenskej republiky.
(5)
Podrobnosti o osobitnom kvalifikačnom predpoklade na zabezpečenie úloh štátnej správy v oblasti pozemkových úprav, postupe na jeho získanie a o skúške podľa § 5 ods. 6 až 8 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(6)
Ministerstvo zabezpečuje zverejňovanie zoznamu katastrálnych území, v ktorých sa podľa plánu schváleného vládou má začať konanie o pozemkových úpravách, a priebehu konania o pozemkových úpravách podľa katastrálnych území na určenom webovom portáli.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]3)  Zákon č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]3a)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 255/1994 Z. z. o poľnej stráži v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov, zákon č. 64/1997 Z. z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim v znení neskorších predpisov, zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 9 ods. 4 a 6 zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016). Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]5b)  Príloha č. 1 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 263/2018 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]6a)  § 22b zákona č. 229/1991 Zb. v znení zákona č. 158/2019 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]6ac)  § 13 až 15 zákona č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 6 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]6j)  § 9 zákona č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]7b)  § 63 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]7ga)  Napríklad vodný zákon.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]7i)  § 38 až 40 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]8)  § 9 ods. 1 písm. o) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 257/2022 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]10a)  § 8 zákona č. 313/2009 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]10b)  § 4a zákona č. 597/2006 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh v znení zákona č. 467/2008 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]10c)  § 51c zákona č. 326/2005 Z. z. v znení zákona č. 158/2019 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]23)  Napríklad § 11, 17, 18 a § 22 ods. 4 zákona č. 229/1991 Zb., zákon č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 61/1977 Zb. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby. Zákon č. 50/1976 Zb. Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 498/1991 Zb. Zákon č. 503/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]23haa)  § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 229/1991 Zb. v znení zákona č. 257/2022 Z. z.§ 65a ods. 2 písm. s) a § 65b ods. 5 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]23hb)  Zákon č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 503/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 504/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]23hc)  § 13 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]23i)  § 14 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]23v)  Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore