Zákon Slovenskej národnej rady o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách 330/1991 účinný od 01.02.2023 do 31.03.2024

Platnosť od: 19.08.1991
Účinnosť od: 01.02.2023
Účinnosť do: 31.03.2024
Autor: Slovenská národná rada
Oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo, Hospodárska správa lesov

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST39JUD44DS30EUPP7ČL27

Zákon Slovenskej národnej rady o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách 330/1991 účinný od 01.02.2023 do 31.03.2024
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 330/1991 s účinnosťou od 01.02.2023 na základe 487/2022

Legislatívny proces k zákonu 487/2022§ 2
Dôvody pozemkových úprav

(1)
Pozemkové úpravy sa vykonávajú najmä, ak
a)
je to potrebné na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov a odstránenie prekážok ich výkonu vyvolaných historickým vývojom pred účinnosťou tohto zákona,
b)
došlo k podstatným zmenám vo vlastníckych a užívacích pomeroch v obvode pozemkových úprav (§ 3),
c)
došlo alebo má dôjsť k investičnej výstavbe, ktorá podstatne ovplyvní hospodárenie na pôde alebo životné podmienky v obvode pozemkových úprav alebo v jeho ucelenej časti tým, že rozdelí pozemky vlastníkov, obmedzí prístup k pozemkom alebo sťaží ich užívanie,
d)
je to potrebné v záujme obnovenia alebo zlepšenia funkcií ekologickej stability v územnom systéme a celkového rázu poľnohospodárskej krajiny, alebo zadržiavania vody v krajine, budovania prvkov zelenej infraštruktúry, revitalizácie a renaturácie vodných tokov alebo dosiahnutia cieľov ochrany v chránených územiach,
e)
má dôjsť k obmedzeniu poľnohospodárskej alebo lesnej výroby z dôvodu vyhlásenia ochranných pásiem, chránených území alebo z iných dôvodov,
f)
sa v katastrálnom území vyčlenilo do bezplatného dočasného náhradného užívania viac ako 25 percent výmery poľnohospodárskej pôdy,
g)
je potrebné riešiť dôsledky živelných pohrôm,1aaa)
h)
je potrebné usporiadať pozemky vzhľadom na ich budúce použitie na iné účely, ako je hospodárenie na pôde,
i)
je to potrebné na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov v súvislosti s rozsiahlou zmenou štátnej hranice,
j)
je to potrebné na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom, ktoré sa nachádzajú pod osídleniami marginalizovaných skupín obyvateľstva (ďalej len „osídlenie“),
k)
je to potrebné na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov v hospodárskych dvoroch,
l)
je to potrebné na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky,1ab)
m)
je to potrebné na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom pod vodnými stavbami1aba) vo vlastníctve štátu.
(2)
Ak sa pozemkové úpravy vykonávajú z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. a), c) až g) a i), nariaďuje ich príslušný okresný úrad.
(3)
Ak sa pozemkové úpravy vykonávajú z iných dôvodov, ako sú uvedené v odseku 2, povoľuje ich okresný úrad.
(4)
Dôvody pozemkových úprav podľa odseku 1 nemožno v jednom konaní o pozemkových úpravách kombinovať.
(5)
Osídlením sa na účely tohto zákona rozumie sídelná koncentrácia obydlí obývaných prevažne priestorovo alebo sociálne vylúčenými skupinami obyvateľstva s prihliadnutím na jeho súčasné využitie a budúce usporiadanie.
(6)
Hospodárskym dvorom sa na účely tohto zákona rozumie obvod združených pozemkov, na ktorom boli zriadené stavby poľnohospodárskych podnikov do 24. júna 1991, ktoré slúžili poľnohospodárskej výrobe.
zobraziť paragraf
§ 5
Orgány štátnej správy v oblasti pozemkových úprav a ochrany poľnohospodárskej pôdy

(1)
Orgány štátnej správy v oblasti pozemkových úprav a ochrany poľnohospodárskej pôdy sú:
a)
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“),
b)
okresné úrady v sídle kraja,
c)
okresné úrady.
(2)
Ministerstvo
a)
riadi a kontroluje výkon štátnej správy v oblasti pozemkových úprav a ochrany poľnohospodárskej pôdy uskutočňovaný okresnými úradmi a okresnými úradmi v sídle kraja,
b)
rozhoduje o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu okresného úradu v sídle kraja vo veciach, ktoré sú zákonom ustanovené len okresnému úradu v sídle kraja,
c)
zostavuje návrh rozpočtu okresných úradov v sídle kraja a okresných úradov a určuje počty zamestnancov týchto úradov,
d)
spracúva stratégiu a koncepciu pozemkových úprav a ochrany poľnohospodárskej pôdy,
e)
rozhoduje o poskytovaní finančnej podpory štátu na ochranu poľnohospodárskej pôdy.
(3)
Okresný úrad v sídle kraja
a)
vypracúva koncepciu pozemkových úprav a ochrany poľnohospodárskej pôdy v rámci svojej územnej pôsobnosti,
b)
rozhoduje v pochybnostiach o tom, kto je povinnou osobou,2)
c)
rozhoduje o námietkach proti projektu pozemkových úprav (§ 13 ods. 4),
d)
rozhoduje o námietkach proti projektu pozemkových úprav podľa osobitného predpisu,2a)
e)
udeľuje súhlas k návrhom nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy v rámci svojej územnej pôsobnosti,
f)
vyjadruje sa k zámerom a návrhom nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy v rámci svojej pôsobnosti,
g)
vydáva stanoviská k územnoplánovacej dokumentácii2b) vo veciach prebiehajúcich alebo plánovaných pozemkových úprav.
(4)
Okresný úrad
a)
organizuje vykonávanie pozemkových úprav,
b)
rozhoduje v správnom konaní o pozemkových úpravách,
c)
zabezpečuje vypracovanie úvodných podkladov, návrhov projektov pozemkových úprav a vykonanie schváleného projektu pozemkových úprav,
d)
zabezpečuje práce spojené s realizáciou spoločných zariadení a opatrení (§ 12 ods. 4) budovaných v rámci pozemkových úprav,
e)
spolupracuje s miestnymi orgánmi štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností, najmä pri získavaní podkladov z katastra nehnuteľností,
f)
predkladá podklady na zápis zmien do katastra nehnuteľností schválených vykonaním projektu pozemkových úprav,
g)
plní úlohy pri vydávaní nehnuteľností oprávneným osobám podľa osobitných predpisov,3)
h)
zabezpečuje práce na obnove evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim,
i)
vydáva údaje o bonitovaných pôdnoekologických jednotkách a predkladá ich na zápis do katastra nehnuteľností,
j)
plní úlohy podľa osobitných predpisov,3a)
k)
rozhoduje v správnom konaní o ochrane poľnohospodárskej pôdy,
l)
vyjadruje sa k zámerom a návrhom nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy v rámci svojho územného obvodu,
m)
vydáva stanovisko k použitiu poľnohospodárskej pôdy na kratší čas ako jeden rok,
n)
schvaľuje projekt mimoriadnych agrotechnických opatrení na poľnohospodárskej pôde,
o)
vedie register združení účastníkov pozemkových úprav,
p)
môže vykonávať práce podľa § 25 ods. 1.
(5)
Okresný úrad pri plnení úloh podľa odseku 4 písm. g) až o) spracúva osobné údaje dotknutých osôb podľa osobitných predpisov.4)
(6)
Určení zamestnanci ministerstva, okresného úradu v sídle kraja a okresného úradu, ktorí plnia úlohy štátnej správy v oblasti pozemkových úprav podľa tohto zákona, musia do 18 mesiacov od vzniku štátnozamestnaneckého pomeru alebo od určenia služobným úradom spĺňať osobitný kvalifikačný predpoklad.
(7)
Podmienkou na získanie osobitného kvalifikačného predpokladu podľa odseku 6 je najmenej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
a)
v študijnom odbore zameranom na pozemkové úpravy, geodéziu a kartografiu, poľnohospodárstvo a krajinárstvo, lesníctvo, hydromeliorácie, krajinnú a záhradnú architektúru, priestorové plánovanie, ochranu a využívanie prírody a krajiny alebo právo, alebo
b)
v inom študijnom odbore a najmenej päťročná odborná prax v oblasti pozemkových úprav.
(8)
Osobitný kvalifikačný predpoklad podľa odseku 6 sa získa úspešným vykonaním skúšky pred skúšobnou komisiou zriadenou ministerstvom.
(9)
Fyzické osoby, právnické osoby a obce, ktoré môžu byť dotknuté pozemkovými úpravami v ich pôsobnosti alebo v ich právach, sú povinné na základe písomnej výzvy okresného úradu do 15 dní od doručenia výzvy alebo do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia o nariadení alebo povolení pozemkových úprav informovať okresný úrad o existujúcich zariadeniach, ktoré vlastnia alebo spravujú, a plánovaných zámeroch, ktoré sa majú uskutočniť v obvode pozemkových úprav a môžu mať vplyv na konanie o pozemkových úpravách.
zobraziť paragraf
§ 8g
Jednoduché pozemkové úpravy vykonávané na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom pod osídleniami

(1)
Žiadosť o jednoduché pozemkové úpravy vykonávané z dôvodu podľa § 2 ods. 1 písm. j) podáva obec, na ktorej území sa osídlenie alebo jeho časť nachádza. Žiadosť obsahuje aj mapový podklad pozemkov pod osídlením, ktorý s dostatočnou presnosťou určuje navrhovanú hranicu obvodu projektu pozemkových úprav; prílohou k žiadosti je súhlas obecného zastupiteľstva.
(2)
Umiestnenie osídlenia a účel využitia pozemkov musí byť v súlade s platným územným plánom obce.6af) Ak sa osídlenie nachádza na území obce, ktorá nemá a nie je povinná mať územný plán obce do dátumu podľa osobitného predpisu,6afa) alebo ak mapový podklad podľa odseku 1, umiestnenie osídlenia alebo jeho budúce usporiadanie nie je v súlade s platným územným plánom, mapový podklad podľa odseku 1, umiestnenie osídlenia a účel využitia pozemkov musí byť odsúhlasený uznesením obecného zastupiteľstva; súčasťou uznesenia je aj vyhlásenie, že uvedené podklady nie sú v rozpore s limitmi funkčného využívania a priestorového usporiadania územia vyplývajúcimi z osobitného predpisu.6aga) Ak žiadosť podľa odseku 1 obsahuje aj plochy bez obydlí, obec je povinná predložiť aj súhlas dotknutého orgánu podľa osobitných predpisov.6ac)
(3)
Pri nepreukázaní účelnosti podľa § 7 ods. 2 písm. a), nepreukázaní záujmu podľa § 7 ods. 2 písm. d) alebo nesplnení podmienok podľa odseku 2 okresný úrad pozemkové úpravy nepovolí.
(4)
Obec, ktorá podala žiadosť podľa odseku 1, je povinná okresnému úradu do 90 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o povolení pozemkových úprav podľa § 8 preukázať zabezpečenie financovania nákladov spojených s jednoduchými pozemkovými úpravami predložením zmluvy uzatvorenej s fyzickou osobou alebo právnickou osobou podľa § 25 ods. 1; ak túto povinnosť nesplní, môže okresný úrad konanie zastaviť podľa § 8a.
(5)
Obvod projektu pozemkových úprav tvorí samostatný obvod pozemkov pod osídlením a samostatný obvod pozemkov na účely vyrovnania.
(6)
Hodnota pozemkov pod osídlením sa určí znaleckým posudkom podľa osobitného predpisu.6ae) Znalca ustanoví okresný úrad. Náklady na znalecký posudok uhrádza obec, ktorá podala žiadosť podľa odseku 1. Hodnota pozemkov na účely vyrovnania sa určí podľa § 9 ods. 3.
(7)
Vlastníkom pozemkov a vlastníkom spoluvlastníckych podielov sa vyrovnanie poskytuje v pozemkoch na účely vyrovnania alebo v pozemkoch pod osídlením alebo v peniazoch. Za pozemky vo vlastníctve štátu, ktoré prechádzajú do vlastníctva obce, nie je nárok na vyrovnanie.
(8)
Okresný úrad súčasne s výpisom z registra pôvodného stavu doručí vlastníkovi výzvu, aby sa v lehote 30 dní od doručenia výzvy písomne vyjadril, či žiada vyrovnanie v pozemkoch na účely vyrovnania, alebo v pozemkoch pod osídlením, alebo v peniazoch. Vyjadrenie vlastníka je záväzné a nemožno ho počas konania meniť. Ak sa vlastník v lehote podľa prvej vety písomne nevyjadrí, patrí mu vyrovnanie v pozemkoch na účely vyrovnania. Ak nie je dostatočná výmera pozemkov na účely vyrovnania, vlastníkom sa poskytne vyrovnanie v pozemkoch na účely vyrovnania pomerne podľa pomeru ich vzájomných nárokov na vyrovnanie a zvyšok nárokov sa vyrovná v peniazoch.
(9)
Na vyrovnanie v pozemkoch na účely vyrovnania sa použijú pozemky poskytnuté podľa § 7 ods. 4 písm. i) v prvom rade obcou a v druhom rade Slovenským pozemkovým fondom alebo správcom.
(10)
Vyrovnanie v peniazoch poskytuje obec. Vyrovnanie v peniazoch sa vykoná medzi obcou a vlastníkom pozemku v lehote určenej v rozhodnutí o schválení vykonania projektu pozemkových úprav.
(11)
Nové pozemky sa vlastníkom poskytnú v rovnakej výmere, ako majú pôvodné pozemky so zohľadnením úbytku výmery na spoločné zariadenia a opatrenia okrem postupu podľa odseku 7 poslednej vety; ustanovenia § 11 ods. 1 až 6 sa nepoužijú.
(12)
Pozemky pod osídlením, za ktoré vlastníci dostanú vyrovnanie v pozemkoch na účely vyrovnania alebo vyrovnanie v peniazoch, a pozemky pod osídlením, ktoré sú vo vlastníctve štátu okrem tých, ktoré môžu byť len vo vlastníctve štátu, alebo tých, ktoré sa nachádzajú v ochrannom pásme letísk, dráh alebo ciest,6ah) prejdú do vlastníctva obce. Obec nesmie pozemok pod osídlením scudziť ani zaťažiť okrem prevodu alebo nájmu pozemku pod obydlím alebo priľahlého pozemku do vlastníctva obyvateľovi tohto obydlia; toto obmedzenie sa vyznačí v katastri nehnuteľností na základe rozhodnutia o schválení vykonania projektu pozemkových úprav. Na účel prevodu pozemku podľa druhej vety obec potvrdí, či ide o obyvateľa obydlia.
(13)
Obec neprevedie vlastníctvo k pozemku pod obydlím alebo priľahlému pozemku obyvateľovi obydlia, voči ktorému je vedené exekučné konanie podľa osobitného predpisu.6ai)
(14)
Obyvateľ obydlia nesmie po dobu desiatich rokov odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva podľa odseku 12 previesť pozemok pod obydlím alebo priľahlý pozemok na tretiu osobu s výnimkou blízkej osoby podľa § 116 Občianskeho zákonníka alebo príbuznej osoby podľa § 117 Občianskeho zákonníka.
(15)
Na účely posúdenia platnosti zásad umiestnenia nových pozemkov sa výmera pozemkov počíta len v samostatnom obvode pozemkov pod osídlením.
zobraziť paragraf
§ 10
Prerokúvanie úvodných podkladov

(1)
Okresný úrad zverejní register pôvodného stavu [§ 9 ods. 1 písm. c)] na vhodnom mieste v obci alebo jej časti na 30 dní a doručí register pôvodného stavu združeniu účastníkov. Zároveň doručí každému účastníkovi, ktorého pobyt je známy, výpis z registra pôvodného stavu o pozemkoch a porastoch.
(2)
Účastníci môžu podať proti údajom v písomnostiach uvedených v odseku 1 okresnému úradu písomné námietky v lehote do 30 dní od ich zverejnenia alebo doručenia.
(3)
Pri rozhodovaní o námietkach vlastníkov proti výpisu z registra pôvodného stavu, ktoré sa týkajú sporu o vlastníctvo, alebo ak niekto tvrdí, že je vlastníkom pozemkov a toto vlastnícke právo nemôže preukázať príslušnou listinou, okresný úrad mu odporučí obrátiť sa na súd určovacou žalobou. Ak sa na súd obráti, do jeho rozhodnutia okresný úrad vyznačí v registri pôvodného stavu vlastníka vedeného na liste vlastníctva. Pri duplicitnom vlastníctve k pozemku sa rieši nové usporiadanie pozemku tak, že sa nemení hodnota a výmera nového pozemku, okrem kritérií podľa § 11 a platných zásad umiestnenia nových pozemkov; výpisy z registra pôvodného stavu sa doručujú vlastníkom vedeným na liste vlastníctva. Ak sa námietky týkajú len určenia hodnoty pozemku alebo údajov z registra porastov, rozhodne o nich okresný úrad. Po rozhodnutí o námietkach okresný úrad register pôvodného stavu schváli. Na schválenie sa nevzťahuje správny poriadok.18) Schválenie registra pôvodného stavu sa oznamuje verejnou vyhláškou.
(4)
Okresný úrad zverejní návrh všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav na obvyklom mieste v obci na 30 dní a doručí ho združeniu účastníkov. Proti návrhu podľa prvej vety možno podať námietky okresnému úradu v lehote 30 dní od jeho zverejnenia alebo doručenia.
(5)
Okresný úrad oznámi všetkým dotknutým orgánom štátnej správy, že sa prerokúvajú všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav. Dotknuté orgány štátnej správy sú povinné oznámiť svoje stanoviská k návrhu všeobecných zásad funkčného usporiadania územia do 30 dní odo dňa doručenia. Ak sa dotknutý orgán v tejto lehote nevyjadrí, predpokladá sa, že nemá námietky k návrhu všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav.
(6)
Námietky proti všeobecným zásadám funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav okresný úrad prerokuje do 60 dní odo dňa ich doručenia so združením účastníkov a podľa výsledkov prerokovania rozhodne o schválení týchto zásad. Rozhodnutie sa doručí verejnou vyhláškou. O výsledku prerokovania upovedomí okresný úrad toho, kto námietku podal.
(7)
Schválené všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav podľa odseku 6 nahrádzajú na účely výstavby spoločných zariadení a opatrení rozhodnutie o umiestnení stavby,6h) ak ide o prípady uvedené v § 12 ods. 4 písm. a) až d), rozhodnutie o využívaní územia6i) vypracované v súlade so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie, rozhodnutie o odňatí poľnohospodárskej pôdy6j) a rozhodnutie o vyňatí lesného pozemku.6k)
(8)
Ak ide o nariadené pozemkové úpravy podľa § 2 ods. 1 písm. g), postupnosť spracúvania etáp úvodných podkladov sa riadi potrebami odstraňovania dôsledkov, prevenciou následkov a časovým harmonogramom stanoveným komisiou podľa odseku 9. Návrh všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav okresný úrad zverejní na vhodnom mieste v obci alebo jej časti na 30 dní; lehota na podanie námietok voči všeobecným zásadám funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav je 30 dní odo dňa ich zverejnenia alebo doručenia.
(9)
Ak ide o pozemkové úpravy podľa § 2 ods. 1 písm. g), schvaľuje všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav okresný úrad na základe odporúčania komisie, ktorú zriaďuje vláda Slovenskej republiky na návrh ministra. Schválením všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav vzniká štátu, obci alebo inej osobe, ktorá spravuje majetok štátu alebo obce, právo uskutočňovať vo verejnom záujme výstavbu v projekte pozemkových úprav navrhnutých spoločných zariadení a opatrení.
(10)
Schválený register pôvodného stavu a schválené všeobecné zásady funkčného usporiadania územia doručí okresný úrad združeniu účastníkov do 15 dní od ich schválenia.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 18a

Štát vynaloží najmenej 40 % z celkového objemu finančných prostriedkov štátneho rozpočtu určených na nariadené pozemkové úpravy na vyhotovenie projektovej dokumentácie, realizáciu a údržbu spoločných zariadení a opatrení pri každom poskytnutí finančných prostriedkov.
zobraziť paragraf
Poznámka
1)
§ 19 ods. 1 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku.
1aa)
§ 151a až 151n a § 602 Občianskeho zákonníka.
1aaa)
§ 3 ods. 2 písm. a) a § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
1ab)
§ 1 zákona č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1aba)
§ 52 ods. 1 vodného zákona.
1ac)
§ 2 ods. 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii.
2)
§ 21b ods. 1 zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
2a)
§ 6 až 17 zákona č. 64/1997 Z. z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkárskych osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 224/2001 Z. z.
2b)
§ 20 až 23 stavebného zákona.
3)
Zákon č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
3a)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 255/1994 Z. z. o poľnej stráži v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov, zákon č. 64/1997 Z. z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim v znení neskorších predpisov, zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 9 ods. 4 a 6 zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016). Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5)
§ 17 zákona č. 229/1991 Zb.
5a)
§ 2 písm. q) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch.
5aa)
§ 65 ods. 1 písm. k), § 65a a § 65b zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
5ab)
Napríklad zákon č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5ac)
Napríklad zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 258/1993 Z. z. o Železniciach Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, vodný zákon, zákon č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5ad)
Napríklad zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov.
5ae)
§ 17 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5b)
Príloha č. 1 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 263/2018 Z. z.
5ba)
§ 58 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov. Zákon č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov.
5bb)
§ 16 ods. 2 zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách.
5bc)
Napríklad § 9 ods. 4 písm. a) a § 18a ods. 2 písm. b) zákona č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 3 ods. 6 písm. c) zákona č. 313/2009 Z. z.
5c)
Zákon č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6)
§ 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 527/2003 Z. z.
6a)
§ 22b zákona č. 229/1991 Zb. v znení zákona č. 158/2019 Z. z.
6ac)
§ 13 až 15 zákona č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 6 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
6ad)
§ 18 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6ae)
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov.
6af)
§ 11 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
6afa)
§ 40 ods. 2 zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní.
6ag)
§ 1 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. v znení zákona č. 24/2015 Z. z.
6aga)
§ 4 ods. 3 písm. h) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona č. 369/2004 Z. z.
6ah)
Čl. 4 Ústavy Slovenskej republiky.§ 11 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.§ 5 až 6a zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.§ 29 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6ai)
§ 211a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
6aj)
§ 43a ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
6ak)
Zákon č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov. Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.
6al)
§ 2 ods. 1 zákona č. 66/2009 Z. z.
6am)
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy.
6an)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov. Vodný zákon.
6b)
§ 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.§ 14 a 15 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).
6c)
§ 55 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
6d)
§ 54 ods. 2 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
6e)
Zákon č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
6f)
§ 139a zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
6fa)
§ 4 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
6faa)
§ 54 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
6fc)
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.
6g)
§ 108 ods. 2 písm. b), d) a k) zákona č. 50/1976 Zb.
6h)
§ 39a zákona č. 50/1976 Zb.
6i)
§ 39b zákona č. 50/1976 Zb.
6j)
§ 9 zákona č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
6k)
§ 7 zákona č. 326/2005 Z. z.
7)
§ 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z.
7a)
§ 14 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
7b)
§ 63 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
7ba)
§ 16 ods. 2 písm. b) zákona č. 64/1997 Z. z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim v znení neskorších predpisov.
7bb)
§ 151j Občianskeho zákonníka.
7bc)
§ 17 ods. 1 zákona č. 64/1997 Z. z.
7c)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 181/1995 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení zákona č. 217/2004 Z. z.
7ca)
§ 3 ods. 1 písm. c) a e) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení zákona č. 360/2007 Z. z.
7d)
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 38/2005 Z. z. o určení hodnoty pozemkov a porastov na nich na účely pozemkových úprav.
7e)
§ 19 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. v znení zákona č. 419/2002 Z. z.
7f)
§ 108 zákona č. 50/1976 Zb.
7g)
§ 2 ods. 2 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z.
7ga)
Napríklad vodný zákon.
7h)
Napríklad zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu, zákon č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
7ha)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 258/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
7i)
§ 38 až 40 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
8)
§ 9 ods. 1 písm. o) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 257/2022 Z. z.
9)
§ 133, § 135 a § 489 ods. 1 Občianskeho zákonníka.
10)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z.
10a)
§ 8 zákona č. 313/2009 Z. z.
10b)
§ 4a zákona č. 597/2006 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh v znení zákona č. 467/2008 Z. z.
10c)
§ 51c zákona č. 326/2005 Z. z. v znení zákona č. 158/2019 Z. z.
10d)
Čl. 2 ods. 3 prílohy I nariadenia (EÚ) č. 651/2014.
10e)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 238/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom v znení neskorších predpisov.
11)
§ 32 a nasl. zákona č. 50/1976 Zb.
11a)
§ 58 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb.
12)
Druhá časť zákona č. 229/1991 Zb.
13)
§ 22 ods. 1 a 2 zákona č. 229/1991 Zb.
13a)
§ 58 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu.
13aa)
§ 68 ods. 1 a § 254 ods. 1 Obchodného zákonníka.§ 15 ods. 1 písm. b) zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.
14)
§ 406 a § 489 ods. 1 Občianskeho zákonníka.
15)
§ 22 ods. 1 zákona č. 229/1991 Zb.
16)
§ 44 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
16a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
16b)
§ 19 ods. 1 písm. d) zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
16ba)
§ 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 477/2002 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
16bb)
§ 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.
16c)
Zákon č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
18)
Zákon č. 71/1967 Zb.
20)
Zákon č. 61/1977 Zb. o lesoch v znení zákona č. 229/1991 Zb. Zákon SNR č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva.
21)
Zákon č. 229/1991 Zb.
21a)
Zákon č. 229/1991 Zb.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov.
22)
§ 17 ods. 1 zákona č. 229/1991 Zb.
22a)
§ 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 181/1995 Z. z. o pozemkových spoločenstvách.
22b)
§ 18 zákona č. 229/1991 Zb.§ 16 ods. 1 písm. b) a c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z.§ 6 ods. 1 písm. b) až d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 181/1995 Z. z.
22c)
§ 3 zákona č. 326/2005 Z. z.
23)
Napríklad § 11, 17, 18 a § 22 ods. 4 zákona č. 229/1991 Zb., zákon č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 61/1977 Zb. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby. Zákon č. 50/1976 Zb. Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 498/1991 Zb. Zákon č. 503/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
23a)
§ 22 a 22a zákona č. 229/1991 Zb.
23aa)
§ 28 ods. 11 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení zákona č. 356/2019 Z. z.
23ab)
§ 139 ods. 3 a 4 zákona č. 50/1976 Zb.
23b)
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov v znení neskorších predpisov.
23c)
§ 281 až 288 Obchodného zákonníka.
23d)
§ 5, 45 a 45a zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
23e)
§ 8 a 26 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
23f)
§ 108 ods. 2 písm. a) a ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
23fa)
§ 659 Občianskeho zákonníka.
23faa)
§ 21 ods. 1 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení zákona č. 358/2020 Z. z.
23g)
§ 40 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
23ga)
§ 2 ods. 3 zákona č. 49/2002 Z. z. v znení zákona č. 104/2014 Z. z.
23gb)
§ 32 ods. 1 zákona č. 49/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
23gc)
§ 11 ods. 2 písm. d) zákona č. 49/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
23gd)
§ 50c zákona č. 326/2005 Z. z. v znení zákona č. 389/2021 Z. z.
23h)
§ 10 zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách.
23ha)
Príloha č. 3, časť E.3.1 k vyhláške č. 492/2004 Z. z.
23haa)
§ 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 229/1991 Zb. v znení zákona č. 257/2022 Z. z.§ 65a ods. 2 písm. s) a § 65b ods. 5 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
23hab)
Napríklad stavebný zákon, zákon č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
23hac)
§ 28 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
23hb)
Zákon č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 503/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 504/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
23hc)
§ 13 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
23hd)
§ 11 ods. 2 zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.§ 6 ods. 2 zákona č. 503/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
23he)
§ 151a až 151me Občianskeho zákonníka.
23hea)
Zákon č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
23hf)
§ 11 ods. 2 zákona č. 229/1991 Zb.§ 6 ods. 2 zákona č. 503/2003 Z. z.
23hg)
§ 2 ods. 5 až 12 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 238/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom v znení neskorších predpisov.
23hh)
§ 30 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
23hi)
§ 13 ods. 4 zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 363/2014 Z. z.
23i)
§ 14 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
23k)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.
23l)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1994 Z. z. o Štátnom podpornom fonde pôdohospodárstva a potravinárstva v znení neskorších predpisov a § 19 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom.
23m)
Napríklad zákon č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 64/1997 Z. z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim.
23n)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z.
23o)
Zákon č. 563/1991 Zb. v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 466/2000 Z. z.§ 26 až 33 zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov.
23p)
Zákon č. 563/1991 Zb. v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 466/2000 Z. z.
23r)
§ 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností.§ 4 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 58/1993 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností.
23ra)
§ 17 ods. 1 a 4 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení zákona č. 211/2019 Z. z.
23rb)
§ 3 písm. l) zákona č. 305/2013 Z. z.
23rc)
§ 29 až 34 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
23rd)
§ 49 ods. 1 písm. d) zákona č. 305/2013 Z. z. v znení zákona č. 211/2019 Z. z.
23re)
§ 7 ods. 1 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 52/2018 Z. z.
23rf)
§ 23a ods. 2 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
23rg)
§ 20 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. v znení zákona č. 600/2008 Z. z.
23rh)
§ 10 ods. 11 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
23ri)
§ 55 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
23s)
Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
23sa)
§ 3 ods. 2 druhá veta zákona č. 103/2007 Z. z. o trojstranných konzultáciách na celoštátnej úrovni a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o tripartite).
23sb)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 30/1992 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore v znení neskorších predpisov.
23t)
Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
23u)
Druhá časť zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
23ua)
Napríklad § 42 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
23v)
Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.
24)
Zákon SNR č. 253/1991 Zb. o pôsobnosti vo veciach prevodov majetku štátu na iné osoby a o Fonde národného majetku Slovenskej republiky.
24a)
Zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 503/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 504/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon č. 97/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 140/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 237/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupe Slovenského pozemkového fondu pri poskytovaní náhradných pozemkov v znení neskorších predpisov. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 238/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov.
24b)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
25)
§ 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 229/1991 Zb.Zákon č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 217/2004 Z. z.
26)
Zákon SNR č. 81/1949 Zb. SNR o úprave právnych pomerov pasienkového majetku bývalých urbárnikov, komposesorátov a podobných právnych útvarov.
27)
Občiansky zákonník.
28)
Zákon SNR č. 2/1958 Zb. SNR o úprave pomerov a obhospodarovaní spoločne užívaných lesov bývalých urbarialistov, komposesorátov a podobných útvarov.
29)
§ 6 ods. 1 písm. e) zákona č. 229/1991 Zb.
30)
§ 22 a § 22a zákona č. 229/1991 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady č. 293/1992 Zb. o úprave niektorých vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam.
31)
§ 1 ods. 11 nariadenia SNR č. 104/1945 Zb. SNR o konfiškovaní a urýchlenom rozdelení pôdohospodárskeho majetku Nemcov, Maďarov, ako aj zradcov a nepriateľov Slovenského národa v znení neskorších predpisov. Nariadenie Sboru povereníkov č. 26/1948 Zb. SNR, ktorým sa upravuje vyňatie pôdohospodárskeho majetku osôb maďarskej národnosti z konfiškácie.
32)
§ 6 ods. 2 zákona č. 229/1991 Zb.
33)
§ 1 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia SNR č. 104/1945 Zb. SNR v znení neskorších predpisov.
34)
Napr. uznesenie Predsedníctva SNR z 23. januára 1965 č. 17.
35)
§ 6 zákona č. 229/1991 Zb.
36)
§ 4 zákona č. 229/1991 Zb.
37)
Nariadenie SNR č. 33/1945 Zb. SNR o potrestaní fašistických zločincov, okupantov, zradcov a kolaborantov a o zriadení ľudového súdnictva.
38)
§ 6 ods. 1 zákona č. 229/1991 Zb.
39)
Nariadenie SNR č. 52/1945 Zb. SNR, ktorým sa zrušujú nadobudnutia nehnuteľností, spadajúcich pod československú pozemkovú reformu, ktoré sa uskutočnili na území dočasne okupovanom maďarským štátom.
40)
Nariadenie SNR č. 52/1945 Zb. SNR.§ 4 zákona č. 229/1991 Zb.
41)
Zákon č. 224/1925 Zb. a n. o úprave pomerov vzniklých z usídlenia osadníkov na základe pomeru námezdného alebo pomerov podobných na nemovitom štátnom majetku na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi.
42)
Napr. zákon č. 123/1975 Zb. o užívaní pôdy a iného poľnohospodárskeho majetku na zabezpečenie výroby v znení neskorších predpisov.
43)
§ 6 ods. 4 zákona č. 229/1991 Zb.§ 3 ods. 5 zákona č. 503/2003 Z. z.
44)
§ 6 ods. 5 zákona č. 229/1991 Zb.§ 3 ods. 6 zákona č. 503/2003 Z. z.
45)
§ 6 ods. 7 zákona č. 229/1991 Zb.§ 3 ods. 5 zákona č. 503/2003 Z. z.
46)
§ 8 ods. 2 zákona č. 229/1991 Zb.
47)
§ 10 ods. 3 zákona č. 229/1991 Zb.§ 21a ods. 3 zákona č. 229/1991 Zb.
48)
§ 16 ods. 1 prvá veta zákona č. 229/1991 Zb.§ 6 ods. 2 zákona č. 503/2003 Z. z. v znení zákona č. 217/2004 Z. z.
49)
§ 17 ods. 4 zákona č. 229/1991 Zb.
50)
§ 20 ods. 2 zákona č. 229/1991 Zb.
51)
§ 24 ods. 3 zákona č. 229/1991 Zb.
52)
§ 9 vládneho nariadenia č. 47/1955 Zb. o opatreniach v odbore hospodársko-technických úprav pozemkov.
53)
§ 22 ods. 1 písm. a) zákona č. 229/1991 Zb. v spojení s § 46 ods. 1 zákona č. 162/1990 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve.
54)
§ 5 ods. 3 zákona č. 229/1991 Zb.
55)
§ 137 písm. c) Civilného sporového poriadku.
56)
Zákon č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.Zákon č. 503/2003 Z. z. v znení zákona č. 217/2004 Z. z.
57)
Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
57a)
§ 12a zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
57aa)
§ 25 a 26 zákona č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 38 a 39 zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
58)
Zákon č. 64/1997 Z. z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim v znení neskorších predpisov.
58a)
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
59)
§ 3 až 8 a § 10 až 16 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
60)
Zákon č. 504/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
61)
§ 12b zákona č. 504/2003 Z. z. v znení zákona č. 153/2017 Z. z.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore