Zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon). 135/1961 účinný od 01.05.2021 do 31.05.2021

Platnosť od: 07.12.1961
Účinnosť od: 01.05.2021
Účinnosť do: 31.05.2021
Autor: Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky
Oblasť: Cestná doprava, Pozemné komunikácie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST44JUD33637DS29EUPP27ČL1

Zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon). 135/1961 účinný od 01.05.2021 do 31.05.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 135/1961 s účinnosťou od 01.05.2021 na základe 147/2021

Legislatívny proces k zákonu 147/2021

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Milana VETRÁKA, Lukáša KYSELICU, Jozefa PROČKA, Moniky KOZELOVEJ a Marcela MIHALIKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov

K predpisu 147/2021, dátum vydania: 23.04.2021

 

1

DÔVODOVÁ SPRÁVA

A. Všeobecná časť

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) predkladajú do legislatívneho procesu poslanci Národnej rady Slovenskej republiky za hnutie OĽANO NOVA - Zmena zdola Milan Vetrák, Lukáš Kyselica, Jozef Pročko, Monika Kozelová a Marcel Mihálik.

Cieľom návrhu zákona je v súlade s Programovým vyhlásením vlády SR na roky 2020 2024, ktoré sa zaoberá aj neuspokojivou dopravnou situáciou v aglomerácii Bratislavy a efektívnou parkovacou politikou na jej území, doplniť zákon č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov tak, že bude oprávňovať hlavné mesto a jeho mestské časti zmluvne spolupracovať za účelom zabezpečenia odtiahnutia vozidiel, resp. vytvorí možnosť na tieto účely poveriť právnickú osobu, ktorú založilo hlavné mesto alebo niektorá z jeho mestských častí, resp. tieto subjekty alebo niektoré z nich spoločne. Odtiahnutie vozidiel je vnímané ako výkon verejnej moci, ako súčasť parkovacej politiky a služba vo verejnom záujme, a preto sa súkromným subjektom zamedzuje zúčastňovať sa na tejto činnosti prostredníctvom poverenej právnickej osoby, t.j. právnická osoba poverená odtiahnutím vozidiel na území Bratislavy bude musieť mať výlučne majetkovú účasť hlavného mesta alebo niektorej z jeho mestských častí, resp. výlučne týchto subjektov v určitom podiele.

Súčasný stav v Bratislave možno charakterizovať ako dočasné a čiastočné riešenie. Činnosť odťahovej služby vykonáva Dopravný podnik Bratislava, a.s., a to z ciest I. a II. triedy v správe hlavného mesta. Nedoriešené cesty III. a IV. triedy v správe mestských častí Bratislavy, na ktorých odtiahnutie vozidla nemôže nariadiť hlavné mesto, resp. ním poverená mestská polícia, pretože nie je správcom komunikácie, a ani Dopravný podnik Bratislava, a.s. ho nemôže vykonať, lebo nie je subjektom zriadeným alebo založeným mestskou časťou Bratislavy. Podľa aktuálnej rozhodovacej praxe všeobecných súdov môže nariadiť odtiahnutie vozidiel na cestách III. a IV. triedy len ich správca, t.j. mestská časť a vykonať ho môže len mestská časť alebo osoba založená alebo zriadená mestskou časťou za účelom správy miestnych komunikácii. To znamená, že každá mestská časť by mala mať k dispozícii odťahové vozidlo a vykonávať odtiahnutie vozidiel sama, resp. prostredníctvom svojej rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie alebo obchodnej spoločnosti, v ktorej má 100% majetkovú účasť. Tento stav je nevyhovujúci a cieľom návrhu zákona je ho zmeniť.

Návrh zákona nepredpokladá vplyv na rozpočet verejnej správy ani na podnikateľské prostredie. Návrh zákona nemá vplyv na životné prostredie ani na informatizáciu spoločnosti a tiež nevyvoláva sociálne vplyvy.

2

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.

B. Osobitná časť

K Čl. I

Podľa § 6a ods. 2 písm. d) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave (ďalej len „zákon o hlavnom meste“) je vyhradené zabezpečovať údržbu, zjazdnosť a schodnosť miestnych komunikácií 1. a 2. triedy a verejných priestranstiev nezverených do správy mestskej časti.

Podľa § 7a ods. 2 písm. e) zákona o hlavnom meste je jeho mestskej časti vyhradené zabezpečovať údržbu, zjazdnosť a schodnosť miestnych komunikácií 3. a 4. triedy a verejných priestranstiev.

Podľa Čl. 28 ods. 1 písm. d) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy je vyhradené zabezpečovať výstavbu, údržbu, čistenie a vykonávať správu miestnych komunikácií I. a II. triedy vrátane k nim patriacej cestnej zelene a stromoradia, prejazdných úsekov ciest I. až III. triedy a verejných priestranstiev nezverených do správy mestskej časti.

Podľa Čl. 29 ods. 1 písm. e) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy je jeho mestskej časti vyhradené zabezpečovať výstavbu, údržbu a vykonávať správu miestnych komunikácií III. a IV. triedy vrátane k nim patriacej cestnej zelene, stromoradia a verejných priestranstiev zverených do správy mestskej časti.

Podľa § 3d ods. 5 písm. d) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách správu pozemných komunikácií vykonávajú, ak ide o prejazdné úseky ciest vo vlastníctve obce, o miestne a účelové komunikácie vo vlastníctve obce obce, prípadne osoby nimi na tento účel založené alebo zriadené.

Podľa § 43 ods. 1 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „zákon o cestnej premávke“) kto spôsobil prekážku v cestnej premávke, je povinný ju bezodkladne odstrániť. Ak tak neurobí, je povinný ju bezodkladne odstrániť na jeho náklady správca cesty.

Podľa § 43 ods. 4 zákona o cestnej premávke správca cesty môže odstrániť vozidlo stojace na ceste vrátane chodníka na náklady jeho prevádzkovateľa, ak je

a) na mieste, kde tvorí prekážku cestnej premávky,

b) na vyhradenom parkovisku pre vozidlo s konkrétnym evidenčným číslom vozidla, pre osobu so zdravotným postihnutím alebo pre vozidlo s konkrétnym parkovacím preukazom, ak také parkovisko nie je preň určené,

3

c) bez pripevnenej tabuľky s evidenčným číslom, ak podlieha evidenčnej povinnosti, alebo je bez čitateľného vyznačenia mena, priezviska a adresy pobytu alebo názvu a sídla držiteľa vozidla na viditeľnom mieste s výnimkou dvojkolesových vozidiel, aj keď netvorí prekážku cestnej premávky.

Podľa § 43 ods. 5 zákona o cestnej premávke, ak ide o vozidlo uvedené v odseku 4 a v § 25 (na mieste, kde je zakázané zastaviť alebo stáť), môže o jeho odstránení rozhodnúť aj policajt; také vozidlo odstráni na náklady jeho prevádzkovateľa Policajný zbor alebo správca cesty podľa rozhodnutia policajta.

Súčasný stav v Bratislave možno charakterizovať ako dočasné a čiastočné riešenie. Činnosť odťahovej služby vykonáva Dopravný podnik Bratislava, a.s., a to z ciest I. a II. triedy v správe hlavného mesta. Nedoriešené cesty III. a IV. triedy v správe mestských častí Bratislavy, na ktorých odtiahnutie vozidla nemôže nariadiť hlavné mesto, resp. ním poverená mestská polícia, pretože nie je správcom komunikácie, a ani Dopravný podnik Bratislava, a.s. ho nemôže vykonať, lebo nie je subjektom zriadeným alebo založeným mestskou časťou Bratislavy. Podľa aktuálnej rozhodovacej praxe všeobecných súdov môže nariadiť odtiahnutie vozidiel na cestách III. a IV. triedy len ich správca, t.j. mestská časť a vykonať ho môže len mestská časť alebo osoba založená alebo zriadená mestskou časťou za účelom správy miestnych komunikácii. To znamená, že každá mestská časť by mala mať k dispozícii odťahové vozidlo a vykonávať odtiahnutie vozidiel sama, resp. prostredníctvom svojej rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie alebo obchodnej spoločnosti, v ktorej má 100% majetkovú účasť. Tento stav je nevyhovujúci a cieľom návrhu zákona je ho zmeniť.

Návrh zákona tento nevyhovujúce stav upravuje nasledovne:

umožní hlavnému mestu zmluvne spolupracovať s jeho mestskými časťami s cieľom zabezpečiť odťahovanie vozidiel na celom území Bratislavy, resp. na tieto účely poveriť zriadenú alebo založenú právnickú osobu niektorým z týchto subjektov alebo spoločne týmito subjektmi, a to aj s prihliadnutím na § 20 alebo § 20a zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

obmedzuje poverenie právnickej osoby, ktorá bude zabezpečovať odťahovanie vozidiel na celom území Bratislavy len na takú právnickú osobu, v ktorej výlučnú majetkovú účasť hlavné mesto alebo jeho mestské časti, resp. tieto subjekty v určitom podiele, čím sa vylúči možnosť, aby sa na odťahovaní vozidiel, ktoré je výkonom verejnej moci, podieľali súkromné subjekty.

Pre hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava bude zabezpečovať odťahovú službu obchodná spoločnosť s názvom Mestský parkovací systém, s.r.o. (https://bratislava.sk/sk/organizacia-alebo-institucia/mestsky-parkovaci-system-spol-s-r-o). Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy schválilo v decembri 2020 navýšenie základného imania tejto obchodnej spoločnosti o 500 000 eur, čo vytvára predpoklady na odkúpenie vozidiel zabezpečujúcich odťahovú službu na pozemných

4

komunikáciách v správe hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a ďalšieho majetku od Dopravného podniku Bratislava, a.s., ktorý túto službu zabezpečuje v súčasnosti. Odťahovú službu by mal Mestský parkovací systém, s.r.o. pre komunikácie v správe hlavného mesta začať zabezpečovať od 1. februára 2021 a prijatím tohto návrhu zákona sa vytvorí možnosť, aby sa do neho (prípadne aj majetkovo) zapojili jednotlivé mestské časti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

Navrhovaná legislatívna zmena umožní, aby sa združené subjekty dohodli na tom, kto bude nariaďovať vykonanie odtiahnutia vozidla, technicky odťahovanie vozidiel vykonávať a vymáhať náklady za zrealizované odtiahnutie vozidiel. Subjekty sa na základe zmluvy o spolupráci zároveň môžu dohodnúť, že príjem za vykonanie odtiahnutia vozidiel bude priamo príjmom osoby, ktorá odtiahnutie vozidla vykonala, ako kompenzácia za náklady spojené s jeho vykonaním. Rovnako sa subjekty zapojené do zmluvnej spolupráce môžu dohodnúť na poverení viacerých subjektov zabezpečovaním jednotlivých úkonov spojených s odťahovaním vozidiel, t.j. napr. nariaďovaním odtiahnutia vozidla bude poverená mestská polícia a technickým výkonom odtiahnutia vozidla obchodná spoločnosť spĺňajúca kritéria podľa navrhovaného znenia návrhu zákona.

Tým by boli vytvorené legislatívne predpoklady pre zabezpečenie bezproblémovej odťahovej služby na celom území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy ako jednej z podstatných súčastí efektívnej parkovacej politiky, čo je aj cieľom Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2020 – 2024.

K Čl. II

Navrhuje sa účinnosť predkladaného zákona so zohľadnením legisvakančnej lehoty, a to od 1. mája 2021.

5

DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI

návrhu zákona s právom Európskej únie

1.Navrhovateľ zákona: poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Milan Vetrák, Lukáš Kyselica, Jozef Pročko, Monika Kozelová a Marcel Mihálik

2.Názov návrhu zákona: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov

3. Predmet návrhu zákona:

a)nie je upravený v primárnom práve Európskej únie,

b)nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie,

c)nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.

Vzhľadom na to, že predmet návrhu zákona nie je upravený v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4. a 5.

6

DOLOŽKA

vybraných vplyvov

A.1. Názov materiálu: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov

Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné

A.2. Vplyvy:

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy

x

2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?

x

3. Sociálne vplyvy

x

– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,

x

– sociálnu exklúziu,

x

– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť

x

4. Vplyvy na životné prostredie

x

5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti

x

A.3. Poznámky

Predkladaný návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy. Navrhovaná úprava súvisí s rozpočtom hlavného mesta SR Bratislavy, resp. s hospodárskym výsledkom ním zriadenej obchodnej spoločnosti s názvom Mestský parkovací systém, s.r.o. Táto obchodná spoločnosť, ktorej jediným spoločníkom je hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavy a ktorej aktuálne základné imanie je vo výške 533 194 eur, by mala po spustení svojej činnosti od 1. 2. 2021 vykazovať ročný výnos vo výške 330 000 eur. Prvotné náklady na rozbeh obchodnej spoločnosti vrátane odkúpenia vozidiel na zabezpečenie odťahovej služby a ďalšieho súvisiaceho majetku od Dopravného podniku Bratislava, a.s., ako aj zakúpenie ďalšieho vozidla na zabezpečenie odťahovej služby po prijatí tohto návrhu zákona a pripojení sa mestských časti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy do tohto systému, sú vyčíslené na 500 000 eur, čo je zároveň dopad na rozpočet hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na rok 2021, ktorý je však v plnej miere krytý rozpočtom hlavného mesta Slovenskej

7

republiky Bratislavy schváleným Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v decembri 2020.

A.4. Alternatívne riešenia

bezpredmetné

A.5. Stanovisko gestorov

Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.

 

zobraziť dôvodovú správu
Načítavam znenie...
MENU
Hore