Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71786
Dôvodové správy: 2541
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
21.01.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon Slovenskej národnej rady o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch 138/1992 účinný od 01.01.2021


Platnosť od: 01.04.1992
Účinnosť od: 01.01.2021
Autor: Slovenská národná rada
Oblasť: Architektúra

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST17 JUD664 DS14 EU PP ČL1
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon Slovenskej národnej rady o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch 138/1992 účinný od 01.01.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 138/1992 s účinnosťou od 01.01.2021 na základe 357/2020


§ 16
Uznávanie dokladov o vzdelaní

(1)
Slovenská komora architektov na účely autorizácie podľa § 15 a na účely hosťovania podľa § 15a automaticky uzná doklad o vzdelaní uvedený
a)
v prílohe č. 2, ak vzdelávanie, ktoré predchádzalo jeho vydaniu, začalo najskôr v akademickom referenčnom roku uvedenom v prílohe č. 2, vydalo ho vzdelávacie zariadenie uvedené v prílohe č. 2 a je doplnený osvedčením regulačného orgánu domovského členského štátu,
b)
v prílohe č. 3, ak vzdelávanie, ktoré predchádzalo jeho vydaniu, začalo najneskôr v akademickom referenčnom roku uvedenom v prílohe č. 3, a to aj vtedy, ak toto vzdelávanie nespĺňa minimálne požiadavky na architektonické vzdelanie podľa odseku 10, a je doplnené osvedčením regulačného orgánu domovského členského štátu, ktoré osvedčuje, že držiteľ dokladu o vzdelaní aktívne vykonával činnosti uvedené v § 4 najmenej tri po sebe nasledujúce roky počas piatich rokov, ktoré predchádzajú roku vydania osvedčenia; to sa vzťahuje aj na doklady o vzdelaní uvedené v prílohe č. 2, ak odborná príprava začala pred 18. januárom 2016, pričom za týchto okolností sa uznáva osvedčenie, ktoré vydal príslušný orgán Spolkovej republiky Nemecko, potvrdzujúce, že doklad o formálnej kvalifikácii, ktorý vydal 8. mája 1945 alebo neskôr príslušný orgán Nemeckej demokratickej republiky, je rovnocenný takému dokladu uvedenému v prílohe č. 2.
(2)
Slovenská komora architektov automaticky uzná doklad o vzdelaní, ktorý na návrh výboru na uznávanie odborných kvalifikácií Európska komisia uznala ako doklad o architektonickom vzdelávaní, ktorý spĺňa minimálne požiadavky na architektonické vzdelanie podľa odseku 10, a oznámila to v Úradnom vestníku Európskej únie.
(3)
Slovenská komora architektov na účely autorizácie podľa § 15 a na účely hosťovania podľa § 15a uzná aj doklad o odbornej príprave architektov ako súčasti programov sociálneho zlepšenia alebo externého univerzitného štúdia, ktoré spĺňa minimálne požiadavky na architektonické vzdelanie podľa odseku 10, ktorý je
a)
vydaný na základe úspešného zloženia skúšky z architektúry, ktorá musí byť na úrovni vysokoškolského vzdelania a rovnocenná štátnej záverečnej skúške, a
b)
doplnený osvedčením regulačného orgánu domovského členského štátu, ktoré osvedčuje, že jeho držiteľ pracoval najmenej sedem rokov v oblasti architektúry pod dohľadom architekta, architektonickej kancelárie alebo ateliéru.
(4)
Slovenská komora architektov na účely autorizácie podľa § 15 a na účely hosťovania podľa § 15a uzná aj doklad o trojročnej odbornej príprave na odborných vysokých školách „Fachhochschulen“ v Spolkovej republike Nemecko, ktorá existovala od 5. augusta 1985 a začala najneskôr 17. januára 2014, ak táto odborná príprava spĺňala minimálne požiadavky na architektonické vzdelanie podľa odseku 10, ktorý je doplnený osvedčením regulačného orgánu domovského členského štátu, ktoré osvedčuje, že
a)
tento doklad o vzdelaní umožňuje prístup k povolaniu architekt v domovskom členskom štáte,
b)
jeho držiteľ vykonal najmenej štvorročnú odbornú prax v Spolkovej republike Nemecko a
c)
práca, ktorú v oblasti architektúry vykonal, je dôkazom o celom spektre jeho schopností, vedomostí a zručností uvedených v odseku 10 písm. c).
(5)
Slovenská komora architektov na účely autorizácie podľa § 15 a na účely hosťovania podľa § 15a uzná doklad o vzdelaní architekta, ktorého držiteľom je štátny príslušník členského štátu a bol vydaný v Československej socialistickej republike alebo v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike, alebo ktorého odborná príprava začala pre Českú republiku alebo Slovenskú republiku pred 1. januárom 1993, ak orgán príslušného členského štátu potvrdí, že doklad o vzdelaní je na jeho území rovnocenný s dokladom o vzdelaní, ktorý tento orgán vydáva, a doklad o vzdelaní je uvedený v prílohe č. 3.
(6)
Slovenská komora architektov na účely autorizácie podľa § 15 a na účely hosťovania podľa § 15a uzná doklad o vzdelaní architekta, ak
a)
držiteľom dokladu o vzdelaní architekta je štátny príslušník členského štátu a bol vydaný v Sovietskom zväze, alebo jeho odborná príprava začala pre
1.
Estónsku republiku pred 20. augustom 1991,
2.
Lotyšskú republiku pred 21. augustom 1991 alebo
3.
Litovskú republiku pred 11. marcom 1990 a
b)
orgán príslušného členského štátu potvrdí, že doklad o vzdelaní je na jeho území rovnocenný s dokladom o vzdelaní, ktorý tento orgán vydáva, a doklad o vzdelaní je uvedený v prílohe č. 3.
(7)
Slovenská komora architektov na účely autorizácie podľa § 15 a na účely hosťovania podľa § 15a uzná doklad o vzdelaní architekta, ak
a)
držiteľom dokladu o vzdelaní architekta je štátny príslušník členského štátu a bol vydaný v Juhoslávii, alebo jeho odborná príprava začala pre
1.
Slovinskú republiku pred 25. júnom 1991 alebo
2.
Chorvátsku republiku pred 8. októbrom 1991 a
b)
orgán príslušného členského štátu potvrdí, že doklad o vzdelaní je na jeho území rovnocenný s dokladom o vzdelaní, ktorý tento orgán vydáva, a doklad o vzdelaní je uvedený v prílohe č. 3.
(8)
Potvrdenie podľa odseku 5, odseku 6 písm. b) alebo odseku 7 písm. b) musí byť doplnené osvedčením vydaným orgánom príslušného členského štátu o tom, že príslušná osoba na území príslušného členského štátu skutočne vykonávala činnosti architekta v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia.
(9)
Slovenská komora architektov na účely autorizácie podľa § 15 a na účely hosťovania podľa § 15a uzná aj doklad o vzdelaní v odbore architektúra vydaný vzdelávacím zariadením v nečlenskom štáte, ak je doplnený osvedčením regulačného orgánu domovského členského štátu, ktoré osvedčuje, že uznal tento doklad na základe splnenia minimálnych požiadaviek na architektonické vzdelanie podľa odseku 10 a že jeho držiteľ má najmenej trojročnú odbornú prax v členskom štáte, ktorý uznal tento doklad o vzdelaní.
(10)
Minimálne požiadavky na architektonické vzdelanie podľa odsekov 1 až 4 a 9 sú splnené, ak
a)
odborná príprava pozostáva
1.
najmenej z piatich rokov denného štúdia na vysokej škole alebo v porovnateľnom vzdelávacom zariadení, ktoré sa končí úspešným absolvovaním záverečných skúšok na úrovni vysokoškolského vzdelávania, alebo
2.
najmenej zo štyroch rokov denného štúdia na vysokej škole alebo v porovnateľnom vzdelávacom zariadení, ktoré sa končí úspešným absolvovaním záverečných skúšok na úrovni vysokoškolského vzdelávania s osvedčením potvrdzujúcim absolvovanie dvoch rokov odbornej stáže podľa odseku 11; počet rokov môže byť vyjadrený ako ekvivalent kreditov európskeho systému prenosu a zhromažďovania kreditov,
b)
architektúra je hlavnou súčasťou štúdia, ktoré musí udržiavať rovnováhu medzi teoretickými a praktickými hľadiskami počas jeho celého trvania, a
c)
musí zaručiť získanie týchto znalostí, zručností a spôsobilostí:
1.
schopnosť vypracovávať architektonické projekty, ktoré spĺňajú estetické aj technické požiadavky,
2.
zodpovedajúce vedomosti o histórii a teórii architektúry a príbuzných umení, technológií a humanitných vied,
3.
vedomosti o výtvarnom umení ako vplyve na kvalitu architektonického projektu,
4.
dostatočné vedomosti o urbanistickom projektovaní, plánovaní a zručnostiach v procese územného plánovania,
5.
chápanie vzťahu medzi ľuďmi a budovami a medzi budovami a ich prostredím a potreby vytvárať vzťah medzi budovami a priestormi medzi nimi a podľa ľudských potrieb a rozmerov,
6.
chápanie povolania architekt a úlohy architekta v spoločnosti, najmä pri príprave podkladov, v ktorých sa berú do úvahy sociálne faktory,
7.
chápanie metód prieskumu a prípravy pokynov k projektovej dokumentácii,
8.
chápanie konštrukčného projektovania, konštrukčných a technických problémov spojených so stavebným projektom,
9.
primerané vedomosti o fyzikálnych problémoch, technológiách a o funkcii stavieb, aby poskytovali komfortné vnútorné podmienky a ochranu pred vplyvmi počasia v rámci udržateľného rozvoja,
10.
potrebné zručnosti pri projektovaní, aby sa splnili požiadavky užívateľov stavieb v rámci obmedzení, ktoré sú určené cenovými faktormi a stavebnými predpismi,
11.
primerané vedomosti o priemyselných odvetviach, organizáciách, predpisoch a postupoch spojených so zavádzaním konceptov projektov do stavieb a s integrovaním plánov do celkového plánovania.
(11)
Odborná stáž sa môže uskutočniť najskôr po dokončení prvých troch rokov štúdia. Najmenej jeden rok odbornej stáže sa zakladá na vedomostiach, zručnostiach a spôsobilostiach získaných v priebehu štúdia uvedených v odseku 10. Odbornú stáž vykonávanú pod dohľadom osoby alebo orgánu, ktoré schválil príslušný orgán domovského členského štátu, možno vykonať v členskom štáte alebo v inom štáte. Vykonanie odbornej stáže vyhodnotí príslušný orgán domovského členského štátu.
(12)
Na účely prístupu k regulovanému povolaniu sa uznáva odborná stáž vykonávaná v inom členskom štáte alebo v inom štáte, ak je stáž v súlade s pokynmi o organizovaní a uznávaní odbornej stáže, ktorá sa vykonáva v inom členskom štáte alebo v inom štáte, zverejnenými príslušným regulačným orgánom domovského členského štátu.
(13)
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) je príslušné oznamovať Európskej komisii a členským štátom na základe návrhu Slovenskej komory architektov zmeny v zozname dokladov o vzdelaní architektov poskytovaných v Slovenskej republike podľa prílohy č. 3, ktoré už nespĺňajú požiadavky na uznanie.
(14)
Slovenská komora architektov na účely autorizácie podľa § 15 a na účely hosťovania podľa § 15a uzná doklad o vzdelaní krajinných architektov, ktorý vydala v členskom štáte univerzita alebo iné vzdelávacie zariadenie rovnakej úrovne poskytujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijných odboroch krajinná tvorba, krajinné plánovanie alebo záhradná a krajinná architektúra.
(15)
Na uznávanie dokladov o vzdelaní krajinných architektov, ktoré vydali vysoké školy neposkytujúce vzdelanie v architektúre, a na uznávanie dokladov o vzdelaní stavebných inžinierov sa vzťahujú všeobecné predpisy o uznávaní odborných kvalifikácií.13b)
zobraziť paragraf
§ 16a
Doklady o vzdelaní

(1)
Žiadateľ o uznanie dokladu o vzdelaní priloží k žiadosti o uznanie originál alebo úradne osvedčenú fotokópiu dokladu o vzdelaní; notárske alebo iné úradné osvedčenie fotokópie dokladu o vzdelaní možno nahradiť osvedčením regulačného orgánu domovského členského štátu. Ak ide o doklad vydaný v cudzine, priloží sa aj preklad do štátneho jazyka; to neplatí, ak je doklad v českom jazyku.
(2)
Ak je potrebné zároveň s dokladom o vzdelaní preskúmať splnenie požiadaviek na obsah vzdelávania podľa § 16 ods. 10, k žiadosti musí byť priložené osvedčenie vzdelávacieho zariadenia, ktoré vydalo doklad o vzdelaní. Prílohou osvedčenia je obsah študijného odboru alebo odbornej prípravy a potvrdenie o absolvovaných skúškach. Ak ide o štúdium v cudzine, priloží sa aj preklad do štátneho jazyka; to neplatí, ak je obsah študijného odboru v českom jazyku.
(3)
Na účely uznania odbornej kvalifikácie stavebných inžinierov sa vyžaduje doklad o vzdelaní získaný v členskom štáte na základe vysokoškolského vzdelania druhého stupňa
a)
stavebného zamerania; pre kategóriu uvedenú v § 5 ods. 1 písm. a) a písm. b) prvom až treťom bode sa vyžadujú doklady uvedené v prílohe č. 3,
b)
elektrotechnického alebo strojníckeho zamerania pre kategóriu uvedenú v § 5 ods. 1 písm. b) štvrtom bode.
(4)
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky po vyjadrení príslušnej komory môže uznať doklad o vzdelaní získaný v členskom štáte aj na základe iného vzdelania, než je uvedené v odseku 3 a v § 16 ods. 14, ak ide o vysokoškolské vzdelanie
a)
technického zamerania pre kategórie podľa § 5 ods. 1 písm. b) a ide o žiadateľa, ktorý svojou najmenej sedemročnou odbornou praxou v oblasti stavebníctva dostatočne preukázal potrebnú technickú spôsobilosť,
b)
prírodovedného, lesníckeho alebo poľnohospodárskeho zamerania a ide o žiadateľa, ktorý svojou najmenej sedemročnou odbornou praxou v oblasti krajinnej alebo záhradnej architektúry dostatočne preukázal potrebnú odbornú spôsobilosť krajinného architekta.
(5)
Doklad o vzdelaní uznaný podľa všeobecných predpisov o uznávaní odborných kvalifikácií sa na účely autorizácie podľa § 15 alebo na účely hosťovania podľa § 15a predkladá spolu s originálom alebo s úradne osvedčenou kópiou rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o jeho uznaní.
zobraziť paragraf
§ 16c
Uznávanie odbornej kvalifikácie

(1)
Slovenská komora architektov na účely zapísania do zoznamu autorizovaných architektov automaticky uznáva odbornú kvalifikáciu architekta získanú v domovskom členskom štáte na základe vzdelania, ktoré zodpovedá minimálnym požiadavkám na architektonické vzdelanie podľa § 16 ods. 10, a na základe odbornej praxe v trvaní najmenej tri roky a vykonanej autorizačnej alebo inak označenej skúšky spôsobilosti architekta.
(2)
Ak povolanie architekta nie je v domovskom členskom štáte regulované, alebo je regulované, ale na výkon povolania sa nevyžaduje odborná prax alebo autorizačná alebo inak označená skúška spôsobilosti, Slovenská komora architektov je oprávnená uplatniť kompenzačné opatrenie podľa § 23b; to neplatí, ak žiadateľ podľa osvedčenia regulačného orgánu domovského členského štátu vykonával povolanie architekta v domovskom členskom štáte viac ako sedem rokov pred dňom podania žiadosti alebo ak odbornú spôsobilosť získal v inom členskom štáte na základe dokladu o vzdelaní uvedeného v prílohe č. 2 alebo v prílohe č. 3.
(3)
Slovenská komora architektov na účely zapísania do zoznamu autorizovaných architektov uznáva odbornú kvalifikáciu krajinného architekta získanú v domovskom členskom štáte na základe vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijných odboroch tvorba krajiny alebo záhradná alebo krajinná architektúra a na základe odbornej praxe v trvaní najmenej tri roky a na základe autorizačnej alebo inak označenej skúšky spôsobilosti.
(4)
Ak povolanie krajinného architekta nie je v domovskom členskom štáte regulované, alebo je regulované, ale na výkon povolania sa nevyžaduje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, odborná prax alebo autorizačná alebo inak označená skúška spôsobilosti, Slovenská komora architektov uplatní kompenzačné opatrenie podľa § 23b.
(5)
Slovenská komora stavebných inžinierov na účely zapísania do zoznamu autorizovaných stavebných inžinierov uznáva odbornú kvalifikáciu stavebného inžiniera získanú v domovskom členskom štáte na základe vysokoškolského vzdelania druhého stupňa podľa žiadanej kategórie stavebného, strojníckeho alebo elektrotechnického zamerania, odbornej praxe v trvaní najmenej tri roky a na základe autorizačnej alebo inak označenej skúšky spôsobilosti.
(6)
Ak povolanie stavebného inžiniera nie je v domovskom členskom štáte regulované, alebo je regulované, ale na výkon povolania sa nevyžaduje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, odborná prax alebo autorizačná alebo inak označená skúška spôsobilosti, Slovenská komora stavebných inžinierov uplatní kompenzačné opatrenie podľa § 23b.
(7)
Od kompenzačného opatrenia podľa odsekov 4 a 6 komora upustí, ak existuje spoločný rámec pre odbornú prípravu a spoločné skúšky odbornej prípravy, ktoré tvorí sústava kritérií posudzovania odbornej kvalifikácie, ktorá kompenzuje podstatné rozdiely v trvaní a v obsahu odbornej prípravy krajinných architektov a stavebných inžinierov podľa stavu v najmenej dvoch tretinách členských štátov vrátane tých, v ktorých sú tieto povolania regulované.
(8)
Slovenská komora architektov môže na účely zapísania do zoznamu autorizovaných architektov uznať odbornú kvalifikáciu aj na základe iného vzdelania, ak uchádzač kvalitou svojej práce dostatočne preukázal tvorivé schopnosti a potrebnú technickú spôsobilosť. Architektonická povaha činností príslušnej osoby sa potvrdzuje osvedčením vydaným jej domovským členským štátom.
(9)
Slovenská komora architektov a Slovenská komora stavebných inžinierov na účely hosťovania uznávajú odborné kvalifikácie uznané v domovskom členskom štáte, ak uchádzačovi dovoľujú poskytovať rovnaké služby, ako sú uvedené v § 4, 4a a 5.
(10)
Na štátnych príslušníkov členského štátu, ktorí majú právo používať titul „architekt“ na základe zákona, ktorý dáva príslušnému orgánu členského štátu právo udeľovať tituly štátnym príslušníkom členských štátov, ktorí osobitne vynikajú kvalitou svojej práce v oblasti architektúry, sa hľadí, ako keby spĺňali požadované podmienky výkonu činností architekta s profesijným titulom „architekt“. Architektonická povaha činností tohto príslušníka členského štátu sa potvrdzuje osvedčením, ktoré vydá jeho domovský členský štát.
zobraziť paragraf
§ 23b
Kompenzačné opatrenie

(1)
Kompenzačným opatrením je preskúšanie, alebo vykonanie adaptačného obdobia. Spôsob kompenzačného opatrenia si môže vybrať uchádzač.
(2)
Preskúšanie sa vykonáva pred skúšobným senátom podľa § 22 ods. 1. Obsahom preskúšania sú rozdiely zistené porovnaním odbornej prípravy s minimálnymi požiadavkami na architektonické vzdelanie podľa § 16 ods. 10. Ak uchádzač v domovskom členskom štáte na účely prístupu k povolaniu nevykonal autorizačnú alebo inak označenú skúšku spôsobilosti, obsahom preskúšania je písomná časť autorizačnej skúšky podľa § 21 ods. 2 a 3.
(3)
Adaptačným obdobím je vykonanie odbornej praxe pod dohľadom podľa § 16b v trvaní troch rokov. Ak uchádzač na účely prístupu k povolaniu v domovskom členskom štáte vykonal odbornú prax pod dohľadom v kratšom čase ako tri roky, na účely adaptačného obdobia sa vyžaduje odborná prax len v trvaní rozdielu do troch rokov.
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore