Zákon o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim 64/1997 účinný od 01.04.2024 do 31.03.2025

Platnosť od: 11.03.1997
Účinnosť od: 01.04.2024
Účinnosť do: 31.03.2025
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo, Vlastnícke práva, Nehnuteľnosti, Záväzkové a zmluvné právo
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST8JUD9717DS4EUPPČL0

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 64/1997 s účinnosťou od 01.04.2024 na základe 205/2023

Legislatívny proces k zákonu 205/2023

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

§ 1 - Predmet zákona
(1)

Tento zákon upravuje

a)

užívanie pozemkov v zriadených záhradkových osadách na základe nájomného vzťahu zriadeného týmto zákonom,

b)

postup obvodných pozemkových úradov, vlastníkov pozemkov v zriadených záhradkových osadách (ďalej len „vlastníci“), nájomcov a užívateľov pozemkov v zriadených záhradkových osadách a Slovenského pozemkového fondu v konaní o pozemkových úpravách podľa osobitného predpisu1) (ďalej len „konanie“) na účely vyporiadania vlastníctva k pozemkom v zriadených záhradkových osadách.

(2)

Tento zákon sa nevzťahuje na vyporiadanie vlastníctva k pozemkom v zriadených záhradkových osadách, ak k nim bolo zriadené právo osobného užívania.2)

§ 2 - Základné pojmy
(1)

Zriadenou záhradkovou osadou sa rozumie záhradková osada zriadená do 24. júna 1991 na pozemkoch, ku ktorým bola uzavretá zmluva o dočasnom užívaní pozemku medzi Slovenským zväzom záhradkárov, Slovenským zväzom chovateľov alebo jeho organizačnou zložkou (ďalej len „záhradkárska organizácia“), alebo jej členom a poľnohospodárskou organizáciou alebo inou organizáciou, ktorá k pozemku mala

a)

právo správy (právo hospodárenia) alebo

b)

právo družstevného užívania, alebo

c)

právo náhradného užívania, alebo

d)

právo užívania na zabezpečenie výroby, alebo

e)

iné užívacie právo.

(2)

Nájomcom3) alebo užívateľom4) pozemkov v zriadenej záhradkovej osade (ďalej len „užívateľ“) sa rozumie člen záhradkárskej organizácie, ktorý na základe zmluvy so záhradkárskou organizáciou alebo poľnohospodárskou organizáciou, alebo inou organizáciou tieto pozemky obhospodaruje a užíva tie pozemky, ktoré slúžia všetkým členom záhradkárskej organizácie, najmä pozemky, na ktorých sú vybudované prístupové cesty, spoločné hygienické, rekreačné a iné prevádzkové zariadenia (ďalej len „spoločný pozemok“).

DRUHÁ ČASŤ

UŽÍVANIE POZEMKOV V ZRIADENÝCH ZÁHRADKOVÝCH OSADÁCH

§ 3
(1)

Ak medzi vlastníkom a užívateľom nebola uzavretá nájomná zmluva podľa osobitného predpisu,6) vznikne medzi nimi dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona nájomný vzťah.

(2)

Nájomný vzťah podľa odseku 1 môže vypovedať vlastník pozemku, ktorého výmera a prislúchajúci podiel z výmery spoločných pozemkov tvorí viac ako polovicu pozemku užívaného užívateľom, ak užívateľ

a)

neužíva pozemok so starostlivosťou riadneho hospodára,7)

b)

zriadil na pozemku stavbu bez stavebného povolenia alebo ohlásenia,8)

c)

uzavrel bez súhlasu vlastníka pozemku alebo záhradkárskej organizácie k pozemku podnájomnú zmluvu alebo ho bez ich súhlasu iným spôsobom zveril tretej osobe,

d)

nezaplatil napriek písomnému upozorneniu splatné nájomné za bežný rok do 30. augusta nasledujúceho roku.

(3)

Ak vlastník vypovie nájomný vzťah podľa odseku 1, je povinný užívateľovi poskytnúť náhradu

a)

za stavby a trvalé porasty vo výške dojednanej medzi vlastníkom a užívateľom, najmenej však vo výške určenej podľa osobitného predpisu,9)

b)

za podiel na zariadeniach vybudovaných na spoločných pozemkoch.

(4)

Podiel podľa odseku 3 písm. b) sa určí z ceny spoločných zariadení zistenej podľa osobitného predpisu9) pomerom výmery pozemku užívateľa k výmere pozemkov užívaných ostatnými užívateľmi.

(5)

Nájomný vzťah podľa odseku 1 možno vypovedať len do začatia konania podľa § 7, a to k 1. októbru bežného roku. Výpovedná lehota je jeden rok, pričom sa nemôže skončiť pred dňom, v ktorom by užívateľovi zanikol nájom podľa § 22 ods. 3 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku, alebo pred poskytnutím náhrady podľa odseku 3 a 4.

§ 4
(1)

Výška ročného nájomného za užívanie pozemkov na základe nájomného vzťahu podľa § 3 sa určuje podľa osobitného predpisu,9) ak sa vlastník s nájomcom nedohodnú inak.

(2)

Nájomné podľa odseku 1 je splatné do 1. apríla nasledujúceho roku.

§ 5

Ak vlastník a užívateľ uzavreli pred účinnosťou tohto zákona nájomnú zmluvu podľa osobitného predpisu,6) patrí vlastníkovi nájomné vo výške uvedenej v tejto zmluve.

TRETIA ČASŤ

KONANIE

§ 6 - Účastníci konania

Účastníkmi konania sú

a)

užívatelia,

b)

záhradkárska organizácia,

c)

vlastníci,

d)

Slovenský pozemkový fond.

§ 7 - Začatie konania
(1)

Konanie sa začína na návrh nadpolovičnej väčšiny užívateľov, ktorí užívajú nadpolovičnú výmeru plochy a prislúchajúci podiel z výmery spoločných pozemkov a ktorí preukázali, že vlastníci odmietli k týmto pozemkom uzavrieť kúpnu zmluvu s návrhom ceny najmenej vo výške náhrady uvedenej v § 11 alebo že vlastníci sa k návrhu kúpnej zmluvy nevyjadrili v lehote podľa odseku 2.

(2)

Ak návrh kúpnej zmluvy podľa odseku 1 neobsahuje lehotu na jeho prijatie alebo ak obsahuje kratšiu lehotu, táto lehota je 30 dní odo dňa jeho doručenia.

(3)

Podľa odseku 1 sa postupuje obdobne aj vtedy, ak ide o pozemky s nezisteným vlastníkom alebo o pozemky, ktorých vlastníctvo nie je evidované podľa predpisov o katastri nehnuteľností a ktoré sú v správe Slovenského pozemkového fondu.11)

(4)

Začatie konania oznámi obvodný pozemkový úrad verejnou vyhláškou.12) Súčasťou oznámenia sú úvodné podklady (§ 8 ods. 2), proti ktorým možno podať námietky do 30 dní od vyvesenia verejnej vyhlášky.

(5)

Po začatí konania obvodný pozemkový úrad vyzve Slovenský pozemkový fond, aby v primeranej lehote, ktorú mu zároveň určí, navrhol náhradné pozemky v tom istom okrese, v ktorom sa nachádzala prevažná časť pôvodných pozemkov, spolu so znaleckým posudkom na určenie ich hodnoty. Slovenský pozemkový fond pri výbere náhradných pozemkov prihliada na potreby prevodu pozemkov ako náhrad podľa osobitného predpisu.14)

§ 8 - Úvodné podklady
(1)

K návrhu na začatie konania navrhovatelia priložia geometrický plán zriadenej záhradkovej osady (§ 2).

(2)

Na základe geometrického plánu uvedeného v odseku 1 obvodný pozemkový úrad zabezpečí zostavenie registra pôvodného stavu.15) Geometrický plán a register pôvodného stavu tvoria úvodné podklady. Súčasťou registra pôvodného stavu je výška náhrady za pozemok v zriadenej záhradkovej osade v peniazoch podľa osobitného predpisu,9) ktorú určí obvodný pozemkový úrad na základe znaleckého posudku.

(3)

Vlastníkovi, ktorého miesto trvalého pobytu je známe, doručí obvodný pozemkový úrad do vlastných rúk výpis z úvodných podkladov s uvedením pozemkov, ktoré sú v jeho vlastníctve, spolu s poučením o možnosti podať námietky v lehote 30 dní odo dňa doručenia. Ak ide o pozemky, s ktorými nakladá Slovenský pozemkový fond podľa osobitného predpisu,11) výpis doručí Slovenskému pozemkovému fondu.

(4)

Obvodný pozemkový úrad v doručení podľa odseku 3 zároveň poučí vlastníka, že môže ponúknuť užívateľovi a záhradkárskej organizácii odkúpenie stavieb, trvalých porastov a spoločných zariadení nachádzajúcich sa na pozemku v jeho vlastníctve, a to za cenu rovnajúcu sa výške náhrady uvedenej v § 3 ods. 3 a 4. Túto ponuku doloženú potvrdením o doručení návrhu kúpnej zmluvy vlastník oznámi obvodnému pozemkovému úradu v lehote 30 dní odo dňa doručenia.

(5)

Ak uplatnenie ponuky podľa odseku 4 oznámia obvodnému pozemkovému úradu vlastníci nadpolovičnej väčšiny16) pozemkov počítanej podľa výmery, obvodný pozemkový úrad konanie zastaví.

(6)

Ak uplatnenie ponuky podľa odseku 4 oznámia obvodnému pozemkovému úradu vlastníci pozemkov, ktorých výmera netvorí nadpolovičnú väčšinu výmery zriadenej záhradkovej osady, obvodný pozemkový úrad v konaní pokračuje a týchto vlastníkov vyzve, aby sa vyjadrili podľa § 10 ods. 1.

§ 9 - Prerokovanie námietok
(1)

Námietky podané podľa § 7 ods. 4 a § 8 ods. 3 prerokuje obvodný pozemkový úrad s tým, kto ich podal, a rozhodne o nich. Na námietky podané po určenej lehote a na námietky, ktoré neobsahujú odôvodnenie, sa neprihliada.

(2)

Ak nemožno o námietke rozhodnúť z dôvodu, že sa týka vlastníctva k pozemku, obvodný pozemkový úrad rozhodne o spôsobe náhrady až po právoplatnosti rozhodnutia o vlastníctve.17)

(3)

Odvolanie proti rozhodnutiu o námietkach nemá odkladný účinok.

(4)

Po rozhodnutí o námietkach obvodný pozemkový úrad rozhodnutím úvodné podklady schváli.

Schválenie projektu pozemkových úprav

§ 10
(1)

Obvodný pozemkový úrad pred vyhotovením projektu pozemkových úprav (ďalej len „projekt“) a na základe oznámenia Slovenského pozemkového fondu (§ 7 ods. 5) vyzve vlastníkov, aby sa v lehote 60 dní vyjadrili, či žiadajú ako vyrovnanie13) náhradné pozemky, v hodnote pozemku podľa registra pôvodného stavu v obvode pozemkových úprav alebo či súhlasia s poskytnutím náhrady v peniazoch (§ 11). Ak sa zriadená záhradková osada nachádza v zastavanom území obce,19) môže vlastník žiadať náhradný pozemok v zastavanom území obce.

(2)

Ak ide o pozemky, s ktorými nakladá Slovenský pozemkový fond podľa osobitného predpisu,11) obvodný pozemkový úrad vyzve Slovenský pozemkový fond, aby sa vyjadril k spôsobu náhrady. Slovenský pozemkový fond môže súhlasiť s poskytnutím náhrady v peniazoch (§ 11).

(3)

Po preskúmaní žiadostí podľa odsekov 1 a 2 obvodný pozemkový úrad

a)

rozhodne, že vlastníkom, ktorí sa v lehote 60 dní nevyjadrili k spôsobu náhrady alebo nesúhlasili s ponúknutým náhradným pozemkom podľa odseku 1 alebo Slovenský pozemkový fond nespravuje podľa osobitného predpisu19a) v okrese pozemky, ktoré môže poskytnúť ako náhradné pozemky, náhrada sa poskytne v peniazoch,

b)

rozhodne, že vlastníkom, ktorí napriek tomu, že nebola splnená podmienka uvedená v § 8 ods. 5, trvajú na odkúpení stavieb, trvalých porastov a spoločných zariadení, poskytne sa náhrada v pozemkoch,

c)

určí obvod pozemkových úprav,20) ktorý tvorí samostatný obvod zriadenej záhradkovej osady a samostatný obvod náhradných pozemkov.

(4)

Obvodný pozemkový úrad zadá22) vypracovanie projektu.

§ 12
(1)

Projekt sa skladá

a)

zo sprievodnej správy členenej na

1.

rekapituláciu konania,

2.

zoznam jednotlivých užívateľov s uvedením pozemkov, ktoré obhospodarujú, s určením ich hodnoty zodpovedajúcej výške náhrady podľa registra pôvodného stavu a s určením lehoty na jej zaplatenie,

3.

zoznam spoločných pozemkov s určením ich hodnoty zodpovedajúcej výške náhrady podľa registra pôvodného stavu, s určením podielu jednotlivých užívateľov v nich a s určením lehoty na zaplatenie hodnoty tohto podielu,

4.

zoznam vlastníkov, ktorí žiadajú náhradu v peniazoch, s uvedením výšky náhrady,

5.

zoznam vlastníkov, o ktorých spôsobe náhrady rozhodol obvodný pozemkový úrad [§ 10 ods. 3 písm. a)], s uvedením výšky náhrady,

b)

z návrhu umiestnenia náhradných pozemkov (rozdeľovacieho plánu)25) členeného na

1.

geodetické údaje,

2.

popisné údaje.

(2)

V popisných údajoch podľa odseku 1 písm. b) druhého bodu sa uvádza

a)

súpis pozemkov s uvedením ich výmery, parcelného čísla a výšky náhrady za ne,

b)

zoznam vlastníkov s uvedením pozemkov v samostatnom obvode náhradných pozemkov, ktoré sa prideľujú jednotlivým vlastníkom.

(3)

K projektu sa prikladajú schválené úvodné podklady.

§ 13
(1)

Obvodný pozemkový úrad vyvesí12) návrh projektu na 30 dní na verejné nahliadnutie na obvyklom mieste v obci (jej časti), v ktorej sa nachádza zriadená záhradková osada, a zároveň doručí každému účastníkovi konania, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo je známe, výpis z návrhu projektu týkajúci sa pozemkov, ktoré sú alebo majú byť v jeho vlastníctve, spolu s poučením o možnosti podať do 15 dní odo dňa doručenia výpisu alebo zverejnenia námietky proti údajom v ňom uvedených.

(2)

Výpis z návrhu projektu týkajúci sa pozemkov nezistených vlastníkov a vlastníkov, ktorých miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe, doručí sa Slovenskému pozemkovému fondu.

(3)

Ak nie sú podané námietky, obvodný pozemkový úrad projekt schváli.

(4)

Obvodný pozemkový úrad prerokuje podané námietky s účastníkmi konania do 30 dní odo dňa ich doručenia. Ak námietkam pri prerokovaní vyhovie, projekt podľa nich upraví a schváli. Ak námietkam pri prerokovaní nevyhovie, obvodný pozemkový úrad ich predloží krajskému pozemkovému úradu, ktorý o nich rozhodne.

(5)

Rozhodnutie o schválení projektu sa oznamuje verejnou vyhláškou.12)

(6)

Proti rozhodnutiu o schválení projektu nemožno podať opravný prostriedok.21)

§ 14
(1)

Dňom vydania rozhodnutia o schválení projektu začína užívateľovi plynúť lehota na zaplatenie náhrady a hodnoty podielu [§ 12 ods. 1 písm. a) druhý a tretí bod]. Užívateľ zaplatí náhradu a hodnotu podielu Slovenskému pozemkovému fondu.

(2)

V lehote určenej v rozhodnutí o vykonaní projektu [§ 16 ods. 2 písm. a)] Slovenský pozemkový fond vyplatí náhradu v peniazoch vlastníkom uvedeným v § 12 ods. 1 písm. a) štvrtom a piatom bode.

Vykonanie projektu pozemkových úprav

§ 15
(1)

Po schválení projektu obvodný pozemkový úrad nariadi rozhodnutím jeho vykonanie, v ktorého rámci sa na základe rozdeľovacieho plánu25) vytýčia pozemky v samostatnom obvode náhradných pozemkov a vyhotoví sa geometrický plán.

(2)

Geometrický plán spolu s rozhodnutím, ktorým sa schváli vykonanie projektu (§ 16 ods. 1), je verejnou listinou, na ktorej základe sa vykonajú zmeny v katastri nehnuteľností.26)

(3)

Vykonanie projektu sa nenariaďuje, ak sa náhrada poskytuje len v peniazoch a v konaní nebol určený samostatný obvod náhradných pozemkov.

§ 16
(1)

Vykonanie projektu obvodný pozemkový úrad schváli rozhodnutím.

(2)

V rozhodnutí podľa odseku 1 obvodný pozemkový úrad

a)

určí Slovenskému pozemkovému fondu lehotu na poskytnutie náhrady v peniazoch vlastníkom uvedeným v § 12 ods. 1 písm. a) štvrtom a piatom bode,

b)

uvedie pozemky a podiely, ktorých užívatelia nezaplatili v určenej lehote [§ 12 ods. 1 písm. a) tretí bod] náhradu a hodnotu podielu.

§ 17
(1)

Dňom vydania rozhodnutia o vykonaní projektu alebo neskorším dňom uvedeným v rozhodnutí sa nadobúda vlastníctvo k pozemkom v samostatnom obvode zriadenej záhradkovej osady a v samostatnom obvode náhradných pozemkov.

(2)

Pri zápise vlastníckeho práva k pozemkom v zriadenej záhradkovej osade podľa odseku 1 katastrálny úrad zapíše do katastra nehnuteľností aj povinnosť užívateľa zachovať doterajší spôsob využitia pozemku v zriadenej záhradkovej osade do času, kým sa nerozhodne o jeho inom využití.27)

§ 18 - Spoločné ustanovenie
(1)

Na konanie je príslušný obvodný pozemkový úrad, v ktorého územnom obvode leží samostatný obvod zriadenej záhradkovej osady; ak tento obvod leží v územných obvodoch viacerých obvodných pozemkových úradov, na konanie je príslušný ten obvodný pozemkový úrad, v ktorého územnom obvode leží najväčšia časť samostatného obvodu zriadenej záhradkovej osady.

(2)

Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní,21) ak nie je v tomto zákone ustanovené inak alebo ak konanie neupravujú osobitné predpisy.28)

(3)

Ak sa vlastníctvo k pozemkom v zriadenej záhradkovej osade vyporiada na základe zmluvy uvedenej v § 7 ods. 1, nepoužijú sa ustanovenia osobitného predpisu.29)

(4)

Dotknuté orgány štátnej správy poskytnú bezplatne obvodnému pozemkovému úradu úradné podklady potrebné na vypracovanie projektu.

(5)

Náklady na obstaranie geometrického plánu podľa § 8 ods. 1 hradia užívatelia.

(6)

Náklady na vypracovanie registra pôvodného stavu, vypracovanie projektu, aktualizáciu registra pôvodného stavu a projektu a náklady na jeho vykonanie uhrádza Slovenský pozemkový fond. Slovenský pozemkový fond uhrádza aj náklady spojené s vyhotovením znaleckých posudkov na účely konania podľa tohto zákona.

(7)

Návrhy na začatie konania podľa tohto zákona možno podať do 31. decembra 2008. Na návrhy na začatie konania podané po tejto lehote sa neprihliada.

§ 18a

Konania začaté pred dňom účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa ustanovení tohto zákona.

Prechodné ustanovenia k právnej úprave účinnej od 1. apríla 2011
§ 18b
(1)

Účastník konania, o ktorého právach bolo právoplatne rozhodnuté schválením vykonania projektu pozemkových úprav do 31. marca 2011 má právo na finančnú náhradu za pozemky v peniazoch, a to v sume zodpovedajúcej rozdielu náhrady v peniazoch podľa tohto zákona a náhrady v peniazoch účastníkovi už poskytnutej, ak o poskytnutie finančnej náhrady požiada do 31. decembra 2011 na obvodnom pozemkovom úrade, ktorý schválil vykonanie projektu pozemkových úprav; inak toto právo zaniká.

(2)

Finančná náhrada podľa odseku 1 sa vyplatí z prostriedkov Slovenského pozemkového fondu, na základe rozhodnutia obvodného pozemkového úradu.

§ 18c
(1)

Ak v konaní do 31. marca 2011 nebolo právoplatne schválené vykonanie projektu alebo rozhodnutie o schválení vykonania projektu bolo zrušené súdom, obvodný pozemkový úrad zabezpečí znalecký posudok na určenie výšky náhrady za pozemok podľa tohto zákona. (2) Obvodný pozemkový úrad do 30 dní od doručenia znaleckého posudku oznámi užívateľom pozemkov určenú výšku náhrady podľa tohto posudku a poučí ich o možnosti zobrať späť návrh na začatie konania v lehote do 60 dní odo dňa doručenia oznámenia. Ak užívatelia, ktorí užívajú nadpolovičnú výmeru plochy, ktorá je predmetom konania a prislúchajúci podiel z výmery spoločných pozemkov zoberie návrh späť, obvodný pozemkový úrad konanie zastaví. Ak užívateľ zaplatil Slovenskému pozemkovému fondu náhradu a hodnotu podielu podľa § 14 ods. 1, obvodný pozemkový úrad v rozhodnutí o zastavení konania určí Slovenskému pozemkovému fondu lehotu na vrátenie náhrady a hodnoty podielu užívateľovi. (3) Ak obvodný pozemkový úrad podľa odseku 1 konanie podľa § 7 ods. 4 nezastaví, zabezpečí aktualizáciu registra pôvodného stavu. Rozhodnutia vydané v konaniach do 31. marca 2011 obvodný pozemkový úrad nahradí novými rozhodnutiami vydanými podľa tohto zákona.

Čl. II

Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení zákona č. 42/1992 Zb., zákona č. 93/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 183/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 205/1996 Z. z. sa mení takto:

V § 22 sa vypúšťa odsek 3.

Čl. III

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. dňom po jeho vyhlásení.

Michal Kováč v. r.Ivan Gašparovič v. r.Vladimír Mečiar v. r.

Poznámky

 • 1)

  § 29 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách.

 • 2)

  § 872 ods. 1 až 4 Občianskeho zákonníka.

 • 3)

  § 22 ods. 3 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku.

 • 4)

  § 29 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb.

 • 6)

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 208/1994 Z. z. o nájme poľnohospodárskych a lesných nehnuteľností a o nájme poľnohospodárskeho podniku.

 • 7)

  § 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 208/1994 Z. z.

 • 8)

  § 54 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).

 • 9)

  Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov.

 • 11)

  § 16 ods. 1 písm. b) a c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom.

 • 12)

  § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

 • 14)

  § 34 ods. 3 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb.

 • 15)

  § 9 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 187/1993 Z. z. (úplné znenie č. 12/1994 Z. z.).

 • 16)

  § 139 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

 • 17)

  Napríklad § 137 písm. c) Civilného sporového poriadku, § 7 a 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z.

 • 19)

  § 6 ods.1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 152/1996 Z. z. o základných sadzbách odvodov za odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu.

 • 19a)

  § 17 zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

 • 20)

  § 3 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 187/1993 Z. z.

 • 21)

  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

 • 22)

  § 25 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb.

 • 23)

  Zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch.

 • 25)

  § 12 ods. 2 písm. b) druhý bod zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb.

 • 26)

  § 35 ods. 2 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).

 • 27)

  § 40 zákona č. 50/1976 Zb.

 • 28)

  Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb.

 • 29)

  § 22 a 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z.

Načítavam znenie...
MENU
Hore