Zákon o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim 64/1997 účinný od 01.07.2016

Platnosť od: 11.03.1997
Účinnosť od: 01.07.2016
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo, Vlastnícke práva, Nehnuteľnosti, Záväzkové a zmluvné právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST6JUD11515DS3EUPPČL0

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 64/1997 s účinnosťou od 01.07.2016 na základe 125/2016

Legislatívny proces k zákonu 125/2016

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

§ 1
Predmet zákona
(1)

Tento zákon upravuje

a)
užívanie pozemkov v zriadených záhradkových osadách na základe nájomného vzťahu zriadeného týmto zákonom, ...
b)
postup obvodných pozemkových úradov, vlastníkov pozemkov v zriadených záhradkových osadách (ďalej len ...
(2)

Tento zákon sa nevzťahuje na vyporiadanie vlastníctva k pozemkom v zriadených záhradkových osadách, ...

§ 2
Základné pojmy
(1)

Zriadenou záhradkovou osadou sa rozumie záhradková osada zriadená do 24. júna 1991 na pozemkoch, ku ...

a)
právo správy (právo hospodárenia) alebo
b)
právo družstevného užívania, alebo
c)
právo náhradného užívania, alebo
d)
právo užívania na zabezpečenie výroby, alebo
e)
iné užívacie právo.
(2)

Nájomcom3) alebo užívateľom4) pozemkov v zriadenej záhradkovej osade (ďalej len „užívateľ“) sa rozumie ...

DRUHÁ ČASŤ

UŽÍVANIE POZEMKOV V ZRIADENÝCH ZÁHRADKOVÝCH OSADÁCH

§ 3
(1)

Ak medzi vlastníkom a užívateľom nebola uzavretá nájomná zmluva podľa osobitného predpisu,6) vznikne ...

(2)

Nájomný vzťah podľa odseku 1 môže vypovedať vlastník pozemku, ktorého výmera a prislúchajúci podiel ...

a)
neužíva pozemok so starostlivosťou riadneho hospodára,7)
b)
zriadil na pozemku stavbu bez stavebného povolenia alebo ohlásenia,8)
c)
uzavrel bez súhlasu vlastníka pozemku alebo záhradkárskej organizácie k pozemku podnájomnú zmluvu alebo ...
d)
nezaplatil napriek písomnému upozorneniu splatné nájomné za bežný rok do 30. augusta nasledujúceho roku. ...
(3)

Ak vlastník vypovie nájomný vzťah podľa odseku 1, je povinný užívateľovi poskytnúť náhradu

a)
za stavby a trvalé porasty vo výške dojednanej medzi vlastníkom a užívateľom, najmenej však vo výške ...
b)
za podiel na zariadeniach vybudovaných na spoločných pozemkoch.
(4)

Podiel podľa odseku 3 písm. b) sa určí z ceny spoločných zariadení zistenej podľa osobitného predpisu9) ...

(5)

Nájomný vzťah podľa odseku 1 možno vypovedať len do začatia konania podľa § 7, a to k 1. októbru bežného ...

§ 4
(1)

Výška ročného nájomného za užívanie pozemkov na základe nájomného vzťahu podľa § 3 sa určuje podľa osobitného ...

(2)

Nájomné podľa odseku 1 je splatné do 1. apríla nasledujúceho roku.

§ 5

Ak vlastník a užívateľ uzavreli pred účinnosťou tohto zákona nájomnú zmluvu podľa osobitného predpisu,6) ...

TRETIA ČASŤ

KONANIE

§ 6
Účastníci konania

Účastníkmi konania sú

a)

užívatelia,

b)

záhradkárska organizácia,

c)

vlastníci,

d)

Slovenský pozemkový fond.

§ 7
Začatie konania
(1)

Konanie sa začína na návrh nadpolovičnej väčšiny užívateľov, ktorí užívajú nadpolovičnú výmeru plochy ...

(2)

Ak návrh kúpnej zmluvy podľa odseku 1 neobsahuje lehotu na jeho prijatie alebo ak obsahuje kratšiu lehotu, ...

(3)

Podľa odseku 1 sa postupuje obdobne aj vtedy, ak ide o pozemky s nezisteným vlastníkom alebo o pozemky, ...

(4)

Začatie konania oznámi obvodný pozemkový úrad verejnou vyhláškou.12) Súčasťou oznámenia sú úvodné podklady ...

(5)

Po začatí konania obvodný pozemkový úrad vyzve Slovenský pozemkový fond, aby v primeranej lehote, ktorú ...

§ 8
Úvodné podklady
(1)

K návrhu na začatie konania navrhovatelia priložia geometrický plán zriadenej záhradkovej osady (§ 2). ...

(2)

Na základe geometrického plánu uvedeného v odseku 1 obvodný pozemkový úrad zabezpečí zostavenie registra ...

(3)

Vlastníkovi, ktorého miesto trvalého pobytu je známe, doručí obvodný pozemkový úrad do vlastných rúk ...

(4)

Obvodný pozemkový úrad v doručení podľa odseku 3 zároveň poučí vlastníka, že môže ponúknuť užívateľovi ...

(5)

Ak uplatnenie ponuky podľa odseku 4 oznámia obvodnému pozemkovému úradu vlastníci nadpolovičnej väčšiny16) ...

(6)

Ak uplatnenie ponuky podľa odseku 4 oznámia obvodnému pozemkovému úradu vlastníci pozemkov, ktorých ...

§ 9
Prerokovanie námietok
(1)

Námietky podané podľa § 7 ods. 4 a § 8 ods. 3 prerokuje obvodný pozemkový úrad s tým, kto ich podal, ...

(2)

Ak nemožno o námietke rozhodnúť z dôvodu, že sa týka vlastníctva k pozemku, obvodný pozemkový úrad rozhodne ...

(3)

Odvolanie proti rozhodnutiu o námietkach nemá odkladný účinok.

(4)

Po rozhodnutí o námietkach obvodný pozemkový úrad rozhodnutím úvodné podklady schváli.

Schválenie projektu pozemkových úprav

§ 10
(1)

Obvodný pozemkový úrad pred vyhotovením projektu pozemkových úprav (ďalej len „projekt“) a na základe ...

(2)

Ak ide o pozemky, s ktorými nakladá Slovenský pozemkový fond podľa osobitného predpisu,11) obvodný pozemkový ...

(3)

Po preskúmaní žiadostí podľa odsekov 1 a 2 obvodný pozemkový úrad

a)
rozhodne, že vlastníkom, ktorí sa v lehote 60 dní nevyjadrili k spôsobu náhrady alebo nesúhlasili s ...
b)
rozhodne, že vlastníkom, ktorí napriek tomu, že nebola splnená podmienka uvedená v § 8 ods. 5, trvajú ...
c)
určí obvod pozemkových úprav,20) ktorý tvorí samostatný obvod zriadenej záhradkovej osady a samostatný ...
(4)

Obvodný pozemkový úrad zadá22) vypracovanie projektu.

§ 12
(1)

Projekt sa skladá

a)
zo sprievodnej správy členenej na
1.
rekapituláciu konania,
2.
zoznam jednotlivých užívateľov s uvedením pozemkov, ktoré obhospodarujú, s určením ich hodnoty zodpovedajúcej ...
3.
zoznam spoločných pozemkov s určením ich hodnoty zodpovedajúcej výške náhrady podľa registra pôvodného ...
4.
zoznam vlastníkov, ktorí žiadajú náhradu v peniazoch, s uvedením výšky náhrady,
5.
zoznam vlastníkov, o ktorých spôsobe náhrady rozhodol obvodný pozemkový úrad [§ 10 ods. 3 písm. a)], ...
b)
z návrhu umiestnenia náhradných pozemkov (rozdeľovacieho plánu)25) členeného na
1.
geodetické údaje,
2.
popisné údaje.
(2)

V popisných údajoch podľa odseku 1 písm. b) druhého bodu sa uvádza

a)
súpis pozemkov s uvedením ich výmery, parcelného čísla a výšky náhrady za ne,
b)
zoznam vlastníkov s uvedením pozemkov v samostatnom obvode náhradných pozemkov, ktoré sa prideľujú jednotlivým ...
(3)

K projektu sa prikladajú schválené úvodné podklady.

§ 13
(1)

Obvodný pozemkový úrad vyvesí12) návrh projektu na 30 dní na verejné nahliadnutie na obvyklom mieste ...

(2)

Výpis z návrhu projektu týkajúci sa pozemkov nezistených vlastníkov a vlastníkov, ktorých miesto trvalého ...

(3)

Ak nie sú podané námietky, obvodný pozemkový úrad projekt schváli.

(4)

Obvodný pozemkový úrad prerokuje podané námietky s účastníkmi konania do 30 dní odo dňa ich doručenia. ...

(5)

Rozhodnutie o schválení projektu sa oznamuje verejnou vyhláškou.12)

(6)

Proti rozhodnutiu o schválení projektu nemožno podať opravný prostriedok.21)

§ 14
(1)

Dňom vydania rozhodnutia o schválení projektu začína užívateľovi plynúť lehota na zaplatenie náhrady ...

(2)

V lehote určenej v rozhodnutí o vykonaní projektu [§ 16 ods. 2 písm. a)] Slovenský pozemkový fond vyplatí ...

Vykonanie projektu pozemkových úprav

§ 15
(1)

Po schválení projektu obvodný pozemkový úrad nariadi rozhodnutím jeho vykonanie, v ktorého rámci sa ...

(2)

Geometrický plán spolu s rozhodnutím, ktorým sa schváli vykonanie projektu (§ 16 ods. 1), je verejnou ...

(3)

Vykonanie projektu sa nenariaďuje, ak sa náhrada poskytuje len v peniazoch a v konaní nebol určený samostatný ...

§ 16
(1)

Vykonanie projektu obvodný pozemkový úrad schváli rozhodnutím.

(2)

V rozhodnutí podľa odseku 1 obvodný pozemkový úrad

a)
určí Slovenskému pozemkovému fondu lehotu na poskytnutie náhrady v peniazoch vlastníkom uvedeným v § ...
b)
uvedie pozemky a podiely, ktorých užívatelia nezaplatili v určenej lehote [§ 12 ods. 1 písm. a) tretí ...
§ 17
(1)

Dňom vydania rozhodnutia o vykonaní projektu alebo neskorším dňom uvedeným v rozhodnutí sa nadobúda ...

(2)

Pri zápise vlastníckeho práva k pozemkom v zriadenej záhradkovej osade podľa odseku 1 katastrálny úrad ...

§ 18
Spoločné ustanovenie
(1)

Na konanie je príslušný obvodný pozemkový úrad, v ktorého územnom obvode leží samostatný obvod zriadenej ...

(2)

Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní,21) ak nie je v tomto ...

(3)

Ak sa vlastníctvo k pozemkom v zriadenej záhradkovej osade vyporiada na základe zmluvy uvedenej v § ...

(4)

Dotknuté orgány štátnej správy poskytnú bezplatne obvodnému pozemkovému úradu úradné podklady potrebné ...

(5)

Náklady na obstaranie geometrického plánu podľa § 8 ods. 1 hradia užívatelia.

(6)

Náklady na vypracovanie registra pôvodného stavu, vypracovanie projektu, aktualizáciu registra pôvodného ...

(7)

Návrhy na začatie konania podľa tohto zákona možno podať do 31. decembra 2008. Na návrhy na začatie ...

§ 18a

Konania začaté pred dňom účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa ustanovení tohto zákona.

Prechodné ustanovenia k právnej úprave účinnej od 1. apríla 2011
§ 18b
(1)

Účastník konania, o ktorého právach bolo právoplatne rozhodnuté schválením vykonania projektu pozemkových ...

(2)

Finančná náhrada podľa odseku 1 sa vyplatí z prostriedkov Slovenského pozemkového fondu, na základe ...

§ 18c
(1)

Ak v konaní do 31. marca 2011 nebolo právoplatne schválené vykonanie projektu alebo rozhodnutie o schválení ...

Čl. II

Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení ...

V § 22 sa vypúšťa odsek 3.

Čl. III - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. dňom po jeho vyhlásení.

Michal Kováč v. r.Ivan Gašparovič v. r.Vladimír Mečiar v. r.

Poznámky

 • 1)  § 29 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového ...
 • 2)  § 872 ods. 1 až 4 Občianskeho zákonníka.
 • 3)  § 22 ods. 3 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku. ...
 • 4)  § 29 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb.
 • 5)  § 58 ods. 2 vyhlášky Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 83/1976 Zb. o všeobecných ...
 • 6)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 208/1994 Z. z. o nájme poľnohospodárskych a lesných nehnuteľností ...
 • 7)  § 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 208/1994 Z. z.
 • 8)  § 54 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).
 • 9)  Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty ...
 • 11)  § 16 ods. 1 písm. b) a c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach ...
 • 12)  § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
 • 14)  § 34 ods. 3 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb.
 • 15)  § 9 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky ...
 • 16)  § 139 ods. 2 Občianskeho zákonníka.
 • 17)  Napríklad § 137 písm. c) Civilného sporového poriadku, § 7 a 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky ...
 • 19)  § 6 ods.1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 152/1996 Z. z. o základných sadzbách odvodov za odňatie ...
 • 19a)  § 17 zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 20)  § 3 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky ...
 • 21)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
 • 22)  § 25 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb.
 • 23)  Zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch.
 • 24)  § 12 vyhlášky Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 85/1976 Zb. o podrobnejšej ...
 • 25)  § 12 ods. 2 písm. b) druhý bod zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb.
 • 26)  § 35 ods. 2 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností ...
 • 27)  § 40 zákona č. 50/1976 Zb.
 • 28)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb.
 • 29)  § 22 a 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z.
Načítavam znenie...
MENU
Hore