Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71942
Dôvodové správy: 2555
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
27.02.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov 125/2015 účinný od 01.07.2015


Platnosť od: 10.06.2015
Účinnosť od: 01.07.2015
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správne právo, Územná samospráva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 125/2015 s účinnosťou od 01.07.2015

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon upravuje

a)

zriadenie registra adries (ďalej len „register“),

b)

zoznam údajov, ktoré sa zapisujú do registra,

c)

podmienky a postup pri zápise, zmene a výmaze údajov z registra, ako aj pri oprave údajov zapísaných ...

d)

pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí vo veciach zapisovania údajov do registra, vedenia registra ...

e)

sankcie za porušenie povinností podľa tohto zákona.

§ 2
Adresa a identifikátor adresy
(1)

Adresou na účely tohto zákona je súbor údajov podľa § 5 ods. 1 písm. a) až i) identifikujúcich ...

a)

každého vstupu do bytovej budovy,1) nebytovej budovy2) (ďalej len „budova“), ktorá má určené ...

b)

hlavného vstupu do budovy, ak budova nemá určené orientačné číslo a má určené súpisné číslo. ...

(2)

Budove, ktorá má určené súpisné číslo, ale nemá určené orientačné číslo alebo má určené ...

(3)

Adresa vzniká dňom, keď sa budove určí súpisné číslo v registri. Ak má budova viac vstupov, ...

(4)

Adresa zaniká dňom, keď sa budove zruší súpisné číslo v registri. Ak má budova viac vstupov, ...

(5)

Identifikátorom adresy na účely tohto zákona je jedinečná, neprázdna a konečná množina alfanumerických ...

§ 3
Adresný bod a geografická os ulice
(1)

Adresným bodom je priestorový údaj,3) ktorý označuje polohu

a)

každého vstupu do budovy, ktorej je určené orientačné číslo, alebo

b)

hlavného vstupu do budovy, ak budova nemá určené orientačné číslo a má určené súpisné číslo. ...

(2)

Geografická os ulice je priestorový údaj,3) ktorý označuje polohu geometrickej osi ulice alebo ...

(3)

Adresný bod a geografická os ulice sú vyjadrené v priestorových súradniciach geodetického referenčného ...

(4)

Adresný bod sa vyznačí v zameraní adresného bodu, ktoré sa vyhotovuje v listinnej podobe a ako ...

(5)

Geografická os ulice sa vyznačí v zameraní ulice, ktoré sa vyhotovuje v listinnej podobe a ako ...

Register
§ 4
(1)

Register je informačný systém verejnej správy,5) ktorý obsahuje údaje podľa § 5 a ktorého správcom ...

(2)

Údaje v registri sa považujú za úplné a zodpovedajúce skutočnosti, kým nie je preukázaný opak. ...

§ 5
(1)

Register obsahuje pri každej adrese tieto údaje:

a)

názov kraja,

b)

názov okresu,

c)

názov obce alebo názov vojenského obvodu,

d)

názov mestskej časti, ak sa mesto člení na mestské časti,

e)

názov časti obce alebo názov časti vojenského obvodu, ak sa obec alebo vojenský obvod členia ...

f)

názov ulice, ak je určený,

g)

súpisné číslo,

h)

orientačné číslo, ak je určené,

i)

adresný bod,

j)

identifikátor adresy.

(2)

Register obsahuje pri každej adrese tieto údaje o budove:

a)

údaj o tom, či ide o bytovú budovu1) alebo nebytovú budovu,2)

b)

kód druhu stavby,

c)

údaj o tom, či sa v budove nachádzajú byty,

d)

údaj o čísle bytu a podlaží, na ktorom sa byt nachádza, ak ide o budovu, v ktorej sa nachádzajú ...

e)

údaj o tom, či obec, v ktorej sa budova nachádza, je mestom,

f)

údaj o tom, či sa budova nachádza vo vojenskom obvode,

g)

údaj o tom, či má časť obce samostatné číslovanie budov súpisnými číslami a orientačnými ...

h)

číselný kód kraja, okresu, obce, mestskej časti alebo vojenského obvodu.

(3)

Register pri každej adrese obsahuje aj údaj o poštovom smerovacom čísle.6)

(4)

Geografická časť registra obsahuje polohu každého adresného bodu a geografické osi ulíc.

§ 6
(1)

Ministerstvo zapisuje, mení, vymazáva a opravuje v registri údaje podľa

a)

§ 5 ods. 1 písm. a) až e) a j),

b)

§ 5 ods. 2 písm. e), f) a h).

(2)

Ministerstvo určí adrese identifikátor adresy pri jej vzniku.

(3)

Obec zapisuje, mení, vymazáva a opravuje v registri údaje podľa

a)

§ 5 ods. 1 písm. f) až i),

b)

§ 5 ods. 2 písm. a) až d) a g).

(4)

Obec súčasne so vznikom adresy vyznačí polohu adresného bodu v geografickej časti registra a súčasne ...

(5)

Ak ide o adresu, ktorá sa nachádza vo vojenskom obvode, pôsobnosť podľa odsekov 3 a 4, ako aj zápis, ...

(6)

Ak ide o budovu, ktorá je stavbou pre obranu štátu7) alebo stavbou pre bezpečnosť štátu,8) zapísať, ...

(7)

Ak ide o budovu, ktorá je stavbou jadrového zariadenia9) alebo stavbou súvisiacou s jadrovým zariadením, ...

(8)

Poskytovateľ univerzálnej služby10) zapisuje, mení, vymazáva a opravuje údaj podľa § 5 ods. ...

§ 7
(1)

Zápis, zmena a výmaz údajov podľa § 5 ods. 1 a 2 sa vykonajú ku dňu vzniku, zmeny, opravy alebo ...

(2)

Ministerstvo vedie v registri aktuálne údaje podľa § 5 ods. 1 a 2, ako aj hodnoty týchto údajov ...

(3)

Poskytovateľ univerzálnej služby vykoná zápis údajov podľa § 5 ods. 3 najneskôr do piatich ...

(4)

Ak poskytovateľ univerzálnej služby zmení poštové smerovacie číslo, vykoná zápis tejto zmeny ...

§ 8
(1)

Ministerstvo, obec a poskytovateľ univerzálnej služby aj bez návrhu zabezpečia opravu chyby v registri ...

a)

v rozpore s verejnou listinou alebo iným dokumentom, na základe ktorých údaj vznikol, zmenil sa ...

b)

chybné z dôvodu chyby v písaní alebo počítaní alebo z dôvodu inej zjavnej nesprávnosti v písomnom ...

(2)

Orgány verejnej moci, vlastníci budov a iní oprávnení užívatelia budov sú povinní poskytnúť ...

(3)

Ten, koho práv, právom chránených záujmov alebo povinností sa údaje v registri týkajú, môže ...

(4)

Ministerstvo, obec a poskytovateľ univerzálnej služby zabezpečia vykonanie opravy chyby v registri ...

§ 9
(1)

Za obec, ktorá nie je pripojená na register alebo ktorá z objektívnych technických dôvodov nemôže ...

(2)

Ustanovenie odseku 1 sa rovnako použije aj na vyznačenie polohy adresného bodu a geografickej osi ...

§ 10
Poskytovanie údajov z registra
(1)

Ministerstvo poskytne správcovi informačného systému verejnej správy vedeného v súlade so štandardmi ...

(2)

Ministerstvo poskytne na základe žiadosti inej osobe než podľa odseku 1 údaje z registra, a to

a)

vo forme elektronického odpisu alebo výstupu spôsobom podľa osobitného predpisu,12) ak ide na základe ...

b)

hromadne vo forme elektronického odpisu spôsobom podľa osobitného predpisu,12) ak ide na základe ...

c)

automatizovaným spôsobom v súlade so štandardmi podľa osobitného predpisu.11)

(3)

Register je verejne prístupný aj prostredníctvom webového sídla ministerstva, pričom takto sprístupnené ...

(4)

Poskytnutie údajov podľa odseku 1 a odseku 2 písm. c) je podmienené uzavretím dohody s ministerstvom. ...

(5)

Na poskytovanie údajov z registra sa nevzťahuje osobitný predpis.13)

§ 11
Správne delikty
(1)

Okresný úrad uloží pokutu od 1000 eur do 5000 eur poskytovateľovi univerzálnej služby, ak nesplní ...

(2)

Okresný úrad pri ukladaní pokuty prihliada na závažnosť, spôsob, trvanie a následky protiprávneho ...

(3)

Pokutu možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa okresný úrad dozvedel o porušení povinnosti, ...

(4)

Výnosy pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.

§ 12
Splnomocňovacie ustanovenie

Vzor zamerania adresného bodu a podrobnosti o vyjadrení adresného bodu, vyznačení polohy adresného ...

Spoločné a prechodné ustanovenia
§ 13
(1)

Na konanie podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem konania ...

(2)

Pôsobnosť obce podľa tohto zákona je výkonom štátnej správy riadeným, metodicky usmerňovaným ...

§ 14
(1)

Ak ide o budovy, ktorým bolo určené súpisné číslo do 30. júna 2015, ministerstvo v súčinnosti ...

(2)

Ministerstvo je v súčinnosti s obcami povinné zabezpečiť zameranie adresných bodov vo vzťahu ...

Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona Slovenskej národnej ...

1.

V § 2 odsek 4 znie:

„(4) Inou zmenou územia obce ako v odseku 3 je a) zmena hraníc územia obce v súvislosti so zmenou ...

2.

§ 2 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:

„(5) Ak osobitný predpis neustanovuje inak, o inej zmene územia obce podľa odseku 4 písm. b) a ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 sa vypúšťa.

3.

V § 2a ods. 4 sa slovo „obvodnému“ nahrádza slovom „okresnému“.

4.

§ 2c vrátane nadpisu znie:

„§ 2c Číslovanie budov (1) Obec určuje, mení alebo zrušuje súpisné číslo a orientačné ...

5.

V § 2d a § 27a ods. 1 sa slovo „stavieb“ nahrádza slovom „budov“.

6.

V § 13 sa vypúšťajú odseky 9 a 10.

Doterajšie odseky 11 a 12 sa označujú ako odseky 9 a 10.

7.

Za § 27a sa vkladá § 27b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 27b Správne delikty (1) Správneho deliktu sa dopustí právnická osoba alebo fyzická osoba ...

8.

Za § 30d sa vkladá § 30e, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 30e Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2015 Ak ide o budovu, ktorej nebolo ...

9.

Slová „obvodný úrad v sídle kraja“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú ...

Čl. III

Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej ...

V § 18 odsek 1 znie:

„(1) Ohlasovňa zaznamenáva do registra údaje súvisiace so svojou činnosťou, ak sú predmetom ...

Čl. IV

Zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 8 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:

„(3) Súčasťou systému organizovania verejnej poštovej siete je aj poštové smerovacie číslo, ...

Doterajšie odseky 3 až 8 sa označujú ako odseky 5 až 10.

2.

V § 53 ods. 4 sa slová „§ 8 ods. 5“ nahrádzajú slovami „§ 8 ods. 7“.

Čl. V

Zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 4b ods. 3 sa za slová „Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky“ vkladajú slová „(ďalej ...

2.

V § 5 ods. 4 sa vypúšťa druhá veta.

3.

V § 5 sa vypúšťa odsek 6.

Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 6.

4.

Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 5a Prevzatie občianskeho preukazu (1) Občiansky preukaz si môže občan prevziať na ktoromkoľvek ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:

„2a)
§ 116 Občianskeho zákonníka.“.

5.

V § 7a sa za slová „písm. b)“ vkladajú slová „a c)“ a za slová „§ 5,“ sa vkladajú ...

6.

Za § 7a sa vkladá § 7b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 7b Podanie žiadosti prostredníctvom portálu ministerstva (1) Občan môže požiadať o vydanie ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 2b a 2c znejú:

„2b) § 29 ods. 2 písm. i) a j) zákona č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení ...

7.

V § 10 ods. 1 písmeno b) znie:

„b) občan stratil občiansky preukaz alebo ak mu bol odcudzený a táto skutočnosť bola ohlásená ...

8.

§ 10 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Z dôvodov uvedených podľa odseku 1 písm. a) sa občiansky preukaz eviduje ako odcudzený, ...

9.

V § 11 ods. 1 písmeno b) znie:

„b) požiadať okresné riaditeľstvo o vydanie nového občianskeho preukazu do 30 dní od neplatnosti ...

10.

V § 11 ods. 1 písm. d) sa čiarka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: ...

11.

V § 11 ods. 1 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo prostredníctvom portálu ministerstva,“. ...

12.

V § 11 ods. 1 sa vypúšťa písmeno j).

Doterajšie písmená k) až m) sa označujú ako písmená j) až l).

13.

V § 14 ods. 1 písm. m) sa slová „§ 5 ods. 6“ nahrádzajú slovami „§ 5a ods. 2“.

14.

V § 15 ods. 1 sa vypúšťajú slová „vnútra Slovenskej republiky“.

15.

V § 17a ods. 6 sa vypúšťa slovo „platný“.

Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2015.

Andrej Kiska v. r.

Peter Pellegrini v. r.

Robert Fico v. r.

Poznámky

 • 1)  § 43b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení ...
 • 2)  § 43c zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
 • 3)  § 2 písm. g) zákona č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie.
 • 4)  § 2b ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona ...
 • 5)  § 2 písm. b) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení ...
 • 6)  § 8 ods. 4 písm. a) zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 7)  § 139b ods. 9 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 8)  § 139b ods. 10 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 9)  Zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení ...
 • 10)  § 3 ods. 1 zákona č. 324/2011 Z. z.
 • 11)  § 6 zákona č. 275/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 12)  § 7 zákona č. 275/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 13)  Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore